A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI"

Átírás

1 J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 9431 Fertőd, Madách sétány 1. OM: Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, S csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI Összeállította a művészeti iskola tanári karának közreműködésével Bertha János igazgató Szakértői jóváhagyás: Nobile Bt/Béres Károly. E.sz.: / Ny.sz.:339 Kiegészítve, módosítva: februárjában, a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 23/2006. (V. 24.) OM rendelettel történt módosítása alapján a művészeti alap és záróvizsga követelményrendszere a J. Haydn Zeneiskolában: Fenntartói jóváhagyás:45/2004. (VI.30.) Kh. Sz. határozat/ 10/2007.(II.14.)fertődi Öh. Táncművészeti ág: szakértői jóüváhagyás: máj. 16. Ikt.sz:8-89/2008. Szakértő: Neuwirth Annamária (Eng.sz.: ) Fenntartó jóváhagyása: május /2008. (v.22.) fertődi Öh. Módosítva: június 16-án. Fenntartó jóváhagyása:102/2011. (IX.28.) fertődi Öh. Felülvizsgálata, módosítása elfogadásra került: december 7-én Átdolgozás után elfogadta az iskola tantestülete a március 18. napján megtartott értekezletén. Bevezetésre kerül: szeptember 1-jén. Bertha János igazgató

2 Tartalomjegyzék Preambulum 3 Az iskola neve és alapadatai 4 I. Történelmi visszatekintés 5 A zeneoktatás intézményrendszerének kialakulása 5 Kulturális, zeneui élet Eszetrházán és Süttörön 6 A zenei hagyományok tisztelete 6 A zeneiskola rövid története, szerepe az oktatásban, zenei, kulturális életben 7 A nevelési pedagógiai program és helyi tantervek jogszabályi alapjai 24 II. Helyzetelemzés 25 Személyi feltételek 25 Tárgyi feltételek 26 Az iskola működésének anyagi feltételei 27 III. Beiskolázás, a felvételi eljárás, átvétel 28 A tanulói jogviszony 28 IV. A művészeti nevelés cél és feladatrendszere, követelményei, pedagógiai alapelvek 29 V. Az iskolában folyó nevelés-oktatás általános céljai 29 A zene és művészetoktatás általános fejlesztési követelményei 30 Személyiségfejlesztés 31 VI. Közösségfejlesztés zenei, művészeti neveléssel 33 A tanítási órán folyó nevelőmunka 33 A tanórán kívüli nevelőmunka 33 Közösségfejlesztés 34 VII. A zenei, művészeti tehetség kibontakoztatása 34 Az alapfokú művészetoktatás hatása az általános iskolai munkára 35 A tanulói kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 36 Pedagógus és szülő együttműködése 36 Szülő és tanuló otthoni együttműködése 37 A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése 37 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 38 VIII. Az iskola tantárgyszerkezete, művészeti ágai és tanszakai, óratervei, pedagógiai szakaszai ig 38 Az iskola tantárgyszerkezete, művészeti ágai és tanszakai, óratervei és pedagógiai szakaszai a anévtől felmenő rendszerben 41 IX. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben oktatott tanszakok új elnevezései 42 X. A zene és művészetoktatás általános fejlesztési követelményei 48 XI. Az iskola értékelési rendje 49 Az értékelés célja 49 Tanulóink munkájának értékelése 49 A szorgalom osztályozása 50 Felsőbb évfolyamba lépés 51 Javítóvizsga 51 Összevont beszámoló 52 Tanulmányok folytatása ugyanabban az évfolyamban 52 Pótló vizsga 52 Követelményrendszer, teljesítmények ellenőrzése 52 Az oktató-nevelő munka értékelése 53 Tehetséggondozás 53 XII: A tanulók jutalmazásának elvei 53 XIII. Tanügyi dokumentumok 54 XIV. Az iskola ellenőrzési és értékelési rendszere 56 XV. Az iskola szervezeti felépítése, vezetési szerkezete, személyi feltételek 57 Közalkalmazotti Tanács, Iskolaszék, Szülői Szervezet 58 Szolgáltatásaink 58 Iskolánk kapcsolatrendszere 58 Hagyományok ápolása és teremtése 59 A fejlesztés további irányai 59 A megvalósítás feltételei 59 Tárgyi feltételek fejlesztése 60 A tankönyvkiválasztás elvei 61 Az iskola pedagógiai programjával kapcsolatos egyéb intézkedések 62 Záradék 64 Függelék 67 Helyi tantervek és vizsgakövetelmények Esélyegyenlőségi terv Melléklet: Eszköz és felszerelési jegyzék

3 Preambulum Az ezredfordulót követően, a harmadik évezred elején a magyar iskolának köztük a miénknek többirányú kihívásnak kellett megfelelnie. A rendszerváltozásnak köszönhetően létrejöttek a demokratikus alapintézmények, ugyanakkor látjuk, hogy hosszú idő kell még ahhoz, hogy a polgári átalakulás társadalmi kultúrája kifejlődhessen. Ennek egyik legfontosabb alapja az iskolában folyó nevelés és oktatás. Fertőd Város Önkormányzata, és jogelődje által 35 éven át fenntartott iskolánk továbbra is azt kívánja szolgálni, hogy az itt tanuló diákok képességeiknek megfelelő ismeretekkel, tudással, az egyetemes kultúra, európai műveltség, nemzeti, népi hagyományok megismerésével, értékek megőrzésével és megbízható erkölcsi tulajdonságokkal gyarapodjanak tanulmányaik során. Tanár kollégáimmal együtt ma is igaznak és fontosnak tartjuk dr. Mádl Ferenc akadémikus, későbbi köztársasági elnök megállapításait: Vannak értékek, amelyek az ember életét és jellemét meghatározzák. Az élet minőségét, mindazt, ami jó és rossz, ami szép és rút, belül hordozza magában az ember, és így tekintheti a saját életét mind anyagi, mind lelki, mind kulturális szempontból értelmesnek vagy értelmetlennek. Az értékrendnek megfelelően kellene cselekedni, kinek-kinek állapotbeli kötelességeként a hivatásában. Vállalkozni vagy tanítani, bányában dolgozni vagy újságot szerkeszteni. Egyszóval az embernek arra kell törekednie, hogy értékrendjét valahogy meg is érje és meg is valósítsa.. Jó, ha az emberek sokaságában van elkötelezettség a minőség és az értékek iránt Mádl Ferenc (akadémikus) (Magyar Nemzet augusztus 5. A politikai kereszténység című cikk részlete) 3

4 Az iskola hivatalos elnevezése: J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola Rövidített neve: J. Haydn Zeneiskola 1. Az iskola emblémája, amelyet az Esterházy Pál Alapítvány kuratóriuma készíttetett és bocsátott az iskola rendelkezésére: 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte, kiállítója: 68/1977. VB.H. Fiókzeneiskola létesítése 11/1983. TH. Önálló zeneiskola Fertődön Kihelyezett osztályok tanítási helyei: -Fertődi Általános Iskolában (Fertőd, Mentes Mihály u. 1.), -Fertőszéplaki Általános Iskolában (Fertőszéplak, Soproni u.1.), -Hegykői Általános Iskolában (Hegykő, Iskola u. 9.), és a -Fertőszentmiklósi Általános Iskolában (Szent István u.52.) A kiegészített, módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, -amelyet Fertőd Város Képviselőtestülete III. 30-án megtartott ülésén egyhangúan elfogadott a 15/2004. KH.számú határozatával. Az Alapító Okirat további módosításai: Dátum KH. Határozat /2005.(VII.28) /2007.(II.14.) /2007.(VIII.29.) /2007.(XII.19) március 19. 6/2008.(III.19.) május /2008.(V.22) május /2009.(V.28.) Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (V. 10.) MKM rendelet módosítására kiadott 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet szükségessé tette az Alapító Okirat módosítását /2011. (V.25.) 3. Az iskola székhelye: 943l Fertőd, Madách sétány l. 4. Az iskola postacíme: J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 943l Fertőd, Madách sétány l. Elektronikus elérhetősége: Igazgató: Titkárság: Honlapja: 5. Az iskola telefonszáma: Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Bertha János igazgató 7. Az iskola fenntartója: Fertőd Város Önkormányzata, 2013-tól a Magyar Állam 8. Az iskola alaptevékenysége: Alapfokú művészetoktatás, művészeti nevelés zeneművészeti és táncművészeti ágon. 9. Az intézmény beiskolázási körzete: Fertőd, és elsősorban a környező települések lakói. 4

5 I. TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS A zeneoktatás intézményrendszerének kialakulása A XIX. század, - a polgárosodás, a reformkor nagy fordulatot hozott a zenei nevelésben ban Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter elkészítette a közoktatásról szóló törvényjavaslatot. Mint tudjuk, csak húsz évvel később változtatásokkal lépett életbe. E törvényben a zenei nevelés is helyet kapott. Az 1869-es tanterv részletesen foglalkozott azzal, hogy az osztott és osztatlan iskolákban hogyan tanítsák az éneket. Bartalus István kapott megbízást, az énektanítás módszertanának megírására, a tananyag összeállítására. Az ének és zenetanítás visszásságait jól jellemzi a következő Bartalus idézet: Képtelenségnek látszik, hogy a tanító és a tanuló a képzettségnek egyazon fokán állhassanak, vagy jobban mondva egyaránt járatlanok legyenek. A hangszeres zeneoktatás területén, az intézményi rendszer kialakításában a XIX. század jelentős eredményeket hozott. Katonazenészek és magántanárok kezdték meg oktatni a zenét nagyobb városainkban. A magyar főváros legrégibb zenei tanintézete a Pest-Budai Hangászegyesület keretében létrehozott Zenede ben már 253 növendéke volt ben tartották az első magyar zenetörténeti hangversenyüket, amelyen a múlt zenéje is megjelent. Az 1860-as, 70-es években minden nagyvárosban alapítottak zeneiskolát (Debrecenben 1861-ben, Győrben 1862-ben, Miskolcon 1901-ben ) ben alakult meg a Zeneakadémia. Az 1900-as évek első évtizedeiben dr. Kacsóh Pongrác, mint ének-szakfelügyelő és énektankönyvíró jelentős pedagógiai újításokat vezetett be az ének-zene oktatás területén. Szorgalmazta a zeneiskolák működését, a polgári nevelést. Megszervezte a zenetanárok továbbképzését. Bevezette a történelem oktatását a zenetanárok részére, hogy bővítse ismereteiket. Az ő nevéhez fűződik a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola felállítása. A XX. század zenei-pedagógiai reformjának elindítója Kodály Zoltán volt. Ádám Jenő, Kodály tanítványa a 20-as évektől fogva nagy figyelemmel kísérte a különböző iskolatípusokban folyó zenei oktatást, nevelést. Kodály javaslatára dolgozta ki a később Kodály-módszerként elterjedt ének-zeneoktatás alapjait jelentő Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján c. pedagógiai művet, majd segédkönyvként a nyolc füzetben megjelent Szó-mi tankönyveket. Fáradhatatlan pedagógus és népművelő volt. Az 1993-as Oktatási Törvény a magyar közoktatás részeként ismerte el az alapfokú művészetoktatási intézményeket. A évi CXC. törvény a köznevelésről 4. -a kimondja, hogy az alapfokú művészetoktatás alapfeladat. 5

6 Kulturális, zenei élet Eszterházán és Süttörön Fertőd, Győr és Sopron között, Soprontól 25 km-re fekvő település, mely nevét a magyarországi közigazgatási átszervezés idején Eszterháza és Süttör összevonásával 1950-ben kapta. A települést európai hírűvé tevő Esterházy-kastély között élte fénykorát. Eszterháza e kor kulturális életében rendkívüli szerepet játszott. Európában számos francia, angol, német nyelvű leírás jelent meg Eszterházáról, az Eszterházi vigasságokról. J. Haydn ( ), - a zenetörténet utolsó udvari zeneszerzője csaknem két évtizedet töltött a pompakedvelő, művészeteket és kultúrát támogató Esterházy Miklós herceg szolgálatában. Az itt zajló zenei életet szerte a világon számon tartották. A hagyomány szerint Mária Terézia egyszer így szólt: ha jó operát akarok hallani, Eszterházára megyek.. A kastély közelében épült operaházban és színházban Haydn számos operáját, szimfóniáját vezényelte. A kastély zenetermében csendült fel először a híres Búcsú szimfónia is. A zenei hagyományok tisztelete Iskolánk kiemelt feladatai közé tartozik J. Haydn életútjának, műveinek hangsúlyozottan az eszterházi munkásságának megismertetése, a zenei hagyományok tisztelete, ápolása (pl: Haydn Házi Zongoraverseny megrendezése, megemlékezések, hangversenyek rendezése a Haydn emlékszobában ). Fertőd zenei életét az 1930-as évektől egészen az 1970-es évekig döntően két kórus: - a Süttöri Római Katolikus Férfidalkör ( ), és a - Fertődi Haydn Kórus ( ) határozta meg. A Férfikar 1928-tól 1950-ig rendszeres szereplője volt a helyi járási és megyei dalosnapoknak. 20 éves fennállásának, és eredményeik elismeréseként Bárdos Lajos aláírásával ellátott országos kitüntetésben részesült. Az 1950-es évektől a határsáv miatt a település szinte teljesen elvesztette kapcsolatát az ország belsejével, illetve a határövezeten kívüli területekkel. Óriási lehetőségként mutatkozott az 1959-es év, amikor is J. Haydn halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett magyarországi ünnepségsorozat egyik kiemelt helyszínének Fertődöt választották. A település egy emberként mozdult meg, hogy csendes, hétköznapi életéből kimozdulva megcsillanthassa régi fényét. Így alakult meg a Fertődi Haydn Kórus, - alapító karnagya Somlai András volt, majd 1960-tól 1973-ig Kovács Sándor dirigálta az együttest. Első nagyszabású hangversenyükön a Soproni Pedagógus Kórussal és a Győri Filharmonikus Zenekarral közösen Haydn: Évszakok c. oratóriumát mutatták be. Működésük során két alkalommal is adtak hangversenyt a budapesti Zeneakadémián, ami egy vidéki kórus életében kimagasló, egyáltalán nem gyakori esemény. A kórus tudatosan vállalta már a Haydn kultusz ápolását, s minden évben megrendezték a Fertődi Zenei Napokat, ahová országos hírű kórusokat, zenekarokat, szólistákat hívtak meg. A kórus elvitathatatlan érdemeket szerzett a fertődi hangszeroktatás megszervezésében, amely a későbbi zeneiskola létesítésének alapját jelentette. 6

7 A zeneiskola rövid története, szerepe az oktatásban, zenei, kulturális életben A Soproni Zeneiskola néhány tanára az 1970-es években vállalkozott arra, hogy a mostoha utazási körülmények ellenére ingázzon és zongora, hegedű szakokon oktassa a jelentkező gyerekeket Fertődön is. Fertőd Nagyközség Közös Tanácsa 1977-ben Fiók Zeneiskola létesítéséről határozott. A 15/1977-es tanácshatározat kimondta, hogy a Végrehajtó Bizottság gondoskodik a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az iskola működéséről. Ekkor kezdte meg működését Győr-Sopron megye legfiatalabb zeneiskolája, közel hatvan tanulóval. A következő mérföldkő az 1983-as tanév volt, amikor is a fiókiskolai státusz megváltozott és önálló iskolává vált. Idézet a 11/1983. (IX.28.) Th. számú határozatból: l.) A Tanács a Tt /l/ bek. C.) pontja, valamint a 35/1971.(XI.3.) Korm. számú rendelet 23. /l/ bek.-ben biztosított jogkörében, a 15/1977. (XI.27.) számú határozatával létrehozott zeneiskola kihelyezett tagozatát augusztus 16-tól visszamenőleges hatállyal önálló zeneiskolává szervezi át. Elnevezése: Állami Zeneiskola Fertőd. 15/ (III. 30.) KH határozat: J. Haydn Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. J. Haydn egykori lakhelyén, a Muzsikaházban amely ma Fertőd akkor legszebben felújított barokk épülete volt méltó környezetben kapott otthont a zeneiskola. A szép épület, a biztos intézményi háttér még ha több tanszakon fontos beszerzések (hangszervásárlások stb.) várattak is magukra még nagyobb lendületet adott a zenekultúra terjesztéséhez. Tizenöt tanszak közül választva tanulhatnak a gyerekek a számukra legkedvezőbb hangszeren október 1-jén az iskola fennállásának negyedszázados évfordulóján méltó ünnepséggel és hangversennyel emlékeztünk a jubileumra. E tanévben intézményünk J. Haydn nevét vette fel. A 2009-es évet, halálának 200. évfordulójára emlékezve teljes egészében rá emlékezve terveztük és tartottuk. Eseményeiről a Fertődi Kalendárium is beszámolt, CD lemezzel is megörökíttetett a Haydn-emlékév. Az elmúlt másfél évtized eredménye, hogy hagyományteremtő rendezvények kezdeményezője lett az iskola: -Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Fertőd életében először iskolánk kezdeményezésével rendeztük meg a: - zene világnapi hangversenyt. (Vendégünk volt Szekendy Tamás zongoraművész, a szombathelyi Capella Savaria Régizene Együttes, a Kodály-évben a Boglya Népzene Együttes.). - Az advent-karácsony-váró hangulatát templomi koncertekkel igyekszünk még bensőségesebbé tenni, amelyeket mindig népes közönség előtt a Fertőd-eszterházi Szent Kereszt templomban tartunk. - Rendszeresen szervezünk előadásokat, jeles előadókkal: Földes Imre tanár úrral (zenetörténeti), a Kodály-tanítvány Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes, zenetudóssal (népzenéről, gregoriánról, határainkon túl élő magyarokról), Kovács Sándorral a Haydn Kórus alapítókarnagyával, - melyek mind felejthetetlen élménnyel 7

8 gazdagították nemcsak tanulóinkat, hanem az érdeklődő felnőtt közönséget is, akárcsak Kovács Sándor zenetudós emlékezetes estje a Haydn-emlékévben Muzsikaház dísztermében. ( ) - Zenetörténeti emlékek a történelmi Magyarországon elnevezésű zenei túránk első kirándulásán J. Haydn életútjának fontosabb állomásait keressük. (A Fertőd-eszterházi Haydn- emlékszobát és a kastélyban található kiállítást már ismerve Rohrau, Bécs, Kismarton volt az úti célunk.) De jártunk Kodály népdalgyűjtő útján a Felvidéken: Kolon, Zsére, Gerencsér. Liszt emlékhelyeket (Doborján, Sopron) látogattunk közösen tanulóinkkal és a szülőkkel. -Országos elismerést is kivívó módszertani kiadvány ( A korszerű furulyaiskola ) megjelentetése a magyarországi furulyatanításban ugyancsak e kis iskola falai közül került ki. -Mindegyik tanszak igyekszik eredményesen részt venni megyei és regionális, esetenként országos rendezésű fesztiválokon, zenei versenyeken. Tíz év távlatában ez így mutat: -A 2000/2001. tanévben a XXXIV. Ifjú Muzsikusok Fesztiválján intézményünk két, a as tanévben egy zongora tanszakos tanulója ért el nívódíjat. -A Most mi muzsikálunk - címmel a szombathelyi Bartók-teremben rendezett koncertfelvételen, amelyet a Bartók Rádió sugárzott, Bella Tünde furulya-tanszakos növendék vett részt. - A Megyei Népdaléneklési Versenyen arany fokozatot ért el Ihász Mónika, Jéger Noémi, Szigeti Karina. - A II. SISTRUM Zenei Versenyen - Szombathely: (Regionális verseny: Vas,- Győr-Moson- Sopron, Veszprém megye) furulya tanszakakosok közül Ratatics Nikolett és Sebestyén Zsófia arany fokozatot, Bella Tünde arany fokozatot Nívó-díjjal ért el. -Sikeres zeneművészeti szakközépiskolai felvételit tett zongora-szolfézs szakból Barcza Bea. -A Blockflöte Együttes és a blockflöte tanszak tanulói az 1992 óta rendezett országos verseny döntőjében minden alkalommal eredményesen szerepeltek és 98-ban, szólókategóriában három tanuló részesült országos harmadik, illetve megosztott dobogós helyezésben. Az együttes 1998-ban azon tizenkét együttes egyike lehetett, aki Magyarországot - megyénkből egyedüliként képviselte az V. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon Barcelonában. A Kultúrával a Nyugat Kapujában elnevezésű nemzeti fesztiválon 2000-ben, és 2004-ben is a gálaműsorba jutottak között szerepelt. - Tíz évre visszatekintve is láthatjuk, hogy számos tanulmányi versenyen öregbítették intézményünk és a település jó hírnevét a felkészítő kollégák és a sikerrel szereplő növendékek: Verseny/felvételi Tanszak Évf. Eredmény Felkészító tanár Zeneművészeti főiskolai furulya 8/II. Sikeres felvételi Bertha János felvétel (J. Haydn Konzervatórium Kismarton) Bella Tünde 2004/2005. tanév 1. II. Veszprémi Trombitaverseny Zeiss Tamás trombita 2. ezüst Kiss Vidor 2. XXXVIII. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja Németh Virág fuvola 2. emléklap Molnár Lászlóné 8

9 Varga Zsófia zongora 4. bronz Gál Erzsébet 3. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Bencze Anna gordonka 2. bronz N. Palotai Katalin 4. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Zambó Réka zongora 7/I/ ezüst Gál Erzsébet Tk. 5. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Várhelyi Luca furulya 2. arany Bertha János Sebestyén Zsófia furulya 6. ezüst Bertha János 6. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Magyar Júlia hegedű 2. arany Varga Katalin 2005/2006. tanév 1. Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny selejtezője Zeneiskola Veszprém 1. Csitei Béla zongora 4/B emléklap Horváth Ildikó 2. MagyarZeneszerzők Műveinek Versenye Kerényi Gy. Zeneiskola Csorna 1. Csitei Béla zongora 4/B arany Horváth Ildikó 3. V.Sistrum Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely 1. Magyar Júlia szolfézs 3. arany N.Palotai Katalin 2. Magyar Júlia hegedű 3. arany-nívódíj Varga Katalin 3. Bencze Anna gordonka 3. bronz N.Palotai Katalin 4. Csitei Béla zongora 4/B ezüst Horváth Ildikó 5. Zambó Réka zongora 8/II.T ezüst Gál Erzsébet k. 6. Ratatics Nikolett furulya 5. ezüst Bertha János 7. Várhelyi Luca zongora 3. arany Bertha János 4. XXXIX. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja-Győr 5. Szigethi Karina Zeneművészeti Középiskolai felvétel Varga Katalin tanév Kerényi György Népdaléneklési Verseny- Csorna 1. Gergely Száva Szólóének 3/b Ezüst N. Palotai Katalin 2. Solymos Fanni Szólóének 3/b Ezüst-II. N. Palotai Katalin VI. SISTRUM Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely 3. Magyar Júlia Hegedű 4B Arany Varga Katalin 4. Magyar Júlia Szolfézs 4 Nívódíj Varga Katalin 5. Várhelyi Luca Szolfézs 4 Arany Varga Katalin 6. Németh Réka Szolfézs 3 Ezüst N. Palotai Katalin 9

10 7. Várhelyi Luca Furulya 4B Arany Bertha János 8. Bencze Anna Gordonka 4B Bronz N. Palotai Katalin XXXX. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja-Győr Liszt F. Zeneiskola 9. Magyar Júlia Hegedű 4B Arany Varga Katalin 10. Szalai Borbála Fuvola 4B Bronz Molnár Lászlóné 11. Csitei Béla Zongora 7/I.B Bronz Horváth Ildikó VI. Országos Czidra László Furulyaverseny területi elődöntője-győr, Konzervatórium 12. Hegykői Patrícia Furulya 3A I. korcsoport 4. helyezett Bertha János 13. Solymos Fanni Furulya 3/A I. korcsoport 1. helyezett Döntőbe jutott. Bertha János 14. Várhelyi Luca Furulya 4/B II. korcsoport 1. helyezett Döntőbe jutott. Bertha János VI. Országos Czidra László Furulyaverseny döntője- Budapest, Szabolcsi Bence Zeneiskola 18. Solymos Fanni Furulya 3/A Dícsérő oklevél 19. Várhelyi Luca Furulya 4B Országos II. helyezett KonczJános Országos Hegedűverseny Magyar Júlia Hegedű 5/B Döntőbe jutott Varga Katalin Magyar Szerzők Dicsérete c. zeneiskolai hangszeres versenyre: Kerényi György Művészeti Iskola Csorna Krémer Diána Zongora 4. Arany Bak Lilla XXXXI. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja-Győr Liszt F. Zeneiskola Bencze Anna Gordonka 3/B Ezüst Nné Palotai Katalin Krémer Diána Zongora 4. Ezüst Bak Lilla Magyar Júlia Hegedű 5/B Ezüst Varga Katalin VII. SISTRUM Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely Magyar Júlia Hegedű 5/B Arany Varga Katalin Magyar Júlia Szolfézs 5/B Arany Varga Katalin Várhelyi Luca Szolfézs 5/B Arany Varga Katalin Várhelyi Luca Furulya 5/B Nívódíj/ Bertha János A Gálaműsorra kijelölt-szhely- Bartók-terem Solymos Fanni Furulya 4/B Arany Bertha János 10

11 Magyar Júlia Zongora 5/B Ezüst Gál Erzsébet Bencze Anna Gordonka 3/B Ezüst Nné Palotai Katalin VII. SISTRUM ZENEI VERSENYEK RÉGI KOROK KAMARAZENÉJE Bartók B. Zeneiskola Szombathely 1. Varga Fanni Furulya 5/A Arany Várhelyi Luca Furulya 5/B Arany Bertha János 2. Varga Fanni Furulya 5/A Nívódíj Solymos Fanni Furulya 4/B Nívódíj Várhelyi Luca Furulya 5/B Nívódíj Bertha János Verseny Hangszer Oszt. Eredmény Felkészítő tanár 1. VI. Veszprémi Regionális Trombitaverseny Sebestyén Tamás Trombita 3/B Ezüst Kiss Vidor VIII. SISTRUM Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely Magyar István Szolfézs 3/A Ezüst N. Palotai Katalin Magyar Júlia hegedű 6/B Nívódíj Varga Katalin Solymos Fanni Furulya 5/B Arany Bertha János Várhelyi Luca Furulya 6/B Nívódíj Bertha János Szabó Viktória Furulya 3/B Arany Bertha János Sebestyén Tamás Trombita 3/B Ezüst Kiss Vidor Krémer Diána Zongora 5/B Bronz Bak Lilla Holper Kata Zongora 4/B Bronz Horváth Ildikó Rádler Kata Zongora 4/B Bronz Horváth Ildikó Bencze Anna Gordonka 6/B Ezüst N. Palotai Katalin Szalay Borbála Fuvola 4/A Ezüst Dénes Karolina VIII. SISTRUM ZENEI VERSENYEK RÉGI KOROK KAMARAZENÉJE Bartók B. Zeneiskola Szombathely Solymos Fanni Furulya 5/B Nívódíj Bertha János Varga Fanni Furulya 6/A Bertha János Várhelyi Luca Furulya 6/B Bertha János XXXXI. Ifjú Az idei versenyek elmaradtak. Muzsikusok Fesztiválja- Győr Liszt F. Zeneiskola IX. Országos Mélyrézfúvós Verseny Győr Simon Péter Tuba 2/A Kiss Vidor VII. Vértes-Dunazug Régió Zenei Versenye Hegykői Patrícia Furulya 4/A Ezüst (kamara) Bertha János Szabó Viktória Furulya 3/B Varga Fanni Furulya 6/A Kiemelt arany Bertha János Solymos Fanni Furulya 5/B (kamara) Várhelyi Luca Furulya 6/B 11

12 Szabó Viktória Furulya 3/B Arany Bertha János Solymos Fanni Furulya 5/B Arany Bertha János Várhelyi Luca Furulya 6/B Kiemelt arany Bertha János ZENEMŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLAI FELVÉTEL Bencze Anna Gordonka 6/B Győr N. Palotai Katalin Magyar Júlia Hegedű 6/B Szombathely Varga Katalin Várhelyi Luca Furulya 6/B Szombathely Bertha János Verseny Hangszer Oszt. Eredmény Felkészítő tanár 1. VII. Veszprémi Regionális Trombitaverseny 1. Élő Máté Trombita 3/B Arany Kiss Vidor 2. Sebestyén Tamás Trombita 5/B Ezüst Kiss Vidor 2. Regionális Furulyaverseny- Fertőd 3. Solymos Fanni Furulya 6/B Nívódíj Bertha János 4. Szabó Viktória Furulya 4/B Arany Bertha János 5. Solymos Fanni és Varga Furulyaduó Arany Bertha János Fanni 6. Sebestyén Zsófia, Furulyatrió Arany Bertha János Solymos Fanni és Varga Fanni 3. VII. Czidra László Országos Furulyaverseny területi válogatója,- Győr 7. Solymos Fanni Furulya 6/B Döntőbe jutott Bertha János 8. Kiss Kinga Fuvola 4/A Arany Dénes Karolina 5. Flesch Táncfesztivál Mosonmagyaróvár 9. m-kortárstánc 1-2/c. Döntőbe jutott Máté Andrea 6. VII. Czidra László Országos Furulyaverseny döntője- Budapest 10.. Solymos Fanni Furulya 6/B A zsűri különdíja Bertha János 7. ZENEMŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLAI FELVÉTEL Solymos Fanni Furulya 6/B Bertha János Verseny Hangszer Oszt. Eredmény Felkészítő tanár 1. VIII. VESZPRÉMI REGIONÁLIS TROMBITA- VERSENY 1. Élő Máté Trombita 4/B Arany Kiss Vidor 2. Sebestyén Tamás Trombita 6/B Arany Kiss Vidor 2. IX. SISTRUM ZENEI VERSENYEK Bartók B. Zeneiskola Szombathely 3. Mészáros Orsolya Szolfézs 2. Bronz N. Palotai Katalin 4. Holper Kristóf Furulya 2. Arany Bertha János 5. Mészáros Orsolya Furulya 2. Ezüst Bertha János 12

13 6. Szabó Viktória Furulya 5.B. Nívó-díj Bertha János 7. Élő Máté Trombita 4./B Ezüst Kiss Vidor 8. Holper Katalin Zongora 6/B Bronz Horváth Ildikó 3. XXXIV. IFJÚ MUZSIKUSOK FESZTIVÁLJA Győr 8. Holper Kata zongora 6.B Bronz Horváth Ildikó 9. Szalai Kamilla Zongora 4. Bronz Horváth Ildikó 10. Kiss Kinga Fuvola 5. Bronz Dénes Karolina 4. I. REGIONÁLIS KÜRT ÉS MÉLYRÉZ- FÚVÓS VERSENY Veszprém 11. Simon Péter Tuba 4. Bronz Kiss Vidor 5. MAGYAR SZERZŐK DICSÉRETE Csorna 12. Jagadics András zongora 4. Arany Gál Erzsébet 13. Tarcsay Éva zongora 3. Ezüst Gál Erzsébet 14. Ivancsics Andrea zongora 2. Ezüst Horváth Ildikó 15. Varga Gitta zongora 2. Ezüst Horváth Ildikó 6. IX. FLESCH TÁNCFESZTIVÁL ELŐDÖNTŐ 16. Csoporttánc m. kortárstánc Döntőbe jutott Máté Andrea tagozat 17. Csoporttánc 3/A Döntőbe jutott Máté Andrea /A és a 3/A 2-3/A Döntőbe jutott Máté Andrea és a 3/A 19. Jagadics Berta 3.o Döntőbe jutott Máté Andrea 20. Prikoszovits Donát 3.o. Döntőbe jutott Máté Andrea 21. Nyári Kitti és Prikoszovits 3.o. _ Máté Andrea Donát 7. II.REGIONÁLIS FURULYAVERSENY FERTŐD 22. Holper Kristóf Furulya 2. Arany Bertha János 23. Horváth Bors Diána Furulya 2. Arany Bertha János 24. Mészáros Orsolya Furulya 2. Ezüst Bertha János 25. Szabó Viktória Furulya 5.B. Nívódíj Bertha János tanév 1. XII. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITA-VERSENY Sümegi Területi Válogató 1. Élő Máté trombita 5.B. Nem jutott tovább Kiss Vidor 2. II. RÉZFÚVÓS TALÁLKOZÓ ÉS MINŐSÍTŐ HANGVERSENY Jánossomorja 2. Élő Máté trombita 5.B. Arany Kiss Vidor 37pont 3. X. SISTRUM ZENEI VERSENYEK Bartók B. Zeneiskola Szombathely 3. Horváth Bors Dorka szolfézs 2. Ezüst N. Palotai Katalin 4. Holper Kristóf furulya 3. Arany Bertha János 5. Horváth Bors Diána furulya 3. Ezüst Bertha János 6. Mészáros Orsolya furulya 3. Arany Bertha János 7. Szabó Viktória furulya 6. Arany Bertha János 8. Simon Csanád Balázs trombita 3. Arany Kiss Vidor 13

14 9. Ivancsics Andrea zongora 3. Bronz Horváth Ildikó 10. Varga Gitta zongora 3. Ezüst Horváth Ildikó 4. TÁNCVERSENY-JÁNOSSOMORJA 11. Jagadics Berta szólótánc Ezüst Máté Andrea 12. Bokori Boglárka szólótánc Ezüst Máté Andrea Bokori Boglárka szólótánc Arany Máté Andrea 14. Prikoszovits Donát szólótánc Bronz Máté Andrea 15. Pantelics Roxána szólótánc Arany Máté Andrea 16. Németh Réka szólótánc Bronz Máté Andrea 17. Iliás Krisztina szólótánc Ezüst Máté Andrea 18. Bokori Boglárka-Iliás Arany Máté Andrea Krisztina Horváth-Bors Dorka- Ezüst Máté Andrea 19. Horváth Eliza- Kóczán Tímea /a. osztály Ezüst Máté Andrea 21. 4/a. osztály (Magyar-tánc) Arany Máté Andrea 22. 4/a. osztály (Chiwawa- tánc) Arany Máté Andrea 23. 4/b. osztály Arany Máté Andrea 5. III. REGIONÁLIS FURULYAVERSENY-FERTŐD 24. Holper Kristóf furulya 3. Arany Bertha János 25. Horváth Bors Diána furulya 3. Arany Bertha János 26. Mészáros Orsolya furulya 3. Kiemelt arany Bertha János 27. Szabó Viktória furulya 6. Nívódíj Bertha János 28. Kamarazene kategóriában: 29. Mészáros Orsolya Kiss Fanni 30. Holper Kristóf, Horváth Bors Diána, Kiss Fanni, Mészáros Orsolya, Szabó Viktória furulya furulya Bronz Nívódíj Bertha János Bertha János Két CD lemezt jelentetett meg a furulya (blockflöte) tanszak. Az iskola alapításának 35 éves évfordulójára emlékkönyvet jelentetett meg az Esterházy Pál Alapítvány, amely átfogó képet ad az iskola működéséről, eredményeiről. A sikerek mögött áldozatos, legtöbbször hosszú évek állhatatos munkája van. A nehézségek iskolánkat, szakmánkat sem kerülték el Mára negatív rekordként könyvelhettük el, hogy Kodály és Bartók hazájában, az általános iskolákban pedagógiailag indokolatlanul kevés óraszámban tanulnak énekelni a gyerekek. A zeneiskolák pedig az oktatási intézmények között a legszerényebb normatívát kapták, pedig az oktatás e területét is világszerte elismerés övezi. Számunkra bíztató volt, hogy míg országosan csökken a születendő gyermekek száma, tanulói létszámunk évről-évre kiegyensúlyozott volt. Azonban augusztusában a fenntartó önkormányzat olyan határozatot hozott, amely a nem fertődi gyermekek számára kötelezővé tette a működési költségkülönbözet megfizetését, amely a tanulói jogviszony fennartásának feltétele volt. Azóta tanulóink száma egészen a tanévig rohamosan csökkent. A magániskolák megjelenése, népszerű tanszakokkal, mint pl. a gitár,- tanulókat csábított el. De hol van mára a magániskola gitártanszaka, hol vannak a magániskola tanulmányi eredményei? Míg a mi iskolánk szerencsére működik, eredményeket mutat fel, hagyományokat honosított meg, és a település közösségi életének, színterének mindig részese volt. 14

15 A létszám fogyásának ellensúlyozása érdekében előzetes felmérések alapján új művészeti ágat, táncművészetet indítottunk iskolánkban, majd sikerült elérni, hogy az előképző évfolyamokon ezt a fizetendő összeget eltörölte, az iskola további évfolyamain pedig ,- Ft/fő/év-re mérsékelte a fenntartó önkormányzat. A minősítési eljárás során kíválóra minősített címet kapott az iskola. Az iskola általános célja: - a zenei, művészeti tömegnevelés színvonalas biztosítása, - a szakzenész, táncművészek utánpótlásának segítése, - felkészítés kamaraegyüttesekben, kórusokban, táncegyüttesekben történő aktív részvételre, - Fertőd és a környező települések egyházzenei feladatainak segítése, - a tanuló sikerélményeken keresztül jusson el saját képességeinek optimumáig, - az iskola továbbra is a város kulturális közintézménye legyen! A következő táblázat az iskola tanszakainak, tanulói és tanári létszámának alakulását mutatja statisztikai jelentések adataira támaszkodva az alapítás, az önálló iskolává válás és az utolsó lezárt tanévben: TANULÓLÉTSZÁMOK Tanév Tanszak Növendék- Tanévet létszám befejezte Tanár 1977/78. előképző/szolfézs hegedű zongora furulya trombita b.kürt t.kürt kürt Összesen: 69 fő 69 fő 5 fő előképző/szolfézs hegedű zongora klarinét oboa /83. furulya 6 fuvola 6 trombita harsona kürt tuba Összesen: 129 fő 127 fő 11 fő előképző/szolfézs zeneirodalom* hegedű gordonka zongora furulya /04. fuvola 12 klarinét/szaxofon 8 trombita kamarazene 12 1 főtanszak tuba kürt harsona

16 2005/ / / /12. Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű klarinét/szaxofon trombita-mélyréz zongora Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű klarinét/szaxofon trombita-mélyréz zongora Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű trombita-mélyréz zongora modern-kortárstánc Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű trombita-mélyréz zongora modern-kortárstánc Összesen: 206 fő 12 fő fő (-4 fő kéttanszakos -1 fő HEK) fő (-4 fő kéttanszakos) fő (-8 fő kéttanszakos) fő (-5 fő kéttanszakos) 211 fő (-4 fő kéttanszakos -1 fő HEK-8 fő EK) 130 fő (-4 fő kéttanszakos -3 fő HEK) 154 fő (-8 fő kéttanszakos) 164 fő (-5 fő kéttanszakos) 12 fő 11 fő 9 fő 9 fő 2012/13. előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű trombita-mélyréz zongora

17 modern-kortárstánc 36 Összesen: 171 fő (-5 fő kéttanszakos) A tanulói létszám változásának indoklása: augusztus 29-i ülésén Fertőd Város Önkormányzata működési költségkülönbözet bevezetéséről döntött. Ennek hatására a már beiratkozott, illetve több éve zeneiskolai jogviszonnyal rendelkező tanulók is tömegesen hagyták el a zeneiskolát. Idézet az Alapító Okiratból: Működési területe: 9 fő Az intézmény, körzetén túli - településeken állandó lakcímbejelentkezéssel rendelkező - tanulókat is felvehet, amennyiben az érintett települési önkormányzat átvállalja a nála bejelentett lakóhellyel rendelkező tanuló képzési költségének az állam által nyújtott normatíva és a térítési díj/ tandíj által nem fedezett részének a fenntartó önkormányzat által az adott tanévre megállapított hányadát. Amennyiben az érintett önkormányzat ezen költségtérítést nem vállalja, helyette az adott diák törvényes képviselői teljesíthetnek. 17

18 A következő grafikonok a tanévtől kezdődően a tanulólétszámról és falvankénti megoszlásáról adnak pontos képet: A tanulólétszám falvankénti megoszlása a tanévben Agyagosszergény Csapod Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertősztmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Petőháza Sarród Vitnyéd A tanulólétszám falvankénti megoszlása a 2005/2006. tanévben Agyagosszergény Ajka Csapod Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertőszentmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Mosonmagyaróvár Petőháza Röjtökmuzsaj Sarród, Fertőújlak Vitnyéd 18

19 A tanulólétszám falvankénti megoszlása a 2007/2008. tanévben Ajka Ebergőc Fertőd Fertőboz Fertőendréd Fertőhomok Fertőszentmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Petőháza Ravazd Röjtökmuzsaj Sarród, Fertőújlak Sopron A tanulólétszám falvankénti megoszlása a 2010/2011. tanévben Ebergőc Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertőszentmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Nagycenk Pereszteg Petőháza Röjtökmuzsaj Sarród, Fertőújlak Veszprém A tanulólétszámunk alakulását illusztrálja a következő grafikon, amely jól mutatja, hogy a működési költségkülönbözet megfizettetése időpontjától (60.000,-Ft/fő/év/ vidéki tanuló) tanulói létszámunk mennyire megfogyatkozott. Magániskolák megjelenése is nehezítette a tanulólétszám megtartását 19

20 Előképző Hangszeres Összlétszám / / /2011. A tanulói létszám növelése, illetve költségvetési szempontból a i tanévtől (előzetes felmérés, hatásvizsgálatok alapján) táncművészeti ággal bővítettük az iskola profilját. A táncművészeti ág is kiváló minősítést kapott. A következő két grafikon az iskolai létszámok megoszlását mutatja be a évet megelőzően, majd a működési költségkülönbözet megfizettetését követően: 2005/2006. tanév Összlétszám Előképzős Kamarazene tanszakos Továbbképzős "B" tagozatos Két-tanszakos 20

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

2011 Pedagógiai Program

2011 Pedagógiai Program 1 2011 Pedagógiai Program A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.)

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Összhang" Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány Szolnok Óvoda u. 5. 5000 Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Az ellenőrzés időtartama: Az ellenőrzött időszak:

Részletesebben

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007.

FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007. TARTALOMJEGYZÉK: AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

Polifónia. Zeneoktatásunk. különszám. 2009. május

Polifónia. Zeneoktatásunk. különszám. 2009. május Zeneoktatásunk Polifónia különszám 2009. május Zeneoktatásunk A kiadvány megjelenését támogatta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Civil Alapprogram. ISBN Magyar Zenei Tanács 1012 Budapest,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja I. BEVEZETÉS Iskolánk alapítása a magyarországi oktatásügy XIX. század közepi újjászületéséhez kapcsolódik. Ekkor jelent meg az igény soproni polgárság körében, hogy gyakorlatias

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Telefon: 06/48 311-422 Fax: 06/48 311-763 E-mail: titkar@irinyi-ref.hu A pedagógiai program

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

pedagógiai programja

pedagógiai programja A Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola pedagógiai programja 2014. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 Iskolánk rövid története... 5 Az iskola eredményei és szerepe a települések

Részletesebben