A TARTALOMBÓL: Az értelmiség elpusztítása... 2 Magyarországon. Csömör és szkepszis az... 8 EU újabb bõvítése elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TARTALOMBÓL: Az értelmiség elpusztítása... 2 Magyarországon. Csömör és szkepszis az... 8 EU újabb bõvítése elõtt"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: Az értelmiség elpusztítása Magyarországon Csömör és szkepszis az EU újabb bõvítése elõtt Világ félrevezetettjei egyesüljetek! Mi tiszteljük a Szent Tehenet Miért nem pusztulnak Amerikában a madarak? Nobelesdi Mehmet és Benedek Trianon 86 éve Szakrális Kárpát-medence A HAARP Project Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 A II. Világháború alatt a szovjet propaganda megszórta Magyarországot és ez szó szerint értendõ azokkal a szovjet fércmunkákkal, amelyek részben idézetek voltak Sztálin és Lenin elvtársaktól, de leginkább az újonnan berendezkedõ, háború utáni helyzet magyarországi körvonalairól. Senki nem vette komolyan a repülõgépekrõl ledobott A5-ös formátumú sárga füzetecskéket, amelyek teljes körben felrajzolták azt a társadalmi pusztítás sorozatot, amelyre a Vörös Hadsereg által megszállt országokban sor kerül. I. BEVEZETÕ A II. Világháború alatt a szovjet propaganda megszórta Magyarországot és ez szó szerint értendõ azokkal a szovjet fércmunkákkal, amelyek részben idézetek voltak Sztálin és Lenin elvtársaktól, de leginkább az újonnan berendezkedõ, háború utáni helyzet magyarországi körvonalairól. Senki nem vette komolyan a repülõgépekrõl ledobott A5-ös formátumú sárga füzetecskéket, amelyek teljes körben felrajzolták azt a társadalmi pusztítás sorozatot, amelyre a Vörös Hadsereg által megszállt országokban sor kerül. A füzetek tartalma azzal kezdõdik, hogy legelõször Lenin elvtárs szerint szét kell verni a régi, rothadt, idejét múlt és elavult kapitalista rendszer társadalmi osztályait, ebbõl elsõ helyre téve az un. értelmiséget (de az orosz fordító nem ismeri a magyar nyelvet, így értelmiségieket ír mindenhol az értelmiség szó helyett). Ez azonnal meg is kezdõdik, még pedig úgy, hogy különbözõ un. B-listákat gyártottak, amelyet az ország valamennyi hirdetõ oszlopára kihelyeztek és az kizárólag tanárokkal, orvosokkal, ügyvédekkel, általában diplomás emberekkel volt tele, akiket azonnali hatállyal az állásaikból elüldöztek, még szerencsés volt az, akit azonnal nem állítottak az un. igazoló bizottságok elé, akik rögtönítélõ eljárás keretében, általában kivégezték, vagy igen hosszú Gulág számûzetésre ítélték az érintetteket. Az a féktelen gyûlölet, amit a Szovjetunióból visszatelepített kommunista elvtársak repatriáltak magukkal együtt, a mai napig tetten érhetõ, mint rendezõ elv. A visszatérõ elvtársak úgy döntöttek, hogy végrehajtják azt a sztálini utasítást, hogy Magyarországon egy teljesen új, értelmiségnek nevezett réteget kell elõször kinevezni, majd kinevelni, akiknek minden lélegzetvételét a kommunista pártdiktatúra határozza meg. Elkövették azt a hibát, hogy a kis sárga füzetek ezekrõl is említést tesznek. A dolog úgy kezdõdött, hogy azonnal meghirdették az un. szovjet embertípus kialakítását, amely végeredményben azonos volt a náci ideológusok által kreált Übermensch, azaz legfelsõbb ember zûrzavaros fogalomkörével, de ez senkit nem érdekelt. A pártelvtársak körbejárták az országot és kizárólag munkakerülõ, alkoholizáló, lumpen elemekbõl gyûjtötték össze a leendõ szocialista értelmiség emberkéit, akiknek soha semmilyen alapképzettségük nem volt, hiszen emberi magatartásuk és természetük, gyûlölködõ tanulás és tudásellenességbõl állt, de egy gonosz vágy fûtötte valamennyit, hogy beüljenek a még akkor még teljesen ép és mûködõképes tudós-pedagógus, doktor (orvos és jogász), mûvész, stb. helyekre. Ezeket az embereket ugyanis, akármilyen képtelenül is hangzik a kommunisták december 22-vel kezdõdõen több hullámban, több lépcsõben B-listákra tették, azaz kirugdosták valamennyit az egyetemi katedrákról, a klinikák, kórházak neves doktorait, a jogászokkal együtt, a mûszaki értelmiséget egyszerûen elzavarták, példa rá az Ózdi Kohászati Üzemek, ahol a frissen megalakult három elemisekbõl álló kommunista pártalapszervezet, Dr. Temesszentandrási Guidó mûszaki fõigazgatót azonnal utcaseprõvé nevezte ki, így több mint egy fél éven át söpörtették vele Velenceváros ez volt Ózd tisztviselõ telepe utcáit, és késõbb a Szovjet Vörös Hadsereg követelésére voltak hajlandóak beengedni az elvtársak az akkori idõk legfontosabb ágyúgyárának az Ágyúcsõgyárnak a területére, mert az illetõ mérnök úr olyan nemzetközi szaktekintély volt, aki nélkül sem az európai hadiipar, sem a tengerentúli hadiiparok nem léteztek. A dolgot tovább bonyolította az, hogy Magyarországon a három elemis pártmunkások számára un. szakérettségit találtak ki, amelynek alapján egy, azaz egy naptári év alatt a négy év gimnáziumi anyagát leadták nekik, majd levizsgáztatták belõle, és érettségi bizonyítványt kaptak. Ezek lettek azok az elvtársak, akiket ilyen súlyos szellemi igénybevétel után azonnal az államigazgatás, az egyetemi oktatás és általában a közoktatás legfontosabb posztjaira azonnal kineveltek, és melléjük szovjet tanácsadókat neveztek ki szakértõkként, így el lehet képzelni azt, hogy a süketek párbeszédén kívül milyen komoly elméleti munka és oktatás kerekedett elõ. Ez a boldog állapot a mai napig tart, aminek az eredményeként az un. kiemelt káderekbõl gyártott tudományos álelit semmilyen kihívásnak nem tud megfelelni és így megszûntek azok az oktatási és képzési rendszerek, amelyek Magyarországot, amióta a világ világ, a tudomány élvonalában az elsõk között tartotta nyilván. Az elmúlt 62 esztendõben senki ebbõl a kitenyésztett, mesterséges, mûvi úton létrehozott és ugyanakkor kontraszelektált tudományos álelitbõl soha semmilyen tudományos fokozatot nem volt képes elérni. Elképesztõ az a hazugságáradat, amely a magyarországi oktatási rendszert a mai napig uralja. A különbözõ tévtanok elkötelezett agytorna mutatványai egyetlen célt szolgálnak, hogy a retardált és ugyanakkor kontraszelektált, állandó kisebbségi érzéssel a tudatalattijában küzdõ személyiség ne legyen képes önálló gondolatra és folyamatosan igényelje és várja mint a vak ember a vakvezetõ kutyát az instruktoroknak nevezett félmûveltek hozzá nem értõ segítségét. A kommunizmus évtizedei alatt létrehozott különbözõ tudományos álnevekkel felruházott szervezetek (legszebb példája a TMB, azaz a tudományos minõsítõ bizottság, amely egyetlen egy célt szolgált, hogy a Magyarországon jelen lévõ szellemileg retardált és az európai kultúrkör eleminek az ismeretét még hírbõl sem ismerõk számára hiszen ezek mind óriási technikai múlttal rendelkezõ országok fiai, mint például Vietnam, vagy Szváziföld, stb. különbözõ áltudományos fokozatokat ítéljenek és adományozzanak oda a mai napig). Legszebb példája a mûveletlenségnek az, hogy kitaláltak a szakérettségi után egy soha, sehol nem létezõ tudós státusz fogalmat, a kandidátust, ami csupán jelöltet jelent és nem tudományos fokozatot, ugyanis a szó eredeti latin formája ezt jelenti és nyilvánvaló az, hogy a jelölt az még nem tudományos fokozat, ennek ellenére 60 év óta használják. A dolgot tovább bonyolítja az, hogy a jelenlegi és jelenkori tudományos álelit Magyarországon önmaga képtelen helyzetének a felismerésére és felmérésére is képtelen, így tõlük elvárni önmaguk megtisztulását és regenerálódását hiú ábránd. Ezzel párhuzamosan hihetetlen erejû gyûlölet fordul az országból elüldözöttek és külföldön élõ magyar származású tudósok ellen, akik valódi, saját eszükkel megszerzett tudásanyaggal rendelkezve és felszerelkezve váltak a jelenkori emberiség igazi tudósaivá. Végeredményben a jelenkori tudományos álelit kisajátítván a tudomány fellegvárait, így a Magyar Királyi Tudományos Akadémiát, az egyetemi katedrákat, továbbra is teljes erõvel igyekszik eltitkolni alkalmatlanságát, megújulásra való képtelenségét, az új ismeretek befogadására és pláne tanítására való alkalmatlanságát, így mindezek pótlásaként féktelen és elfogult vak gyûlölettel fordul mindenki ellen, aki a legkisebb árnyékot is vetíti rájuk. Ez az állapot tovább tarthatatlan. Errõl a helyrõl is fel kell hívni minden önmagát értelmiséginek tartó ember figyelmét Magyarországon, hogy a konzervált kommunista hatalomgyakorlás végsõ óráiban ezt a pótterhet az ország népének a nyakáról le kell választani. A párt elvtársak által a mai napig követett 2 jó ha figyelünk külföldre is

3 gyakorlat, amelyet hol tudománypolitikának, hol neveléstudománynak, hol pedig éppen aktuális politikai címszavakból kiollózott fogalomtársításnak titulálnak, az Európai Unióba bekerült Magyarország számára tovább nem folytatható. Az elmúlt 62 év kommunista rémuralma a pusztításon és a közvetlen kártevésen túl semmilyen más eredményt nem tud felmutatni, hiába mesélnek bal oldali értékekrõl, minden józan ember számár nyilvánvaló és világos az, hogy az értékek, a valódi értékek, azok sem nem bal, sem nem jobboldaliak. A dolgot megtetézi az a különös tény, hogy a kontraszelektált és retardált tudományos álelit még arra is képtelen, hogy a párbeszédnek legalább a látszatát, mint például, ahogy megrendezték a Nemzeti Kerekasztalnak nevezett mûsort 1989-ben, sem hajlandó felvállalni. A dolgot tovább tetézi az, hogy a tudományos kutatásokra, amit õk szívesen a tudományos álelit szóhasználatával élvén, holmi alapkutatásoknak és egyebeknek álcáznak, az európai kultúrkörben sehol nem tapasztalható módon, csupán jelképes összegekkel etetnek meg, ez a szánalmas összeg a hivatalos KSH adatok szerint nem éri el a nemzeti jövedelemnek nevezett álságos tétel 0,8%-át sem a leghosszabb békeidejû Európában. Ezzel párhuzamosan intézetek tucatjait állították fel teljesen koncepciótlan és értelmezhetetlen ügyek tanulmányozására és a tudományos álelit áltudóskodásának a tenyészhelyeként pl. a Szervezés Tudományi Intézet évtizeden át kutatgatta az indiai munkadal fogalmát, kialakulását, megjelenítési körülményeit és különbözõ ilyen-olyan-amolyan hatásait. Ez a kis kalandocska a tudomány világában több százmillió dollárjába került évtizedek alatt a Magyar Államnak a 60-as évek közepén. Mára egyértelmûen megállapítható az, hogy a jelenlegi tudományirányítást és kutatás-fejlesztést alkalmatlan személyek töltik be, akik nem csak személyi alkalmatlanságuk folytán, hanem személyes általános összeférhetetlenségi tulajdonságaik okán is csupán a bebetonozott íróasztalaik, mint státusz szimbólumok ereklyéit õrzik. Felvetõdik és kézenfekvõ a kérdés, hogy meddig kell tovább tûrni az áltudományos kommunista pártelit csinálmányait és teremtményeit, a tudomány oltárai mellett, hogy tovább babrálgassák legjobb esetben kísérletezgessék, koncepciómentes, értelmetlen tudománypolitikai céljaikat. 2. HOGYAN TOVÁBB TUDOMÁNYOS ÁLELIT? Ma már napnál világosabb az, hogy ellentétben a fehér ember kultúrkörében meghonosodott gyakorlattal, amely minden egyes tudományba befektetett dollár csak és kizárólag pozitív hozadékú eredménnyel zárul, a magyarországi tudományos álelit bármekkora mennyiségû pénzzel rendelkezne, csupán és kizárólag csõdtömeg elõállítására alkalmas. Minden befektetett forint a magyarországi kutatásokba beforgatva csak és kizárólag csõdtömeg eredménnyel zárulhat. Ennek elsõszámú fõ oka az, hogy a kommunisták által kreált tudományos álelit önmagát is abban a hamis tévhitben tartja, hogy õk mindenbõl kizárólag csak hasznot állítanak elõ, amibõl természetesen egyetlen egy szó nem igaz és ezen még az sem segít, hogy a hamis, hazug könyvelési rendszerek és áltudományos könyvelési irodák ennek a fikciónak a lefedezésére könyvviteli adatokkal is szolgálnak bármikor. Végeredményben azonnal meg kell szüntetni a Magyar Tudományos Akadémiának nevezett, a kommunista pártelit által megszállt védõbástyáit, és figyelembe véve a világba szétvert magyarság külhonban alapított akadémiáit, pl. az Árpád Akadémia Amerikában, ennek a munkálkodását azonnal be kell vonni, és az ottani tapasztalatokkal és tudósokkal megerõsödve sürgõsen és azonnal meg kell kezdeni a Magyarországon élõsködõ és eredménytelen kommunista álelit felszámolását. Az a lehetetlen közjogi állapot, hogy a jelenkori hatalom birtokosai azt képzelik önmagukról, hogy egyes-egyedül õk a tudomány letéteményesei. Ez a tévtan tovább nem tartható. Ezzel párhuzamosan föl kell állítani a Magyarhoni Tudós Társaságot, amelybe azonnal be kell vonni a külföldre szétvert és szétzavart magyar tudósokat, és az eredeti Gróf Széchenyi Ferenc által megfogalmazott irányelvekhez visszatérve, az egész akadémiai rendszert felülvizsgálva, minden egyes tagját és pontját újra kell szervezni az Árpád Akadémia, mintegy vizsgáló bizottság bevonásával és a külföldre szétzavart valódi magyar tudósok azonnali részvételével. Egyszer és mindenkorra tudomásul kell venni azt, hogy a tudomány semmilyen pártérdeket nem szolgálhat, így egyetlen párt sem sajátíthatja ki önmaga bárgyúságának, alkalmatlanságának, pillanatnyi helyzetének a megerõsítése céljából. A tudomány, tessék tudomásul venni, valamint a tudás, az pártsemleges és mint ilyen, soha többé nem tartozhat semmilyen párt vagy pártocska irányítása alá. Magyarországról a kommunisták által elüldözött és kényszerûségbõl külföldi állampolgárrá lett magyar tudós társadalmat, mert van ilyen, azonnal föl kell keresni, és magyarságtudatukra hivatkozva vissza kell õket téríteni a magyar érdekek oldalára. Mint ide tartozót tudomásul kell vennünk azt is, hogy a kommunisták által okozott eszmei és szellemi rombolás és pusztítás nagyságrendekkel nagyobb kárt okozott a magyarságnak és ezen keresztül az emberiségnek, mert a mélytudati pusztítás az semmivel sem pótolható. Tessék végre tudomásul venni azt, hogy a magyarság nélkül nincs a tudományban fejlõdés és haladás, hiszen az elmúlt évtizedek folyamatosan beigazolták azt, hogy mi vagyunk a világ esze. Ezen fel lehet háborodni, lehet visítani, ordítozni, lehet nyugodtan rasszistázni, antiszemitázni, stb. ez akkor is tény. Tudomásul kell venni azt is, hogy a jelenlegi változó világban a földlakók sorskérdéseit és az egész földgolyó ökölógiai és szerteágazó ökonómiai problémáit beleértve az iparosítás, az energia gazdálkodás, a Föld élhetõ állapotban tartása, valamint az emberi élet minõségi fenntarthatósága a magyarok nélkül elképzelhetetlen. Az a többezer éven át tartó irtóhadjárat, amelyet a földre késõbb érkezõ népcsoportok tagjai buzgón folytatnak a mai napig, teljesen értelmetlen, hiszen már maga a folyamatosan fenntartható fejlõdés címû eszme, egy alapvetõ hazugságra épül fel, amely tagadja, hogy a mi Földünk, ahol élünk, az csupán adott tömegû energiával, életerõvel, és életidõvel rendelkezik. 3. MEGOLDÁSI JAVASLAT Sajnálatos módon a maradék magyarság gondolatait megpróbálják beterelni a különbözõ ideológiák zsákutcájába, amely kizárólag a holmi pártcsatározások színhelye és nem egyéb, így teljesen értelmetlen dolog a bennünket sújtó kommunista balsorsot, holmi ideológiai küzdelemmel felcserélni, de nem ajánlatos ezt még kiegészíteni valamilyen gazdasági, uralmi rendezõelv használatával. Az a soklépcsõs csõdtömeg, amit a bukott bolsevizmus maga után hagyott, a jelenben semmilyen további figyelmet nem érdemel azon túl, hogy tudunk róla. A magyarországi tudományos álelit különbözõ elméletgyártói a mai napig tagadják folyamatosan azt, hogy a kommunista rémuralom sem meg nem reformálható, tovább nem fejleszthetõ, belõle új életminõség nem keletkeztethetõ, így önmaga a kommunista hatalom átmentés is egyenesági következménye ennek a felhalmozott csõdtömegnek, amely az átnevezés mágikus hatására felgyorsulva tovább terjeszkedik. Végeredményben egy, az idõben szétfolyó és mindent uralni látszó óriáspolip jelenik meg a csõdtömeg képe helyett, amely a kommunista hagyományoknak megfelelõen uralni igyekszik minden létezõ vagy általa elképzelt elemét a világnak, így önmaga pusztulásának az okozója azzal, hogy bármekkora rendõrterrort is produkál a jelenlétében, a tudati szint különösen a mélytudati szint a maradék emberiség eszében és agyában visszakódolást nyert, csupán életvédelmi reflexekre. A csupán életvédelmi reflexek pedig a gondolkodó számára a legésszerûbbnek azt sugallják önmaguknak, hogy minél elõbb, minél gyorsabban, minél távolabb attól a helytõl, ahol a kommunista téves eszme bármilyen átnevezése kapcsán jelen van. Ez több mint menekülési reflex, ez egyszerûen a maradék túlélési erõk összpontosítása, amely gyakorlatilag már teljes sebességgel zajlik Magyarországon. Ezt hiába próbálják a kommunisták még az ország elhagyására történõ bíztatással is megtetézni, a dolog már túllépett a csupán önveszélyes állapotán, így tömegméretet váltva, kezdetben csoportérdekként, majd késõbb társadalmi közérdekként a jelen állapotában jó ha figyelünk külföldre is 3

4 nemzeti érdekként jelenik meg. A kérdés leegyszerûsödött, vagy harcolsz, vagy elmenekülsz az országból. Csermanek Jano alatt a Kádárizmus évtizedeiben volt egy viccnek álcázott találós kérdés, amely így hangzott: Miért él Magyarországon értelmiségi ember? Válasz: Mert szereti a kalandokat. Ezen a párttitkárok annyit röhögtek, hogy már õk is elszégyellték, de elfeledkeztek arról, hogy ezt a kérdést is a magyar nép találta ki, nem Mátyás király. Mint ide tartozót gyorsan megállapították azt, hogy Magyarországon a helyzet reménytelen, és nem kilátástalan. Végeredményben a bolsevizmus által elherdált évtizedeket, amelyeket a magyar tudomány miután meg sem születhetett, hiszen már a méhen belül abortuszra kényszerítették és a legfényesebb elmék vállalván az üldöztetést elmenekültek az országból. Nézzük meg a jelenlegi tudományellenes helyzetbõl a kivezetõ utat. Felszólítok és felkérek minden magyar embert, hogy a legsúlyosabb életbenmaradási gondjait minden egyes nap öt percre félretéve gondolkodjon azon, hogy mi lenne az, amit a tudománytól joggal elvár itt mint földlakó, hiszen magyar származása miatt a jelenlegi hatalmat bitorló tudományos álelit még a reményét is elvette tõle annak, hogy valaha véleményt nyilváníthasson, vagy kérdést tehessen fel az elvárásait illetõen. Megítélésem szerint teljesen mindegy, hogy a magyar embernek milyen képzettsége, iskolázottsága, gyakorlata, ismerte vagy közismerete van, miután mi vagyunk a Föld gondolkodói, igenis mi tudjuk megfogalmazni azokat az univerzális elvárásokat, amelyre minket, az oly gúnyosan használt ragozó nyelvünk a földlakók közül egyedül alkalmassá tesz. A gúnyból kapott agglutináló szó, az egyúttal célszerû, pontos és céltudatos gondolkodásra neveli az anyanyelvût, nem teszi lehetõvé a hajlítgatónak nevezett nyelvcsaládok folyamatosan el-elkalandozó, a célt állandóan csupán keresõ, de a legritkább esetben megtaláló gondolkodásmódját. A magyar származású személy olyan agybéli mûködésbeli többlettel rendelkezik, amely lehetõvé teszi azt a számára, hogy a legfurcsább, a legszokatlanabb, a legnehezebben megmagyarázható fogalmak õserdejében is biztonsággal eligazodjék, így õt soha nem lehet becsapni, még ha a tudományos álelit éjjel-nappal bömböli is a maga kórusát, a tisztánlátás, az nemcsak a suszterinas adománya a Király új ruhája c. mesében, hanem a magyar emberé is. Ebbõl kifolyólag tudnia kell minden magyar születésûnek azt, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, minden ellenkezõ híresztelés dacára már a puszta létezésünkkel is többet adtunk az emberiségnek mi egymagunk, mint a világ összes többi népe együttvéve. Nyilvánvalóan, ez az elsõ indítóok a magyarság kiirtására vonatkozóan, amelyhez a kommunista rémuralom csupán egy bárdolatlan kísérlet a jelenkori résztvevõivel együtt. Még azt is tudnunk kell, hogy mint minden kísérlet, általában nem a kísérletezgetõ kénye-kedve szerint alakul, hanem a probléma megoldó készség megléte által meghatározott folyamat vagy folyamatok eredményeként lesz sikeres. Ez az a pont, ahol a sokezer esztendõs magyarirtás tudománya megbukott, és a helyébe nem került elõ semmi, de minden magyar túlélõnek tudnia kell azt, hogy a világ legnagyobb birodalmait itt a Földön mi alapítottuk és építettük, mi voltunk a sumírok, a pártusok, az egyiptomi kultúrák, az Andokbeli kultúrák, a maja indiánok kultúrája és mindazok a dolgok, amelyek fontosak voltak, vannak és lesznek az emberiség történetében, azokra a választ a helyes és jó választ mindig mi adtuk meg, ha tetszik ez, ha nem tetszik a félrevezetetteknek, az önmagukat is gyûlölõknek, a hatalmi tébolyban szenvedõknek, a gyilkos indulatok által vezérelt félõrülteknek, azoknak, akik születésük pillanata elõtt már arra vágytak, hogy elvegyék tõlünk, azt ami a miénk, mindezek számára örök rejtély marad az, hogy amirõl álmodoznak és amiért hosszú évezredeken át gyilkos hadjáratokat folytatnak, az soha nem lehet az övék, mert arra õk még nem képesek, mert a világot, tudniuk kell mindenkinek, nem a haszonelvûség, nem a kamatgazdaság, nem a verõávósok tömege, vagy a Gulágok nagy száma irányítja, ezek egyike sem történelmi kategória és soha nem is lesz az. Minden magyar embernek tudnia kell azt, hogy a világon csak és kizárólag egyes-egyedül a magyar király az Apostoli Király cím birtokosa is, azaz ezt a címet rajta kívül senki nem kapta meg, és senki nem használhatja. Még azt is tudnunk kell, hogy az Apostoli Király cím mellett három olyan földi emberi lény is szorosan hozzánk tartozik, akik innen a Földrõl minden ateista nagy bosszúságára és gyûlöletére egyenesen az égbe mentek, a sorból az elsõ Gilgames király, aki az õse a hun Atilla királynak, aki a leszármazottak közül a 22. helyen van, valamint a második, aki Istenemberként született meg, a Jézus Krisztus nevû Nazír, akinek az édesanyja pártus királylány, és így szorosan beletartozik az Árpád-házi szent királyaink vérvonalába, akit szintén keresztre feszítettek és aki holta után feltámadva másodikként fölment a mennybe, a harmadik pedig Mani, aki 300 évvel Krisztus után élve, elõször kereszthalált szenvedett, majd megnyúzták és a bõrét szénával kitömve különbözõ városokban mutogatták, aki végül is szintén felment a mennybe. Õ a manicheus vallás, azaz a szentháromság tan megalapítója. Természetesen az Árpád-házi királyaink Gilgames családjába tartoznak és Gilgames király leszármazottai közül Álmos vezér a 42. a sorban és Árpád nagyfejedelem a 43. Gilgames leszármazott. Ezek olyan fontos titkok, amiért ellenségeinket már a gondolattól is a hideg rázza, és képtelenek felfogni sokezer éve már, hogy a magyarokat a Szeretet vallás hozta ide a Földre. Nekünk még szavunk sincs a colonizációra, így soha sehol a Földön nem voltak gyarmataink. Az a folyamatos gyûlölet, amely a magyarsággal szemben megvalósult és él a mai napig, képtelen feldolgozni azt a tényt, amit ismét meg kell említenünk, hogy a magyarság egymagában véve többet adott a világ összes földlakójához képest, mint amennyien õk vannak, technikai fejlõdésben, mûszaki fejlettségben, ruházkodásban, házépítésben, kultúrában, irodalomban, számítástechnikában, gyógyászatban, olyan technológiákban, amelyekrõl ma már a közelbutulás okából emlékképeink maradtak csak, de ide tartozik a szervezés tudomány, a hírközlés tudománya, a repülés, a vízen való közlekedés és a víz alatti hajózás is. Nálunk születtek meg a nagy matematikai elméletek, amelyek lehetõvé tették végül is még a Föld elhagyását is, azaz az ûrhajózást. Fegyvereink erejétõl és haditudományunktól retteg a mai világ, úgy ahogy sok ezer évvel ezelõtt, a Földre érkezésünk után a különbözõ átmeneti emberi lények rettegve imádkoztak Istenhez, hogy ne találkozzanak velünk fegyveres harcban vagy nyílt ütközetben. Mindezek ellenére a Földre utánunk érkezõ jövevénynépek, akiket még maga a Szentírás is jövevénynek nevez, azt képzelik magukról a mai napig, hogy egyes-egyedül az ész csak és kizárólag a sajátjuk, de a velük született békétlenségük okából a legcsekélyebb méretû együttmûködésre is képtelenek. Mint ide tartozót, meg kell említeni, hogy jelenkori rabtartóink pontosabban a kommunista rémuralom folyamatos továbbéltetõi abban a tévhitben vannak, hogy a magyarság azért nem hányta õket kardélre, mert gyáva kutya, és azért nem tömte tele az általuk épített és a magyarságnak szánt börtöneiket, mert a magyarok félnek, arról elfelejtkeztek, hogy a magyar ember lovagias, ebbõl kifolyólag kegyelmezõ nép. Bátor, egyenes és igazmondó. A moszkvai elvtársak vigyorogva mesélgették egymásnak, a Matyi gyerek és társai, hogy Magyarország léte csupán vagonkérdés, és ha az ekét piros-fehér-zöldre fested, akkor a magyarok hátán szántani lehet vele. Mindezekre fényesen rácáfolt az a tény, hogy 1956-ban a legdicsõségesebb világháború gyõztes Vörös Hadsereget 10 évvel a világháborús gyõzelem után Magyarországon katasztrofális méretû katonai vereséget szenvedett és nagyszakállú hadtörténészeik a mai napig képtelenek rájönni arra, hogy az általuk megszervezett un. felkelés, amely csupán egyetlen célt szolgált volna, az 1955-ben lejárt Osztrák Államszerzõdés értelmében a Vörös Hadseregnek ki kellett volna takarodni Európa közepérõl, ezért a kommunista elvtársak õk maguk szerveztek egy általuk fasisztának beállított forradalmat, amelynek az ürügyén továbbra is Európa kellõs közepén állomásozhat a dicsõséges Vörös Hadsereg. A dolog 4 jó ha figyelünk külföldre is

5 számukra balul sült el, mint mondottam volt, katasztrofális katonai vereséget mértünk a világháború gyõztesére, és csak azért nem tudtuk visszaállítani a magyar szabadságot és függetlenséget, mert a rabtartóink által körénk felépített különbözõ utódállamokból álló fegyveres gyûrû miután a nyugat jó szokása szerint magunkra hagyott bennünket, így nem volt már tovább értelme a harcnak. Ez a puszta tény. Hogy a pártelvtársak milyen meséket és regényeket költenek hazugságaikkal ehhez a tényhez, az az igazságon semmit nem változtat. Az alábbiakban pontokba szedve ismertetem azokat a sok tízezer éves elvárásokat, amelyeket a tudományszervezésünk az elmúlt évezredekben igazolt: 1. Nem kell és nem szabad tudomásul vennünk a Gróf Széchenyi Ferenc által alapított Magyar Királyi Tudományos Akadémia jelenlegi alkalmatlanságát és bitorlóinak a hasznavehetetlenségét. Úgy kell tekintenünk, mint egy modernkori síremléket, hiszen a bitorló tudományos álelit se nem magyar, se nem tudós, és semmi köze az elit szóhoz. A jelenkori hazug, hamis eredmények az elmúlt 62 év alatt beigazolták a jelenkori tudományos álelit alkalmatlanságát. Több szót nem is kell rá vesztegetni. 2. Minden magyar embernek jogában áll és kötelessége, hogy az általa fontosnak vélt elvárásait a tudomány és a gyakorlat világából nyilvánosságra hozza, így ezeket szervezett formában gondosan be kell gyûjteni, megfelelõ tudományágak iránt osztályozni, csoportosítani, és a feldolgozásukat egységes formába öntve meg kell kezdeni. 3. Miután a tudományos álelit teljeskörû passzivitással szemlélte a magyar közoktatás teljeskörû szétverését, az Európát egységessé tevõ erkölcsi eszmerendszer szétzúzását és megsemmisítését, és mivel ebben önmaga személyesen is részt vett, így eljátszotta azt a jogát, hogy a jövõben bármilyen jogcímen beavatkozzon a magyar közoktatás ügyeibe. Ez a tudományos álelit igazolt és legszebb példája az ellenséggel történõ kollaborálásnak, azaz nemzetellenes tevékenységû. Ebbõl is kifolyólag a közoktatást kizárólag nemzeti érzelmû, magyar származású és nemzeti elkötelezettségû tanítók, tanárok, nevelõk láthatják el. A kivételezettek létszáma olyan csekély, hogy nem érdemes most ezzel foglalkozni (Nemzetiségi iskolák, nyelvtanárok ügye, általában speciális szakképzések.). 4. A magyar egyetemi oktatást vissza kell állítani a Szent királyaink által meghatározott alapító okiratok szövegének megfelelõen. Ez azt jelenti, hogy az egyetem vagy fõiskola köteles tudomásul venni azt, hogy õ teljesen független, azaz autonóm szervezet. Tehát a jelenkori rendõrállamnak sem joga, sem lehetõsége nincs az egyetem területére belépni, ott intézkedéseket foganatosítani, a hallgatókat fenyegetni, a tantestületeket bármiben korlátozni, az állami közhatalmat kisajátítók kívánságait rendõri túlhatalommal végrehajtatni. Természetesen a tanári kar tagjai nem vehetnek részt a jelenlegi kommunista irányítású Alsóház irányításában és munkájában, így nem lehetnek a kommunista rendõrállamtól függõ megélhetési politikusok. A tantestületek tagjai kötelesek felkutatni és felderíteni az alapítási okiratokhoz letétbe helyezett óriási vagyonok (földterületek, várak, kastélyok, utak, hidak, vasutak, nagy mennyiségû nemesfém, arany, platina, stb.) hollétét és meglétét. Természetesen az egyetemi autonómia velejárója az, hogy az intézmény a Szent királyok alapítási adományai mellett a kötelezett fõurak óriási összegû adományaival megerõsödve létesültek, ezek a vagyontárgyak az idõben nem romló, tehát értékálló eszközök, így mindezeket, mint a Koronabirtok részeit kötelessége az egyetemnek visszavenni és az õt megilletõ javadalmazást továbbra is élvezni, függetlenül a 62 évi kommunista rémuralomtól. Nincsen új alapítású egyetem, mert az autonómia MTA Székház, Budapest, V. kerület, Roosevelt tér 9. jogkötelmei minden intézetre egyformán vonatkoznak. Tulajdonképpen az a buzgó igyekezet, amivel a magyar felsõoktatást a háború utáni évtizedekben igyekeztek felszámolni, a mai napig tart, a változás csupán annyi, hogy az oktatást még tovább felaprózták, és a kutatóbázisokat, amely nélkül nincs felsõoktatás, sorra rendre felszámolták, megszüntették arra való hivatkozással, hogy nem gazdaságos. A valódi ok, pedig az a tehetetlen, tudatlan, képzetlen tudományos álelit, amely létrehozatala óta soha semmilyen tudományos eredményt nem volt képes produkálni és csak fogyasztott és emésztett, de hiszen ez volt a fõ feladata a mai napig. Tehát, ha a magyarság a tényleges és versenyképes magyar felsõoktatást meg kívánja valósítani, akkor újra kell indítania mindent, az eredeti rendezõelvek kinyilvánításával, újra fel kell vennie a szándékosan halálra ítélt kapcsolatokat a világ összes egyetemével és fõiskolájával, a tudományos életet valóságos alapokra helyezve újra kell indítani. Az oktatásból azonnal számûzni kell a haszonelvûséget, valamint a kamatgazdaságot és ezzel egyúttal tudomásul kell venni azt, hogy minden egyetem a teljes területével, valamennyi épületével, könyvtáraival, kutató és demonstráló laboratóriumaival, az oktatáshoz szükséges valamennyi felszerelésével együtt teljeskörû része a Koronabirtoknak, és mint ilyen nem elidegeníthetõ, nem zálogtárgy, nem hitel jogalap, nem pénzügyi manipulatív eljárás fedezetrésze, nem hitelalap, és rá semmilyen pénzügyi igény, követelmény, letét, betét, stb. rá nem telepíthetõ. Tudomásul kell venni azt is, hogy valamennyi oktatási intézmény egyúttal Koronabirtok is, és mint ilyen a Szent Istváni ország-felajánlás óta részévé vált az isteni tulajdonnak, és így lehetetlen az Isten tulajdonát zálogba venni, zálogba adni, rá pénzügyi manipulációt telepíteni vagy eladni idegeneknek. Tudni kell minden magyarnak azt, hogy a Koronabirtok egyedüli tulajdonosa maga a Jóisten, és így az Isten tulajdonára semmiféle jelzálogot, zálogjogot, hitelt, stb. telepíteni nem lehet, és mint az Isten tulajdonát, így elidegeníteni, azaz eladni sem lehet. Tudomásul kell venni azt a magyaroknak, hogy hiába adták el, vagy tették zálogba a Koronabirtokok testrészeit, azok sem el nem adhatók, sem zálogjog rájuk nem vethetõ, hiszen mindegyik a Szent Korona tulajdonlásán keresztül magáé az Istené. Az összes, kommunista tévtanokra épített szerzõdés, vagy annak álcázott adás-vétel semmis, és mint ilyen senkinek nem mehet át a tulajdonába az ami az Istené. A jelenlegi manipulatív úton jó ha figyelünk külföldre is 5

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező Tagozat Európai Tanulmányok Szakirány A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA Magyarország

Részletesebben

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl Gyengült az MSZP esélye........... 2 Magyarország azonnal mondja......... 2 fel EU tagságát! A vitáról..........................3 A vita és ami mögötte van............ 6 Köszönet Horn Gyulának............

Részletesebben

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS!

KUBA: folyamatosság. Munkás! Dolgozó! Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod! és megújulás MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 17. SZÁM 2005. április 29. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Hozz egy vörös zászlót! MÁJUS 1. ÚJRA ELVONULÁS! 10 órától a Kodály köröndrõl a Városligetbe!

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

MAGYAR KÉZIKÖNYV AZOK SZÁMÁRA, AKIK KIS LÉPÉSEKKEL SEGÍTENI AKARJÁK HAZÁJUKAT ÉS ÖNMAGUKAT

MAGYAR KÉZIKÖNYV AZOK SZÁMÁRA, AKIK KIS LÉPÉSEKKEL SEGÍTENI AKARJÁK HAZÁJUKAT ÉS ÖNMAGUKAT 38 Magyaródy Szabolcs MAGYAR KÉZIKÖNYV AZOK SZÁMÁRA, AKIK KIS LÉPÉSEKKEL SEGÍTENI AKARJÁK HAZÁJUKAT ÉS ÖNMAGUKAT 2008 Kedves Olvasó! Ezt a kis könyvecskét elsosorban felsos diákok és egyetemisták számára

Részletesebben

Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti hitvallás

Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti hitvallás Vagyunk... leszünk... Melléklet Mikó Imre: A világlátott lokálpatrióta 78 2011. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja Isten,

Részletesebben

1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan

1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan A TARTALOMBÓL: A magyar nemzet függetlenségi........ 2 nyilatkozata Ki mondja ki a kimondhatatlant?...... 3 Fasizmussal bélyegeznek.............. 5 Miért áll 2 százalékon az SZDSZ?...... 6 Fundamentális

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE HERNÁDI TIBOR A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE HERNÁDI TIBOR 2005 ISBN 963 460 447 1 A SZERZŐ MAGÁNKIADÁSA BAJA 2005 Készült: ALFA Ipari Rt. Kiadó és Nyomdaüzemében 1139 Budapest, Lomb u. 22. Telefon: 412-8109

Részletesebben

Elôszó. Kovács László

Elôszó. Kovács László Kiadó: a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma Készítette: KÜM Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság Felelõs kiadó: dr. Balázs Péter Kézirat lezárva: 2003. február 20. Fotók: MTI Fotó, European Commission

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE

A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE HERNÁDI TIBOR A RENDSZERVÁLTÁS IGAZ TÖRTÉNETE Hernádi Tibor: A rendszerváltás igaz története A SZERZŐ MAGÁNKIADÁSA BAJA 2005 HERNÁDI TIBOR 2005 ISBN 963 460 447 1 Készült: Hernádi, Baja 2005 ALFA Ipari

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Kettős állampolgárság

Kettős állampolgárság 2003. július 8. (Magyar Szó-Publicisztika) Kettős állampolgárság Jogi akadálya nincs annak, hogy a vajdasági magyarság megkapja a magyar állampolgárságot. Ezt egyfelõl Zoran Zivkovic szerb miniszterelnök

Részletesebben

2004. február IX. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2004. február IX. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2004. február IX. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Egy hajóban TARTALOM Még szinte kézzel fogható közelségben érezzük a karácsony melegét, az elmúlt év utolsó napjainak

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Ötéves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Jubileumi kötet

Ötéves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Jubileumi kötet Ötéves az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Jubileumi kötet A kötet Tőkés László püspök, EP-képviselő, valamint a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (The Greens/EFA) EP-frakciójának támogatásával készült. Összeállította:

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

Budapest trónfosztása

Budapest trónfosztása VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Budapest trónfosztása Magyarország lakosságának a nyolcvan százaléka vidéken él. Vagyis nem Budapesten, ebben a kiemelt és minden település fölé helyezett, túlfejlett városban.

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

Az Alföld-program indulása

Az Alföld-program indulása Az Alföld-program indulása I.AZALFÖLDNEMCSAKAZALFÖLDIEKÉ Össztársadalmicélok Európai felkészülés sürgetése II. RÉGIÓBARÁT IGAZGATÁST Az EU területigazgatási rendszerérõl A regionalitás helyi hagyományai

Részletesebben