csakravartin Csáky István (jobbra) külügyminiszteri eskütétele után Imrédy Béla miniszterelnökkel (1938. dec. 10.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "csakravartin Csáky István (jobbra) külügyminiszteri eskütétele után Imrédy Béla miniszterelnökkel (1938. dec. 10.)"

Átírás

1 csakravartin MTI csakravartin más írásmóddal CSHAKRAVARTIN, a világuralkodó ideája az ősi ind eszmevilágban. A szó maga a szanszkrit csakra, azaz kerék és a vartin, azaz forgató vagy irányító szavakból származik, a csakravartin tehát uralkodó, akinek mindenhová elgördül a kocsija, ill. akinek a mozgása akadálytalan. Buddhista és dzsaina források háromféle világi csakravartint különböztetnek meg: a csakravala csakravartin az ind kozmográfia szerinti négy kontinens mindegyike fölött uralkodik; a dvípa csakravartin csak egy kontinenst kormányoz; végül a pradésza csakravartin egy kontinens szűkebb területének ura, azaz helyi király. Az egyetemes uralkodóra, tehát a csakravala csakravartinra vonatkozó első utalások a Maurja-korból fennmaradt szövegekben és emlékműveken olvashatók, ezek Asóka király (Kr. e. III. sz.) hőstetteit magasztalják. Csáky Albin, gróf (szül ápr. 19. Korompa [ma Krompachy, Szlovákia] megh dec. 15. Budapest), Szepes vármegye főispánja 1867-től tól vallás- és közoktatási miniszter lett az újjáalakult Tisza-kormányban. Sokat tett az egyházpolitikai reformokért, a polgári házasság bevezetéséért és a zsidók társadalmi beilleszkedéséért. Nevéhez fűződik a kisdedóvó-törvény ben megvált tárcájától, ám továbbra is részt vett a Szabadelvű Párt munkájában. Csáky István, gróf (szül júl. 18. Segesvár [ma Romániában] megh jan. 27. Budapest), diplomata, politikus. Bécsben a konzuli akadémiára járt, a Budapesti Tudományegyetemen államtudományi doktorátust szerzett. Az akadémia befejezése után követségi attaséként a külügyminisztérium szolgálatába lépett ban gróf Apponyi Albertnek, a magyar békedelegáció elnökének titkára volt a béketárgyalásokon októberében kinevezték II. osztályú követségi titkárrá, majd Magyarország vatikáni követségéhez osztották be. Csáky István (jobbra) külügyminiszteri eskütétele után Imrédy Béla miniszterelnökkel (1938. dec. 10.) A Külügyminisztériumban ( ), majd Bukarestben, a magyar követség tagjaként ( ) teljesített szolgálatot ben a minisztérium sajtóosztályának vezetője, majd a madridi követség ideiglenes vezetője ( ), ezt követően a külügyminisztérium kabinetfőnöke lett júniusában kinevezték I. osztályú követségi tanácsossá, rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré. Imrédy Béla 1938 decemberében kinevezte külügyminiszterré, e posztot haláláig ellátta. Többször tárgyalt Hitlerrel; 1940 augusztusában a magyar delegáció vezetőjeként aláírta a második bécsi döntőbírósági ítéletet, mely visszacsatolta Észak-Erdélyt Magyarországhoz november 20-án ő jegyezte a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozást. Utolsó nagy jelentőségű feladata a magyar jugoszláv barátsági szerződés megkötése volt Belgrádban, december 12-én. család házas- vagy együtt élő pár, ill. egymással rokonságban álló más felnőttek és leszármazottaik csoportja; társadalmi, gazdasági és demográfiai egységként együttműködik a lét- és fajfenntartás, ill. a gyermeknevelés, a szocializáció érdekében. Típusai. Legősibb fajtája a különböző leszármazási csoportból származó férjet és feleséget, valamint vér szerinti vagy adoptált gyermekeiket magába foglaló elemi (nukleáris) család. Ez kétféle rokonsági kapcsolatot feltételez. A nem vér szerinti kapcsolat a szülőket és gyermekeiket, rokonaikat köti össze. Nem zárja ki a fiktív rokonsági viszonyokat sem, mint pl. az adoptálás vagy a keresztgyermekség. Amennyiben a megházasodott gyermekek házastársukkal és leszármazottaikkal nem alkotnak önálló háztartást, többgenerációs vagy nagycsaládról lehet beszélni, mely több, egymással vérrokon elemi családból áll. A családi kapcsolatok szabályait, rítusait az adott kultúra és társadalom intézményrendszere szentesíti. A különböző történelmi korokban és földrajzi területeken más és más típusai alakultak ki. A modern társadalmakban az elemi család a jellemző, mely George Peter Murdock amerikai antropológus szerint történelmi kortól függetlenül mindenütt megtalálható, univerzális jelenség. Szexuális igényeket elégít ki, korlátozza a rivalizálást; védelmet ad a feleségnek a terhesség, valamint a gyermekgondozás ideje alatt; biztosítja a kultúra átadását, a társadalmi szerepek elsajátítását; lehetővé teszi a nemek és korok közti munkamegosztást. Az alapvető kötelékek férj és feleség, szülő és gyermek, valamint a testvérek között jönnek létre. E családmodellnek számos alternatívája van. Sok afrikai tradicionális törzsi társadalomban a gyermekeket elsősorban a fiúkat bizonyos életkor elérése után kiszakítják az otthoni környezetből, és a szocializáció a falu vezetőinek felügyeletével törté- 228

2 nik. További változata a ma a nyugati világban meglehetősen elterjedt egyszülős család. Ez létrejöhet válással, megözvegyüléssel, különéléssel vagy akár házasságon kívüli gyermekvállalással. A tradicionális társadalmakban a leányanyák gyermekeit esetenként a nagyszülők nevelik fel. Az egyedül maradt házasfeleket környezetük sokszor nemcsak bátorítja, de kényszeríti is az újabb házasságkötésre. Az egyszülős és az elemi család különleges keveréke a karibi szigetvilágban uralkodó anyaközpontú (matrifokális) családszervezet. Itt központ az anya; az irányítás, a gazdasági döntések meghozatala az ő joga. Az apa kevés időt tölt gyermekeivel, gyakran külön lakik. Az anya halála esetén helyét legidősebb lánya veszi át. Ha ez nem sikerül, több újabb matrifokális egység jön létre. A matrilineáris (anyaági vagy nőági) leszármazáson alapuló modell annyiban tér el a nyugat-indiai mintától, hogy tengelyében az anya fivére, a nagybácsi és az unokaöcs viszony áll. A poligámia többnejűség vagy többférjűség, előbbit poligüniának, utóbbit poliandriának nevezik. Valamelyik formája a kultúrák 90%-ában előfordult. A nagycsaládnak ugyancsak különböző típusai léteznek, kialakulásának gazdasági okai vannak. Együtt élnek benne a szülők, házas gyermekeik saját gyermekeikkel, valamint a még nőtlen idősebb fiúk és a hajadon leányok. Történelmi fejlődés. A család kialakulása mintegy százezer éves fejlődés eredménye. Lewis H. Morgan három evolúciós fejlődési típust (vadság, barbárság, civilizáció) és ötféle családformát különböztetett meg. Az első a vérrokonsági volt, amely a vér szerinti és oldalági fivérek és nővérek csoportházasságán alapult. A másik forma a patriarkális família egy férfinak több nővel kötött házasságán alapszik. A civilizáció korában vált uralkodóvá a monogám család, amely a férjen és feleségen kívül mindenkit kizár a szexuális viszonyból, és megköveteli a házastársi hűséget. A már írásbeliséggel rendelkező antik görög időkben a rokonsági csoport négy szintjét különböztették meg: a frátriát; az arisztokrata nemzetséget; a bővített rokonsági csoportot és a háztartást. A homéroszi korban (Kr. e. 700 k.) az alapvető lakóhely- és gazdálkodási egység az elemi család volt. Ugyanakkor a korszak irodalma és mitológiája a meglehetősen sok tagot számláló nagycsalád jelenlétére utal. A városállamokban szétvált a nyilvános- és a magánszféra, a háztartás az utóbbihoz tartozott. A közkeletű família szó latin eredetű, háztartást jelentett, amelyet meglehetősen sűrű rokonsági szálak szőttek át. Ezek az apaági családcsoportok, melyeket gensnek (nemzetség) neveztek, a háztartásokkal együtt a társadalom alapját képezték. A gens tagjai ugyanazt a nemzetségnevet viselték, férfi és családjog nőtagjai is apaágon örököltek. A nemzetségen belül nem lehetett házasodni, a vagyon öröklődött. A középkori család fejlődését a germán törzsi szokások, a rómaiaktól örökölt jogrendszer, a feudalizmus, a kereszténység hitelvei és az egyház kötelező előírásai határozták meg. Délen és keleten uralkodó maradt a patrilineáris (apaági) leszármazás, míg nyugaton a germánoknál s valószínűleg a kelta törzseknél is a bilaterális (kétoldalú) leszármazás kapott hangsúlyt. A germánoknál a kereszténység felvétele előtt megengedett volt a közeli rokonok közötti házasság a törzsön belül, a monogámia normája mellett azonban a férfiak ágyasokat tarthattak. A katolikus egyház hatalmának növekedésével szigorodtak a szabályok, az egyház a rokonsági csoporton belüli házasság tilalmával elérte a nagy vagyonok elaprózását, és ezzel megtörte a nagycsaládok és a rokonsági csoportok gazdasági hatalmát. A modern család. Nincs általánosan elfogadott meghatározása, sokak szerint egyet jelent az ipari forradalom utáni nyugat-európai típussal. Európai mintája XIII XIV. századi előzmények után, a polgáriasodás során létrejött új együttlakási, ill. együttélési igények hatására alakult ki. Változás ment végbe a szerkezetében, és társadalomhoz való viszonyában. A magánélet terepe lett, ahol fontossá vált a kényelem és az otthonosság. Ez megjelent az otthon struktúrájának átalakulásában is. A gyermekek térbelileg elkülönültek szüleiktől, létrejött a gyerekszoba. Az apa ugyanakkor megtartotta vezető szerepét. A modern családra jellemző, hogy a párválasztásban gyengült a szülők meghatározó szerepe. Mindinkább kivált a társadalmi munka kapcsolatából, s termelői funkcióit a fogyasztási funkciók váltották fel. Az ipari fejlődés és a modernizáció révén növekedett ugyan a számuk, csökkent viszont átlagos nagyságuk: a demográfusok szerint ez 4 fő. A válások növekedésével gyakorivá váltak a csonka családok, s változatos együttélési formák is kialakultak. Talcott Parsons amerikai szociológus szerint ma a család két legfontosabb funkciója 1. a gyermekek elsődleges szocializációja, 2. a felnőtt személyiség megszilárdítása házassággal és gyermekneveléssel. Az elsődleges szocializáció a gyermekek családon belüli nevelésére, a másodlagos szocializáció a tágabb társadalomba való beilleszkedés megtanulására, a felnőttekkel és saját korosztályukkal fenntartott kapcsolataikra utal. A szülők tanítják meg gyermekeiket beszélni, a gyerekek itt tanulják meg a helyes viselkedést, a kapcsolattartás alapjait, s elsajátítják a társadalom normáit és értékeit. családfakutatás lásd genealógia családjog a házasság, ill. a család intézményére vonatkozó jogszabályok összessége; általában meghatározza a családtagok, ill. a családok és a társadalom közötti jogi kapcsolatokat. 229

3 családnév A modern időkig a házasságkötés általános szabálya az volt, hogy a nő függőségét jogilag áthelyezték az apától a férjhez, aki vállalta a nő feletti gondnokságot, ügyeinek irányítását. A férjnek a menyasszonynyal együtt adott pénzösszeg vagy vagyontárgy, a hozomány gyakorlatát számos országban ismerték és követték. A modern házasság leginkább egy férfi és egy nő önkéntes szövetségeként jellemezhető. A XIX XX. századi női emancipáció drámaian megváltoztatta, főként a tulajdon és a gazdasági státus terén. A XX. század közepére a legtöbb nyugati ország törvénybe iktatta a házasfelek egyenjogúságát. A házasságok felbontása egyike azon területeknek, ahol a törvényeknek egyensúlyozniuk kell az egyéni és a közös érdek között. Számos régi jogrendszerben lehetséges volt az egyoldalú válás bizonyos formája, csupán azt követelték meg, hogy egyik fél kinyilatkoztassa válási szándékát. A legtöbb modern rendszer elismeri a közös válási kérelmet, de sokszor előírás a békéltetés megkísérlése. A gyermekek helyzete sajátos kérdéseket vet fel. A gyermekgondozást korábban teljesen a szülőkre hagyták, ez általában az anyát jelentette. A társadalmak többsége felismerte a gyermekek jogainak védelmezésében és a gyermeknevelés egyes szabványainak előírásaiban megnyilvánuló előnyöket. A gyermekmunkára és a bántalmazásra vonatkozó törvények szintén hangsúlyozzák a társadalom felelősségét a gyermek legfontosabb érdekeinek védelmében. Az elhunyt családtag által hátrahagyott tulajdon megosztásának intézésére különféle eszközök állnak rendelkezésre: a végrendelet az elhunyt kívánságait fejezi ki a vagyonmegosztásról, de a túlélő házastárs vagy leszármazott vitathatja mindazt, amit méltánytalan rendelkezésnek tart. Bizonyos jogrendszerek végrendelet hiányában elismerik a család követeléseit. A magyar családjogi szabályozás célja, hogy rendezze és védje a házasság és a család intézményét, biztosítsa a házasságban és a családi életben a házastársak egyenjogúságát, fokozza a gyermekekért viselt felelősséget, előmozdítsa az ifjúság fejlődését óta a házasság érvényességi feltétele az anyakönyvvezető előtt történő házasságkötés. A házastársak jogai és kötelességei egyenlőek, osztatlan közös tulajdonuknak számít minden, amit a házasság alatt akár együtt, akár külön-külön szereztek, kivéve az ún. különvagyont. A kiskorú gyermek szülői felügyelet alatt áll, melyet együttesen gyakorolnak a gyerek érdekeinek megfelelően. A bíróság bármelyik házastárs ill. a házastársak közös kérelmére ítélettel felbontja a házasságot, ha házaséletük helyrehozhatatlanul megromlott. A váláskor a közös kiskorú gyermek érdekét figyelembe kell venni. A magyar jogban az öröklési jog nem a család-, hanem a polgári jog része. családnév másképpen VEZETÉKNÉV, az egy családba tartozók öröklődő közös neve. Sok családnév abból származik, hogy egy-egy személyt másvalakihez leggyakrabban az apjához fűződő kapcsolata alapján azonosítottak, ilyen az angol Johnson ( John fia ), a skót MacDonald vagy a magyar Pálfi családnév; mások a származást, a lakóhelyet, a foglalkozást, vagy a személy megjelenését írják le (Németh, Budai, Takács, Vörös). Az egyes kultúrák családnévhasználatában gyakran tükröződnek történelmi fordulatok vagy más kulturális jellegzetességek. A családnév az egyes kultúrákban igen eltérő időpontokban jelent meg: Kr. e ben egy kínai császár elrendelte az öröklődő családnév használatát. Angliában ez a folyamat fokozatosan ment végbe, Kr. u táján kezdődött, és mintegy hat évszázadig tartott. Magyarországon a nemesség körében a XIV., más rétegekben a XV. században vált gyakorlattá. A családnév kötelező használatát és anyakönyvezését II. József rendeletére vezették be 1787-ben. Némely kultúrákban a családnév használata a XX. századig sem vált általánossá, pl. Törökországban egy 1935-ös törvény rendelte el a családnév kötelező használatát. családtervezés az a gyakorlat, amelynek célja, hogy a gyermekek számát és a közöttük lévő korkülönbséget szabályozzák a családban. Az Egyesült Államokban Margaret Sanger az 1920-as években alapította az első születésszabályozási klinikát. Ezután a világ számos országában jöttek létre családtervezési és egészséggondozó kórházak. A kérdéssel olyan nemzetközi szervezetek is foglalkoznak, mint az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapja (UNFPA), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Világbank. Lásd még fogamzásgátlás, születésszabályozás csalánfélék (Urtica- Új-Zélandon honos csalánfaj (Urtica ferox) G.R. Roberts, Nelson, New Zealand ceae), a rózsavirágúk (Ro sales) rendjébe tartozó család mintegy 54 nemzetség kb fajával. Lágy vagy fás szárúak, ill, kúszónövények egyaránt lehetnek. Elsősorban a trópusokon elterjedtek, száraikon és tarka, bőséges présnedvű leveleiken gyakorta csalánszőrök találhatók. Viráguk ap ró, zöldes, termésük szá raz, egymagvú, egyvagy kétlakiak lehetnek. Egyes fajok, pl. a hócsalán (Boehmeria nivea) 230

4 csalánvirágúak szárának hosszú rostjait a textilipar hasznosítja. A pílea (Pilea) nemzetségbe kúszó dísznövények tartoznak, a falgyom (Parietaria) nemzetséget pedig dísz- és gyomnövények alkotják. A Szardínia és Korzika szigetéről származó Soleirolia soleirolii kerek levelű, mohaszerű kúszónövény. A hangyafa (Cecropia peltata) Amerika trópusi vidékein őshonos, üreges szárát hangyák lakják. Magyarországon a család néhány faja fordul elő, ezek közé tartozik a jól ismert gyomnövény, a nagy csalán (Urtica dioica) is. csalánkiütés más néven URTICARIA, allergiás bőrreakció; hirtelen kialakuló, sima, lapos felszínű, enyhén előemelkedő foltok, ill. göbök formájában jelentkezik. A rendszerint piros vagy halvány rózsaszínű elváltozások erősen viszketnek. Általában 6 24 óra alatt megszűnnek, de előfordulhat, hogy sokáig megmaradnak. Heveny formájának leggyakoribb oka az ételallergia (pl. hal, tojás, bogyós gyümölcsök, diófélék miatt). Okozhatják gyógyszerek is, különösen a penicillin, a fehérjetartalmú készítmények, valamint belélegzett anyagok (pl. rovarirtó szerek, por, toll). Ugyancsak előidézhetik: hideg vagy meleg, mechanikai sérülés, ill. élősködő okozta vagy egyéb fertőző betegségek. Idült változatának a stressz lehet a kiváltó oka. Az erek hízósejtjei hisztamint tartalmaznak, ami az ingerlő anyag behatolását követően felszabadul, és a hajszálerek áteresztő képességét megnöveli, így a plazma a bőrsejtek közötti résekbe jut, ez hozza létre a duzzanatokat és a viszketést. A kezelés során azonosítják az allergént; a bőrelváltozások megszüntetésére pedig adrenalin és antihisztaminok adhatók. Okait és a bőrelváltozások különféle formáit a jelenségre utaló jelzővel írják le: pl. a hólyagos, a napfény hatására kialakuló, ún. szoláris, valamint a bőr alatti szövetek duzzanata miatti ún. szubkután csalánkiütés. csalánozók (Cnidaria), gerinctelen állatok törzse, kb vízben élő, egyszerű testfelépítésű fajjal. A Földön igen régen, már mintegy 600 millió évvel ezelőtt megjelentek. A legtöbb állati szervezettel ellentétben egyedfejlődésük során a sejteknek csak két rétege külső (ektoderma) és belső csíralemez (entoderma) jelenik meg; a kettő közti kocsonyás töltelékszövet még nem tekinthető valódi harmadik csíralemeznek (mezoderma). Az ektoderma hám- és érzékelősejteket tartalmaz, itt találhatók azok a csalánsejtek is, melyekről az állatcsoport a nevét kapta. Az entodermát alapvetően mirigyhám alkotja. Testük sugaras szimmetriájú, anatómiai felépítésük a bonyolultabb élőlények egyedfejlődésének ún. bélcsíra stádiumára hasonlít. Belső szervük az űrbél, melynek egyetlen, száj- és végbélnyílásként egyaránt funkcionáló nyílása van. Légzésük az egész testfelületen át történik, idegrendszerük diffúz, azaz nincs központja noha egyes medúzáknál kialakultak gravitációt érzékelő sejtcsoportok, sőt képalkotásra alkalmas szemek is. A rendszerint nagy menynyiségű tapogató a szájat veszi körül. A Crossota nemzetségbe tartozó hidramedúza az Északi-sarkvidék mély tengereiben él Méretük változatos, a mikroszkopikustól a méteresnél is nagyobb átmérőig terjed. Ragadozók; zoo - planktont vagy nagyobb méretű élőlényeket fogyasztanak. A vadászatot a tapogatókban található csalánsejtek bénító mérge segíti számos faj mérge elég erős ahhoz, hogy még az emberen is kiütést vagy átmeneti bénulást okozzon, nem egy csalánozó szúrása halálos is lehet. A táplálék az űrbélbe jut, ahol lebomlik és felszívódik a testbe. Sok csalánozónak két alapvető formája van, a polip és a medúza alak. A polip helytülő: felülethez rögzítve él. Gyakran telepeket alkot, és nagy csoportokban fordul elő a zátonyokat alkotó korallok is ilyen csalánozók. A medúza rendszerint szabadon úszó, harangra vagy csészealjra hasonlít. Sugárhajtással úszik, ennek hajtóerejét a száj körüli izmok ritmikus összehúzódása adja. Bizonyos fajoknál mindkét forma megtalálható; a polipforma ivartalanul, míg a medúza ivarosan szaporodik. Sok esetben azonban a két alak valamelyike hiányzik, az életciklus pedig teljesen eltérő is lehet. Rendszertani felosztásuk vitatott. Valószínűleg az Anthozoa nevű altörzsük tekinthető a legősibbnek: közéjük tartoznak a magánosan vagy telepesen élő virágállatok, a tengeri rózsák és a korallok. A hidraállatok (Hydrozoa) altörzsébe mintegy 2700, viszonylag kisméretű faj sorolható. A Medusozoa altörzs három osztálya a kockamedúzák (Cubozoa), a kehelyállatok (Scyphozoa ide tartozik a legtöbb, köznyelvi értelemben medúzának nevezett állat) és a Staurozoa. csalánvirágúak (Urticineae), a kétszikűek rózsavirágúak (Rosales) rendjének az egész Földön nagy fajgazdagságban előforduló alrendje (néha külön rendnek tekintik); négy család eperfafélék, szilfafélék, csalánfélék, kenderfélék (lásd ott) 125 nemzetségének csaknem 3100 faját foglalja magában. Kevin Raskoff NOAA/Census of Marine Life 231

5 _Britannica_5_kotet_Aprobetus_tortenelem :16 Page 232 és Somorja (Šamorín). A terület a honfoglalás után kezdett benépesülni, később számottevő német lakosság érkezett. Az áradások és a mocsarak művelésre jórészt alkalmatlanná tették. Később termékeny öntéstalaj alakult ki felszínén. Pozsony, Komárom és Győr vármegyék területéhez tartozott. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiának ítélte, majd az első bécsi döntés (1938) nyomán 1945-ig visszakerült Magyarországhoz. A II. világháború utáni földreform sok szlovák és cseh betelepülőt vonzott, míg a magyar lakosság egy részét áttelepítették. Ennek ellenére lakóinak kb. négyötöde jelenleg is magyar. Csalog Zsolt 1995-ben MTI Fotó: Tóth István Csaba Az eperfafélék népes családjába főleg trópusi és szubtrópusi fák és cserjék tartoznak. A csalánfélék túlnyomórészt lágy szárúak, némely fajok csalánszőröket viselnek. A szilfafélékhez északi mérsékelt övi, trópusi vagy szubtrópusi területeken elterjedt fák és cserjék sorolhatók. A kenderfélék a rend legkisebb tagja, növényei a kender és a komló. csalás vagyon elleni bűncselekmény; az követi el, aki jogtalan haszonszerzés végett mást megtéveszt vagy tévedésben tart. Számos törvénykönyv olyan tágan határozza meg, hogy nem csupán a szándékos megtévesztések, de a szabályos üzleti ügyek során felmerülő félreértések (így a másik félnek kárt okozó mulasztások, eltitkolások és a partnernek egyoldalúan hátrányt okozó üzlet) is bele tartoznak. csáldiráni csata (1514. aug. 23.), az oszmán törökök döntő győzelme a perzsa Szafavidák felett. I. Szelim oszmán szultán 1514-ben hadjáratot indított I. Iszmáíl perzsa sah ellen. Le akarta törni a miszticizmust képviselő Szafavidák vallási és politikai befolyását a türkmén törzsek körében, mivel ezek nyíltan fellázadtak az oszmán uralom ellen. Szelim előbb leverte a lázadókat, majd hadjáratát szent háborúnak nyilvánította. A két uralkodó seregei végül a kelet-anatóliai Van-tótól északkeletre, Csaldirán mellett ütköztek meg, és az oszmánok fölényes győzelmet arattak. A csata legjelentősebb következménye az volt, hogy utána kebelezte be az Oszmán Birodalom a kelet-anatóliai kurd fejedelemségeket és a dulkadiri türkmén fejedelemséget (1515). Így védve lett a keleti támadók ellen, és ellenőrzése alá vonta a selyemkereskedelem Tebríz Aleppó és Tebríz Bursa közötti útvonalait. Csallóköz szlovákul ŽITNÝ OSTROV, a Duna és a szárazföldi Európa legnagyobb szigete (1886 km2) a Kisalföldön, Szlovákia délnyugati részén. Legfontosabb települései Dunaszerdahely (Dunajska Streda), Komárom (Komárno), Nagymegyer (Veľký Meder) Csalog Zsolt (szül nov. 30. Szekszárd megh júl. 18. Budapest) író, szociográfus; az ELTE történelem, néprajz és régészet szakjain 1960ban szerzett diplomát, majd Szolnokon és Budapesten muzeológusként dolgozott től szociológusként kezdett tevékenykedni, főként a magyar cigányság társadalmi és kulturális helyzetével foglalkozó vizsgálatokban vett részt. Az 1980-as évek elején csatlakozott a demokratikus ellenzékhez, több írása szamizdatban jelent meg től 1991-ig New Yorkban élt, közben 1988-ban a Szabad Demokraták Szövetségének egyik alapító tagja lett. Szeder László csalás A csallóközi Kis-Duna és a Vág összefolyása Gútánál 232

6 Előbb elbeszéléskötetekkel jelentkezett, majd olyan műveket írt, melyek egyesítik a riport, a szociográfia, a dokumentumregény és a fikciós szépirodalom jellegzetességeit. A legjelentősebbek: Kilenc cigány (1976); Parasztregény (1978); A tengert akartam látni (1981); Cigányon nem fog az átok (1988); Fel a kezekkel, Egy téglát én is letettem, M. Lajos, 42 éves (mindhármat 1989-ben adták ki) utáni publicisztikájának is legfőbb témája a cigányság társadalmi helyzete volt ben a Raoul Wallenberg Egyesület alapítója és ügyvivője, majd a következő évben elnökké választották, 1995-ben pedig részt vett a Roma Sajtóközpont létrehozásában, és az intézmény első vezetője lett. Halála után, 2008-ban jelent meg Krisztina c. erotikus regénye. csalogány (állat), lásd fülemüle Csálukja uralkodócsalád a régi Indiában. I. Pulakésin 543-ban elfoglalta és megerősítette Vátápi-hegyi erődítményét, és uralma alá vonta a Krisna és Tungabhadra folyó közötti területet, valamint a Nyugati-Ghátokat. Fia, I. Kírtivarman (ur ) pedig az értékes Konkan-partot szerezte meg. II. Pulakésin (ur ) meghódította Gujarat és Málava egyes részeit, majd az északnyugat-indiai Kannauj ellen fordult. 624 körül elragadta Véngi királyságát a Visnukundin családtól, létrehozva ezzel a keleti Csálukja-birodalmat. A Pallavák 641 és 647 között dúlták fel a Dekkánt, és elfoglalták Vátápit, a család azonban 655-re talpra állt, és kiterjesztette a hatalmát Gujaratra, 660-ban pedig megszerezte Néllóré egyes területeit. I. Vikramáditja (ur ) 670 körül elfoglalta az akkori Pallava-fővárost, Kanchipuramot. II. Kírtivarmant a szintén északi eredetű rádzsput Rástrakúta nemzetség döntötte meg. A Rástrakúták bukása után, 975 körül Taila megalapította a második nyugati Csálukja-dinasztiát, mely fővárosa, Kaljání nevét kapta. A dinasztiát végül a Kalacsuri nemzetség szorította ki a hatalomból. IV. Szómésvara átmenetileg még egyszer feltámasztotta, de a birodalom 1189-ben darabjaira hullott. csam nyelvek a Vietnamban és Kambodzsában beszélt nyelvek csoportja. Az ausztronéziai nyelvcsalád heszperonéziai ágában nyugat-indonéziai nyelvekként tartják számon. Kilenc változata: rade, bih, szak gia roglai, kuru, haroi, északi roglai, déli roglai, dzsarai és a csam. Az utóbbi kettő a legnagyobb, en, ill en beszélik. csamár elterjedt kaszt Észak-Indiában; tagjai hagyományosan tímárok. Több mint 150 alkasztját kormányzótanácsok irányítják. Foglalkozásuk miatt dögöket kell érinteniük, így tisztátalannak számítanak, és a falvakon kívül élnek. Engedélyezik náluk az özvegyasszonyok újraházasodását az elhunyt öccsével, vagy azonos alkaszthoz tartozó özvegyemberrel. Egy részük a szent Siva Nárájana tanításait követi, és életmódja megváltoztatásával kívánja javítani presztízsét. Ma már sokuk a mezőgazdaságban dolgozik. Csampa kínai nyelven LIN-YI, ősi indokínai királyság; a II. és a XVII. század között állt fenn Vietnam középső és déli partvidéki területein. A maláj polinéz eredetű és indiai kultúrájú csam nép alapította, melyet végül a vietnamiak hódítottak meg. Kr. u. 192-ben jött létre, amikor egy helyi kínai tisztviselő saját királyságot hozott létre a mai Hué város körüli területen. A régióban fokozatosan érvényesülni kezdett az indiai kultúra hatása, és kialakult egy többközpontú, négy kicsi államra tagolódó királyság, mely erős flottát épített ki, amit kereskedelemre és kalózkodásra egyaránt felhasznált. 400 körül egyesítették. A kínaiak 446-ban elfoglalták, és újból fennhatóságuk alá vonták. A VI. században egy új dinasztiának köszönhetően elvágta Kínához fűző kötelékeit, és függetlenné vált. Központja lassanként északról dél felé tolódott. A VIII. század végén az államot a Jáváról induló támadások kötötték le, a IX. században azonban ismét befolyást tudott gyakorolni a határközeli kínai tartományokra és a nyugaton egyre terjeszkedő khmer birodalomra. Ekkoriban fővárosát ismét északra helyezték, a mai Hué közelébe. A fővárosban díszes paloták és templomok épültek. A X. században a vietnami Dai Viet királyság növekvő nyomást fejtett ki rá, majd 1145-ben a khmerek meghódították. Két évvel később új csam király lépett fel Dzsaja Harivarman néven, elűzte a hódítókat, sőt utóda kifosztotta a khmerek fővárosát, Angkort és 1220 között újból khmer fennhatóság Szentély My Sonban, a Csampa királyság vallási központjában (IV XIV. sz.) Csampa CULTiRiS / Kocsis András Sándor 233

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

ÁLLATOK R.: ANIMALIA

ÁLLATOK R.: ANIMALIA ÁLLATOK R.: ANIMALIA Többsejtű állatok országa Regnum Animalia (Metazoa) heterotróf soksejtűek diploidok, haploid stádium a gamétákra korlátozódik laza sejttársulás álszövetes szövetes kb. 600 millió éve

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott SABAU PETRU és házastársam,

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT HÁZASTÁRSI TARTÁS ROKONTARTÁS

ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT HÁZASTÁRSI TARTÁS ROKONTARTÁS ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT HÁZASTÁRSI TARTÁS ROKONTARTÁS Szeibert Orsolya PhD ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék 2013. 10. 01. Házasságon kívüli partnerkapcsolatok Vitatottság Eredeti elképzelések jelzés a jogalkalmazónak?

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik Házasság Partnerkapcsolatok körében a legvédettebb Alaptörvény védelme, Ptk védelme Házasság megkötése Házasság érvénytelensége Házasság felbontása házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása közös

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016.

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016. A házassági bontóperek szabályozásának változásai Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2016. 1 1. A polgári házasság jogi kezdetei A házasság felbontásának polgári szabályai a polgári házasságkötés

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Goldsmann Bernard?? Interjúalany. Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) 1932. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Goldstein??? Apai nagyanya Goldstein?-né (szül.? Rozália) 1874 1949 Anyai nagyapa Goldsmann Bernard?? Anyai nagyanya Goldsmann Bernardné (szül.? Eszter) 1880-as évek 1970- es évek

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...

TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG... TARTALOMJEGYZÉK FELDOLGOZOTT JOGSZABÁLYOK...3 ELŐSZÓ...4 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL NEGYEDIK KÖNYV, CSALÁDJOG...5 IV. Fejezet A Ptk. Negyedik Könyvéhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések...6

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Dr. Forrai Judit. elősegítői és eszközei: gazdaság, politika, társadalmi ellenőrzés és nevelés

Dr. Forrai Judit. elősegítői és eszközei: gazdaság, politika, társadalmi ellenőrzés és nevelés A szexualitás és a társadalom A szexualitás kultúrtörténete. Szerelem, szex, házasság és család szerepe, történelmi változásai. Szexualitásról való társadalmi diskurzus Dr. Forrai Judit. I. Alapvető szükségletek

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. )

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) A rokonság Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) Az apai jogállás keletkezése Vélelmet keletkeztető tények (sorrend!): 1. házassági kötelék (4:99. ) 2.élettársak reprodukciós eljárásban

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához A mellékelt minta szerint benyújtott keresetlevélben kérheti a bíróságtól házasságának felbontását. Hogyan készítse el a keresetlevelet?

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1

Jegyzőkönyv apai elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre 1 Anyakönyvi szerv azonosítója: Külképviselet megnevezése: OTTAWA Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma: Iktatószám: I. A személyesen megjelent

Részletesebben