A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI"

Átírás

1 J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 9431 Fertőd, Madách sétány 1. OM: Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, S csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán A J. HAYDN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA, HELYI TANTERVEI Összeállította a művészeti iskola tanári karának közreműködésével Bertha János igazgató Szakértői jóváhagyás: Nobile Bt/Béres Károly. E.sz.: / Ny.sz.:339 Kiegészítve, módosítva: februárjában, a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 23/2006. (V. 24.) OM rendelettel történt módosítása alapján a művészeti alap és záróvizsga követelményrendszere a J. Haydn Zeneiskolában: Fenntartói jóváhagyás:45/2004. (VI.30.) Kh. Sz. határozat/ 10/2007.(II.14.)fertődi Öh. Táncművészeti ág: szakértői jóüváhagyás: máj. 16. Ikt.sz:8-89/2008. Szakértő: Neuwirth Annamária (Eng.sz.: ) Fenntartó jóváhagyása: május /2008. (v.22.) fertődi Öh. Módosítva: június 16-án. Fenntartó jóváhagyása:102/2011. (IX.28.) fertődi Öh. Felülvizsgálata, módosítása elfogadásra került: december 7-én Átdolgozás után elfogadta az iskola tantestülete a március 18. napján megtartott értekezletén. Bevezetésre kerül: szeptember 1-jén. Bertha János igazgató

2 Tartalomjegyzék Preambulum 3 Az iskola neve és alapadatai 4 I. Történelmi visszatekintés 5 A zeneoktatás intézményrendszerének kialakulása 5 Kulturális, zeneui élet Eszetrházán és Süttörön 6 A zenei hagyományok tisztelete 6 A zeneiskola rövid története, szerepe az oktatásban, zenei, kulturális életben 7 A nevelési pedagógiai program és helyi tantervek jogszabályi alapjai 24 II. Helyzetelemzés 25 Személyi feltételek 25 Tárgyi feltételek 26 Az iskola működésének anyagi feltételei 27 III. Beiskolázás, a felvételi eljárás, átvétel 28 A tanulói jogviszony 28 IV. A művészeti nevelés cél és feladatrendszere, követelményei, pedagógiai alapelvek 29 V. Az iskolában folyó nevelés-oktatás általános céljai 29 A zene és művészetoktatás általános fejlesztési követelményei 30 Személyiségfejlesztés 31 VI. Közösségfejlesztés zenei, művészeti neveléssel 33 A tanítási órán folyó nevelőmunka 33 A tanórán kívüli nevelőmunka 33 Közösségfejlesztés 34 VII. A zenei, művészeti tehetség kibontakoztatása 34 Az alapfokú művészetoktatás hatása az általános iskolai munkára 35 A tanulói kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 36 Pedagógus és szülő együttműködése 36 Szülő és tanuló otthoni együttműködése 37 A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése 37 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 38 VIII. Az iskola tantárgyszerkezete, művészeti ágai és tanszakai, óratervei, pedagógiai szakaszai ig 38 Az iskola tantárgyszerkezete, művészeti ágai és tanszakai, óratervei és pedagógiai szakaszai a anévtől felmenő rendszerben 41 IX. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben oktatott tanszakok új elnevezései 42 X. A zene és művészetoktatás általános fejlesztési követelményei 48 XI. Az iskola értékelési rendje 49 Az értékelés célja 49 Tanulóink munkájának értékelése 49 A szorgalom osztályozása 50 Felsőbb évfolyamba lépés 51 Javítóvizsga 51 Összevont beszámoló 52 Tanulmányok folytatása ugyanabban az évfolyamban 52 Pótló vizsga 52 Követelményrendszer, teljesítmények ellenőrzése 52 Az oktató-nevelő munka értékelése 53 Tehetséggondozás 53 XII: A tanulók jutalmazásának elvei 53 XIII. Tanügyi dokumentumok 54 XIV. Az iskola ellenőrzési és értékelési rendszere 56 XV. Az iskola szervezeti felépítése, vezetési szerkezete, személyi feltételek 57 Közalkalmazotti Tanács, Iskolaszék, Szülői Szervezet 58 Szolgáltatásaink 58 Iskolánk kapcsolatrendszere 58 Hagyományok ápolása és teremtése 59 A fejlesztés további irányai 59 A megvalósítás feltételei 59 Tárgyi feltételek fejlesztése 60 A tankönyvkiválasztás elvei 61 Az iskola pedagógiai programjával kapcsolatos egyéb intézkedések 62 Záradék 64 Függelék 67 Helyi tantervek és vizsgakövetelmények Esélyegyenlőségi terv Melléklet: Eszköz és felszerelési jegyzék

3 Preambulum Az ezredfordulót követően, a harmadik évezred elején a magyar iskolának köztük a miénknek többirányú kihívásnak kellett megfelelnie. A rendszerváltozásnak köszönhetően létrejöttek a demokratikus alapintézmények, ugyanakkor látjuk, hogy hosszú idő kell még ahhoz, hogy a polgári átalakulás társadalmi kultúrája kifejlődhessen. Ennek egyik legfontosabb alapja az iskolában folyó nevelés és oktatás. Fertőd Város Önkormányzata, és jogelődje által 35 éven át fenntartott iskolánk továbbra is azt kívánja szolgálni, hogy az itt tanuló diákok képességeiknek megfelelő ismeretekkel, tudással, az egyetemes kultúra, európai műveltség, nemzeti, népi hagyományok megismerésével, értékek megőrzésével és megbízható erkölcsi tulajdonságokkal gyarapodjanak tanulmányaik során. Tanár kollégáimmal együtt ma is igaznak és fontosnak tartjuk dr. Mádl Ferenc akadémikus, későbbi köztársasági elnök megállapításait: Vannak értékek, amelyek az ember életét és jellemét meghatározzák. Az élet minőségét, mindazt, ami jó és rossz, ami szép és rút, belül hordozza magában az ember, és így tekintheti a saját életét mind anyagi, mind lelki, mind kulturális szempontból értelmesnek vagy értelmetlennek. Az értékrendnek megfelelően kellene cselekedni, kinek-kinek állapotbeli kötelességeként a hivatásában. Vállalkozni vagy tanítani, bányában dolgozni vagy újságot szerkeszteni. Egyszóval az embernek arra kell törekednie, hogy értékrendjét valahogy meg is érje és meg is valósítsa.. Jó, ha az emberek sokaságában van elkötelezettség a minőség és az értékek iránt Mádl Ferenc (akadémikus) (Magyar Nemzet augusztus 5. A politikai kereszténység című cikk részlete) 3

4 Az iskola hivatalos elnevezése: J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola Rövidített neve: J. Haydn Zeneiskola 1. Az iskola emblémája, amelyet az Esterházy Pál Alapítvány kuratóriuma készíttetett és bocsátott az iskola rendelkezésére: 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte, kiállítója: 68/1977. VB.H. Fiókzeneiskola létesítése 11/1983. TH. Önálló zeneiskola Fertődön Kihelyezett osztályok tanítási helyei: -Fertődi Általános Iskolában (Fertőd, Mentes Mihály u. 1.), -Fertőszéplaki Általános Iskolában (Fertőszéplak, Soproni u.1.), -Hegykői Általános Iskolában (Hegykő, Iskola u. 9.), és a -Fertőszentmiklósi Általános Iskolában (Szent István u.52.) A kiegészített, módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, -amelyet Fertőd Város Képviselőtestülete III. 30-án megtartott ülésén egyhangúan elfogadott a 15/2004. KH.számú határozatával. Az Alapító Okirat további módosításai: Dátum KH. Határozat /2005.(VII.28) /2007.(II.14.) /2007.(VIII.29.) /2007.(XII.19) március 19. 6/2008.(III.19.) május /2008.(V.22) május /2009.(V.28.) Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (V. 10.) MKM rendelet módosítására kiadott 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet szükségessé tette az Alapító Okirat módosítását /2011. (V.25.) 3. Az iskola székhelye: 943l Fertőd, Madách sétány l. 4. Az iskola postacíme: J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 943l Fertőd, Madách sétány l. Elektronikus elérhetősége: Igazgató: Titkárság: Honlapja: 5. Az iskola telefonszáma: Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója: Bertha János igazgató 7. Az iskola fenntartója: Fertőd Város Önkormányzata, 2013-tól a Magyar Állam 8. Az iskola alaptevékenysége: Alapfokú művészetoktatás, művészeti nevelés zeneművészeti és táncművészeti ágon. 9. Az intézmény beiskolázási körzete: Fertőd, és elsősorban a környező települések lakói. 4

5 I. TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS A zeneoktatás intézményrendszerének kialakulása A XIX. század, - a polgárosodás, a reformkor nagy fordulatot hozott a zenei nevelésben ban Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter elkészítette a közoktatásról szóló törvényjavaslatot. Mint tudjuk, csak húsz évvel később változtatásokkal lépett életbe. E törvényben a zenei nevelés is helyet kapott. Az 1869-es tanterv részletesen foglalkozott azzal, hogy az osztott és osztatlan iskolákban hogyan tanítsák az éneket. Bartalus István kapott megbízást, az énektanítás módszertanának megírására, a tananyag összeállítására. Az ének és zenetanítás visszásságait jól jellemzi a következő Bartalus idézet: Képtelenségnek látszik, hogy a tanító és a tanuló a képzettségnek egyazon fokán állhassanak, vagy jobban mondva egyaránt járatlanok legyenek. A hangszeres zeneoktatás területén, az intézményi rendszer kialakításában a XIX. század jelentős eredményeket hozott. Katonazenészek és magántanárok kezdték meg oktatni a zenét nagyobb városainkban. A magyar főváros legrégibb zenei tanintézete a Pest-Budai Hangászegyesület keretében létrehozott Zenede ben már 253 növendéke volt ben tartották az első magyar zenetörténeti hangversenyüket, amelyen a múlt zenéje is megjelent. Az 1860-as, 70-es években minden nagyvárosban alapítottak zeneiskolát (Debrecenben 1861-ben, Győrben 1862-ben, Miskolcon 1901-ben ) ben alakult meg a Zeneakadémia. Az 1900-as évek első évtizedeiben dr. Kacsóh Pongrác, mint ének-szakfelügyelő és énektankönyvíró jelentős pedagógiai újításokat vezetett be az ének-zene oktatás területén. Szorgalmazta a zeneiskolák működését, a polgári nevelést. Megszervezte a zenetanárok továbbképzését. Bevezette a történelem oktatását a zenetanárok részére, hogy bővítse ismereteiket. Az ő nevéhez fűződik a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola felállítása. A XX. század zenei-pedagógiai reformjának elindítója Kodály Zoltán volt. Ádám Jenő, Kodály tanítványa a 20-as évektől fogva nagy figyelemmel kísérte a különböző iskolatípusokban folyó zenei oktatást, nevelést. Kodály javaslatára dolgozta ki a később Kodály-módszerként elterjedt ének-zeneoktatás alapjait jelentő Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján c. pedagógiai művet, majd segédkönyvként a nyolc füzetben megjelent Szó-mi tankönyveket. Fáradhatatlan pedagógus és népművelő volt. Az 1993-as Oktatási Törvény a magyar közoktatás részeként ismerte el az alapfokú művészetoktatási intézményeket. A évi CXC. törvény a köznevelésről 4. -a kimondja, hogy az alapfokú művészetoktatás alapfeladat. 5

6 Kulturális, zenei élet Eszterházán és Süttörön Fertőd, Győr és Sopron között, Soprontól 25 km-re fekvő település, mely nevét a magyarországi közigazgatási átszervezés idején Eszterháza és Süttör összevonásával 1950-ben kapta. A települést európai hírűvé tevő Esterházy-kastély között élte fénykorát. Eszterháza e kor kulturális életében rendkívüli szerepet játszott. Európában számos francia, angol, német nyelvű leírás jelent meg Eszterházáról, az Eszterházi vigasságokról. J. Haydn ( ), - a zenetörténet utolsó udvari zeneszerzője csaknem két évtizedet töltött a pompakedvelő, művészeteket és kultúrát támogató Esterházy Miklós herceg szolgálatában. Az itt zajló zenei életet szerte a világon számon tartották. A hagyomány szerint Mária Terézia egyszer így szólt: ha jó operát akarok hallani, Eszterházára megyek.. A kastély közelében épült operaházban és színházban Haydn számos operáját, szimfóniáját vezényelte. A kastély zenetermében csendült fel először a híres Búcsú szimfónia is. A zenei hagyományok tisztelete Iskolánk kiemelt feladatai közé tartozik J. Haydn életútjának, műveinek hangsúlyozottan az eszterházi munkásságának megismertetése, a zenei hagyományok tisztelete, ápolása (pl: Haydn Házi Zongoraverseny megrendezése, megemlékezések, hangversenyek rendezése a Haydn emlékszobában ). Fertőd zenei életét az 1930-as évektől egészen az 1970-es évekig döntően két kórus: - a Süttöri Római Katolikus Férfidalkör ( ), és a - Fertődi Haydn Kórus ( ) határozta meg. A Férfikar 1928-tól 1950-ig rendszeres szereplője volt a helyi járási és megyei dalosnapoknak. 20 éves fennállásának, és eredményeik elismeréseként Bárdos Lajos aláírásával ellátott országos kitüntetésben részesült. Az 1950-es évektől a határsáv miatt a település szinte teljesen elvesztette kapcsolatát az ország belsejével, illetve a határövezeten kívüli területekkel. Óriási lehetőségként mutatkozott az 1959-es év, amikor is J. Haydn halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett magyarországi ünnepségsorozat egyik kiemelt helyszínének Fertődöt választották. A település egy emberként mozdult meg, hogy csendes, hétköznapi életéből kimozdulva megcsillanthassa régi fényét. Így alakult meg a Fertődi Haydn Kórus, - alapító karnagya Somlai András volt, majd 1960-tól 1973-ig Kovács Sándor dirigálta az együttest. Első nagyszabású hangversenyükön a Soproni Pedagógus Kórussal és a Győri Filharmonikus Zenekarral közösen Haydn: Évszakok c. oratóriumát mutatták be. Működésük során két alkalommal is adtak hangversenyt a budapesti Zeneakadémián, ami egy vidéki kórus életében kimagasló, egyáltalán nem gyakori esemény. A kórus tudatosan vállalta már a Haydn kultusz ápolását, s minden évben megrendezték a Fertődi Zenei Napokat, ahová országos hírű kórusokat, zenekarokat, szólistákat hívtak meg. A kórus elvitathatatlan érdemeket szerzett a fertődi hangszeroktatás megszervezésében, amely a későbbi zeneiskola létesítésének alapját jelentette. 6

7 A zeneiskola rövid története, szerepe az oktatásban, zenei, kulturális életben A Soproni Zeneiskola néhány tanára az 1970-es években vállalkozott arra, hogy a mostoha utazási körülmények ellenére ingázzon és zongora, hegedű szakokon oktassa a jelentkező gyerekeket Fertődön is. Fertőd Nagyközség Közös Tanácsa 1977-ben Fiók Zeneiskola létesítéséről határozott. A 15/1977-es tanácshatározat kimondta, hogy a Végrehajtó Bizottság gondoskodik a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az iskola működéséről. Ekkor kezdte meg működését Győr-Sopron megye legfiatalabb zeneiskolája, közel hatvan tanulóval. A következő mérföldkő az 1983-as tanév volt, amikor is a fiókiskolai státusz megváltozott és önálló iskolává vált. Idézet a 11/1983. (IX.28.) Th. számú határozatból: l.) A Tanács a Tt /l/ bek. C.) pontja, valamint a 35/1971.(XI.3.) Korm. számú rendelet 23. /l/ bek.-ben biztosított jogkörében, a 15/1977. (XI.27.) számú határozatával létrehozott zeneiskola kihelyezett tagozatát augusztus 16-tól visszamenőleges hatállyal önálló zeneiskolává szervezi át. Elnevezése: Állami Zeneiskola Fertőd. 15/ (III. 30.) KH határozat: J. Haydn Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. J. Haydn egykori lakhelyén, a Muzsikaházban amely ma Fertőd akkor legszebben felújított barokk épülete volt méltó környezetben kapott otthont a zeneiskola. A szép épület, a biztos intézményi háttér még ha több tanszakon fontos beszerzések (hangszervásárlások stb.) várattak is magukra még nagyobb lendületet adott a zenekultúra terjesztéséhez. Tizenöt tanszak közül választva tanulhatnak a gyerekek a számukra legkedvezőbb hangszeren október 1-jén az iskola fennállásának negyedszázados évfordulóján méltó ünnepséggel és hangversennyel emlékeztünk a jubileumra. E tanévben intézményünk J. Haydn nevét vette fel. A 2009-es évet, halálának 200. évfordulójára emlékezve teljes egészében rá emlékezve terveztük és tartottuk. Eseményeiről a Fertődi Kalendárium is beszámolt, CD lemezzel is megörökíttetett a Haydn-emlékév. Az elmúlt másfél évtized eredménye, hogy hagyományteremtő rendezvények kezdeményezője lett az iskola: -Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Fertőd életében először iskolánk kezdeményezésével rendeztük meg a: - zene világnapi hangversenyt. (Vendégünk volt Szekendy Tamás zongoraművész, a szombathelyi Capella Savaria Régizene Együttes, a Kodály-évben a Boglya Népzene Együttes.). - Az advent-karácsony-váró hangulatát templomi koncertekkel igyekszünk még bensőségesebbé tenni, amelyeket mindig népes közönség előtt a Fertőd-eszterházi Szent Kereszt templomban tartunk. - Rendszeresen szervezünk előadásokat, jeles előadókkal: Földes Imre tanár úrral (zenetörténeti), a Kodály-tanítvány Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes, zenetudóssal (népzenéről, gregoriánról, határainkon túl élő magyarokról), Kovács Sándorral a Haydn Kórus alapítókarnagyával, - melyek mind felejthetetlen élménnyel 7

8 gazdagították nemcsak tanulóinkat, hanem az érdeklődő felnőtt közönséget is, akárcsak Kovács Sándor zenetudós emlékezetes estje a Haydn-emlékévben Muzsikaház dísztermében. ( ) - Zenetörténeti emlékek a történelmi Magyarországon elnevezésű zenei túránk első kirándulásán J. Haydn életútjának fontosabb állomásait keressük. (A Fertőd-eszterházi Haydn- emlékszobát és a kastélyban található kiállítást már ismerve Rohrau, Bécs, Kismarton volt az úti célunk.) De jártunk Kodály népdalgyűjtő útján a Felvidéken: Kolon, Zsére, Gerencsér. Liszt emlékhelyeket (Doborján, Sopron) látogattunk közösen tanulóinkkal és a szülőkkel. -Országos elismerést is kivívó módszertani kiadvány ( A korszerű furulyaiskola ) megjelentetése a magyarországi furulyatanításban ugyancsak e kis iskola falai közül került ki. -Mindegyik tanszak igyekszik eredményesen részt venni megyei és regionális, esetenként országos rendezésű fesztiválokon, zenei versenyeken. Tíz év távlatában ez így mutat: -A 2000/2001. tanévben a XXXIV. Ifjú Muzsikusok Fesztiválján intézményünk két, a as tanévben egy zongora tanszakos tanulója ért el nívódíjat. -A Most mi muzsikálunk - címmel a szombathelyi Bartók-teremben rendezett koncertfelvételen, amelyet a Bartók Rádió sugárzott, Bella Tünde furulya-tanszakos növendék vett részt. - A Megyei Népdaléneklési Versenyen arany fokozatot ért el Ihász Mónika, Jéger Noémi, Szigeti Karina. - A II. SISTRUM Zenei Versenyen - Szombathely: (Regionális verseny: Vas,- Győr-Moson- Sopron, Veszprém megye) furulya tanszakakosok közül Ratatics Nikolett és Sebestyén Zsófia arany fokozatot, Bella Tünde arany fokozatot Nívó-díjjal ért el. -Sikeres zeneművészeti szakközépiskolai felvételit tett zongora-szolfézs szakból Barcza Bea. -A Blockflöte Együttes és a blockflöte tanszak tanulói az 1992 óta rendezett országos verseny döntőjében minden alkalommal eredményesen szerepeltek és 98-ban, szólókategóriában három tanuló részesült országos harmadik, illetve megosztott dobogós helyezésben. Az együttes 1998-ban azon tizenkét együttes egyike lehetett, aki Magyarországot - megyénkből egyedüliként képviselte az V. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon Barcelonában. A Kultúrával a Nyugat Kapujában elnevezésű nemzeti fesztiválon 2000-ben, és 2004-ben is a gálaműsorba jutottak között szerepelt. - Tíz évre visszatekintve is láthatjuk, hogy számos tanulmányi versenyen öregbítették intézményünk és a település jó hírnevét a felkészítő kollégák és a sikerrel szereplő növendékek: Verseny/felvételi Tanszak Évf. Eredmény Felkészító tanár Zeneművészeti főiskolai furulya 8/II. Sikeres felvételi Bertha János felvétel (J. Haydn Konzervatórium Kismarton) Bella Tünde 2004/2005. tanév 1. II. Veszprémi Trombitaverseny Zeiss Tamás trombita 2. ezüst Kiss Vidor 2. XXXVIII. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja Németh Virág fuvola 2. emléklap Molnár Lászlóné 8

9 Varga Zsófia zongora 4. bronz Gál Erzsébet 3. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Bencze Anna gordonka 2. bronz N. Palotai Katalin 4. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Zambó Réka zongora 7/I/ ezüst Gál Erzsébet Tk. 5. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Várhelyi Luca furulya 2. arany Bertha János Sebestyén Zsófia furulya 6. ezüst Bertha János 6. IV. SISTRUM Zenei Versenyek Magyar Júlia hegedű 2. arany Varga Katalin 2005/2006. tanév 1. Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny selejtezője Zeneiskola Veszprém 1. Csitei Béla zongora 4/B emléklap Horváth Ildikó 2. MagyarZeneszerzők Műveinek Versenye Kerényi Gy. Zeneiskola Csorna 1. Csitei Béla zongora 4/B arany Horváth Ildikó 3. V.Sistrum Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely 1. Magyar Júlia szolfézs 3. arany N.Palotai Katalin 2. Magyar Júlia hegedű 3. arany-nívódíj Varga Katalin 3. Bencze Anna gordonka 3. bronz N.Palotai Katalin 4. Csitei Béla zongora 4/B ezüst Horváth Ildikó 5. Zambó Réka zongora 8/II.T ezüst Gál Erzsébet k. 6. Ratatics Nikolett furulya 5. ezüst Bertha János 7. Várhelyi Luca zongora 3. arany Bertha János 4. XXXIX. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja-Győr 5. Szigethi Karina Zeneművészeti Középiskolai felvétel Varga Katalin tanév Kerényi György Népdaléneklési Verseny- Csorna 1. Gergely Száva Szólóének 3/b Ezüst N. Palotai Katalin 2. Solymos Fanni Szólóének 3/b Ezüst-II. N. Palotai Katalin VI. SISTRUM Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely 3. Magyar Júlia Hegedű 4B Arany Varga Katalin 4. Magyar Júlia Szolfézs 4 Nívódíj Varga Katalin 5. Várhelyi Luca Szolfézs 4 Arany Varga Katalin 6. Németh Réka Szolfézs 3 Ezüst N. Palotai Katalin 9

10 7. Várhelyi Luca Furulya 4B Arany Bertha János 8. Bencze Anna Gordonka 4B Bronz N. Palotai Katalin XXXX. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja-Győr Liszt F. Zeneiskola 9. Magyar Júlia Hegedű 4B Arany Varga Katalin 10. Szalai Borbála Fuvola 4B Bronz Molnár Lászlóné 11. Csitei Béla Zongora 7/I.B Bronz Horváth Ildikó VI. Országos Czidra László Furulyaverseny területi elődöntője-győr, Konzervatórium 12. Hegykői Patrícia Furulya 3A I. korcsoport 4. helyezett Bertha János 13. Solymos Fanni Furulya 3/A I. korcsoport 1. helyezett Döntőbe jutott. Bertha János 14. Várhelyi Luca Furulya 4/B II. korcsoport 1. helyezett Döntőbe jutott. Bertha János VI. Országos Czidra László Furulyaverseny döntője- Budapest, Szabolcsi Bence Zeneiskola 18. Solymos Fanni Furulya 3/A Dícsérő oklevél 19. Várhelyi Luca Furulya 4B Országos II. helyezett KonczJános Országos Hegedűverseny Magyar Júlia Hegedű 5/B Döntőbe jutott Varga Katalin Magyar Szerzők Dicsérete c. zeneiskolai hangszeres versenyre: Kerényi György Művészeti Iskola Csorna Krémer Diána Zongora 4. Arany Bak Lilla XXXXI. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja-Győr Liszt F. Zeneiskola Bencze Anna Gordonka 3/B Ezüst Nné Palotai Katalin Krémer Diána Zongora 4. Ezüst Bak Lilla Magyar Júlia Hegedű 5/B Ezüst Varga Katalin VII. SISTRUM Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely Magyar Júlia Hegedű 5/B Arany Varga Katalin Magyar Júlia Szolfézs 5/B Arany Varga Katalin Várhelyi Luca Szolfézs 5/B Arany Varga Katalin Várhelyi Luca Furulya 5/B Nívódíj/ Bertha János A Gálaműsorra kijelölt-szhely- Bartók-terem Solymos Fanni Furulya 4/B Arany Bertha János 10

11 Magyar Júlia Zongora 5/B Ezüst Gál Erzsébet Bencze Anna Gordonka 3/B Ezüst Nné Palotai Katalin VII. SISTRUM ZENEI VERSENYEK RÉGI KOROK KAMARAZENÉJE Bartók B. Zeneiskola Szombathely 1. Varga Fanni Furulya 5/A Arany Várhelyi Luca Furulya 5/B Arany Bertha János 2. Varga Fanni Furulya 5/A Nívódíj Solymos Fanni Furulya 4/B Nívódíj Várhelyi Luca Furulya 5/B Nívódíj Bertha János Verseny Hangszer Oszt. Eredmény Felkészítő tanár 1. VI. Veszprémi Regionális Trombitaverseny Sebestyén Tamás Trombita 3/B Ezüst Kiss Vidor VIII. SISTRUM Zenei Versenyek Bartók B. Zeneiskola Szombathely Magyar István Szolfézs 3/A Ezüst N. Palotai Katalin Magyar Júlia hegedű 6/B Nívódíj Varga Katalin Solymos Fanni Furulya 5/B Arany Bertha János Várhelyi Luca Furulya 6/B Nívódíj Bertha János Szabó Viktória Furulya 3/B Arany Bertha János Sebestyén Tamás Trombita 3/B Ezüst Kiss Vidor Krémer Diána Zongora 5/B Bronz Bak Lilla Holper Kata Zongora 4/B Bronz Horváth Ildikó Rádler Kata Zongora 4/B Bronz Horváth Ildikó Bencze Anna Gordonka 6/B Ezüst N. Palotai Katalin Szalay Borbála Fuvola 4/A Ezüst Dénes Karolina VIII. SISTRUM ZENEI VERSENYEK RÉGI KOROK KAMARAZENÉJE Bartók B. Zeneiskola Szombathely Solymos Fanni Furulya 5/B Nívódíj Bertha János Varga Fanni Furulya 6/A Bertha János Várhelyi Luca Furulya 6/B Bertha János XXXXI. Ifjú Az idei versenyek elmaradtak. Muzsikusok Fesztiválja- Győr Liszt F. Zeneiskola IX. Országos Mélyrézfúvós Verseny Győr Simon Péter Tuba 2/A Kiss Vidor VII. Vértes-Dunazug Régió Zenei Versenye Hegykői Patrícia Furulya 4/A Ezüst (kamara) Bertha János Szabó Viktória Furulya 3/B Varga Fanni Furulya 6/A Kiemelt arany Bertha János Solymos Fanni Furulya 5/B (kamara) Várhelyi Luca Furulya 6/B 11

12 Szabó Viktória Furulya 3/B Arany Bertha János Solymos Fanni Furulya 5/B Arany Bertha János Várhelyi Luca Furulya 6/B Kiemelt arany Bertha János ZENEMŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLAI FELVÉTEL Bencze Anna Gordonka 6/B Győr N. Palotai Katalin Magyar Júlia Hegedű 6/B Szombathely Varga Katalin Várhelyi Luca Furulya 6/B Szombathely Bertha János Verseny Hangszer Oszt. Eredmény Felkészítő tanár 1. VII. Veszprémi Regionális Trombitaverseny 1. Élő Máté Trombita 3/B Arany Kiss Vidor 2. Sebestyén Tamás Trombita 5/B Ezüst Kiss Vidor 2. Regionális Furulyaverseny- Fertőd 3. Solymos Fanni Furulya 6/B Nívódíj Bertha János 4. Szabó Viktória Furulya 4/B Arany Bertha János 5. Solymos Fanni és Varga Furulyaduó Arany Bertha János Fanni 6. Sebestyén Zsófia, Furulyatrió Arany Bertha János Solymos Fanni és Varga Fanni 3. VII. Czidra László Országos Furulyaverseny területi válogatója,- Győr 7. Solymos Fanni Furulya 6/B Döntőbe jutott Bertha János 8. Kiss Kinga Fuvola 4/A Arany Dénes Karolina 5. Flesch Táncfesztivál Mosonmagyaróvár 9. m-kortárstánc 1-2/c. Döntőbe jutott Máté Andrea 6. VII. Czidra László Országos Furulyaverseny döntője- Budapest 10.. Solymos Fanni Furulya 6/B A zsűri különdíja Bertha János 7. ZENEMŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLAI FELVÉTEL Solymos Fanni Furulya 6/B Bertha János Verseny Hangszer Oszt. Eredmény Felkészítő tanár 1. VIII. VESZPRÉMI REGIONÁLIS TROMBITA- VERSENY 1. Élő Máté Trombita 4/B Arany Kiss Vidor 2. Sebestyén Tamás Trombita 6/B Arany Kiss Vidor 2. IX. SISTRUM ZENEI VERSENYEK Bartók B. Zeneiskola Szombathely 3. Mészáros Orsolya Szolfézs 2. Bronz N. Palotai Katalin 4. Holper Kristóf Furulya 2. Arany Bertha János 5. Mészáros Orsolya Furulya 2. Ezüst Bertha János 12

13 6. Szabó Viktória Furulya 5.B. Nívó-díj Bertha János 7. Élő Máté Trombita 4./B Ezüst Kiss Vidor 8. Holper Katalin Zongora 6/B Bronz Horváth Ildikó 3. XXXIV. IFJÚ MUZSIKUSOK FESZTIVÁLJA Győr 8. Holper Kata zongora 6.B Bronz Horváth Ildikó 9. Szalai Kamilla Zongora 4. Bronz Horváth Ildikó 10. Kiss Kinga Fuvola 5. Bronz Dénes Karolina 4. I. REGIONÁLIS KÜRT ÉS MÉLYRÉZ- FÚVÓS VERSENY Veszprém 11. Simon Péter Tuba 4. Bronz Kiss Vidor 5. MAGYAR SZERZŐK DICSÉRETE Csorna 12. Jagadics András zongora 4. Arany Gál Erzsébet 13. Tarcsay Éva zongora 3. Ezüst Gál Erzsébet 14. Ivancsics Andrea zongora 2. Ezüst Horváth Ildikó 15. Varga Gitta zongora 2. Ezüst Horváth Ildikó 6. IX. FLESCH TÁNCFESZTIVÁL ELŐDÖNTŐ 16. Csoporttánc m. kortárstánc Döntőbe jutott Máté Andrea tagozat 17. Csoporttánc 3/A Döntőbe jutott Máté Andrea /A és a 3/A 2-3/A Döntőbe jutott Máté Andrea és a 3/A 19. Jagadics Berta 3.o Döntőbe jutott Máté Andrea 20. Prikoszovits Donát 3.o. Döntőbe jutott Máté Andrea 21. Nyári Kitti és Prikoszovits 3.o. _ Máté Andrea Donát 7. II.REGIONÁLIS FURULYAVERSENY FERTŐD 22. Holper Kristóf Furulya 2. Arany Bertha János 23. Horváth Bors Diána Furulya 2. Arany Bertha János 24. Mészáros Orsolya Furulya 2. Ezüst Bertha János 25. Szabó Viktória Furulya 5.B. Nívódíj Bertha János tanév 1. XII. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITA-VERSENY Sümegi Területi Válogató 1. Élő Máté trombita 5.B. Nem jutott tovább Kiss Vidor 2. II. RÉZFÚVÓS TALÁLKOZÓ ÉS MINŐSÍTŐ HANGVERSENY Jánossomorja 2. Élő Máté trombita 5.B. Arany Kiss Vidor 37pont 3. X. SISTRUM ZENEI VERSENYEK Bartók B. Zeneiskola Szombathely 3. Horváth Bors Dorka szolfézs 2. Ezüst N. Palotai Katalin 4. Holper Kristóf furulya 3. Arany Bertha János 5. Horváth Bors Diána furulya 3. Ezüst Bertha János 6. Mészáros Orsolya furulya 3. Arany Bertha János 7. Szabó Viktória furulya 6. Arany Bertha János 8. Simon Csanád Balázs trombita 3. Arany Kiss Vidor 13

14 9. Ivancsics Andrea zongora 3. Bronz Horváth Ildikó 10. Varga Gitta zongora 3. Ezüst Horváth Ildikó 4. TÁNCVERSENY-JÁNOSSOMORJA 11. Jagadics Berta szólótánc Ezüst Máté Andrea 12. Bokori Boglárka szólótánc Ezüst Máté Andrea Bokori Boglárka szólótánc Arany Máté Andrea 14. Prikoszovits Donát szólótánc Bronz Máté Andrea 15. Pantelics Roxána szólótánc Arany Máté Andrea 16. Németh Réka szólótánc Bronz Máté Andrea 17. Iliás Krisztina szólótánc Ezüst Máté Andrea 18. Bokori Boglárka-Iliás Arany Máté Andrea Krisztina Horváth-Bors Dorka- Ezüst Máté Andrea 19. Horváth Eliza- Kóczán Tímea /a. osztály Ezüst Máté Andrea 21. 4/a. osztály (Magyar-tánc) Arany Máté Andrea 22. 4/a. osztály (Chiwawa- tánc) Arany Máté Andrea 23. 4/b. osztály Arany Máté Andrea 5. III. REGIONÁLIS FURULYAVERSENY-FERTŐD 24. Holper Kristóf furulya 3. Arany Bertha János 25. Horváth Bors Diána furulya 3. Arany Bertha János 26. Mészáros Orsolya furulya 3. Kiemelt arany Bertha János 27. Szabó Viktória furulya 6. Nívódíj Bertha János 28. Kamarazene kategóriában: 29. Mészáros Orsolya Kiss Fanni 30. Holper Kristóf, Horváth Bors Diána, Kiss Fanni, Mészáros Orsolya, Szabó Viktória furulya furulya Bronz Nívódíj Bertha János Bertha János Két CD lemezt jelentetett meg a furulya (blockflöte) tanszak. Az iskola alapításának 35 éves évfordulójára emlékkönyvet jelentetett meg az Esterházy Pál Alapítvány, amely átfogó képet ad az iskola működéséről, eredményeiről. A sikerek mögött áldozatos, legtöbbször hosszú évek állhatatos munkája van. A nehézségek iskolánkat, szakmánkat sem kerülték el Mára negatív rekordként könyvelhettük el, hogy Kodály és Bartók hazájában, az általános iskolákban pedagógiailag indokolatlanul kevés óraszámban tanulnak énekelni a gyerekek. A zeneiskolák pedig az oktatási intézmények között a legszerényebb normatívát kapták, pedig az oktatás e területét is világszerte elismerés övezi. Számunkra bíztató volt, hogy míg országosan csökken a születendő gyermekek száma, tanulói létszámunk évről-évre kiegyensúlyozott volt. Azonban augusztusában a fenntartó önkormányzat olyan határozatot hozott, amely a nem fertődi gyermekek számára kötelezővé tette a működési költségkülönbözet megfizetését, amely a tanulói jogviszony fennartásának feltétele volt. Azóta tanulóink száma egészen a tanévig rohamosan csökkent. A magániskolák megjelenése, népszerű tanszakokkal, mint pl. a gitár,- tanulókat csábított el. De hol van mára a magániskola gitártanszaka, hol vannak a magániskola tanulmányi eredményei? Míg a mi iskolánk szerencsére működik, eredményeket mutat fel, hagyományokat honosított meg, és a település közösségi életének, színterének mindig részese volt. 14

15 A létszám fogyásának ellensúlyozása érdekében előzetes felmérések alapján új művészeti ágat, táncművészetet indítottunk iskolánkban, majd sikerült elérni, hogy az előképző évfolyamokon ezt a fizetendő összeget eltörölte, az iskola további évfolyamain pedig ,- Ft/fő/év-re mérsékelte a fenntartó önkormányzat. A minősítési eljárás során kíválóra minősített címet kapott az iskola. Az iskola általános célja: - a zenei, művészeti tömegnevelés színvonalas biztosítása, - a szakzenész, táncművészek utánpótlásának segítése, - felkészítés kamaraegyüttesekben, kórusokban, táncegyüttesekben történő aktív részvételre, - Fertőd és a környező települések egyházzenei feladatainak segítése, - a tanuló sikerélményeken keresztül jusson el saját képességeinek optimumáig, - az iskola továbbra is a város kulturális közintézménye legyen! A következő táblázat az iskola tanszakainak, tanulói és tanári létszámának alakulását mutatja statisztikai jelentések adataira támaszkodva az alapítás, az önálló iskolává válás és az utolsó lezárt tanévben: TANULÓLÉTSZÁMOK Tanév Tanszak Növendék- Tanévet létszám befejezte Tanár 1977/78. előképző/szolfézs hegedű zongora furulya trombita b.kürt t.kürt kürt Összesen: 69 fő 69 fő 5 fő előképző/szolfézs hegedű zongora klarinét oboa /83. furulya 6 fuvola 6 trombita harsona kürt tuba Összesen: 129 fő 127 fő 11 fő előképző/szolfézs zeneirodalom* hegedű gordonka zongora furulya /04. fuvola 12 klarinét/szaxofon 8 trombita kamarazene 12 1 főtanszak tuba kürt harsona

16 2005/ / / /12. Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű klarinét/szaxofon trombita-mélyréz zongora Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű klarinét/szaxofon trombita-mélyréz zongora Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű trombita-mélyréz zongora modern-kortárstánc Összesen: előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű trombita-mélyréz zongora modern-kortárstánc Összesen: 206 fő 12 fő fő (-4 fő kéttanszakos -1 fő HEK) fő (-4 fő kéttanszakos) fő (-8 fő kéttanszakos) fő (-5 fő kéttanszakos) 211 fő (-4 fő kéttanszakos -1 fő HEK-8 fő EK) 130 fő (-4 fő kéttanszakos -3 fő HEK) 154 fő (-8 fő kéttanszakos) 164 fő (-5 fő kéttanszakos) 12 fő 11 fő 9 fő 9 fő 2012/13. előképző/szolfézs zeneirodalom furulya fuvola gordonka hegedű trombita-mélyréz zongora

17 modern-kortárstánc 36 Összesen: 171 fő (-5 fő kéttanszakos) A tanulói létszám változásának indoklása: augusztus 29-i ülésén Fertőd Város Önkormányzata működési költségkülönbözet bevezetéséről döntött. Ennek hatására a már beiratkozott, illetve több éve zeneiskolai jogviszonnyal rendelkező tanulók is tömegesen hagyták el a zeneiskolát. Idézet az Alapító Okiratból: Működési területe: 9 fő Az intézmény, körzetén túli - településeken állandó lakcímbejelentkezéssel rendelkező - tanulókat is felvehet, amennyiben az érintett települési önkormányzat átvállalja a nála bejelentett lakóhellyel rendelkező tanuló képzési költségének az állam által nyújtott normatíva és a térítési díj/ tandíj által nem fedezett részének a fenntartó önkormányzat által az adott tanévre megállapított hányadát. Amennyiben az érintett önkormányzat ezen költségtérítést nem vállalja, helyette az adott diák törvényes képviselői teljesíthetnek. 17

18 A következő grafikonok a tanévtől kezdődően a tanulólétszámról és falvankénti megoszlásáról adnak pontos képet: A tanulólétszám falvankénti megoszlása a tanévben Agyagosszergény Csapod Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertősztmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Petőháza Sarród Vitnyéd A tanulólétszám falvankénti megoszlása a 2005/2006. tanévben Agyagosszergény Ajka Csapod Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertőszentmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Mosonmagyaróvár Petőháza Röjtökmuzsaj Sarród, Fertőújlak Vitnyéd 18

19 A tanulólétszám falvankénti megoszlása a 2007/2008. tanévben Ajka Ebergőc Fertőd Fertőboz Fertőendréd Fertőhomok Fertőszentmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Petőháza Ravazd Röjtökmuzsaj Sarród, Fertőújlak Sopron A tanulólétszám falvankénti megoszlása a 2010/2011. tanévben Ebergőc Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertőszentmiklós Fertőszéplak Hegykő Hidegség Nagycenk Pereszteg Petőháza Röjtökmuzsaj Sarród, Fertőújlak Veszprém A tanulólétszámunk alakulását illusztrálja a következő grafikon, amely jól mutatja, hogy a működési költségkülönbözet megfizettetése időpontjától (60.000,-Ft/fő/év/ vidéki tanuló) tanulói létszámunk mennyire megfogyatkozott. Magániskolák megjelenése is nehezítette a tanulólétszám megtartását 19

20 Előképző Hangszeres Összlétszám / / /2011. A tanulói létszám növelése, illetve költségvetési szempontból a i tanévtől (előzetes felmérés, hatásvizsgálatok alapján) táncművészeti ággal bővítettük az iskola profilját. A táncművészeti ág is kiváló minősítést kapott. A következő két grafikon az iskolai létszámok megoszlását mutatja be a évet megelőzően, majd a működési költségkülönbözet megfizettetését követően: 2005/2006. tanév Összlétszám Előképzős Kamarazene tanszakos Továbbképzős "B" tagozatos Két-tanszakos 20

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18.

TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola. Alapító okirata. Alapítva: 2002. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Alapítva: 2002 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 18. hatályos: 2014. szeptember 01-től A TRIOLA Alapfokú Mûvészpalántákért és Oktatóikért

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 03-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata 2/1. számú melléklet Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú m vészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai e és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, m vészeti

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA (Alapfokú művészetoktatási intézmények 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet alapján) 1. A pedagógusok i végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység

SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AMI intézményegység OM azonosítója: 033665 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE.

(az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE. Sorszám: (az iskola hosszú bélyegzője) OM azonosító BIZONYÍTVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ZENEMŰVÉSZET KLASSZIKUS ZENE JAZZ-ZENE részére Ez a bizonyítvány 24 számozott oldalból áll. Látta: OM

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterv Művészeti intézményegység 2010/2011 tanév Készítette: Adorjánné Visontai Katalin művészeti intézményegység vezető 2010.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben