csakravartin Csáky István (jobbra) külügyminiszteri eskütétele után Imrédy Béla miniszterelnökkel (1938. dec. 10.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "csakravartin Csáky István (jobbra) külügyminiszteri eskütétele után Imrédy Béla miniszterelnökkel (1938. dec. 10.)"

Átírás

1 csakravartin MTI csakravartin más írásmóddal CSHAKRAVARTIN, a világuralkodó ideája az ősi ind eszmevilágban. A szó maga a szanszkrit csakra, azaz kerék és a vartin, azaz forgató vagy irányító szavakból származik, a csakravartin tehát uralkodó, akinek mindenhová elgördül a kocsija, ill. akinek a mozgása akadálytalan. Buddhista és dzsaina források háromféle világi csakravartint különböztetnek meg: a csakravala csakravartin az ind kozmográfia szerinti négy kontinens mindegyike fölött uralkodik; a dvípa csakravartin csak egy kontinenst kormányoz; végül a pradésza csakravartin egy kontinens szűkebb területének ura, azaz helyi király. Az egyetemes uralkodóra, tehát a csakravala csakravartinra vonatkozó első utalások a Maurja-korból fennmaradt szövegekben és emlékműveken olvashatók, ezek Asóka király (Kr. e. III. sz.) hőstetteit magasztalják. Csáky Albin, gróf (szül ápr. 19. Korompa [ma Krompachy, Szlovákia] megh dec. 15. Budapest), Szepes vármegye főispánja 1867-től tól vallás- és közoktatási miniszter lett az újjáalakult Tisza-kormányban. Sokat tett az egyházpolitikai reformokért, a polgári házasság bevezetéséért és a zsidók társadalmi beilleszkedéséért. Nevéhez fűződik a kisdedóvó-törvény ben megvált tárcájától, ám továbbra is részt vett a Szabadelvű Párt munkájában. Csáky István, gróf (szül júl. 18. Segesvár [ma Romániában] megh jan. 27. Budapest), diplomata, politikus. Bécsben a konzuli akadémiára járt, a Budapesti Tudományegyetemen államtudományi doktorátust szerzett. Az akadémia befejezése után követségi attaséként a külügyminisztérium szolgálatába lépett ban gróf Apponyi Albertnek, a magyar békedelegáció elnökének titkára volt a béketárgyalásokon októberében kinevezték II. osztályú követségi titkárrá, majd Magyarország vatikáni követségéhez osztották be. Csáky István (jobbra) külügyminiszteri eskütétele után Imrédy Béla miniszterelnökkel (1938. dec. 10.) A Külügyminisztériumban ( ), majd Bukarestben, a magyar követség tagjaként ( ) teljesített szolgálatot ben a minisztérium sajtóosztályának vezetője, majd a madridi követség ideiglenes vezetője ( ), ezt követően a külügyminisztérium kabinetfőnöke lett júniusában kinevezték I. osztályú követségi tanácsossá, rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré. Imrédy Béla 1938 decemberében kinevezte külügyminiszterré, e posztot haláláig ellátta. Többször tárgyalt Hitlerrel; 1940 augusztusában a magyar delegáció vezetőjeként aláírta a második bécsi döntőbírósági ítéletet, mely visszacsatolta Észak-Erdélyt Magyarországhoz november 20-án ő jegyezte a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozást. Utolsó nagy jelentőségű feladata a magyar jugoszláv barátsági szerződés megkötése volt Belgrádban, december 12-én. család házas- vagy együtt élő pár, ill. egymással rokonságban álló más felnőttek és leszármazottaik csoportja; társadalmi, gazdasági és demográfiai egységként együttműködik a lét- és fajfenntartás, ill. a gyermeknevelés, a szocializáció érdekében. Típusai. Legősibb fajtája a különböző leszármazási csoportból származó férjet és feleséget, valamint vér szerinti vagy adoptált gyermekeiket magába foglaló elemi (nukleáris) család. Ez kétféle rokonsági kapcsolatot feltételez. A nem vér szerinti kapcsolat a szülőket és gyermekeiket, rokonaikat köti össze. Nem zárja ki a fiktív rokonsági viszonyokat sem, mint pl. az adoptálás vagy a keresztgyermekség. Amennyiben a megházasodott gyermekek házastársukkal és leszármazottaikkal nem alkotnak önálló háztartást, többgenerációs vagy nagycsaládról lehet beszélni, mely több, egymással vérrokon elemi családból áll. A családi kapcsolatok szabályait, rítusait az adott kultúra és társadalom intézményrendszere szentesíti. A különböző történelmi korokban és földrajzi területeken más és más típusai alakultak ki. A modern társadalmakban az elemi család a jellemző, mely George Peter Murdock amerikai antropológus szerint történelmi kortól függetlenül mindenütt megtalálható, univerzális jelenség. Szexuális igényeket elégít ki, korlátozza a rivalizálást; védelmet ad a feleségnek a terhesség, valamint a gyermekgondozás ideje alatt; biztosítja a kultúra átadását, a társadalmi szerepek elsajátítását; lehetővé teszi a nemek és korok közti munkamegosztást. Az alapvető kötelékek férj és feleség, szülő és gyermek, valamint a testvérek között jönnek létre. E családmodellnek számos alternatívája van. Sok afrikai tradicionális törzsi társadalomban a gyermekeket elsősorban a fiúkat bizonyos életkor elérése után kiszakítják az otthoni környezetből, és a szocializáció a falu vezetőinek felügyeletével törté- 228

2 nik. További változata a ma a nyugati világban meglehetősen elterjedt egyszülős család. Ez létrejöhet válással, megözvegyüléssel, különéléssel vagy akár házasságon kívüli gyermekvállalással. A tradicionális társadalmakban a leányanyák gyermekeit esetenként a nagyszülők nevelik fel. Az egyedül maradt házasfeleket környezetük sokszor nemcsak bátorítja, de kényszeríti is az újabb házasságkötésre. Az egyszülős és az elemi család különleges keveréke a karibi szigetvilágban uralkodó anyaközpontú (matrifokális) családszervezet. Itt központ az anya; az irányítás, a gazdasági döntések meghozatala az ő joga. Az apa kevés időt tölt gyermekeivel, gyakran külön lakik. Az anya halála esetén helyét legidősebb lánya veszi át. Ha ez nem sikerül, több újabb matrifokális egység jön létre. A matrilineáris (anyaági vagy nőági) leszármazáson alapuló modell annyiban tér el a nyugat-indiai mintától, hogy tengelyében az anya fivére, a nagybácsi és az unokaöcs viszony áll. A poligámia többnejűség vagy többférjűség, előbbit poligüniának, utóbbit poliandriának nevezik. Valamelyik formája a kultúrák 90%-ában előfordult. A nagycsaládnak ugyancsak különböző típusai léteznek, kialakulásának gazdasági okai vannak. Együtt élnek benne a szülők, házas gyermekeik saját gyermekeikkel, valamint a még nőtlen idősebb fiúk és a hajadon leányok. Történelmi fejlődés. A család kialakulása mintegy százezer éves fejlődés eredménye. Lewis H. Morgan három evolúciós fejlődési típust (vadság, barbárság, civilizáció) és ötféle családformát különböztetett meg. Az első a vérrokonsági volt, amely a vér szerinti és oldalági fivérek és nővérek csoportházasságán alapult. A másik forma a patriarkális família egy férfinak több nővel kötött házasságán alapszik. A civilizáció korában vált uralkodóvá a monogám család, amely a férjen és feleségen kívül mindenkit kizár a szexuális viszonyból, és megköveteli a házastársi hűséget. A már írásbeliséggel rendelkező antik görög időkben a rokonsági csoport négy szintjét különböztették meg: a frátriát; az arisztokrata nemzetséget; a bővített rokonsági csoportot és a háztartást. A homéroszi korban (Kr. e. 700 k.) az alapvető lakóhely- és gazdálkodási egység az elemi család volt. Ugyanakkor a korszak irodalma és mitológiája a meglehetősen sok tagot számláló nagycsalád jelenlétére utal. A városállamokban szétvált a nyilvános- és a magánszféra, a háztartás az utóbbihoz tartozott. A közkeletű família szó latin eredetű, háztartást jelentett, amelyet meglehetősen sűrű rokonsági szálak szőttek át. Ezek az apaági családcsoportok, melyeket gensnek (nemzetség) neveztek, a háztartásokkal együtt a társadalom alapját képezték. A gens tagjai ugyanazt a nemzetségnevet viselték, férfi és családjog nőtagjai is apaágon örököltek. A nemzetségen belül nem lehetett házasodni, a vagyon öröklődött. A középkori család fejlődését a germán törzsi szokások, a rómaiaktól örökölt jogrendszer, a feudalizmus, a kereszténység hitelvei és az egyház kötelező előírásai határozták meg. Délen és keleten uralkodó maradt a patrilineáris (apaági) leszármazás, míg nyugaton a germánoknál s valószínűleg a kelta törzseknél is a bilaterális (kétoldalú) leszármazás kapott hangsúlyt. A germánoknál a kereszténység felvétele előtt megengedett volt a közeli rokonok közötti házasság a törzsön belül, a monogámia normája mellett azonban a férfiak ágyasokat tarthattak. A katolikus egyház hatalmának növekedésével szigorodtak a szabályok, az egyház a rokonsági csoporton belüli házasság tilalmával elérte a nagy vagyonok elaprózását, és ezzel megtörte a nagycsaládok és a rokonsági csoportok gazdasági hatalmát. A modern család. Nincs általánosan elfogadott meghatározása, sokak szerint egyet jelent az ipari forradalom utáni nyugat-európai típussal. Európai mintája XIII XIV. századi előzmények után, a polgáriasodás során létrejött új együttlakási, ill. együttélési igények hatására alakult ki. Változás ment végbe a szerkezetében, és társadalomhoz való viszonyában. A magánélet terepe lett, ahol fontossá vált a kényelem és az otthonosság. Ez megjelent az otthon struktúrájának átalakulásában is. A gyermekek térbelileg elkülönültek szüleiktől, létrejött a gyerekszoba. Az apa ugyanakkor megtartotta vezető szerepét. A modern családra jellemző, hogy a párválasztásban gyengült a szülők meghatározó szerepe. Mindinkább kivált a társadalmi munka kapcsolatából, s termelői funkcióit a fogyasztási funkciók váltották fel. Az ipari fejlődés és a modernizáció révén növekedett ugyan a számuk, csökkent viszont átlagos nagyságuk: a demográfusok szerint ez 4 fő. A válások növekedésével gyakorivá váltak a csonka családok, s változatos együttélési formák is kialakultak. Talcott Parsons amerikai szociológus szerint ma a család két legfontosabb funkciója 1. a gyermekek elsődleges szocializációja, 2. a felnőtt személyiség megszilárdítása házassággal és gyermekneveléssel. Az elsődleges szocializáció a gyermekek családon belüli nevelésére, a másodlagos szocializáció a tágabb társadalomba való beilleszkedés megtanulására, a felnőttekkel és saját korosztályukkal fenntartott kapcsolataikra utal. A szülők tanítják meg gyermekeiket beszélni, a gyerekek itt tanulják meg a helyes viselkedést, a kapcsolattartás alapjait, s elsajátítják a társadalom normáit és értékeit. családfakutatás lásd genealógia családjog a házasság, ill. a család intézményére vonatkozó jogszabályok összessége; általában meghatározza a családtagok, ill. a családok és a társadalom közötti jogi kapcsolatokat. 229

3 családnév A modern időkig a házasságkötés általános szabálya az volt, hogy a nő függőségét jogilag áthelyezték az apától a férjhez, aki vállalta a nő feletti gondnokságot, ügyeinek irányítását. A férjnek a menyasszonynyal együtt adott pénzösszeg vagy vagyontárgy, a hozomány gyakorlatát számos országban ismerték és követték. A modern házasság leginkább egy férfi és egy nő önkéntes szövetségeként jellemezhető. A XIX XX. századi női emancipáció drámaian megváltoztatta, főként a tulajdon és a gazdasági státus terén. A XX. század közepére a legtöbb nyugati ország törvénybe iktatta a házasfelek egyenjogúságát. A házasságok felbontása egyike azon területeknek, ahol a törvényeknek egyensúlyozniuk kell az egyéni és a közös érdek között. Számos régi jogrendszerben lehetséges volt az egyoldalú válás bizonyos formája, csupán azt követelték meg, hogy egyik fél kinyilatkoztassa válási szándékát. A legtöbb modern rendszer elismeri a közös válási kérelmet, de sokszor előírás a békéltetés megkísérlése. A gyermekek helyzete sajátos kérdéseket vet fel. A gyermekgondozást korábban teljesen a szülőkre hagyták, ez általában az anyát jelentette. A társadalmak többsége felismerte a gyermekek jogainak védelmezésében és a gyermeknevelés egyes szabványainak előírásaiban megnyilvánuló előnyöket. A gyermekmunkára és a bántalmazásra vonatkozó törvények szintén hangsúlyozzák a társadalom felelősségét a gyermek legfontosabb érdekeinek védelmében. Az elhunyt családtag által hátrahagyott tulajdon megosztásának intézésére különféle eszközök állnak rendelkezésre: a végrendelet az elhunyt kívánságait fejezi ki a vagyonmegosztásról, de a túlélő házastárs vagy leszármazott vitathatja mindazt, amit méltánytalan rendelkezésnek tart. Bizonyos jogrendszerek végrendelet hiányában elismerik a család követeléseit. A magyar családjogi szabályozás célja, hogy rendezze és védje a házasság és a család intézményét, biztosítsa a házasságban és a családi életben a házastársak egyenjogúságát, fokozza a gyermekekért viselt felelősséget, előmozdítsa az ifjúság fejlődését óta a házasság érvényességi feltétele az anyakönyvvezető előtt történő házasságkötés. A házastársak jogai és kötelességei egyenlőek, osztatlan közös tulajdonuknak számít minden, amit a házasság alatt akár együtt, akár külön-külön szereztek, kivéve az ún. különvagyont. A kiskorú gyermek szülői felügyelet alatt áll, melyet együttesen gyakorolnak a gyerek érdekeinek megfelelően. A bíróság bármelyik házastárs ill. a házastársak közös kérelmére ítélettel felbontja a házasságot, ha házaséletük helyrehozhatatlanul megromlott. A váláskor a közös kiskorú gyermek érdekét figyelembe kell venni. A magyar jogban az öröklési jog nem a család-, hanem a polgári jog része. családnév másképpen VEZETÉKNÉV, az egy családba tartozók öröklődő közös neve. Sok családnév abból származik, hogy egy-egy személyt másvalakihez leggyakrabban az apjához fűződő kapcsolata alapján azonosítottak, ilyen az angol Johnson ( John fia ), a skót MacDonald vagy a magyar Pálfi családnév; mások a származást, a lakóhelyet, a foglalkozást, vagy a személy megjelenését írják le (Németh, Budai, Takács, Vörös). Az egyes kultúrák családnévhasználatában gyakran tükröződnek történelmi fordulatok vagy más kulturális jellegzetességek. A családnév az egyes kultúrákban igen eltérő időpontokban jelent meg: Kr. e ben egy kínai császár elrendelte az öröklődő családnév használatát. Angliában ez a folyamat fokozatosan ment végbe, Kr. u táján kezdődött, és mintegy hat évszázadig tartott. Magyarországon a nemesség körében a XIV., más rétegekben a XV. században vált gyakorlattá. A családnév kötelező használatát és anyakönyvezését II. József rendeletére vezették be 1787-ben. Némely kultúrákban a családnév használata a XX. századig sem vált általánossá, pl. Törökországban egy 1935-ös törvény rendelte el a családnév kötelező használatát. családtervezés az a gyakorlat, amelynek célja, hogy a gyermekek számát és a közöttük lévő korkülönbséget szabályozzák a családban. Az Egyesült Államokban Margaret Sanger az 1920-as években alapította az első születésszabályozási klinikát. Ezután a világ számos országában jöttek létre családtervezési és egészséggondozó kórházak. A kérdéssel olyan nemzetközi szervezetek is foglalkoznak, mint az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapja (UNFPA), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Világbank. Lásd még fogamzásgátlás, születésszabályozás csalánfélék (Urtica- Új-Zélandon honos csalánfaj (Urtica ferox) G.R. Roberts, Nelson, New Zealand ceae), a rózsavirágúk (Ro sales) rendjébe tartozó család mintegy 54 nemzetség kb fajával. Lágy vagy fás szárúak, ill, kúszónövények egyaránt lehetnek. Elsősorban a trópusokon elterjedtek, száraikon és tarka, bőséges présnedvű leveleiken gyakorta csalánszőrök találhatók. Viráguk ap ró, zöldes, termésük szá raz, egymagvú, egyvagy kétlakiak lehetnek. Egyes fajok, pl. a hócsalán (Boehmeria nivea) 230

4 csalánvirágúak szárának hosszú rostjait a textilipar hasznosítja. A pílea (Pilea) nemzetségbe kúszó dísznövények tartoznak, a falgyom (Parietaria) nemzetséget pedig dísz- és gyomnövények alkotják. A Szardínia és Korzika szigetéről származó Soleirolia soleirolii kerek levelű, mohaszerű kúszónövény. A hangyafa (Cecropia peltata) Amerika trópusi vidékein őshonos, üreges szárát hangyák lakják. Magyarországon a család néhány faja fordul elő, ezek közé tartozik a jól ismert gyomnövény, a nagy csalán (Urtica dioica) is. csalánkiütés más néven URTICARIA, allergiás bőrreakció; hirtelen kialakuló, sima, lapos felszínű, enyhén előemelkedő foltok, ill. göbök formájában jelentkezik. A rendszerint piros vagy halvány rózsaszínű elváltozások erősen viszketnek. Általában 6 24 óra alatt megszűnnek, de előfordulhat, hogy sokáig megmaradnak. Heveny formájának leggyakoribb oka az ételallergia (pl. hal, tojás, bogyós gyümölcsök, diófélék miatt). Okozhatják gyógyszerek is, különösen a penicillin, a fehérjetartalmú készítmények, valamint belélegzett anyagok (pl. rovarirtó szerek, por, toll). Ugyancsak előidézhetik: hideg vagy meleg, mechanikai sérülés, ill. élősködő okozta vagy egyéb fertőző betegségek. Idült változatának a stressz lehet a kiváltó oka. Az erek hízósejtjei hisztamint tartalmaznak, ami az ingerlő anyag behatolását követően felszabadul, és a hajszálerek áteresztő képességét megnöveli, így a plazma a bőrsejtek közötti résekbe jut, ez hozza létre a duzzanatokat és a viszketést. A kezelés során azonosítják az allergént; a bőrelváltozások megszüntetésére pedig adrenalin és antihisztaminok adhatók. Okait és a bőrelváltozások különféle formáit a jelenségre utaló jelzővel írják le: pl. a hólyagos, a napfény hatására kialakuló, ún. szoláris, valamint a bőr alatti szövetek duzzanata miatti ún. szubkután csalánkiütés. csalánozók (Cnidaria), gerinctelen állatok törzse, kb vízben élő, egyszerű testfelépítésű fajjal. A Földön igen régen, már mintegy 600 millió évvel ezelőtt megjelentek. A legtöbb állati szervezettel ellentétben egyedfejlődésük során a sejteknek csak két rétege külső (ektoderma) és belső csíralemez (entoderma) jelenik meg; a kettő közti kocsonyás töltelékszövet még nem tekinthető valódi harmadik csíralemeznek (mezoderma). Az ektoderma hám- és érzékelősejteket tartalmaz, itt találhatók azok a csalánsejtek is, melyekről az állatcsoport a nevét kapta. Az entodermát alapvetően mirigyhám alkotja. Testük sugaras szimmetriájú, anatómiai felépítésük a bonyolultabb élőlények egyedfejlődésének ún. bélcsíra stádiumára hasonlít. Belső szervük az űrbél, melynek egyetlen, száj- és végbélnyílásként egyaránt funkcionáló nyílása van. Légzésük az egész testfelületen át történik, idegrendszerük diffúz, azaz nincs központja noha egyes medúzáknál kialakultak gravitációt érzékelő sejtcsoportok, sőt képalkotásra alkalmas szemek is. A rendszerint nagy menynyiségű tapogató a szájat veszi körül. A Crossota nemzetségbe tartozó hidramedúza az Északi-sarkvidék mély tengereiben él Méretük változatos, a mikroszkopikustól a méteresnél is nagyobb átmérőig terjed. Ragadozók; zoo - planktont vagy nagyobb méretű élőlényeket fogyasztanak. A vadászatot a tapogatókban található csalánsejtek bénító mérge segíti számos faj mérge elég erős ahhoz, hogy még az emberen is kiütést vagy átmeneti bénulást okozzon, nem egy csalánozó szúrása halálos is lehet. A táplálék az űrbélbe jut, ahol lebomlik és felszívódik a testbe. Sok csalánozónak két alapvető formája van, a polip és a medúza alak. A polip helytülő: felülethez rögzítve él. Gyakran telepeket alkot, és nagy csoportokban fordul elő a zátonyokat alkotó korallok is ilyen csalánozók. A medúza rendszerint szabadon úszó, harangra vagy csészealjra hasonlít. Sugárhajtással úszik, ennek hajtóerejét a száj körüli izmok ritmikus összehúzódása adja. Bizonyos fajoknál mindkét forma megtalálható; a polipforma ivartalanul, míg a medúza ivarosan szaporodik. Sok esetben azonban a két alak valamelyike hiányzik, az életciklus pedig teljesen eltérő is lehet. Rendszertani felosztásuk vitatott. Valószínűleg az Anthozoa nevű altörzsük tekinthető a legősibbnek: közéjük tartoznak a magánosan vagy telepesen élő virágállatok, a tengeri rózsák és a korallok. A hidraállatok (Hydrozoa) altörzsébe mintegy 2700, viszonylag kisméretű faj sorolható. A Medusozoa altörzs három osztálya a kockamedúzák (Cubozoa), a kehelyállatok (Scyphozoa ide tartozik a legtöbb, köznyelvi értelemben medúzának nevezett állat) és a Staurozoa. csalánvirágúak (Urticineae), a kétszikűek rózsavirágúak (Rosales) rendjének az egész Földön nagy fajgazdagságban előforduló alrendje (néha külön rendnek tekintik); négy család eperfafélék, szilfafélék, csalánfélék, kenderfélék (lásd ott) 125 nemzetségének csaknem 3100 faját foglalja magában. Kevin Raskoff NOAA/Census of Marine Life 231

5 _Britannica_5_kotet_Aprobetus_tortenelem :16 Page 232 és Somorja (Šamorín). A terület a honfoglalás után kezdett benépesülni, később számottevő német lakosság érkezett. Az áradások és a mocsarak művelésre jórészt alkalmatlanná tették. Később termékeny öntéstalaj alakult ki felszínén. Pozsony, Komárom és Győr vármegyék területéhez tartozott. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiának ítélte, majd az első bécsi döntés (1938) nyomán 1945-ig visszakerült Magyarországhoz. A II. világháború utáni földreform sok szlovák és cseh betelepülőt vonzott, míg a magyar lakosság egy részét áttelepítették. Ennek ellenére lakóinak kb. négyötöde jelenleg is magyar. Csalog Zsolt 1995-ben MTI Fotó: Tóth István Csaba Az eperfafélék népes családjába főleg trópusi és szubtrópusi fák és cserjék tartoznak. A csalánfélék túlnyomórészt lágy szárúak, némely fajok csalánszőröket viselnek. A szilfafélékhez északi mérsékelt övi, trópusi vagy szubtrópusi területeken elterjedt fák és cserjék sorolhatók. A kenderfélék a rend legkisebb tagja, növényei a kender és a komló. csalás vagyon elleni bűncselekmény; az követi el, aki jogtalan haszonszerzés végett mást megtéveszt vagy tévedésben tart. Számos törvénykönyv olyan tágan határozza meg, hogy nem csupán a szándékos megtévesztések, de a szabályos üzleti ügyek során felmerülő félreértések (így a másik félnek kárt okozó mulasztások, eltitkolások és a partnernek egyoldalúan hátrányt okozó üzlet) is bele tartoznak. csáldiráni csata (1514. aug. 23.), az oszmán törökök döntő győzelme a perzsa Szafavidák felett. I. Szelim oszmán szultán 1514-ben hadjáratot indított I. Iszmáíl perzsa sah ellen. Le akarta törni a miszticizmust képviselő Szafavidák vallási és politikai befolyását a türkmén törzsek körében, mivel ezek nyíltan fellázadtak az oszmán uralom ellen. Szelim előbb leverte a lázadókat, majd hadjáratát szent háborúnak nyilvánította. A két uralkodó seregei végül a kelet-anatóliai Van-tótól északkeletre, Csaldirán mellett ütköztek meg, és az oszmánok fölényes győzelmet arattak. A csata legjelentősebb következménye az volt, hogy utána kebelezte be az Oszmán Birodalom a kelet-anatóliai kurd fejedelemségeket és a dulkadiri türkmén fejedelemséget (1515). Így védve lett a keleti támadók ellen, és ellenőrzése alá vonta a selyemkereskedelem Tebríz Aleppó és Tebríz Bursa közötti útvonalait. Csallóköz szlovákul ŽITNÝ OSTROV, a Duna és a szárazföldi Európa legnagyobb szigete (1886 km2) a Kisalföldön, Szlovákia délnyugati részén. Legfontosabb települései Dunaszerdahely (Dunajska Streda), Komárom (Komárno), Nagymegyer (Veľký Meder) Csalog Zsolt (szül nov. 30. Szekszárd megh júl. 18. Budapest) író, szociográfus; az ELTE történelem, néprajz és régészet szakjain 1960ban szerzett diplomát, majd Szolnokon és Budapesten muzeológusként dolgozott től szociológusként kezdett tevékenykedni, főként a magyar cigányság társadalmi és kulturális helyzetével foglalkozó vizsgálatokban vett részt. Az 1980-as évek elején csatlakozott a demokratikus ellenzékhez, több írása szamizdatban jelent meg től 1991-ig New Yorkban élt, közben 1988-ban a Szabad Demokraták Szövetségének egyik alapító tagja lett. Szeder László csalás A csallóközi Kis-Duna és a Vág összefolyása Gútánál 232

6 Előbb elbeszéléskötetekkel jelentkezett, majd olyan műveket írt, melyek egyesítik a riport, a szociográfia, a dokumentumregény és a fikciós szépirodalom jellegzetességeit. A legjelentősebbek: Kilenc cigány (1976); Parasztregény (1978); A tengert akartam látni (1981); Cigányon nem fog az átok (1988); Fel a kezekkel, Egy téglát én is letettem, M. Lajos, 42 éves (mindhármat 1989-ben adták ki) utáni publicisztikájának is legfőbb témája a cigányság társadalmi helyzete volt ben a Raoul Wallenberg Egyesület alapítója és ügyvivője, majd a következő évben elnökké választották, 1995-ben pedig részt vett a Roma Sajtóközpont létrehozásában, és az intézmény első vezetője lett. Halála után, 2008-ban jelent meg Krisztina c. erotikus regénye. csalogány (állat), lásd fülemüle Csálukja uralkodócsalád a régi Indiában. I. Pulakésin 543-ban elfoglalta és megerősítette Vátápi-hegyi erődítményét, és uralma alá vonta a Krisna és Tungabhadra folyó közötti területet, valamint a Nyugati-Ghátokat. Fia, I. Kírtivarman (ur ) pedig az értékes Konkan-partot szerezte meg. II. Pulakésin (ur ) meghódította Gujarat és Málava egyes részeit, majd az északnyugat-indiai Kannauj ellen fordult. 624 körül elragadta Véngi királyságát a Visnukundin családtól, létrehozva ezzel a keleti Csálukja-birodalmat. A Pallavák 641 és 647 között dúlták fel a Dekkánt, és elfoglalták Vátápit, a család azonban 655-re talpra állt, és kiterjesztette a hatalmát Gujaratra, 660-ban pedig megszerezte Néllóré egyes területeit. I. Vikramáditja (ur ) 670 körül elfoglalta az akkori Pallava-fővárost, Kanchipuramot. II. Kírtivarmant a szintén északi eredetű rádzsput Rástrakúta nemzetség döntötte meg. A Rástrakúták bukása után, 975 körül Taila megalapította a második nyugati Csálukja-dinasztiát, mely fővárosa, Kaljání nevét kapta. A dinasztiát végül a Kalacsuri nemzetség szorította ki a hatalomból. IV. Szómésvara átmenetileg még egyszer feltámasztotta, de a birodalom 1189-ben darabjaira hullott. csam nyelvek a Vietnamban és Kambodzsában beszélt nyelvek csoportja. Az ausztronéziai nyelvcsalád heszperonéziai ágában nyugat-indonéziai nyelvekként tartják számon. Kilenc változata: rade, bih, szak gia roglai, kuru, haroi, északi roglai, déli roglai, dzsarai és a csam. Az utóbbi kettő a legnagyobb, en, ill en beszélik. csamár elterjedt kaszt Észak-Indiában; tagjai hagyományosan tímárok. Több mint 150 alkasztját kormányzótanácsok irányítják. Foglalkozásuk miatt dögöket kell érinteniük, így tisztátalannak számítanak, és a falvakon kívül élnek. Engedélyezik náluk az özvegyasszonyok újraházasodását az elhunyt öccsével, vagy azonos alkaszthoz tartozó özvegyemberrel. Egy részük a szent Siva Nárájana tanításait követi, és életmódja megváltoztatásával kívánja javítani presztízsét. Ma már sokuk a mezőgazdaságban dolgozik. Csampa kínai nyelven LIN-YI, ősi indokínai királyság; a II. és a XVII. század között állt fenn Vietnam középső és déli partvidéki területein. A maláj polinéz eredetű és indiai kultúrájú csam nép alapította, melyet végül a vietnamiak hódítottak meg. Kr. u. 192-ben jött létre, amikor egy helyi kínai tisztviselő saját királyságot hozott létre a mai Hué város körüli területen. A régióban fokozatosan érvényesülni kezdett az indiai kultúra hatása, és kialakult egy többközpontú, négy kicsi államra tagolódó királyság, mely erős flottát épített ki, amit kereskedelemre és kalózkodásra egyaránt felhasznált. 400 körül egyesítették. A kínaiak 446-ban elfoglalták, és újból fennhatóságuk alá vonták. A VI. században egy új dinasztiának köszönhetően elvágta Kínához fűző kötelékeit, és függetlenné vált. Központja lassanként északról dél felé tolódott. A VIII. század végén az államot a Jáváról induló támadások kötötték le, a IX. században azonban ismét befolyást tudott gyakorolni a határközeli kínai tartományokra és a nyugaton egyre terjeszkedő khmer birodalomra. Ekkoriban fővárosát ismét északra helyezték, a mai Hué közelébe. A fővárosban díszes paloták és templomok épültek. A X. században a vietnami Dai Viet királyság növekvő nyomást fejtett ki rá, majd 1145-ben a khmerek meghódították. Két évvel később új csam király lépett fel Dzsaja Harivarman néven, elűzte a hódítókat, sőt utóda kifosztotta a khmerek fővárosát, Angkort és 1220 között újból khmer fennhatóság Szentély My Sonban, a Csampa királyság vallási központjában (IV XIV. sz.) Csampa CULTiRiS / Kocsis András Sándor 233

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. HABIL. CSC. JÓZSA LÁSZLÓ, EGYETEMI TANÁR Eisingerné Balassa Boglárka

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Doktori értekezés Ruzsicska Yvette A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Konzulens: Prof.Emer.Dr. Herczeg János DSc. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Dr. Visontai - Szabó Katalin

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Dr. Visontai - Szabó Katalin Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Dr. Visontai - Szabó Katalin A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái Doktori értekezés

Részletesebben

Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna

Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Barna, Mezey (szerkesztő); Szerzők Kivonat A kötet a magyar joghistória történetének

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA

REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA REGIONÁLIS TANULMÁNYOK EURÓPA NÉPESSÉG A társadalmak legfontosabb erőforrását a népességük jelenti. Hosszú időn keresztül úgy gondolták, hogy a népesség minősége (kulturáltsága, erkölcse, képzettsége)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A munkaviszony jogi szabályozása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde AZ EMBERI JOGOK MEGHATÁROZÁSA Milyen jogaink vannak? Kezdjünk néhány alapvető meghatározással: Ember: főnév A Homo sapiens faj tagja;

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól

Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IV. Skanzen füzetek KI FIA, BORJA? A hagyományos családformáktól a fogadott rokonságig Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK IV. Ki fia, borja? A hagyományos

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a Szociálpolitika a XX. század első felében Jelige: Stefán a Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kialakuló egészségügy a századfordulón... 2 III. Kik is voltak a legfőbb rászorulók?... 3 IV. Stefánia Szövetség...

Részletesebben

Egyenloség, egészség és a roma/cigány közösség. Financed by

Egyenloség, egészség és a roma/cigány közösség. Financed by Egyenloség, egészség és a roma/cigány közösség Egyenloség, egészség és a roma/cigány közösség [ Financed by Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség Published by: Fundación Secretariado Gitano Ahijones,

Részletesebben

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban

S Z A K D O L G O Z A T. Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Gyermekvédelmi rendszerünk napjainkban Konzulens: Dr. Szabó Annamária Eszter Egyetemi

Részletesebben

Szakdolgozat. Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék

Szakdolgozat. Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék Szakdolgozat Roma kisebbségpolitika különös tekintettel Bátonyterenye térségében Név: Szűcs Gabriella Igazgatásszervező Nappali

Részletesebben

A Családjogi Charta és nagykorú idős

A Családjogi Charta és nagykorú idős Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 41 49. A Családjogi Charta és nagykorú idős családtagok által alkotott család: tekintettel az új Polgári Törvénykönyvre 1 Szeibert Orsolya egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK)

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette:

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette: PANNON EGYETEM BTK ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László Szerkesztette: Géczi János habilitált egyetemi docens és Stirling János egyetemi

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2.

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2. RI ME A LE N DIO Történelem és társadalomtudományok XIX. évfolyam, 1 2. szám Indivisibiliter Írások az Oszták Magyar Monarchia történetéből. A tematikus rovat szerkesztője: M ER N IDIO A LE 2007/XIX. 1

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2012 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben