ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik minden, az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt.,mint Hitelező által Fogyasztóval kötött kölcsönszerződésnek Az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 3. (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének E-I-598/2007. számú határozata alapján jogosult végezni. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Kölcsön nyújtás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. tv. 3. (1) b) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás Futamidő: a Kölcsön folyósítástól számított, az utolsó törlesztő részlet esedékességéig tartó időtartam. A kölcsön futamidejének utolsó napja nem egyezik meg feltétlenül a Kölcsönszerződés hatályának utolsó napjával Eszköz: a Kölcsönszerződésben meghatározott eszköz, amelynek a megvásárlásához az Adós a Kölcsönt igénybe veszi Szállító: az Eszköz mindenkori eladója vagy az adásvétel során bizományosként eljáró személy függetlenül attól, hogy az kereskedő, vagy egyéb társaság, illetőleg magánszemély Adós: a Kölcsönt igénybevevő fogyasztónak minősülő, önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Hitelező: a kölcsönt nyújtó IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt Adásvételi szerződés: A Szállító és az Adós által kötött olyan szerződés, amellyel az Adós a Hitelező által nyújtott pénzkölcsön felhasználásával a Kölcsönszerződésben meghatározott Eszköz tulajdonjogát megszerzi. Az Adásvételi szerződésben foglaltakért, illetve az adásvételi jogviszonyból eredő kötelezettségekért a Hitelező semmilyen felelősséggel nem tartozik Opciós szerződés: a Hitelező és az Adós által megkötött, a Kölcsönszerződéssel egybe foglalt olyan szerződés, amely alapján a Hitelező vagy az általa megjelölt harmadik személy, egyoldalú jognyilatkozatával a Kölcsönszerződésben meghatározott Eszköz tulajdonjogát a kikötött vételáron megszerzi Kölcsön: a) Forint alapú finanszírozás esetén: az Eszköz vételárának forintban meghatározott Saját erővel csökkentett összege; b) Euró alapú, de forintban fizetendő finanszírozás esetén: az Eszköz vételárának forintban meghatározott Saját erővel csökkentett összege, mely összeg euró alapú finanszírozás esetén a Referencia árfolyamon átszámítva euróban kerül meghatározásra; c) Euró alapú és euróban fizetendő finanszírozás esetén: az Eszköz vételárának Saját erővel csökkentett összege, mely összeg euróban kerül meghatározásra Szerződéskötési díj: a Kölcsönszerződésben meghatározott érték, amely fedezi a Hitelező Kölcsönszerződéssel illetve a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó egyéb szerződések, nyilatkozatok létrejöttével felmerült költségét és szolgáltatásai ellenértékét Saját erő: A vételár százalékában, vagy fix összegben meghatározott érték Törlesztő részlet: az Adós által az Értesítőben rögzített esedékességkor, az adott teljesítési időszakra utólag fizetendő összeg, amely számviteli szempontból tőke- és kamatrészből, euró alapú finanszírozás esetében árfolyam-különbözetből valamint egyéb a Kölcsönszerződésben, az ÁSZF-ben és Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott díjakból és költségekből áll. A Kölcsönszerződésben meghatározott törlesztő részletek összege a Kölcsönszerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott esetekben módosulhat Kiemelt összegű törlesztő részlet. Hitelező jogosult a rendszeresen fizetendő törlesztő részletektől eltérő összegű törlesztő részletet Adós kérésére - a Kölcsönszerződésben meghatározni Ügyleti kamat: az Adós által a Hitelezőnek a Kölcsön összeg használatáért, kockázatáért fizetendő, az igénybevett összeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő pénzösszeg vagy egyéb hozadék. Mértéke (éves %) a Kölcsönszerződésben kerül rögzítésre. Amennyiben a Kölcsönszerződés eltérően nem rendelkezik, akkor a Kölcsönszerződésben alkalmazott kamatozás jellege változó. Változó kamatozás esetén a Kölcsönszerződésben meghatározott törlesztő részletek mindenkori kalkulációjánál használt kamat mértéke az ÁSZF pontja szerint változhat, ami a törlesztő részletek módosulását eredményezheti Kamatperiódus: kettő egymást követő naptári negyedév közötti időszak, mely időszak alatt a kamat mértékét a Hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az első kamatperiódus a Kölcsön folyósításának napjától a következő naptári negyedévig terjedő időszak, míg az utolsó kamatperiódus záró napja a Kölcsönszerződés futamidejének utolsó napja vagy amennyiben a Kölcsönszerződés a futamidő lejárta előtt megszűnik a Kölcsönszerződés megszűnésének napja Fennálló tőketartozás: Adott időpontban még esedékessé nem vált törlesztő részletek tőkerészének összege Fennálló tartozás: A Fennálló tőketartozás, a kiszámlázott és esedékessé vált, de még pénzügyileg nem rendezett törlesztő részletek, a kiszámlázott egyéb követelések (pl. Hitelező által megfizetett, Kölcsönszerződés 27. pontja szerinti adó, díj, vám és egyéb költség vagy biztosítási díj), valamint a késedelmi kamat és a külön szolgáltatási díjak együttes összege. A Fennálló tartozáshoz tartozik a Hitelező követeléseinek érvényesítésével (pl. nem peresés peres eljárások kezdeményezése, lefolytatása) kapcsolatosan felmerült költségek (pl. illeték, ügyvédi munkadíj) is. A Fennálló tartozás összegszerűségének megállapítása esetén Hitelező eredményes ellenkező tartalmú bizonyításáig Hitelező könyvelése és kimutatása az irányadó Árfolyamkockázat: Az euró alapú de forintban fizetendő finanszírozás esetében a Kölcsön és a törlesztő részletek euróban vannak meghatározva, azonban az Adós fizetési kötelezettségét forintban köteles teljesíteni. Az árfolyamkockázat az euró forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az euró árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a forintra átváltott törlesztő részletek mértéke gyakran és jelentős mértékben is változhat Külön szolgáltatási díjak: A Kölcsönszerződés során felmerülő külön szolgáltatási díjak és költségek típusát a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzat, míg pontos mértékét a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási díjtáblázat tartalmazza. A Szolgáltatási díjtáblázat mindenkor aktuális változatát a Hitelező Hirdetményként teszi közzé Háromhavi BUBOR: a Reuters BUBOR oldalán megjelenő háromhavi bankközi irányadó kamatláb Háromhavi EURIBOR: a Reuters EURIBOR oldalán megjelenő háromhavi bankközi irányadó kamatláb Szerződéskötéskori referencia árfolyam: A szerződéskötés napját megelőző napon érvényben lévő, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet által közzétett, értéknapra vonatkozó EUR/HUF deviza-vételi árfolyam Referencia árfolyam: A Kölcsön folyósításának napján érvényben lévő, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet által közzétett, értéknapra vonatkozó EUR/HUF deviza vételi árfolyam Árfolyamot meghatározó hitelintézet: Hitelező által Hirdetményben meghatározott hitelintézet, mely hitelintézet által közzétett deviza árfolyam kerül figyelembe vételre a Szerződéskötéskori referencia árfolyam és a Referencia árfolyam meghatározásakor valamint a törlesztő részletek és egyéb fizetési kötelezettségek számításánál. Hitelező egyoldalúan jogosult az Árfolyamot meghatározó hitelintézetet megváltoztatni, melyről az Adóst Hirdetményben értesíti Szerződéskötéskori referencia kamatláb: A Kölcsön folyósításának napján érvényben lévő háromhavi BUBOR vagy háromhavi EURIBOR Referencia kamatláb: Kölcsön folyósításának napján érvényben lévő háromhavi BUBOR vagy háromhavi EURIBOR Teljes hiteldíj mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban, két tizedes jegy pontossággal kifejezve. A THM a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatott mértéke a Kölcsönszerződésben kerül meghatározásra Tájékoztató teljes hiteldíj mutatóként. A Teljes hiteldíj mutató meghatározása a Kölcsönszerződésben foglalt feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A Teljes hiteldíj mutató mértéke nem tükrözi a Kölcsönszerződés árfolyam- és kamatkockázatát. 1

2 1.28. Hitel teljes díja: A Hitelező által ismert minden olyan a THM kiszámításánál figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a Kölcsönszerződés kapcsán megfizet Adós által fizetendő teljes összeg: a Kölcsön teljes összege és a hitel teljes díja Teljesítési időszak: kettő egymást követő törlesztő részlet fizetési esedékessége közötti időszak Teljesítési időpont: a teljesítési időszakot követő első nap Törlesztő részlet fizetési esedékessége: minden hónap első naptári napja, kivéve, ha a Felek a Kölcsönszerződésben eltérően nem állapodnak meg, mely esetben az Értesítőben megjelölt fizetési esedékesség az érvényes Késedelmi kamat: a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amely a késedelembe esés időpontjától jár. A késedelmi kamat mértéke a Kölcsönszerződésben, míg számítási módja az Üzletszabályzatban kerül meghatározásra Hirdetmény: Amennyiben Hitelező valamely információt Hirdetményben hoz az Adós tudomására, akkor azok székhelyén, mindenkori fióktelepein valamint hivatalos honlapján (http://www.impuls-leasing.hu) hozzáférhetőek, illetve igényelhetőek. Amennyiben a Hirdetményként történő közzététel a fentiek szerint bármely ok miatt meghiúsul Hitelező a Hirdetményt Adósnak nyilvántartásában szereplő címére postai úton közvetlenül megküldi Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): zártrendszerű adatbázis törvényben meghatározott adatok nyilvántartása, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélése, ezáltal a pénzügyi intézmények kockázatainak csökkentése. A rendszer két részre tagolódik, a vállalkozói nyilvántartásra és a lakossági nyilvántartásra. Hitelező az Adósnak a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően átadja a KHR-ről szóló Ügyféltájékoztató - t MNB: Magyar Nemzeti Bank Közvetítő: olyan a Hitelezőtől eltérő jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget a) az Adósnak pénzügyi szolgáltatást ajánl vagy b) a Kölcsönszerződés megkötése érdekében az Adósnak segítséget nyújt, vagy c) a Hitelező nevében az Adóssal Kölcsönszerződést köt Kapcsolt hitelszerződés: olyan hitelszerződés, amely meghatározott termék értékesítéséhez vagy a hitelnyújtástól eltérő szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik, ha a) a hitelt maga a termék értékesítője vagy szolgáltatás nyújtója nyújtja vagy b) harmadik személy nyújtja, és a hitelszerződésben az adott terméket vagy a szolgáltatást, amelynek értékesítéséhez illetve nyújtásához a hitelszerződés kapcsolódik, kifejezetten nevesítették. 2. AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA 2.1. Adós az Eszközt a Hitelező írásbeli engedélye nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja használatba, bérbe harmadik személynek, nem használhatja az alaprendeltetésnek nem megfelelő módon (pl. gépjárművet taxiként) és nem alakíthatja át. Adós az Eszközön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy és amely az Eszköz állagában, értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab csere, stb.) kizárólag a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet Az Adós a Kölcsönszerződés folyamán köteles gondoskodni arról, hogy az Eszköz állaga és értéke legfeljebb csak a rendeltetésszerű használattal azonos mértékben, azzal arányosan csökkenjen. Köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy az Eszköz használatból kifolyólag a Hitelezőt jelen Kölcsönszerződésből illető jogai tekintetében semmilyen kár ne érje Az Eszköz fizikai átadásáról, az átvétel tényeiről, időpontjáról átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki a Szállító és Adós. Az Eszköz átvételéről kiállított, a Szállító és az Adós által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet az Adós köteles megküldeni a Hitelezőnek az átvételt követő 2 munkanapon belül. Annak pontos kitöltéséért és tartalmának valódiságáért a Szállító és az Adós egyetemlegesen felel Adós köteles az Eszközt saját költségén jó gazda gondosságával kezelni. Az Eszköznek javítási-, karbantartási- és állagmegóvási munkáit az Adós csak márkaszervizben végeztetheti el, más típusú szerviz igénybevételéhez Hitelező előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges. Adós köteles a Gyártó által előírt karbantartási kötelezettségének eleget tenni és ezt a Hitelező kérésére bármikor igazolni (pl. a szervizkönyvvel). E kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül Az Adós a Kölcsönszerződés teljes tartama alatt köteles értesíteni Hitelezőt az Eszköz állagát érintő minden jelentős eseményről Az Eszközzel összefüggésben a kárveszélyviselés vétkességre tekintet nélkül az Adóst terheli, függetlenül az Eszközre vonatkozó biztosítási szerződések hatályától és a Biztosító által fizetett biztosítási összegtől. Adós köteles a káresemény (kivéve totálkár, lopáskár) bekövetkeztét követően az Eszközt késedelem nélkül a káresemény bekövetkezte előtti állapotba helyreállítani Amennyiben az Eszközre vonatkozó biztosítási szerződés korlátozó rendelkezést tartalmaz az Eszköz használatával összefüggésben (pl. a használat földrajzi területének korlátozása), úgy azt Adós köteles betartani. 3. ELÁLLÁSI JOG 3.1. Hitelező jogosult a Kölcsönszerződés 11. pontjában meghatározottak szerint a Kölcsönszerződéstől elállni Elállás esetén a Kölcsönszerződés megkötésének napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. Szállító köteles a Hitelező által részére megfizetett Kölcsön összegét Hitelező számlájára haladéktalanul visszautalni. Adós és Szállító egyetemlegesen kötelesek a Hitelező által a Szállítónak kifizetett Kölcsön összegét és azok kamatait, valamint a Hitelezőnél az elállás következtében felmerülő valamennyi költségét és az esetlegesen felmerülő kárát megtéríteni Hitelezőnek. Szállító mentesül a vételárként megfizetett összeg visszafizetése kivételével a jelen pont szerinti költségek és kár megfizetése alól, amennyiben a Kölcsönszerződés megszűnése nem a Szállítónak felróható Adós jogosult a Kölcsönszerződés 10. pontjában meghatározottak szerint a Kölcsönszerződéstől elállni Amennyiben az Adós az Eszközre vonatkozó adásvételi szerződéstől jogszabályi rendelkezés alapján jogszerűen eláll, az elállás a Kölcsönszerződést is - tekintettel arra, hogy az Kapcsolt hitelszerződésnek minősül felbontja. Az Adós köteles elállási joga gyakorlásáról a Hitelezőt haladéktalanul értesíteni. A Kölcsönszerződés felbontásának napja az a nap, amely napon Hitelező kézhez veszi az Adós írásbeli elállási nyilatkozatának egy az elállás Szállító általi tudomásul vételét is tartalmazó eredeti példányát. A felbontás a Kölcsönszerződést annak hatályba lépésének napjára visszamenőlegesen szünteti meg. A Kölcsönszerződés megszűnése következtében Adós köteles Hitelező felszólítására a megjelölt fizetési határidőig- a Kölcsön összegét és a Kölcsön folyósításának napjától a visszafizetés időpontjáig felszámított, a Kölcsönszerződés szerint megállapított ügyleti kamatot valamint Euró alapú finanszírozás esetén az esetlegesen felmerülő árfolyam-különbözetet a Hitelezőnek visszafizetni. Hitelező Adós ezen fizetési kötelezettségébe jogosult beszámítani az Adós által a Hitelező részére a felbontás napjáig bármely jogcímen megfizetett, a felbontás következtében a Hitelező által Adós részére visszafizetendő összeget. Amennyiben az Adós a felbontás napjáig valamely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Kölcsönszerződésben megjelölt késedelmi kamat illetve a késedelemmel kapcsolatosan a Szolgáltatási díjtáblázatban megjelölt egyéb fizetési kötelezettség terheli. Abban az esetben, ha az Adós a felbontás következtében felmerült fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget Hitelező az Adós által fizetendő összeg után a Kölcsönszerződésben meghatározott késedelmi kamatra jogosult. Amennyiben az Adós a jelen pont szerinti elállási jogát a Szállítóval szemben peres eljárás keretében érvényesíti, úgy a Kölcsönszerződés felbontásának napja az a nap, amikor Hitelező kézhez veszi az Adós keresetének helyt adó jogerős, végrehajtható ítélet eredeti vagy közhiteles másolatát. 4. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 4.1. Az Adós a kölcsön ellenértékeként - szerződésszerű teljesítés esetén - a teljes hiteldíjat köteles megfizetni A Tájékoztató teljes hiteldíj mutató az Ügyleti kamatláb, valamint a Kölcsönszerződés megkötésekor ismert, az Adós által fizetendő költségek figyelembevételével kerül kiszámításra. A törlesztések összegeinek és azok esedékességének változatlanul hagyására tekintettel a THM értéke a Kölcsön folyósítás idejétől függően változni fog. A Hitelező a THM pontos értékét a folyósítást követő Értesítőben közli az Adóssal A teljes hiteldíj mutató számításánál a Hitelező a Kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes, általa ismert díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót) valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit továbbá a Közvetítőnek fizetendő díjat is figyelembe vette. A teljes 2

3 hiteldíj mutató számításánál a Hitelező azt vette figyelembe, hogy (i) a Kölcsönszerződésben meghatározott futamidő alatt a Kölcsönszerződés, az Adós által a Kölcsönszerződés szerint kerül teljesítésre; (ii) a Kölcsön folyósítására azonnal sor kerül; (iii) a Kölcsönszerződésben meghatározott Induló ügyleti kamatláb és a Szolgáltatási díjtáblázat szerinti díjak változatlanok a futamidő végéig; (iv) valamint a Kölcsönszerződés szerinti legalacsonyabb törlesztő részlet összege a számítás alapja Az Adós a lejárat napjáig, az Értesítőben rögzített ütemezés és a Kölcsönszerződésben meghatározott fizetés mód szerint köteles a Kölcsön összegét járulékaival együtt maradéktalanul a Hitelezőnek visszafizetni. Adós a fizetési módtól függően köteles a Szolgáltatási díjtáblázatban megjelölt díjat megfizetni Adós a törlesztő részleteket, a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott lezárásra vonatkozó díjat valamint a törlesztő részletet és a lezárásra vonatkozó díjat terhelő késedelmi kamatot köteles a Fizetés pénznemében megfizetni, míg egyéb fizetési kötelezettségeit magyar forintban vagy azok felmerülésének pénznemében köteles teljesíteni a Hitelező - eltérő rendelkezése hiányában - Hirdetményben megjelölt bankszámlájára. Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek nem a jelen pont szerinti pénznemben vagy nem a Hirdetményben megjelölt bankszámlára vagy nem a Kölcsönszerződésben megjelölt fizetési mód szerint teljesíti, köteles a Hitelező felmerült költségét és kárát megtéríteni Adós az Értesítőben és a Kölcsönszerződés valamint azok mellékleteiben rögzített fizetési kötelezettségeinek köteles úgy eleget tenni, hogy legkésőbb az esedékesség időpontjában a fizetendő összeg a Hitelező bankszámláján jóváírásra kerüljön. Az Adóst nem mentesíti a fizetési késedelem alól, amennyiben a fizetési értesítő bármely okból hozzá nem érkezik meg vagy a Szállítóval szemben szavatossági jogát gyakorolja. Adós felelőssége, hogy a fizetési értesítő elmaradásáról a Hitelezőt legkésőbb az esedékesség napjáig írásban értesítse. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az Adós felel Az Adós befizetéseit a Hitelező hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeire vonatkozó mindenkori jogszabály előírásainak megfelelő sorrendbe számolja el, azaz ha a követelés egynél több kamatidőszakának esedékes kamatösszege nincs kiegyenlítve, a befizetett kamat a legkorábban esedékes kamat (ideértve a függővé tett kamatot is) összegét egyenlíti ki. Ha a követelés egy vagy több kamatösszege is és egy vagy több tőketörlesztés is esedékes, de még nincs kiegyenlítve, a befolyt összeg a legkorábban esedékes kamat (ideértve a késedelmi kamatot, a függővé tett kamatot is) összegét egyenlíti ki először. A befolyt összegből a kamatok kiegyenlítése után megmaradó összeggel kell a követelés tőkeösszegét csökkenteni. A fentieken túl a Hitelező a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kielégítési sorrend alapulvételével jár el, azaz a befizetéseket először a költségekre, majd a késedelmi kamatokra, a kötbérre, majd az ügyleti kamatokra és végül a tőkére számolja el Ha esedékességig a Hitelező bankszámláján az esedékes összeget nem írták jóvá, úgy a késedelem időtartamára az Adós késedelmi kamatot fizet. A késedelmi kamat mértékét a Kölcsönszerződés, míg a kamatszámítás módját az Üzletszabályzat tartalmazza Fizetési késedelem esetén Hitelező jogosult fizetési felszólítást küldeni, valamint ennek a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott díját Adós részére kiszámlázni Adós fizetési késedelme esetén Hitelező jogosult (de nem köteles) az Adós Eszközre vonatkozó használati jogát megvonni, mely esetben Adós köteles az Eszközt az ÁSZF 10. fejezete szerint a tartozás rendezéséig Hitelező részére visszaszolgáltatni. Amennyiben Adós fizetési kötelezettségének Hitelező írásbeli felszólítására sem tesz eleget Hitelező jogosulttá válik a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani az ÁSZF 9.1. pontja alapján az ÁSZF 10. és 11. fejezetében meghatározott következmények mellett A Kölcsön futamidején belül esedékessé nem vált, még fennálló tőketartozásra jutó kamatot Hitelező kizárólag az alábbi esetek bekövetkezte esetén jogosult módosítani a módosítást követő első kamatperiódustól: (i) a naptári negyedév utolsó előtti banki munkanapján érvényes háromhavi BUBOR, illetve háromhavi EURIBOR referencia kamatlábhoz viszonyított minden +/- 0,10%-os vagy azt meghaladó változásakor. A Hitelező a megváltozott ügyleti kamatlábat először a következő naptári negyedévre vonatkozó első törlesztő részletbe érvényesíti.; (ii) A Kölcsönszerződésre vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; (iii) Hitelező tevékenységéhez kapcsolódó közteher (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; (iv) Hitelező forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az országkockázati felár változása (credit default swap); jegybanki alapkamat; a jegybanki repo-és betéti kamatlábak változása; a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása; a Magyar Állam vagy a Hitelező által kibocsátott kötvény és a SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; (v) Az Adós, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Adós pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; (vi) A Hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy Hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá; (vii) A Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett min. 10%-os változás, ha az Adós pót vagy kiegészítő fedezet nyújtását nem vállalja. Amennyiben a fenti felsorolásban rögzített valamely feltétel vagy körülmény változása a kamat csökkentését teszi indokolttá, Hitelező a csökkentést is köteles érvényesíteni. A Hitelező jogosult, a jelen pont mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig egyoldalúan módosítani kamatot, díjat, költséget. A Hitelező ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett Hirdetmény útján teszi közzé Hitelező a kamat ÁSZF pontja szerinti, Adós számára kedvezőtlen módosításról a módosítás hatálybalépését megelőzően - kivéve a kamat ÁSZF pontjának (i) bekezdése szerinti módosítását -, legalább 60 nappal Hirdetmény útján teszi közzé és a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztő részletekről az Adóst postai úton értesíti. A kedvezőtlen módosítás esetén az Adós a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Kölcsönszerződést az ÁSZF 8.2. pontja szerint felmondani. Amennyiben az Adós a módosítás ellen, annak hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni Amennyiben euró alapú finanszírozás esetében a Kölcsönszerződés futamideje alatt az Árfolyamot meghatározó hitelintézet által közzétett hivatalos, a fizetési értesítő keltezési dátumakor érvényben lévő értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyam eltér az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott Referencia árfolyamtól, úgy az esedékes törlesztő részleten felül a Hitelező árfolyam-különbözetet számol fel az Adósnak. Ezen árfolyam-különbözetet Adós az esedékes törlesztő részlettel együtt, azzal egy időben és azonos módon köteles megfizetni Amennyiben a teljesítés (fizetési esedékesség) napján érvényes, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyama eltér a fizetési értesítő keltezési dátumakor érvényes értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Hitelező a következő fizetési esedékességkor, az esedékes törlesztő részlettel együtt érvényesíti Amennyiben a pénzügyi teljesítés napján érvényes, az Árfolyamot meghatározó hitelintézet értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyama eltér a teljesítés (fizetési esedékesség) napján érvényes értéknapi EUR/HUF deviza-eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Hitelező a következő fizetési esedékességkor, az esedékes törlesztő részlettel együtt jogosult érvényesíteni Az ÁSZF pontja szerinti árfolyamváltozásból eredő különbözettel az utolsó törlesztő részlettel illetve a Kölcsönszerződés futamidő lejárta előtti megszűnés esetén a Hitelező utólagosan jogosult elszámolni az Adóssal Hitelező az ÁSZF pontja szerinti árfolyamváltozásból eredő különbözetet devizaalapú finanszírozás esetén - Adós bármely fizetési kötelezettségénél (ideértve a teljes és részleges előtörlesztés esetét is) jogosult érvényesíteni Hitelező Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott díjakat és költségeket évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében jogosult emelni. A Kölcsönszerződés egyoldalúan nem módosítható új díj, vagy költség bevezetésével Hitelező köteles évente egy alkalommal az Adósnak térítésmentesen egyenlegértesítő levelet küldeni. Hitelező díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen a Fennálló tartozásról Adós kérésére - törlesztési táblázat formájában kivonatot ad át, mely törlesztési táblázat a törlesztő 3

4 részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatás elemét ideértve díjat, jutalékot, költséget elkülönítetten tartalmazza Amennyiben a Hitelezőt elszámolás vagy bármely biztosíték érvényesítése során az Adós felé fizetési kötelezettség terheli, az Adós ellentétes írásbeli rendelkezése hiányában Hitelező ezen összeget beszámítja a következő törlesztő részletbe vagy Adós írásbeli kérelmére az ÁSZF pontja szerint előtörlesztésként kezeli vagy azt Adós részére visszautalja Adós köteles a részleges előtörlesztési szándékát Hitelezőnek előre írásban jelezni és a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott előtörlesztésre vonatkozó díjat megfizetni. Az előtörlesztés értéknapját az Adós jogosult meghatározni feltéve, hogy annak időpontjáról a Hitelezőt legalább 15 naptári nappal korábban írásban értesíti. Adós az előtörlesztés során köteles az előtörlesztés összegét a Hitelező által meghatározott határidőn belül megfizetni. Hitelező az Adós előtörlesztése esetén csökkenti a Hitel teljes díját az előtörlesztési összeg vonatkozásában a Kölcsönszerződés eredeti lejárata szerinti fennmaradó időtartamára vonatkozó kamattal és a kamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatással, melynek következtében módosult törlesztő részletek összegéről a Hitelező az Adós részére Értesítőt küld. Amennyiben az Adós a részleges előtörlesztéssel a jelen pontban foglaltaktól eltérően kéri módosítani a Kölcsönszerződés kondícióit, a Felek azt külön szerződésmódosításban kötelesek rögzíteni. Adós tudomásul veszi, hogy euró alapú, de forintban fizetendő finanszírozás esetén az előtörlesztett összeg forintban fizetendő és Hitelező az előtörlesztett összeggel kapcsolatosan felmerülő árfolyam-különbözettel az ÁSZF pontja szerint számol el Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező által részére, bármely ok miatt fizetendő összeg után semmilyen kamatot, díjat és egyéb követelést nem érvényesíthet Hitelező felé, függetlenül attól, hogy az mikor kerül megfizetésre, amennyiben a Hitelező felszólítása ellenére a fizetési feltételekről (pl. bankszámla szám) vagy előtörlesztési szándékáról nem tájékoztatja Adós a Kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségét visszatarthatja, amennyiben a) a Szállító az Adásvételi szerződés teljesítésével késedelembe esik, vagy a Szállító hibás teljesítése az Eszköz rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi és b) az Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek a Szállító Adós erre vonatkozó írásbeli felszólítására - határidőben nem tett eleget és c) Adós szavatossági igényét a Szállítóval szemben érvényesíti. A visszatartási jog az Adóst a Hitelező tájékoztatását követően illeti meg, mely tájékoztatás során Adós köteles papíron vagy más tartós adathordozón - a Hitelezőnek megküldeni az alábbi tényeket igazoló dokumentumokat: a) szavatossági igény jogszerű bejelentésének időpontja és a bejelentés megtételét igazoló dokumentum, b) annak a jogszabály helynek és/vagy garancia vállalási szerződésnek a pontos megjelölését, amelyre a szavatossági igényét alapította, c) a szavatossági igénye teljesítésére nyitva álló határidőt. A visszatartási időszakra a Hitelező nem számít fel ügyleti kamatot valamint az ügyleti kamaton kívüli egyéb díjat, jutalékot illetve költséget. Adóst a visszatartási jog a jelen pont szerinti hiánytalan tájékoztatás Hitelező általi kézhezvételének napjától a Szállító teljesítésének napjáig terjedő időtartamra illeti meg. Adós köteles a Hitelezőt a Szállító teljesítéséről haladéktalanul értesíteni, a közlés késedelméből eredő kárért az Adós felelős. 5. AZ ESZKÖZ MINT BIZTOSÍTÉK 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Adós Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettsége maradéktalan teljesítéséig az Eszköz a Kölcsön visszafizetésének dologi fedezetéül szolgál, melyre tekintettel Adós hozzájárulását adja, hogy a Hitelező az Eszközre az Adós tulajdonszerzésének időpontjával vételi jogot valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítson A vételi jogot, illetve annak gyakorlását az Adósnak a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozása (Fennálló tartozás) megfizetéséig, legfeljebb azonban öt (5) évig kötik ki. Amennyiben a Kölcsön futamideje hosszabb, mint 5 év, és az 5 év lejárta előtt Hitelező úgy ítéli meg, hogy a vételi jogra mint biztosítékra a Kölcsönszerződés megszűnéséig igényt tart, úgy erről értesíti az Adóst, aki vállalja, hogy a Hitelezővel új vételi jogot alapító szerződést köt, vagy más a Hitelező által elfogadott biztosítékot nyújt. Amennyiben sem vételi jogot alapító szerződés, sem pedig egyéb biztosíték nyújtására nem kerül sor, a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani Ha az Adós a Kölcsönszerződésből származó kötelezettségeit a Hitelező által írásban elismerten maradéktalanul teljesítette, az opciós szerződés megszűnik A Hitelező javára engedett elidegenítési és terhelési tilalomra tekintettel, az Adós nem jogosult az Eszköz tulajdonjogával rendelkezni, azt elidegeníteni, az Eszközt további hitel fedezetéül, biztosítékként, illetve zálogul lekötni. Az elidegenítési és terhelési tilalmat az Adós köteles kikötni az Adásvételi szerződésben Nyilvántartásba bejegyezhető Eszköz esetén az Adós köteles a nyilvántartásba a Hitelező javára a vételi jogot, és ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyeztetni. A nyilvántartásba vétellel járó valamennyi költség Adóst terheli. Ha az Eszköz gépjármű, az Adós, illetőleg a Szállító köteles az Eszköz gépjármű forgalmi engedélyébe az illetékes hatóságnál az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt.-t mint vételi jog jogosultját bejegyeztetni. A bejegyzést tanúsító okirat (pl. forgalmi engedély) másolatának Hitelező rendelkezésére bocsátása kötelező Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eszköz gépjármű a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 74. (4) bekezdése alapján a tulajdonjogot érintő korlátozásra tekintettel (elidegenítési, terhelési tilalom) az Eszköz törzskönyve kizárólag a Hitelezőnek adható ki. Amennyiben bármely ok miatt a törzskönyv az Adós birtokába kerül köteles azt Hitelezőnek haladéktalanul átadni, mely kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Hitelező jogosult a törzskönyvet a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozás kiegyenlítéséig őrizni Az Adós köteles az Eszköz zár alá vétele, lefoglalása, vagy az azt érintő végrehajtási eljárás esetén a Hitelezőt haladéktalanul értesíteni és a saját költségén minden elvárható intézkedést megtenni a végrehajtás elhárítása érdekében Amennyiben a Hitelező a Kölcsönszerződés megkötésekor előírja Adós köteles az Eszközre a Hitelező részére zálogjogot engedni, a zálogjogot a közjegyzői kamara (MOKK) által vezetett zálogjogi nyilvántartásba bejegyeztetni. A zálogjog bejegyzésével, módosításával illetve törlésével kapcsolatosan felmerülő költség Adóst terheli. 6. ELLENŐRZÉS 6.1. A Hitelező jogosult az Eszközt akár saját maga, akár meghatalmazottja révén bármikor megtekinteni, működés közben ellenőrizni és az Eszközt az ellenőrzés során megállapított üzemeltetési hibák Adós költségén történő kijavítására felszólítani A Hitelező jogosult az Adós fizetőképességének, vagy a Kölcsönszerződés biztosítékának ellenőrzésére bármikor a futamidő alatt. E körben a Hitelező felhívására az Adós 8 nap alatt köteles a kért információ megadására. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 7. BIZTOSÍTÁS 7.1. Adós köteles az Eszköz birtokbavétele előtt az Eszközre a Hitelező által meghatározott feltételekkel - saját költségére teljes körű (lopásra is kiterjedő) vagyonbiztosítást (Casco biztosítást) kötni és a Kölcsönszerződés futamideje alatt fenntartani. Gépjárműnek minősülő Eszköz esetén Adós köteles az Eszközre a mindenkor hatályos jogszabályban előírt kötelező felelősség biztosítást saját nevében megkötni. A Kölcsönszerződés a vagyonbiztosítás (Casco biztosítás) vonatkozásában eltérően is rendelkezhet, mely esetben a Kölcsönszerződésben foglaltak az irányadóak Az ÁSZF 7.1. pontja szerinti biztosítási szerződések (biztosítási szerződések) létrehozásáért és annak folyamatos fenntartásáért, a biztosítási díjak megfizetéséért a Kölcsönszerződés teljes futamideje alatt az Adós felelős még akkor is, ha a Hitelező e szerződések megkötésénél közreműködik Adós köteles a biztosítási kötvény másolatát annak kézhezvételét követő 5 napon belül a Hitelező részére átadni Adós köteles a biztosítási szerződésekben kedvezményezettként a Hitelezőt megjelölni, mely megjelölés célja, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése során a biztosítási összeg közvetlenül Hitelezőnek kerüljön megfizetésre Az Adós olyan biztosítási szerződéseket köteles kötni, amelyekben a Biztosító vállalja a biztosítási díj nemfizetése, a biztosítási szerződés módosítása, illetve a Hitelező felmondása esetére a Hitelező azonnali értesítését és a biztosítási szerződéseket az értesítést követő 30. napig érvényesnek tekinti, lehetőséget adva a Hitelezőnek a biztosítási díj Adós helyetti pótlólagos kiegyenlítésére. Adós köteles a Biztosító erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát az 4

5 Eszköz birtokbavétele előtt a Hitelező részére átadni. Az Adós az egyénileg megkötött biztosítási szerződésének módosítását Hitelező írásbeli hozzájárulása nélkül a Biztosítónál nem kezdeményezheti Az Eszközt az Adós csak azon országokba viheti ki, melyekre az Eszköz érvényes vagyonbiztosítással illetve CASCO biztosítási fedezettel rendelkezik A biztosítási szerződések megkötésével és fenntartásával kapcsolatos szabályok megsértése (így különösen az adatszolgáltatási, változás bejelentési és kárenyhítési kötelezettség) és a biztosítási díj fizetésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül Amennyiben Adós késedelme miatt a Biztosító értesítésére Hitelező fizeti meg a biztosítási díjat Adós helyett, úgy Adós köteles a felé számlázott biztosítási díjon felül az Üzletszabályzatban és a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott külön szolgáltatási díjat haladéktalanul megfizetni A biztosítási esemény bekövetkeztekor Adós köteles a kárfelvételi jegyzőkönyv és a javítási számla (vagy a szerviz által kiállított, a javítási költségekre vonatkozó kalkuláció) egy példányát a kárfelvételtől számított 2 munkanapon belül megküldeni Hitelező részére. A Biztosító által fizetett kártérítés összegének Adós vagy az általa megjelölt harmadik személy (pl. szakszerviz részére való kifizetéséhez a Hitelező írásos engedélye szükséges. Amennyiben az Adós az Eszköz helyreállításának megtörténtét hitelt érdemlően igazolta és a kártérítés kifizetésének napjáig lejárt tartozása nem áll fenn, a Hitelező az adott kártérítés összegéről azadós javára lemondhat. Amennyiben Adósnak lejárt tartozása áll fenn Hitelező felé, Hitelező jogosult a követelését a kártérítés összegével csökkenteni. Ez utóbbi esetben Adós köteles saját költségén az Eszközt helyreállítani és annak megtörténtét a Hitelező felé hitelt érdemlő módon igazolni. Hitelező jogosult az Eszköz helyreállítását szakértővel ellenőrizni, mely ellenőrizés költségét (ideértve a szakértő díját is) az Adós viseli Az Adós tudomásul veszi, hogy a káresemény bekövetkezte esetén a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettsége alól nem mentesül Totálkár, megsemmisülés vagy lopás esetén Adós a fizetési kötelezettsége alól mindaddig nem mentesül, míg a Biztosító a kártérítés összegét Hitelezőnek meg nem fizeti vagy a kártérítés fizetésének elutasításáról Hitelezőt nem értesíti és a megsemmisülést, lopást, totálkárt igazoló, az ügyben érintett hivatali szervek által kiállított hivatalos okiratok Hitelező rendelkezésére nem állnak Amennyiben a Kölcsönszerződés a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítésével szűnik meg, Adós felelőssége a biztosítási szerződések hatályának fenntartása és ennek érdekében a biztosítási szerződések módosítása az adott biztosító társasággal vagy más biztosító társasággal történő megállapodás Az Adós tudomásul veszi, hogy bárminemű káresemény bekövetkezése esetén az önrész az Adóst terheli. 8. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 8.1. A Kölcsönszerződés megszűnik, ha az Adós a futamidő lejártával valamennyi szerződéses kötelezettségét teljes egészében teljesítette. Amennyiben a futamidő lejártát követően Hitelezőnek határidőn túli követelése áll fenn az Adóssal szemben, az Adós Eszközre vonatkozó használati joga megszűnik és Hitelező jogosult az azonnali hatályú felmondás esetére kikötött jogait (pl. vételi jog gyakorlása, zálogjog érvényesítése) érvényesíteni A Kölcsönszerződés Adós kérésére a futamidő lejárta előtt megszűnik azon a napon, amely napon az Adós Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett és a Hitelezővel szemben semmilyen egyéb tartozása nem áll fenn (teljes előtörlesztés). Az Adós köteles az előtörlesztési szándékát Hiteleznek előre írásban jelezni és a Szolgáltatási díjtáblázatban meghatározott teljes előtörlesztés díját megfizetni. Az előtörlesztés iránti kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy az Adós a Hitelező felé fennálló valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az előtörlesztés értéknapját figyelembe véve a törlesztő részlet esedékességét a Hitelező jogosult meghatározni. Adós az előtörlesztés során a Hitelező által meghatározott Fennálló tartozását köteles megfizetni a Hitelező által megjelölt fizetési határidőn belül. Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az előtörlesztés során a Fennálló tartozását maradéktalanul és határidőben nem rendezi, a Kölcsönszerződés nem szűnik meg és Hitelező az Adós által befizetett összeget az ÁSZF 4.7. pontja szerint számolja el, függetlenül azok esedékességétől A Kölcsönszerződés megszűnik az Adós halálának napján, de a Fennálló tartozás összegének megállapítása csak azt követően történik, hogy Hitelező a halál tényét igazoló, az ügyben érintett hivatali szervek által kiállított hivatalos okiratokat kézhez vette. A Kölcsönszerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén, az Eszköz a Hitelező javára kikötött vételi joggal illetve amennyiben bejegyzésre került zálogjoggal terhelten képezi a hagyatéki vagyon részét. Hitelező az Adós Fennálló tartozását Adós örököseivel szemben jogosult érvényesíteni. 9. MEGSZÜNTETÉSE 9.1. Hitelező a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani az Adós súlyos szerződésszegése esetén, így különösen: Ha az Adós a Kölcsönszerződés szerinti bármely fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik és azt a Hitelező írásbeli felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt határidőben sem teljesíti maradéktalanul ha a Polgári Törvénykönyv ban foglalt valamely eset bekövetkezik Adós ellen végrehajtási eljárást, felszámolási eljárást, csődeljárást vagy törlési eljárást kezdeményeznek vagy rendelnek el Adós saját maga ellen csődeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez illetve végelszámolást indít Adós az adataiban (elérhetőséget érintő adatok: pl. név, lakcím, cégnév, székhely, telefon, telefax, stb.) bekövetkező változást azonnali hatállyal írásban nem jelenti be a Hitelezőnek vagy az ÁSZF 13. fejezetében foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget határidőben Adós az Eszköz karbantartásáról, állagmegóvásáról nem gondoskodik megfelelően, illetve nem rendeltetésszerűen használja azt, vagy az ÁSZF 2. fejezetében előírt bármely kötelezettségét megszegi Adós az Eszköz biztosítására vonatkozó bármely kötelezettségét megszegi Hitelező megítélése szerint az Adós gazdálkodásában, tulajdonosi szerkezetében vagy vagyonában olyan változás állt be illetve következhet be, amely változás a Hitelező megítélése szerint veszélyezteti az Adós szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. E körbe tartozik különösen az az eset, amennyiben a Hitelezővel, vagy érdekkörébe tartozó hitelezővel szemben az Adós a fennálló fizetési kötelezettségét súlyosan megszegi Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Kölcsönszerződés vagy a biztosítéki szerződés aláírásakor a Hitelező kockázatviselése szempontjából lényeges körülményt elhallgatott vagy valótlan illetve helytelen adatokat közölt Amennyiben a Hitelező megítélése szerint a Kölcsönszerződés biztosítékainak értéke csökken vagy azok érvényesítésének lehetősége veszélybe kerül A biztosítékot adó személy a biztosítéki szerződésben foglalt valamely kötelezettségét a Hitelező megítélése szerint jelentős mértékben megszegi Adós fedezet elvonására irányuló egyéb magatartása veszélyezteti a törlesztő részletek megfizetésének lehetőségét az Eszköz vonatkozásában totálkár vagy lopáskár következik be; Az Adós az Eszköz állapotával, vagy az Adós vagyoni helyzetével, vagy a teljesítés biztosítékával kapcsolatos ÁSZF 6. fejezet szerinti vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza Adós a Hitelezővel, vagy bármely más hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással kötött finanszírozási illetve egyéb szerződését súlyosan megszegte (pl. fizetési kötelezettségének nem tett eleget) Bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt az Eszközzel kapcsolatosan vagy az Adóssal illetve a biztosítékot adó harmadik személlyel szemben büntető eljárás indul Adós a jelen Kölcsönszerződés bármely pontjában meghatározott egyéb súlyos szerződésszegést (pl. adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi) követ el A felmondásról a Hitelező köteles írásban (megbízottja útján vagy postai úton) értesíteni az Adóst. A felmondás időpontjában az Adós Eszközre vonatkozó használati joga megszűnik és köteles azt az ÁSZF 10. fejezete szerint Hitelező részére visszaszolgáltatni. 10. AZ ESZKÖZ VISSZASZOLGÁLTATÁSA A Kölcsönszerződés ÁSZF 9. fejezete szerinti megszüntetése, a vételi jog gyakorlása illetve az Eszközre vonatkozó használati jog ÁSZF pontja szerinti megvonása esetén az Adós köteles az Eszközt haladéktalanul a Hitelező által megjelölt helyen (Hitelező ellenkező rendelkezése hiányában a 5

6 Hitelező székhelyén) a Hitelezőnek vagy a Hitelező képviselőjeként eljáró személynek átadni, és ezzel egyidejűleg az Eszközhöz tartozó minden dokumentumot és tartozékokat is rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a felmondó levél vagy a használati jog visszavonásáról szóló levél kézbesítése személyesen történik, akkor az Eszközt és az ahhoz tartozó dokumentumokat és tartozékokat az Adós helyben köteles átadni a Hitelezőnek vagy megbízottjának A visszaszolgáltatásról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. A birtokba vétel időpontja ennek megfelelően a jegyzőkönyv aláírásának napja Amennyiben az Adós a visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Hitelező jogosult saját maga vagy megbízottja útján az Eszközt az Adós költségén birtokba venni és elszállíttatni. Az Adós ez esetben köteles tűrni az Eszköz lezárását, intézkedéseket az Eszköz feltalálási helyén (pl. az Adós telephelyén, ingatlanán). A Hitelező illetve megbízottja az Eszközt bárhol és bármikor birtokba veheti. Ebben az esetben a birtokbavétel napja a Hitelező által felvett teljes bizonyító erejű okiratba foglalt egyoldalú nyilatkozat aláírásának napja Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelező illetve a Hitelező megbízottja az ÁSZF 10. fejezete szerinti intézkedését nem akadályozza. Ha az Adós a felszólítás ellenére megtagadja az Eszköz visszaszolgáltatását, úgy a Büntetőtörvénykönyvbe ütköző cselekmény alapos gyanúja miatt Hitelező azonnal büntetőeljárást kezdeményezhet Adós ellen Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eszközt nem szolgáltatja vissza Hitelező részére a Hitelező jogosult az Eszköz visszavételének megkísérlése nélkül az Adós Fennálló tartozását akár polgári jogi peres illetve nem peres eljárás útján érvényesíteni, anélkül hogy a követelése időelőttinek minősülne Az Eszközt a normál elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles az Adós a Hitelező részére átadni. Normál állapotnak minősül a forgalmi- és üzembiztonság, valamint az üzemkész állapot és hibamentesség A Hitelező jogosult minőségvizsgáló szerv (műszaki szakértő) szakértői véleményét kikérni. A szakértői díjat Adós köteles megfizetni. 11. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSÉVEL ILLETVE MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 11.1 A Hitelező azonnali hatályú felmondása esetén a felmondás napján míg a Kölcsönszerződés futamidejének a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítése nélkül lejárta estén a lejárat esedékessé válik az Adós valamennyi Fennálló tartozása és Adós köteles az Eszközt az ÁSZF 10. fejezete szerinti visszaszolgáltatni és a Kölcsönszerződés megszegésével okozott, a Szolgáltatási díjtáblázatban megjelölt költségeket megfizetni Az Eszköz Hitelező általi birtokbavételét követően a Hitelező az opciós jog ellenértékével az Adóssal elszámol A Hitelező az opciós vételárat az Adós hozzájárulása nélkül márkakereskedői vagy szakértői vélemény alapján, - figyelembe véve a visszavétel napjától számított 30 napon belüli újraértékesíthetőséget is határozza meg. Az értékbecslés költségét az Adós köteles viselni Ha a szakértő megállapítja, hogy az eszköz a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, akkor a Hitelező az Adós hibás teljesítéséből eredő javítási költséget, értékcsökkenést, kárt az Adóssal szemben beszámíthatja Az Adós csak abban az esetben, és csak annyiban kifogásolhatja a szakértői véleményben megállapított javítási költséget, értékcsökkentést és kárt, ha egyidejűleg olyan vevőt jelöl meg, aki a Hitelezőtől az Eszközt a szakértő által meghatározott vételár felett megvásárolja a kellékszavatosság kizárása mellett, és a vételárat a Hitelezőnek legkésőbb az értesítéstől számított 12 naptári napon belül megfizeti. Ez utóbbi esetben az opciós vételárnak a jelen pont szerinti adásvételi szerződésben meghatározott vételár minősül A megállapított opciós vételárat a Hitelező köteles az Adós Fennálló tartozásába beszámítani az ÁSZF 4.7. pontjában meghatározott kötelező kielégítési sorrend szerint. A beszámítás értéknapja a az Eszköz Hitelező általi birtokbavételének napja A pont szerinti beszámítást követően Hitelező megküldi az elszámolást az Adósnak. Amennyiben a beszámítás a Fennálló tartozást nem elégíti ki, úgy az Adós köteles 8 napon belül megtéríteni a különbözetet, míg ellenkező esetben Hitelező a különbözetet az Adós által megjelölt bankszámlára az Adós írásbeli nyilatkozatának kézhez vételét követő 8 napon belül átutalja A Kölcsönszerződés totálkár illetve lopáskár miatti felmondással történő megszűnése esetén Hitelező a Biztosító által fizetett összegből, az ÁSZF 4.7. pontjában meghatározott kötelező kielégítési sorrend szerint vonja le követeléseit. Totálkár esetén, ha a Biztosító a roncsértéket nem téríti meg és a roncs Hitelező részére visszaszolgáltatásra került, úgy Hitelező a roncs forgalmi értékével is csökkenti az Adós kötelezettségét. A jelen pont szerinti számításról Hitelező elszámolást küld Adósnak Amennyiben az elszámolás alapján az Adósnak tartozása marad fenn, úgy Adós köteles 8 napon belül megtéríteni a fennmaradó tartozását, míg ellenkező esetben Hitelező a különbözetet az Adós által megjelölt bankszámlára az Adós írásbeli nyilatkozatának kézhez vételét követő 8 napon belül átutalja. Amennyiben a Biztosító bármely ok miatt biztosítási összeget (kártérítést) nem fizet az Adós a Fennálló tartozását köteles egyösszegben megfizetni Hitelezőnek Az Adós bárminemű az Eszköz opciós vételárának elszámolására vonatkozó igény kivételével ellenkövetelésének beszámítása kizárt, kivéve a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket. Amennyiben az Adós fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Hitelező jogosult a követelést azonnali hatállyal polgári jogi peres és nem peres úton érvényesíteni. 12 BIZTOSÍTÉKOK 12.1 Adós és Hitelező a Kölcsönszerződésben határozzák meg azokat a biztosítékokat, amelyek az Adós Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének biztosítására szolgálnak Hitelező a Kölcsönszerződésben foglalt adósi kötelezettségek biztosítékául az Üzletszabályzatban meghatározott biztosítékok nyújtását írhatja elő Az Üzletszabályzat tartalmazza a biztosítékok érvényesítésének módját és annak következményeit. 13 ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS, ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 13.1 Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelezőnek a Hpt. Előírásainak megfelelően adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a központi hitelinformációs rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás felé. Az adattovábbítás részletes feltételeit és az Adóst megillető jogokat a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően átadott Ügyféltájékoztató és az Üzletszabályzat tartalmazza Adós a Kölcsönszerződés megkötését megelőzően aláírt, a személyes adatnak minősülő adatainak, okmányainak valamint aláírás mintájának, továbbá a vagyoni helyzetének, üzleti tevékenységének, gazdálkodásának, üzleti kapcsolatainak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. Törvény (Avtv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt) rendelkezéseinek megfelelő nyilvántartására, kezelésére és feldolgozására vonatozó hozzájárulását valamint azok harmadik személy részére történő kiadására vonatkozó felhatalmazását mindaddig fenntartja míg a Kölcsönszerződésből eredően tartozása áll fenn Hitelező az ÁSZF 13.2 pont szerinti adatokról valamint az Adós által rendelkezésére bocsátott dokumentumokban, szerződésekben, nyilatkozatokban valamint a Kölcsönszerződésben és a biztosítéki szerződésekben feltüntetett adatokról nyilvántartást vezet, ezen adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXII. Törvény (Avtv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt) rendelkezéseinek megfelelően kezeli és védi Hitelező jogosult a székhelyén és fióktelepein megjelenő személyek biztonsági okokból történő - megörökítésére és a készített kép tárolására, felhasználására a rögzítéstől számított öt évig Hitelező az Adósnak a Hitelezővel folytatott telefonbeszélgetését teljes részlegességgel rögzítheti és tárolhatja legfeljebb öt évig az Adóssal történő ügyintézés jogszerűsége érdekében Adós jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Hitelező az ÁSZF 13. fejezete szerint nyilvántart és kezel, kivéve ha erre a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nincs lehetőség. Adós jogosult bármely a Hitelezővel kapcsolatos jogügyletére vonatkozó szerződési feltételről tájékozódni Adós köteles a Kölcsönszerződés futamideje alatt eleget tenni a Hitelező felé az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségének: A mindenkor hatályos számviteli törvény szerinti éves, elfogadott beszámolójának egy példányát minden év június 15. napjáig megküldi. 6

7 A gazdálkodására vagy szervezetében, tulajdonosi vagy irányítási struktúrájában bekövetkező változásaira vonatkozó adatokról, tényekről azok bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja A Finanszírozási kérelemben valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXIV. Törvény szerinti azonosítás során megadott adataiban illetve a tényleges tulajdonos személyét érintő változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesíti Csőd- vagy felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem beadásának elhatározásáról illetve más hitelezők ilyen irányú szándékáról azonnal tájékoztatja ,-Ft-ot, azaz ötszázezer forintot meghaladó fizetési kötelezettségre irányuló bírósági vagy hatósági eljárásról, az eljárásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül köteles értesíti Adóssal vagy biztosítékot adó harmadik személlyel szembeni végrehajtási eljárásról, az Eszköz lefoglalásáról vagy zár alá vételéről azonnal köteles Hitelezőt tájékoztatni és az eljárásra vonatkozó adatokat átadni. 14 EGYÉB FELTÉTELEK Az Adós köteles a Hitelező részére minden olyan, az Eszközzel kapcsolatos adatot biztosítani, amelyet a statisztikai- és egyéb hatóságok igényelnek A Kölcsönszerződés bármely módosítása vagy kiegészítése csak írásban érvényes, továbbá a jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához illetve kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatok csak írásban érvényesek A Hitelező az Adós részére szóló küldeményeket arra a címre küldi meg, amelyet az Adós megadott. A jognyilatkozatok közlésére, és kézbesítésére vonatkozó kikötésre tekintettel az Adós köteles a Hitelező tudomására hozni, amennyiben kézbesítési címe megváltozik A kézbesítés tényleges eredményétől függetlenül az Adóshoz megérkezettnek azaz közöltnek - kell tekinteni a küldeményt a postai feladástól számított 5. napon, ha a Hitelező által megadott címre a levélpostai küldeményt szabályszerűen postára adták A jogviszonyból fakadó elszámolás végleges befejeződéséig az Adós köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy a kézbesítési címen rendelkezzen a küldemények átvételére jogosult személlyel, ennek elmulasztása esetén a képviselő személy hiányára előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, ezért az Adós részére közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni a küldeményt még akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást A Hitelező jogosult úgy tekinteni, hogy az Adós a küldeményben foglaltakat tudomásul vette és elfogadta, amennyiben az Adós a küldeményben meghatározott határidő utolsó napjáig észrevételt vagy kifogást nem emelt. Az Adós nyilatkozata akkor tekinthető időben érkezettnek, amennyiben a határidő utolsó napján a szokásos ügyfélfogadási időben a küldemény a Hitelezőhöz megérkezik Nem minősül jogról való lemondásnak, amennyiben a Hitelező a Kölcsönszerződésből eredő jogait késedelmesen, vagy nem gyakorolja Hitelező a Kölcsönszerződés teljesítéséhez vagy a szerződésszegés következményeinek elhárításához vagy kárügyintézéshez, harmadik személy közreműködőt vehet igénybe. Harmadik személy közreműködő igénybevételéhez az Adós kifejezett hozzájárulását adja A Hitelező ügyviteli tevékenységei közül kiszervezett tevékenység(ek) megnevezését valamint a tevékenységet végző cég nevét és székhelyét tartalmazó adatokat az Üzletszabályzat részét képező Hirdetményben teszi közzé A Hitelező jogosult az Eszközt és a Kölcsönszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni az Adós hozzájárulása nélkül. 15 ZÁRÓ RENDELKEZÉS 15.1 A Kölcsönszerződés érvényességi ideje alatt felmerült vitás kérdéseket Felek elsősorban békés, peren kívüli úton, egyezséggel kötelesek megoldani Amennyiben jogvita esetén a békés rendezés a felek között nem lehetséges, úgy felek a Kölcsönszerződés 26. pontjában foglaltak szerint járnak el. Adós jogosult a jogvita peren kívüli rendezése érdekében a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület közreműködését igénybe venni. Hitelező a békéltető testület döntésének nem veti alá magát Hitelező felügyeleti hatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) Kelt:, Adós Szállító Készfizető kezes 1 Készfizető kezes 2 Készfizető kezes 3 Előttünk, mint tanúk előtt : 1. (aláírás) (aláírás) (cím) (cím) (név) (név)

8 Szolgáltatási díjtáblázat az IMPULS-LEASING Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. Kölcsön és pénzügyi lízingszerződései vonatkozásában (Érvényes a ZV001, KF001, KV001, NV001 és a ZF001-es verziószámú általános szerződési feltételekhez) Ügyviteli költség 1. : a szerződés módosításához kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek költségei (szerződés/alkalom) (átütemezés, biztosítási ügyintézés, devizanemváltás, előtörlesztés, fizetési mód változtatása, jogutódlás átvezetése, egyéb szerződésmódosítások) Átütemezés Biztosítási ügyintézés Totálkár/Lopáskár Egyéb Devizanemváltás Fizetési mód változtatása Jogutódlás átvezetése Egyéb szerződésmódosítás Ügyviteli költség 2. : ügyfél által igényelt külön szolgáltatások adminisztrációs tevékenységének díja (szerződés/alkalom) (címváltozás, engedélyek kiadása, fizetési haladék engedélyezése, bizonylatlista kiadása, igazolások kiadása, iratpótlás, egyéb) Címváltozás átvezetése díjmentes díjmentes Engedélyek kiadása Fizetési haladék engedélyezése Bizonylatlista kiadása Igazolások kiadása Iratpótlás, hiteles számlamásolat készítése Igazolások, iratok továbbítása Teljes előtörlesztésre vonatkozó ajánlat kiadása Ügyletkötés és ügyletgondozás során felmerülő díjak Közhiteles nyilvántartásba való betekintés díjai tulajdoni lap másolat díja cégkivonat díja cégmásolat díja Közigazgatási hatósági eljárás díja általános kérelem ingatlannyilvántartási kérelem jelzálogjog bejegyzése, módosítása törzskönyv/forgalmi engedély ideiglenes forgalmi engedély visszterhes vagyonszerzési illeték Itv. 24. alapján Közokiratban foglalás díja a mindenkor hatályos, ügyérték alapján megállapított díjtábla szerint Ingó jelzálog-nyilvántartásba való betekintés a mindenkor hatályos közjegyzői díjtáblázat szerint Eszközzel kapcsolatos operatív díjak Gps-beszerelésének díj felmerült költség Értékbecslés felmerült költség Üzembehelyezés egyéb díjai (rendszámtábla, stb.): eszközfüggő felmerült költség Állományellenőrzés, átadás-átvétel

9 Külön eljárási díjak (szerződésmódosítási díjak: általában a hátralévő tőke %-ban meghatározva) Jogcím HUF és EUR Szerződésmódosítási díj teljes előtörlesztés miatt fogyasztónak nyújtott kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés lezárásakor 0 minden más esetben kölcsön és pénzügyi lízingszerződés esetén fennálló tőketartozás 5 %-a, de min HUF/120 EUR Szerződésmódosítási díj rész-előtörlesztés miatt fogyasztónak nyújtott kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés lezárásakor 0 minden más esetben kölcsön és pénzügyi lízingszerződés esetén fennálló tőketartozás 3 %-a, de min HUF/60 EUR Szerződésmódosítási díj minden egyéb esetben fogyasztónak nyújtott kölcsönszerződés és pénzügyi lízingszerződés esetén 0 minden más esetben kölcsön és pénzügyi lízingszerződés esetén HUF/120 EUR Futamidő alatti szerződésgondozáshoz kapcsolódó külön eljárási díjak és ügyviteli költségek (kp. befizetések díjai, devizaátutalások díjai, stb.) Szerződéskezelési díj havonta átutalásos fizetési módnál HUF esetében átutalásos fizetési módnál EUR esetében 0 4 csoportos beszedés esetén készpénz átutalási megbízás Készpénz befizetés bármely bankfiókban Követeléskezeléssel kapcsolatos különeljárási díjak és ügyviteli költségek (felmondási eljárás ügyviteli költsége, fizetési felszólítás díja, kiszállási díj, inkasszólehívás díja, stb.) A szerződés felmondása előtt felmerült költségek figyelem felhívó SMS díja 500 felszólító levél díja telefonhívások díja 500 A szerződés felmondása után felmerült költségek felmondással kapcsolatos költség szerződés újraaktiválás költsége intervenciós költség felmerülő költségek lejárt követelés miatti inkasszó lehívás költsége biztosítónál történő kárrendezés ügyviteli költsége finanszírozott eszköz visszaszállításának költsége felmerülő költségek használati díj késedelmes visszaszolgáltatás esetén / nap finanszírozott eszköz tárolási költsége / hó gépjármű forgalomból történő kivonásának költsége felmerülő költségek rendszám, vagy forgalmi engedély cseréje / pótlása felmerülő költségek szakértői költség FMH indításának költsége fizetési megállapodás tartozás rendezésről közjegyzői díj Késedelmi kamat Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 % Alapja a késedelmesen teljesített fizetési kötelezettség összege EUR szerződések esetében a számlázás napján érvényes 3 hónapos EURIBOR + 7 % Eljárási díjak, ügyviteli költségek módosítása (indexálása) Jelen eljárási díjak és ügyviteli költségek a finanszírozó döntése értelmében évente egy alkalommal változhatnak a KSH által hivatalosan közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével. 9

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, EUR ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF ÉS EUR ALAPÚ NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEKHEZ (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF ÉS EUR ALAPÚ NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEKHEZ (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF ÉS EUR ALAPÚ NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSEKHEZ (ÁSZF) Jelen általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat részét képezik. Az Üzletszabályzat és az Általános

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINŐSÜLŐ ADÓSSAL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN Berendezés finanszírozás Közzététel: Budapest, 2015. december 4. KONDÍCIÓK

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben