A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben"

Átírás

1 A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a buddhizmus és a hinduizmus? Mit hirdet a kereszténység és az iszlám a bűnbocsánat kapcsán? Végül pedig mi a spirituális állásfoglalás szerint a bűnbocsánat? Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben Jézus Krisztus feltámadásában manapság több mint egy milliárd ember hisz. A Bibliában még ettől is sokkal többen. Noha a részletekről mindig is megoszlottak a nézetek, a Krisztusban hívők túlvilágról szóló elképzelései nagyjából egységesek. Közös motívum, hogy az egyes emberek halhatatlan lelkükben haláluk pillanatában találkoznak Jézussal vagy az ő képviseletében egy angyallal. Egész életükről: ballépéseikről (bűneikről) és erényeikről Krisztus fog dönteni a túlvilágon. Tőle fogják megkapni az örök fizetségüket (a bűnbocsánatot is beleértve), mert Krisztus az élőknek és a holtaknak a Bírája. Isten Országa az idők végén fogja elérni a maga teljességét. Az egyetemes ítélet után a testben és lélekben megdicsőült igazak bűntől megtisztultak és megszabadítottak örökké uralkodni fognak Krisztussal, és a világmindenség is átalakul. Akkor Isten lesz minden mindenben az örök életben. A keresztények Jézusra, mint húsvéti bárányra tökéletes áldozatként tekintenek, aki áldozathozatalával az egész világot megváltotta, kvázi elvette a bűneit. Ezért lett ő a Messiás, a túlvilág és e világ megváltója. Aki Krisztusban hisz, annak minden bűne megbocsáttatik. A keresztény terminológia szerint a megváltás szabadulást, üdvözülést jelent a bűntől, sőt a haláltól is. A pokol fő büntetése örökre elszakítottság Istentől, akiben az ember egyedül találhatja meg az életet és a boldogságot, amelyre teremtve lett, s amelyre vágyik. Aki Jézusban hisz, az a paradicsomba kerül. Örök élet és boldogság vár rá. Akiknek nem volt hite és élő kapcsolata Jézussal, vagy még nem hallottak Jézusról, azok a halottak birodalmába jutnak, amit a Biblia Hadesnek nevez. Sorsuk itt még nem dőlt el örökre (Jel 22, 2). A Hádész nem azonos a pokollal; a fordításokban ez nem jut kifejezésre. Nem hagyod lelkemet a Seolban (pokolban)" helyett a halottak birodalmában. A gyehenna, vagy a tűznek tava a pokol nevei. - Akik teljesen az igazság ellen döntöttek és a Sátán eszközeivé lettek, a halál után azonnal a sötét szellemek társaságába kerülnek. A Biblia tisztán kimondja, hogy az újszülöttek bűnösként jönnek a világra. Tehát nem ártatlanok, nekik is szükségük van a lelki újjászületésre. Őket is csak Krisztus mentheti meg. (eredendő bűn kérdése) Ezzel szemben Jézus magasztalta a gyermekek ártatlan hitét: mert övék a mennyeknek országa.", amíg nem váltok újra olyanokká, mint a gyermek, nem mentek be a mennyeknek országába. Kibúvó: A felnőttek bűneihez képest az újszülöttek és a gyermekek viszonylagosan ártatlanok. (5Mózes 1,39 Jónás 4,11 Róma 9,11) Keresztény bűnkategóriák, amelyek megbocsátásra várnak: A nemzedékről nemzedékre szálló örökletes bűn. Ennek ideiglenes büntetése az Istentől való eltávolodás. A bűnbocsánat után újra kapcsolatba léphet a lélek Istennel.

2 Az Ádámtól mindenki által örökölt bűn, melynek a halál a fizetsége, de nem jár érte örök kárhozat. A lélek új esélyt kap. Ugyanakkor létezik a személyes bűnöknek egy igen terebélyes kategóriája, amelyet a szabad akaratból elkövetett bűnök alkotnak. Ezek bűnbocsánata a Szentírásban foglaltak szerint érhető el, illetve Jézus Krisztus által. BŰNBOCSÁNAT AZ ISZLÁMBAN Isten minden prófétája arra szólította fel népét, hogy az Egyetlen Igaz Istent imádják, és hogy higgyenek a túlvilági életben. Éppen ezért minden próféta olyan nagy hangsúlyt fektetett a túlvilági életben való hitre, hogy az ebben való legenyhébb kételkedés is már Isten tagadását jelentette, tehát bűnnek számított. A halál utáni életben való hit forrása az isteni kinyilatkoztatás. A prófétákkal két kérdésben szállt szembe a nép: 1.) Isten létezése; 2.) a túlvilági élet kérdése A Korán mint utolsó isteni kinyilatkoztatás logikus érvekkel támasztotta alá a túlvilági élet létezését: Az kelti életre a csontokat miután elporladtak, aki először alkotta, akinek minden teremtésről tudomása van, aki a tüzet az emberiségnek adta, aki mindennek teremtője. De a bűnösök, akik nem hisznek a túlvilági életben, nem foglalkoznak a bűnös élettel, ezért a bűnbocsánatban sem hisznek. Az iszlám szerint, ha nem lenne túlvilági élet, bűn és bűnbocsánat, akkor erkölcstelenség uralkodna a földön, mert az embereknek nem kellene elszámolniuk Isten előtt a tetteikkel. Az Iszlámban a halál egy igen fontos állomás a véges és a végtelen, örök élet között: Minden lélek megízleli a halált. Illendő fizetségeteket azonban majd a Feltámadás Napján kapjátok meg. Akit távol tartanak a [Pokol] tűzétől és a Paradicsomba vezetnek be, az diadalt aratott. (Korán, 3:185). Egyszer eljön a nap, amikor az egész világmindenség összeomlik, és Isten újra feltámasztja a halottakat, hogy az Ő színe elé álljanak. Ezen a napon Allah ítélkezni fog minden ember felett jó és rossz tetteik arányában. Természetesen Isten Igazságos, és a bűnösöket, akik nem hittek benne, megbünteti, azokat pedig, akik jót cselekedtek földi életük során és hittek Istenben, nagy jutalomban fogja részesíteni. (bűnbocsánat) Allah fog határozni minden lélek sorsáról az angyalok által feljegyzett tetteik alapján: A hitetlenek azt mondják: Az óra soha nem jön el. Mondd: De igen. Az Uramra mondom, aki tudja azt, ami rejtve van, bizony be fog következni. És nem kerülheti el az ő figyelmét egy porszemnyi súly sem az egekben, sem a földön. Tehát gyötrelmes büntetésre számíthat. A Korán kijelenti: a földi élet felkészülés a túlvilági és örök életre. Akik ezt megtagadják, azok szenvedélyeik és vágyaik rabjaivá válnak és kinevetik az erényes, istenfélő embereket. Azok, akiknek mérlege súlyos, boldogulnak. Akiknek mérlege könnyű, elveszítik lelküket és örökké a Pokolban fognak lakozni. Íme, az iszlám bűnért és a tisztaságért járó fizetsége. A túlvilági életben való hit előnyei: nemcsak sikert biztosít a túlvilágon, hanem békével és boldogsággal tölti be az evilági létet, a hívőket pedig felelősség- és kötelességtudóvá teszi. A bűn tagadásának és a bűnbocsánat elvetésének nem csupán a túlvilágon, hanem az evilágon is megvannak a következményei: bűn és korrupció féktelenné válik, minekután végül a társadalom összeomlik. A BŰNBOCSÁNAT KÉRDÉSE A KELETI HAGYOMÁNYBAN

3 A keleti vallások a nyugatiakkal szemben egy jóval cizelláltabb túlvilági panorámát tárnak a hívőik elé. A buddhizmusban, ahol a részvét a legfőbb princípium és a hinduizmusban, ahol az isteni egységre helyezik a hangsúlyt, nemigen találkozunk olyan végletes és fatális fogalmakkal, mint örök kárhozat vagy isteni ítélkezés. Annál inkább hangsúlyt kap a karma, a hatás és visszahatás univerzális törvénye. Keleten az egyéni tudat fejlődése és a tetteinkért vállalt felelősség áll az isteni törvények középpontjában, s eszerint számíthat a hívő a túlvilágon különböző következményekre. De a láthatatlan síkokon sem időzik örökké a tudat, mert a reinkarnáció újra és újra létbe szóltja őt, hogy előző életeinek hibáit maradéktalanul kijavítsa és önmagát folyamatosan, a végtelenségig tökéletesítse. A kelet vallásaiban és hitvilágában a reinkarnáció tana jelentős helyen áll. A reinkarnáció visszaszületést, újraszületést jelent, abban az értelemben, ami szerint egy-egy élet végén, a test halála után, lelkünk csak ideiglenesen hagyja el múlandó porhüvelyünket, majd bizonyos teendői elvégzése után egy újszülöttben tér vissza a földre. A reinkarnáció célja: a megtapasztalás, a tanulás, az erkölcsi fejlődés, az élet játékában való részvétel. A karma törvénye arról szól, hogy az emberi tettek a cselekvőre sorsszerűen visszahatnak, sőt tanításai szerint a lét egy olyan reinkarnációs körforgásba ágyazott illúzió, amelyben újjászületéseken keresztül kell megtapasztalnunk tetteink hatását. Itt egészen másképpen definiálódik a bűnbocsánat: egy végtelenül türelmes pedagógiai rendszerrel találkozunk. Feladatunk minden megtapasztalásban az eredethez való visszatalálás, egyfajta felébredés, az értékek tisztánlátása (szeretet, igazság, bölcsesség, erőszakmentesség, erkölcs), a vágyaktól, a szenvedéstől és az illúziók való megszabadulás. Az öröktől fogva létező lélek (atman) szüntelenül járja körforgását (szanszára) a létformák milliárdjai között, újjászületéseinek anyagi minősége előző tetteinek jutalma vagy büntetése. A lélek nem szűnik meg és nem keletkezik, a nagy világkorszakok végén az anyagi semmi állapotában is megmarad, és az új anyagi világ létrejöttekor testesül meg. A körforgás célja a mindenség teljességének megismerése és átélése. A hindu filozófusok és hittudósok iskolát képviselnek, eltérő választ adnak arra a kérdésre, hogy a szanszára ciklusából milyen módon lehetséges a szabadulás (kvázi bűnbocsánat), létezhet-e a teljes megismerés, s hogy ennek elérésekor mi történik a lélekkel. A Dharma tisztelete, betartása és megőrzése szükséges, de nem elégséges feltétele a szanszárából való megszabadulásnak. Eltérő megoldástípusok a bűnös élet megszűntetésére, illetve a bűnös visszahatások kiiktatására: a lelki, szellemi és testi lemondások (jógafajták), a vallásos hit és áldozatok (bhakti), a jó cselekedetek és rítusok (karma jóga), a megismerés útja (dnyána) HINDUIZMUS A brahmanizmus vagy hinduizmus szerint a világrendünk erkölcsi alapokon nyugszik. Az indiaiak hite szerint minden egyén léte és sorsa azoknak a cselekedeteknek szükségszerű következménye, amelyeket korábbi életében véghezvitt. "Amiképpen cselekszik valaki, ahogyan él, olyanná lesz. Aki jót cselekszik, abból valami jó lesz, aki gonoszul cselekszik, abból valami rossz" (Upanisad)

4 A hinduk maguk dönthetik el, hogy a világtörvényt (Dharmát) automatikusan működő, örök törvénynek képzelik-e el, vagy pedig feltételeznek egy világtól különböző vagy esetleg azzal azonos Istent. A hindu maga választhatja ki, hogy ez a Legfelső Lény személyes vagy személyiség feletti, vagy, hogy a panteon számos istene közül Brahmát, Visnut, Sivát vagy egy másik isteni aspektust emelnek ki. A hinduk a bűnbocsánattal kapcsolatban eldönthetik, hogy a magatartás, a tudás vagy az isten iránti szeretet vezet az üdvözüléshez, illetve hogy a megváltás állapota egyénisége átszellemült transzformációjából vagy annak teljes feladásából áll. A hinduizmus nagyvonalú, mert nem lép túl az erkölcsi világrend (Dharma) elismerésének megkövetelésén abból a felismerésből kiindulva, hogy minden hitbeli dolog az egyén személyes ügye, ekképpen az ember viseli a felelősséget metafizikai meggyőződéséért. TAOIZMUS ÉS A BŰNBOCSÁNAT A taoizmus nem tekinthető megváltó lelki gyakorlatnak. Szerintük nincs semmi, amitől meg kellene váltódni, meg kellene menekülni, vagy amiből éppenséggel meg kellene gyógyulni. A megváltásban, megmentésben, vagy gyógyulásban való hit a kárhozathoz, elveszéshez és betegséghez vezet ugyanolyan módon, ahogy a jóban való hit a gonoszban való hithez vezet. Bár nem fogadják el a megváltás kárhozat szerintük hamis kettősségeit, hitük szerint az Út - tal és az Erény -nyel való egyszerű összhangban élés, az anyagi gazdagság, társadalmi fokozat, vagy tekintély erőszakos hajszolásának elkerülése örömteljes élethez vezet. A taoizmusban létezik a halál utáni élet egy másik értelmezése is, amely szerint életük során elkövetett tetteik miatt a halál után büntetésre vagy jutalomra számíthatnak, így újjászülethetnek, de annak megfelelően, hogy előző életükben mennyire voltak jók vagy gonoszak. A BUDDHIZMUS ÉS BŰNBOCSÁNAT A buddhizmus nem ismeri a bűn vallási fogalmát, helyette a buddhisták az ok-okozat viszonyát, vagyis a karmát használják. Általánosságban véve a buddhizmusban az egyén szándékai a karma forrása: jó, rossz vagy akár semleges. A személyes karma (vipáka) eredménye okozza az ember életének nehézségeit, a szegénységet, a rombolást és a harmónia hiányát, de eredményezhet a cselekedeteknek megfelelően könnyű, egészséges, harmonikus életet. A jó cselekedetek következménye a jó vagy jobb élet, a rossz cselekedetek következménye a rossz élet. A karma és a vipaka az egyén cselekedeteinek következménye. A buddhizmus etikai rendszerének alapja a Buddha követői által elfogadott öt tilalom, amely a Nemes nyolcrétű ösvény értelmezéséből következik (Pañca-sīla, az öt tilalom): 1. Ne ölj! 2. Ne lopj! 3. Ne kövess el házasságtörést! 4. Ne hazudj! 5. Ne fogyassz részegítő italokat! Aki még ennél is tökéletesebb akar lenni, annak be kell tartania a következő gyakorlati parancsokat is: Ne fogyassz ételt a nem megfelelő időben! Ne táncolj és ne énekelj szemérmetlen énekeket! Ne viselj ékszereket! Ne ülj magas és kényelmes székeken! Ne aludj

5 nagy és kényelmes ágyakban! A nemes nyolcrétű ösvény követésével a buddhisták megszabadulnak a szenvedéstől és a Középúton járva eljuthatnak a nirvána állapotába. A BŰNBOCSÁNAT SPIRITUÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE Az ember örökösen változóban van, változik az energiája, változik a lénye, csak egyetlen állandó belső magja van: az Isteni Énje, amit sokféleképpen hívhatunk. Az a sokféle hatás, amit kipumpál magából az emberi faj, felold és megköt a sorsában dolgokat. Így mondhatjuk, hogy nincs emberi faj bűn nélkül. Az energiák sem kószálnak céltalanul az idők végezetéig. Minden negatív és minden pozitív energia megy valahová. Sosem tűnhet el semmilyen hatás, ha ez nem így lenne, akkor semmi értelme nem lenne a dolgok Kozmikus Rendjének. Mivel az Univerzum folyamatosan átalakul, sok mindenre fel lehet használni az emberek negatív energiáit is. Persze a karma törvénye is előbb vagy utóbb érvényesül, ha nem is azonnal. Az ember esetére levetítve a bűn, a büntetés és a bűnbocsánat konkrétan azt jelenti, hogy az intelligencia akkor nyer értelmet és célt, amikor szembesül az árnyékkal és felelősséget kell vállalnia a tiszta létezésért és a jó megóvásáért. Hát ennyire gyönyörű az élet! Így aztán a jóság lehet egy szabad akaratból meghozott döntés. Ebből az is következik, hogy a legtöbb, a jóság megóvásáért és a tiszta létezésért született isteni ihletettségű vallásban nem a bűnbocsánat a központi kérdés. Mivel az univerzum többsíkú és párhuzamos világokban léteznek a lelkek, óhatatlan, hogy az egyik síkon ne hibázzon. Ez még nem kell, hogy feltétlenül bűntudatot és lelkiismeret-furdalást okozzon az emberben, mert ez sok esetben csak az egót, a belső ellenállást erősíti. Tehát a lélek hibázhat, s előbb vagy utóbb újabb esélyt kap, hogy hibáit kijavíthassa. Ennek a logisztikájáról és mechanizmusáról szólnak a spirituális törvények. Száraz György Boldog napot! TELEKINÉZIS A telekinézis olyan jelenség, melynek során tárgyakat mozgat meg valaki úgy, hogy közben semmilyen fizikai kontaktusba nem kerül vele. Tehát például nem fogja meg és semmilyen eszközt nem használ fel a művelet során. Vajon, akkor milyen elven működik ez a rejtélyes ráhatás? Minden ember képes erre, vagy csak a kiválasztottak? Amióta az írott történelmünk halad a maga sajátos medrében, azóta vannak olyan feljegyzések, amelyek mágikus hatalommal rendelkező emberekről szólnak. Számos példával lehetne illusztrálni, hogy az emberek egy csoportja a beavatottak képesek voltak látni, hallani és érezni a magasabb világokban zajló eseményeket. Mi több, ráhatást tudtak gyakorolni az emberek sorsára, meg tudták gyógyítani az egyes betegségeiket és akár tárgyakat is meg tudtak mozdítani tisztes távolságból. Mi tudtak ők, amit mi nem? Természetesen a kutató elme azonnal tudományos magyarázatok után kezd el kutatni. Ámde a materiális akadémikus ismeretek valamiféle csalást orrontanak a telekinézis hátterében, azaz valamilyen fizikai szemmel láthatatlan, de amúgy nagyon is létező energiatípusra vagy energiamezőre vezetik vissza a jelenséget. Ilyen példának okáért a mágnesesség. Ha azonban tovább gondolkodunk, nem ad mindenre kielégítő magyarázatot az eddig ismert néhány kölcsönhatásfajta. Így tovább kell kutatnunk!

6 Elképzelhető, hogy a fizikai könyveinkben nem szerepel az a szabály, amely a látszatra természetfeletti eredetű telekinézist okozza? Minden bizonnyal. A jelenség viszont nagyon is létezik és hat. Nem csak bűvészmutatvány, nem csak hókuszpókusz, hanem tény, amelyet az elmúlt ötven évben alaposan vizsgálnak, hiszen számos parafenomén képes használni telekinetikus adottságait, illetve telekinetikus energiáit. Ma már ott tartunk, hogy elhisszük és mérjük is az energiák áramlását. Mind a pszichokinézis (szellemi erővel történő mozgatás, pl.: kanálhajlítás), mind a telekinézis (pl.: odébb tolni egy golyóstollat az asztalon) szignifikánsan megváltozott agyfrekvenciák által, vagyis megváltozott tudatállapotban létrejövő jelenségek. Sokan úgy ismerkedtek meg a tibeti lámák és az indiai guruk telekinetikus képességeivel, hogy saját szemükkel látták ázsiai utazásuk során, hogy az elhagyatott helyeken élő varázslók több mázsás sziklákat emelgetnek fel a mentális erejükkel. Szóval, nem a cirkuszban, nem a David Copperfieldhez hasonló illuzionistáktól látták a trükköt, hanem a természetben élő, a megvilágosodás útját járó személyektől. A kutatók egy része még mindig nem fogadja el, hogy a telekinetikus jelenségek mögött nem csak a szellemek állnak, hanem a testben élő emberi tudat is. Valóban ismeretesek olyan anomáliák, mint az asztaltáncoltatás vagy a spirituális szeánszok alkalmával elmozduló tárgyak jelensége, illetve a parajelenségnek számító Poltergeist (kopogó szellem), amely során akár lebeghetnek is, vagy akár repülhetnek is a tárgyak. A szkeptikus kutatók az Egyesült Államokban és Ausztráliában is végeznek kísérleteket, melyekre teljesen önkéntes alapon lehet jelentkezni. Ezekre a próbákra laboratóriumi környezetben kerül sor. Először néhány grammos tömegű tárgyakat helyeznek egy bura alá. Ezeket kell megmozdítani. Ha létrejön a telekinézis, akkor az a kamera rögzíti és fénykép is készül róla. A zárt térben működtetett mentális ráhatásokra a világ minden táján volt már példa. A tárgyak mozgatása nem véletlenszerűségi elven működik, hanem a tudatos szándék által. Az anyagelvű teóriák és magyarázatok közül a legtöbb erőltetettnek tűnik. Ergo sokkal egyszerűbb a spirituális magyarázat, amely az aurában található bioplazmikus testben jelöli meg a telekinézis rejtélyét. Ez az aurarész nagyon sűrű energiákból épül fel, fizikailag nem, csak műszerek segítségével látható. Egyes személyeknél gyerekeknél és parafenoménoknál gyakoribb ez az aurarész sokkal fejlettebb, mint másoknál. A különleges adottságú személyek tudatuk néhány másodperces intenzív koncentrációjával, tehát az akaratukkal, el tudják mozdítani a kisebb-nagyobb tárgyakat. Felfoghatjuk a telekinézist úgy is, mint a tudatalatti hatalmát, amely befolyásolja a fizikai jelenségeket. A fizikai ráhatások nélkül történő tárgymozgatás a kézzelfogható, laboratóriumi körülmények között történő és megismételhető kísérletek ellenére sem vívta ki a hivatalos tudomány elismerését. Mindent egybevetve a telekinézis működik attól függetlenül, hogy hivatalosan elismerik-e vagy sem. A spiritualitás, mint örökérvényű szellemtudomány, továbbra is ismeri és működteti a telekinézist. Száraz György Boldog napot!

7 ÖNGYÓGYÍTÓ KÉPESSÉGEK Öngyógyító képességekkel mindenki rendelkezik, de korántsem mindenki tudja használni azokat. Aki használja, sokszor nem elég hatékonyan teszi. Ebből a cikkből megtudhatod, mi kell ahhoz, hogy öngyógyító képességeidet maximálisan a javadra fordítsd! Kelettől nyugatig ez a titok! ÖNISMERET = ÖNGYÓGYÍTÁS Minden ember tudatosan és tudattalanul vágyik az egészségre. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megőrizzük a harmóniánkat és a lelki békénket. Ez ellen hat az emberi civilizáció, a környezetünk és sokszor mi magunk is milliónyi apró rombolásokat végzünk magunkon. Mindezt úgy, hogy legtöbbször észre sem vesszük. Ezúttal gondoljuk végig, hogy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy egészségünk és nyugalmunk hosszútávon fenntartható maradjon. A helyzet úgy áll, hogy ismeretek nélkül úttalan a világ. Ez a megállapítás fokozottan érvényes az öngyógyításra. Önismeret nélkül az ember nem képes fenntartani az egészségét. Aki pedig nincs tisztában azzal, hogy az immunrendszerén kívül, van más védelmi felszerelése is, például aurája, s benne többféle öngyógyító képesség, az sok értékes lehetőséget elszalaszt. MI HATÁROZZA MEG AZ ÖNISMERETET? Az önismereti program egy feltáró munka, melynek során saját magunkat fedezhetjük fel. Két alapvető irányultságú erő határozza meg azt, hogy békében tudunk-e élni önmagunkkal és használni vagyunk-e képesek az öngyógyító képességeinket. Az egyik a tudás, a másik a tudás hiánya. Az irányultságunk is kétféle: kifelé forduló és befelé irányuló. Aki folyamatosan csak kívülről várja a segítséget, az biztosan nem használja ki a benne rejlő öngyógyító potenciát. Ellenben aki befelé tekint és odafigyel a testében és az elméjében zajló folyamtokra, az elsajátíthatja az öngyógyítás művészetét. Természetesen az alapokkal érdemes kezdeni: önfejlesztő gyakorlatokkal, gyógyító meditációkkal, elcsendesedéssel, légző gyakorlatokkal. Ezekben az a közös, hogy az energiákat mozgatják meg bennünk. Ugyanakkor ahhoz, hogy elsajátítsuk az alap öngyógyító praktikákat, automatikusan némi szellemiséget is magunkba szívunk, hiszen a megértésükhöz ez nélkülözhetetlen. Az önismeretet a figyelem határozza meg. De nevezhetnénk olykor ezt a figyelmet éberségnek vagy tudatosságnak is. Az emberben az öngyógyító képességek akkor kezdenek igazán kibontakozni, ha egyrészt odafigyelünk rájuk és fejlesztjük azokat, másrészt, ha nem dolgozunk saját magunk ellen. Erre az egyik legjobb példa a stressz. Sokszor hallom túlképzett természetgyógyászoktól, hogy annyit nyűglődnek az egészségükkel, illetve hogy önmagukat nem igazán tudják meggyógyítani. Talán ha azokat a tanácsokat betartanák, amelyeket másoknak szívélyesen adnak, akkor ők is jobb állapotban lennének. A sok idegeskedés az önuralom hiánya. Márpedig a rengeteg bosszankodás, frusztráció, szorongás, s felzaklatott lelkiállapot egyfajta önrombolást eredményez. A stressz (és társai) felborítja az egyensúlyt a sejtjeinkben. Ennek egyik tipikus válfaja az oxidatív stressz, amely növeli a szabad gyökök képződését, növeli az öregedés és a sejtpusztulás esélyeit az adott szervekben, s mint ilyen nagyban felelős a rákos folyamatok, valamint a szív és érrendszeri megbetegedések kialakulásáért. Mindez már tudományosan bizonyított és tízezer számra rugó tapasztalattal alátámasztott tény.

8 Ezek után talán érdemes volna elgondolkozni azon, hogy a gondolkodásmódunk és az életfilozófiánk mennyiben támogatja a fizikai és a mentális egészségünket. Mert viszonylag könnyen belátható, hogy aki naponta csak 2-3 ezer negatív gondolattal vagy érzéssel bombázza magát, mekkora energiát mozgat meg magában, s mekkora hatalmat ad a lebontó folyamatoknak maga fölött. ÖNBIZALOM ÉS ÖNBECSÜLÉS Látszólag semmi köze nincs az ember önbizalmának és önbecsülésének a testi egészségéhez. Nos, ez egyáltalán nincs így. A személyiségünk alappilléreiről van szó. Aki elhanyagolja ezt a két tulajdonságát és ezért önbizalomhiányos lesz és az önbecsülése is hadilábon áll, az számíthat arra, hogy az öngyógyító képességei nem lesznek toppon. Sokszor a gyerekkorban keresendők az önkorlátozó mechanizmusaink okai. Gyakorlatilag az agyunkban, pontosabban a pszichénkben, a tudatalattinkban van csökkentett önbecsülésünk és önbizalmunk gyökere. Az alapvető családi minták szokások, tradíciók és beidegződések alapozzák meg az öngyógyító képességeink szabályos és folyamatos működését. Ha az ember életében nincsenek arra vonatkozó életminták, hogy miként oldjon meg egy külső vagy belső konfliktust, avagy hogyan reagáljon le egy stresszes helyzetet önrombolás nélkül, akkor testi és lelki egyensúlya megbomlik. A felbillenő egyensúlyt megpróbálja visszaállítani a test idegrendszere és a psziché immunrendszere. Azután vagy sikerül neki, vagy nem. A mai társadalmi szindróma szerint többnyire nem jár sikerrel e téren a 21. század embere. S mindez miért? Mert nincsenek meg benne bizonyos önszabályozó minták, melyek önuralmat és sikeres önbefolyásolást eredményezhetnének. TÜKÖR-EFFEKTUS Amit az elme kigondol, azt a test megvalósítja. Ez egy ősi alapszabály. Gondoljunk csak bele, hogy mi is az elme. Az emberi elme a mai állapotában egy érzékszervileg teljes mértékben a földhöz kötött szervünk. Amikor elméről beszélünk, rendszerint a fejünkre, azon belül is az agyunkra gondolunk, mert hiszen a gondolkodásunk, a teremtő erőink és a felfogóképességünk valahol mégiscsak a koponyánkban fókuszálódik. A gondot az jelenti, hogy az elme nem válogat és nem szűr, hanem csak automatikusan végrehajt. Neki mindegy, hogy betegséget eredményező, vagy jólétet, harmóniát teremtő utasításokkal látjuk el. Ő végrehajtja az adott parancsot, és kész. Ezzel megtette a dolgát. Tükör-effektusnak azt nevezik, amikor az elme láthatatlan és megfoghatatlan szintjéről a testi szintre jutnak át a dolgok. Ez egy folyamat, mely ékesen példázza, miként valósulnak meg a szellemi történések a fizikai világban. Ez rámutat egyúttal a felelősségünkre is. Nevezetesen arra, hogy messze nem mindegy, mivel tápláljuk a saját elménket. Amennyiben pozitív érzelmekkel, gondolatokkal és megtapasztalásokkal, valamint sikerekkel és jó érzéseket keltő élményekkel látjuk el az elménket, akkor ezzel arra ösztökéljük, hogy alkosson pozitív dolgokat körülöttünk vagy éppen magunkban. Ha viszont állandóan sopánkodunk, az önsajnálatba menekülünk, ha életünk mellékszereplőjének érezzük magunkat és csak hánykódunk a sors vizein, akkor az a kép fog leképződni, levetülni testünk, illetve sejtjeink szintjére. Ezt hívjuk megbetegedésnek. ÖNGYÓGYÍTÁS

9 Elvileg az elme megzabolázható és irányítható. Azért használom az elvileg szót, mert ez pusztán egy lehetőség a Sors részéről, amivel élhetünk, illetve élhetnénk, ha komolyan vennénk. Az ember sokszor bele sem gondol abba, hogy mekkora lehetőségeket szalaszt el azzal, hogy nem figyel oda az apróságokra az életében. Amikor a testünk jelez, sokszor még akkor sem veszünk tudomást a problémákról. Az ember nem szereti beismerni magának, hogy hibázott, sőt egójától megvezetve a legtöbb esetben valamilyen külső körülménnyel magyarázza egészségének megromlását és lelki egyensúlyának elveszítését. Pedig az ember igenis felelős a tetteiért: mind az elmulasztott, mind a rosszul meghozott döntéseiért. Elvileg képes lenne meggyógyítani magát minden ember, akinek van önbizalma és van hite. Ha nem így lenne, akkor az életnek és benne minden változásnak nem volna értelme. De mivel a teremtő erőink működtethetők pozitív irányba is, s némi energiaráfordítással megismerheti az ember önmagát, ezért a Sors esélyt ad az embernek az önmegvalósításra és a boldog életre. Aki megismeri saját magát, egyúttal saját működését is megismeri. Ezen felül pedig felfedezheti, hogy énjének milyen hatásai vannak mind saját, mind a környezetében élőkre. Aki így kezdi el szemlélni az életet, máris egy kis varázslóvá válik. Hiszen megfigyelheti és befolyásolhatja a pozitív-negatív energiáit, valamint tudatosan válthat ki testi állapotokat magában. A boldogító gondolatok épülést és gyógyulást okoznak, a nevetés szintén harmonizál. Ezt mindig ki lehet használni. Ez már mágia, mindennapi mágikus cselekedet. De ne feledjük: teremtő lények vagyunk, olyanok, mint a Teremtő, csak kicsiben. A test, a lélek és a szellem egysége az ember. Ennek a struktúrának a megbomlása okozza a pszichoszomatikus, vagyis a lelki alapú testi betegségeket. Ezért ha mi gyógyulni akarunk, akkor ezt az úgynevezett a holisztikus háromszöget kell felállítani: a test, a lélek és a szellem dinamikus, önszabályozó egyensúlyát. Ne szégyelljük a gyengeségünket, inkább merjünk beszélni róla. Ha sikeresen szeretnénk használni az öngyógyító képességeinket, tegyük rendbe az emberi kapcsolatainkat, különös tekintettel a párkapcsolatunkra. Semmi földi eredetű dolog nem jelent egy felnőtt számára nagyobb támogató erőt, mint egy jól működő párkapcsolat. Ne okoljuk a Sorsot, ha betegségben szenvedünk. Kérjünk segítséget és higgyünk önmagunkban. Tanuljuk meg, fejtsük meg, mi a betegségeink okozója és erősítsük fel az öngyógyító képességeinket. A külső segítségre azért van sokszor szükség, mert az ember teljesen legyengíthetik bizonyos kihívások. Bár sokszor a kihívás az egót gyengíti le, amely azután a lelki erőket például a hitet blokkolja. Az ezotéria manapság sokféle módszertant kínál, amelynek segítségével az öngyógyító képességeinket beindíthatjuk és aktiválhatjuk. Találkozhatunk a taoistától, az ajurvédikuson és az egyiptomi spirituális gyakorlatokon át a new age-es változatokig szinte mindenfélével. Mindegyikben a központi elem, hogy az agyunkon és a gondolkodásunkon keresztül kordában tarthatók énünk csapongásai, ezáltal irányíthatók a belső energiáink. Jómagam azt javasolnám a keresőknek, hogy mindenképpen a holisztikus személetű öngyógyítás felé mozduljanak el, mert azokkal lehet a legtöbb sikert elérni, hiszen az egységszemlélet foglalkozik az ember minden részével: a látható és láthatatlan tagjaival egyszerre, plusz az energiarendszerével a legalacsonyabb rezgésű részektől a legmagasabbig. Boldog napot! Száraz György

10 AUTIZMUS Az autizmus egy különös fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi és kommunikációs készségekben nyilvánul meg, sokszor egy egész életen át tartó fogyatékos állapotot teremt. A rendellenesség oka ismeretlen, de jobbára a genetikai tényezők minden bizonnyal meghatározó szerepet játszanak a kialakulásában. MI TULAJDONKÉPPEN AZ AUTIZMUS? Kim Peek fejszámoló, gyorsolvasó (valójában nem autista) ihlette az Esőember (1988) című filmet. E produkció kapcsán az egész modern világ megismerhette az autizmust. Az autizmus a szociális és a kommunikációs kognitív készségek fejlődési zavara. Súlyossága széles skálán mozoghat: a mély fogyatékosságtól az ép intellektusú ember enyhe szociális készségzavaráig. Akiknél nem annyira súlyos autista, azok csak támogatásra szorulnak, míg a súlyosabb esetek egész életükön át tartó gondozásra és ellátásra szorulnak. A szakirodalom a kórképet autisztikus spektrumzavarként, vagy pervazív (egész személyiségre kiterjedő) fejlődési zavarokként határozza meg. Az autizmus esetében késés figyelhető meg a szociális interakcióban, a kommunikációs nyelvben, a szimbolikus és imaginatív játékban. A tünetek már 3 éves kor előtt megjelennek. A gyermekek környezetükhöz fűződő kapcsolata és alkalmazkodóképessége sokat javulhat, de az alapprobléma nem változik. 100 típusos gyermekkori autizmussal élő gyermekből 5 válik önálló felnőtté, komoly fejlődésen megy keresztül, de ellenőrzést igényel, a többiek viszont súlyosan fogyatékosak és folyamatosan ellátásra szorulnak. Magyarországon jelenleg a legszerényebb becslések szerint 60 ezer autisztikus személy él. A genetikusok megfigyelték, hogy a családokban halmozódik. Gyakoriságát 0,6%-ra becsülik, de számuk növekszik. Az össznépesség több mint 1%-át valamilyen formában már érinti az autizmus. A diagnosztizált személyek száma növekvő tendenciát mutat, igaz, a módszerek is javulnak. Az autisták szociális beilleszkedésére és ellátásukra kidolgozott programok az elmúlt évtizedekben sokat fejlődtek, ezzel együtt a szolgáltatások nem kielégítőek. Jellemzői: a társas kapcsolatokban elkülönülés (autisztikus magány) vagy szokatlan közeledés; a kommunikációban megnyilvánuló furcsaságok és károsodások: a beszéd hiánya, gyenge beszédhasználat, a nyelv szó szerinti vagy furcsa tartalma, szokatlan hanghordozás; feltűnően korlátozott, szokatlan, kényszeresnek tűnő és/vagy ismétlődő, de sokszor értelmetlen és céltalan tevékenységek, érdeklődés, foglalatosságok és hobbik; a gondolkodásban, a tanulásban és a mindennapi alkalmazkodásban beálló zavarok és nehézségek, amelyek megnehezítik a kapcsolatteremtést; szokatlan mozgásfajták: repkedő kézmozgás, kézrázás, lábujjhegyen járás, test előrehátra ringása (főként stressz hatására); az érzékelés-észlelés területén szélsőségek: csökkent fájdalomérzés, fejlett matematikai kompetenciák például; Gyakoriak az alvászavarok, az evészavarok, a fóbiák, a dühkitörések, az autoagresszió. Nehezen értelmeznek amúgy általános élethelyzeteket.

11 AZ AUTIZMUS FORMÁI Régebben két típusát különböztették meg az autizmusnak: a Kanner-szindrómát és az Asperger-szindrómát. 1.) Az Asperger-szindróma sokszor jól beszélő autista emberekre vonatkozott, ők kevésbé súlyos esetnek számítanak. Sokan kiválóan kommunikálnak, de az olyan kísérőjelenségek, mint az arckifejezés, a testbeszéd, a hanghordozás értelmezése már nehezebben megy nekik. Az Asperger-szindrómára jellemző az átlagos vagy annál magasabb intelligenciaszint és a szokványos nyelvi fejlődés. Ezért nehéz felismerni és diagnosztizálni. Sok Aspergerszindrómás ember képes legyűrni a hátrányait és beilleszkedni a társadalomba, miközben nem is tudja magáról, hogy miben szenved. Hans Asperger osztrák pszichiáter és gyermekorvos írta le először 1944-ben a tünetegyüttest. Sokakat megmentette a megbélyegzéstől és külön osztályt hozott létre számukra. Viktória nővér beszéd-, dráma- és mozgásterápiával fejlesztette az Asperger által vizsgált gyerekeket. 2.) Az előbbi esettel szemben a Kanner-szindrómát a néma, a nyelvet szó szerint vevő, súlyosabb problémákkal küzdő személyekre alkalmazták. Leo Kanner amerikai gyermekorvos írta le először 1943-ban. Kanner sok helyütt hangsúlyozta, hogy normál vagy kiemelkedő intelligenciával bírhatnak. Ma már csak az autisztikus zavart, illetve az Asperger-szindrómát különböztetik meg. A Kanner-szindróma, illetőleg a kisgyermekkori autizmus egy korábbi diagnosztikai kategória. Ez az autizmus egy erős megjelenési formája. Jellemzői a többi között, hogy 3 éves kor előtt visszamaradnak a kommunikációban, a gondolkodásban és a szociális viselkedésben. Az autizmus egy spektrumzavar (ASD), ahol az átmenetek folytonosak a különféle kategóriák között. Az autizmus jellemzően együtt jár más rendellenességekkel, például értelmi fogyatékossággal. Konkrétan az autisták háromnegyede értelmi fogyatékos is. AZ AUTIZMUS OKAI SPIRITUÁLIS OKOK A görög orvosok már Hippokratész idejében leírták az autizmus szindrómáit. Ők akkortájt az isteni vagy sátáni erők megnyilvánulásának tartották. Annyiban minden jel szerint igazuk volt, hogy az illető lélek karmája igen súlyos lehet, ha ilyen súlyosan büntetik. Az autizmus mind az autista, mind a környezete számára átformálja a megszokott életvitelt. A betegnél minden a belső világában zajlik, amitől a külvilág szinte teljesen eltávolodott, illetve elszakadt. Valójában nincs meg az összeköttetés a szellem és a lélek között. Ezért nincs összhang az autistában, ellenben annál nagyobb a zavarodottság. Előfordul, hogy az autisták olyan szuperszenzorikus élményeket élnek át, amelyekre az emberek többsége képtelen. Ez azzal magyarázható, hogy az autisták egy részénél rendkívül nyitott és befogadó a testük körüli energiamező (hiperérzékeny) és sokkal szélesebb sávon keresztül szemlélik az életet. Más szóval, olyan dolgokat is láthatnak és észlelhetnek, amelyeket mi nem. Ez az asztráltestüknek köszönhető. Ami az intelligenciaszintjüket illeti, nos, az bizonyos esetekben messze meghaladhatja az átlagot, mivel kifinomult tudati folyamatok zajlanak le bennük nagy számban. Így lehetséges, mint azt Daniel Paul Tammet autista savant esete is mutatja, hogy némelyikük több nyelven

12 beszél, sokjegyű számokkal is könnyen és gyorsan tud számolni és nagy prímeket is felismer. Azért megjegyzem, hogy a legtöbb savant kiugró emlékezeti, zenei, számolási vagy rajzkészsége mellett mások segítségére szorul a mindennapi életben. (A savant-szindróma egy ritka állapot, amikor a fejlődési rendellenességben szenvedő ember kivételes szakértelemmel vagy képességgel rendelkezik.) Tammet azon ritka kivételek közé tartozik, aki képes az önálló életre. Kiskorában epilepsziás rohamai voltak. Szinesztéziás képessége van, ami nála azt jelenti, hogy a számokat színekkel és textúrákkal látja. Ezen felül online nyelvi kurzusokat ad és egy új nyelvet is feltalált, a mäntit. Beszámolhatunk olyan esetekről is, amikor a karma még ebben az életben letelik, s az autista visszatérhet a normál emberi életbe. Ilyen Asperger-szindrómás autista Axel Brauns, aki miután tünetmentessé vált, könyvet is írt élményeiről Cifraárnyak és denevérek címmel. MATERIÁLIS OKOK A hagyományos felfogással szemben az autizmust nem feltétlenül betegség, nem elmebetegség (pszichózis), hanem a fejlődésnek egy olyan zavara, amely mind minőségében, mind mennyiségében eltér a normál fejlődéstől és legtöbbször fogyatékos állapothoz vezet. Orvosi értelemben nem gyógyítható. Ugyanakkor a várható élettartamot az autizmus nem befolyásolja. Megbukott a fridzsideranya-elmélet is, amely a szülői szeretet és figyelem hiányával próbálta magyarázni az autizmus kialakulását. Az autista gyereket nevelő családokban egészséges gyerekek is vannak. Később kiderült, hogy a szoptatás problémáira az anyamell húsosságára és az érzelemmentes szoptatásra sem vezethető vissza a szindróma. Voltak szakorvosok, akik a védőoltások tartósítására szolgáló etil-higanyban látták a tünetek kialakulásának okát, de ezt 2008-ban megcáfolták. Az Autism Research szakfolyóirat februári számában közzétett egyik tanulmányból kiderül, hogy annak járulékos kockázata, hogy valaki autista gyermeket szüljön, 18 százalékkal nő az anya életkorának minden 5 éves emelkedésével A Pediatrics online kiadásában január 10-én publikált, a New York-i Columbia Egyetem kutatói által készített tanulmány eredményei szerint az autizmus előfordulása szignifikánsan magasabb azon másodszülött gyermekek esetében, akiknél anyjuk első és második terhessége között kevesebb, mint három év telt el. Ha az apa 30 éven felüli, az anya pedig 30 éven aluli, a kutatók szerint nagyobb az esélye, hogy a gyermek autista lesz. A 25 éven aluli anyáknak és 40 éven felüli apáknak született gyermekei esetében kétszer akkora az autizmus kialakulásának kockázata, mint azok esetében, akik édesapja 25 és 29 év közötti. AZ AUTISTÁK VÉLEMÉNYE AZ AUTIZMUSRÓL Egyes autista gyerekek és felnőttek, akik képesek jól kommunikálni, ellenzik a gyógyításukra irányuló kísérleteket. Ők arra az álláspontra helyezkednek, hogy az autizmus sem nem betegség, sem nem fogyatékosság, hanem a létezés egy módja. Ha sikerülne eltörölni a szindrómát, akkor elveszne az emberi agyberendezés sokféleségének egy darabja. Mivel az autizmus beépült a személyiségükbe, az szervesen hozzájuk tartozik, s ha ezt meg akarják változtatni, akkor a személyiségük ellen intéznek támadást.

13 Más autisták azt hangoztatják, hogy az egyes tüneteik melléktermékek, amit a kommunikációs nehézségeik okoznak, merthogy a nem autista emberek nem tudnak velük megfelelően kommunikálni és együtt érezni sem. Száraz György Boldog napot! KÍNAI PIRAMISOK És a kínai Roswell Ki hinné, hogy Kína valóságos piramis-nagyhatalom. A kínai Sen-si tartományban található Kína piramismezője. Erre a területre szigorúan tilos a belépés. De vajon miért? Miért pont ide telepítették a kínaiak az egyik katonai és csillagászati központjukat? Leplezzük le a titkokat! Piramisokkal először Egyiptomban találkoztak az Európaiak. Az Újvilág felfedezése után Mexikóban, Guatemalában, Peruban, Polinéziában, Thaiföldön, Japánban és Kínában is találtak rengeteg Piramist. A mai napig vitatják a régészek, hogy van-e összefüggés köztük. A spirituális tradíciók az állítják, hogy egyes piramismezők között volt kulturális és mágikus kapcsolat, míg a többinél nem. Amikor napvilágot látott, hogy Kínában impozáns piramisok emelkednek, sok kutató fellelkesedett. Már-már az expedíció gondolatát is fontolgatták, hogy a titkos építkezéseket felderítsék, ámde a kínai kormány 2050-ig zárolta ezt a régiót. Nagyjából 2000 négyzetkilométeres területről van. A hatóságok azzal érveltek, hogy csak akkor érdemes ezekkel foglalkozni, amikor a tudósoknak új eljárások és berendezések állnak rendelkezésékre. Az első fényképek állítólag 1945-ben készültek a kínai piramisokról a II. világháború alatt. A Nagy Fehér Piramis a Qin Ling Shan hegyekben áll, 60 mérföldre délkeletre Xi'an városától. A fényképen 45 évig ült az Amerikai Hadsereg, mielőtt a nyilvánosságra hozta volna. Az igazi áttörés Hartwig Hausdorf, német író nevéhez fűződik, akinek 1994-ben sikerült belopóznia néhány tiltott területre. Ezután Hartwig Hausdorf megírta a kínai útjáról szóló beszámolóját. Ebből kiderült, hogy a kínai piramisok sok mindenben hasonlítanak az egyiptomiakhoz és a mexikóiakhoz, de építésükkor már alapanyagot használtak: agyagot. A kutató 4500 évesre becsülte az ősi piramisok korát. Érdekességképpen említi a kutató, hogy 1912-ben két ausztrál kereskedő találkozott egy buddhista szerzetessel, aki kolostora 5000 éves irataiban már talált említést a kínai piramisokról. Eme ősi feljegyzések nagyon öregnek nevezik a gúlákat. Bár az erózió igencsak megrongálta az agyagból készült építményeket, bár Shandongban kőpiramis is található. Hausdorf a szerzője a Fehér Piramis és az Istenek műholdjai című könyveknek. A német író egyik rádióműsorban egy rendkívüli ufó balesetről, a kínai Roswell-ről és a kínai piramisokról beszélt. Szóba kerültek olyan sírok, amelyek nagy számban tartalmaznak furcsa kinézetű, az átlagosnál jóval nagyobb fejjel rendelkező, 4 láb 4 hüvelyk magasságú emberszabású lények csontvázát. Oldalukon pedig több száz gránitba vésett titokzatos szent véseteket fedeztek fel. Bizonyos fordítások szerint ezek egy 12 ezer évvel ezelőtti UFOszerencsétlenségről számolnak be. A környékbeli legendák csúnya, sárgás, csontsovány és nagyfejű lényekről szólnak, akik réges-régen az égből szálltak alá.

14 Noha a kínai kormány lezárta a piramisok körzetét és hiteles fotókból sem állunk túl jól, a Google Map vagy Google Earth műholdas keresőkön bárki meggyőződhet az építmények létezéséről. A kínai piramisok abban hasonlítnak egyiptomi és közép-amerikai társaikra, hogy formájuk négyzet alapú gúlák, illetve csonka gúla. Nem kizárt, hogy egykoron valamilyen kultikus építmény például templom állhatott a csonka gúla piramisok platóján. A legnagyobbak alapterülete 160x167 métereses, míg a kisebbek körülbelül 50x50 méteresek. A kínai piramisok magassága kisebb az alapélek hosszúságánál, átlagban harmad- vagy negyedakkorák (50-20 méteresek). Építőanyaguk föld és agyag, ezen kívül pedig kő. A piramisok nagy része erősen megrongálódott. Közülük a legnagyobb az úgynevezett Nagy Fehér Piramis, amelynek alapja 222x217 m. (Viszonyításképpen a gízai Kheopsz-piramis alapjának méretei a következők: északi oldal 230,26 m, déli oldal 230,45 m, keleti oldal 230,39 m, nyugati oldal 230,3 m. Az egyiptomiak jóval stabilabbak és ellenállóbbak kínai társaiknál. A valószínűsíthető teóriák között szerepel olyan, amely Xi'an ókori császárváros előkelőségeinek temetkezési helyeként jelöli meg a piramisokat a Tang dinasztia korában. Más vélemények szerint a teotihuacáni és gízai piramisokhoz hasonlatosan az Orion csillagképet mintáznák. Megint más kutatók azt felételezik, hogy a kínai kora bronzkor Shang-korában (i. e sz.) minden jel szerint már állhattak. Állítólag a híres kínai agyaghadsereg mellett álló földhalom feltárásakor olyan szövegek kerültek elő, amelyek a kínai császárok nyughelyeként említik a piramisokat. Ám az nem derül ki egyértelműen a szövegekből sem az, hogy melyik halmokról szól, sem az, hogy a Fehér Piramis egy időben vagy korábban vagy később készült volna a mauzóleumoknál és a többi piramisnál. A nemzetközi kutatásoknak 2050-ig mindenképpen várniuk kell. Száraz György Boldog napot! KÍNAI TRADICIONÁLIS GYÓGYÁSZAT A Hagyományos Kínai Orvoslás a világ legősibb gyógymódjai közé tartozik és korunkban is kiválóan alkalmazható. Európa sokáig nem ismerte a kínai medicinát. A sztereotípiák elkerülése végett ismerkedjünk meg az orvoslás autentikus kínai változataival! A KANI TRADICIONÁLIS GYÓGYÁSZAT TÖRTÉNETE Bár kialakulásának pontos kezdete nem ismeretes, annyi bizonyos, hogy legalább 3000 éves. Valószínűleg a papok tudásából fejlődött ki ez a gyógyászati forma. A régészeti leletek között találtak i.e ezer éves hegyes és éles köveket, amelyeket gyógyítás céljára használhattak. A Sárga Császár Belgyógyászati könyve a legenda szerint az i.e. 3. évezredben élt Huang Di, a sárga császár tulajdona volt. Sokszor átdolgozták, a ma ismert formáját egy Wang Bing nevű orvos állította össze i. sz. 762-ben. Az első rész a kínai orvoslás elméletével foglalkozik (élettan, kórtan, kórokozok stb.). A második rész a Szellemi Tengely címet viseli, elsősorban akupunktúráról, moxázásról és egyéb orvosi terápiákról szól. Mindkét rész 81 fejezetből áll. Maga a gyógyítás művészete folyamatosan fejlődött az évszázadok alatt. mindenki hozzátette a maga tudását.

15 A nyugati civilizációban a nyugati orvoslás kifejlődésével üldözni kezdték a népi gyógymódokat és kuruzslással vádolták meg a természetes gyógymódokat alkalmazókat után kezdett ismét létjogosultságot nyerni a kínai gyógyászat: főiskolák, egyetemek, majd kórházak és klinikák alakultak. A mai napig vitathatatlanul sikeres a kínai medicina. FILOZÓFIÁJA Először is fontos tudni, hogy a filozófia és az orvoslás nem különválasztható dolgok. Az egészség, a betegség, az élet értelme mind-mind filozófiai kérdés a kínaiaknál. A taoizmus, az indiai buddhizmus és Konfuciusz (Kon Fu Ce) tanításai áthatották az emberek életét. Lassacskán megszületett a taoizmus és a konfuciuszi tanokból az egységes világmindenségre utaló Univerzalizmus. Létrejött a kínaiak világképében az ég és az ember kapcsolata, a makrokozmosz és mikrokozmosz kölcsönhatása. Az ember egyesíti magában az ég és a föld szellemi erőit, kiegyenlítődnek benne a fény és az árny princípiumai, találkoznak benne a szellemek és istenek, egymásra találnak benne az öt változó állapot legfinomabb erői, ezért az ember az ég és a föld szíve az öt változó állapot csírája. A kínai vallás szerint a világot nem egy természetfeletti lény alapította, hanem saját szabályai szerint alakult ki. A filozófia a Tao-ra épül. A Tao jelentése egyebek mellett út, ösvény, bölcs út, a csillagok útja az égbolton. A Tao maga a törvény, amely a világban mindent áthat. A Tao a helyes cselekvés viszonyfogalma, az egész természet és erkölcs legfőbb alapelve. A világot az ellentétek mozgatják, amelyek előbb vagy utóbb átcsapnak egymásba. A Yin-Yang-elmélet megismerése elengedhetetlen a kínai gyógyászat és a kínai gondolkodásmód megértéséhez. A Yin és Yang a világ minden jelenségében megtalálható ellentétek egysége. A Yin-Yang elmélete két pólus által alkotott egység. Minden jelenség tartalmaz Yin-t és a Yang-ot. Így születik a hideg és a meleg, fent és a lent, a nappal és az éjszaka. Minden jelenség változáson megy keresztül, a Yin és a Yang erők állandó változásából áll. Egyik sem létezhet a másik nélkül. A lényeg az erők egyensúlya. Ne értsük félre, a Yin és a Yang egymással ellentétesek, de egymást kiegészítő fogalmak. Az orvoslás 8 alapprincípiumot használ. A yin általános jellemzői: belső, hideg, tompa, hiány A yang általános jellemzői: külső, meleg, éles, felesleg Ebből kiindulva minden jelenség felosztható yin és yang minőségekre. Az évszakok változásáról annyit, hogy téltől nyárig a Yin csökken, a Yang növekszik. Nyártól télig a Yang csökken és a Yin növekszik. A tavasz a növekvő Yang, a nyár a Yang csúcsa, az ősz a csökkenő Yang. Az ősz a növekvő Yin ideje és a tél a Yin csúcsa, a tavasz a csökkenő Jin. Az óra alapján Yang éjfélkor születik, folyamatosan növekszik és délben éri el a csúcsát. A Yin délben születik és éjfélre éri el a tetőpontját. A betegség oldaláról nézve Yang jellegűek az akut problémák, a gyors betegségek, az éles fájdalmak és a hirtelen bekövetkező bajok. Yin jellegűek krónikus, elhúzódó betegségek, a lappangó kórok, a tompa fájdalom, a nehezen változó állapotok. Öt Yin jellegű szervünk (rajtárunk) van: a szív, a máj, a lép, a vese és a tüdő. Ennek az öt

16 szervünknek a Qi (csi), a vér és a szerves folyadékok, a veleszületett és a szerzett eszencia Jing) és az alapvető elme (Shen) termelése, átalakítása és raktározása a feladata. Öt Yang jellegű szervünk: a vékonybél, a gyomor, a vastagbél, a húgyhólyag és az epehólyag. Az öt Yang szerepe a tápanyagok befogadása, megemésztése, átalakítása és a salakanyagok kiürítése. AZ ÖT JIN SZERV FUNKCIÓJA TÜDŐ A tüdő irányítja a légzést. Ha a tüdő megbetegszik, akkor az egész test beteg. Az égi energiát lefelé, a vese felé továbbítja. A tüdő felel a víz-anyagcseréért. A tüdő felel a bőr állapotáért és a pórusokért. A tüdő felügyeli a legkülső védelmi réteget, irányítja a Wei Qi-t. Minden betegség, ami a légutakban történik, a tüdő felügyelete alá tartozik. A tüdő részt vesz a vörös vér képzésében. LÉP A lép átalakítja, kis alkotórészekre bontja az élelmet. A lép a helyén tartja a szerveket, és az erekben keringő vért. Minden rendellenes vérzés a lép Qi-gyengeségére utal. A lép elősegíti a Qi és a vér termelését. A lép minden szervhez a megfelelő táplálékot szállítja. A lép irányítja a szállítást és az átalakítást. SZÍV A szív a Shen tartózkodási helye. (Shen = a lélek, szellemi élet, gondolkodás) A szív a nyelvre nyílik, ezért a beszédhibák a szívhez kapcsolódnak. A szív állapotára a bőr színéből lehet következtetni. A szervek között a szív a legfontosabb, mert keringésben tartja a vért. VESE Tárolja az ősi Qi-t és az eszenciát. A vesék szabályozzák a születést, a fejlődést és az érést, továbbá a csontok növekedését és csontvelőképzést is. A vese befogadja a tüdőből érkező Qit. A vese a Qi gyökere. MÁJ A máj legfőbb funkciója a szervezet energiájának egyenletes áramoltatása. A máj irányítja és ellenőrzi az izmok és az inak állapotát. A máj nagyban befolyásolja a gyomor és a lép működését. A máj a szemre nyílik. AZ ÖT JANG SZERV FUNKCIÓJA VASTAGBÉL A salakanyagok kiürítéséért és a tisztulásért felel. A megmaradt folyadékok visszaszívását végzi. GYOMOR Feladata a táplálék befogadása, érlelése és továbbítása. Az elfogyasztott ételt kettéosztja: tiszta és zavaros részekre. A gyomor a tiszta részt a léphez, a zavarost a belekhez küldi. VÉKONYBÉL Funkciója a táplálék eszenciájának és salakanyagnak a szétválasztása. A folyadékok szabályozásában is részt vesz.

17 HÓLYAG Aktiválja a vese jang-energiáit és ellenőrzi a folyadékok tárolását, bevitelét és kiválasztását. EPE Tárolja és üríti az epét. Ez az egyetlen yang-szerv, amely nem alakít át tisztátlan anyagot. Az epecsatorna serkenti és ellenőrzése alatt tartja a májműködés yang-energiáit. A QI (CHI, CSI) FOGALMA ÉS A SZERVÓRA A Qi az életenergia, illetve a kozmikus energia. Minden ebből az energiából épül fel az univerzumban. A régi kínai tanítások nem tesznek különbséget anyag és energia között. Ebből következik, hogy minden élőlény a Qi besűrűsödése és kiáramlása. Minden forma és alakzat a Qi által jön létre. A Qi általános érvényű meghatározása: a világegyetemből származó energia, beletartozik a hő, a fény, és az elektromágneses energia is. A Qi szűkebb értelemben véve az emberben, vagy az állati testben keringő energia. Napjainkban elég népszerű elképzelés, hogy az emberi testben keringő qi természeténél fogva bioelektromos (Dr. Yang Jwing-Ming) A kínai orvoslásban a testen belül a normál Qi-nek öt fő funkciója van: 1. Mozgásba hozás 2. Védelmezés a kórokozókkal szemben 3. Az állandóság megőrzése a szervezet egyensúlyban tartása. 4. Melegítés a normális hőmérséklet fenntartása. 5. Átalakítás A kínai hagyományos gyógyászathoz szervesen hozzátartozik az energiák körforgása a fő csatornákban. 12 fő vagy rendes csatornát különböztetünk meg. Ezek a test mindkét oldalán megtalálhatóak, és a yin és yang párosításrendszer szerint kapcsolatban állnak egymással. A fő csatornák két egy felszíni és egy mélyben futó útvonal mentén haladnak. A felszínen minden csatorna a kéz ujjaitól a könyékig, illetve a lábujjaktól a térdig halad. Innen egy mélyebb szakasz jön a lágyékig, illetve a hónaljig. Majd a legmélyebb szakasz következik a test belsejében. A mélyben a 6 yin csatorna a 6 zang (yin) szervhez kapcsolódik. A 6 yang csatorna fu (yang) szervekhez kapcsolódik. A 12 fő csatornán kívül vannak a letérő vagy különálló csatornák. Összesen ebből is 12 van. Ezek biztosítják a Yin és a Yang csatornapárok között a kapcsolatot, valamint összekötik a szerveket és a test azon részeit, amelyeket a fő csatornák nem érnek el. Ezen kívül nyolc szabálytalan csatorna ismert, amelyek raktárakként működnek. Ha többlet lép fel, akkor a Qi és a vér elraktározását végzik. Van még 12 ín-izomcsatorna, amelyek a főcsatornákhoz tartozó izmokat, inakat és ínhüvelyek képviselik, illetve mozgatják. Az energiakeringés kiindulópontja a tüdő. Az energia egymás után halad a csatornákban és kétórás ciklusokban minden szervhez eljut. Ha az egyik szervnél energiatöbblet alakul ki, akkor a másik oldalon lévő szervnél energiafogyatkozás jön létre. A 12 fő szervre egymás után kerül sor. A kínai orvosoknak nagyon fontos ismerni és érteni a szervórát. Ugyanakkor mi is megfigyelhetjük, hogy egy-egy probléma milyen időpontokban fordul elő vagy ismétlődik.

18 A főcsatornákban keringő energia áramlási sorrendje (a szervóra): 3-5h között Tüdő, 5-7h között Vastagbél, 7-9h között Gyomor, 9-11h között Lép, 11-13h között Szív, között Vékonybél, 15-17h között Hólyag, 17-19h között Vese, 19-21h között Szívburok, 21-23h között Három Melegítő, 23-1h között Epehólyag, 01-03h között Máj. A kínai tradicionális orvoslás még számos lényeges elemet tartalmaz, amelyekkel könyveket lehetne megtölteni. Az eddigiekben csak az alapinformációk egy részét érintettük annak érzékeltetésére, hogy mennyire összetett, alapos és spirituális szemléletmódokon alapul ez a medicina. Egy másik alkalommal majd innen folytatjuk. Száraz György Boldog napot! GYÓGYÍTÓ GOMBÁK Tudtad, hogy számos gyógyító és gyógyhatású gomba létezik? Nézzünk néhány példát a különböző betegségtípusokra és a gombák áldásos hatásaira! GYÓGYÍTÓ GOMBÁK ELŐNYEI A tradicionális távol-keleti gyógyítók évezredek óta használják a gyógyító gombákat különböző betegségek kezelésére és megszűntetésére. A gombák rendszertanilag nem tartoznak sem a növények, sem az állatok közé. A gyógyító gombák olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek vitaminokkal, ásványi anyagokkal és fehérjékkel látják el a szervezetünket. Így aktívan közreműködnek a sejtek megfelelő működésében. Minden egyes gyógy-gomba más és más jótékony tulajdonsággal rendelkezik: vannak látást, hallást javító, vannak fejfájásra ható gyógy-gombák, sőt még a rák ellen is hatékonyak lehetnek. A gyógy-gombák előnyei: alacsony kalóriatartalom, koleszterint és zsírt egyáltalán nem tartalmaznak magas a rost- és a fehérjetartalmuk nagyon jó B-vitamin források (amely fontos az anyagcserében) sok bennük a kálium (vérnyomás szabályozásban fontos), jelentős a szeléntartalmuk (amely megvédi a sejteket a károsodástól és a szabad gyököktől), körülbelül kétszázra tehető a gyógyító vitaminok és ásványi anyagok száma. Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy bizonyos gyógyító gombák képesek elpusztítani a ráksejteket. A DAGANATOK ELLENI GOMBÁK A legújabb kutatások a rosszindulatú daganatos sejtek elpusztítására gyógygombákat használnak. Az ötletet az adta, hogy a tumor sejtek az önfenntartásukhoz ráveszik a környezetüket, hogy az erek újraképződjenek és táplálni kezdjék őket. Ámde ezen erek

19 minősége mesze elmarad a normális erek falának minőségétől. A tumor sejtek erei számos olyan molekulát is átengednek a falukon, amelyeket a normális erek egyáltalán nem. A gyógyító gombák így azáltal fejtik ki hatásukat, hogy a normál sejtekbe egyáltalán nem jutnak be, míg a daganatos sejtek érfalain könnyedén felszívódnak. Egy bizonyos koncentrációban feldúsulva pedig a tumor sejtek pusztulását képesek okozni. Az eddigi kutatások szerint a rákos daganatok esetén a leghatékonyabb gyógyító gombák a Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba - reishi), Cordyceps sinensis (hernyógomba) és a Maitake (bokrosgomba - Grifola frondosa) gyógygomba. A PECSÉTVIASZGOMBA A ganoderma lucidumról az utóbbi két évtized mikrobiológiai kutatásai igazolták, hogy kiváló a test túl savasodásával szemben. A pecsétviaszgomba egyike a leginkább lúgosító hatású gyógy-gombáknak. Ezen kívül jó eredménnyel alkalmazható a következő problematikák esetében: immunserkentő, baktériumellenes, gyulladás gátló hatású, candida-ellenes, vérnyomás-szabályozó, koleszterin- és vércukorszint-csökkentő, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, stressz oldó, potencianövelő, krónikus hörghurut kezelésére kitűnő. SHII TAKE Tudományos neve Lentinellus edodes. A Távol-Keleten őshonos, fák faanyagán él. A fehérhúsú gomba illata jellegzetes, a hagymára és a fokhagymára emlékeztet. E gombafajta jelenleg a világ harmadik legnagyobb mennyiségben termesztett faja. Frissen és fűszerként egyaránt alkalmazható. Gyógyhatásai kiemelkedőek. Alkalmazzák: meghűlésre, tüdőgyulladásra, immunrendszer erősítő, koleszterinszint-szabályzó, gyomorpanaszokra, kimondottan gyomorfekély (főleg Japánban), székrekedés esetében (főleg Japánban), allergiákra (főleg Japánban), neuralgiára (főleg Japánban), szexuális zavarokra (főleg Japánban), Kínában Vu Sui, a Ming dinasztia neves orvosa életelixírnek tartotta. Kínában elsősorban gyomorfekély, hepatitisz, diabétesz, leukémia, reumás fájdalmak, különböző allergiák kezelésére használták sikerrel. A mai napig kutatják a shii take gyógyhatásait.

20 A shii take gombából kitűnő ételek készíthetők. Szárítva és őrölve is használható. Sőt porítva tea is főzhető belőle. JAPÁN KRISTÁLYGOMBA A Japán kristálygomba más néven: vízalapú kefir gomba, vízikefir, japánkristály, kristálygomba, Japán Tengeri Kristály gomba. A vízikefír a Lactobacillus brevis, Streptococcus lactis és a Saccharomyces cerevisae szimbiózisa. Más szerzők a Betabacterium vermiforme és Saccharomyces pastorianus fajokat nevezik meg fő alkotóknak, melyek mellett további baktérium és élesztőfajok fordulhatnak elő, mivel vegyes kultúráról van szó. A gomba talán Mexikóból származik, ahol tibi néven a fügekaktusz-félék cukros nedvén él. Inenn terjed el a nagyvilágban. A Kaukázus lakói jól ismerik a kristálygomba gyógyító hatásait. Arrafelé a kultúra része. Nem véletlen, hogy az emberek 110 éves kort is egészségesen elérik. Professzor Menkiw szerint aki egész életében a kristálygomba hatását vizsgálta a Kaukázusban ismeretlen a tuberkolózis, a rák, a gyomorbántalmak és még egy sor betegség. Németországban Dr. Drasek már a II. világháború előtt kristálygombával gyógyította a hurutos betegségeket, a gyomorgörcsöket, a krónikus bélgyulladásokat, a májgyulladást és az epebetegségeket. Ugyanakkor a japán kristálygombát alkalmazzák anyatejpótlékként, terhességi ekcéma ellen és krónikus altesti női betegségeknél egyaránt. A kristálygomba megakadályozza a táplálék rothadását a belekben, ezáltal gyógyít. A kristálygombát célszerű naponta inni, nem zavarja az emésztést, mert gyorsan felszívódva a vérbe jut. Mivel a gomba gyorsan szaporodik, ezért a felesleget érdemes továbbadni. Magyarországon használják idegrendszeri betegségek, daganatok, hörghurut, vérszegénység, vérkép problémák, kiütések, ekcéma, szklerózis multiplex, vérnyomásproblémák kezelésére és testsúly-normalizálás. Naponta 1 liter fogyasztása javasolt 2-6 hónapig. Száraz György Boldog napot! LOUVRE EGYMÁSRA NÉZŐ PIRAMISOK Van-e szimbolikus üzenete a világ egyik legnagyobb múzeumában található, egymás felé fordított piramisnak? Vajon tudatos tervezői bravúr, vagy csak magától értetődő megoldás? Egyszerű stílus, vagy energetikai okok rejtőznek a kivitelezés mögött? Ieoh Ming Pei úr tervezte a Louvre piramisait. Nem egyszerűen piramisokat alkotott, hanem több speciálisan kivitelezett gúlát alkotott, köztük egy fordítottat is. Ez a Pyramide Inversée. A fordított piramis 13 méter hosszan ereszkedik be a földalatti térbe és nagyjából 1,4 méterre a padló felett végződik. A Place du Carrousel terének közepén található a körforgalomban lévő sövény mögött és a talajszinttől lefelé. Alatta egy pici piramis található. Ezt el lehet mozdítani, mivel nem rögzített. A fordított piramis harminctonnás fémszerkezete valódi bravúr ben még díjat is kapott. A tervező és munkatársai többször megerősítették, hogy a fordított piramisnak nincs semmiféle szimbolikus jelentése, nem több egyszerű látványosságnál.

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Mítoszok és legendák - Kínai piramisok

Mítoszok és legendák - Kínai piramisok 2013 augusztus 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A kínai piramisok ősi temetkezési halmok és mauzóleumok, amelyeket

Részletesebben

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata.

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata. Hagyományos Kínai Orvoslás és Kapcsolt technikái képzés 1.nap Bevezetés, tanfolyami ismertetés, beosztások. Tudományos eredmények a HKO mai állásáról, nemzetközi tanulmányok, értékelése, A HKO története,

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Holisztikus ellátás a járóbeteg ellátás? Szánti Istvánné Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár 2015.

Holisztikus ellátás a járóbeteg ellátás? Szánti Istvánné Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár 2015. Holisztikus ellátás a járóbeteg ellátás? Szánti Istvánné Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár 2015. Témaválasztás Gyermekkoromban vagy a szüleim, nagyszüleim korában a doktor

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben 1 / 7 Az ember és a környezet egyensúlyának megteremtésére törekszik a Feng

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az ember és a természet kapcsolatának rajza

Az ember és a természet kapcsolatának rajza A nyár kezdete Az ember és a természet kapcsolatának rajza Az Égbolt felosztása Dél Tiszta ragyogás Gabonaesõ A rovarok ébredése Tavaszi napéjegyenlõség Áradás A tavasz kezdete Nagy hideg Föld Nap Kis

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban.

A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. A Spirituális Sátánizmus helye a Sátánista halmazban. írta: Nubemhet 2014. 1 Mind jól tudjuk, hogy általánosságban véve a Sátánizmus egy nagy halmaz, amely többféle irányzattal rendelkezik. Joggal adódik

Részletesebben

63 5 84 36 Elősz ű ű ű ELSŐ FEJEZET ᔗ匷 y má ve á e e g e e ᔗ匷 e e g k e e e g k, A MERIDIÁNOK ű e e g k b 365 ÉRINTÉS ÉS BIZALOM v gyá ű A SIACU SZINTJEI ű gygyí m á, A SIACU HASZNAI MILYEN ÁLLAPOTOKON

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben