Madách Könyvtár Új folyam 55. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Madách Imre művei III. Drámák 3. Madách Imre. Átdolgozott drámák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madách Könyvtár Új folyam 55. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Madách Imre művei III. Drámák 3. Madách Imre. Átdolgozott drámák"

Átírás

1 Madách Könyvtár Új folyam 55. Madách Imre Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Átdolgozott drámák Madách Imre művei III. Drámák 3. A Madách összkiadás sorozatszerkesztője: Bene Kálmán A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

2 A könyv megjelenését támogatta a Madách Imre Átdolgozott drámák Csák végnapjai (1843, 1861) Mária királynő Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Irodalom Tanszéke, továbbá Czellér András Sajtó alá rendezte, a szövegváltozatokat és szövegmagyarázatokat összeállította: BÁRDOS JÓZSEF (Mária királynő) BENE KÁLMÁN (Csák végnapjai 1843 és 1861, II. Lajos, drámavázlatok) II. Lajos Madách Irodalmi Társaság Szeged 2007 Készült Budapesten, 2007-ben. Felelős kiadó, műszaki szerkesztő, borító: Andor Csaba ISBN ISSN

3 BEVEZETÉS Harmadik kötetünk kiteljesíti Madách reformkorban írt drámáinak, drámavázlatainak és -töredékeinek sorát. Az első kötetben a zsengéket jelentettük meg, a második Reformkori drámák címmel egy mitológiai és két társadalmi témájú drámát, ill. drámatöredéket közölt, harmadik kötetünkbe az Átdolgozott drámák kerültek. Átdolgozottak, noha két teljes szövegváltozatot csak a Csák végnapjai esetében tudunk prezentálni, a Mária királynő c. reformkori darabnak csak a keletkezése után kb. egy évtizeddel átdolgozott szövegét. A II. Lajos c. drámatöredék is valószínűleg átdolgozás, legalábbis a drámavázlatok közt található egy Verbőczy című dráma terve, vázlata és néhány verssora, s elképzelhető, hogy ennek a vázlatnak kidolgozása, újraírása kezdődött meg a II. Lajossal. Kötetünkben szerepel még Madáchnak az a három drámavázlata, melynek csak terve maradt fenn, s amely sorok nem köthetők sem kész drámához, sem drámatöredékhez. A két Csák-dráma A Csák végnapjai főhőse, Csák Máté, a hírhedt XIV. századi oligarcha Madách drámájában szabadsághőssé, a nemzeti függetlenség védelmezőjévé lép elő, míg ellenfele, Róbert Károly gyáva, népelnyomó zsarnokká válik. Mi az oka, hogy a történeti forrásokra gyakran a legapróbb részletekig támaszkodó költő a legfontosabb kérdésben ilyen hamis képet nyújt? Választ erre Szász Károly ad, aki egy tízénekes eposzban maga is feldolgozta a témát: Kisfaludy Károly óta Csák Máté úgy él az irodalmi közvéleményben, sőt némely részben a históriai tudalomban is, mint a»szeplőtlen szabadság«hőse. E nagy írónk költészete oly dicssugárokkal vevé körül Trencsén egykori hatalmas urát, hogy a későbbi költő, ki más felfogással merít a történelemből, a köztudalommal szemben sikamlós helyzetbe jön. 1 Szász tehát Kis- 1 SZÁSZ Károly: Előszó a Trencséni Csákhoz. Szépirodalmi Figyelő 1860/ faludy 1829 táján keletkezett Csák Máté című tragédiatöredékének hatását tartja a történeti hűséggel szemben álló jellemrajz forrásának. Kisfaludy hatása a későbbi Csák-feldolgozásokra valóban nem jelentéktelen, de van ennél mélyebb oka is Csák hérosszá formálásának. U. Szabó Gyula érdekes tanulmánya szerint a fő ok a következő: a Csákról szóló művek oly korban keletkeztek, amikor a nemzet csakugyan»második bibliájában«keresett vigasztalást, onnan merített bátorítást. A költőknek okvetlenül szabadsághőst kellett Csákban rajzolniok 2 Az eszményítés tehát a század követelménye, s hogy a történelmileg nem igaz Csák is megtestesítheti a szabadsághőst, azt Don Carlos schilleri példája is igazolja. Egyébként a XIX. század folyamán nemcsak a magyar irodalomban szerepel Csák Máté nemzeti szabadsághősként. Hasonló jelenséggel találkozunk a szlovákoknál is, L udovít Stúr elbeszélő költeményt írt róla Matus z Trencina (Trencséni Máté, 1853) címen. Ebben a lázadó főúr a szlovákok élére áll, míg aztán a rozgonyi csatában leveri Róbert Károly. E beállítás valószínűleg a szlovák középrétegek körében élt tudalomon alapul. 3 A mű értékeit két szempontból lehet felmérni az egyik az, hogy Madách korai drámái között mennyiben szolgálja az 1843-as Csák végnapjai a későbbi nagy művekre, a Tragédiára és a Mózesre való felkészülést, a másik szempont az összehasonlítás az 1861-es átdolgozással: mennyit tartott meg az eredeti műből Madách a Tragédia megírása után. A két változatot már Palágyi 4 és Voinovich 5 is összehasonlította. Mindketten megpróbálnak a szabadságharc bukására vonatkozóan valamiféle jelképességet kiolvasni a darabból. E jelképesség a két változat összehasonlításakor kérdésessé válik, mivel azok a részletek, amelyeket az önkényuralom korszakára lehetne vonatkoztatni, többnyire szerepelnek a dráma 1843-as első megfogalmazásában is. (Pl. Berend 2 UJVÁROSSY SZABÓ Gyula: Trencséni Csák Máté a magyar drámai irodalomban és epikus költészetben. Debrecen, SZIKLAY László: Szomszédainkról. Bp., PALÁGYI Menyhért: Madách Imre élete és költészete. Bp., VOINOVICH Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája. Bp.,

4 helyzetképe az Alföldről.) Voinovich könyvében ugyanakkor számos értékes megállapítással, észrevétellel találkozhatunk. Rámutat az első változat néhány Shakespeare-reminiszcenciájára, többnyire a Julius Caesarból, 6 felfigyel a Bánk bánnal való hasonlóságára is. A forrásokat tekintve is megbízhatóak adatai. Csak részben lehet osztani viszont Voinovichnak azt a nézetét, mely szerint a Csák a Mária királynőhöz hasonlóan kettős cselekményű, melynek indítékai egyfelől a nő gyöngesége a magasabb hivatásra, másrészt küzdelem az idegen király ellen. 7 Véleményünk szerint az utóbbi a lényeges, Erzsébet szerepének megítélésében inkább Palágyi elképzelését véljük az igazsághoz közelebb állónak. Szerinte Erzsébet a nemzet szimbóluma, akinek lemondásával a költő jelképezni akarja, hogy a hős is tehetetlenné válik, ha nemzete őt cserben hagyja. 8 Ugyanezt hangoztatja, valószínűleg Palágyi nyomán, Kamarás Béla is disszertációjában. 9 Csernátoni Gyula cikke 10 szintén kiemeli: Erzsébet alakja egy eszmény. Erzsébet szerepének kulcsfontosságát tekintve szinte valamennyi idézett mű hangsúlyozza, hogy a királylány támogatása a jogcím a fennálló rend elleni szembenállásra. A zárdába vonulás ennek a jogcímnek az elvesztését jelenti, Csák ezután feladja a küzdelmet: S én jogtalan nem harcolok soha. Mint Horváth Károly rámutat, ez a jogcímelmélet a fiatal Madách esztétikai elveinek egyik sarkpontja, az 1842-ben írt Művészeti értekezés egyik fontos tétele. 11 A Csák végnapjai egyébként az a dráma, amelyben leginkább megtaláljuk a Művészeti értekezésnek a főhős»jogcíméről«szóló tételét írja. 6 VOINOVICH: VOINOVICH: PALÁGYI: KAMARÁS Béla: Madách Imre ifjúkori drámái és novellái. Pécs, A 34. lapon írja: Trencséni Csák Máté, a hatalmas felvidéki főúr, Erzsébetnek, III. Endre leányának a trónhoz való jogát védi. A királyleány Csák trencséni várában él, és az ő személye adja meg a Csák-párt küzdelmének az erkölcsi jogcímet. 10 CSERNÁTONI Gyula: A magyar geniusz Madách Csák végnapjai -ban. Erdélyi Múzeum HORVÁTH Károly: Madách esztétikai elvei és drámáinak felépítése. ItK Ezek a nézetek mind a darab hazafias tendenciáját erősítik, ellentmondva azon állításnak, hogy Madách a nőről alkotott lekicsinylő nézeteinek adna itt hangot. Szintúgy nem érthetünk egyet a következő megállapítással: Drámai szempontból semmit sem változtatott művén, mintha érzéke mit sem változott volna húsz év alatt. Csak apróságokkal bíbelődött. 12 A 61-es átdolgozás, ha nem is a beavatkozás méreteit, mint inkább a minőségi változásokat figyelembe véve, oly mértékű, hogy a régi Csák szinte már külön műnek tekinthető. A legszembetűnőbb változás, hogy a második Csák-ban elmaradt a hosszú előjáték, amellyel mint Voinovich írja különben is csak a negyvenes évek divatjának hódolt. 13 S ebben nem feltétlenül csak esztétikai szempontok játszottak közre, tehát a dráma tömörebbé tétele, vagy hasonló jelenetek megismétlésének elkerülése. (Pl. az előjátékban és az első felvonásban is Csák ellen lázadnak Zách hívei; az előjátékban és a 3. felvonásban is megtalálható a vita Csák kivégzésének módjáról stb.) Egy-két gyengébben megoldott részlet mellett (így pl. a Csák táborához csatlakozni kívánó Simont a vezér orgyilkosnak véli, és csak hosszas, bonyolult magyarázkodás után derül ki az igazság) az előjáték néhány motívuma a Mózes és Az ember tragédiája egyes gondolatait előlegezi. Mindjárt az Omodé-házban játszódó első színben találkozhatunk olyan sorokkal, melyeket később Madách szinte szó szerint átültet a Mózesbe. A rozgonyi csata előtt a Csák táborában játszódó második szín a főhős nagy monológjával kezdődik. A döntő ütközet előtti éjszakán az alvó táborban egyedül a vezér virraszt. Romantikus tépelődéséből csak egy ismerős gondolatot ragadnék ki: Van-é boldogsághoz út csaták / Sírhantjain? Miért ne: korcsokén. Ez a keménység Csák alakjának első megformálását Mózessel rokonítja. Az előjátékban még többször meggyőződhetünk erről: így például abban a jelenetben, mikor az ifjú Aba felajánlja szolgálatait. Kettőjük párbeszéde Mózes és Józsué alakját idézi, hasonlóak Csák intelmei is Mózeséhez, melyekben az elfajult magyar könyörtelen irtását 8 12 VOINOVICH: i. m VOINOVICH: 56.

5 tanácsolja az ifjúnak. Ezt a sziklaszilárd, már-már könyörtelen Csákportrét igazolja Záchék vádja is: nem tart tanácsot vezértársaival, a nép már királynak tekinti (ld. Abiram és Dátán fellépését Mózes ellen!) Az Omodé-ház két tagjáról az 1861-es változatban már csak mint elesett hősökről értesülünk. Történelmi tény a két fiú halála, és az is, hogy az életben maradt négy Omodé-fiú kitart Csák mellett. Csupán az egyik fiú nevében tér el Madách valószínű történeti forrásától, Fesslertől: Omodé helyett az Aba nevet használja (Kisfaludy megtartja viszont az eredetit). Az Aba név is Fesslertől származik: a Csákot követő előkelő urak és harcokban edzett vitézek (vornehme Herren und kriegserfahrene Waffenmänner) közé tartozott többek közt Aba, mit dem Beynamen Nagy, und Demeter, Niklas Sohn. (Az utóbbi Kisfaludy drámájában szerepel, alakja Madách heves, meggondolatlan Omodé Miklósának előképe.) Ezt a két hőst említi egyébként név szerint Fessler a két Omodé fiú mellett a rozgonyi csata halottjai közt, valószínűleg ezért lesz Madáchnál is Aba az egyik hősi halott. 14 Az Omodé fiúk különböző jellemére, egyéni arculatára viszont nem található utalás a történeti munkákban ez Madách írói leleménye. Az előjátékban Aba még fiatal fiú, aki közvetlenül a rozgonyi csata előtt csatlakozott Csák seregéhez. Erzsébet iránti vonzalmáról is csupán néhány sorból értesülünk, melyeket akkor mond, amikor Csáknak felajánlja szolgálatait. A második változatban, noha halott már a darab kezdetén, jelentősebb szerepet kap: a királylány úgy gyászolja, mint halott szerelmét. Megalapozottá válik tehát későbbi lemondása a trónról, zárdába vonulását nemcsak a vérontástól félő nő gyengesége és Dávid tolakodó szerelme indokolja Aba elvesztése is. A tömegábrázolás az előjátékban a Madách korai drámáiból már ismert felfogást ismétli: a nép könnyen befolyásolható, következetlen, hálátlan. Amikor Záchék a katonák közt Csák ellen lázítanak, a tömeg néhány szó után ellene fordul. Az utolsó jelenetben Csák bemutatja a királynőt a seregnek. Zách és társai a vezér ellen lépnek föl. A jelenet bizonyos részét átveszi a második változat első felvonása, Zách jellemzése a királylányról, Miklós haragja az áruló ellen e részek szinte szó 14 FESSLER: Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. Leipzig, III szerint is egyeznek. Miklós heves kifakadása az 1830-ban írt Vörösmarty-dráma, A bujdosók végszavára emlékeztet. Amikor ezután Csák szólni kíván a tömegekhez a lázadó nemesek megpróbálják ebben akadályozni. Ezt a tömeg is átveszi: Ne halljuk vesszen el! kiáltozzák. A drámai szituáció a Tragédiája athéni színének előzménye. Csák azonban nem Miltiades, tüzes beszédével visszahódítja seregét. A had előtt pajzsra emelik a királynőt, hogy ezzel az ősi jelképes gesztussal is a döntő csata előtt álló katonákat lelkesítsék. Az átdolgozás első felvonásában Záchék pártütése idején történik ugyanez, Csák ezzel mintegy felszólítja főembereit a királynőnek tett hűségeskü megerősítésére. Más-más előzmények után következik ugyan, de mindkét helyen indokolt és hatásos jelenet. Semmiképp nem tűnne fel tehát humorosnak, sem valamilyen action gratuite gesztusaként a mai néző vagy olvasó számára, mint azt a darab modern színpadi újraformálója írta. 15 Győzelme után Csák békejobbot nyújt ellenfeleinek, de az ingadozókat kizárja szentelt csatáiból. Zách, mint egy kisstílű intrikus, ujjong a hibás lépés fölött. Zách jelleme nagy fejlődésen ment át a második változatra. Az előjátékban kapzsi, az athéni demagógra emlékeztető felbujtó, az átdolgozásban viszont már saját igazának tudatában lép fel Csák ellen. Az első felvonás jelenetei a mű két változatában nem nagyon térnek el egymástól. A szükséges stilisztikai javításokon kívül azonban néhány olyan változtatásra is felfigyelhetünk, melyek már sokkal lényegesebb, tartalmi okokból születtek. Ilyen előfordul már az első jelenetben is. A sírt ásó két pór ugyan mindkét helyen szót ejt idegen királyról, pártharcokról, de nem érzik saját ügyüknek Csák harcát. Az egyszerű nép közömbösségét tanúsító párbeszédből 1861-ben már néhány sor elmaradt. Az egyszerűsítés az egész átdolgozásra jellemző, a stílus pregnánsabb, tömörebb, kevésbé túldíszített. A dagályos fájdalom legyűrűdző vize helyett a nemesb szív honfi könnyei áll, a hógyémánt minden pillantás szemedből / Minő a szirtek ormain ragyog fel egyébként valóban költői sorai is elmaradnak az egyszerűbb, szikárabb MADÁCH Imre KERESZTURY Dezső: Csák végnapjai. Bp.,

6 kifejezésmód érdekében. Kamarás Béla ugyanezt hangsúlyozza a két Csák-dráma stiláris különbségeit vizsgálva: A sűrítésen kívül a dráma nyelvbeli átdolgozásának másik jellemzője az absztrakció. Az 1843-as szöveg, mint a korábbi drámák is, gazdag képekben, hasonlatokban. Ezek a képek sokszor dagályosak, szertelenek, de jellemzők a fiatal költő stílusára. Az átdolgozás jó részüket elhagyta, ezáltal a darab nyelve elvontabb lett. 16 Az elesett gyermekeit sirató özvegy az első kidolgozásban pártosoknak nevezi fiait, az átdolgozás csak az anyai fájdalmat hangsúlyozza. Az életben maradt Omodé fiúk sem mennek vissza a szülői házba. Az átdolgozásban Csák felajánlja a fiúknak, hogy elmehetnek, az 1843-as szövegből hiányzik ez a nagylelkű gesztus. A tartalmilag bővülő Margit-jelenet terjedelemben lerövidült kilenc, Margit szövege pedig tizennégy sorral. Csák ajánlatán kívül is található új elem a második változatban: amikor Margit azzal vádolja fiait, hogy egy álomért küzdenek, Csák így válaszol: Nem álom a szabadság Reménye, vagy ha az, úgy istenálom. S előttem az üdvösséggel csak egy. Ezek a sorok, nemhiába születtek a Tragédia szomszédságában, a nagy mű közmondásossá vált szentenciái közt is helyet foglalhatnának. Ilyen sor még jó néhány található az átdolgozott Csák végnapjaiban, bizonyítva többek között azt is, hogy Az ember tragédiája nem egyetlen, méltó előzmények nélküli alkotás, véletlen kiugrás csupán. Az apróbb korrekcióknál lényegesebb az 1843-ban írt dráma következetlenségeinek kiküszöbölése, így Zách kétszeri pártütésének (előjáték és első felvonás) összevonása egy jelenetbe, elhagyva a tartalmilag fölösleges részleteket. Az átdolgozásban Zách fellépése ugyanakkor már kevésbé sértő, mint az első megfogalmazásban. Miklós is, bár változatlanul heves és szenvedélyes, sokkal egyszerűbben szól, pl. a sas veréb példájánál. Csak az átdolgozásban olvasható a következő szép mondat: Ne is sikert, de küzdelmet keressünk. A vesztett csata után Csák mellett csupán az Omodé fiúk (a második változatban Berend is) tartanak ki. A fiatalkori műben ezután Csák hosszú beszédet mond. Az árulókra királyi kegy, jutalom vár, aki vele marad, arra talán csak a halál. A második változatban a beszédet, némileg megrövidítve, átteszi Madách a következő jelenetbe, ahol ez sokkal indokoltabbá válik a magára maradt vezér szájából. Csák megfogyatkozott számú híveivel vissza akar vonulni Trencsénbe, hogy ott kivárja a helyzet kedvezőre fordultát. Ezt követően az átdolgozás egy lényeges részlettel bővül ki: Domos beszámolójával az országgyűlésről. A híradás azt erősíti meg, hogy Károly zsarnok hódítóként uralkodik, idegen lovagjaira és a papokra támaszkodva. Az első kidolgozásban e szavakat Miklós mondja, a fenti előzmények hiányában meglehetősen súlytalanul. Az ő harcias, néha az esztelenségig izgága jelleméhez nem illik az ilyenfajta aggodalom, ilyen gondolatok sokkal hihetőbben hangzanak a vezér szájából. A felvonás végén a síroknál imádkozó királylánynak (az 1843-ban írt drámában Erzsébet csak az elesett hősöket gyászolja, az átdolgozásban nagyobb hangsúlyt kap személyes gyásza Aba elvesztése fölött) szerelmet vall Dávid. Szenvedélyével az egész művön keresztül üldözi a királylányt, s mivel Csáknak szándéka Erzsébetet visszaültetni ősei trónjára, nem jó szemmel nézi Dávid közeledését. Ez az ellentét aztán végzetes, halálos gyűlölséggé fejlődik az ifjú lelkében. Ha ezt a jelenetet összehasonlítjuk a két Csák végnapjaiban, ismét bizonyítva láthatjuk a költő írásművészetének csiszolódását. Az egyszerűbb, modernebb szóhasználatra számos példa hozható: jégfagyos fagyos, azért váló el éj és világ azért vált éj s nap kétfelé, szenvedelmét szenvedését, virrogat fel virraszt, nem beszélve Erzsébet kezének egyáltalán nem fejedelmi csókra nyújtásáról ( Ne. ), ami szerencsére szintén elmarad az átdolgozásban. A bőbeszédű, nehézkes pirulás-hasonlatból remek, metaforikus két sor lesz: Te nem nézesz szemembe, elpirulsz: Hajnal vagy alkony nékem e pirulás? 16 KAMARÁS (I. m.)

7 Elmaradnak az olyan nyelvjárási alakok, mint a cséklye, kobzuk, rimánylani stb. A második felvonást változtatta meg a legjobban Madách, de ez is volt talán a fiatalkori mű leggyengébb része. A 2. változat lényegesen tömörebb, elhagyja a felesleges első színt. Itt már csupán Miklós szavaiból értesülünk arról, hogy a trencséni élet unalmát titkos portyákkal derítik fel néha-néha ban ezt meg is próbálja eleveníteni a fiatal költő. Az erdős tájon Miklós és csapata társzekereket és kolostorokat akar megtámadni. A harcról lemondani nem tudó Miklós így vall: Itt újra élek, keblem újra ifjúl, Mert küzdhetek; s küzdés a lét, halál A nyugalom. Jön Domos, és a két testvér a váratlan találkozás feletti örömében úgy megfeledkezik a kellő elővigyázatosságról, hogy közben körülzárják a kis csapatot. Domos elfelejtette (!) mondani, hogy üldözik. A második szín a várban játszódik, s az átdolgozás második felvonása is itt kezdődik. Dávidnak és Erzsébetnek a két műben tartalmilag azonos párbeszéde után beront a vérző Miklós és elmondja, hogy a vár falainál áll az ellenség, és testvérét elfogták. Erősítést visz a falakra, tehát a veszély nagy, de az alvó vezért mégsem akarja felkölteni. Ezt a következetlenséget még több követi. Dávidot még testvére fogságba esésének híre sem tudja rábírni, hogy harcolni menjen, Erzsébet mellett marad. A királylány megvető célzásait nem érti. Noha Madách csak az ifjú hős mértéktelen szerelmi elvakultságát akarta így ábrázolni, szándéka visszájára fordul, Dávid viselkedése már a pipogyaság határát súrolja. Közben egy késmárki polgár keresi Csákot, a panasztevőt Dávid nagyúri gőggel, meghallgatás nélkül akarja elküldeni. Ez az oktalan fennhéjázás is elmaradt később. A belépő Csák marasztalja a polgárt. Dávidtól megtudja, miért a harci zaj a vár körül, és a fiú gyávasága láttán haragjában összetöri annak lantját. Az átdolgozás a várvívás bonyolult és kusza eseménysora helyett csak a Trencsénben zajló életet jellemzi a három Omodé fiú, Miklós, Domos és János beszélgetésével. E beszél- 13 getés közben lép be Csák a késmárki követtel. A tömör és nagyon fontos jelenet sokkal hígabb az első kidolgozásban. Még a polgár panasza előtt visszatér Miklós a harcból, diadalittasan, habár testvérét nem sikerült kiszabadítania. Hősi pátosza érthetetlen, hisz ezt követően belép az ellenfél követe, Zsámbokréti, aki megadásra szólítja fel a várvédőket. Ezután közli Csákkal, hogy a pápa kiátkozta, az országgyűlés pedig hazaárulónak nyilvánította. Csák nem hajtja meg a fejét, a harcot választja. Srót, a késmárki polgár a város elajándékozását, az ősi kiváltság, az adómentesség elvesztését panaszolja. Voinovich hívja fel a figyelmet e részlet Tiborc panaszával való hasonlóságára. Ez a rész kimaradt az átdolgozásból. Az elsőben a követ csak a késmárkiak nevében beszél, a második változatban ezzel szemben kicsit a szegények szószólója, panasza az elnyomott, szenvedő népé: Már a szegény panaszt emelni sem mer, Mert ez megint ok újabb elnyomásra. Nagy jelentőségű, hogy az első kidolgozás Srótjából egy névtelen késmárki polgár lesz. Az általánosabb érvényűvé, jelképpé emelkedést a tömörítés is szolgálja: a követ 72 sornyi szerepe 11 sorra rövidül. Az első kidolgozásban Csák segítséget ígér csupán és elhatározza: Megyek Budára Sérelmeink orvoslatát kikérni; Ennél az ismét kicsit Bánk bánra emlékeztető megoldásnál lényegesen jobbat talál a második verzió: Csák szétküldi embereit az ország különböző tájaira sereget toborozni, mert elhatározza, hogy felkel a zsarnok uralom ellen. Ő maga Budára indul, hogy a behódoltak közül térítsen vissza táborába. Az 1861-es változatban tehát nem egy város sérelme ösztönzi Csákot új lázadásra, itt az elnyomottak ügyét képviseli. Az első mű krónikájához még hozzátartozik, hogy Domos kiszabadul, és a harcból a vár védői kerülnek ki győztesen. Egyetlen jelenet egyezik csak meg tartalmilag: a Budára induló Csák és Erzsébet párbeszéde, noha stílusát tekintve természetesen itt is javított a költő. A ki- 14

8 rálylány borzad a kiontott vértől, szeretne visszatérni a zárdába. Csák kitartásra buzdítja. Ezután Dávid őrjöngve vall szerelmet Erzsébetnek, tőrrel fenyegeti, ha nem lesz az övé. A két Csák végnapjai itt is megegyezik nagy vonalakban (sajnos Dávidnak ezen a már-már eszelős szerelmi tébolyán sem tompított az átdolgozás), csupán a jelenetek befejezése más. Az első változatban férfiatlan viselkedése, a harctól való távolmaradása miatt utasítja el Erzsébet, és ha megváltozik, megígéri, hogy az ő érzelmei is megváltoznak. Dávid harcba indul (akkor, amikor a vár körüli csetepaté már lényegében befejeződött!), hogy hősként térve vissza meghódítsa Erzsébetet. Az átdolgozás egyértelműbbé teszi a királylány elutasító viselkedését: mikor az ifjú tőrrel fenyegeti, hogy időt nyerjen, találkát ad neki éjfélre, majd a tolakodó szerelmes elől zárdába menekül. Úgy tűnik, hogy itt a királylányt egy pillanatra megzavarja Dávid heves ostroma, s a fellobbanó, hozzá méltatlan érzés még inkább arra készteti, hogy elhagyja a várat. A felvonás utolsó jelenetében Omodé János vállalja, hogy segít a szökésben. A mű mindkét változatában Erzsébet elhatározását a vérontástól való félelem és menekülése Dávid szerelme elől indokolja. Az átdolgozásban még egy érzelmi oka van: a félelem saját érzéseitől. Ugyanakkor az első kidolgozás Erzsébet választását észérvekkel is igazolja. Itt János ebben a jelenetben érkezik meg a Szepességből, és elmondja a királynőnek keserű tapasztalatait: a nép tűri az idegen igát, a nemesek behódoltak, vagy meghunyászkodnak. Ugyanazok a szavak hangzanak el itt, amelyeket az átdolgozott Csák végnapjaiban a toborzásról visszatértek beszámolóján mond el János. A megfontolt Omodé fiú tehát céltalannak véli a további ellenállást, és ezért készséggel segíti Erzsébetet a menekülésben. Voinovich meglehetősen egyoldalúan a két jelenet különbségét abban látja, hogy az első kidolgozásban Erzsébetet hazafi érzése készteti szökésre, emitt szerelmi ostrom elől menekül. Mint láttuk, Erzsébet elhatározása korántsem ilyen egyoldalúan motivált, ezért nem is érthetünk egyet Voinovich következtetésével, mi szerint a műnek ezáltal sínylik egyöntetűsége: a darab hazafias motívumból indult s szerelmi szeszély akasztja meg. 17 Ugyanis nem nevezhető szeszélynek Erzsé- 17 VOINOVICH: bet menekülése hirtelen feltámadt vágyaitól, amelyek még egy kevésbé jámbor és nem királyi szűz számára is méltatlanok lennének közvetlenül kedvese halála után. Továbbá a hazafias motívum is megmarad: a királylány félelme a vérontástól. Az első változatban tehát János tette is motivált, míg a másodikban csak valamiféle hűbéresi hűségből engedelmeskedik. A szerkezeti változtatás tehát jellembeli következetlenséget eredményezett. A cselekményt tekintve viszont az első kidolgozás válik következetlenné. Dávid érthetetlen gyávasága, majd harcba indulása után túlságosan hamar válik hőssé: János és Erzsébet rövid párbeszéde elegendő időt nyújt számára, hogy győztesként térjen vissza. A felvonás befejezésének írói tévedését az átdolgozás sem küszöbölte ki: Dávid miután megtudja, hogy Erzsébet zárdába vonult, elvakultságában Csák ellen bosszút esküszik. Igaz ugyan, hogy az nem nézte jó szemmel Dávid szerelmét, de épp azért tartotta Trencsénben az Arpádház utolsó sarját, mert ez volt a jogcím a fennálló rend elleni lázadásra. Márpedig a zárda egyértelműen a trónról való lemondást jelenti. Erzsébet sorsát illetően, mint Voinovich írja, Madách Kisfaludy nyomán indul, mintegy az ő félbemaradt munkáját kívánja folytatni, melyet Toldy kiadásából ismerhetett. Valóban, Kisfaludynál az első szín azzal fejeződik be, hogy Csák hírt kap: hívására Erzsébet már a határhoz közeledik. Madách drámájában a királylány Csák táborában tartózkodik egészen a rozgonyi csatát követő időszakig, bár erre csak Kisfaludy drámájából következtethetett a költő. Madách e kérdésben sem történeti forrásokat követ, hisz sem Fessler, sem más nem említi Csák és Erzsébet ilyen kapcsolatát. Fessler utal arra, hogy Erzsébet lett volna jog szerint a magyar trón várományosa: Alle hielten es auch der innern Ruhe und Wohlfahrt des Reiches für heilsam, in der Arpadisch-weiblichen Linie nach der Abgange der männlichen ein Successionrecht anzuerkennen 18 Arról azonban már nem szól, hogy trónigényét a magyar oligarchák valóban támogatták volna. Az idegen jelöl- 18 Valamennyien üdvösnek tartották az ország belső nyugalma és jóléte érdekében, hogy a férfiág letűntével az Árpád-ház női ága örökösödési jogát ismerjék el FESSLER: Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. Leipzig, III

9 tek közül ugyan 1298-ban a még tízéves Vencelt, a rövid ideig magyar királyként is uralkodó Vencel fiát eljegyezték a hatéves kislánnyal, de a házasságból később nem lett semmi. Csák, aki Vencel királysága alatt a nádori tisztet viselte, valószínűleg nem szorgalmazta Erzsébet trónra kerülését, még királynéként sem, hiszen ebben az időben bontották fel az eljegyzést is. A rozgonyi csata idejére, a tízes évekre viszont Csák már szinte független kiskirály, a Felvidék korlátlan ura, aki eleinte Gentilis pápai legátussal színleg megegyezett Károly Róbert támogatásában, de csakhamar szembefordul a királlyal is. A királylány életét döntően befolyásoló szerelem alapja Voinovich szerint egy történelmi hagyomány, amely azt állítja, hogy Omodé nádor Erzsébetet egyik fiának szánta. 19 Az utolsó Árpád-házi királyleány sorsa Kisfaludy Károlyt már előbb is foglalkoztatta. Erzsébet c. disztichonos elégiájában ír róla, de itt éppen nem szól arról, hogy Csák Máté támogatta volna trónigényét, sőt így panaszkodik: Ő maga árva szegény; párthíve nincsen azért. Ótalmára hevült idegen bár, ah de magyar nem, Nem kele, nem buzgott védeni szent igazát. A dráma harmadik felvonása Zách várában játszódik. A szép Zách Klárának apja az udvarból akar vőlegényt szerezni, az átdolgozás még inkább növeli Zách nagyravágyását: nem egyszerű udvaronc, hanem maga Kázmér herceg, a királyné testvére a kiszemelt vőlegény. Margit, az Omodék anyja viszont egyik fiát szeretné a szép és gazdag lány férjéül. Klárának nem tetszik mindez, tapasztalatlanságában is érzi, apja magas hivatalához nem a legegyenesebb úton jutott. Ártatlan ellenvetéseire ugyan megszólal Záchban a lelkiismeret hangja, de ezt hamar elhallgattatja: ott a jog, hol haszon s erő. A fő vonalaiban egyező első jelenetet egy alaposan megváltoztatott rész követi. Az alaphelyzet még azonos: Zách a királyt várja vendégül és helyette Csák lép be. A folytatás már más. Az átdolgozás csak a kellemetlen helyzetet hangsúlyozza: Csák váratlan megjelenése épp a legrosszabb pillanatban, Ró- bert Károly látogatása előtt történt. Az átdolgozás Zách-figurája tehát. már nem az életéért remegő aljas áruló. Zách régi harcaikat a meggondolatlan ifjúság rovására írja. A mű első kidolgozásában a főhős egy 18 soros terjengős képsorban szól a fiatalság dicséretéről, a másodikban hétsoros, tömör, találó képpé fogja egybe ugyanezt. Ez a kép méltó a Tragédia költőjéhez: Óh, az ifjuság Hatalmas Isten, s mint a lángoló nap, Arany himet varr a kopott világra. De hát mondd, melyik aztán a való? Ábránd-e az ifjú látása csak, Vagy a vén szem van-é megkérgesedve, Hogy gyászlepelt lát a világ felett? A Csák 2. változatában a főhős elítélő szavai Zách és Csák történetfilozófiai vitájává bővülnek, az egy napos korlátolt felfogás és a századokra tett hatás csap össze. Madách 1861-ben a szűk reálpolitika és a messzire tekintő nemzeti politika ellentétét vázolja fel, nem hagyva kétséget afelől, hogy maga melyik oldalon áll. A király jöttét jelentő bohóc szavaira a megrettenő Zách elbújtatja ellenfelét. A shakespeare-i reminiszcenciákat keltő és némiképp Kisfaludy: Zách nemzetség c. töredékének Rikkancs nevű bolondjára 20 is emlékeztető bohóc alakja a második változatban is megmaradt, sőt itt nagyobb szerephez jutott. Az 1843-as műben a király megjelenése után jóformán néma szereplő már. Az átdolgozásban az üres kincstára miatt panaszkodó Károlynak a bohóc a vagyonelkobzásokat ajánlja. Ez a rossz tanácsadó szerepkör hiányzik az első változatból, itt rögtön Csákra terelődik a szó. Druget azt javasolja a királynak, hogy kegyelmével állítsa maga mellé Csákot. A későbbi műben maga Zách ajánlja ezt, ő meggyőződésből állt a király mellé, de egykori vezérét még most is tiszteli. A király nem kegyelmez ellenségének. Csákot orgyilkosokkal akarja megöletni, csupán Druget van a kihallgatás nélküli ítélet el- 20 KISFALUDY Károly minden munkái. VI., Zách nemzetség VOINOVICH: 52., ill

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

A Bánk bán (1819) női szemszögből

A Bánk bán (1819) női szemszögből 1 Kovács Ilona Szegedi Tudományegyetem A Bánk bán (1819) női szemszögből A színdarab eltérő értelmezései különböző rendezői felfogásokban A Bánk bán részletes elemzése előtt azt a célt tűztem ki magam

Részletesebben

[MADÁCH TRAGÉDIÁJA MINT NEGATÍV PÉLDA] 1 [1] MAGYAR DRÁMAIRODALOM

[MADÁCH TRAGÉDIÁJA MINT NEGATÍV PÉLDA] 1 [1] MAGYAR DRÁMAIRODALOM [MADÁCH TRAGÉDIÁJA MINT NEGATÍV PÉLDA] 1 [1] MAGYAR DRÁMAIRODALOM A filozófiai kultúra hiánya tette lehetetlenné, hogy a magyar dráma legigazibb és legmélyebb talentumai kifejlődjenek s hassanak: Katona

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 57.

Madách Könyvtár Új folyam 57. Máté Zsuzsanna Bene Kálmán Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból Madách Könyvtár Új folyam 57. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó

Részletesebben

BartaJános. Arany János és kortársai II.

BartaJános. Arany János és kortársai II. BartaJános Arany János és kortársai II. BARTA JÁNOS ARANY JÁNOS ÉS KORTÁRSAI II. Arany kortársai CSOKONAI KÖNYVTÁR (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 27. SZERKESZTI: Bitskey István és Görömbei András

Részletesebben

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1577-1927 ELŐSZÓ. Művem

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 82. XXI. Madách. Szimpózium. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna

Madách Könyvtár Új folyam 82. XXI. Madách. Szimpózium. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba. Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna Madách Könyvtár Új folyam 82. XXI. Madách Szimpózium Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Szerkesztette: Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! A XXI. Madách

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1.

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ. KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis. 1. MŰHELY HOLLER LÁSZLÓ ItK KI ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A KÉPES KRÓNIKÁT? Egy új hipotézis 1. Bevezetés Tanulmányom tárgya egy hipotézis: célja megválaszolni a címben feltett kérdést és megindokolni a választ. Hipotézisem

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

JÉZUS SZAVAI (BORINAK ÉS RÉKÁNAK) Eljött az ideje annak, hogy átgondoljuk a zsidó-keresztény Istenről vallott felfogásunkat. A személyes Isten képe korhoz kötött, egy olyan kultúrát képvisel, amelyet most

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1

SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 VÍGH IMRE SZINDBÁD ÉS PRIKK KRÚDY GYULA PURGATÓRIUM CÍMŰ KISREGÉNYÉNEK ÉS A CHOLNOKY LÁSZLÓ PRIKK MENNYEI ÚTJA CÍMŰ MŰVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 1 Bevezetés A dolgozathoz az ötletet Czére Béla Krúdy-monográfiájának

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

Egyéni és közéleti konfliktusok Katona József Bánk bán című drámájában

Egyéni és közéleti konfliktusok Katona József Bánk bán című drámájában Egyéni és közéleti konfliktusok Katona József Bánk bán című drámájában Élete és művei Katona József (1791-1830) Kecskeméten született, iparos, nem nemesi családban. Szülővárosában, más alföldi mezővárosokhoz

Részletesebben