Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete december 17 i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv. (Mötv.) 81. (3) bek f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a hivatal tevékenységéről a képviselő testületnek. Mivel ez a jogi szabályozás január 1 től hatályos, ezért év végén már lehetséges az adott évi munka értékelése. I. A polgármesteri hivatal jogállása, főbb feladatai: A jelenleg hatályos önkormányzati törvény a következőképpen szabályoz (84. (1) bek.: A helyi önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. E megfogalmazás deklarálja a hivatal egységes szervezeti voltát, másrészt pontosan behatárolja annak fő feladatát. Ez pedig mind önkormányzati ügyekben (hatáskör címzettje főszabályként: képviselő testület), mind államigazgatási ügyekben (hatáskör címzettje főszabályként: jegyző), a döntések előkészítése és végrehajtása. További, témával összefüggő lényeges szabályai az önkormányzati törvénynek (67. a) pontja: A polgármester a képviselő testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a hivatalt, közös önkormányzati hivatalt A Mötv. 81. (1) bekezdése pedig a következőképpen rendelkezik: A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt. A polgármesteri hivatal felépítése, tevékenysége: Az előzőekben idézett rendelkezés az egységes szervezeti keretről szólt. Azon belül az önkormányzat deklarált joga az önálló szervezetalakítás, a Mötv. csupán az eljárás rendjét szabályozza akként (67. d.) pont), hogy: A polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A jegyző az államigazgatási feladatok ellátásának figyelembe vételével, valamint a képviselő testület és a polgármester feladat kitűzése alapján látja el az operatív teendőket, Mötv. 81. (3) A jegyző a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 1

2 b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő testület, a képviselő testület bizottságának ülésén; e) jelzi a képviselő testületnek, a képviselő testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; f) évente beszámol a képviselő testületnek a hivatal tevékenységéről; g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. Az elmúlt évek során a szervezeti kereteket, igyekeztünk rugalmasan igazítani a változó feladatokhoz illetve önkormányzati prioritásokhoz. Az egyes ágazatokhoz, szakterületekhez kapcsolódó feladatok változása szinte áttekinthetetlen, de ez általában nem a hivatali struktúrára, hanem a hivatal létszámára volt alapvető hatással. Ugyanakkor jól nyomon követhetők azok a hatáskörváltozások, amelyek a hivatali struktúra alakulását lényegesen befolyásolták. A Hivatal emberi erőforrás szervezete ( 1. sz. melléklet) A Polgármesteri Hivatal létszámát minden évben a képviselő testület a költségvetésében határozza meg. A 2012 ben engedélyezett létszám: 24 fő volt ig nem került központilag jogi szabályozásra, hogy az egyes polgármesteri hivatalok létszámkerete hány fő lehet. Ebben jelentős változás történt, hogy a Magyarország költségvetéséről szóló 2012 évi CCIV. törvényben első ízben januárjától már meghatározásra kerültek ezek a keretek. Városunk esetében 2013 ban a törvényben elismert köztisztviselői létszám minimum 22 maximum 27 fő volt július 1 től a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 18 fő január 1 től a költségvetési törvényben a minimum létszám 19 fő, a maximum létszám 25 fő. A Polgármesteri Hivatal felépítése jelenleg (2013. július 1.): Jegyző 1 fő Aljegyző 1 fő Igazgatási iroda 5 fő Gazdasági iroda 7 fő Műszaki iroda 4 fő Összesen: 18 fő 2

3 2013. évben a köztisztviselők végzettség szerinti megoszlása: I. besorolási osztályban (felsőfokú végzettség) 8 fő II. besorolási osztályban ( középfokú végzettség) 10 fő Fizikai dogozók létszáma: 7 státusz. Ennek megoszlása: Városgazdálkodás 4 fő Kézbesítés, takarítás 1 fő (1 1 fő 4 órás munkarendben) Iskola konyhai dolg. 2 fő (2013 január 1 től kötelező önkormányzati feladat) A köztisztviselők a munkakörük elvégzéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek. A köztisztviselők számára előírt képesítési követelmény szerint valamennyi felső, és középfokú végzettségű köztisztviselőnek kötelező érvénnyel közigazgatási szakvizsgát, illetőleg alapvizsgát kell tennie két/egy éven belül. A közszolgálati tisztviselők kredit rendszerű továbbképzését a 278/2012. (IX.28.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen felül az adott évben folyamatos volt a köztisztviselők számára a szakmai továbbképzésen való részvétel: adóügyi hatósági, közigazgatási eljárási, építésügyi, mérlegképes könyvelői, anyakönyvi, szociális és gyámügyi, a jegyző és gazdasági vezető részére államháztartási belső kontrollrendszer működtetése vonatkozó képzés stb.. Az elmúlt év végén közel 10 éves jogintézmény, a köztisztviselők teljesítményértékelése megszüntetésre került, új módszer, szempontrendszer került kidolgozásra, melyet a képviselő testületnek azonban már nem kell tárgyalnia és elfogadnia. Az új teljesítményértékelési rendszer július 1 ével lépett hatályba. Ennek működtetésére a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal országosan egységes központi programot TÉR (teljesítmény értékelési rendszer) működtet, ezen keresztül végzi a jegyző a teljesítményértékeléshez szükséges feladatok köztisztviselőkre lebontott kitűzésését, majd mérését és értékelését az itt rendszeresített felületeken, elektronikus formában. Ezáltal központilag nyomon követhetőek mind a feladat kitűzések, mind az értékelések, melyeket félévente kell teljesíteni. A Polgármesteri Hivatal tevékenységének 2013 január 1 ét követő változása: január 1 től a közigazgatás új szervezeti szintjeként megalakultak a járások. A járási hivatalok feladatellátását a járási ügysegéd segíti, oly módon, hogy a hét egy napján meghatározott időpontban polgármesteri hivatalunkban ügyfélfogadást tart. Ennek időpontja minden hétfőn 8 12 óra között van. Ez időben a járási hatáskörbe tartozó iratokat veszi át és továbbítja ügyintézésre a járásnak január 1 től az ügyfélfogadás idejét a járás várhatóan a heti 4 óra helyett heti 2 órára 3

4 csökkenti. ( Különösen az alábbi ügyekben lehet hozzá fordulni: az időskorúak járadéka, ápolási díj közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyílvántartásával kapcsolatos feladatok állatvédelem, állattartás korlátozása, megtiltása, állatvédelmi bírság kiszabása, tanköteles tanuló igazolatlan iskolai mulasztása méregjelzésű vagy tűz és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztése, üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése levegőtisztaság védelmi hatósági ügyek ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, nyilatkozat felvétele örökbefogadáshoz, védelembe vétel és megszüntetés, családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása iskoláztatási támogatás folyósítása, szüneteltetése Egyes építésügyi hatósági ügyek (bontási munkák bejelentése, építésfelügyelet) Szabálysértés Január 1 től megtörtént a járási hivatal részére azoknak a szociális és gyámügyi iratoknak az átadása, amely január 1 től járási hatáskörbe kerültek. (Az alábbi iratok kerültek átadásra: Gyámügy: Védelembe vétel, iskolai támogatás felfüggesztése (2010., 2011., 2012.) 7 db Iskoláztatási támogatás szüneteltetése (2011., 2012.,)9 db Iskoláztatási hiányzásról értesítés szülőnek (2012.,) 2 db Szociális: Ápolási díj (2012 ig) 5 db Közgyógyellátás (2012) 2 db) Az építéshatósági ügyiratok átadás átvételére is sor került az esztergomi hivatalban. Megtörtént a 4 átadott státuszhoz tartozó számítástechnikai eszközök, a hozzá tartozó szoftverek és az ügyintézők által használt bútorok elszállítása is a járási hivatalba. 4

5 Tárgyi feltételek: A Hivatal jelenlegi épülete, mérete a feladatellátás követelményeinek megfelelő, munkavégzés céljára alkalmas, azonban állaga, állapota alapján évek óta folyamatos fejlesztések lennének szükségesek. Az épületet 1976 ban építették, majd 10 év múlva bővítésre került és azóta csupán a legszükségesebb, elengedhetetlen karbantartási és állagmegóvási munkák történtek meg. Miután a város minden intézménye felújításra, korszerűsítésre került, vagy korszerűsítése most van folyamatban, szükséges a Hivatal épülete energetikai korszerűsítésének folytatása is. A fűtési rendszer korszerűsítése korábban már megtörtént, de ezt követően nem került még sor az épületszigetelésre, tetőszigetelésre, nyílászáró cserére. Jelenleg nyertünk pályázatot a Hivatal épülete villamos energia igényének részbeni kielégítésére. (napelemes pályázat). Pályázatot nyújtottunk be a városháza energetikai korszerűsítésére, mely az épület utólagos homlokzati és födémszigetelését, homlokzati nyílászáróinak cseréjét támogatná. Reményeink szerint nyertes lesz a pályázatunk, így jövő évben megvalósulhatna e felújítás és korszerűsítés is. Az épület utcafrontján a várossá váláskor 2004 ben a nyílászárók cserére kerültek, azonban az épület hátsó részénél az ablakok többsége teljesen tönkrement, faszerkezete elkorhadt. A következő költségvetési évben legalább ezen ablakok cseréjét meg kellene valósítani. A Holcim megszűnésével kérésünkre térítés mentesen bútorokat kaptunk, melyekkel több irodát sikerült berendezni a tanácsrendszerből ittlévő bútorok helyett, valamint kialakítottunk és berendeztünk az emeleten egy kis tárgyaló irodát, amely értekezletek, bizottsági ülések, ellenőrzések, prezentációk alkalmával jól használható. Számítástechnikai eszközellátottságunk jónak mondható, a működésképtelenné vált eszközöket folyamatosan cserélni tudtuk, a munkavégzéshez szükséges programok rendelkezésre állnak. A hivatalban bérleti szerződés ellenében helyet adunk a járási ügysegédnek, a Jogpont irodának, valamint a Vertikál Kft. ügyfélfogadásához. Az Önkormányzat tulajdonában jelentős értékű eszközök, munkagépek is állnak, melyek elhelyezése, tárolása nem megoldott, ezért célszerű lenne a hivatal mögötti tárolók átépítése és bővítése is a közeljövőben. E gépek a településüzemeltetési feladatokat látják el, nélkülözhetetlenek. További probléma a közmunkások ún. melegedőjének biztosítása, melynek hiánya szintén megoldásra vár. II. A Hivatal szervezeti egységeinek tevékenysége II. 1. A gazdasági iroda tevékenysége A Gazdasági Iroda a Hivatal gazdálkodó szervezete, amely a Hivatal feladatain túl ellátja a testület által fenntartott gazdálkodó szervezetek, az önkormányzat intézményei és társulásai gazdálkodási feladatait is. 5

6 A feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), az Államháztartásról (Áht) és annak végrehajtási rendeletéről (Ávr.) a költségvetési szervek könyvvezetési és beszámolási kötelezettségéről szóló és a számvitelről szóló jogszabályok határozzák meg. Szervezetileg az irodához tartoznak az alábbi gazdasági, pénzügyi jelleggel bíró területek: pénzügyi, költségvetési helyi adó vagyongazdálkodás humánpolitika Pénzügyi, költségvetési feladatok: ( ellátja 4 fő) Az iroda látja el a pénzügyi, költségvetési feladatokat, melynek költségvetési, pénzügyi hatása van, vagyis a képviselő testület döntéseinek végrehajtását, a másik két iroda szakmai munkája keretében kezdeményezett pénzügyi hatású feladatok végrehajtását. Kötelező feladatok: Lábatlan Város Önkormányzata gazdálkodási feladatai és beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatai beszámolási és könnyvezetési kötelezettsége. Megállapodás alapján ellátott feladatok: Lábatlan Intézményfenntartó Társulás gazdálkodási feladatai beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége. Az iroda által ellátott feladatokhoz kapcsolódik az alábbi testületi anyagok előkészítése. Rendszeresen előforduló előterjesztések: költségvetési koncepciók, költségvetési rendeletek, rendeletmódosítások, féléves beszámolók, háromnegyed éves tájékoztató, zárszámadás előterjesztése, térítési díjakkal kapcsolatos rendelt módosításokban közreműködés, likvidhitellel kapcsolatos előterjesztések Eseti jelleggel előforduló előterjesztések: pénzügyi hatású, szerkezeti és szervezeti változásokkal kapcsolatos előterjesztések, támogatásokkal, pótelőirányzatokkal kapcsolatos előterjesztések, hitelekkel kapcsolatos előterjesztések 6

7 A feladatok részletes felsorolása: Intézmények pénzügyi felügyelete, pénzügyi igazgatása, Önkormányzatot megillető normatívák igénylése, elszámolás a Magyar Államkincstárral, Kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése, A kötelezettségvállalások következtében megvalósuló gazdasági események végrehajtása (pénzügyi teljesítés, könyvelés), A szociális ágazatban hozott határozatok pénzügyi végrehajtása (segélyek, támogatások.) Munkabérekkel kapcsolatos ügyintézés (rendszeres és nem rendszeres kifizetések pénzügyi teljesítése, adminisztrációja, igazolások kiállítása, személyi juttatásokkal kapcsolatos munkavállalót érintő dokumentumok továbbítása, SZJA val kapcsolatos adminisztráció, Közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok pénzügyi teljesítése. Munkabérek kifizetése. A gazdálkodó szervezetek pénzellátása (pénztárak) a kiadott ellátmányok és pénzbeszedő helyek elszámoltatása, Könyvviteli, könyvelési feladatok ellátása jogszabályok alapján, Költségvetési beszámolók elkészítése, továbbítása a Kincstár számára, Analitikus nyilvántartások vezetése (tárgyi eszközök, energia, kölcsönök stb.), Áfa bevallások valamennyi gazdálkodó szervnél, Kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése valamennyi gazdálkodó szervezetnél, Gépjárművek üzemanyag elszámolása, A gazdaság iroda ellátja a hivatal napi szintű működtetésével kapcsolatos feladatokat is: Készletbeszerzések (nyomtatványok, írószerek, irodaszerek, stb.) Számlák kiállítása, kiadott ellátmány kezelése Szigorú számadású nyomtatványok, bélyegzők nyilvántartása. Az iroda munkája 2012 től összetettebb és sokrétűbb lett. Az Áht. szabályozása alapján az addig egy gazdálkodó szervezetként megjelenő Polgármesteri Hivatal magában foglalta az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait is. Az elkülönítés kizárólag az alkalmazott szakfeladatokban jelent meg. A változások azonban előírták, hogy a korábbi egy gazdálkodó szervezetből ki kell emelni az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személyek gazdálkodási feladatait. Ez gyakorlatilag a Polgármesteri Hivatal éves mérlegének soronkénti és funkció szerinti vizsgálatát és szétválasztását jelentette, valamint a könyvelés gazdálkodó szervezetenkénti felépítését, szabályzatainknak létrehozását, bankszámlaszámok nyitását és az adózási kötelezettségek újragondolását jelentette. Ezzel együtt az önkormányzat és a hivatal minden élő szerződésre módosításra került az adószám és számlaszámok változása miatt. A feladat nagysága megnőtt azzal, hogy a korábbi 1 gazdálkodó szervezet (Polgármesteri Hivatal) elkülönített könyvelése helyett 8 gazdálkodó szervezet elkülönített könyvelését és költségvetés jelentéseit, beszámolóit, testületi anyagait kellett elkészíteni a korábbi éveknél szigorúbb feltételekkel. 7

8 Könyvviteli rendszerünk integrált könyvviteli rendszer, amely egymásra épülő modulokból áll, egyszerre több ügyintéző is tud dolgozni a párhuzamos munkafolyamatok kizárásával. Az iroda munkájának meghatározó részét a költségvetés végrehajtása, különböző adatszolgáltatások teljesítése jelentette. Jelentős feladatok hárultak rá az oktatási intézményünk állami átadása során is. Figyelemmel kísérte az iroda az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozását is. A gazdálkodással, adatszolgáltatással kapcsolatos információk, tájékoztató adatok továbbítása folyamatos volt az intézmények vezetői részére. Az iroda napi szinten figyelte az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását. Koordinálta a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, felügyelte, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen teljesítés, felhasználás. A rendelkezésre álló előirányzatokon belüli gazdálkodást figyelemmel kísérte.. Az önkormányzat 2013 ban rendeletet alkotott az államháztartáson kívüli támogatások rendjéről, mely elsősorban a helyi egyesületek és alapítványok támogatási rendjét szabályozza. Április hónap folyamán átfogó Állami Számvevőszéki ellenőrzés folyt az Önkormányzatnál, melyben az önkormányzat gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzés egyik fő célja az önkormányzat eladósodottsága, ennek okai és körülményeinek vizsgálata volt, de természetesen az átfogó vizsgálat kiterjedt az önkormányzat közötti teljes gazdálkodási pénzügyi vizsgálatára is. Az ellenőrzés eredményéről szóló jelentésben foglaltak végrehajtása folyamatban van. A vizsgálat nem tárt fel olyan jellegű hiányosságot, amelyet a szabályzataik korrekciójával ne tudnánk orvosolni. Szintén ÁSZ ellenőrzés folyt a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata tárgyában is. Ennek megállapításai alapján az intézkedések teljes mértékben megtörténtek. Helyi adózással kapcsolatos feladatok: (ellátja 2 fő) Feladatuk a helyi rendeletben meghatározott adókkal, átengedett, megosztott központi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása. Az adóügyekkel foglalkozó két munkatárs első fokon (jegyzői adóhatóság) látja el a város közigazgatási területén a központi adójogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben a hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információ szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. A feladatkör igen széles körű, mely magában foglalja a rendeletek alapján megállapított adók, járulékok kivetését, beszedését, a hátralékosok felszólítását, valamint a hátralékok behajtására szolgáló feladatok ellátását. A helyi adóhatóság jogi eszközei az adók, járulékok beszedése az állami adóhatóság jogkörével csaknem megegyező. Ennek következtében jogszabályokban meghatározott szervezeteknek is joga van 8

9 a helyi adóhatóságokhoz fordulni, fennálló követeléseik behajtását kérni a helyi adóhatóságtól. Ezek a külső szervezetek jellemzően a kiszabott szabálysértési bírságaik (közlekedési, környezetvédelmi, stb.) beszedését kezdeményezik a helyi adóhatóságtól. A külső szervezetek számára beszedett követeléseket a jogszabályban meghatározott mértékben (jellemzően 70 %) a behajtást kérő számára tovább utaljuk. A feladatot az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvényben foglalt eljárásrend, valamint a Közigazgatási hatósági eljárási törvény (Ket.) szabályai szerint végezzük. Kamatmentes kölcsön Az önkormányzat által korábban a költségvetésben lakáscélú kamatmentes kölcsönt biztosított lakásvásárláshoz építéshez és korszerűsítéshez. E kölcsönök futamideje 10 év. A befizetések kezelése, nyilvántartása, felszólítások kiküldése e munkaterülethez tartozik ban felülvizsgálatra került a teljes tartozásállomány és a befizetésekre intézkedéseket tettünk. Többnyire a hátralékokat az eredeti futamidő meghagyása mellett, emelt törlesztő részlettel kell a hátralékosoknak megfizetniük. Vagyongazdálkodás (ellátása osztott munkakörben) Önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szabályozottak szerinti bontásban nyilvántartást kell vezetni, melyre a hivatal vagyonkataszteri nyilvántartása szolgál. Az ingatlanok tekintetében bekövetkezett változásokat (értékesítés, vétel, megosztás, stb.) a nyilvántartásban aktualizálni szükséges, a változások fent hivatkozott vagyonrendelet mellékleteiben történő egyidejű átvezetése mellett. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően adatot szolgáltatunk a kérelmezők illetve más hatóságok részére. Ellátjuk a tárgyi eszközökkel kapcsolatos leltározási feladatokat.. Végezzük a kisértékű tárgyi eszközök leltárának nyilvántartását ban jogszabály által előírt feladatként elkészítettük a középtávú vagyongazdálkodási tervet, melyet a képviselő testület elfogadott, s mely a tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjét határozza meg. Az adott gazdasági környezetben továbbra sem sikerült értékesítenünk a volt Petőfi Iskola épületét, a Postakocsi épületét, valamint a 8 db Gerecse utcai telket, valamint több kisebb építési telket. (A Gerecse utcai telkek árát a kereslet növelése érdekében lecsökkentette a képviselő testület e Ft ra) A lábatlani hrsz ú ingatlan értékesítésre került, az adásvételt lebonyolítottuk. 9

10 Bontásra vagy értékesítésre meghirdettük a Lábatlan, Rákóczi F. u szám alatti, 374. hrsz ú ingatlanon található egykori Művelődési Ház épületét. Bontás esetén a vállalkozónak az épület anyagáért kellene elvégeznie a bontási munkát és építési törmelék elhelyezési költségét vállalnia kellene. Lábatlan Város Önkormányzata a bontási tervek elkészítését és az engedély megszerzését biztosítaná. Az egykori művelődési ház m 2 földterületű ingatlanon fekszik, 656 m 2 es felépítménnyel (földszint és galéria) konyha, mosdó, valamint tárolóhelyiségekkel, gázfűtés, hagyományos építési mód, településközponti fekvés, palatetős héjazat főbb jellemzőkkel. Az önkormányzat elővásárlási jogával élve döntött arról, hogy megvásárolja a Coop (volt CBA) épület melletti 353 hrsz ú beépítetlen terület ½ részét, így az ingatlan egyedüli tulajdonosává vált. Az önkormányzat határozatlan időre meghosszabbította a hátrányos szociális helyzetben lévők részére kiírt szociális földprogramot, ahol az igénylők vetőmagot kapnak, illetve önkormányzati földet használhatnak családjuk élelmiszerszükségleteinek ellátása érdekében, azonban erre 2013.évben igény nem volt. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, garázsok, egyéb épületek) hasznosítása bérbeadás útján történik. Ezen ingatlanok pályázat útján történő bérbeadásának előkészítése döntéshozatalra, a döntések végrehajtása a hivatal feladatkörébe tartozik. (Bérleti szerződések előkészítése, nyilvántartás vezetése a bérleményekről stb.) Humánpolitikai ügyek (ellátja 1 fő) A hivatal köztisztviselői és fizikai dolgozói tekintetében a kinevezéssel, (munkaviszony létesítéssel) az átsorolással, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat a humánpolitikai feladatokkal foglalkozó előadója végzi és készíti elő a jegyzőnek aláírásra. Vezetni kell a Polgármesteri Hivatal és az Államkincstár közötti létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat, rendelkezéseket, jelentéseket, okmányokat, amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. 10

11 A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat szintén a Kincstárnak kell jelenteni, az adatközlés, változásjelentés során a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokat kell alkalmazni. Kistérségi közmunka programban folyamatosan részt veszünk, sajnos a 2 hónapos foglalkoztatási lehetőség egy egy személy tekintetében nagyon kevés. Átlagban fő közmunkás foglalkoztatására van lehetőségünk. Az ügyintéző a közfoglalkoztatással kapcsolatos teendőket, szintén ellátja a foglalkoztatási jogviszony létrejöttétől a megszüntetésig és előkészíti a polgármester által történő aláírásra. Az ügyintéző kezeli és tartja karban a képviselői és a köztisztviselői vagyonbevallásokat is. Iskolai konyha A foglalkoztatottak száma 2 fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállaló. E feladat az iskola működtetésének átadása után is jogszabály szerint önkormányzati feladat maradt. Nagy nehézséget okoz a dolgozók esetleges távolléte idején a helyettesítés megoldása. Célszerű lenne, ha az iskola működtetésére vonatkozó feladatátadással együtt ez a feladat is átkerülne a KLIK hez. II.2. Az Igazgatási Iroda tevékenysége (ellátja 5 fő) Az Igazgatási Iroda mind a jegyzői hatáskörbe, mind az önkormányzati hatáskörbe utalt feladatokat ellátja. Szervezetileg az osztályhoz tartozó területek: gyámhatósági igazgatási feladatok, szociális hatósági feladatok, népességgel, anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok, állampolgársági ügyek, ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, szálláshely szolgáltatási tevékenység, lakásügyi feladatok, titkársági, az önkormányzat működésével kapcsolatos (testületi) feladatok, társulás működésével kapcsolatos feladatok, egészségügyi feladatok, hagyatéki feladatok, birtokvédelmi feladatok, oktatási, intézményirányítási feladatok, iktatási, irattározási feladatok, választással kapcsolatos feladatok, 11

12 mezőgazdasági igazgatással kapcsolatos feladatok, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok, állatvédelmi feladatok, hirdetmények elhelyezése, egyéb önként vállalt feladatok. Gyámügyi igazgatás A gyámügyi igazgatási feladatokról minden évben részletesen beszámolunk a képviselő testületnek, ezért itt teljes részletességű ismertetést nem nyújtunk. A gyámhivatal gyakorolja a gyámügyi igazgatás hatásköreinek jelentős részét. A jegyző feladatait a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyszr.) 3. (1) bekezdés c), g), l) és m) pontjaiban foglaltak határozzák meg. a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat (a vagyonleltár készítése külön anyagi jogi jogszabályhely megjelölése nélkül is) Környezettanulmányt megkeresésre 2013 évben 7 alkalommal végeztünk. Ügygondnok és eseti gondnok kirendelése: a jegyző eseti gondnok és ügygondnok kirendelése iránt csak abban az esetben intézkedhet, ha erre az előtte folyó eljárásban van szükség. Az elmúlt évben ügygondnok, eseti gondnok kirendelésre nem került sor. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt azon szülők gyermekei részére lehetett megállapítani, akiknek az 1 főre jutó jövedelmük nem érte el a Ft ot, illetve a , Ft ot, és megfelelt a törvényi előírásban rögzített vagyoni feltételeknek. A jogosultság adott évben 131 alkalommal volt megállapítható. Augusztus 1 jén pénzbeli, illetve november 1 jén a jogosultak körében természetbeni juttatás formájában ( gyermekekenként Ft értékű Erzsébet utalvány), melyet a központi költségvetésből megigényeltünk. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak a beszámolási időszakban évben jogosult 12

13 Igénylő jogosultak Egyszeri természetbeni ( Erzsébet ut.) 129 család Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást évben 137 család részére , Ft összegben biztosítottunk. A Bursa Hungarica felsőfokú oktatási ösztöndíjpályázatban az önkormányzat továbbra is résztvesz, ezévben 39 hallgató vehette igénybe a támogatást. Az önkormányzat idén is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, minden pályázó hallgató ösztöndíját Ft/hó val egészíti ki az önkormányzat. Szociális Igazgatás Az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szabályozza az ellátások körét. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ab) rendszeres szociális segélyt, ac) lakásfenntartási támogatást; b) a települési önkormányzat képviselő testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint ba) a 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, bb) átmeneti segélyt, bc) temetési segélyt; c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint ca) időskorúak járadékát, cb) a 41. (1) bekezdésében és a 43/A. (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 2013 évben 198 fő részére folyósítottunk. A támogatás felülvizsgálatokat igényelt az év folyamán.. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal kormányrendeletnek megfelelően létrehozott Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisában rögzíteni kell a meghozott határozatokat, illetve minden eseményt a jogosultakkal kapcsolatosan. A jogosultság megállapítását a MEP felé is jelenteni kellett elektronikusan flopin és papír alapon is, követve a jogosultság körében bekövetkezett változásokat, vagyis az adminisztráció területén nem egyszerűsödtek, hanem jelentősen megnövekedtek a feladatok. 13

14 Rendszeres szociális segély A segélyezésen belül a jogosultsági feltételekben változás nem történt. A vizsgálat fő tárgya a családban a fogyasztási egységre jutó jövedelem és a vagyon nagysága. Ezen kívül a jogszabályban szabályozott egyéb feltételeknek is meg kell felelni december 1 én 12 fő volt jogosult az ellátására. Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatást évben 125 fő igényelt, melyet a lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadáshoz biztosítunk egy éven keresztül. A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb 2.500, Ft nál. Az elmúlt évben kifizetett lakásfenntartási támogatás összege: , Ft. 16 fő részére villamos energia, 7 fő részére gázfogyasztás, 1 fő részére víz és csatornadíj, 5 fő részére pedig pénzbeli ellátásként biztosítottuk a támogatást. A közgyógyellátás rendszerében a törvényi szabályozásban változások történtek évtől az alanyi jogú közgyógyellátás megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Jegyzői hatáskörben maradt továbbra is a méltányossági közgyógyellátás megállapítása ban egy fő nyújtott be kérelmet, mely nem felelt meg a feltételeknek, így elutasításra került. A közgyógyellátási jogosultság megállapítását jellemzően az alanyi jogon jogosultak veszik igénybe. A méltányos megállapítás során a megállapított gyógyszerköltség 30% át az önkormányzat fizeti az egészségbiztosítási szerv részére. Méltányossági ápolási díj 2013 ban az ápolási díj megállapítása a méltányossági ápolás díj kivételével járási hatáskörbe került. Méltányossági ápolási díj 25 fő részére , Ft/hó/fő, összesen Ft összegben került folyósításra, ebből 10 fő került új igénylőként 2013 ban az ellátottak közé. Átmeneti segély Év Kérelmező jogosultak száma (fő) Ellátás összege (Ft) évben 3 fő kapott személyenként Ft összegű kamatmentes kölcsönt, átmeneti segély formájában. 2012/13 telén szociális segítségként a Városgazdálkodás munkatársai tűzifát szállítottak ki a Gondozási Központ, Kuckó GyjSz és a hivatal szociális munkatársa által javasolt igénylőknek. 14

15 Temetési segélyben az önkormányzati rendeletben megállapítottak szerint alanyi jogon 18 fő részesült, összesen , Ft összegben. Köztemetés elrendelésére évben nem került sor. Idegen és társhatóságok kérésére szociális ügykörben környezettanulmány készítése 2013 ban 3 esetben történt. Népesség nyilvántartás évtől a lakcímváltozás rögzítése osztott hatáskörként a járási hivatalhoz és a jegyzőhöz is tartozik. Az ügyfél a jegyzőnél, a járási hivatalnál és az okmányirodában is bejelentheti a lakcímváltozását, az ügyfelek többsége helyben intézi a bejelentést. A népesség nyilvántartás gépi nyilvántartás formájában történik. Az adatok folyamatos frissítése központ által küldött adatokkal és az ügyintéző közreműködésével történik. A választási eljárások során ennek a rendszernek a használatával történtek az ajánlószelvények ellenőrzései, valamint a névjegyzék továbbvezetésével a névjegyzék lezárását követően annak nyomtatása. A népesség nyilvántartás egyik fontos eleme az adatvédelem, melyet a nyilvántartást kezelő ügyintéző a jogszabályok alapján kezel. A nyilvántartásból adatot kizárólag ezen jogszabályok figyelembe vételével van lehetőség kiadni. Lábatlan állandó lakosainak száma 2013 ban Év/Fő év Állandó lakosok száma 5235 Címnyilvántartási rendszer Az ügyintéző feladata a címek, címelemek rögzítése, ellenőrzése, frissítése, mely az ún. ASZA gépen történik. A címelemek rögzítését dokumentálni kell, a bizonyító iratokat, határozatot a gépi rendszeren elektronikusan csatolni kell a nyilvántartáshoz tól abban az esetben, ha az ügyfél közvetlenül a járási hivatalban szeretné a lakcímében történő változást átvezettetni és a címnyilvántartás nem tartalmazza azt a címet amit ő megadott, a járási hivatal telefonon címellenőrzést és rögzítést kér, ami azonnal el kell végezni, hogy az ügyfélnek a címváltozását a járási hivatal be tudja regisztrálni. Ennél az igazgatási feladatnál is problémát jelent, hogy a feladat nagy része jegyzői hatáskörben maradt, így a helyben maradó létszámmal kell ellátni ezt a feladatot is. 15

16 Hatósági bizonyítvány Adatok, tények, körülmények fennállásának igazolására hatósági bizonyítvány kerül kiállításra: 2013 ben 23 esetben történt ilyen jellegű igazolás. A hatósági bizonyítvány kiállítását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. alapján 8 napon belül kell teljesíteni. A hivatalunkban általában a kérelemmel azonos időben azonnal kiadásra kerülnek a hatósági bizonyítványok, mely jellemzően szociális ügyekben, illetve lakcím igazolására kerülnek kiállításra. Azon hatósági bizonyítványok, melyek nem szociális ügyben kerülnek kiállításra, 3000, Ft illeték kötelesek. Védett fogyasztók részére 69 esetben adtunk ki igazolást. Anyakönyvi igazgatás március 1 től bevezetésre került az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer (továbbiakban: ASZA), mely az anyakönyvvezetők részére kialakított rendszer, a Fórum és Levelező rendszer mellett, az anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartására, az anyakönyvi okiratok kiemelten kezelve az anyakönyvi kivonatokat előállítására, választásokkor a választási feladatok lebonyolítására szolgál, illetve használható. Az ASZA rendszer szolgáltatásait csak olyan felhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik az ehhez szükséges felhasználói jogosultsággal, azonosító kártyával. Anyakönyvezés az események (születés, házasság, haláleset) helye szerint történik, ennek figyelembe vételével az egyes anyakönyvekbe az alábbi számú bejegyzés történt: 2013 ban. (2010. évi és a évi adatok az összehasonlítást szolgálják.) Anyakönyvi bejegyzések (01 01 től ig) 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év Születési anyakönyv Házassági anyakönyv Halotti anyakönyv Örvendetes, hogy a 2013 es esztendőben is sokan választották házasságkötésük színhelyéül Lábatlan települést. A házasságkötő terem kulturált körülményeket biztosít a házasságkötések lebonyolítására. A évben megkötött 22 házasságkötésből 16 főnek volt lábatlani állandó lakcíme, a többi házasságot kötni szándékozó az ország különböző részeiről érkezett Lábatlanra házasságot kötni. A Képviselő testület még korábban rendeletet alkotott az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjakról. A házasságkötés hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő lebonyolítás díjait szabályozza. 16

17 Az anyakönyvekbe az alapbejegyzésen túl tett utólagos bejegyzések száma: évben 75 darab. Családi és utónév megváltoztatására 12 esetben került sor. A beszámolási időszakban kiskorú házasságkötésére nem került sor, névadó ünnepséget 2 alkalommal tartottunk. Anyakönyvvezető előtti apai elismerő nyilatkozat megtételére 14 esetben került sor. Állampolgársági ügyek A 2013 as esztendőben 2 fő tette le az állampolgársági esküt a Gerenday ház dísztermében, ünnepélyes keretek között a polgármester előtt. Belkereskedelmi igazgatás A vonatkozó kormányrendelet alapján a kereskedelmi tevékenység két részre: bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységre és kizárólag üzletben forgalmazható termékekre vonatkozó kereskedelmi tevékenységre (működési engedély köteles) tagozódik. A fentieknek megfelelően Lábatlan város területén évben bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet 90 kereskedő végez, működési engedéllyel 42 üzlet rendelkezik. Ebben az évben 8 működési engedéllyel rendelkező üzlet szüntette meg tevékenységét, melynek egy része átkerült a bejelentés köteles tevékenységet folytató kereskedők körébe, másik része üzemeltetőváltás miatt zárt be. 7 üzlet esetében történt módosítás adatváltozás miatt évben 20 bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatására adtunk ki igazolást és 21 egység szüntette meg tevékenységét. A KSH felé az aktuális adatszolgáltatási kötelezettségünket mindkét területen teljesítettük. Aktuális nyilvántartásunka városi weblapon is elérhető. Ipar igazgatás január 1 től ismét jegyzői hatáskör a telepengedélyek elbírálása, melyet eddig az esztergomi körzetközponti jegyző látott el. A feladatot kapcsolt munkakörként oldottuk meg. Telepengedélyezési eljárások száma 2013 ban nem volt, a Forest új gyártóüzemének engedélyzese várhatóan januárban zajlik le. Szálláshely szolgáltatási tevékenység Az elmúlt év folyamán ezen a területen kisebb jogszabály módosítások, pontosítások történtek. A jegyző a szálláshely üzemeltetési engedély megadásáról rendelkező határozatot hoz és az általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi a honlapon. (http://labatlan.hu/szallashelyek 1) Jelenleg 5 egyéb szálláshely üzemeltetési engedély szerepel nyilvántartásunkban. 17

18 Lakásügyi feladatok Az önkormányzat 35 db bérlakással rendelkezik, melyből 15 társasházi lakás. A lakások elhelyezkedése alapján a lakbér differenciáltan került megállapításra. A megüresedő lakások további hasznosításának döntésre való előkészítése a bizottság és a képviselő testület elé e munkaterülethez tartozik. A közreműködés a lakások átadásában, közüzemi órák leolvasásában, a bérleti szerződés megkötése, a lakások használatának időszakos ellenőrzése, a lakásbérléshez szükséges nyomtatványok kitöltése és közszolgáltatókhoz való bejelentése, a bérlők nyilvántartása szintén e munkaterülethez tartozik. A szociális bérlakások bérbeadásáról szóló rendelet idén egészült ki a bérlakások igénybevételének feltételeként az új, egységes igénylési nyomtatvány bevezetésével. A szükséges nyomtatvány honlapunkról letölthető. Az utóbbi időszakban felhalmozódott lakbértartozások megszüntetése érdekében a testület döntött a tartós tartozásállománnyal rendelkező bérlők szerződéseinek felmondásáról. Az intézkedések hatására valamennyi esetben sikerült részletfizetési megállapodásokat kötni, így az adósságállomány kezelhető vált és jelentősen le is csökkent. Jelzálogjog törlések A képviselő testület által a korábbi években a fiatal házasok részére, illetve intézményeinknél a dolgozók munkáltatói kölcsöne címén nyújtott támogatások biztosítékául bejegyzett jog törlését végeztük 2013 ban 12 esetben. Titkársági feladatok A polgármester és a jegyző munkáját segítő szervezési, egyeztetési és operatív feladatok biztosítása. Az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok A Képviselő testület évben 23 alkalommal ülésezett, ebből 12 rendkívüli ülés, 9 rendes, nyilvános ülés és 1 közmeghallgatás volt. A zárt ülések száma 4 volt. A képviselőtestület évben 133 napirendet tárgyalt meg. A Képviselő testület rendeletalkotása és határozathozatala az alábbiak szerint alakult (viszonyításként évtől) 18

19 rendelet határozat A rendeletek nyilvántartásba vétele, kihirdetése és a település honlapján való elhelyezése megtörtént. A rendeleteket októberétől a Nemzeti Jogszabálytárba is feltöltjük. Ellátjuk a képviselő testület és a bizottságok működésével összefüggő előkészítő, szervező, végrehajtó feladatokat és ügyviteli teendőket. Elkészítjük a képviselő testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati, társulási hatáskörbe tartozó előterjesztéseket. Elkészítjük az önkormányzati rendelet tervezeteket. Végrehajtjuk a Képviselő testületnek, a bizottságoknak a döntéseit, beszámolunk azok végrehajtásáról. Az önkormányzatot érintő képviselői, lakossági bejelentésekkel, interpellációkkal kapcsolatban megtesszük a szükséges intézkedéseket, azokat kivizsgáljuk, törvényes határidőn belül előkészítjük a polgármester nevében a választervezeteket. Javaslatot készítünk a Képviselő testület éves munkatervéhez, programkészítéséhez. Kérésre információkkal látjuk el a képviselőket és bizottsági tagokat. A munkához szükséges információkat a honlapon, helyi televízióban illetve belső hálózaton elhelyezzük. Ellátjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtói feladatokat és ügyviteli teendőket. Ellátjuk a Lábatlani Intézményfenntartó Társulás működésének feladatait, mind a pénzügyi feladatokat, mind az egyéb működésüket tekintve. Az önkormányzat által kötendő szerződéseket megírjuk, illetve a nem általunk készített szerződéseket véleményezzük. Aláíráskor a polgármester mellett jogi ellenjegyzéssel (jegyző) és pénzügyi ellenjegyzéssel (gazdasági irodavezető) látjuk el. Ingatlan esetén ügyvédi ellenjegyzésre is továbbítjuk ban 55 db szerződést, megállapodást kötöttünk. A határozatokat, rendeletek nyilvántartjuk, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos teendőket ellátjuk, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeleteket elkészítjük. Mind a rendeletek, mind a határozatok, valamint a szerződések nyilvánossága érdekében saját elektronikus nyilvántartást hoztunk létre és működtetünk, mely a honlapon is elérhető. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság évben 8 alkalommal ülésezett, az Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 ülést tartott. 19

20 Roma Nemzetiségi önkormányzat évben 3 ülést tartott, összesen 4 határozatot hozott. A képviselő testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb területe. Biztosítottuk az előterjesztések igazgatási szakmai színvonalát, a szükséges információk begyűjtését és feldolgozását. A képviselők megalapozott döntéseinek meghozatalához korrekt, mindenre kiterjedő, objektív és jogszerűségre is kitérő előterjesztések készültek. A testületi és bizottsági ülésre a meghívók, a napirendek mindegyikéhez az írásos előterjesztések, határozati javaslatok, határidőre elkészültek. A határozatok végrehajtásra kerültek. A határozatok végrehajtásáról a polgármester a lejárt határidejű határozatoknál jelentését megadta. A képviselő testületi ülések és bizottsági ülések után a rendeletek azonnali továbbítása elektronikusan és papír alapon a Kormányhivatal felé megtörtént, a jegyzőkönyvek pedig a jogszabályban előírt 15 napon belül minden esetben megküldésre kerültek. A képviselő testületi anyagok kézbesítése megosztott, többnyire elektronikus formában történik, azon képviselők, civil szervezetek, akik internet elérhetőséggel nem rendelkeznek, papíron kapják az anyagot. Jó lenne, ha testületi anyagok postázása egységesen, elektronikusan történhetne, hiszen éves szinten oldalt másolunk. A képviselők munkájához a szükséges és igényelt segítséget, információt, minden alkalommal megadtuk. Önkormányzati társulással kapcsolatos feladatok Önkormányzatunk egy társulásnál töltötte be 2013 ben a székhely (korábban gesztor) szerepét. Társulási formában működik a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, (Nyergesújfalu, Süttő, Bajót településekkel közösen) július 1 vel a meglévő társulásokat felül kellett vizsgálni és működésüket át kellett alakítani a megváltozott jogszabályoknak megfelelően. Ennek hiányában az addigi társulások megszűntek. A felülvizsgálat keretében módosítani kellett a társulási megállapodásokat, az alapító okiratot. Rendszeres feladatot jelent e társulás Társulási Tanácsának működtetése, mely tanács több jogosítvánnyal, döntési hatáskörrel rendelkezik. (pl. az intézmény alapdokumentumainak, költségvetéseinek, éves, évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása stb.) A Lábatlan Intézményfenntartó Társulás évben 3 ülést tartott. A Társulási ülések a társulás esetében megtörténtek, az anyagok az ülésekre írásban kiküldésre kerültek. Működtetésére vonatkozó szabályok gyakorlatilag egy kis önkormányzat működésének felelnek meg. Társulás tagjai vagyunk még a Duna Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulásban, valamint az Esztergom Nyergesújfalu Kistérségi Társulásban). 20

21 Egészségügyi feladatok Ellátjuk az egészségügyi alapellátással és szakellátásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatokat. Kapcsolatot tartunk az OEP pel mint egészségügyi szolgáltató az önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokkal (háziorvosi, házi gyermekorvosi, körzeti védőnői és fogorvosi), valamint a szakellátást végző orvosok tekintetében. A szakorvosi finanszírozásokat tovább utaljuk részükre. Feladatunk az egészségügyi alap és szakellátással kapcsolatosan az önkormányzat és a területi ellátási kötelezettséggel működő orvosok között kötendő szerződések előkészítése, valamint a védőnői szolgálatot ellátó vállalkozással történő szerződéskötés előkészítése a gyermekek közoktatási intézményben történő gondozására. Kapcsolatot tartunk az alapellátásban és szakellátásban érintett orvosokkal, valamint az alap és szakellátás más intézményeivel. (ÁNTSZ, MEP) Elkészítjük az általuk kért kimutatásokat. A szakellátások tekintetében a működtetett társulási feladatokat koordináljuk, (ügyelet). A társult településekkel az esetleges szerződésmódosításokat elkészítjük. (labor) Az Egészségházban a bérleti díjak változása esetén a bérleti szerződéseket módosítjuk. Hagyatéki ügyintézés évtől változott a hagyatéki eljárásról szóló törvény, ennek tükrében a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó ügyintézési szabályok, nyomtatványok is változtak. A jegyzői eljárásban kerül rögzítésre a jegyzőkönyv, melynek ismeretében a hagyatéki ügyintéző elektronikusan elkészíti a hagyatéki leltárat, melyet papír alapon is el kell készíteni. A hagyatéki ügyintézés során évben 119 db ügyirat keletkezett. Három esetben került sor póthagyatéki leltár felvételére (a leltár mellékletét képezi az adóés értékbizonyítvány lábatlani ingatlanok hagyatéka esetében az hagyatéki ügyintéző állítja ki, más közigazgatási területek esetében az illetékességgel rendelkező hivatal kerül belső jogsegély útján megkeresésre az adó és értékbizonyítványok kiállítására). Adó és értékbizonyítvány kiállítására 67 esetben került sor. Az elkészített hagyatéki leltárokat a mellékletekkel együtt az illetékes Közjegyző felé továbbítottuk. Birtokvédelem évben eljárás megindítására hivatalunkban 7 esetben került sor, két eset megegyezéssel, egy eset megszűntetéssel zárult, mivel az eljárást kezdeményező ügyfél nem csatolta a törvényben előírt adatokat. Három esetben kijelölt hatóságként vettünk részt az eljárásban. Birtokvédelmi kérdésekkel és roblémákkal sok esetben fordultak személyes megkereséssel a hivatalhoz. A évben bevezetésre kerülő új jogszabályi változások miatt észrevehetően kevesebben indítják meg a jegyző előtt a birtokvédelmi eljárást. A bizonyítási kötelezettség melyet a bírósági eljárás mintájára alakítottak át a birtokvédelmet kérő feladata, a hivatal tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt be a felek között, majd a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A jegyzői eljárás célja a gyors érdemi döntés a birtoklás tényén. Az eljárás tárgya a birtoklás tényén 21

22 alapuló birtokvédelem biztosítása, amelynek az a rendeltetése, hogy a jogkérdés eldöntéséig az eredeti állapotot biztosítsa. Ebből az következik, hogy önmagában azért, mert a jogkérdés is vitás, nem lehet az eljárást és a birtokvédelmet megtagadni, csak akkor, ha nyilvánvaló a birtokláshoz való jog hiánya. A bonyolult jogkérdéseket azonban a jegyzőnek nem kell megítélnie, a jogkérdés alapján való döntés a bíróság feladata. Röviden a jegyző a tények, a bíróság a jogok alapján dönt. A birtokvédelmi eljárásnál amennyiben személyesen jelent meg az ügyfél, korrekt tájékoztatás mellett arra törekedtünk, hogy próbálják meg békésen, egymás között rendezni a problémát. A legtöbb esetben sikerült hivatal nélkül rendezni a felek problémáját. Természetesen, ha nem tudták, tudják rendezni az ügyet, akkor a hivatal kötelessége a vitában dönteni a hatályos jogszabályok alkalmazásával. Oktatási, intézményirányítási feladatok Az intézmények törvényes működésének biztosítását a Hivatal segíti. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok, működési engedély, szakmai programok, nevelési programok, szmsz, házirend törvényességének biztosítása, a testületi döntést igénylő kérdések előkészítése a Hivatal feladata. A Hivatal segíti az intézmények jogi, pénzügyi, műszaki működését január 1 től az intézményi feladatok ellátásában több fontos változás történt. Az általános iskola állami fenntartásba került, az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírásra került. Az önkormányzat úgy döntött, hogy az iskola működtetését is állami fenntartásba adja. A nyergesújfalui székhelyű Pedagógiai Szakszolgálat állami fenntartásba vétele miatt a négy település társulása megszűnt. Mindkét intézmény új fenntartója a Klebensberg Intézményfenntartó Központ. Az önkormányzatnak lehetősége volt dönteni arról, hogy nem adjuk állami fenntartásba a lábatlani Egészségházban folyó szakellátást és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló vagyont, a magas színvonalú és helyben történő ellátás érdekében. A döntést a szakellátások, alapellátások orvosai levélben kérték és támogatták. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház ezévben felmondta a Nyergesújfaluval 2004 ben laboratóriumi vizsgálatokra kötött szerződést. Eljárásunk eredményeként az ellátórendszerben korrekcióra került az esztergomi kórház területi ellátási kötelezettsége, így most már a feladatkörükbe tartozik a nyergesújfalui laborleletek, így a lábatlani mintavételi labor leleteinek vizsgálata is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából egy tervezői csoport helyszíni ellenőrzést tartott az önkormányzat valamennyi közintézményénél, ahol az akadálymentesítés meglétét, illetve annak esetleges hiányát vizsgálták. A Magyar Államkincstár a Gondozási Központ és a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és a Zengő Óvoda és Bölcsőde ellenőrzését végezte az intézményekben és a Hivatalban. 22

23 Júniusban a Gondozási Központ átfogó vizsgálatát végezte a Kormányhivatal a év és I. félévi időszakára vonatkozóan. Az Egészségházban a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. Szerve több alkalommal is ellenőrzést tartott. (veszélyelhárítási terv) Választással kapcsolatos feladatok Települési szinten a választások technikai, személyi feltételeinek megteremtése, kialakítása és a választás egészének törvényes lebonyolítása a jegyző, mint helyi választási iroda vezetőjének a feladata. A választás lebonyolítására a jegyző megbízza a választási iroda tagjait, összeállítja szavazókörönként a szavazatszámláló bizottságba javasolt személyek névsorát, figyelembe véve a delegáltakat. A választási iroda közreműködésével gondoskodik az értesítő és az ajánló szelvények címzettek részére történő postázásáról. Lezárja és hitelesíti a névjegyzéket, az Anyakönyvi Szolgáltató Rendszeren keresztül rögzíti a szavazókörök eredményét, illetve a jegyzőkönyveket ellenőrzi és továbbítja ban a Választási Ügyviteli Rendszer (VÜR) működtetésével már megkezdődtek a 2014 évi választások előkészületei. Rögzíteni kellett a helyi választási iroda tagjainak adatait, valamint a szavazatszámláló bizottsági tagokat is számszerűsíteni kellett. Mezőgazdasági igazgatás A külterületi ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseket rendszeresen továbbítottuk a hatáskörrel rendelkező Földhivatal felé. Az elmúlt évben a vaddisznók kártétele miatt a lakosság részéről továbbra is rendkívül sok bejelentés érkezett. A hatályos jogi szabályozásból eredően a belterületi és zártkerti övezetek vonatkozásában intézkedésre jogosító hatáskörrel nem rendelkezünk. A bejelentéseket az illetékes vadásztársaság felé továbbítottuk további intézkedés céljából. A településen történő szúnyoggyérítés előtt a város méhészeit értesíti a hivatal, hogy a méheket időben el tudják zárni. A falugazdász 2013 tól csak a nyergesi hivatalban tart fogadóórát. Iktatási, irattározási feladatok A Polgármesteri Hivatalban az ügyiratok iktatását számítógépes iktatással végezzük. A program segítségével készül többek között az éves hatósági statisztika, ügyirathátralékok készítése, adóval kapcsolatos határozatok iktatása is. 23

24 A központi irattárba az elmúlt években a szükséges polcok beszerzésre kerültek. Az iratok tárolása megfelelő. Az iratok selejtezése folyamatban van. Iktatott ügyiratok statisztikai adatai: Év Határozatok száma Gyűjtőív sorszámá ra Alszámra Államigazgatási hatósági ügyekben Önkormányz ati hatósági ügyekben Polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladok Ezekben az ügyekben fő feladatunk a különböző tervek (megalakítási, riasztási, berendelési és készenlétbe helyezési) naprakészen tartása, felülvizsgálata, pontosítása, illetve a különböző intézkedési tervek elkészítése, valamint a polgárvédelmi szolgálatra kötelezés, technikai igénybevétel elrendelése. A település polgári védelmi szervezetébe 150 fő került beosztásra, akik minősített helyzet esetén polgári 24

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc-Eplény Körjegyzői

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Előterjesztő: Veszner

Részletesebben

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3. napirendi pont NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. : 79/478-643 E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu Ügyiratszám: 9-2/2016 Készítette: Kucsoráné dr.

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Ózd Város Polgármestere Előkészítő: Jegyző Tisztelt Képviselő-testület! I. Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben