Kezelési tudnivalók Weishaupt Thermo Condens kondenzációs kazánok WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési tudnivalók Weishaupt Thermo Condens kondenzációs kazánok WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A"

Átírás

1 Weishaupt Hötechnikai Kft Biatorbágy, Budai u. 6 Tel.: Fax.: Kezelési tudnivalók Weishaupt Thermo Condens kondenzációs kazánok WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A A szakipari vállalat címe Nyomdai szám , december Mindennemı változtatás jogát fenntartjuk. Utánnyomása tilos.

2 Az Ön biztonságáért Gázok belélegzésekor a gáz fajtájától és mennyiségétœl függœen fulladási veszély és mérgezési veszély fordulhat elœ. Gyújtást elœsegítœ eszközök vagy körülmények esetén robbanásveszély fenyeget. Gázszag esetén: 1. Ne dohányozzon, akadályozza meg a nyílt láng használatát és a szikraképzœdést (pl. a világítás és elektromos készülékek be- és kikapcsolását). 2. Zárja el a gázcsapot. 3. Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. 4. Figyelmeztesse az épületben tartózkodókat a veszélyre, és távozzanak onnan. 5. Az épületen kívülrœl értesítse a fıtéstechnikai szakvállalatot vagy a gázszolgáltató vállalatot. KéményseprŒ-funkció A forgatógomb elforgatásával aktiválja a szimbólumsávot és helyezze a kiválasztójelet a kéményseprœ-szimbólum alá. A -gomb megnyomásával aktiválja a kéményseprœfunkciót. A funkció 15 percig marad aktív. A 3 nagyobb méretı szám a kazán pillanatnyi teljesítményét jelenti. A 2 kisebb méretı szám a kazán pillanatnyi hœmérsékletét jelenti. A kéményseprœ-üzemmód idœ elœtti elhagyásához forgassa a forgatógombot mindaddig, amíg megjelenik az ESC, majd nyomja meg a -gombot. Kb. 90 másodperc múlva ismét megjelenik a standard kijelzés. Mérgezési veszély! A levegœ-bevezetœ nyílások elzárása vagy eltorlaszolása következtében mérgezœ szénmonoxid képzœdhet. Ezért helyiséglevegœtœl függœ üzemmód esetén a felállítási helyiségben a bevezetett levegœ és a távozó levegœ nyílásait mindig nyitva kell tartani. Füstgázszag esetén: 1. Helyezze üzemen kívül a berendezést. 2. Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. 3. Értesítse a fıtéstechnikai szakvállalatot. Felállítási helyiség Nem megengedett környezeti feltételek esetén károsodhat a készülék. A biztonságos üzem érdekében vegye figyelembe, hogy helyiséglevegœtœl függœ üzemmód esetén a felállítási helyiségnek jól szellœztetettnek és pormentesnek kell lennie, hogy az égéslevegœ nem tartalmazhat halogén-szénhidrogén anyagokat (pl. spray-k, oldó-, mosó- és tisztítószerek tartalmaznak ilyeneket). 90 másodperc Munkavégzés a fıtési rendszeren A fıtési rendszeren szakszerıtlenül végzett munkák súlyos baleseteket okozhatnak. Szerelési munkákat, elsœ üzembe helyezést, beszabályozást, karbantartást és javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A készüléket szintén csak szakembereknek szabad kinyitniuk. TüzelŒanyag A kondenzációs készüléket csak a típustáblán megadott gázfajtákkal szabad üzemeltetni. 2 15

3 Félévenként ellenœrizze: Csak helyiséglevegœtœl függœ üzemmód esetén! A rendszeres karbantartás energiát takarít meg és óvja a környezetet Legalább évente egyszer a gyártó cég megbízottjával vagy más szakértœvel vizsgáltassa felül a teljes fıtési rendszert. Javasoljuk karbantartási szerzœdés megkötését. A levegœ-bevezetœ nyílásnak nyitva kell lennie! Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 4 Üzemen kívül helyezés 5 TeendŒk zavar esetén 6 A szabályozó kezelése 7 KezelŒi szintek 8 Félévenként ellenœrizze 12 KéményseprŒ-funkció

4 Üzembe helyezés FıtŒvíz utántöltése: 1. Nyissa ki a gázelzáró csapot. 2. Kapcsolja be a kondenzációs készüléket. 3. Világít a kijelzœ. EllenŒrizze a berendezés nyomását (lásd az ellenœrzési munkáknál). HelyiséglevegŒtŒl függœ üzemmód esetén ellenœrizze a levegœ bevezetésére szolgáló nyílást. ➊ ➌ visszatérœ elœremenœ ➋ 3. NYIT AUF A tömlœ légtelenítése: ➊ zárva; ➌ zárva! Csatlakoztassa a tömlœt az ➊ jelı csapra szilárdan, a ➋ jelı csapra pedig lazán. Nyissa ki és addig tartsa kinyitva az ➊ jelı csapot, amíg víz nem lép ki a ➋ jelı csapnál. Csatlakoztassa a tömlœt szilárdan a ➋ jelı csapra. FıtŒvíz utánatöltése: Nyissa ki az ➊ jelı csapot. Addig tartsa kinyitva a ➌ jelı csapot, amíg a nyomás a kívánt tartományba nem kerül. Zárja el a ➌ és az ➊ jelı csapot. A feltöltés után távolítsa el a tömlœt. 4 13

5 Félévenként ellenœrizze: Üzemen kívül helyezés Helyes a berendezés nyomása? Fıtését a szabályozó hœigénytœl függœen automatikusan kapcsolja be és ki. * meleg a berend. ** hideg a berendezés BerendezéstŒl függœen más és más értékekre lehet szükség, konzultáljon az illetékes fıtéstechnikai szakemberrel. standard értékek 1 ** 0 * 1, Bar 2,5 3 A következœ célokra kell a készülékkapcsolóval kikapcsolni a fıtési rendszert: a kazán szakember általi tisztításához légtelenítéshez fıtœvíz utánatöltéséhez kéménytisztításhoz, ill. -ellenœrzéshez 1. Kapcsolja ki a kondenzációs készüléket. 2. Kialszik a kijelzœ. 3. Zárja el a gázelzáró csapot. FIGYELEM készülék üzemének hosszabb szüneteltetése esetén figyelembe veendœ: Fagyveszély esetén eressze le a vizet a fıtési rendszerbœl ZÁR ZU

6 TeendŒk zavar esetén FIGYELEM A berendezés károsodásainak elkerülése érdekében legfeljebb kétszer végezzen zavartörlést. Ha az égœ harmadszor is zavart jelez: 1. Jegyezze fel a kijelzést. 2. Forduljon a vevœszolgálathoz. Lehetséges zavarkijelzések: Kijelzés Jelentés Hibaelhárítás F11 KazánhŒmérséklet Töltsön utána kazánvizet. 105 C Nem folyik a kazánon keresztül víz. F12 KazánhŒmérséklet Töltsön utána kazánvizet. 95 C Nem folyik a kazánon keresztül víz. F13 FüstgázhŒmérséklet ErŒsen elszennyezœdött 120 C a hœcserélœ. F14 Túl nagy mértékı az Nem folyik a kazánon elœremenœ hœmér- keresztül víz. séklet emelkedése Túl alacsony a berendezés nyomása. F15 Túl nagy a hœmér- Nem folyik a kazánon séklet-különbség a keresztül víz. kazánhœmérséklet és a füstgázhœmérs. között F16 FüstgázhŒmérséklet ErŒsen elszennyezœdött 115 C a hœcserélœ. érték megváltoztatása Kijelzés / bevitel Tartomány Tudnivalók S = nyári üzemmód S Nincs külsœhœmérs.-érzé- W = téli üzemmód W kelœ csatlakozt. a B1-re. Pillanatnyi / Átkapcsolási KülsŒhŒmérséklethŒmérséklet hœmérséklet 10 C 30 C érzékelœ van nyári / téli ü. csatlakoztatva a B1-re. reset Melegvíz elœírt értéke 30 C 65 C ( = melegvíz-üzem Ki) KéményseprŒ-üzemmód, min. teljesítmény Szer. és üzembe helyez. fokozatmentes utas. szakemb. számára teljesítmény-beállítás max. teljesítmény és pont. KÓD-bevitel, Szerelési és üzembe belépés a fıtéstechnikai helyezési utasítás szakember szintjére szakemberek számára 6.3. pont. 6 11

7 alapkijelzés A szabályozó kezelése Az elülsœ fedél kinyitása után négy kezelœelem áll rendelkezésre. Forgatógomb Értékek vagy beállítások változtathatók meg vele, a forgatás irányának megfelelœen. Jobbra forgatás: az értékek növekszenek a jelölések jobbra, ill. lefelé tolódnak Balra forgatás: az értékek csökkennek a jelölések balra, ill. felfelé tolódnak Beviteli gomb Mıködtetésével történik a menük kiválasztása, valamint a bevitelek nyugtázása. Reteszoldó gomb (reset) Ennek a gombnak a megnyomásával lehet valamely zavar miatti reteszelést kioldani. Ha nem áll fenn zavar, akkor ezen gomb mıködtetésével történik a berendezés újraindítása. Be-/kikapcsoló Kijelzés / bevitel Tartomány Tudnivalók Nincs külsœhœmérséklet- Normál hœmérs. elœírt értéke Éjszakai hœmérséklet érzékelœ csatlakoztatva a ( = készenléti üzem) B1-re. A határért. a fıtéstech. Max. elœremenœ szakember szintjének P31, hœmérs. P32 param. állíthatók be. HelyiséghŒmérs. elœírt értéke 15 C 35 C KülsŒhŒmérs.-érzékelŒ ( = készenléti üzem) van csatlakoztatva a B1-re. Éjszakai hœmérs. elœírt értéke 8 C Nincs külsœhœmérs.-érzé- ( = készenléti üzem) kelœ csatlakoztatva a Norm. hœmérséklet B1-re. elœírt értéke Éjszakai helyiséghœmérséklet 10 C KülsŒhŒmérsékletelŒírt értéke érzékelœ van ( = készenléti üzem) Hely.-hŒmérs. elœírt ért. csatlakoztatva a B1-re. 10 7

8 KezelŒi szintek A kazán kezelése 2 kezelœi szintre van felosztva. Az 1. szint a felhasználói szint, amely közvetlenül elérhetœ. A 2. szint - a fıtéstechnikai szakemberek számára fenntartott szint - KÓD-dal van védve a jogosulatlan hozzáférés ellen. Felhasználói szint Beállítások ElŒírt értékek beállítása és további berendezésértékek kijelzése. Eljárásmód: A forgatógomb elforgatásakor megjelenik a szimbólumsáv. További forgatással lehet a kiválasztójelet a megfelelœ szimbólum alá állítani. A kiválasztójelnek a bal vagy a jobb oldali pozíción túl történœ mozgatásakor jelenik meg a kijelzési üzemmód. Akkor is a kijelzési üzemmód jelenik meg, ha 20 másodpercig nem mıködtetik a beviteli gombot. A beviteli gomb megnyomásával aktiválható a megfelelœ szimbólum, ekkor a beállított érték villog a kijelzœn. A többi szimbólum eltınik. A forgatógomb forgatásával lehet megváltoztatni az értéket. A beviteli gomb megnyomásával történik az érték nyugtázása és az adott kiválasztásból való kilépés. Ismét megjelenik a szimbólumsáv összes szimbóluma. Kijelzések ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➀ a normál hœmérséklet elœírt értéke aktív ➁ az éjszakai hœmérséklet elœírt értéke aktív ➂ a nyári üzemmód aktív ➃ a berendezés készenléti üzemmódban van ➄ fagyvédelem ➅ az égœ üzemel (lángjel) ➆ a fıtési üzemmód aktív ➇ a melegvíztöltés aktív ➈ égœzavar, újraindítás csak a zavartörlœ gombbal lehetséges. ➉ elœremenœ hœmérséklet vagy ha villog, hibakód jelenik meg vagy 90 másodperc múlva automatikusan 8 9

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31 hu Kezelési útmutató HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata / iztonsági utasítások.........................3 1.1 Jelmagyarázat.................

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 WLAN hatótávnövelő készülék Rend. szám: 98 69 22 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 1. BEVEZETÉS Tisztelt

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése Igen tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezen LRP terméket választotta. Ön a H4 Gravit Nano modell vásárlásával egy kiváló repülőgépes termék mellett döntött. Kérem, olvassa el a következő dokumentációt,

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Gierth HF 200 ML

Felhasználói útmutató. Gierth HF 200 ML Felhasználói útmutató Gierth HF 200 ML Gierth GmbH Röntgen- és orvosi elektronikai szakkereskedés, tanácsadás, forgalmazás, javítás. Am Südspeicher 4, D 01587 Riesa Tel.: +49 18 05 / 44 37 44, Fax: +49

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLÁTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fontos információ!usa Rx Only!USA Eszköznyilvántartás A U.S. Food and Drug Administration (az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala)

Részletesebben

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kameleon 10 univerzális távirányító Rend.sz: 352021 A készülék jellemzői A KAMELEON 10 könnyen kezelhető, univerzális távirányító. A felhasználóbarát

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben