A Szeretet Törvényvilága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szeretet Törvényvilága"

Átírás

1 Tandari Éva A Szeretet Törvényvilága Én tenéked mondtam: Kövess ENGEM! (Pét. VII. 144.) I. kötet

2 Köszöntelek benneteket gyermekeim. Tandari Éva: A Szeretet Törvényvilága I. kötet Talán nem szokványos dolog, de az Írás kibontása közben egy újabb könyvet is elkezdünk, amely a Harmadik Szövetségről, s ekként a Szeretet Törvényvilágáról szól. A Szeretetről, amely maga az ÉLET. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. mondja az ÚR. (Ján ) Ez viszont megfordítva is igaz, s mert igaz, kötelez, amiként minden Igazság: Nincsen senkinek sem inkább Élete, semhogy annak, aki Szeretetét adja az ő felebarátainak. S a ti korotokban e második mondat kell betöltötté legyen, mert csak aki Igaz Szeretettel közeledik embertársaihoz, mondhatja el azt, hogy Élete van, s már a szó magasabb rendű értelmében: Élete a Krisztusban. És nem csak ember-társaitokhoz, de mindenhez és mindenkihez e Szeretettel kell közelednetek, aki él. Szeretetet adni: ez ma a legfontosabb, és legszentebb kötelessége annak, aki az Igaz Életre törekszik, vagyis e Szeretet kell vezéreljen Titeket is, hogy Életetek legyen. Aki Szeretetét adja, nem csak Életét adja azokért, s azoknak, akiket Szeretetével körül vesz, de Életet ad azoknak is, megmutatva nékik a Szeretet erejét, amely épp annyira teljesedhet ki a gyengeségben, s a Szeretet Hatalmát, amely viszont az alázatban teljesedik ki: amiként a Krisztus Élete és Megváltói Műve e Szeretet jegyében volt, s teljesedett ki. És bizony, nem véletlen, hogy a folyamatban lévő Evangéliumi magyarázatot célzó munkánk címét adtam alcímül e munkánkhoz. Krisztus valósággal is TENÉKED: mindegyikőtöknek külön, személy szerint mondta, s mondja mindenkor: KÖVESS ENGEM! Követnetek kell ŐT: nemcsak hogy mindannyiótoknak, együtt, de mindannyiótoknak külön, egyénileg, mert hisz csak a tökéletes EGY-ÉN- IS-ÉG - ekből állhat össze a MIND-ANNYI-Ó-tok EGY-S-ÉG-e, tehát az Ó, vagyis az Ősi EGY-S-ÉG, amely azonban nem csak az EGY-ÉN vágya, de az EGY-S-ÉG vágya is. Amikor azt mondjátok: Krisztus-emberré kell lennetek, közel jártok az igazsághoz, és mégsem egészen, mert a ti szinteteken még inkább emberekké kell lennetek Krisztusban, s nem Krisztusokká az emberben, hisz a ti szinteteken még az ember is hiányos, tökéletlen, s míg az embert ki nem teljesítettétek magatokban, a bennetek mindenkor Élő Krisztus sem lesz, mert nem lehet Tökéletes. Mert Krisztus, a FIÚ ISTEN mindannyiótokban ismétlem: mindannyiótokban ott van, bennetek ÉL: a FIÚ ISTEN EREJE az bennetek, ami az Isteni Szikra. A FIÚ ISTEN EREJE IS: amiként az Atyának Bölcs Ereje, és a Szentlélek Szeretetének Ereje is bennetek van! E hármat egyként kell megkeresni és megélni: amiként maga Krisztus is egyként élte mindhármat, hisz Ő Birtokosa volt, s maradt a Föld színén járva is az Atya Bölcs Erejének és a Szentlélek Szeretete Erejének. Egyesítette magában mindhármat, s az Atya és a Szentlélek ekként megnyilvánulva is része és részese lett a Megváltás Hatalmas Csodájának. Ahhoz, hogy valósággal is, már Szellemi-lelki értelemben véve EMBERRÉ legyetek, el kell tudnotok vetni magatoktól - magatokból azt, ami megkötve tart benneteket az ember-lét világában, hisz csak az Isteni Törvények mindinkább-való megismerése és kibontása és megvalósítása révén válhattok igazán EMBERRÉ. Ehhez ismernetek, és uralnotok kell a Test és a Tudat mindahány Törvényeit és törvényszerűségeit, amiként ismernetek kell Lélek és Szellem Törvényeit is, hogy az utóbbiak révén mindinkább felülírhassátok az előbbenit, fokozatosan átadva a Lélek Törvényének, majd a Szellem Törvényének a Test és a Tudat törvényei fölötti uralmat. Enélkül nem léphettek sem előrébb, sem feljebb Utatokon, amelyen most értetek el ama bizonyos víz-választóhoz, amikor a Fent és a lent közt választ a Tudat, akarva és megtartva magának a test, és a testi lét irányítását, s ezzel megkötve magát a testek világában, vagy elfogadva és betöltve Lélek és Szellem irányítását, kilépve ezzel már örök időkre a testi lét egyedülvalóságának hiedelméből, s ekként a testi világból is, hogy ha még testben is, de már a Lélek és a Szellem Útján járjon, feloldva Önmagában, de már valós, Szellemi Önmagában a test-képzetet, amelyet akként lesz képessé mind anyagtalanabb, mindinkább lelki és Szellemi Energiákból megfogalmazni, amiként Önmagára ébredhet. 2

3 I. kötet A ti szintetek és a ti világotok még erős keveredése az Igazság Törvényvilágának és a Kegyelem Törvényvilágának, de már a Szeretet Törvényvilága is mindinkább érezteti hatását. Ahhoz, hogy végre valósággal is elhagyhassátok az alsóbbrendű, tehát az Igazság Törvényvilágát, mindinkább törekednetek kell arra, hogy a Kegyelem Ereje révén beilleszkedjetek a Szeretet Törvény-világába. De vajon mit mondtam én most ezzel, drága gyermekeim? Hogyan lehetséges az, hogy még az Igazság Törvényvilága is érvényes korotokban, amikor azt már magasabb szintre emelte az ÚR, hogy a Föld népe, s mindahány, a mélység felé elindult Szellem is a Kegyelem Törvényének lehessen része, és részese? Akként, drága gyermekeim, hogy fölöttetek még érvényesül és hat a Karma Törvénye. Nem akként értvén a karmát, mint értik azt közületek néhányan, magát a Sorsot nevezvén karmának, hanem akként, amiként az a valóságban van: tetteitek és szavaitok és gondolataitok és érzéseitek visszaható Törvényvilágaként. Amit korábbi Útjaitokon megfogalmaztatok, mint tudati - érzelmi és cselekedeti elemet, most visszaköszön: a pozitív Lét-elemek mint a Szellem, s ekként a Szellemi Én-rész Ereje, míg a negatívok mint elébetek adatott Sors-elemek, mint a magatok Élet-filmjének elemei, amelyek épp azért állnak elétek, hogy a korábban megfogalmazott negatív energiát megtisztítsátok, s már akként építhesse azt magába az Úton lévő Én-rész, majd attól átvéve az ÉN, amely az Én-részt Útjára küldte. Minden történésnek meg van a hatása a következő Utak valamelyikén, s minél több, karmikus elemet tud megtisztítani a test, s a Test-tudat révén az Én-rész, annál könnyebbé lesz az ÉN, tehát annál magasabb szintre lesz képes felemelkedni, majd ha már mindahány karmikus elemtől megszabadult, a Kegyelem Ereje révén lép át a magasabb, a Szeretet Törvényébe: s e két Isteni Törvényben jutva mind magasabb és magasabb szintre; térhet vissza a Szellembe, amint a Dualitását visszaállító ÉN-kép megfogalmazza magában a Szellemmel való EGY-S-ÉG - ét, feladva önnön ÉN-ségét, ÉN-képzetét az Ő VAGY-OK Tudatállapotáért cserébe, amellyel a Valóság Törvényébe, vagyis ismételten a Mennyei Szintre lép az Ébredő Szellem. Mindez természetesen nem egy egyszeri történés, de amiként a lefelé vezető Út is volt egy meglehetősen hosszú, több Eonon, több Világ-éven át tartó folyamat: amely azonban csak számotokra hosszú, akik még a magatok-fogalmazta Tér-Idő képzetekben éltek. Hogy jobban áttekinthessétek az eddig megtett utat, most, ha csak vázlatosan is, de ismertetem véletek a mélységből a ti jelenlegi szintetekig megtett Utat: valóban csak egy-egy szóval, vagy egy-egy rövid magyarázattal, hogy aki nem olvasta az Eszter testvérünkkel leíratott Kegyelem Törvényvilága című munkánkat, mégis képet kaphasson arról is, s persze az Igazság Törvényvilágáról is. Annál is inkább nem kívánom most részletesen is kibontani számotokra a fentebb említett Kegyelem Törvényvilága című könyvben leírtakat, legalábbis annak teljességét, mert a későbbiek során mindenképp sort kerítünk arra is, hisz sokan vannak, akik nem értik, mert Eszterrel nem mindahány, általatok már ismert szót tudtam kibontatni, lévén maga a szó még nem, vagy nem abban az értelmezésben létezett, mint amilyen értelmezésben ti ma megismertétek és használjátok is. Most tehát néhány szóban vázolom a Lent legalsó szintjétől a ti jelenlegi szintetekig vezető Utat, az egyes szintek jellemzőit is megmutatva, akként, amiként azt korábban a fentebb említett könyvben nyomon kísérhetitek, ha a könyv birtokotokban van: Elsőként az alsóbbrendű fejlődési törvényeket sorolom fel, amelyek az anyag-világ törvényei. Az alsó világ, annak 7. szintje, tehát az ISTENI REZGÉS-KÖRTŐL legtávolabb eső pontja Satana birodalma. A legmélyebb pokol tehát, amelyben az ördögi lények sötét fejedelme tanyáz'. S most egy pár szóval hadd magyarázzam meg a pokol, és az ördög fogalmát. A sátán a magát Satanának, fekete fejedelemnek, vagy ellen-istennek nevező és neveztető, a Teremtőtől való elfordulás alapgondolatát megfogalmazó Teremtmény: ennek csatlósai azok, akiket ördögi, azaz sátáni lényeknek, Satana követőinek és híveinek neveztek. Ezek produktumai azok a negatív energiákból létbe léptetett: de csak a lent világai értelmében való létre léptetett lényei a démoni lények, amelyek nem bírnak Szellemi Én-résszel, hisz ténylegesen is nem egyebek, mint megfogalmazóik sötét gondolati és akarati energiáinak produktumai, amelyek a Valóságban csak az ő gondolatukban léteznek, s azok gondolataiban még, akiknek Tudatába azokat mint gondolat-energia-képeket átvetítenek, megadva lényeiknek a Tudat megszállásának, vagy megkísértésének késztetését. A Valóság értelmében azonban 3

4 I. kötet nincsenek, hisz testeiknek nincs magja, nincs középpontja, Én-része, s ekként nincs felsőbb szintű Eredete, tehát Szelleme sem. Vannak, mert megfogalmazóik gondolatai akként rendeződtek össze egységes gondolatenergia-halmazokká, és mégsincsenek, mert a gondolat megváltoztatásával megváltoznak, s a gondolat elvetésével meg is szűnnek, gondolatenergia-elemekké lesznek, amiként korábban voltak. Ha többek előtt tűnik fel egy-egy sötétségből érkezett lény, az nem a gondolati-akarati úton megfogalmazott démon, de mindenkor a mélységbe hullottak valamelyikének önmagáról felközvetített gondolati képe, vagy inkább csak képzete, amely az ÚR Szent Nevére el is tűnik, mert az ÚR Nevében lévő energia mindenkor felül tudja írni a mélység által felközvetített gondolati kép energiáját: s ekként az visszahúzódik elküldője tudatába, vagy felbomlik, ha akként külditek felé a pozitív energiát, azzal a kifejezett szándékkal, hogy megszüntessétek azon gondolati energia-képeket egészen. Ez mindenkor energia-veszteség a mélységben lévőnek, aki igyekszik az ekként elveszített energiát pótolni, többnyire akként, hogy már nem csak egy, de több képet fogalmaz meg magáról, s küld a korábbi pontra: s ekként lesz lehetségessé az, hogy akiből egy ördögöt tehát egy ördögi lény ön-képmását kiűztétek, azt hamarosan több, a korábbinál is erősebbek fogják megszállni, amelyek épp sokaságukban őrzik többletenergiájukat. Tehát a legmélyebb szint, a pokol legmélye Satana szintje, amelyet védelmül fogalmazott meg a maga számára, de amelybe be is zárta magát, hisz amiként mondtam, minden, általatok megfogalmazott energia akként hat vissza reátok, amiként azt megfogalmaztátok. Satana elzárta magát még csatlósai és leghívebb követői elől is, de elzárta ekként önmagát is azoktól, s mindahány, az alsó világ-képzet bármely szintjére hullottaktól, akik bár maguk is a Nem-lét állapotát adó mélységben vannak, de hasonlíthatatlanul magasabban, mint fejedelmük. S még egy előnnyel bírnak Satanával szemben, s ez éppen az, hogy a hozzájuk legközelebb lévő energia-kör felé nyitott a maguk szintje: de nem lefelé, hanem felfelé! Ők tehát Satanával ellentétben mindenkor ismerői maradnak az elhagyott szintnek, s ha visszaemelkedniük már nem is olyan egyszerű, nem is lehetetlen, mint Satana esetében, aki egy teljességgel zárt világot alkotott meg magának, amelyből csak az önmagáról, mindenkor egyéni tetszése szerinti, vagy a szerinte szükséges formában megfogalmazott ÉN-képet vetíti fel, anélkül, hogy valaha is ki kellene emelkednie a maga szintjéről: amire már képes sem lehetne, hisz a minősítési Törvény értelmében a saját energiáját kell, hogy betöltse, s azt kell, legalábbis kellene mind magasabb szintűre emelje. Satana szempontjából azért fontos és lényeges, hogy az önmagáról megfogalmazott képet tetszés szerinti pontra, és tetszés szerinti formában, s még számban is felközvetíthesse a maga birodalmán belül, mert ha nem tehetne ekként, csatlósai rég tudatára ébredtek volna annak a nagyon is nyilvánvaló ténynek, hogy uralkodójuk mindösszes energiája kevés és gyönge ahhoz: megszüntetni önmaga fölött a minősítési Törvényt, amely reá épp úgy vonatkozik, mint bárki másra a Teremtettség ama kis elkülönített részében. Ki milyen energiát képes megfogalmazni, olyan Világ-képbe, és olyan testbe zárja önmagát. Vagyis, a számára már és még elérhető energiákból fogalmazza meg önnön testét. E testek Lét-ideje nem egységes: a mélységben használt, sűrű és sötét gondolati-akarati energiákból (vagy ahogy korábban fogalmaztuk: fluidokból) álló testben léteznek, s ezeket csak akkor vetik le, ha képessé válnak kiemelkedni a mélységből, hisz addig, ha a Mélység-szintek egy magasabb pontjára tudnak is emelkedni, az előző, mélyebb szinten megfogalmazott energia-testbe épül be az alig is hajszállal fölötte álló szint energiája, tágabbá, vagyis kevésbé sűrűvé téve a mélységbe hullott Én-rész Mélység-energiákból álló testét, amelyek ekként továbbra is csak a Mélység-energiákból fognak állani, ha azok rezgése, tehát sűrűsége változik is. S ez a Lényeg-törvény egyik oldala, egyik magyarázata, amelyre a későbbiekben visszatérek. Az alsó világ tehát a sátáni természet világa, amely természet a tudatlanságban, a sötétségben, a mélységben, s a testetlen, pontosabban a sűrű gondolati-akarati energia-testekben való, a Lét legalsó szintje alatti, tehát Létnek már nem is nevezhető látszat-lét világa. A Satana szintje fölötti, 6. szint még mindig a teljes besötétültség állapotát adja: itt Satana csatlósai vannak, akik lényegében a szellemi holtak, tehát azok, akik a második halált is elvették, amiként az akaratuk szerint volt. Ők csak a mélység felé áramoltatják a bennük lévő energiát, amiként csak a mélységből, vagyis egymástól, és Satanától fogadják, valamint a magasabb Mélység-szintekről vonzzák 4

5 I. kötet magukhoz a fölöttük lévő szinteken állók által megfogalmazott negatív energiákat, hogy azok sűrűségi foka szerint rendszerezzék azokat, amiként azt Satana rendelte nékik. Azt, hogy a Mélység-szintjein a tudatlanság állapotában vannak, ismétcsak ne a magatok értelmezése szerint vegyétek! Ezeken a szinteken a Valóság Ismeretétől vannak teljességgel megfosztva, s a Fent Világának Igazságát vetették el maguktól, amikor Satana sötét bölcsességét választották, az ÉLET BÖLCSESSÉGE helyett. Ekként a földi értelemben vett, de csak az Isten nélkül való, teljességgel anyagelvű gondolkodás elemeivel bírnak, de azzal bírnak: ám amiként már azt is elmondtam; az emberi bölcsesség, ha az Isten nélkül, vagy akár már Isten ellenében van, nem több, mint okoskodás, amely a Szellem szempontjából semmi, nem maradandó érték, mert a Szellem, pontosabban annak Én-része csak azt viheti magával egy-egy Útról, ami mint Magasabb rendű Bölcsesség: nyílik ki az elmében, a Tudatban, s lesz Valósággá a test által. Az efölötti, vagyis az ötödik szint a mozgásnélküliség világa. Az a szint, ahol a mélységbe hullott Énrész nem fogad, és nem is áramoltat ki energiát: csak önmagában őrli a még benne lévő energiákat, mintegy: önmagába záródva. Vagyis az a szint ez, amelyen egyként érzi a lent és a Fent erejét, de nem követi sem ezt, sem azt, annak ellenére, hogy a mélység energiája mindinkább igyekszik magához rántani. Ezzel szemben a Kegyelem által a mélység felé is elküldött Életenergia már nem vonzza, mert a magába zárt mélységenergiák végett nem is vonzhatná: ahhoz ő maga kéne az addig bevonzott Mélységenergiákat megtagadja és elvesse, ami még akkor is igen lassan megy végbe, ha végül tényleg elindul a magasabb szint felé. Ekként az ötödik mélységi körben álló Én-rész akként tűnik, vagy inkább csak tűnne fel egy külső szemlélő szemében, mintha az megfeneklett volna egy bizonyos szinten. S ez lényegében ekként is van, a mélység ezen szintje olyan, mint valami ősi kövület, amely csak önnön erejét égetheti, míg képessé nem válik mozdulni: ám akkor sem a maga erejéből, bár a maga valós irányultsága szerinti irányban fog bárminő mozgást végezni. Ha úgy tetszik, a második, azaz a Szellemi halál előtti szint ez. Amely Én-részben továbbra is a mélység vágya marad meg, azt az alsóbb szint szippantja magához, azaz Szellemi halottá lesz, s annak felsőbbrendű ÉN-je is minden addiginál erősebben fedődik el, s válik képtelenné arra, hogy bárminő késztetést közvetítsen le a Lélek-szálon keresztül önnön Én-része felé. Amely azonban már képessé válik a mélységtől elborzadni, azt a Lélek-szálon leáramló Élet-energia kezdi vonzani, s lassan egy szinttel feljebb emelkedik, hogy ott folytassa útját, amely akár a végtelenbe is érhet. Az ötödik szintről a negyedik szintre emelkedő Én-rész Útja azért is lehet oly hosszú, mert ez a szint az, tehát a mélység negyedik szintje, amelyben a körforgás lassú megszűnése végbe megy. Aki e szint magasabb rezgés-körében áll, még érzékelheti az energiák áramlását, de már csak egy bizonyos fokig. A mélységben áramló villamos energia erősebben taszítja, míg a delejes Élet-szál erősebben vonzza. Ám minél lejjebb száll alá a szint energia-gyűrűiben, annál kevésbé érzékelheti az energia-áramlást, a körforgás lassan megszűnik benne és körötte egyaránt. Ha viszont a felfelé vonzó Energiát képes elfogadni és követni, a harmadik szintre emelkedhet: s ez az a szint, amelyen ugyan a felemelkedő Énrész továbbra is a teljes Szellemi-tudati besötétültség állapotban van, de a felsőbbrendű Energia áramlását még (s visszafelé már) érzékelheti, s ekként követheti is. Ez az a szint, amelyen a pozitív Erő, tehát az Életenergia, amely a Kegyelmi Erő, a (még) benne lévő Életerőre igyekszik hatni, hogy még feljebb vonzza, míg a mélység, mint eddig is, s eztán is, a benne lévő negatív elemek révén igyekszik még mélyebbre rántani áldozatát, s megakadályozni, hogy az továbbra is a fizikai síkhoz közelítsen. A második szint tudattalan, Lét-nélküli lét állapotot ad, szellemi vegetációt, aholis még a Szellemi Tudat sötétsége a domináns, de már a szellemi Lét-érzet ébredése is kezdetét veszi. Az ezen a szinten, valamint az ettől alig is eltérő, első Mélység-szinten megrekedt Szellemi Én-részeket közvetíti fel a mélység fejedelme, hogy a számára kedvező cselekvések végrehajtóivá legyenek. Ezeken a szinteken állnak meg azon Szellemi Én-részek is, amelyek ezer esztendőre elkötelezték magukat a mélység fejedelmének, s akik innen indulnak újra és újra, hogy adósságuknak megfelelően Satana szolgálatát vállalják az egyes fizikai Világokban. 5

6 I. kötet S most nézzük néhány szóval azon szinteket, vagy inkább fejlődési állomásokat, amelyeken a ti hét szférátokban tehát a középső világban, a fizikai síkon kell túllépnie annak, aki a ti szintetekig el akar érni. Az 1. szint a semmiből, az anyag-világból való kiemelkedés szintje. Ennek alsó határán még csak az anyagelemeket képes megfogalmazni és betölteni a Mélység-kábulatban lévő Én-rész. Minél magasabb Ébredtségi szintre ér, annál összetettebb rendszerű testeket irányíthat, míg a szint legfelső fokán már az ösztöni létállapotra képes testben járja rövid, de tanulságos Útjait. Ez az Életre ébredés szintje, ahol az első fizikai testek, tehát az ásványvilág törvényét kell megismerje az Úton járó. Itt már teljességgel hat a szervező életerő törvénye, s a magasabb rendű Élet-erő körforgása. A szint legmagasabb pontján az előember testi (ösztöni) érzetével, de már a tudat lassú, fokozatos ébredésre való képességgel érkezik az itt testbe öltöző Én-rész. A testi Én -tudat révén megtapasztalásokat szerez, s egy bizonyos szintig képessé válik az emlékezésre. Mindent és mindenkit csak önmagán keresztül érzékel, és mér fel, tehát ez az a szint, amelyen mindent az Én-központúság, az önzés hat át. Itt a minősítési törvény már erősebben hat, s az alsó rendű lényegtörvény körforgásába, vagyis a születés és halál törvényébe lép a szellem: s amit előző Útján megfogalmazni képessé vált, olyan elemeket használhat a következő test kiépítéséhez. S minthogy ígértem, most leíratom munkatársammal a Minősítési törvényt, már akként, amiként azt a ti korotok emberének tudnia lehet és kell. Amiként mindent, a Minősítési törvényt is több, egymással épp annyira összefüggő, mint amennyire egymástól mégis külön választható, s ekként a Kegyelem által külön is választott szintre emelt fogalomkörben használjuk. Az Elsődleges Minősítési Törvény lényege az, hogy amilyen energiák megfogalmazására képessé vált a Szellemi Én-rész korábbi Útjain, olyanokat használhat fel teste felépítésénél. Azokat az energia-elemeket (fluidokat), amelyeket a lefelé vezető Út során a lefelé tartó ÉN, ÉN-fél, majd ezek Én-része megfogalmazott, a Kegyelem által alááramoltatott Kegyelmi Erőszálak vonzották magukhoz, megfogalmazva a Káoszban a Rendet. Az aláereszkedő ÉN-fél, vagy annak már csak Én-része mindenkor azt az energiát tartotta meg, mint leendő testei elsődleges energia-elemét, amely benne magában rezgett, tehát amellyel ténylegesen is bírt akkor, amikor képessé vált megállni, s már visszafelé indulni. Akik a Mélység-szintekre, tehát Satana Mélység-birodalmába léptek alá, már a Mélység-energiákkal bírhattak csak, minden-kor az adott szintnek megfelelő sűrűségi fokú energiákkal, akként, hogy a felsőbbrendű ÉN-ben mint meglévő, de elfedett ismeret jelen volt, és jelen is van és lesz a lefelé vezető Út mindahány állomásán megfogalmazott energia, mint emlékezeti elem. A felsőbbrendű ÉN-ben tehát mindahány állomás ismerete jelen van, de csak az Én-rész tényleges Ébredtségi fokának megfelelő Emlékképet áramoltathatja át az újra és újra Útnak indítandó Én-rész felé, s az Én-rész ezen Emlékképnek megfelelő energiákat fogja magához vonzani, azokat tehát, amelyek a benne lévő, a néki átadott Emlékezeti kép energiájával teljes harmóniában állnak. Ennek köszönhető, hogy maga az energia is, s itt már az Én-rész által magához vonzott Kozmikus Energiákra gondoljatok, a saját tényleges rezgéskörében nyilvánul meg, s lesz láthatóvá, vagyis a maga tisztultsági fokának megfelelő szinten rendezheti azokat össze testté a maga számára az Én-rész. A negyedik szféra felső szintjén használt test nem volna a látható tartományba illeszthető mondjuk a második szféra első dimenziójában: amiként az ott használt testet sem akként látná a negyedik szférában álló, amiként látja azt egy második szférabeli, tehát egy azonos szinten álló, ha látná azt egyáltalán bármiképpen is. Amiként mondtam, a lefelé vezető Út gondolati - érzelmi - akarati energiái a Kegyelmi Szálak mellé csatolódtak, majd az ezekből megfogalmazódott, különböző rezgésszintű energia-gömbökön kezdték meg visszavezető Útjaikat azok, akik képessé váltak erre. Ki-ki a maga Mélység-fokának megfelelő szinten, a saját benső energiáival harmonizáló bolygó, vagy Csillag-testen, vagy ha a magasabb szinten állt meg, valamely Nap testén, hogy a benne lévő Szellemi energiák mind magasabb szintre emelése révén váljék képessé a magasabb rezgésszintű bolygótesten, vagy az alsóbbrendű Nap helyett egy magasabb rendű Nap testén folytatni Útjait. A ti kiáramoltatott gondolati - érzelmi - akarati energiáitok egy jelentős része nem marad meg a Föld légterében, de nem is épülhet be a Szellemi Burokba (vagy egyéb bolygók és Csillagok esetében azok Kozmikus Energia-burkaiba): a Kozmikus Tér energia-mezőibe kerülnek, s hamarosan a hozzájuk hasonlatos energiák vonzásának engedve egy-egy energia-felhővé formálódnak. Ezeket aztán aszerint vonzza magához a Kozmikus Világlélek, amilyen szinten az energia-halmok pozitív 6

7 I. kötet töltettel bírnak, vagyis, amilyen fokon (s épp a bennük rezgő energiák által) képesek az Életenergia tiszta Elemeit magukba fogadni. A durvább, erősebben tisztátalanná tett Lélekenergiák természetesen a tisztátalanabb gondolati-akarati érzelmi energiákat fogják magukhoz vonzani, a tisztábbak, vagy már inkább megtisztítottabbak a tisztábbakat. Ekként az Útra induló Én-rész is a magához vonzott Lélekszálnak megfelelő energia-elemeket fogalmazhatja meg, mint a leendő test elsődleges energiaelemeit, amelyek akkor még csak mint energia-elemek: léteznek, amiként a test Útjának mindahány testi megfelelője is felépül ezekből az elsődleges energia-elemekből, fluidikus testek formájában mutatva meg a majdani gyermeket, ifjút, felnőttet, vagy akár már az öreget, akként nyitva ki a megfogant pete körül e testek energia-köpenyét, amiként a rózsa bontja ki a szirmokat: egyiket a másik fölé építve a magával vitt Élettervnek megfelelően. A durvább test-elemekből felépített, de egy magasabb szintről Utat vállaló Énrész által használni kívánt test azonban nem akként lesz durvává, amiként volna egy alacsony szintről érkező Én-rész esetében. S ez még csak nem is a test külső megjelenési formájára vonatkozik, hisz a számotokra csúnya testet is használhatja egy magasabb szintről érkezett Testvér, s a szemeiteknek tetszetős testet egy alacsony szintről kiemelkedhető: de a testek körüli energia-áramlás lesz mássá, mert a testek elemszerkezetének, tehát atomjainak belső energia szintje változik ekképpen. S különösen érvényes ez a ti szinteteken, amely a végletek Világa, ahol minden, és mindennek az ellenkezője is elképzelhető, s ahol semminek sem lehet igazán Tudója és ismerője más, csakis a Nagy Rendező, vagyis Krisztus. A magasabb szintű értelemben vett Lényegtörvény alapja az oly gyakran ismételt, s oly igen fontos Szeretet Törvény, annak egy eleme: ne ítélj! Ez tehát már nem a fizikai én-re: a Szellemi, s a tudati Én-re vonatkozik, s inkább nevezném Lélektörvénynek, amelyet a Minősítési Törvényben mér meg az ÚR, Aki az Utakat adta, s adja mindenkor. Amiként mondtam, az Én-rész a maga szintjének megfelelő energiákat vonzza magához. Ezen kívül azonban egy bizonyos szint elérése után, amikor a korábbi Utak során megfogalmazott karmikus elemek letisztítása mellé külön Feladatot is visz magával, tehát amikor az Ok-okozati Törvény mellé a Fejlődés Törvénye is hatni kezd fölötte, már a feladat bevégzéséhez szükséges energiákat is magához kell vonzza. Ezek nemegyszer akként kell hassanak az Én-rész által megfogalmazott test fölött, hogy teljességgel fedjék az Én-rész valós eredetét, vagyis azt: honnan, mely szintről, s milyen energiák birtokosaként érkezett az adott Útra. Akkor lesz, vagy lehet erre szüksége az Én-résznek, ha a még hiányzó megtapasztalás, vagy az adott ponton bevégzendő Vállalás a maga ténylegesen elért szintjénél durvább történéseket tartalmaz, vagy akkor, ha a vállalását, legyen az bármily magas szintű, valamely meglehetősen durva közegben kell megkezdenie, sőt: esetenként akár teljességgel bevégeznie is. Ilyenkor az adott közegben élők által ténylegesen is használt Kozmikus energiákat is magához kell vonzza az Énrész, hisz ha nem is teljességgel, s ha nem is maradandó, tehát nem állandó jelleggel, de be kell illeszkedjék abba a közegbe, amelyben feladata van, vagy amelyben meg kell kezdje Útját ahhoz, hogy már onnan továbblépve foglalja el a maga tényleges helyét, amelyen feladatát bevégezheti. Az adott szint energiái viszont azt is magukkal hozzák, hogy az ott testbe lépő Én-rész által megfogalmazott test Tudata is a szint követelmény-rendszeréhez fog igazodni, legalábbis részben. Egy mélyebb szinten álló, de magasabb szintű feladatot vállaló Én-rész esetében ez mindenkor lehetőséget ad az előrébb és feljebbemelkedésre, még akkor is, ha az ő saját energiái gyengék ahhoz, hogy a Tudatot az adott szint követelményeinek teljes és tökéletes elfogadására késztessék. Ilyenkor tapasztalhatjátok azt a gyakorta érthetetlennek maradó jelenséget, hogy a két, csendes és visszahúzódó embernek egy nagyhangú, esetenként akár kötekedő utódja születik. Ez esetben a vállalás adott a szülők, és az utód Én-része esetében is. A szülők tisztítják, s a lehetőségekhez mérten emelni igyekszenek a gondjaikra bízott utódot, annak Én-részét, míg az utód Én-része a teljes és tökéletes elfogadásra, vagy a türelmes Szeretet megélésére tanítja a szülőket: úgy emberi, mint Szellemi értelemben. Nem is ez a gyakori azonban a ti korszakotokban, hanem ennek ellenkezője. Az, amikor a magasabb szintre ért Szellemi Én-rész kell valamely mélyebb szinten megkezdje Útját, akár azért, hogy az adott szinten testet vettek közt végezzen oktató - nevelő munkát, akár azért, hogy onnan kiemelkedve már a kiemelkedés lehetséges voltát is igazolja, vagy akár azért is, hogy a magasabb szintre emelkedve kezdje meg vállalását. Ez esetben a tisztább, magasabb szintről Útnak induló Én-rész olyan Kozmikus energiákat fog magához vonzani, 7

8 I. kötet amelyek alkalmassá teszik olyan test felépítésére, amelyre a mélység ama szintjén szüksége van. A mélyebb szint durvaságát viselni mindig ellenállóbb, terhelhetőbb, vagy gyorsabban regenerálódó testre van szüksége. Ha egy nyomorban, tudatlanságban, testi tisztátalanságban élő családhoz törékeny testű, gyenge újszülött testét építené fel magának az Én-rész, vajmi kevés esélye volna arra, hogy hosszabb Utat járjon végig. Az ilyen közegbe születő gyermek, ha vékony testalkattal, kis súllyal születik is, erősebb immunrendszerrel, tehát egy bizonyos értelemben erősebb, ellenállóképesebb testtel születik, amely jobban ellenáll a fertőzéseknek, a testbe kerülő baktériumoknak, ahogy azt magatok is megfigyelhettétek. A mélyebb szinten Utat vállaló Testvér aztán kiemelkedik az adott közegből, ha a feladat jellege olyan, a korábbi közeg azonban benne hagyja nyomát a Tudatban csak úgy, mint a test teljességében, s az agyi ideghálózatban is. Ekként a Tudatban sok olyan elem figyelhető meg még hosszú időn át, vagy akár az Út teljességében, amelyek e korábbi hatások nyomát őrzik. Azt is, és azon Kozmikus Energiákat, amelyeket az Én-rész vonzott magához, nemegyszer azzal a céllal, hogy azokat részben vagy egészében megtisztítsa. Nem ritka azonban, hogy a bevonzott Kozmikus Energiák teljessége megmarad az Út végéig: háttérbe szorulva a járulékos, és előtérbe kerülve az Én-rész valós energiái, s azok a Kozmikus energiák, amelyeket már a tényleges Vállalás értelmében vont magához a fizikai test létbenmaradását segítő járulékos Kozmikus energiák mellett. Ekként az illető személyben már az erős kettősség lesz tapasztalható. A Vállalás adja személyisége egyik részét, s ezt a Szellemi Én-rész saját energiái, valamint az azzal harmonizáló, azt megtámogató Kozmikus energiák adják, míg a személyiség másik része a járulékos Kozmikus energiák révén megnyilvánuló milyenség, tehát az azok révén sajátjává lett viselkedési elemek tapasztalhatóak. A magasabb rendű, tehát már nem fizikai értelemben vett Minősítési Törvény ez esetben is kétféle szempont alapján rétegeződik. Az egyik szempont lényege az, hogy az adott energiákat miként tudja a maga ténylegesen is elért szintje értelmében használni az Én-rész. Ha egy mélyebb szintről érkezett személy nem tud teljességgel beilleszkedni a magasabb szintű követelmény-rendszerbe, nem lesz akként ítélve, mintha a maga szintjének nem volna képes megfelelni: ezért nem kárhoztatik, hisz épphogy fejlődni és tanulni helyeztetett a saját szintjénél magasabbról érkezettek közé, tehát természetes, hogy nem, vagy nem teljességgel fog tudni megfelelni a magasabb szintű követelményeknek. Ha legalább megpróbál valamilyen szinten felzárkózni a körötte lévők mellé, már elérte célját, s feljebb is léphet Útján, még akkor is, ha ti magatok, mint földi szemlélők akként látjátok: lényegesen alatta marad annak a szintnek, amelyet ti (neveltetése, származása, családi helyzete, a szülők egyéni milyensége stb.) alapján vártatok volna. A másik szempont viszont a bevonzott és megtartott Kozmikus Energiát veszi alapul. Egy Marsikus személytől nem várja el a Kegyelem Istene, hogy teljességgel nyugodttá legyen, még akkor sem, ha ti akként vélnétek: az illető Testvér másként kéne éljen és szóljon és cselekedjen, mint amiként azt tapasztaljátok. Ahogy azt sokaknál megfigyelhetitek, akiket mint hirtelen és dacos, igen erős akarattal bíró, mondhatni: makacs embereknek ismertek meg. Ez azonban nem csak a mellettetek lévő testvérek személyi milyensége: nem egy esetben munkájuk része is, hisz ha nem ezzel az adottsággal bírnának, nem volnának alkalmasak arra a feladatra, amelynek bevégzéséért közétek érkeztek. Az ekként mellettetek élőknél megfigyelhetitek azt is: a bevonzott Kozmikus Energiákat hogyan, miképp hasznosítják amellett, hogy gyakran azok ártó elemeivel is bírnak, tehát például a Mars mindahány energia-hatása érvényesül bennük. A fizikai testben a hatékony és energikussá tevő hatás, míg az idegrendszerben a robbanékonyság, a gyors, de rövid lefutású ingerlékenység lesz a jellemző e testvéreknél, ami bár valóban heves ingerület, nem harag mégsem a szó tényleges értelmében, mert nem hagy nyomot sem a Tudatban, sem az Én-részben, hisz nem ezekből, hanem az agyi idegekből indul, amelyeknek nincs emlékezetük, tehát a hatás csak addig tart, ameddig azt érzékelhető is, aztán nyomtalanul eltűnik. Az illetőnél ekként megfigyelhetitek, hogy bár az egyik pillanatban robban, a másikban már nyugodt, sőt: akár kirobbanóan jókedvű lesz, vagy épp megfordítva, mert a Tudat nem képes a szélsőséges energiák áramlását kormányozni, irányítani. Aki e kettősséggel él, minden esetben a saját és a bevonzott energiák összességében méretik meg, s amiként ti is, mindannyian, a feladat vagy a vállalás értelmében. Ha valaki kicsiny gyermekek gondozását vállalja, s amellett meg kell tudnia birkózni azokkal az energiákkal, amelyeket Én-része mint járulékos energiákat magához vonzott, nem élheti meg olyan mértékben a benne feszülő indulatokat: viszont aki nagyobb akaratot igénylő feladatot vállalt, annak esetleg a magához vonzott, lényegesen gyengébb (vagy inkább gyengédebbé tevő) Vénuszi energiákkal kell tudjon 8

Amikor megfordul a Szél

Amikor megfordul a Szél Tandari Éva Amikor megfordul a Szél Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Itt vagyok, hogy (bár magatok is, és munkatársam is akként érzitek: már mindenre kitértem, s amit el lehetett mondanom,

Részletesebben

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12)

És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) Tandari Éva És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12) (A Jelenések könyvének magyarázatai) I. kötet I. kötet Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Amint ígértem, most a Jelenések könyvének magyarázatait

Részletesebben

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike 1 ELŐSZÓ Kedves Testvérek! Az Égi Béke a Földön

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1816. E L Ő S Z Ó "Nagyon nagy szeretettel

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT

NYILATKOZATAI MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT EMÁNUEL SZELLEM NYILATKOZATAI * MÉDIUMI ÚTON MEGNYILATKOZÓ SZELLEM TANÍTÁSAIT ÖSSZEGYŰJTÖTTE: (1897-1905 KÖZÖTT) FORSBOOM BERNÁT * A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 1923 ÉVI KIADÁSA NYOMÁN ÚJRA KIADJA AZ

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása I. Bevezetés Az ember ősidők óta kutatja az őt körülvevő univerzumot, és keresi a végső választ azokra a felvetődő kérdésekre, amelyek minden gondolkodó

Részletesebben

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1121. ELŐSZÓ Ma már az egyezernégyszázötvenedik

Részletesebben

VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL

VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL Nagyon sok könyvet elolvastam már eddig, de ilyen tisztán, kézzel fogható értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire alkalmazható, megtanulható, világos értelmezéssel

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Tartalomjegyzék Ajánlás... 6 Előszó... 6 Szerkesztői üzenet... 6 Bevezetés... 7 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 18. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1701. ELŐSZÓ "Nagyon köszönöm, hogy megküldte

Részletesebben

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai 1 Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai I. RÖVIDEN A Hang könyvekben a Teremtő beszél hozzánk párbeszédimában, tehát éber állapotban lévő Lélekkeresztelt médium révén. A

Részletesebben