EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 24/2007. (XII.7.) sz. rendelettel módosítva!)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 24/2007. (XII.7.) sz. rendelettel módosítva!)"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 24/2007. (XII.7.) sz. rendelettel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2005. (VII.14.) sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 34., valamint a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Kalocsa Város Önkormányzat közigazgatási területén, a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek. 2. A rendelet célja, hogy megoldja a településen élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat, oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban meghatározott célok, amelyeket az önkormányzati szinten végre kell hajtani és ezáltal a környezet állapota javul. 3. A helyi hulladékgazdálkodási tervet ezen rendelet melléklete tartalmazza. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 4. Kalocsa, június 28. (Török Gusztáv Andor) polgármester (Dr. Bálint József) címzetes főjegyző Lezárva: december 7. 1

2 KALOCSA VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Kalocsa Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítette az Akusztika Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (Baja)

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Köszönetnyilvánítás 3 2. Bevezetés 3 3. A tervkészítés általános adatai 3 4. Készítő neve, és címe 4 5. A települési hulladékgazdálkodási rendszer céljai 4 6. Kalocsa rövid bemutatása 5 7. A helyi terv felülvizsgálatának szükségessége, a tervezés alapjai 6 8. Tervezésbe bevont szervezetek 7 9. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete A meglévő városi szilárd hulladéklerakó és rekultivációja A tervezett komposztáló-, átrakóállomás- és hulladékudvar a Kalocsa külterületi 021/3. hrsz.-ú ingatlanon A település hulladékgazdálkodása kapcsán kialakuló környezeti konfliktusok feltárása Rövid és középtávú feladatok Csökkentési célok 45 3

4 1. Köszönetnyilvánítás A Terv készítői köszönetet mondanak Kalocsa Város Műszaki Osztályának, a Dél- Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltségének, akik munkájukkal, hasznos információikkal és tanácsokkal segítették a tervezési munkát. 2. Bevezetés A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírásai szerint összhangban az Európai Közösség hulladékra vonatkozó irányelveivel a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, amelyet az Országgyűlés 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatával fogadott el. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. tv. 5. -ában meghatározott tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan a környezetvédelmi felügyelőségek által készült el hulladékgazdálkodási terv. A hét területi hulladékgazdálkodási terv, így a Dél-Alföldi Régióra vonatkozó is elkészült, és a 15./2003. (XI.7.) KvVM rendelettel került kihirdetésre. A hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. -a rendeli el a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a Hgt. 37. (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet tartalmazza. A tervkészítés a területen lévő, illetve működő regionális ill. helyi hatóságok, gazdasági és szakmai érdekképviseletek, valamint környezetvédelmi társadalmi szervezetek képviselőinek bevonásával történt. 3. A tervkészítés általános adatai Tervezési szint A helyi hulladékgazdálkodási terv a teljes hulladékgazdálkodási tervezési folyamat egyik elemét jelenti. A tervezés első lépésben országos szinten történt, ami stratégiai tervezést jelent, amelynek során meghatározták a célokat, célkitűzéseket és kidolgozták az országos szinten szükséges intézkedéseket és eszközöket. A következő szintet alkotják a területi hulladékgazdálkodási tervek. A harmadik tervezési szint a helyi és egyedi hulladékgazdálkodási tervek szintje. A jelen tervezés célja a város as periódusra elkészített hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata, ami a terv elfogadása esetén további öt évre, vagyis a közötti időszakra érvényes. Sajnálatos módon az országos szintű, stratégiai tervezés - amelynek során meghatározzák a célokat, célkitűzéseket és kidolgozzák az országos szinten szükséges intézkedéseket és eszközöket - nem történt meg, erre tekintettel a következő, területi hulladékgazdálkodási tervek sem készültek el erre a periódusra Ennek ellenére megkíséreltük, hogy a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv a hulladékgazdálkodás célrendszerének megfelelően - az elmúlt periódushoz képest - elemezze a városban a hulladékképződés és -kezelés helyzetét, meghatározza a tervezési periódusához igazodóan a között elérendő célokat, valamint a célok elérését biztosító intézkedéseket és programokat. A tervezés bázisát a évi adatok képezik, felülvizsgálata 2013-ban esedékes. 4

5 4. Készítő neve és címe Kalocsa Város Polgármesteri Hivatala megbízásából a tervet készítette: Akusztika Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. - Baja, Csendes u. 16. projektfelelős: Tan Attila ügyvezető igazgató 5. A települési hulladékgazdálkodási rendszer céljai Szelektív hulladékkezelés megvalósítása a papír, műanyag, fém, üveg, biológiailag lebontható alkotókra és a veszélyes hulladékokra, úgy, hogy a hulladék hasznosítható elemei kerüljenek vissza a termelésbe. A szükséges lerakó kapacitás, illetve terület felhasználás csökkentése, melynek következtében a lerakók által okozott környezet terhelés csökkenjen. A lerakóban elhelyezett települési szilárd hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése, a szerves hulladék komposztálásával és hasznosításával. A települési hulladék veszélyes komponenseinek elkülönült gyűjtése és részben másodnyersanyagként való felhasználása, illetve ártalmatlanítása. Másodnyersanyagok, pl.: papír, műanyag, fém, üveg, valamint komposzt előállítása és azok hasznosítása. A jelenlegi, környezetvédelmi szempontból nem megfelelő hulladéklerakó rekultivációja. PR tevékenység megvalósítása a szelektív hulladékgyűjtés serkentése, a környezettudatosság növelése érdekében. Várható hatások a projekt megvalósulása során A program megvalósulásával elérhető a települési környezeti állapot javítása, a talaj, a felszín alatti és a felszíni vizek védelme, ezáltal a környezeti elemek, természeti értékek állapotának javítása. A hulladékgazdálkodási fejlesztések nagy számú közvetett társadalmi és környezeti hatással járnak. A hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével járó legfontosabb társadalmi előny, hogy a projekt mind az építési szakaszban, mind az üzemeltetési szakaszban munkahelyeket teremt, illetve a hulladéklerakók rekultivációjával esztétikailag taszító létesítmény számolódik fel. A lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése a régióban csökkenti a regionális hulladéklerakók környezetében kialakuló környezeti kockázatot, kisebb az ivóvízként is szolgáló talajvíz szennyeződésének veszélye, mely összességében kedvezően hat az emberi egészséget veszélyeztető ártalmak csökkentésére is. További kedvező hatás, hogy a lerakó rekultiváció egyrészt termőterületeket tehermentesít, másrészt megszünteti a településhez közel kialakított lerakó által okozott ingatlan értékcsökkentő látvány, bűz, vagy egyéb hatásokat, miáltal a közvetlen környéken lévő ingatlanok értéke növekedhet. A szervezett szelektív hulladékgyűjtés beindulása szintén emeli az ingatlanok értékét, a térség vonzerejét. A program beruházásai a tervezett technológiák alkalmazásával összességében csak kis mértékű lokális negatív hatással járnak a környezetre (területhasználat, minimális káros anyag kibocsátás, veszélyes hulladékok lerakása). A program pozitív hatása a lerakásra kerülő hulladékok térfogatának nagy mértékű csökkentése. 5

6 A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elő írt követelmények ismertetése A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat - az önkormányzat jegyzője, - és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések) az érintett szakhatóságok bevonásával. A hulladékok kezelésével kapcsolatban az alább felsorolt jogszabályok írnak elő alapvető műszaki követelményeket: - mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. - 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól. - 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről. - 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről. - 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól. 6. Kalocsa rövid bemutatása Kalocsa Város a Dél-alföldi Régió Bács-Kiskun Megyei, 20 településből álló kalocsai kistérség központja. A kalocsai kistérség Bács-Kiskun Megye nyugati részén, a kunszentmiklósi, a kiskőrösi, a jánoshalmi és a bajai kistérségek által lehatárolva helyezkedik el. A város Budapesttől 102 km-re délre - Duna menti településként -, a Duna bal partján, ettől 4-5 km-re helyezkedik el, a régió és a Dunántúl közlekedési kapcsolatában jelentős szerepet tölt be. Áthalad rajta az 51. sz. főközlekedési út, valamint az sz., az sz. és az sz. összekötő utak, továbbá az sz., és az sz. városi közlekedési utak, amelyek közül az utóbbi összeköttetést biztosít Meszessel, ahol kikötő van, valamint Gerjennel, ahol révkikötő működik. Kalocsa a Duna-Tisza közén fekvő város, melynek dunántúli közúti kapcsolata északon Solt-Dunaföldvárnál, délen Szekszárdnál, illetve Bajánál biztosított. A várost a Kiskőrös-Kalocsa egyvágányú vasúti mellékvonal kapcsolja be a vasúthálózatba a kelebiai fővonalhoz csatlakozva. A vasúti forgalom jelenleg csak a teherforgalomra korlátozódik. A belterület közelében jelentős kiskertövezet található. A táji és az élővilághoz kapcsolódó értékeket a Kiskunsági Nemzeti Park, illetve a helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom próbálja megőrizni. Főbb alapadatok: Kalocsa Város területe: 53 km 2, lakónépessége a év végén fő, ez a megye %-ában kifejezve 3,3%, a év végi %-ban kifejezve 97,2. A népsűrűség: 337fő/km 2. 6

7 Domborzati adatok. A kistáj 88 és 112 m közötti tszf-i magasságú, ártéri szintű síkság. É-i része m átlagmagasságú magas ártér (kalocsai terasz), D-i része 91 m átlagmagasságú összefüggő alacsonyártér. Éghajlat. Mérsékelten meleg- száraz éghajlatú terület, de már közel a meleg típushoz. Az évi napfénytartam kb óra, a nyári évnegyed napsütéses óráinak száma megközelíti a 850 órát, a téli pedig a 210 óra körül van. Az évi középhőmérséklet 10,5 C. Átlagos csapadék mm/év. Kalocsa lakásállománya 2005-ben volt, a kalocsai kistérségé , míg a régióé összesen A 100 lakásra vetített lakosok száma Kalocsán 236, a kalocsai kistérségben 228, a régióban 229. Kalocsán az újonnan épített lakások száma lakosra vetítve 8,9, ami megegyezik a kistérségi adatokkal, de elmarad a régióban épült, lakosra vetített lakások számával, ami 25. A háztartási vezetékes gázfogyasztók év végén 6533-an voltak. A víz- illetve csatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma Kalocsán 6470, illetve 5452, a régió szinten , illetve A gazdaság jellemzése Az állami tulajdon lebontása az elmúlt másfél évtizedben lezajlott, amelynek eredményeképpen kialakultak az új tulajdonosi körök A településen működő jelentősebb gazdasági társaságok: KAGE Paprika és Konzervgyára, Karamell Sütő és Édesipari Rt., Budamobil-Cargo Kft., Agrimill Rt. Malomüzeme és silótelepe, Centrál-Mosodák Rt után a kereskedelmi-szolgáltató szektor fejlődött talán a leglátványosabban. Sorra nyíltak az új, modern bevásárló központok, különféle szolgáltató egységek (bankok és pénzintézetek, biztosítóintézetek, autószalonok és -szervizek, különféle szakboltok és -kereskedések). Ugyanakkor e beruházásokhoz kötődően is jelentősen nőtt a települési szilárd hulladék mennyisége (pl. csomagolóanyagok, papírhulladék - reklámújságok). Nagy lehetőségek rejlenek az eddig kevéssé kihasznált idegenforgalomban, pl. gyógy- és élményturizmusban, a rekreációban és a szabadidő aktív eltöltésében, a helyi rendezvényekhez kapcsolódó vendégforgalomban. Az utóbbi évek magánberuházásai folytán jelentős számban gyarapodtak az idegenforgalmi és vendéglátóipari fér helyek. Jelentős fejlődést remél a város és környéke a Szt. László-híd - M9-es autóúttól, illetve az M6-os autópálya megépülésétől, melynek révén nő a város megközelíthetősége, illetve bekapcsolódhat az európai autópálya-hálózatba. 7. A helyi terv felülvizsgálatának szükségessége, a tervezés alapjai A helyi hulladékgazdálkodási terv hasznosítja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által összeállított Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez cím dokumentumot. A helyi szabályozás terén összhangban van a város Környezetvédelmi Programjával, illetve a fejlesztési és területrendezési tervvel. A terv kialakításánál a következő fő szempontok érvényesültek: 7

8 Kalocsa város gesztorságával elindult, ISPA/hazai támogatást nyert programból finanszírozott hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása (átrakó állomás, komposztáló és hulladékudvar). A hulladék keletkezésének megelőzését szolgáló lakossági szemléletformálás és környezeti nevelés elősegítése. Az illegálisan lerakott vagy elhagyott hulladék tervszerű felszámolása és megfelelő kezelése. A terv kiemelt hangsúlyt helyez a közszolgáltató által begyűjtésre kerül települési szilárd és folyékony hulladék, a települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjthető frakciók (papír, üveg, PET), az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok, a kiemelten kezelt hulladékáramok (pl. csomagolási hulladék) és a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított hulladékok megfelelő kezelésének biztosítására. 8. Tervezésbe bevont szervezetek A tervkészítés során folyamatos, személyes kapcsolattartás épült ki az önkormányzaton belül a tervezést felügyelő Műszaki Osztály környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó munkatársa, a tervkészítést végző szervezet, a helyi közszolgáltatók között. A tervkészítés során kérdőíves lakossági megkérdezések segítségével lett biztosítva a további információk és észrevételek beépítése a tervbe. 9. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok A hulladékgazdálkodás megfelelő, reális tervezéséhez, a hulladék kezelésének, forgalmának nyomon követéséhez elengedhetetlen a hulladék mennyiségének, minőségének, kezelésének és a hulladékgazdálkodásban szerepet játszó vállalkozásoknak minél pontosabb ismerete. Szükséges továbbá a hulladék termelőinek és kezelőinek pontos, méréseken alapuló, jogszabályban rögzített adattartalmú nyilvántartása és adatszolgáltatása, valamint a szolgáltatott adatok feldolgozására alkalmas eszközrendszer és személyi állomány. Tekintettel arra, hogy jelenleg e feltételek nem állnak teljes körűen rendelkezésre, ebből következően a hulladékkategóriára vonatkozó adatokat, megállapításokat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, illetve ezek a közszolgáltatást végző cégek és az ehhez kapcsolódó kezelő létesítmények nyilvántartási adatain alapulnak. A kategória egyik legfontosabb feladatának a megfelelő részletezettségű adatállományok megteremtését kell tekinteni. A kalocsai hulladéklerakóra beszállított hulladék mennyiségét folyamatosan nyomon követik és rögzítik. A nyilvántartás pontosabbá tétele érdekében évtől hídmérleget helyeztek üzembe. A nyilvántartás rögzíti a hulladék fajtáját (kommunális, építési törmelék), a beszállítót (saját, idegen, lakossági), valamint a beszállított mennyiséget. A mennyiségi kimutatásokat a telepvezető végzi, az éves összesítést havi bontásban a KOMIKA végzi. 8

9 A nyilvántartás szerint az egyes évek beszállítási adatai az alábbiak szerint alakultak: Kommunális hulladék (kg) Építési törmelék (kg) saját beszállítás lakosság saját beszállítás lakosság idegen vállalat beszállítá s idegen vállalat beszállítás január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Kommunális hulladék (kg) Építési törmelék (kg) saját idegen lakosság saját idegen lakosság beszállítás vállalat beszállítás beszállítás vállalat beszállítás január február március április május június július augusztus szeptembe r október november december Összesen

10 2002. Kommunális hulladék (kg) Építési törmelék (kg) saját idegen lakosság saját idegen lakosság beszállítás vállalat beszállítás beszállítás vállalat beszállítás január február március április május június július augusztus szeptembe r október november december Összesen Kommunális hulladék (kg) Építési törmelék (kg) saját idegen lakosság saját idegen lakosság beszállítás vállalat beszállítás beszállítás vállalat beszállítás január február március április május június július augusztus szeptembe r október november december Összesen

11 2004 Kommunális hulladék (kg) Építési törmelék (kg) saját idegen lakosság saját idegen lakosság beszállítás vállalat beszállítás beszállítás vállalat beszállítás január február március április május június július augusztus szeptembe r október november december Összesen A nyilvántartások szerint Kalocsa Város területén működő gazdasági társaságok veszélyes és nem veszélyes, illetve folyékony hulladék kibocsátásai a évben az alábbiak szerint alakult: 11

12 Hulladéktermelő neve Hulladéktermelő telephely települése Hulladéktermelő telephely címe Hulladékkód Veszélyes hulladék? Fizikai megjelenési forma neve Hulladékot eredményező tevékenység TEÁOR kódja Keletkezett mennyiség Kg - ban Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A nem szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen folyékony Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen folyékony Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Abo Mill Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Mátyás Kir. 2/A igen szilárd Agrokémia Dombóvár Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Gombolyagi út igen folyékony Agrokémia Dombóvár Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd Alföld Ipari Szolgáltato És Kereskedelmi Kft Kalocsa Homokgyőrimajor nem szilárd Alföld Ipari Szolgáltato És Kereskedelmi Kft Kalocsa Homokgyőrimajor nem szilárd Szent István út 32. Allianz Hungária Biztósító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa sz igen szilárd Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kalocsa Híd u igen folyékony Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kalocsa Híd u igen folyékony Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kalocsa Híd u igen szilárd Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kalocsa Híd u igen szilárd Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kalocsa Híd u igen szilárd Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kalocsa Híd u igen szilárd ÁTI DEPO Közraktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Gombolyagi u nem folyékony ÁTI DEPO Közraktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Gombolyagi u igen folyékony ÁTI DEPO Közraktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Gombolyagi u igen szilárd ÁTI DEPO Közraktározási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Gombolyagi u igen szilárd Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér nem szilárd Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen folyékony Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér nem szilárd Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen szilárd Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen szilárd

13 Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen szilárd Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen szilárd Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen folyékony Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen folyékony Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér nem szilárd Bázis Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kalocsa Malatin tér igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 1660 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen folyékony Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen folyékony Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen folyékony Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd 1200 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 310 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 455 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 2100 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 2800 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 3000 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 4000 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 2000 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek nem szilárd 2668 Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen folyékony Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen folyékony Borbényi Autó Kereskedelmi Szolgáltató és Járműjavító Kft. Kalocsa Kültelek igen szilárd BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet Kalocsa Homokgyőr-Külterület igen szilárd BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet Kalocsa Homokgyőr-Külterület igen szilárd BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet Kalocsa Homokgyőr-Külterület igen szilárd

14 BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet BUDAMOBIL-CARGO Kalocsai Jármű Szövetkezet Kalocsa Kalocsa Kalocsa Kalocsa Kalocsa Kalocsa Kalocsa 33. Homokgyőr-Külterület igen szilárd Homokgyőr-Külterület nem szilárd Homokgyőr-Külterület igen szilárd Homokgyőr-Külterület igen szilárd Homokgyőr-Külterület igen szilárd Homokgyőr-Külterület igen szilárd Homokgyőr-Külterület igen szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u nem szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen folyékony Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen folyékony Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u igen szilárd Camionco Kereskedelmi És Szolgáltato Kft Kalocsa Negyveni u nem szilárd Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd 143 Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen folyékony Centrál Mosodák Szolgáltató Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd 143 Délalföldi Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Ecetgyár u. 35/a igen szilárd Délalföldi Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Ecetgyár u. 35/a igen szilárd Délalföldi Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa Ecetgyár u. 35/a igen szilárd iszapszerű 26- Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen 30% Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen folyékony Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen szilárd iszapszerű 11- Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen 15% Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen szilárd

15 Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen iszapszerű 11-15% Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen szilárd iszapszerű 11- Derekas-Autó Szolgáltató És Kereskedelmi Kft. Kalocsa Gábor L igen 15% Dr. Kasziba Istvánné Kalocsa Széchenyi I. u igen szilárd Dr. Kasziba Istvánné Kalocsa Széchenyi I. u igen szilárd Egészségügyi,Szociális És Családügyi Minisztérium Kalocsai Gyermekotthona Kalocsa Szent István Király út nem szilárd Egészségügyi,Szociális És Családügyi Minisztérium Kalocsai Gyermekotthona Kalocsa Szent István Király út igen szilárd Első Duna-Kavics Kft Kalocsa Ipari Park igen szilárd Első Duna-Kavics Kft Kalocsa Ipari Park igen folyékony Első Duna-Kavics Kft Kalocsa Ipari Park igen szilárd Első Duna-Kavics Kft Kalocsa Ipari Park igen szilárd Első Duna-Kavics Kft Kalocsa Ipari Park igen szilárd Első Duna-Kavics Kft Kalocsa Ipari Park igen folyékony Első Duna-Kavics Kft Kalocsa Ipari Park igen szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen iszapszerű 26-30% Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen iszapszerű 26-30% Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen iszapszerű 26-30% Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd iszapszerű 11- Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen 15% iszapszerű 11-15%

16 Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen iszapszerű 26-30% Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen iszapszerű 26-30% Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen szilárd Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen iszapszerű 6-10% Részvénytársaság Kalocsa Miskei út igen iszapszerű 26-30% Részvénytársaság Kalocsa Miskei út nem szilárd Emitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa SZÉCHENYI U igen szilárd Emitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa SZÉCHENYI U nem szilárd Emitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa SZÉCHENYI U nem szilárd Emitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa SZÉCHENYI U igen szilárd Emitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa SZÉCHENYI U igen szilárd Emitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa SZÉCHENYI U nem szilárd Emitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kalocsa SZÉCHENYI U nem szilárd FVV Fém- és Villamosipari Kft. Kalocsa Híd u igen folyékony FVV Fém- és Villamosipari Kft. Kalocsa Híd u nem szilárd FVV Fém- és Villamosipari Kft. Kalocsa Híd u nem szilárd FVV Fém- és Villamosipari Kft. Kalocsa Híd u igen szilárd FVV Fém- és Villamosipari Kft. Kalocsa Híd u igen szilárd FVV Fém- és Villamosipari Kft. Kalocsa Híd u igen folyékony Gambro Egészségügyi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Selyemerdő u igen szilárd Gambro Egészségügyi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Selyemerdő u igen szilárd Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen szilárd Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen folyékony Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen szilárd Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen szilárd

17 Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen szilárd Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen szilárd Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen szilárd Generál Épitöipari Kft Kalocsa Vasút u igen folyékony Geohidroterv Mérnökgeologiai, Környezetvédelmi És Vizgazdálkodási Kft Kalocsa Repülőtér igen folyékony Hábermáyer Járműfenntartási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa 48-as út igen folyékony Hábermáyer Járműfenntartási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa 48-as út igen szilárd Holz-Plast Műanyag- És Faipari Kft. Kalocsa Erkel F igen folyékony Holz-Plast Műanyag- És Faipari Kft. Kalocsa Erkel F igen szilárd Holz-Plast Műanyag- És Faipari Kft. Kalocsa Arany J. u igen szilárd Holz-Plast Műanyag- És Faipari Kft. Kalocsa Arany J. u igen szilárd Holz-Plast Műanyag- És Faipari Kft. Kalocsa Arany J. u igen folyékony Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen folyékony Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen iszapszerű 26-30% Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen iszapszerű 26-30% Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr nem iszapszerű 26-30% Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen iszapszerű 21-25% Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Iszkra Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Homokgyőr igen szilárd Kalocsa Város Önkormányzata Egyesitett Szociális Intézménye Kalocsa Kunszt J. u igen szilárd Kalocsa Város Önkormányzata Egyesitett Szociális Intézménye Kalocsa Bem Apó u igen szilárd Kalocsa Város Önkormányzata Egyesitett Szociális Intézménye Kalocsa Bem Apó u igen szilárd Kalocsa Város Önkormányzata Egyesitett Szociális Intézménye Kalocsa Malom u igen szilárd Kalocsa Város Önkormányzata Egyesitett Szociális Intézménye Kalocsa Kunszt J. u igen szilárd Kalocsa Város Önkormányzata Egyesitett Szociális Intézménye Kalocsa Malom u igen szilárd Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Érsekkert u igen szilárd Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Érsekkert u igen szilárd

18 Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Érsekkert u igen szilárd Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Érsekkert u igen szilárd Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Érsekkert u igen folyékony Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Bányasziget nem szilárd Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Érsekkert u igen folyékony Kalocsa Városi Kommunális Intézmény Kalocsa Bányasziget nem szilárd Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u nem folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u nem folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u nem szilárd Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u nem szilárd Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u nem folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u nem folyékony Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u nem szilárd Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézete Kalocsa Kossuth L. u igen folyékony Szent István Király u. Kalocsa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kalocsa nem szilárd Kalocsahús Kft. Kalocsa Béke u. 17. V13102 igen szilárd Kalocsahús Kft. Kalocsa Béke u. 17. V13403 igen szilárd Kalocsahús Kft. Kalocsa Béke u nem szilárd Kalocsahús Kft. Kalocsa Béke u. 17. V13111 igen szilárd Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd 130 Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd 720 Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u nem folyékony Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u nem szilárd Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u nem szilárd 10 iszapszerű 11- Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen 15%

19 Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd 10 Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd 90 Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd iszapszerű 26- Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u nem 30% Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen folyékony 2000 Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd Kalocsai Fegyház és Börtön Kalocsa Szent István u igen szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u nem szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen folyékony Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen szilárd Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság Kalocsa Alkotmány u igen szilárd Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen szilárd Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen szilárd Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen szilárd Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen folyékony Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen szilárd Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen szilárd Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen szilárd Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen folyékony Kalocsai Mezőgazdasági Rt. Kalocsa igen folyékony Kalocsai Porcelánfestő Kft Kalocsa Malatin tér igen szilárd Kalocsai Porcelánfestő Kft Kalocsa Malatin tér igen szilárd Kalocsai Porcelánfestő Kft Kalocsa Malatin tér igen szilárd Kalocsavíz Kft. Kalocsa HŐSÖK ÚTJA igen szilárd Kalocsavíz Kft. Kalocsa HŐSÖK ÚTJA igen szilárd Kalocsavíz Kft. Kalocsa HŐSÖK ÚTJA igen szilárd Kalocsavíz Kft. Kalocsa HŐSÖK ÚTJA igen folyékony Kálóczi József Kalocsa Hunyadi J. u nem szilárd

20 Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen iszapszerű 11-15% iszapszerű 11-15% Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen folyékony Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd iszapszerű 26- Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen 30% Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd iszapszerű 11- Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen 15% Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen iszapszerű 26-30% Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen iszapszerű 11-15% Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd iszapszerű 11- Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen 15% Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd iszapszerű 11- Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen 15% Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen folyékony Kaloplasztik Műanyag és Gumiipari Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen folyékony Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen folyékony Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u nem szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u nem szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kaloprint Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Kossuth L. u igen szilárd Kalo-Profi Termelö És Kereskedö Kft Kalocsa Híd u. 15. sz igen folyékony Kalo-Profi Termelö És Kereskedö Kft Kalocsa Híd u. 15. sz igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen folyékony Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen folyékony

21 Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kalocsa Gombolyagi út 1/A igen szilárd Kalo-Szerszám Szerszámkészítő és Javító Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen iszapszerű 11-15% Kalo-Szerszám Szerszámkészítő és Javító Kft. Kalocsa Gombolyagi út igen iszapszerű 26-30% Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Ciglidi út 2/A nem szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út nem szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út igen szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út igen szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út igen szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út igen szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út igen folyékony Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út igen folyékony Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út nem szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út nem szilárd Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út nem folyékony Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út nem folyékony Karamell Sütö- És Édesipari Rt Kalocsa Bátyai út igen szilárd Karamell-Snack Élelmiszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Ciglidi út 2/A igen szilárd Kunság Élelmiszerkereskedelmi Kft. Kalocsa Miskei út 3025/10 V13111 igen szilárd Kunság Élelmiszerkereskedelmi Kft. Kalocsa Miskei út 3025/10 V13403 igen szilárd Kunság Élelmiszerkereskedelmi Kft. Kalocsa Miskei út 3025/ igen szilárd Kunság Élelmiszerkereskedelmi Kft. Kalocsa Miskei út 3025/ igen szilárd Linzer Agro Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd Linzer Agro Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Gombolyagi út igen szilárd Linzer Agro Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kalocsa Gombolyagi út igen folyékony Mácsai Lajos Kalocsa Pataji út igen folyékony Mácsai Lajos Kalocsa Pataji út igen iszapszerű 31-35% Mácsai Lajos Kalocsa Pataji út igen iszapszerű 31-35% Mácsai Lajos Kalocsa Pataji út igen folyékony

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

(2014-2019) Valkó Nagyközségi Önkormányzat. Helyi Hulladékgazdálkodási Terv

(2014-2019) Valkó Nagyközségi Önkormányzat. Helyi Hulladékgazdálkodási Terv ' Valkó Nagyközségi Önkormányzat 2114. Valkó, Rákóczi u. 3.W06/28-483-443. GiW6/28-572-031. E-mail cím: hivatal@valko.hu Valkó Nagyközségi Önkormányzat Helyi Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2019) Szervezet

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. március 5.)

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Dr. Hegyközi Béla sk. Mátrai Károly sk.

Dr. Hegyközi Béla sk. Mátrai Károly sk. Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Képviselő-testületének 6/2005.(IV.14.) számú rendelete Répáshuta Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési ának Képviselő-testület

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER Megbízó: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Megbízott:

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 26/1996. (VII.15.), a 10/2000. (V.2.), a 13/2002. (IX.27.), a 22/2006. (XII.29.), a 24/2011. (X.17.) és a 12/2012. (V.28.) ör. sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben)

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezetek

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi gazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

A kapuvári Berg Gusztáv Szakiskola egészségterve

A kapuvári Berg Gusztáv Szakiskola egészségterve A kapuvári Berg Gusztáv Szakiskola egészségterve 2011. március 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 5 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 7 A település rövid bemutatása... 10

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(VII.29.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztaság Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 18/2011.(VII.29.)

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

J A V A S L A T. a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására

J A V A S L A T. a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE VA.: 9235 /2006. J A V A S L A T a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011 ( XII.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról /Egységes szerkezetben 2013. május

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben