Madách Könyvtár Új folyam 55. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Madách Imre művei III. Drámák 3. Madách Imre. Átdolgozott drámák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madách Könyvtár Új folyam 55. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Madách Imre művei III. Drámák 3. Madách Imre. Átdolgozott drámák"

Átírás

1 Madách Könyvtár Új folyam 55. Madách Imre Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Átdolgozott drámák Madách Imre művei III. Drámák 3. A Madách összkiadás sorozatszerkesztője: Bene Kálmán A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

2 A könyv megjelenését támogatta a Madách Imre Átdolgozott drámák Csák végnapjai (1843, 1861) Mária királynő Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Irodalom Tanszéke, továbbá Czellér András Sajtó alá rendezte, a szövegváltozatokat és szövegmagyarázatokat összeállította: BÁRDOS JÓZSEF (Mária királynő) BENE KÁLMÁN (Csák végnapjai 1843 és 1861, II. Lajos, drámavázlatok) II. Lajos Madách Irodalmi Társaság Szeged 2007 Készült Budapesten, 2007-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba ISBN ISSN

3 BEVEZETÉS Harmadik kötetünk kiteljesíti Madách reformkorban írt drámáinak, drámavázlatainak és -töredékeinek sorát. Az első kötetben a zsengéket jelentettük meg, a második Reformkori drámák címmel egy mitológiai és két társadalmi témájú drámát, ill. drámatöredéket közölt, harmadik kötetünkbe az Átdolgozott drámák kerültek. Átdolgozottak, noha két teljes szövegváltozatot csak a Csák végnapjai esetében tudunk prezentálni, a Mária királynő c. reformkori darabnak csak a keletkezése után kb. egy évtizeddel átdolgozott szövegét. A II. Lajos c. drámatöredék is valószínűleg átdolgozás, legalábbis a drámavázlatok közt található egy Verbőczy című dráma terve, vázlata és néhány verssora, s elképzelhető, hogy ennek a vázlatnak kidolgozása, újraírása kezdődött meg a II. Lajossal. Kötetünkben szerepel még Madáchnak az a három drámavázlata, melynek csak terve maradt fenn, s amely sorok nem köthetők sem kész drámához, sem drámatöredékhez. A két Csák-dráma A Csák végnapjai főhőse, Csák Máté, a hírhedt XIV. századi oligarcha Madách drámájában szabadsághőssé, a nemzeti függetlenség védelmezőjévé lép elő, míg ellenfele, Róbert Károly gyáva, népelnyomó zsarnokká válik. Mi az oka, hogy a történeti forrásokra gyakran a legapróbb részletekig támaszkodó költő a legfontosabb kérdésben ilyen hamis képet nyújt? Választ erre Szász Károly ad, aki egy tízénekes eposzban maga is feldolgozta a témát: Kisfaludy Károly óta Csák Máté úgy él az irodalmi közvéleményben, sőt némely részben a históriai tudalomban is, mint a»szeplőtlen szabadság«hőse. E nagy írónk költészete oly dicssugárokkal vevé körül Trencsén egykori hatalmas urát, hogy a későbbi költő, ki más felfogással merít a történelemből, a köztudalommal szemben sikamlós helyzetbe jön. 1 Szász tehát Kis- 1 SZÁSZ Károly: Előszó a Trencséni Csákhoz. Szépirodalmi Figyelő 1860/ faludy 1829 táján keletkezett Csák Máté című tragédiatöredékének hatását tartja a történeti hűséggel szemben álló jellemrajz forrásának. Kisfaludy hatása a későbbi Csák-feldolgozásokra valóban nem jelentéktelen, de van ennél mélyebb oka is Csák hérosszá formálásának. U. Szabó Gyula érdekes tanulmánya szerint a fő ok a következő: a Csákról szóló művek oly korban keletkeztek, amikor a nemzet csakugyan»második bibliájában«keresett vigasztalást, onnan merített bátorítást. A költőknek okvetlenül szabadsághőst kellett Csákban rajzolniok 2 Az eszményítés tehát a század követelménye, s hogy a történelmileg nem igaz Csák is megtestesítheti a szabadsághőst, azt Don Carlos schilleri példája is igazolja. Egyébként a XIX. század folyamán nemcsak a magyar irodalomban szerepel Csák Máté nemzeti szabadsághősként. Hasonló jelenséggel találkozunk a szlovákoknál is, L udovít Stúr elbeszélő költeményt írt róla Matus z Trencina (Trencséni Máté, 1853) címen. Ebben a lázadó főúr a szlovákok élére áll, míg aztán a rozgonyi csatában leveri Róbert Károly. E beállítás valószínűleg a szlovák középrétegek körében élt tudalomon alapul. 3 A mű értékeit két szempontból lehet felmérni az egyik az, hogy Madách korai drámái között mennyiben szolgálja az 1843-as Csák végnapjai a későbbi nagy művekre, a Tragédiára és a Mózesre való felkészülést, a másik szempont az összehasonlítás az 1861-es átdolgozással: mennyit tartott meg az eredeti műből Madách a Tragédia megírása után. A két változatot már Palágyi 4 és Voinovich 5 is összehasonlította. Mindketten megpróbálnak a szabadságharc bukására vonatkozóan valamiféle jelképességet kiolvasni a darabból. E jelképesség a két változat összehasonlításakor kérdésessé válik, mivel azok a részletek, amelyeket az önkényuralom korszakára lehetne vonatkoztatni, többnyire szerepelnek a dráma 1843-as első megfogalmazásában is. (Pl. Berend 2 UJVÁROSSY SZABÓ Gyula: Trencséni Csák Máté a magyar drámai irodalomban és epikus költészetben. Debrecen, SZIKLAY László: Szomszédainkról. Bp., PALÁGYI Menyhért: Madách Imre élete és költészete. Bp., VOINOVICH Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája. Bp.,

4 helyzetképe az Alföldről.) Voinovich könyvében ugyanakkor számos értékes megállapítással, észrevétellel találkozhatunk. Rámutat az első változat néhány Shakespeare-reminiszcenciájára, többnyire a Julius Caesarból, 6 felfigyel a Bánk bánnal való hasonlóságára is. A forrásokat tekintve is megbízhatóak adatai. Csak részben lehet osztani viszont Voinovichnak azt a nézetét, mely szerint a Csák a Mária királynőhöz hasonlóan kettős cselekményű, melynek indítékai egyfelől a nő gyöngesége a magasabb hivatásra, másrészt küzdelem az idegen király ellen. 7 Véleményünk szerint az utóbbi a lényeges, Erzsébet szerepének megítélésében inkább Palágyi elképzelését véljük az igazsághoz közelebb állónak. Szerinte Erzsébet a nemzet szimbóluma, akinek lemondásával a költő jelképezni akarja, hogy a hős is tehetetlenné válik, ha nemzete őt cserben hagyja. 8 Ugyanezt hangoztatja, valószínűleg Palágyi nyomán, Kamarás Béla is disszertációjában. 9 Csernátoni Gyula cikke 10 szintén kiemeli: Erzsébet alakja egy eszmény. Erzsébet szerepének kulcsfontosságát tekintve szinte valamennyi idézett mű hangsúlyozza, hogy a királylány támogatása a jogcím a fennálló rend elleni szembenállásra. A zárdába vonulás ennek a jogcímnek az elvesztését jelenti, Csák ezután feladja a küzdelmet: S én jogtalan nem harcolok soha. Mint Horváth Károly rámutat, ez a jogcímelmélet a fiatal Madách esztétikai elveinek egyik sarkpontja, az 1842-ben írt Művészeti értekezés egyik fontos tétele. 11 A Csák végnapjai egyébként az a dráma, amelyben leginkább megtaláljuk a Művészeti értekezésnek a főhős»jogcíméről«szóló tételét írja. 6 VOINOVICH: VOINOVICH: PALÁGYI: KAMARÁS Béla: Madách Imre ifjúkori drámái és novellái. Pécs, A 34. lapon írja: Trencséni Csák Máté, a hatalmas felvidéki főúr, Erzsébetnek, III. Endre leányának a trónhoz való jogát védi. A királyleány Csák trencséni várában él, és az ő személye adja meg a Csák-párt küzdelmének az erkölcsi jogcímet. 10 CSERNÁTONI Gyula: A magyar geniusz Madách Csák végnapjai -ban. Erdélyi Múzeum HORVÁTH Károly: Madách esztétikai elvei és drámáinak felépítése. ItK Ezek a nézetek mind a darab hazafias tendenciáját erősítik, ellentmondva azon állításnak, hogy Madách a nőről alkotott lekicsinylő nézeteinek adna itt hangot. Szintúgy nem érthetünk egyet a következő megállapítással: Drámai szempontból semmit sem változtatott művén, mintha érzéke mit sem változott volna húsz év alatt. Csak apróságokkal bíbelődött. 12 A 61-es átdolgozás, ha nem is a beavatkozás méreteit, mint inkább a minőségi változásokat figyelembe véve, oly mértékű, hogy a régi Csák szinte már külön műnek tekinthető. A legszembetűnőbb változás, hogy a második Csák-ban elmaradt a hosszú előjáték, amellyel mint Voinovich írja különben is csak a negyvenes évek divatjának hódolt. 13 S ebben nem feltétlenül csak esztétikai szempontok játszottak közre, tehát a dráma tömörebbé tétele, vagy hasonló jelenetek megismétlésének elkerülése. (Pl. az előjátékban és az első felvonásban is Csák ellen lázadnak Zách hívei; az előjátékban és a 3. felvonásban is megtalálható a vita Csák kivégzésének módjáról stb.) Egy-két gyengébben megoldott részlet mellett (így pl. a Csák táborához csatlakozni kívánó Simont a vezér orgyilkosnak véli, és csak hosszas, bonyolult magyarázkodás után derül ki az igazság) az előjáték néhány motívuma a Mózes és Az ember tragédiája egyes gondolatait előlegezi. Mindjárt az Omodé-házban játszódó első színben találkozhatunk olyan sorokkal, melyeket később Madách szinte szó szerint átültet a Mózesbe. A rozgonyi csata előtt a Csák táborában játszódó második szín a főhős nagy monológjával kezdődik. A döntő ütközet előtti éjszakán az alvó táborban egyedül a vezér virraszt. Romantikus tépelődéséből csak egy ismerős gondolatot ragadnék ki: Van-é boldogsághoz út csaták / Sírhantjain? Miért ne: korcsokén. Ez a keménység Csák alakjának első megformálását Mózessel rokonítja. Az előjátékban még többször meggyőződhetünk erről: így például abban a jelenetben, mikor az ifjú Aba felajánlja szolgálatait. Kettőjük párbeszéde Mózes és Józsué alakját idézi, hasonlóak Csák intelmei is Mózeséhez, melyekben az elfajult magyar könyörtelen irtását 8 12 VOINOVICH: i. m VOINOVICH: 56.

5 tanácsolja az ifjúnak. Ezt a sziklaszilárd, már-már könyörtelen Csákportrét igazolja Záchék vádja is: nem tart tanácsot vezértársaival, a nép már királynak tekinti (ld. Abiram és Dátán fellépését Mózes ellen!) Az Omodé-ház két tagjáról az 1861-es változatban már csak mint elesett hősökről értesülünk. Történelmi tény a két fiú halála, és az is, hogy az életben maradt négy Omodé-fiú kitart Csák mellett. Csupán az egyik fiú nevében tér el Madách valószínű történeti forrásától, Fesslertől: Omodé helyett az Aba nevet használja (Kisfaludy megtartja viszont az eredetit). Az Aba név is Fesslertől származik: a Csákot követő előkelő urak és harcokban edzett vitézek (vornehme Herren und kriegserfahrene Waffenmänner) közé tartozott többek közt Aba, mit dem Beynamen Nagy, und Demeter, Niklas Sohn. (Az utóbbi Kisfaludy drámájában szerepel, alakja Madách heves, meggondolatlan Omodé Miklósának előképe.) Ezt a két hőst említi egyébként név szerint Fessler a két Omodé fiú mellett a rozgonyi csata halottjai közt, valószínűleg ezért lesz Madáchnál is Aba az egyik hősi halott. 14 Az Omodé fiúk különböző jellemére, egyéni arculatára viszont nem található utalás a történeti munkákban ez Madách írói leleménye. Az előjátékban Aba még fiatal fiú, aki közvetlenül a rozgonyi csata előtt csatlakozott Csák seregéhez. Erzsébet iránti vonzalmáról is csupán néhány sorból értesülünk, melyeket akkor mond, amikor Csáknak felajánlja szolgálatait. A második változatban, noha halott már a darab kezdetén, jelentősebb szerepet kap: a királylány úgy gyászolja, mint halott szerelmét. Megalapozottá válik tehát későbbi lemondása a trónról, zárdába vonulását nemcsak a vérontástól félő nő gyengesége és Dávid tolakodó szerelme indokolja Aba elvesztése is. A tömegábrázolás az előjátékban a Madách korai drámáiból már ismert felfogást ismétli: a nép könnyen befolyásolható, következetlen, hálátlan. Amikor Záchék a katonák közt Csák ellen lázítanak, a tömeg néhány szó után ellene fordul. Az utolsó jelenetben Csák bemutatja a királynőt a seregnek. Zách és társai a vezér ellen lépnek föl. A jelenet bizonyos részét átveszi a második változat első felvonása, Zách jellemzése a királylányról, Miklós haragja az áruló ellen e részek szinte szó 14 FESSLER: Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. Leipzig, III szerint is egyeznek. Miklós heves kifakadása az 1830-ban írt Vörösmarty-dráma, A bujdosók végszavára emlékeztet. Amikor ezután Csák szólni kíván a tömegekhez a lázadó nemesek megpróbálják ebben akadályozni. Ezt a tömeg is átveszi: Ne halljuk vesszen el! kiáltozzák. A drámai szituáció a Tragédiája athéni színének előzménye. Csák azonban nem Miltiades, tüzes beszédével visszahódítja seregét. A had előtt pajzsra emelik a királynőt, hogy ezzel az ősi jelképes gesztussal is a döntő csata előtt álló katonákat lelkesítsék. Az átdolgozás első felvonásában Záchék pártütése idején történik ugyanez, Csák ezzel mintegy felszólítja főembereit a királynőnek tett hűségeskü megerősítésére. Más-más előzmények után következik ugyan, de mindkét helyen indokolt és hatásos jelenet. Semmiképp nem tűnne fel tehát humorosnak, sem valamilyen action gratuite gesztusaként a mai néző vagy olvasó számára, mint azt a darab modern színpadi újraformálója írta. 15 Győzelme után Csák békejobbot nyújt ellenfeleinek, de az ingadozókat kizárja szentelt csatáiból. Zách, mint egy kisstílű intrikus, ujjong a hibás lépés fölött. Zách jelleme nagy fejlődésen ment át a második változatra. Az előjátékban kapzsi, az athéni demagógra emlékeztető felbujtó, az átdolgozásban viszont már saját igazának tudatában lép fel Csák ellen. Az első felvonás jelenetei a mű két változatában nem nagyon térnek el egymástól. A szükséges stilisztikai javításokon kívül azonban néhány olyan változtatásra is felfigyelhetünk, melyek már sokkal lényegesebb, tartalmi okokból születtek. Ilyen előfordul már az első jelenetben is. A sírt ásó két pór ugyan mindkét helyen szót ejt idegen királyról, pártharcokról, de nem érzik saját ügyüknek Csák harcát. Az egyszerű nép közömbösségét tanúsító párbeszédből 1861-ben már néhány sor elmaradt. Az egyszerűsítés az egész átdolgozásra jellemző, a stílus pregnánsabb, tömörebb, kevésbé túldíszített. A dagályos fájdalom legyűrűdző vize helyett a nemesb szív honfi könnyei áll, a hógyémánt minden pillantás szemedből / Minő a szirtek ormain ragyog fel egyébként valóban költői sorai is elmaradnak az egyszerűbb, szikárabb MADÁCH Imre KERESZTURY Dezső: Csák végnapjai. Bp.,

6 kifejezésmód érdekében. Kamarás Béla ugyanezt hangsúlyozza a két Csák-dráma stiláris különbségeit vizsgálva: A sűrítésen kívül a dráma nyelvbeli átdolgozásának másik jellemzője az absztrakció. Az 1843-as szöveg, mint a korábbi drámák is, gazdag képekben, hasonlatokban. Ezek a képek sokszor dagályosak, szertelenek, de jellemzők a fiatal költő stílusára. Az átdolgozás jó részüket elhagyta, ezáltal a darab nyelve elvontabb lett. 16 Az elesett gyermekeit sirató özvegy az első kidolgozásban pártosoknak nevezi fiait, az átdolgozás csak az anyai fájdalmat hangsúlyozza. Az életben maradt Omodé fiúk sem mennek vissza a szülői házba. Az átdolgozásban Csák felajánlja a fiúknak, hogy elmehetnek, az 1843-as szövegből hiányzik ez a nagylelkű gesztus. A tartalmilag bővülő Margit-jelenet terjedelemben lerövidült kilenc, Margit szövege pedig tizennégy sorral. Csák ajánlatán kívül is található új elem a második változatban: amikor Margit azzal vádolja fiait, hogy egy álomért küzdenek, Csák így válaszol: Nem álom a szabadság Reménye, vagy ha az, úgy istenálom. S előttem az üdvösséggel csak egy. Ezek a sorok, nemhiába születtek a Tragédia szomszédságában, a nagy mű közmondásossá vált szentenciái közt is helyet foglalhatnának. Ilyen sor még jó néhány található az átdolgozott Csák végnapjaiban, bizonyítva többek között azt is, hogy Az ember tragédiája nem egyetlen, méltó előzmények nélküli alkotás, véletlen kiugrás csupán. Az apróbb korrekcióknál lényegesebb az 1843-ban írt dráma következetlenségeinek kiküszöbölése, így Zách kétszeri pártütésének (előjáték és első felvonás) összevonása egy jelenetbe, elhagyva a tartalmilag fölösleges részleteket. Az átdolgozásban Zách fellépése ugyanakkor már kevésbé sértő, mint az első megfogalmazásban. Miklós is, bár változatlanul heves és szenvedélyes, sokkal egyszerűbben szól, pl. a sas veréb példájánál. Csak az átdolgozásban olvasható a következő szép mondat: Ne is sikert, de küzdelmet keressünk. A vesztett csata után Csák mellett csupán az Omodé fiúk (a második változatban Berend is) tartanak ki. A fiatalkori műben ezután Csák hosszú beszédet mond. Az árulókra királyi kegy, jutalom vár, aki vele marad, arra talán csak a halál. A második változatban a beszédet, némileg megrövidítve, átteszi Madách a következő jelenetbe, ahol ez sokkal indokoltabbá válik a magára maradt vezér szájából. Csák megfogyatkozott számú híveivel vissza akar vonulni Trencsénbe, hogy ott kivárja a helyzet kedvezőre fordultát. Ezt követően az átdolgozás egy lényeges részlettel bővül ki: Domos beszámolójával az országgyűlésről. A híradás azt erősíti meg, hogy Károly zsarnok hódítóként uralkodik, idegen lovagjaira és a papokra támaszkodva. Az első kidolgozásban e szavakat Miklós mondja, a fenti előzmények hiányában meglehetősen súlytalanul. Az ő harcias, néha az esztelenségig izgága jelleméhez nem illik az ilyenfajta aggodalom, ilyen gondolatok sokkal hihetőbben hangzanak a vezér szájából. A felvonás végén a síroknál imádkozó királylánynak (az 1843-ban írt drámában Erzsébet csak az elesett hősöket gyászolja, az átdolgozásban nagyobb hangsúlyt kap személyes gyásza Aba elvesztése fölött) szerelmet vall Dávid. Szenvedélyével az egész művön keresztül üldözi a királylányt, s mivel Csáknak szándéka Erzsébetet visszaültetni ősei trónjára, nem jó szemmel nézi Dávid közeledését. Ez az ellentét aztán végzetes, halálos gyűlölséggé fejlődik az ifjú lelkében. Ha ezt a jelenetet összehasonlítjuk a két Csák végnapjaiban, ismét bizonyítva láthatjuk a költő írásművészetének csiszolódását. Az egyszerűbb, modernebb szóhasználatra számos példa hozható: jégfagyos fagyos, azért váló el éj és világ azért vált éj s nap kétfelé, szenvedelmét szenvedését, virrogat fel virraszt, nem beszélve Erzsébet kezének egyáltalán nem fejedelmi csókra nyújtásáról ( Ne. ), ami szerencsére szintén elmarad az átdolgozásban. A bőbeszédű, nehézkes pirulás-hasonlatból remek, metaforikus két sor lesz: Te nem nézesz szemembe, elpirulsz: Hajnal vagy alkony nékem e pirulás? 16 KAMARÁS (I. m.)

7 Elmaradnak az olyan nyelvjárási alakok, mint a cséklye, kobzuk, rimánylani stb. A második felvonást változtatta meg a legjobban Madách, de ez is volt talán a fiatalkori mű leggyengébb része. A 2. változat lényegesen tömörebb, elhagyja a felesleges első színt. Itt már csupán Miklós szavaiból értesülünk arról, hogy a trencséni élet unalmát titkos portyákkal derítik fel néha-néha ban ezt meg is próbálja eleveníteni a fiatal költő. Az erdős tájon Miklós és csapata társzekereket és kolostorokat akar megtámadni. A harcról lemondani nem tudó Miklós így vall: Itt újra élek, keblem újra ifjúl, Mert küzdhetek; s küzdés a lét, halál A nyugalom. Jön Domos, és a két testvér a váratlan találkozás feletti örömében úgy megfeledkezik a kellő elővigyázatosságról, hogy közben körülzárják a kis csapatot. Domos elfelejtette (!) mondani, hogy üldözik. A második szín a várban játszódik, s az átdolgozás második felvonása is itt kezdődik. Dávidnak és Erzsébetnek a két műben tartalmilag azonos párbeszéde után beront a vérző Miklós és elmondja, hogy a vár falainál áll az ellenség, és testvérét elfogták. Erősítést visz a falakra, tehát a veszély nagy, de az alvó vezért mégsem akarja felkölteni. Ezt a következetlenséget még több követi. Dávidot még testvére fogságba esésének híre sem tudja rábírni, hogy harcolni menjen, Erzsébet mellett marad. A királylány megvető célzásait nem érti. Noha Madách csak az ifjú hős mértéktelen szerelmi elvakultságát akarta így ábrázolni, szándéka visszájára fordul, Dávid viselkedése már a pipogyaság határát súrolja. Közben egy késmárki polgár keresi Csákot, a panasztevőt Dávid nagyúri gőggel, meghallgatás nélkül akarja elküldeni. Ez az oktalan fennhéjázás is elmaradt később. A belépő Csák marasztalja a polgárt. Dávidtól megtudja, miért a harci zaj a vár körül, és a fiú gyávasága láttán haragjában összetöri annak lantját. Az átdolgozás a várvívás bonyolult és kusza eseménysora helyett csak a Trencsénben zajló életet jellemzi a három Omodé fiú, Miklós, Domos és János beszélgetésével. E beszél- 13 getés közben lép be Csák a késmárki követtel. A tömör és nagyon fontos jelenet sokkal hígabb az első kidolgozásban. Még a polgár panasza előtt visszatér Miklós a harcból, diadalittasan, habár testvérét nem sikerült kiszabadítania. Hősi pátosza érthetetlen, hisz ezt követően belép az ellenfél követe, Zsámbokréti, aki megadásra szólítja fel a várvédőket. Ezután közli Csákkal, hogy a pápa kiátkozta, az országgyűlés pedig hazaárulónak nyilvánította. Csák nem hajtja meg a fejét, a harcot választja. Srót, a késmárki polgár a város elajándékozását, az ősi kiváltság, az adómentesség elvesztését panaszolja. Voinovich hívja fel a figyelmet e részlet Tiborc panaszával való hasonlóságára. Ez a rész kimaradt az átdolgozásból. Az elsőben a követ csak a késmárkiak nevében beszél, a második változatban ezzel szemben kicsit a szegények szószólója, panasza az elnyomott, szenvedő népé: Már a szegény panaszt emelni sem mer, Mert ez megint ok újabb elnyomásra. Nagy jelentőségű, hogy az első kidolgozás Srótjából egy névtelen késmárki polgár lesz. Az általánosabb érvényűvé, jelképpé emelkedést a tömörítés is szolgálja: a követ 72 sornyi szerepe 11 sorra rövidül. Az első kidolgozásban Csák segítséget ígér csupán és elhatározza: Megyek Budára Sérelmeink orvoslatát kikérni; Ennél az ismét kicsit Bánk bánra emlékeztető megoldásnál lényegesen jobbat talál a második verzió: Csák szétküldi embereit az ország különböző tájaira sereget toborozni, mert elhatározza, hogy felkel a zsarnok uralom ellen. Ő maga Budára indul, hogy a behódoltak közül térítsen vissza táborába. Az 1861-es változatban tehát nem egy város sérelme ösztönzi Csákot új lázadásra, itt az elnyomottak ügyét képviseli. Az első mű krónikájához még hozzátartozik, hogy Domos kiszabadul, és a harcból a vár védői kerülnek ki győztesen. Egyetlen jelenet egyezik csak meg tartalmilag: a Budára induló Csák és Erzsébet párbeszéde, noha stílusát tekintve természetesen itt is javított a költő. A ki- 14

8 rálylány borzad a kiontott vértől, szeretne visszatérni a zárdába. Csák kitartásra buzdítja. Ezután Dávid őrjöngve vall szerelmet Erzsébetnek, tőrrel fenyegeti, ha nem lesz az övé. A két Csák végnapjai itt is megegyezik nagy vonalakban (sajnos Dávidnak ezen a már-már eszelős szerelmi tébolyán sem tompított az átdolgozás), csupán a jelenetek befejezése más. Az első változatban férfiatlan viselkedése, a harctól való távolmaradása miatt utasítja el Erzsébet, és ha megváltozik, megígéri, hogy az ő érzelmei is megváltoznak. Dávid harcba indul (akkor, amikor a vár körüli csetepaté már lényegében befejeződött!), hogy hősként térve vissza meghódítsa Erzsébetet. Az átdolgozás egyértelműbbé teszi a királylány elutasító viselkedését: mikor az ifjú tőrrel fenyegeti, hogy időt nyerjen, találkát ad neki éjfélre, majd a tolakodó szerelmes elől zárdába menekül. Úgy tűnik, hogy itt a királylányt egy pillanatra megzavarja Dávid heves ostroma, s a fellobbanó, hozzá méltatlan érzés még inkább arra készteti, hogy elhagyja a várat. A felvonás utolsó jelenetében Omodé János vállalja, hogy segít a szökésben. A mű mindkét változatában Erzsébet elhatározását a vérontástól való félelem és menekülése Dávid szerelme elől indokolja. Az átdolgozásban még egy érzelmi oka van: a félelem saját érzéseitől. Ugyanakkor az első kidolgozás Erzsébet választását észérvekkel is igazolja. Itt János ebben a jelenetben érkezik meg a Szepességből, és elmondja a királynőnek keserű tapasztalatait: a nép tűri az idegen igát, a nemesek behódoltak, vagy meghunyászkodnak. Ugyanazok a szavak hangzanak el itt, amelyeket az átdolgozott Csák végnapjaiban a toborzásról visszatértek beszámolóján mond el János. A megfontolt Omodé fiú tehát céltalannak véli a további ellenállást, és ezért készséggel segíti Erzsébetet a menekülésben. Voinovich meglehetősen egyoldalúan a két jelenet különbségét abban látja, hogy az első kidolgozásban Erzsébetet hazafi érzése készteti szökésre, emitt szerelmi ostrom elől menekül. Mint láttuk, Erzsébet elhatározása korántsem ilyen egyoldalúan motivált, ezért nem is érthetünk egyet Voinovich következtetésével, mi szerint a műnek ezáltal sínylik egyöntetűsége: a darab hazafias motívumból indult s szerelmi szeszély akasztja meg. 17 Ugyanis nem nevezhető szeszélynek Erzsé- 17 VOINOVICH: bet menekülése hirtelen feltámadt vágyaitól, amelyek még egy kevésbé jámbor és nem királyi szűz számára is méltatlanok lennének közvetlenül kedvese halála után. Továbbá a hazafias motívum is megmarad: a királylány félelme a vérontástól. Az első változatban tehát János tette is motivált, míg a másodikban csak valamiféle hűbéresi hűségből engedelmeskedik. A szerkezeti változtatás tehát jellembeli következetlenséget eredményezett. A cselekményt tekintve viszont az első kidolgozás válik következetlenné. Dávid érthetetlen gyávasága, majd harcba indulása után túlságosan hamar válik hőssé: János és Erzsébet rövid párbeszéde elegendő időt nyújt számára, hogy győztesként térjen vissza. A felvonás befejezésének írói tévedését az átdolgozás sem küszöbölte ki: Dávid miután megtudja, hogy Erzsébet zárdába vonult, elvakultságában Csák ellen bosszút esküszik. Igaz ugyan, hogy az nem nézte jó szemmel Dávid szerelmét, de épp azért tartotta Trencsénben az Arpádház utolsó sarját, mert ez volt a jogcím a fennálló rend elleni lázadásra. Márpedig a zárda egyértelműen a trónról való lemondást jelenti. Erzsébet sorsát illetően, mint Voinovich írja, Madách Kisfaludy nyomán indul, mintegy az ő félbemaradt munkáját kívánja folytatni, melyet Toldy kiadásából ismerhetett. Valóban, Kisfaludynál az első szín azzal fejeződik be, hogy Csák hírt kap: hívására Erzsébet már a határhoz közeledik. Madách drámájában a királylány Csák táborában tartózkodik egészen a rozgonyi csatát követő időszakig, bár erre csak Kisfaludy drámájából következtethetett a költő. Madách e kérdésben sem történeti forrásokat követ, hisz sem Fessler, sem más nem említi Csák és Erzsébet ilyen kapcsolatát. Fessler utal arra, hogy Erzsébet lett volna jog szerint a magyar trón várományosa: Alle hielten es auch der innern Ruhe und Wohlfahrt des Reiches für heilsam, in der Arpadisch-weiblichen Linie nach der Abgange der männlichen ein Successionrecht anzuerkennen 18 Arról azonban már nem szól, hogy trónigényét a magyar oligarchák valóban támogatták volna. Az idegen jelöl- 18 Valamennyien üdvösnek tartották az ország belső nyugalma és jóléte érdekében, hogy a férfiág letűntével az Árpád-ház női ága örökösödési jogát ismerjék el FESSLER: Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. Leipzig, III

9 tek közül ugyan 1298-ban a még tízéves Vencelt, a rövid ideig magyar királyként is uralkodó Vencel fiát eljegyezték a hatéves kislánnyal, de a házasságból később nem lett semmi. Csák, aki Vencel királysága alatt a nádori tisztet viselte, valószínűleg nem szorgalmazta Erzsébet trónra kerülését, még királynéként sem, hiszen ebben az időben bontották fel az eljegyzést is. A rozgonyi csata idejére, a tízes évekre viszont Csák már szinte független kiskirály, a Felvidék korlátlan ura, aki eleinte Gentilis pápai legátussal színleg megegyezett Károly Róbert támogatásában, de csakhamar szembefordul a királlyal is. A királylány életét döntően befolyásoló szerelem alapja Voinovich szerint egy történelmi hagyomány, amely azt állítja, hogy Omodé nádor Erzsébetet egyik fiának szánta. 19 Az utolsó Árpád-házi királyleány sorsa Kisfaludy Károlyt már előbb is foglalkoztatta. Erzsébet c. disztichonos elégiájában ír róla, de itt éppen nem szól arról, hogy Csák Máté támogatta volna trónigényét, sőt így panaszkodik: Ő maga árva szegény; párthíve nincsen azért. Ótalmára hevült idegen bár, ah de magyar nem, Nem kele, nem buzgott védeni szent igazát. A dráma harmadik felvonása Zách várában játszódik. A szép Zách Klárának apja az udvarból akar vőlegényt szerezni, az átdolgozás még inkább növeli Zách nagyravágyását: nem egyszerű udvaronc, hanem maga Kázmér herceg, a királyné testvére a kiszemelt vőlegény. Margit, az Omodék anyja viszont egyik fiát szeretné a szép és gazdag lány férjéül. Klárának nem tetszik mindez, tapasztalatlanságában is érzi, apja magas hivatalához nem a legegyenesebb úton jutott. Ártatlan ellenvetéseire ugyan megszólal Záchban a lelkiismeret hangja, de ezt hamar elhallgattatja: ott a jog, hol haszon s erő. A fő vonalaiban egyező első jelenetet egy alaposan megváltoztatott rész követi. Az alaphelyzet még azonos: Zách a királyt várja vendégül és helyette Csák lép be. A folytatás már más. Az átdolgozás csak a kellemetlen helyzetet hangsúlyozza: Csák váratlan megjelenése épp a legrosszabb pillanatban, Ró- bert Károly látogatása előtt történt. Az átdolgozás Zách-figurája tehát. már nem az életéért remegő aljas áruló. Zách régi harcaikat a meggondolatlan ifjúság rovására írja. A mű első kidolgozásában a főhős egy 18 soros terjengős képsorban szól a fiatalság dicséretéről, a másodikban hétsoros, tömör, találó képpé fogja egybe ugyanezt. Ez a kép méltó a Tragédia költőjéhez: Óh, az ifjuság Hatalmas Isten, s mint a lángoló nap, Arany himet varr a kopott világra. De hát mondd, melyik aztán a való? Ábránd-e az ifjú látása csak, Vagy a vén szem van-é megkérgesedve, Hogy gyászlepelt lát a világ felett? A Csák 2. változatában a főhős elítélő szavai Zách és Csák történetfilozófiai vitájává bővülnek, az egy napos korlátolt felfogás és a századokra tett hatás csap össze. Madách 1861-ben a szűk reálpolitika és a messzire tekintő nemzeti politika ellentétét vázolja fel, nem hagyva kétséget afelől, hogy maga melyik oldalon áll. A király jöttét jelentő bohóc szavaira a megrettenő Zách elbújtatja ellenfelét. A shakespeare-i reminiszcenciákat keltő és némiképp Kisfaludy: Zách nemzetség c. töredékének Rikkancs nevű bolondjára 20 is emlékeztető bohóc alakja a második változatban is megmaradt, sőt itt nagyobb szerephez jutott. Az 1843-as műben a király megjelenése után jóformán néma szereplő már. Az átdolgozásban az üres kincstára miatt panaszkodó Károlynak a bohóc a vagyonelkobzásokat ajánlja. Ez a rossz tanácsadó szerepkör hiányzik az első változatból, itt rögtön Csákra terelődik a szó. Druget azt javasolja a királynak, hogy kegyelmével állítsa maga mellé Csákot. A későbbi műben maga Zách ajánlja ezt, ő meggyőződésből állt a király mellé, de egykori vezérét még most is tiszteli. A király nem kegyelmez ellenségének. Csákot orgyilkosokkal akarja megöletni, csupán Druget van a kihallgatás nélküli ítélet el- 20 KISFALUDY Károly minden munkái. VI., Zách nemzetség VOINOVICH: 52., ill

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita iskolákban).

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK Kossuth Lajos halálának 115. évfordulóján Hallgasd meg háromszor a szöveget! (Közben jegyzeteket készíthetsz.) KOSSUTH NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJA A Kossuth-fiúk

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be!

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be! Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) Az alábbi feladatok a

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

A barátságról Böszörményi László

A barátságról Böszörményi László Fenyő Ervinnek ajánlom A barátságról Böszörményi László Gondviselés, egy embert adj nekem! Sokat megadtál. Most egyetlen embert Ajándékozz Egy jóbarátot kérek. 1 A barátság irodalma viszonylag sovány,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi «

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « 292 K RÄ M E R EURÓPAI TURISTA, Szenegál, 1975» A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « EGZISZTENCIALIZMUS JEAN-PAUL SARTRE AZ EMBER semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez az egzisztencializmus

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban - Művész-világ

Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban - Művész-világ 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Csehov Cseresznyéskert című

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat

Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE. Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc. 1. feladat Molière: Tartuffe EGY SZÉLHÁMOS LELEPLEZÉSE Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 20 perc 1. feladat Vizsgáld meg az alábbi színházplakátot, amely a Pécsi Nemzeti Színház Tartuffeelőadásához készült! A mű ismeretében

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Gerold László Olvasópróba A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Március idusa előtt új ősbemutató volt az Újvidéki Színházban. Aaron Blumm: Hamlett halott. Már közvetlen

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

A felvilágosodás korának magyar irodalma

A felvilágosodás korának magyar irodalma A felvilágosodás korának magyar irodalma Katona József életrajz és értelmezés [http://www.kiad.hu Elemzések menü] Labádi Gergely SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tsz. labadig@primus.arts.u-szeged.hu

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor Egy mű értelmezése Reflektálás egy jelenségre, korjelenségre Gyakorlati írásbeliség 240 perc NYELVI-IRODALMI

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei 2011 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Athenaeum értékelve Kiadó Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Xénia kénytelen volt elhagyni a cári Oroszországot, amikor kb. 16 éves volt. Hirtelen

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben