ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Adós (továbbiakban: ügyfél) között létrejött Szerzıdéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képezı általános szerzıdési feltételeket. Ezek rendelkezési jogilag kötelezik mind a Takarékszövetkezetet mind az ügyfelet, kivéve, ha a felek a szerzıdésben másként rendelkeznek. I. FOGALMAK A jelen ÁSZF-ben és azon Szerzıdésben, amelyeknek a jelen ÁSZF részét képezi, az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: Adós: az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely a szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésre bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a szerzıdés szerint visszafizetni köteles. Adóstárs: az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelıs az adóssal. A hitelintézet a hitelezés feltételéül elıírhatja adóstársként különösen házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az adóstársat. Általában Adós- Adóstárs nem szerepelhet a Központi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1.

2 Hitelinformációs Rendszerben (KHR), amennyiben szerepel, abban az esetben egyéni elbírálás alapján a hitelezı egyéb fedezet(ek) bevonásával nyújtja a hitelt. Annuitás (egyenletes törlesztés): olyan törlesztési mód, mely esetén az adós havonta azonos összegő törlesztı részletes fizet, (tıke + kamat + kezelési költség együttes összege). A törlesztés kezdetén magas a részlet kamattartalom, így kevesebb jut a törlesztı részletbıl a tıketörlesztésre a magas hiteltartozás miatt. Ahogy csökken a tıketartozás összege, úgy nı a törlesztı részleten belüli tıketartozásra jutó részarány a kevesebb kamat miatt. Banki munkanap: minden olyan naptári nap, melyen a Takarékszövetkezet bankmőveletet végez. Biztosíték: az adós vagy valamely harmadik személy (Biztosítékot Nyújtó) által az adós szerzıdésbıl származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, a szerzıdésben felsorolt, vagy a szerzıdés mellékleteként megkötött, illetve azzal összefüggésben megkötött biztosítéki szerzıdést jelent. Devizahitel: az a hitel, melynek kölcsönösszege a kölcsönszerzıdésben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra és elszámolásra. Deviza kockázat: devizában (CHF, EURO) felvett hiteleknél az idegen deviza, és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezıtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás Ft ellenérték : vagyis a tıkeösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törlesztı részleteket fedezı deviza megvásárlása kevesebbe kerül az ügyfélnek, ahhoz kevesebb Ft szükséges. Devizabelföldi: az a természetes személy, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal). Deviza külföldi: az a természetes személy, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal, és azzal nem is rendelkezhet. Dologi adós: az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képezı ingatlan, óvadék felajánlja. Az ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyezve. Jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével. Elállási jog: az adós a hitelszerzıdés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Az adós a szerzıdéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerzıdést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot az adósnak határidıben érvényesítenie kell, az erre vonatkozó nyilatkozata ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 2.

3 megküldésével a hitelintézetnek (postára adásával) vagy a Takarékszövetkezet hitelszerzıdést megkötı egységeiben az adatlap kitöltésével. Elıtörlesztés: a szerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti részleges vagy teljes elıtörlesztés, a teljes összeg visszafizetésével a hitelszerzıdés megszüntethetı. Az elıtörlesztésért az ügyfél meghatározott mértékő díjat tartozik fizetni, melynek mindenkori feltételeit és mértékét az ügyféllel megkötött hitel/kölcsön szerzıdés, az Általános Szerzıdési Feltételek és a Hirdetmény tartalmazza. Eltartottak: eltartottaknak minısülnek az igénylı vér szerinti örökbe fogadott gyermeke, legalább egy éve gyámsága alá tartozó gyermeke, ha 16. életévét még nem töltötte be, ha a 16. életévét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a25. évét még nem érte el; a 16. évét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékosság miatt munkaképességét minimum 67 %-ban elvesztette, és ezen állapot legalább egy éve tart, és elıreláthatóan egy éven belül nem szőnik meg. Esedékesség: az a szerzıdésben meghatározott nap, amikor az adónak a szerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesíteni kell. Éven belüli kölcsön: a hitelintézet által egy évre vagy annál rövidebb futamidıre folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön: a hitelintézet által egy évnél hosszabb futamidıre folyósított kölcsön. Értékbecslés: az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendı) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi értékét állapítja meg. Hitelintézet az általa elfogadott értékbecslık ingatlan értékesítését fogadja el a hitelbírálathoz. Az ingatlan felajánló fedezet értékelésének tartalmát amennyiben a Takarékszövetkezet az értékbecslı az értékbecslés egy példányának átadásával ismeri meg. Fedezet: győjtıfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékra (pl.: ingatlan, kezesség, stb.), melyekbıl a Takarékszövetkezet nem szerzıdésszerő adós/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet a kintlevısége megtérülésére. Fedezetcsere: ha, a hitel biztosítékául szolgáló ingatlan (betétet) ingóságot kivonják a hitelügyletbıl, és helyette egy másik, de ugyanazoknak a feltételeknek megfelelı ingatlan (betétet) ingóságot ajánlanak fel hitel fedezetként. Felmondott követelés: hátralékos hitelszámla esetén, amennyiben a korábbi behajtási intézkedések (felszólító, tájékoztató levelek)ő nem vezettek eredményre, vagy egyéb felmondási ok következik be (ezt minden esetben a kölcsönszerzıdés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 3.

4 tartalmazza) úgy a Hitelintézetnek a követelés felmondásáról szükséges intézkedni. A hitelszerzıdés felmondásakor a tartozás teljes összege azonnal esedékesség válik. Fogyasztó: az a természetes személy, adós, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljárva vesz igénybe pénzügyi szolgáltatást. Folyósítási jutalék: a Szerzıdésben vagy a Hirdetményben a folyósított kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díj, melynek megfizetése az elsı folyósítással egyidejőleg esedékes. Forrásköltség: azt az összesített költségszintet jelenti (ideértve a kamat-, swap-, és egyéb járulékot költséget), amely mellett az adott idıszakban, az adott pénznemben az adott lejáratra a Takarékszövetkezet refinanszíroztatni tudja magát. Futamidı: az a szerzıdésben rögzített idıtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely idıszakban az adós folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidı kezdınapja a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az elsı kamatperiódus és az elsı ügyleti év kezdı napja. A futamidı utolsó napja a lejárati napja. Hátralék: olyan lejárt fizetési kötelezettség, amely abból származik, hogy a törlesztı részlet, kamat vagy bármilyen egyéb költség, egyéb díj nem került szerzıdésszerően megfizetésre. Hirdetmény: a hitelintézet üzlethelyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, mely tartalmazza a kamatok, díjak, jutalékot, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességet, számításának módját és más szerzıdéses elemeket, amelyet a hitelintézet jogosult a jogszabályban meghatározott módon vagy egyoldalúan megváltoztatni. Hitelbírálat: a Takarékszövetkezet az adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásért díjat számít fel, melynek mértékét a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg. A hitelbírálati díj mértékét az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévı ügylet megújítása esetén a megújítást követı elsı folyósításkor (illetve folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthetı vissza. Hitelszerzıdés: a hitelszerzıdéssel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a szerzıdésben meghatározott feltételek megléte esetén meghatározott pénzösszeg (hitel, hitelkeretet) bocsát az ügyfél rendelkezésére. Írásban foglalt ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 4.

5 megállapodás, melynek elválaszthatatlan részét képezi a hitelintézet Üzletszabályzata és a ÁSZF. Hitelkeret szerzıdés: a Takarékszövetkezet és a számlatulajdonos között létrejött fizetési számlához kapcsolódó számlahitel keretszerzıdés, valamint óvadékként elhelyezett összeg keretével biztosított fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerzıdés. Hitel teljes díja: a hitelezı által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó (adós) a hitelszerzıdés kapcsán megfizet. Hitel (hitelkeret) lejárata: a hitel lejárata az a nap, amikor az adós a hitelintézettel szembeni teljes tartozását a Takarékszövetkezetnek hitel devizanemben a hitelszerzıdésben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel összege (hitelkeret): hitel az a hitelszerzıdésben meghatározott összeg, melyet a hitelintézet az adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a hitelszerzıdés feltételeinek megfelelıen. Hpt.: jelenti a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló CXII. törvényt. Jelzálog (keretjelzálogjog): a jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelezı által nyújtott kölcsönt, és ezeknek járulékait visszakapja. A tartozás nem fizetés estén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan a meghatározott szabályok szerint eladható, és a vételár a tartozás rendezésére fordítható. Az elzálogosított ingatlan a tulajdonos birtokában marad, a jelzálogjog fennállása alatt rendeltetésszerően használhatja, de gondoskodnia kell értékének megszőntetésérıl. Jövedelemvizsgálat: az adós és adóstársak fizetıképességének vizsgálata, a háztartás bevételeinek, és kiadásainak, és a fogyasztó szokásainak elemzésével készül. Kamat: az adós által igénybe vett kölcsön használatáért a kölcsönnyújtónak fizetendı, rendszerint idıarányosan térítendı pénzösszeg. A kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi kölcsönszerzıdésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb amely referencia-kamatlábhoz kötött kamat vagy egyedi kamat alkalmazásával kerül kiszámításra. Kamatperiódus: a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon idıszak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, a kölcsönszerzıdés szerint nem változhat. Kamattámogatás: olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 5.

6 Kamatfelár: az éves százalékban kifejezett értéket, mely a referenciakamattal összeadva alkotja az ügyleti kamatot. Az induló kamatfelár az ügyféllel való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a hitelintézet által meghatározásra. Késedelmi kamat: a hitel késedelmes törlesztése esetén a hitelintézet által felszámított, a kölcsönszerzıdésben is rögzített büntetı kamat. Késedelmes tétel: a hitelezési kockázat kezelésrıl és tıkekövetelményérıl szóló 196/2007. (VII. 30.) kormányrendelet 13. (1) bekezdése értelmében az adósnak a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének késedelme, ha 90 napon keresztül folyamatosan fennáll, és amelynek összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbér, vagy az adós szerzıdés szerint összes kötelezettségének kettı százalékát vagy az egy havi törlesztı részletet. A hivatkozott jogszabály megváltozása esetén a helyébe lépı jogszabályi kritériumok szerinti késedelem, a jogszabály megszőnése esetén a jelen meghatározás szerinti késedelem minısül késedelmes tételnek. Készfizetı kezes: ha a hitelintézet kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlan (betétet) ingóságot és a felvevı(k) hitelképességét, akkor rendszerint kezes bevonását is kérheti a hitelügyletbe. Kezes az, aki kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adós nem teljesíti, maga fog helyette teljesíteni. A hitelintézet csak készfizetı kezességvállalást fogad el: ekkor a kezes nem követelheti, hogy a hitelintézet a követelést elıször az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be. Kezelési költség: a szerzıdésben és a Hirdetményben, a mindenkori fennálló, és az ügyfél által vissza nem fizetett kölcsön összegének százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díjat, melynek megfizetése a szerzıdésben rögzített idıpontban esedékes. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR): az a zárt rendszerő adatbázist, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a pénzügyi intézmények (referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. Kölcsönfolyósítás: a hitelintézet a folyósított kölcsön összegét, a szerzıdésben rögzített feltételeknek megfelelıen az adósnak készpénzben a hitelintézet pénztáránál kifizeti, vagy az adós által megjelölt fizetési számlán írja jóvá. Közjegyzıi okirat: olyan a közjegyzıkrıl szóló törvényben rögzített alakiságokkal bíró közokirat, mely közhitelesen tanúsítja az okiratba foglalt tényeket, illetve, hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet úgynevezett. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerı) nyilatkozat, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 6.

7 amely az ügyfél közjegyzı elıtt tett kötelezettségvállaló (tartozáselismerı) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyzı elıtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerzıdés alapján. A kölcsönszerzıdés kerülhet közjegyzıi okiratban foglalásra, ezt nevezzük kétoldalú közjegyzıi okiratnak, ebben az esetben az ügyfél és a bank a közjegyzı elıtt írja alá a kölcsön nyújtás/visszafizetés feltételeirıl szóló okiratot. A közjegyzı által készített okiratba foglalásár az adós a jogszabályban meghatározott díjat fizet a közjegyzınek. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés: az ingatlan alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel illetıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése korszerősítése vagy felújítása. Magatartás kódex: a piaci önszabályozás keretében 2009-ben létrehozott megállapodás és szabály együttes, amely a lakosság részére nyújtott hitelezési tevékenység teljes körében alkalmazandó és követendı magatartási szabályokat határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet aláírják és magukra nézve kötelezınek ismerik el. Megtekinthetı a PSZÁF honlapján: Oklista: a hitelintézet a kölcsön kamatának, díjának, jutalékának, illetve egyéb költségeinek mértékét a kölcsönszerzıdés fennállása alatt jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az adós számára kedvezıtlen, egyoldalú módosítást a jogszabályban, vagy a Magatartási Kódexben rögzített okok bekövetkezése esetén jogosult a hitelezı végrehajtani. Az adóssal megkötött hitelszerzıdés részletesen tartalmazza az egyoldalú módosítás oklistáját. Önerı: a megjelölt hitelcél bekerülési értéke (beruházás összege: termék, ingatlan, ingóság, stb. vásárlási értéke; felújítási, tatarozási összeg) és a hitel összege közötti érték az önerı. Prolongáció: az adott szerzıdés keretén belül, változatlan kondíciókkal a szerzıdés szerinti lejárat meghosszabbítása a törlesztı részlet csökkenése érdekében vagy a lejáraton belül a törlesztı részletek módosítása, átütemezése. A prolongálás végrehajtásáért a hitelezı díjat számol fel, melyet a Hirdetményben teszi közzé. Referencia kamatláb: az a bármely alkalmazandó kamatszámításnak alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatlábat, amelynek mértékére a hitelintézetnek nincs ráhatása. A hitelintézet által a forintban nyújtott hitel/kölcsön estében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb illetve a jegybanki alapkamat. a különbözı formaidejő BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót kamatperiódusok elsı napját megelızı második munkanapon érvényes BUBOR jegyzés alapján a szerzıdés tartalmazza. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 7.

8 Rendelkezésre tartási idı: az az idıszak, amelyen belül az adós a kölcsönt igénybe veheti. Rendelkezésre tartási jutalék: a rendelkezésre tartási idı alatt az adós által igénybe vehetı (rendelkezésre álló) hitelösszegért felszámított díj. Szerzıdéskötési feltételek: a hitelezı által meghatározott olyan kötelezı elıírt standard feltételek, amely(ek) nélkül a kölcsönszerzıdés megkötése nem történhet meg. Az egyes termékeknél ezen feltételek eltérhetnek, és az engedélyezı még plusz feltételeket is elıírhat. Szerzıdésmódosítási díj: az adóssal megkötött szerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdés aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés(ek) bármely feltételét, és/vagy idıtartalmát érintı változtatás (ideértve a futamidı hosszabbítást, fedezetcserét, adóskiengedés a kötelembıl, stb. is) esetén a hitelintézet szerzıdésmódosítási díjat számít fel, kivéve a lakáscélú jelzáloghitel futamidejének meghosszabbítását. Mértéke szerzıdésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékban vagy konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetésre a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére eltérı megállapodás hiányában a Hirdetmény az irányadó. Tartós adathordozó: azt az eszközt, amely az ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tárolását és a tárolt adatok formában és tartalommal történı megjelenítését. Teljes hiteldíj Mutató (THM): azt a belsı kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendı tıke és teljes hiteldíj egyenlı az ügyfél által a kölcsön folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III.25.) kormányrendeletben meghatározott kivételekkel fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításának képletét a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III.25.) kormányrendelet tartalmazza. Tıketartozás: az elsı törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, azt követıen annak a megfizetett törlesztı részletek tıketartalmával csökkentett összege. Törlesztı részlet: a felvett hitel után fizetendı kamat, költségek (kezelési költség, zárlati költség, stb.) és a tıketörlesztés együttes, meghatározott rendszerességgel és összegben az ügyfél által, a futamidı alatt fizetendı összeg. Tulajdoni lap: a Földhivatal által nyilvántartott, kiadott tanúsítvány, mely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan nyilvántartás által bejegyezhetı jogok és feljegyezhetı tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzése ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 8.

9 iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan Földhivatal által nyilvántartott adatait. Türelmi idı: a hitel folyósításától számított azon idıszak, amely alatt még nem kell a tıketartozás törlesztı részletét megkezdeni, csak a kiszámított kamatot kell megfizetni. Ügyfél: jelenti az adóst, számlatulajdonost és a biztosítéknyújtót. Ügyleti kamat: a szerzıdésben meghatározott mértékő kamat, melyet az ügyfél a folyósított kölcsön összege után fizet a hitelintézetnek. Az ügyleti kamatot a hitelintézet a folyósított kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az elsı kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelızı nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az ügyfél a kölcsönt lejárat elıtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A hitelintézet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelızı napig számítja fel. Az ügyleti kamat lehet fix mértékő vagy változó. A változó kamat lehet referencia-kamatlábhoz kötött vagy egyedileg változatható. A referencia-kamatlábhoz kötött ügyleti kamat esetében az ügyleti kamat mértéke megegyezik az adott ügyletre alkalmazott érvényes referencia-kamatláb és az egyedileg meghatározott kamatfelár összegével. A referencia-kamatlábhoz kötött kamat a referencia-kamatláb változásához igazodóan automatikusan vagy kamatperiódushoz igazodva változik, kamatperióduson belül rögzített. A szerzıdésében a hitelintézet a szerzıdés napján érvényes ügyleti kamat mértékét, vagy az elsı kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat mértéket tünteti fel, melytıl a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti kamatperiódusra irányadó referencia-kamatláb, és annak megfelelıen a ténylegesen felszámításra kerülı ügyleti kamat mértéke eltérhet. Üzletszabályzat: azon dokumentumok, amely meghatározza a hitelintézet és az ügyfelek közötti jogviszony alapvetı szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a hitelintézet és valamennyit ügyfél közötti minden olyan jogszabályban, melynek során a hitelintézet valamely szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére és/vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a hitelintézettıl. Az Üzletszabályzat a kirendeltségek ügyfélterében kerül kifüggesztésre. Végrehajtási jog: az ingatlanokat terhelı követelések kielégítését biztosító jogi korlátozás arra az esetre, ha a követelés teljesítését hatósági úton kell végrehajtani. A tulajdoni lap III. részén levı bejegyzés felhívja a figyelmet arra, hogy a tulajdonjogra érvényes terhek rakódtak (bírósági végrehajtás, államigazgatási végrehajtás adó és illetéktartozás kiegyenlítésére). Zálogjog: olyan jogosultság, amelynek alapján a jogosult amennyiben követelését az adós a kötelezettség esedékességekor nem egyenlíti ki a követelésének biztosításra szolgáló zálogtárgy értékesítésével kielégítés nyerhet. A ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 9.

10 zálogtárgyból való kielégítés általában bírósági határozat alapján, végrehajtás útján történik. Zálogjogosult: akinek a követelését a zálogjog biztosítja. Jelzáloghitelek esetén, a hitelt nyújtó hitelintézet tekinthetı zálogjogosultnak. II. EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS A szerzıdésben meghatározott referencia kamatlábhoz ügyleti kamat a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan változik. A referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás nem minıdül egyoldalú kamatmódosításnak. A Takarékszövetkezet a szerzıdés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az adós számára nem kedvezıtlen. Az adós számára kedvezı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzata vagy az Általános Szerzıdési Feltételek módosításával is végrehajthatja. Ebben az esetben az Üzletszabályzat vagy az Általános Szerzıdési Feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerzıdés részéve. A módosításról az érintett ügyfeleket legkésıbb a módosítás hatálybalépést követı legközelebbi számlakivonattal együttesen postai úton vagy más, a szövetkezetben meghatározott közvetlen módon is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérthetıvé teszi. A.) Lakáscélú hitel és kölcsönszerzıdés - A lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés nem módosítható az ügyfél számára kedvezıtlenül, kivéve a kamat tekintetében az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben. - Az adós számára kedvezıtlenül kizárólag a kamat mértékére ténylegesen hatást gyakorló, és az alábbi feltételek bekövetkezése esetén módosíthatja a Takarékszövetkezet a szerzıdésében rögzített kamatot: a.) a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek, forrásszerzési lehetıségeinek kedvezıtlen változása; b.) a hitelkockázat meghatározott változása; c.) a Takarékszövetkezet adott tevékenységének költségeit növelı, a hitel-, kölcsön szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı jogszabályváltozás - A forrásköltségek, forrásszerzési lehetıségek kedvezıtlen változása az alábbi események közül legalább egynek a bekövetkezését jelent: a.) jegybanki alapkamat emelkedése; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 10.

11 b) bankközi pénzpiaci kamatlábak emelkedése; c.) a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír kamatainak emelkedése; d.) a hitelezı lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, e.) a pénzügyi intézmény hitelezési tevékenysége refinanszírozásául szolgáló hitel-, kölcsönszerzıdések költségeinek bizonyítható növekedése. - A kamat mértékének százalékban kifejezett növekedése nem haladhatja meg az elızı pontban meghatározott feltételek változásának együttes hatása alapján meghatározott mértékét, figyelembe véve a hitelezı forrásszerkezetét és annak változását. - A kamat ügyfél számára kedvezıtlen módosítására a hitelkockázat változásai esetén is sor kerülhet: a.) b.) a hitelezı eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történı átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékben bekövetkezett legalább 10 %-os változás miatt került sor, feltéve, hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentıs mértékben veszélyezteti, vagy a hitelezı eszközminısítési vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázati növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. - Az elızı pont b.) bekezdése alapján a pénzügyi intézmény nem módosíthatja a kamat mértékét az ügyfél számára kedvezıtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli fizetési késedelembe. B.) Nem lakáscélú hitel/kölcsönszerzıdés - A Takarékszövetkezet nem lakáscélú kölcsönszerzıdés esetén kizárólag kamatot, díjat, költséget jogosult egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. A kamat-, díj- vagy költségelemnek az ügyfél számára kedvezıtlen a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására akkor van lehetıség, ha az oklistában található bármelyik feltétel, vagy körülmény megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A hitelintézet nem automatikusan, hanem a megváltozott ok, körülmény változása határainak vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a kamat-, díj- vagy költségelem egyoldalú módosításáról. - A hitelintézet az adóssal kötött Kölcsönszerzıdésben kikötött kamatot, díjat illetve költséget érintı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Magatartási kódex, valamint a Hpt (3)-(4). bekezdéseinek megfelelıen készített árazási elvek alapján, ezen elvek figyelembe vételével hajtja végre. Az árazási elvek üzleti titoknak minısülnek és az ügyfelek felé nem nyilvánosak, azonban az árazási elvek megfelelıségét és alkalmazásának gyakorlatát a felügyelet ellenırizheti. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 11.

12 Az ellenırzés során a felügyelet figyelembe veszi a Magatartási kódex rendelkezéseit is. - A hitelintézet a szerzıdésben meghatározott kamat, díj, költség adósra nézve kedvezıtlen egyoldalú módosításának jogát az alábbi oklistában meghatározott feltétek, illetve körülmények valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolhatja. - a.) A jogi szabályzói környezet változása: a hitelintézet szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységre, mőködési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a hitelintézetre kötelezı egyéb szabályozók megváltozása; a hitelintézet szerzıdés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintı tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl.: adó) változása, a kötelezı tartalékolási szabályok változása; kötelezı betétbiztosítás összegének vagy díjának változása. - b.) A pénzpiaci feltétek, makrogazdasági környezet módosulása, a hitelintézet forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása; az ország kockázati felár változása (credit default swap); a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása a Magyar Állam vagy a hitelintézet által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történı elmozdulása; refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külsı hitelminısítı szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a hitelintézet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. - c.) Az ügyfél kockázati megítélésének változása az ügyfél, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a hitelintézet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változások, ha azt az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. a hitelintézet vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen eszközminısítési szabályzata, vagy a hitelintézet belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. a hitelintézet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 12.

13 kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. a nyújtott kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás. - A hitelintézet az oklistában meghatározottakon kívül vis maior események hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosíthat egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. Ezen egyoldalú módosításról annak alkalmazásával egyidejőleg a hitelintézet a felügyeletet értesíti, és azt nyilvánosságra hozza. - A hitelintézet az egy évet meg nem haladó futamidejő és automatikusan nem megújítható szerzıdést nem jogosult egyoldalúan az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. - A hitelintézet az oklistában és a jogszabályban felsorolt, az adott kamat-, díjvagy költségelemre kihatással bíró feltételek vagy körülmények kedvezı irányú változását is köteles érvényesíteni, azaz a feltételek, körülmények kedvezı változása esetén az érintett kamat-, díj- és/vagy költségelemet megfelelıen csökkenteni. - A hitelintézet az egyoldalú szerzıdésmódosítás során a szerzıdésben meghatározott költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékében emeli. - A hitelintézet nem jogosult a szerzıdést egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani új díj vagy költség bevezetésével. A hitelintézet nem jogosult továbbá az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerzıdésben meghatározott számítási módját egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. - A szerzıdésében meghatározott kamatot, díjat vagy költségeket érintı, az adós számára kedvezıtlen egyoldalú módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével a módosítás hatálybalépést legalább 60 nappal megelızıen a hitelintézet Hirdetményben közzéteszi és az adóst a módosítást hatálybalépését legalább 60 nappal megelızı idıpontban feladott postai küldeményben, vagy más szerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón is értesíti a módosítás tényérıl; a kamat és az azon felül az ügyfél által a hitelintézetnek fizetendı minden egyéb ellenszolgáltatás (díj, költség) új mértékérıl, módosítást követıen az ügyfél által várhatóan fizetendı törlesztı részletrıl,és ha a módosítás kapcsán a törlesztı részletek száma, vagy gyakorisága változik, ennek tényérıl. - Az adós a számár kedvezıtlen egyoldalú módosítás hatálybalépése elıtt referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével jogosult a Kölcsönszerzıdés ingyenes elıterjesztésére és felmondására. Amennyiben az adós a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a felek az adós általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történı felmondásnak tekinti. A hitelintézet az adós által írásban megtett, legkésıbb módosítás hatálybalépésének napjáig benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a hitelintézet és az adós haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az adós köteles az eredeti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 13.

14 Ennek elmulasztása esetén a hitelintézet a lejárt követéshez főzıdı jogkövetelményeket érvényesítheti az adóssal szemben. Ha az adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a Kölcsönszerzıdést nem mondja fel vagy a Kölcsönszerzıdés az elıbbiek szerint nem tekintendı felmondottnak, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot megelızı idıszakra megállapított kamatot, díjakat és az egyéb feltételeket nem érinti. III. TÖRLESZTÉS ÉS ELİTÖRLESZTÉS A.) Törlesztés - Az ügyfél a kölcsön összegét és jutalékait (kamat, díj, költség) a szerzıdésben megjelölt esedékességi idıpontokban és összegben tartozik visszafizetni. - Ha a szerzıdés alapján fizetendı összeg esedékességi napja olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az azt követı elsı banki munkanap. - A szerzıdéskötéskor az ügyfél felhatalmazottja a Takarékszövetkezet arra, hogy a nála vezetett fizetési számláról teljesítse az esedékességi idıpontban a törlesztés beszedését. Ezzel a megbízással az ügyfél felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy amennyiben a szerzıdés szerinti lejáratkor kölcsöntartozását és járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásától szóló évi LXXXV. törvényben és a pénzforgalmi lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben foglalt, elınyös rangsorolt megbízások teljesítésének sorrendjét követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen a lejárt kölcsöntartozás és járulékai összegével a megadott fizetési számlát azonnal megterhelje. B.) Elıtörlesztés Elıtörlesztésre vonatkozó közös szabályok: - Az adós a hitelintézethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges elıtörlesztésére. - Elıtörlesztés esetén a hitelintézet csökkenti a kölcsön teljes díját az elıtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerzıdés eredeti lejárata szerint fennmaradó idıtartamára vonatkozó ügyleti kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. - Amennyiben az elıtörlesztés összege nem elegendı a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésre, az elıtörlesztés összegébıl elıször a befizetés napjáig ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 14.

15 felmerült költséget, majd a kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követıen fennmaradt összeget lehet tıke elıtörlesztésre fordítani. - Az elıtörlesztett összeg alapján az elıtörlesztést követı hónaptól esedékes törlesztı részletek összege ha a felek eltérıen nem állapodnak meg újraszámításra kerül. - Az elıtörlesztés nem mentesíti az adóst a Kölcsönszerzıdésben vállalt havi törlesztı részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az adós az elıtörlesztéssel a teljes tartozást kiegyenlítette. a teljes tartozás kiegyenlítésekor a hitelintézet az idıközbeni elıtörlesztések figyelembevételével elszámol az adóssal. - Elıtörlesztésnél a hitelintézet szerzıdésmódosítási díjat nem számít fel. Fogyasztási Kölcsönszerzıdés alapján Nem lakáscélú szerzıdések nyújtott kölcsönök elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: - A hitelintézet az adós részleges vagy teljes elıtörlesztése esetén az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos, és objektíve indokolt költségeinek adós általi megtérítésére az alábbi korlátozásokkal jogosult, ha az elıtörlesztés olyan idıszakra esik, amikor az ügyleti kamat rögzített: Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg egy százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja a Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az egy évet meghaladja; Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg fél százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja a Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az egy évet nem haladja meg; Adós által megtérítendı költségek nem haladják meg az elıtörlesztés idıpontja és a Kölcsönszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartamra az adós által fizetendı ügyleti kamat összegét az elıtörlesztés idıpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. - A hitelintézet nem jogosult az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos, és objektíve indokolt költségeinek adós általi megtérítésre, ha az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történt; 12 hónap alatt egy alkalommal az adós által tejesített elıtörlesztés összege nem haladja meg a Ft-ot. A fogyasztónak nyújtott lakáscélú kölcsönök és jelzáloghitel elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: - Jelzáloghitel elıtörlesztése esetén a Takarékszövetkezet jogosult az elıtörlesztés miatt keletkezı költségeinek megtérítésre azzal, hogy az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg 2 %-át. - Lakáscélú jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg 1 %-át, kivéve, ha a részleges vagy teljes ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 15.

16 elıtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik. - Nem illeti meg a Takarékszövetkezetet az elızı bekezdések szerinti költségtérítés, amennyiben az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékkánt kötött biztosítási szerzıdés alapján történt. nem illeti meg a Takarékszövetkezetet a költségtérítés a kölcsön teljes elıtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az adós fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített. - Lakáscélú jelzáloghitel elıtörlesztése esetén nem illeti meg a Takarékszövetkezetet költségtérítés a szerzıdés hatálybalépéstıl számított 24 hónapot követıen teljesített elsı részleges vagy teljes elıtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes elıtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönbıl történik, vagy ha az elıtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerzıdésben meghatározott kölcsönösszeg felét. - Amennyiben a Takarékszövetkezet a jelzáloggal fedezete mellett nyújtott hitel biztosítékát képezı ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az adós fennálló tıketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Takarékszövetkezet jogosult olyan összegő elıtörlesztésre az adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az adós a felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül köteles az elıtörlesztést teljesíteni. Ezen elıtörlesztés esetén a hitelintézet nem számít fel elıtörlesztési díjat. Amennyiben arról a felek megállapodnak, úgy az elıbbi esetben lehetıség van arra is, hogy az adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Takarékszövetkezet részre. A fizetési számlához kapcsolódó hitel elıtörlesztésére vonatkozó szabályok: - A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerzıdés esetén a Takarékszövetkezet nem jogosult az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek adós általi megtérítésre. IV. FIZETÉSI KÉSEDELEM A Takarékszövetkezet az adós fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem szerzıdésben, ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetelményeit érvényesíteni. Az adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a szerzıdés szerint nem teljesíti, illetve a törlesztéshez szükséges forint fedezetet az esedékesség/lejárat napjára fizetési számláján nem biztosítja, úgy az est követı naptól a Takarékszövetkezet a lejárat kölcsön tıke összege után az ügyleti kamaton felül eltérı megállapodás hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamatot számít fel. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 16.

17 A teljes hiteldíj bármely elemének késedelmes teljesítése esetén a késedelem idıtartamára, a késedelmes teljesített összeg után eltérı megállapodás hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamat kerül felszámításra. A Takarékszövetkezet az adósnak a késedelembe esést követıen írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendı tartozás összegét, a késedelmi kamat mértékét, és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az adós a felszólításban megjelölt határidıre sem teljesít, a késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely egyéb jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra. A lakáscélú hitel és kölcsönszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı 90 napot követıen a Takarékszövetkezet az adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. Futamidı meghosszabbítása: 1. Lakáscélú jelzáloghitel esetén a futamidı meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékő díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidı meghosszabbítására 5 éven belül nem kerül sor. 2. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az adós, amennyiben a szerzıdése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább 90 napos késedelemben van, a futamidı alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb 5 évvel. Au ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában az elızı (1.) pontban foglaltakat kell alkalmazni. V. KÖLCSÖNSZERZİDÉS FELMONDÁSA A Takarékszövetkezet a kölcsönszerzıdést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntartozás egyösszegő visszafizetést követelni: a.) Ha az adós a szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségét így különösen fizetési kötelezettségét megszegi. b.) Ha az adós a Takarékszövetkezetet valótlan tények közlésével, lényeges tények elhallgatásával, a valóságnak nem megfelelı adatok szolgáltatásával, megtéveszti vagy tévesen tartja. c.) Ha az adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését, továbbá d.) A Ptk ában meghatározott egyéb esetekben, amelyek a következıek: 1. a kölcsönnek a szerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; 2. az adós a kölcsönösszeget a szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen használja; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 17.

18 3. a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentısen csökkent, és azt az adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; 4. az adós vagyoni helyzetének romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét, 5. az adós hitelképtelenné válik, 6. az adós a Takarékszövetkezetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének megállapítását befolyásolta, 7. az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi. A szerzıdés azonnali hatályú felmondása esetén az ügyfél a felmondási idıpontjában még fennálló teljes tartozás esedékessé válik, és azt köteles a hitelintézetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni. Az ügyfél jogosult a fogyasztási kölcsön és a fizetési számlahitel esetében a szerzıdéstıl, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indoklás nélkül elállni, amennyiben a kölcsön folyósítására meg nem került sor. Az ügyfél ezen szerzıdéseket az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmenetesen felmondhatja, amennyiben a kölcsönt a hitelintézet már folyósított. Az ügyfél elızı bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidı lejártáig postára adja, egyéb igazolható módon azt a hitelintézetnek elküldi, vagy a Takarékszövetkezet hitelszerzıdést megkötı egységeiben az erre vonatkozó adatlap kitöltésével bejelenti. Az ügyfél a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának hitelintézet részére történt elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb 30 napon belül köteles a felvett kölcsön összegét, valamint a kölcsön folyósításának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerzıdés szerint megállapított ügyleti kamatot a hitelintézetnek visszafizetni. VI. TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉS A szerzıdı felek megállapodnak, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni a másik fél részére. Ennek módja lehet: a.) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (pl.: az átadás illetve átvétel tényét két együttesen jelenlévı tanú aláírásával ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 18.

19 b.) c.) igazolja, a két tanú együttes jelenlétében átadott küldemény kézbesítettnek tekintendı akkor is, ha az átvételt a címzett megtagadja); ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján, telefax üzenet vagy elektronikuslevél ( ) esetén az elküldés idıpontját, telefax esetén a faxon rögzített, megjelölt idıpontot kell a megérkezés idıpontjának tekinteni. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ajánlott postai küldemény az igazolt feladástól számított 5. napon tekeintendı kézbesítettnek, esetén az elküldés idıpontját, telefax esetén a faxon rögzített, megjelölt idıpontot kell a megérkezés idıpontjának tekinteni. Az ügyfél szabadon jogosult a szerzıdésben meghatározni, hogy a Takarékszövetkezet az értesítéseit, visszaigazolásait milyen telefaxszámra vagy címre küldje. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az értestéhez főzıdı joghatások az értesítéseknek a megjelölt telefaxszámra vagy címre történı megérkezésével abban az esetben is beállnak, ha az értesítéséket az ügyfél nem közvetlenül kapja kézhez. Ennek minden felelısségét és kockázatát az ügyfél viseli. Az ügyfél saját felelısségére köteles gondoskodni arról, hogy az értesítést a megjelölt telefonszámon mőködı telefaxra vagy címre Takarékszövetkezet mindenkor képes legyen az elküldeni. VII. REKLAMÁCIÓK, PANASZOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETİSÉGEK A fogyasztó információkérés céljából, illetve panaszaival a kölcsönszerzıdést megkötı egység (továbbiakban: Takarékszövetkezet) vezetıjének címzett levélben vagy elektronikus úton valamint a kirendeltségen személyesen vagy írásban fordulhat. A Takarékszövetkezet szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Amennyiben a Takarékszövetkezet nem tud haladéktalanul intézkedni vagy a szóbeli panasz kivizsgálása hosszabb idıt vesz igénybe vagy a Takarékszövetkezet azonnali intézkedését, illetve válaszát a fogyasztó nem fogadja el, úgy a fogyasztó szóbeli panaszára írásbeli választ ad 15 napon belül. A Takarékszövetkezet az írásban benyújtott panaszt, annak a Takarékszövetkezethez történt beérkezésétıl számított 15 napon belül kivizsgálja, érdemben elbírálja és ennek eredményérıl a fogyasztó részére írásbeli értesítést küld, amennyiben az elbírálásához szükséges dokumentumok és információk a Takarékszövetkezetnél hiánytalanul rendelkezésre állnak. Amennyiben a panasz elbírálásához a Takarékszövetkezetnek további dokumentumokra és információkra van szüksége, úgy ennek teljesítésére hívja fel a fogyasztót. Ez utóbbi esetben a panasz kivizsgálását a Takarékszövetkezet akkor ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 19.

20 folytatja, ha a fogyasztó dokumentum csatolási és információszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. A fogyasztó jogosult továbbá panaszával jogorvoslatért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez fordulni, ahol kérheti a felügyelet közremőködését a rendeléshez, illetve igénybe veheti a Békéltetı Testületeket, valamint a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben pedig, a Gazdasági Versenyhivatalhoz (1245. Budapest, V. ker. Pf. 1036) és kérheti a fogyasztóvédelmi hatósági eljárást. A PSZÁF ügyfélszolgálat elérése: - megnevezése: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) - címe: 1013 Budapest, Krisztina krt levélcím: 1534 Budapest, BKKP, Pf.: telefonszám: 06-40/ cím: A területileg elérhetı Békéltetı Testület: - megnevezése: Heves Megyei Békéltetı Testület 3300 Eger, Faiskola út levelezési címe: 3301 Eger, Pf.: telefonszáma: 06-36/ fax száma: 06-36/ címe: A Takarékszövetkezet a fogyasztóval felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. A jogvita egyezséggel történı rendezése hiányában a Takarékszövetkezet követelést bírósági út igénybevételével érvényesíti. VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉS A Takarékszövetkezet elızetes, írásbeli hozzájárulás nélkül az ügyfél a szerzıdésbıl eredı jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át. A Takarékszövetkezet jogosult a szerzıdésbıl eredı jogait az ügyfél elızetes engedélye nélkül részben vagy egészben engedményezni, átruházni. Az engedményezés megtörténtérıl a Takarékszövetkezet az ügyfelet írásban tájékoztatja. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 20.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:. Hatályos:2010.06.11. 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok fogyasztóknak nyújtott devizahitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében .....sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2013.04.01. A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1. Szerződésben használt fogalmak: Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául

Részletesebben

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke 4.d. sz. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben