ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Adós (továbbiakban: ügyfél) között létrejött Szerzıdéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képezı általános szerzıdési feltételeket. Ezek rendelkezési jogilag kötelezik mind a Takarékszövetkezetet mind az ügyfelet, kivéve, ha a felek a szerzıdésben másként rendelkeznek. I. FOGALMAK A jelen ÁSZF-ben és azon Szerzıdésben, amelyeknek a jelen ÁSZF részét képezi, az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: Adós: az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely a szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésre bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerzıdés szerint visszafizetni köteles. Adóstárs: az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelıs az adóssal. A hitelintézet a hitelezés feltételéül elıírhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Általában Adós- Adóstárs nem szerepelhet a Központi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1.

2 Hitelinformációs Rendszerben (KHR), amennyiben szerepel, abban az esetben egyéni elbírálás alapján a hitelezı egyéb fedezet(ek) bevonásával nyújtja a hitelt. Annuitás (egyenletes törlesztés): olyan törlesztési mód, mely esetén az adós havonta azonos összegő törlesztı részletes fizet, (tıke + kamat + kezelési költség együttes összege). A törlesztés kezdetén magas a részlet kamattartalom, így kevesebb jut a törlesztı részletbıl a tıketörlesztésre a magas hiteltartozás miatt. Ahogy csökken a tıketartozás összege, úgy nı a törlesztı részleten belüli tıketartozásra jutó részarány a kevesebb kamat miatt. Banki munkanap: minden olyan naptári nap, melyen a Takarékszövetkezet bankmőveletet végez. Biztosíték: az adós vagy valamely harmadik személy (Biztosítékot Nyújtó) által az adós szerzıdésbıl származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, a szerzıdésben felsorolt, vagy a szerzıdés mellékleteként megkötött, illetve azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerzıdést jelent. Devizahitel: az a hitel, melynek kölcsönösszege a kölcsönszerzıdésben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra és elszámolásra. Deviza kockázat: devizában (CHF, EURO) felvett hiteleknél az idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezıtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás Ft ellenérték : vagyis a tıkeösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törlesztı részleteket fedezı deviza megvásárlása kevesebbe kerül az ügyfélnek, ahhoz kevesebb Ft szükséges. Devizabelföldi: az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal). Deviza külföldi: az a természetes személy, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és azzal nem is rendelkezhet. Dologi adós: az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képezı ingatlan, óvadék felajánlja. Az ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyezve. Jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével. Elállási jog: az adós a hitelszerzıdés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Az adós a szerzıdéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerzıdést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot az adósnak határidıben érvényesítenie kell, az erre vonatkozó nyilatkozata ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 2.

3 megküldésével a hitelintézetnek (postára adásával) vagy a Takarékszövetkezet hitelszerzıdést megkötı egységeiben az adatlap kitöltésével. Elıtörlesztés: a szerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti részleges vagy teljes elıtörlesztés, a teljes összeg visszafizetésével a hitelszerzıdés megszüntethetı. Az elıtörlesztésért az ügyfél meghatározott mértékő díjat tartozik fizetni, melynek mindenkori feltételeit és mértékét az ügyféllel megkötött hitel/kölcsön szerzıdés, az Általános Szerzıdési Feltételek és a Hirdetmény tartalmazza. Eltartottak: eltartottaknak minısülnek az igénylı vér szerinti örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét minimum 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és elıreláthatóan egy éven belül nem szőnik meg. Esedékesség: az a szerzıdésben meghatározott nap, amikor az adónak a szerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesíteni kell. Éven belüli kölcsön: a hitelintézet által egy évre vagy annál rövidebb futamidıre folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön: a hitelintézet által egy évnél hosszabb futamidıre folyósított kölcsön. Értékbecslés: az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendı) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. Hitelintézet az általa elfogadott értékbecslık ingatlan értékesítését fogadja el a hitelbírálathoz. Az ingatlan felajánló fedezet értékelésének tartalmát amennyiben a Takarékszövetkezet az értékbecslı az értékbecslés egy példányának átadásával ismeri meg. Fedezet: győjtıfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékra (pl.: ingatlan, kezesség, stb.), melyekbıl a Takarékszövetkezet nem szerzıdésszerő adós/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet a kintlevısége megtérülésére. Fedezetcsere: ha, a hitel biztosítékául szolgáló ingatlan (betétet) ingóságot kivonják a hitelügyletbıl, és helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelı ingatlan (betétet) ingóságot ajánlanak fel hitel fedezetként. Felmondott követelés: hátralékos hitelszámla esetén, amennyiben a korábbi behajtási intézkedések (felszólító, tájékoztató levelek)ő nem vezettek eredményre, vagy egyéb felmondási ok következik be (ezt minden esetben a kölcsönszerzıdés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 3.

4 tartalmazza) úgy a Hitelintézetnek a követelés felmondásáról szükséges intézkedni. A hitelszerzıdés felmondásakor a tartozás teljes összege azonnal esedékesség válik. Fogyasztó: az a természetes személy, adós, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljárva vesz igénybe pénzügyi szolgáltatást. Folyósítási jutalék: a Szerzıdésben vagy a Hirdetményben a folyósított kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díj, melynek megfizetése az elsı folyósítással egyidejőleg esedékes. Forrásköltség: azt az összesített költségszintet jelenti (ideértve a kamat-, swap-, és egyéb járulékot költséget), amely mellett az adott idıszakban, az adott pénznemben az adott lejáratra a Takarékszövetkezet refinanszíroztatni tudja magát. Futamidı: az a szerzıdésben rögzített idıtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely idıszakban az adós folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidı kezdınapja a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az elsı kamatperiódus és az elsı ügyleti év kezdı napja. A futamidı utolsó napja a lejárati napja. Hátralék: olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztı részlet, kamat vagy bármilyen egyéb költség, egyéb díj nem került szerzıdésszerően megfizetésre. Hirdetmény: a hitelintézet üzlethelyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, mely tartalmazza a kamatok, díjak, jutalékot, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességet, számításának módját és más szerzıdéses elemeket, amelyet a hitelintézet jogosult a jogszabályban meghatározott módon vagy egyoldalúan megváltoztatni. Hitelbírálat: a Takarékszövetkezet az adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásért díjat számít fel, melynek mértékét a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg. A hitelbírálati díj mértékét az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévı ügylet megújítása esetén a megújítást követı elsı folyósításkor (illetve folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthetı vissza. Hitelszerzıdés: a hitelszerzıdéssel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a szerzıdésben meghatározott feltételek megléte esetén meghatározott pénzösszeg (hitel, hitelkeretet) bocsát az ügyfél rendelkezésére. Írásban foglalt ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 4.

5 megállapodás, melynek elválaszthatatlan részét képezi a hitelintézet Üzletszabályzata és a ÁSZF. Hitelkeret szerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között létrejött fizetési számlához kapcsolódó számlahitel keretszerzıdés, valamint óvadékként elhelyezett összeg keretével biztosított fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerzıdés. Hitel teljes díja: a hitelezı által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó (adós) a hitelszerzıdés kapcsán megfizet. Hitel (hitelkeret) lejárata: a hitel lejárata az a nap, amikor az adós a hitelintézettel szembeni teljes tartozását a Takarékszövetkezetnek hitel devizanemben a hitelszerzıdésben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel összege (hitelkeret): hitel az a hitelszerzıdésben meghatározott összeg, melyet a hitelintézet az adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a hitelszerzıdés feltételeinek megfelelıen. Hpt.: jelenti a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló CXII. törvényt. Jelzálog (keretjelzálogjog): a jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelezı által nyújtott kölcsönt, és ezeknek járulékait visszakapja. A tartozás nem fizetés estén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan a meghatározott szabályok szerint eladható, és a vételár a tartozás rendezésére fordítható. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerően használhatja, de gondoskodnia kell értékének megszőntetésérıl. Jövedelemvizsgálat: az adós és adóstársak fizetıképességének vizsgálata, a háztartás bevételeinek, és kiadásainak, és a fogyasztó szokásainak elemzésével készül. Kamat: az adós által igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendı, rendszerint idıarányosan térítendı pénzösszeg. A kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi kölcsönszerzıdésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb amely referencia-kamatlábhoz kötött kamat vagy egyedi kamat alkalmazásával kerül kiszámításra. Kamatperiódus: a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon idıszak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, a kölcsönszerzıdés szerint nem változhat. Kamattámogatás: olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 5.

6 Kamatfelár: az éves százalékban kifejezett értéket, mely a referenciakamattal összeadva alkotja az ügyleti kamatot. Az induló kamatfelár az ügyféllel való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a hitelintézet által meghatározásra. Késedelmi kamat: a hitel késedelmes törlesztése esetén a hitelintézet által felszámított, a kölcsönszerzıdésben is rögzített büntetı kamat. Késedelmes tétel: a hitelezési kockázat kezelésrıl és tıkekövetelményérıl szóló 196/2007. (VII. 30.) kormányrendelet 13. (1) bekezdése értelmében az adósnak a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének késedelme, ha 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, és amelynek összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbér, vagy az adós szerzıdés szerint összes kötelezettségének kettı százalékát vagy az egy havi törlesztı részletet. A hivatkozott jogszabály megváltozása esetén a helyébe lépı jogszabályi kritériumok szerinti késedelem, a jogszabály megszőnése esetén a jelen meghatározás szerinti késedelem minısül késedelmes tételnek. Készfizetı kezes: ha a hitelintézet kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlan (betétet) ingóságot és a felvevı(k) hitelképességét, akkor rendszerint kezes bevonását is kérheti a hitelügyletbe. Kezes az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesíti, maga fog helyette teljesíteni. A hitelintézet csak készfizetı kezességvállalást fogad el: ekkor a kezes nem követelheti, hogy a hitelintézet a követelést elıször az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be. Kezelési költség: a szerzıdésben és a Hirdetményben, a mindenkori fennálló, és az ügyfél által vissza nem fizetett kölcsön összegének százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díjat, melynek megfizetése a szerzıdésben rögzített idıpontban esedékes. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): az a zárt rendszerő adatbázist, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a pénzügyi intézmények (referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. Kölcsönfolyósítás: a hitelintézet a folyósított kölcsön összegét, a szerzıdésben rögzített feltételeknek megfelelıen az adósnak készpénzben a hitelintézet pénztáránál kifizeti, vagy az adós által megjelölt fizetési számlán írja jóvá. Közjegyzıi okirat: olyan a közjegyzıkrıl szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet úgynevezett. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerı) nyilatkozat, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 6.

7 amely az ügyfél közjegyzı elıtt tett kötelezettségvállaló (tartozáselismerı) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyzı elıtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerzıdés alapján. A kölcsönszerzıdés kerülhet közjegyzıi okiratban foglalásra, ezt nevezzük kétoldalú közjegyzıi okiratnak, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyzı elıtt írja alá a kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételeirıl szóló okiratot. A közjegyzı által készített okiratba foglalásár az adós a jogszabályban meghatározott díjat fizet a közjegyzınek. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés: az ingatlan alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel illetıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése korszerősítése vagy felújítása. Magatartás kódex: a piaci önszabályozás keretében 2009-ben létrehozott megállapodás és szabály együttes, amely a lakosság részére nyújtott hitelezési tevékenység teljes körében alkalmazandó és követendı magatartási szabályokat határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet aláírják és magukra nézve kötelezınek ismerik el. Megtekinthetı a PSZÁF honlapján: Oklista: a hitelintézet a kölcsön kamatának, díjának, jutalékának, illetve egyéb költségeinek mértékét a kölcsönszerzıdés fennállása alatt jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az adós számára kedvezıtlen, egyoldalú módosítást a jogszabályban, vagy a Magatartási Kódexben rögzített okok bekövetkezése esetén jogosult a hitelezı végrehajtani. Az adóssal megkötött hitelszerzıdés részletesen tartalmazza az egyoldalú módosítás oklistáját. Önerı: a megjelölt hitelcél bekerülési értéke (beruházás összege: termék, ingatlan, ingóság, stb. vásárlási értéke; felújítási, tatarozási összeg) és a hitel összege közötti érték az önerı. Prolongáció: az adott szerzıdés keretén belül, változatlan kondíciókkal a szerzıdés szerinti lejárat meghosszabbítása a törlesztı részlet csökkenése érdekében vagy a lejáraton belül a törlesztı részletek módosítása, átütemezése. A prolongálás végrehajtásáért a hitelezı díjat számol fel, melyet a Hirdetményben teszi közzé. Referencia kamatláb: az a bármely alkalmazandó kamatszámításnak alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatlábat, amelynek mértékére a hitelintézetnek nincs ráhatása. A hitelintézet által a forintban nyújtott hitel/kölcsön estében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb illetve a jegybanki alapkamat. a különbözı formaidejő BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót kamatperiódusok elsı napját megelızı második munkanapon érvényes BUBOR jegyzés alapján a szerzıdés tartalmazza. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 7.

8 Rendelkezésre tartási idı: az az idıszak, amelyen belül az adós a kölcsönt igénybe veheti. Rendelkezésre tartási jutalék: a rendelkezésre tartási idı alatt az adós által igénybe vehetı (rendelkezésre álló) hitelösszegért felszámított díj. Szerzıdéskötési feltételek: a hitelezı által meghatározott olyan kötelezı elıírt standard feltételek, amely(ek) nélkül a kölcsönszerzıdés megkötése nem történhet meg. Az egyes termékeknél ezen feltételek eltérhetnek, és az engedélyezı még plusz feltételeket is elıírhat. Szerzıdésmódosítási díj: az adóssal megkötött szerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdés aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés(ek) bármely feltételét, és/vagy idıtartalmát érintı változtatás (ideértve a futamidı hosszabbítást, fedezetcserét, adóskiengedés a kötelembıl, stb. is) esetén a hitelintézet szerzıdésmódosítási díjat számít fel, kivéve a lakáscélú jelzáloghitel futamidejének meghosszabbítását. Mértéke szerzıdésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékban vagy konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetésre a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére eltérı megállapodás hiányában a Hirdetmény az irányadó. Tartós adathordozó: azt az eszközt, amely az ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tárolását és a tárolt adatok formában és tartalommal történı megjelenítését. Teljes hiteldíj Mutató (THM): azt a belsı kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendı tıke és teljes hiteldíj egyenlı az ügyfél által a kölcsön folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III.25.) kormányrendeletben meghatározott kivételekkel fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításának képletét a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III.25.) kormányrendelet tartalmazza. Tıketartozás: az elsı törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, azt követıen annak a megfizetett törlesztı részletek tıketartalmával csökkentett összege. Törlesztı részlet: a felvett hitel után fizetendı kamat, költségek (kezelési költség, zárlati költség, stb.) és a tıketörlesztés együttes, meghatározott rendszerességgel és összegben az ügyfél által, a futamidı alatt fizetendı összeg. Tulajdoni lap: a Földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, mely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan nyilvántartás által bejegyezhetı jogok és feljegyezhetı tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzése ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 8.

9 iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan Földhivatal által nyilvántartott adatait. Türelmi idı: a hitel folyósításától számított azon idıszak, amely alatt még nem kell a tıketartozás törlesztı részletét megkezdeni, csak a kiszámított kamatot kell megfizetni. Ügyfél: jelenti az adóst, számlatulajdonost és a biztosítéknyújtót. Ügyleti kamat: a szerzıdésben meghatározott mértékő kamat, melyet az ügyfél a folyósított kölcsön összege után fizet a hitelintézetnek. Az ügyleti kamatot a hitelintézet a folyósított kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az elsı kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelızı nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az ügyfél a kölcsönt lejárat elıtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A hitelintézet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelızı napig számítja fel. Az ügyleti kamat lehet fix mértékő vagy változó. A változó kamat lehet referencia-kamatlábhoz kötött vagy egyedileg változatható. A referencia-kamatlábhoz kötött ügyleti kamat esetében az ügyleti kamat mértéke megegyezik az adott ügyletre alkalmazott érvényes referencia-kamatláb és az egyedileg meghatározott kamatfelár összegével. A referencia-kamatlábhoz kötött kamat a referencia-kamatláb változásához igazodóan automatikusan vagy kamatperiódushoz igazodva változik, kamatperióduson belül rögzített. A szerzıdésében a hitelintézet a szerzıdés napján érvényes ügyleti kamat mértékét, vagy az elsı kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat mértéket tünteti fel, melytıl a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti kamatperiódusra irányadó referencia-kamatláb, és annak megfelelıen a ténylegesen felszámításra kerülı ügyleti kamat mértéke eltérhet. Üzletszabályzat: azon dokumentumok, amely meghatározza a hitelintézet és az ügyfelek közötti jogviszony alapvetı szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a hitelintézet és valamennyit ügyfél közötti minden olyan jogszabályban, melynek során a hitelintézet valamely szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére és/vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a hitelintézettıl. Az Üzletszabályzat a kirendeltségek ügyfélterében kerül kifüggesztésre. Végrehajtási jog: az ingatlanokat terhelı követelések kielégítését biztosító jogi korlátozás arra az esetre, ha a követelés teljesítését hatósági úton kell végrehajtani. A tulajdoni lap III. részén levı bejegyzés felhívja a figyelmet arra, hogy a tulajdonjogra érvényes terhek rakódtak (bírósági végrehajtás, államigazgatási végrehajtás adó és illetéktartozás kiegyenlítésére). Zálogjog: olyan jogosultság, amelynek alapján a jogosult amennyiben követelését az adós a kötelezettség esedékességekor nem egyenlíti ki a követelésének biztosításra szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítés nyerhet. A ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 9.

10 zálogtárgyból való kielégítés általában bírósági határozat alapján, végrehajtás útján történik. Zálogjogosult: akinek a követelését a zálogjog biztosítja. Jelzáloghitelek esetén, a hitelt nyújtó hitelintézet tekinthetı zálogjogosultnak. II. EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS A szerzıdésben meghatározott referencia kamatlábhoz ügyleti kamat a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan változik. A referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás nem minıdül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet a szerzıdés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az adós számára nem kedvezıtlen. Az adós számára kedvezı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzata vagy az Általános Szerzıdési Feltételek módosításával is végrehajthatja. Ebben az esetben az Üzletszabályzat vagy az Általános Szerzıdési Feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerzıdés részéve. A módosításról az érintett ügyfeleket legkésıbb a módosítás hatálybalépést követı legközelebbi számlakivonattal együttesen postai úton vagy más, a szövetkezetben meghatározott közvetlen módon is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérthetıvé teszi. A.) Lakáscélú hitel és kölcsönszerzıdés - A lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés nem módosítható az ügyfél számára kedvezıtlenül, kivéve a kamat tekintetében az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben. - Az adós számára kedvezıtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló, és az alábbi feltételek bekövetkezése esetén módosíthatja a Takarékszövetkezet a szerzıdésében rögzített kamatot: a.) a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetıségeinek kedvezıtlen változása; b.) a hitelkockázat meghatározott változása; c.) a Takarékszövetkezet adott tevékenységének költségeit növelı, a hitel-, kölcsön szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı jogszabályváltozás - A forrásköltségek, forrásszerzési lehetıségek kedvezıtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelent: a.) jegybanki alapkamat emelkedése; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 10.

11 b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése; c.) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatainak emelkedése; d.) a hitelezı lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, e.) a pénzügyi intézmény hitelezési tevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerzıdések költségeinek bizonyítható növekedése. - A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg az elızı pontban meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértékét, figyelembe véve a hitelezı forrásszerkezetét és annak változását. - A kamat ügyfél számára kedvezıtlen módosítására a hitelkockázat változásai esetén is sor kerülhet: a.) b.) a hitelezı eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történı átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékben bekövetkezett legalább 10 %-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentıs mértékben veszélyezteti, vagy a hitelezı eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázati növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. - Az elızı pont b.) bekezdése alapján a pénzügyi intézmény nem módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára kedvezıtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli fizetési késedelembe. B.) Nem lakáscélú hitel/kölcsönszerzıdés - A Takarékszövetkezet nem lakáscélú kölcsönszerzıdés esetén kizárólag kamatot, díjat, költséget jogosult egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. A kamat-, díj- vagy költségelemnek az ügyfél számára kedvezıtlen a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására akkor van lehetıség, ha az oklistában található bármelyik feltétel, vagy körülmény megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A hitelintézet nem automatikusan, hanem a megváltozott ok, körülmény változása határainak vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a kamat-, díj- vagy költségelem egyoldalú módosításáról. - A hitelintézet az adóssal kötött Kölcsönszerzıdésben kikötött kamatot, díjat illetve költséget érintı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Magatartási kódex, valamint a Hpt (3)-(4). bekezdéseinek megfelelıen készített árazási elvek alapján, ezen elvek figyelembe vételével hajtja végre. Az árazási elvek üzleti titoknak minısülnek és az ügyfelek felé nem nyilvánosak, azonban az árazási elvek megfelelıségét és alkalmazásának gyakorlatát a felügyelet ellenırizheti. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 11.

12 Az ellenırzés során a felügyelet figyelembe veszi a Magatartási kódex rendelkezéseit is. - A hitelintézet a szerzıdésben meghatározott kamat, díj, költség adósra nézve kedvezıtlen egyoldalú módosításának jogát az alábbi oklistában meghatározott feltétek, illetve körülmények valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolhatja. - a.) A jogi szabályzói környezet változása: a hitelintézet szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységre, mőködési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a hitelintézetre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása; a hitelintézet szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl.: adó) változása, a kötelezı tartalékolási szabályok változása; kötelezı betétbiztosítás összegének vagy díjának változása. - b.) A pénzpiaci feltétek, makrogazdasági környezet módosulása, a hitelintézet forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az ország kockázati felár változása (credit default swap); a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása a Magyar Állam vagy a hitelintézet által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a hitelintézet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. - c.) Az ügyfél kockázati megítélésének változása az ügyfél, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a hitelintézet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változások, ha azt az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. a hitelintézet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen eszközminısítési szabályzata, vagy a hitelintézet belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. a hitelintézet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 12.

13 kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás. - A hitelintézet az oklistában meghatározottakon kívül vis maior események hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosíthat egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. Ezen egyoldalú módosításról annak alkalmazásával egyidejőleg a hitelintézet a felügyeletet értesíti, és azt nyilvánosságra hozza. - A hitelintézet az egy évet meg nem haladó futamidejő és automatikusan nem megújítható szerzıdést nem jogosult egyoldalúan az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. - A hitelintézet az oklistában és a jogszabályban felsorolt, az adott kamat-, díjvagy költségelemre kihatással bíró feltételek vagy körülmények kedvezı irányú változását is köteles érvényesíteni, azaz a feltételek, körülmények kedvezı változása esetén az érintett kamat-, díj- és/vagy költségelemet megfelelıen csökkenteni. - A hitelintézet az egyoldalú szerzıdésmódosítás során a szerzıdésben meghatározott költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékében emeli. - A hitelintézet nem jogosult a szerzıdést egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani új díj vagy költség bevezetésével. A hitelintézet nem jogosult továbbá az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerzıdésben meghatározott számítási módját egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. - A szerzıdésében meghatározott kamatot, díjat vagy költségeket érintı, az adós számára kedvezıtlen egyoldalú módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével a módosítás hatálybalépést legalább 60 nappal megelızıen a hitelintézet Hirdetményben közzéteszi és az adóst a módosítást hatálybalépését legalább 60 nappal megelızı idıpontban feladott postai küldeményben, vagy más szerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón is értesíti a módosítás tényérıl; a kamat és az azon felül az ügyfél által a hitelintézetnek fizetendı minden egyéb ellenszolgáltatás (díj, költség) új mértékérıl, módosítást követıen az ügyfél által várhatóan fizetendı törlesztı részletrıl,és ha a módosítás kapcsán a törlesztı részletek száma, vagy gyakorisága változik, ennek tényérıl. - Az adós a számár kedvezıtlen egyoldalú módosítás hatálybalépése elıtt referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével jogosult a Kölcsönszerzıdés ingyenes elıterjesztésére és felmondására. Amennyiben az adós a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a felek az adós általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történı felmondásnak tekinti. A hitelintézet az adós által írásban megtett, legkésıbb módosítás hatálybalépésének napjáig benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a hitelintézet és az adós haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az adós köteles az eredeti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 13.

14 Ennek elmulasztása esetén a hitelintézet a lejárt követéshez főzıdı jogkövetelményeket érvényesítheti az adóssal szemben. Ha az adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a Kölcsönszerzıdést nem mondja fel vagy a Kölcsönszerzıdés az elıbbiek szerint nem tekintendı felmondottnak, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot megelızı idıszakra megállapított kamatot, díjakat és az egyéb feltételeket nem érinti. III. TÖRLESZTÉS ÉS ELİTÖRLESZTÉS A.) Törlesztés - Az ügyfél a kölcsön összegét és jutalékait (kamat, díj, költség) a szerzıdésben megjelölt esedékességi idıpontokban és összegben tartozik visszafizetni. - Ha a szerzıdés alapján fizetendı összeg esedékességi napja olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az azt követı elsı banki munkanap. - A szerzıdéskötéskor az ügyfél felhatalmazottja a Takarékszövetkezet arra, hogy a nála vezetett fizetési számláról teljesítse az esedékességi idıpontban a törlesztés beszedését. Ezzel a megbízással az ügyfél felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a szerzıdés szerinti lejáratkor kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásától szóló évi LXXXV. törvényben és a pénzforgalmi lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben foglalt, elınyös rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen a lejárt kölcsöntartozás és járulékai összegével a megadott fizetési számlát azonnal megterhelje. B.) Elıtörlesztés Elıtörlesztésre vonatkozó közös szabályok: - Az adós a hitelintézethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges elıtörlesztésére. - Elıtörlesztés esetén a hitelintézet csökkenti a kölcsön teljes díját az elıtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerzıdés eredeti lejárata szerint fennmaradó idıtartamára vonatkozó ügyleti kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. - Amennyiben az elıtörlesztés összege nem elegendı a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésre, az elıtörlesztés összegébıl elıször a befizetés napjáig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 14.

15 felmerült költséget, majd a kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követıen fennmaradt összeget lehet tıke elıtörlesztésre fordítani. - Az elıtörlesztett összeg alapján az elıtörlesztést követı hónaptól esedékes törlesztı részletek összege ha a felek eltérıen nem állapodnak meg újraszámításra kerül. - Az elıtörlesztés nem mentesíti az adóst a Kölcsönszerzıdésben vállalt havi törlesztı részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az adós az elıtörlesztéssel a teljes tartozást kiegyenlítette. a teljes tartozás kiegyenlítésekor a hitelintézet az idıközbeni elıtörlesztések figyelembevételével elszámol az adóssal. - Elıtörlesztésnél a hitelintézet szerzıdésmódosítási díjat nem számít fel. Fogyasztási Kölcsönszerzıdés alapján Nem lakáscélú szerzıdések nyújtott kölcsönök elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: - A hitelintézet az adós részleges vagy teljes elıtörlesztése esetén az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos, és objektíve indokolt költségeinek adós általi megtérítésére az alábbi korlátozásokkal jogosult, ha az elıtörlesztés olyan idıszakra esik, amikor az ügyleti kamat rögzített: Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg egy százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja a Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az egy évet meghaladja; Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg fél százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja a Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az egy évet nem haladja meg; Adós által megtérítendı költségek nem haladják meg az elıtörlesztés idıpontja és a Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartamra az adós által fizetendı ügyleti kamat összegét az elıtörlesztés idıpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. - A hitelintézet nem jogosult az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos, és objektíve indokolt költségeinek adós általi megtérítésre, ha az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történt; 12 hónap alatt egy alkalommal az adós által tejesített elıtörlesztés összege nem haladja meg a Ft-ot. A fogyasztónak nyújtott lakáscélú kölcsönök és jelzáloghitel elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: - Jelzáloghitel elıtörlesztése esetén a Takarékszövetkezet jogosult az elıtörlesztés miatt keletkezı költségeinek megtérítésre azzal, hogy az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg 2 %-át. - Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg 1 %-át, kivéve, ha a részleges vagy teljes ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 15.

16 elıtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az elızı bekezdések szerinti költségtérítés, amennyiben az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékkánt kötött biztosítási szerzıdés alapján történt. nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a költségtérítés a kölcsön teljes elıtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített. - Lakáscélú jelzáloghitel elıtörlesztése esetén nem illeti meg a Takarékszövetkezetet költségtérítés a szerzıdés hatálybalépéstıl számított 24 hónapot követıen teljesített elsı részleges vagy teljes elıtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes elıtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik, vagy ha az elıtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerzıdésben meghatározott kölcsönösszeg felét. - Amennyiben a Takarékszövetkezet a jelzáloggal fedezete mellett nyújtott hitel biztosítékát képezı ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az adós fennálló tıketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Takarékszövetkezet jogosult olyan összegő elıtörlesztésre az adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az adós a felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül köteles az elıtörlesztést teljesíteni. Ezen elıtörlesztés esetén a hitelintézet nem számít fel elıtörlesztési díjat. Amennyiben arról a felek megállapodnak, úgy az elıbbi esetben lehetıség van arra is, hogy az adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Takarékszövetkezet részre. A fizetési számlához kapcsolódó hitel elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: - A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerzıdés esetén a Takarékszövetkezet nem jogosult az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek adós általi megtérítésre. IV. FIZETÉSI KÉSEDELEM A Takarékszövetkezet az adós fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem szerzıdésben, ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetelményeit érvényesíteni. Az adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a szerzıdés szerint nem teljesíti, illetve a törlesztéshez szükséges forint fedezetet az esedékesség/lejárat napjára fizetési számláján nem biztosítja, úgy az est követı naptól a Takarékszövetkezet a lejárat kölcsön tıke összege után az ügyleti kamaton felül eltérı megállapodás hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamatot számít fel. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 16.

17 A teljes hiteldíj bármely elemének késedelmes teljesítése esetén a késedelem idıtartamára, a késedelmes teljesített összeg után eltérı megállapodás hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamat kerül felszámításra. A Takarékszövetkezet az adósnak a késedelembe esést követıen írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendı tartozás összegét, a késedelmi kamat mértékét, és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az adós a felszólításban megjelölt határidıre sem teljesít, a késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely egyéb jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra. A lakáscélú hitel és kölcsönszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı 90 napot követıen a Takarékszövetkezet az adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. Futamidı meghosszabbítása: 1. Lakáscélú jelzáloghitel esetén a futamidı meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékő díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidı meghosszabbítására 5 éven belül nem kerül sor. 2. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az adós, amennyiben a szerzıdése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább 90 napos késedelemben van, a futamidı alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb 5 évvel. Au ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában az elızı (1.) pontban foglaltakat kell alkalmazni. V. KÖLCSÖNSZERZİDÉS FELMONDÁSA A Takarékszövetkezet a kölcsönszerzıdést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntartozás egyösszegő visszafizetést követelni: a.) Ha az adós a szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségét így különösen fizetési kötelezettségét megszegi. b.) Ha az adós a Takarékszövetkezetet valótlan tények közlésével, lényeges tények elhallgatásával, a valóságnak nem megfelelı adatok szolgáltatásával, megtéveszti vagy tévesen tartja. c.) Ha az adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését, továbbá d.) A Ptk ában meghatározott egyéb esetekben, amelyek a következıek: 1. a kölcsönnek a szerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; 2. az adós a kölcsönösszeget a szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen használja; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 17.

18 3. a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentısen csökkent, és azt az adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; 4. az adós vagyoni helyzetének romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét, 5. az adós hitelképtelenné válik, 6. az adós a Takarékszövetkezetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének megállapítását befolyásolta, 7. az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi. A szerzıdés azonnali hatályú felmondása esetén az ügyfél a felmondási idıpontjában még fennálló teljes tartozás esedékessé válik, és azt köteles a hitelintézetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. Az ügyfél jogosult a fogyasztási kölcsön és a fizetési számlahitel esetében a szerzıdéstıl, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indoklás nélkül elállni, amennyiben a kölcsön folyósítására meg nem került sor. Az ügyfél ezen szerzıdéseket az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmenetesen felmondhatja, amennyiben a kölcsönt a hitelintézet már folyósított. Az ügyfél elızı bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidı lejártáig postára adja, egyéb igazolható módon azt a hitelintézetnek elküldi, vagy a Takarékszövetkezet hitelszerzıdést megkötı egységeiben az erre vonatkozó adatlap kitöltésével bejelenti. Az ügyfél a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának hitelintézet részére történt elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb 30 napon belül köteles a felvett kölcsön összegét, valamint a kölcsön folyósításának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerzıdés szerint megállapított ügyleti kamatot a hitelintézetnek visszafizetni. VI. TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉS A szerzıdı felek megállapodnak, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni a másik fél részére. Ennek módja lehet: a.) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (pl.: az átadás illetve átvétel tényét két együttesen jelenlévı tanú aláírásával ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 18.

19 b.) c.) igazolja, a két tanú együttes jelenlétében átadott küldemény kézbesítettnek tekintendı akkor is, ha az átvételt a címzett megtagadja); ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján, telefax üzenet vagy elektronikuslevél ( ) esetén az elküldés idıpontját, telefax esetén a faxon rögzített, megjelölt idıpontot kell a megérkezés idıpontjának tekinteni. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ajánlott postai küldemény az igazolt feladástól számított 5. napon tekeintendı kézbesítettnek, esetén az elküldés idıpontját, telefax esetén a faxon rögzített, megjelölt idıpontot kell a megérkezés idıpontjának tekinteni. Az ügyfél szabadon jogosult a szerzıdésben meghatározni, hogy a Takarékszövetkezet az értesítéseit, visszaigazolásait milyen telefaxszámra vagy címre küldje. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az értestéhez főzıdı joghatások az értesítéseknek a megjelölt telefaxszámra vagy címre történı megérkezésével abban az esetben is beállnak, ha az értesítéséket az ügyfél nem közvetlenül kapja kézhez. Ennek minden felelısségét és kockázatát az ügyfél viseli. Az ügyfél saját felelısségére köteles gondoskodni arról, hogy az értesítést a megjelölt telefonszámon mőködı telefaxra vagy címre Takarékszövetkezet mindenkor képes legyen az elküldeni. VII. REKLAMÁCIÓK, PANASZOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETİSÉGEK A fogyasztó információkérés céljából, illetve panaszaival a kölcsönszerzıdést megkötı egység (továbbiakban: Takarékszövetkezet) vezetıjének címzett levélben vagy elektronikus úton valamint a kirendeltségen személyesen vagy írásban fordulhat. A Takarékszövetkezet szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Amennyiben a Takarékszövetkezet nem tud haladéktalanul intézkedni vagy a szóbeli panasz kivizsgálása hosszabb idıt vesz igénybe vagy a Takarékszövetkezet azonnali intézkedését, illetve válaszát a fogyasztó nem fogadja el, úgy a fogyasztó szóbeli panaszára írásbeli választ ad 15 napon belül. A Takarékszövetkezet az írásban benyújtott panaszt, annak a Takarékszövetkezethez történt beérkezésétıl számított 15 napon belül kivizsgálja, érdemben elbírálja és ennek eredményérıl a fogyasztó részére írásbeli értesítést küld, amennyiben az elbírálásához szükséges dokumentumok és információk a Takarékszövetkezetnél hiánytalanul rendelkezésre állnak. Amennyiben a panasz elbírálásához a Takarékszövetkezetnek további dokumentumokra és információkra van szüksége, úgy ennek teljesítésére hívja fel a fogyasztót. Ez utóbbi esetben a panasz kivizsgálását a Takarékszövetkezet akkor ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 19.

20 folytatja, ha a fogyasztó dokumentum csatolási és információszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. A fogyasztó jogosult továbbá panaszával jogorvoslatért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordulni, ahol kérheti a felügyelet közremőködését a rendeléshez, illetve igénybe veheti a Békéltetı Testületeket, valamint a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben pedig, a Gazdasági Versenyhivatalhoz (1245. Budapest, V. ker. Pf. 1036) és kérheti a fogyasztóvédelmi hatósági eljárást. A PSZÁF ügyfélszolgálat elérése: - megnevezése: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) - címe: 1013 Budapest, Krisztina krt levélcím: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: telefonszám: 06-40/ cím: A területileg elérhetı Békéltetı Testület: - megnevezése: Heves Megyei Békéltetı Testület 3300 Eger, Faiskola út levelezési címe: 3301 Eger, Pf.: telefonszáma: 06-36/ fax száma: 06-36/ címe: A Takarékszövetkezet a fogyasztóval felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. A jogvita egyezséggel történı rendezése hiányában a Takarékszövetkezet követelést bírósági út igénybevételével érvényesíti. VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉS A Takarékszövetkezet elızetes, írásbeli hozzájárulás nélkül az ügyfél a szerzıdésbıl eredı jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át. A Takarékszövetkezet jogosult a szerzıdésbıl eredı jogait az ügyfél elızetes engedélye nélkül részben vagy egészben engedményezni, átruházni. Az engedményezés megtörténtérıl a Takarékszövetkezet az ügyfelet írásban tájékoztatja. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 20.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Standard és Joker Személyi Kölcsön esetén

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Standard és Joker Személyi Kölcsön esetén A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Standard és Joker Személyi Kölcsön esetén A jelen ÁSZF magában foglalja

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2011. augusztus 23.

Hatálybalépés napja: 2011. augusztus 23. A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez (Classic és Classic Prémium Személyi Kölcsön, Király

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz, függeléke

...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz, függeléke ...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz, függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2010.06.11. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hatályos: április 05. napjától

Hatályos: április 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletei esetében Hatályos: 2016. április 05. napjától Az Általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Általános Szerzıdési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerzıdési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerzıdésben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. 06. 11.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. 06. 11. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. 06. 11. A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott lakáscélú forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott lakáscélú forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott lakáscélú forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

Hatályos: év március hó 21. napjától

Hatályos: év március hó 21. napjától Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint kölcsön ügyletek esetében 1.) Fogalmak Hatályos: 2016. év március hó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2., cégjegyzékszáma: 20-02-050064, tevékenységi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben