JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év február hó 5. napján. Határozatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.) E16 5/2014.(11.05.) Z1 6/2014.(11.05.) Z1 7/2014.(II.05.( G1 8/2014.(11.05.) D6 9/2014.(11.05.) Z1 10/2014.(11.05.) B (11.05.) Z1 12/2014.(11.05.) B6 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) 1/2014. (11.10.) 2/2014. (11.10.) 3/2014. (11.10.) Tárgya Önkormányzat évi költségvetése Képviselők tiszteletdíjáról Helyi iparűzési adóról Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) Kódja B1 A2 E4

2 Jegyzőkönyv Készült: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé - nek február 5-én 13,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete Csömödér Jelen vannak: Becze József polgármester Csondor Edit alpolgármester Zakó Jenő, Brenner Attila települési képviselő Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető Meghívott: Németh András Tibor Roma Nemzeti Önk. elnöke Napirend előtt: Becze József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül 4 fő jelen van. A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Tomposné Gyuricza Judit települési képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta. A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag: Napirend: 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Becze József polgármester Előterjesztés: szóban 2. Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: Becze József polgármester Előterjesztés: írásban

3 3. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Becze József polgármester Előterjesztés: írásban 4. Vagyonnyilatkozatok leadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés: írásban 5. Közbeszerzési terv elkészítése Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Előterjesztés: szóban 6. Egyebek 2 Becze József polgármester Zakó Jenő települési képviselő személyében tett javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselőtestület a javaslattal egyetértett. Napirend tárgyalása: 1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról Előadó: Becze József polgármester Becze József: A közfoglalkoztatás folyamatos. A falufejlesztési pályázatok a megvalósulás szakaszában vannak. Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait. A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a képviselőtestület tudomásul vette. 2. Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: Becze József polgármester Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve felvetés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta és rendeletet alkotta: 1/2014. (11.05,) számú határozat CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerint - a évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

4 3 Megnevezés Sorszá m tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 2015.év év év Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok 03 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 Vállalat értékesítéséből, privatizációból 06 származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos 07 megtérülés Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 10 0 terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak 11 tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak 12 tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő fizetési 17 kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve 18 keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak 19 tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak 20 tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25

5 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) Felelős: Becze József polgármester Határidő: március CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(11.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről (a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz ) 3. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Becze József polgármester Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4,, igen " szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Becze József polgármester 4. Vagyonnyilatkozatok leadása Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Kovácsné Horváth Anikó: A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. tv. (Ökjtv.) 10/A. -a értelmében az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételéről, majd ezt követően minden év január l-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá

6 5 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. Az elmondottakból is kitűzik, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek fontos szerepe van a helyi önkormányzat működésében. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy valamennyi képviselő és a polgármester is szabályszerűen eleget tett ezen kötelezettségének. 5. Közbeszerzési terv elkészítése Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Kovácsné Horváth Anikó: A képviselőtestület az idei évi költségvetésében nem tervezett olyan beruházást, szolgáltatást, amely közbeszerzés köteles lenne. Erre tekintettel az önkormányzat ez évben nem köteles közbeszerzési tervet készíteni. Természetesen, amennyiben év közben merül fel a terv szükségessége, el kell majd készítenünk. A képviselőtestület a jegyző tájékoztatását tudomásul vette, s úgy foglalt állást, hogy elfogadott költségvetése ismeretében közbeszerzési tervet nem készít, fogad el. 6. Egyebek a.) évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás- támogatásának igénylése Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző A támogatás igénylésével kapcsolatos előterjesztést a jegyző ismertette. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, és kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen " szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás iránti igényét benyújtja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény beadására. Felelős: Becze József polgármester Határidő: február 14.

7 6 b.) Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása Előadó: Becze József polgármester Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület tagjai 4 igen " szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogad ja. Felelős: Becze József polgármester Határidő: azonnal c.) Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása Előadó. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Kovácsné Horváth Anikó: A helyi választási bizottságok megválasztására majd csak az önkormányzati választások kitűzését követően, legkésőbb, a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon kerül sor. Azonban ha a bizottsági tag megbízatása valamely oknál fogva megszűnt gondoskodni kell új tag választásáról. Czigány László és Szomi Attila bizottsági tagok,munkahelyi elfoglaltság miatt megszűnt ezért javaslom, hogy Gombos Lászlót és Virág Antal csömödéri lakosokat a képviselőtestület válassza meg a helyi választási bizottság tagjainak. Hozzászólás nem hangzott a képviselőtestület 4 igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi Választási Bizottság tagjának Gombos László és Virág Antal csömödéri lakosokat megválasztja. Felelős: Becze József polgármester

8 7 d.) Útkezelői hozzájárulás Előadó: Becze József polgármester A polgármester ismertette a TELE CAD KFT. által benyújtott hozzájárulási kérelmet. A kérelem mellékletét képező engedélyezési terv a 204/1/2014. számú ügyiratban található. Becze József: Az előterjesztés és a becsatolt tulajdonosi hozzájárulást adjuk meg. engedélyezési terv alapján javaslom, hogy a A képviselőtestület részéről hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, képviselőtestület 4 igen " szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2014.(11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Lenti - Páka optikai kábelépítés - bemutatott kiviteli terv alapján - az építéssel érintett önkormányzati tulajdonban lévő utak és egyéb területek igénybevételéhez a tulajdonosi, illetve útkezelői hozzájárulást megadja. Felelős: Becze József polgármester e.) A nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás működési feltételeinek rögzítése Előadó: Becze József polgármester Becze József: A településen roma nemzetiségi önkormányzat működik. A települési önkormányzattal való együttműködés feltételeit, módját megállapodásban rögzítettük. A nemzetiségi önkormányzattal a megállapodást áttekintettük, javaslom, hogy azt hagyjuk változatlan formában, hiszen minden elemet tartalmaz, mely a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen" szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csömödéri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt változatlan tartalommal jóváhagyja. Felelős: Becze József polgármester Határidő: február 14.

9 8 f) A pákai szennyvíztisztító telep beruházás megvalósításához szükséges saját forrás kiegészítésére pályázat benyújtására felhatalmazás Előadó: Becze József polgármester Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. A polgármester ismertette a határozati javaslatot. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4,, igen " szavazattal az alábbi határozatot hozta : 8/2014.(11.5.). határozat. 1. Csömödér Község Önkormányzata, mint az Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztésére tagja egyetért azzal, hogy Páka szennyvíztisztítótelep fejlesztése" megoldására társult önkormányzatok kijelölése alapján, a KEOP / sz. pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás kiváltása érdekében EU Önerő Alap pályázat kerüljön benyújtásra a Belügyminisztériumhoz Páka Község Önkormányzata részéről. 2. Csömödér Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez évi támogatásának rendjéről szóló 6/2014. (I. 31.) BM. rendelet 8. (3) bek. rendelkezései szerint megállapítja, hogy: a) a kérelmező megnevezése: Önkormányzati Társulás Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztésére b) a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács határozatának száma: 8/2014.(II.5.)TT.h. c) a tervezett fejlesztés ca) pontos megnevezése: Páka szennyvíztisztító-telep fejlesztése" cb) összköltsége: ,- Ft cc) pénzügyi ütemezése: cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: Finanszírozás Összesen Részarány -EU támogatás ,367509% - Hazai költségvetési ,182492% támogatás - Saját erő ,449999% Mindösszesen % d) a saját forrás biztosításának módja: A Pályázat el nem számolható költséget nem tartalmaz.

10 9 A pályázat összes, ,- Ft önerejéből, Csömödér Község Önkormányzatára vonatkozóan a Társulás beruházásában megvalósuló projekthez szükséges saját forrást, összesen ,- Ft - 100% - ban a felhalmozási célú pénzeszköz terhére a és évben biztosítja. Határidő: folyamatos október 1. Felelős: Becze József polgármester g.) Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása Előadó: Becze József polgármester Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen " szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(11.10.) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról ( a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz ) h.) Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának elfogadása Előadó: Becze József polgármester Csondor Edit: Az önkormányzat anyagi helyzetét áttekintve javaslom, hogy a polgármester tiszteletdíjának összege ,- Ft -ban kerüljön megállapításra január 1. napjától. Tavaly, a racionalizálási intézkedések keretében lett csökkentve, az emeléssel a évi szintre kerül visszaállításra. Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselőtestület részéről javaslat, illetve hozzászólás nem hangzott el. A döntéshozatal előtt Becze József jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett. A képviselőtestület 3 igen " szavazattal és 1 tartózkodás,, mellett az alábbi határozatokat hozta: 9/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Becze József polgármestert a szavazásból nem zárja ki.

11 10 10/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete január 1. napjától Becze József társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját ,- Ft összegben állapítja meg - a polgármesterrel egyetértésben. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Határidő: február 28. Becze József: Az önkormányzat anyagi helyzetét áttekintve javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának összege ,- Ft-ban kerüljön megállapításra január 1. napjától. Tavaly, a racionalizálási intézkedések keretében lett csökkentve, az emeléssel a évi szintre kerül visszaállításra Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el. A döntéshozatal előtt Csondor Edit alpolgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett. A képviselőtestület,, 3 " igen szavazattal és 1,, tartózkodás,, mellett az alábbi határozatokat hozta: 11/2014. (11.05.) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Csondor Edit alpolgármestert a szavazásból nem zárja ki. 12/2014.( ) számú határozat Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete január 1. napjától Csondor Edit alpolgármester részére ,- Ft összegben állapítja meg a tiszteletdíjat -az alpolgármesterrel egyetértésben. Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Becze József polgármester Határidő: február 14.

12 11 i.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása Előadó: Becze József polgármester Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen " szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (11.10.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz ) Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők részéről, így ezt követően a Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az ülést 10,00 órakor bezárta. k.m.f. Becze József polgármester Kovácsné Horváth Anikó jegyző Zakó Jenő jegyzőkönyv hitelesítő

13 Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (11.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: l- A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Csömödér Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre és az önkormányzat költségvetési szervére. (2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv: - Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal. 2- A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

14 Működési célú kiadások előirányzata összesen: ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: egyéb működési célú kiadás: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 767 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékát ezer Ft-ban határozza meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartaléka 0 ezer Ft. 3. (1) Az önkormányzat évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 2.1, 2.2^ 4.1. mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámkeretét 3 főben állapítja meg.

15 (2) Az önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be. 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat az évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős. (6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési

16 rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. (12) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni az önkormányzatnál. (14) A évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál és a költségvetési szervnél - az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselőtestület elé kell terjeszteni. (15) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (16) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (17) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (18) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17 (19) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegü szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 1) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül ,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek e rendelet hatálybalépéséig a évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Csömödér, február 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Becze József polgármester

18 A rendelet kihirdetésének napja: február 10. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

19 1. melléklet a 1 /2014. (11.10.) önkormányzati rendelethez CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVEÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT Hozzájárulás jogcíme létsz ám mut ató évi bevétel Normát íva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) közvilágítás fenntartásának támogatása bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) közutak fenntartásának támogatása c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Ovodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatósa 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3. Kistelepülések szociális feladatinak támogatása IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz V. Központosított támogatás 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok AUami hozzájárulás összesen:

20 2. melléklet az 1/2014. (11.10.) önkormányzati rendelethez CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI adatok ezer Ft-ban! Megnevezés 2012, évi 2013.évi Eredeti Módosított Módosított Módosított teljesítés várható előirányzat előirányzat 1. előirányzat 2. előirányzat KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások Beruházások Felújítások 9 Egyéb felhalmzasi célú kiadások Felhalmozási kiadások ü A. Költségvetési kiadásuk összesen BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevetelek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 7, Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek összesen C. Költségvetési bevételek és kidások egvenlcgc A-B I KI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 Belföldi finanszírozás bevételei 2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 3 Maradvanv igenvbevetele Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 22S IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitéi-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben