Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium"

Átírás

1 2006. július-augusztus Nyugat-Völgység Akciócsoport Sikeres együttmûködési projektek Európában Tapasztalatszerzés Portugáliában Elsõ LEADER Szeminárium Vidékfejlesztés és a komplex programok

2 LEADER a Mûvészetek Völgyében Köszönjük támogatóink segítségét: Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Károly Róbert Fõiskola A Mûvészetek Völgye rendezvényrõl bõvebben a magazin belsõ oldalain.

3 Sikeres LEADER+ program = Civilek aktív részvétele Sikeres LEADER+ program = Civilek aktív részvétele Mit jelent a LEADER+ program számára a civilség? Tervezéssel kezdõdik a munka Mit jelent a civilek számára a LEADER+ program? Mit jelent a LEADER+ program számára a civil részvétel? Rövid helyzetértékelés: Sikeres vidékfejlesztés non profit szervezetek (formális és informális) nélkül nem képzelhetõ el, mivel annak alapfeltétele az alulról való építkezés, a helyi adottságok hasznosítása, a közös gondolkodás, a kölcsönös érdekeken alapuló együttmûködések kialakítása. Mindezek a sajátosságok a LEADER+ program alappillérei is. Sikeres vidékfejlesztési programok születtek az elmúlt években már Magyarországon is, de a módszer nem tudott elterjedni. A civilek számára többségében a másodlagos, a végrehajtó, a reprezentáló szerep jutott, tényleges javaslattevõ, kezdeményezõ, menedzselõ feladat nélkül. Ebben a folyamatban gyökeres változást indított el a LEADER+ program, amely kimondta, hogy civil részvétel nélkül a program nem kaphat támogatást. Milyen lehetõséget jelent a civilek számára a LEADER+ program? - A folyamat alakításának lehetõségét - az adott térség fejlesztését befolyásoló ötlet megfogalmazásától kezdõdõen a tervezésig és a megvalósításig. Vagyis a civil szféra ebben a programban érvényesítheti a véleményezési-, döntéselõkészítési-, és a döntésben való részvételi jogait. - Az alkotó részvétel lehetõségét - az akciócsoport civil tagjai részt vettek a helyi vidékfejlesztési terv megfogalmazásában, a pályázatok kiírásában, és részt fognak venni azok elbírálásában is. - A helyi legitimizáció megerõsítését - elõször vesznek részt legitim módon a helyi civil szervezetek a térség fejlõdésének alakításában, amely erõsítheti az õ elfogadottságukat és megfelelõ szerepük megtalálását. - A társadalmasítást - a civilek biztosítják a széleskörû társadalmi részvételt, õk képesek bevonni a lakosságot a vidékfejlesztési programokba, és aktivizálni a helyi tudást. - Az alulról építkezést - a helyi szükségletekre és tudásra való építést. - Partnerséget, együttmûködést, hálózati rendszert - a szektorok közötti érdekeltségi pontok megtalálását, a civilség alapját jelentõ együttmûködési tudás átadását. - Az újszerûséget - olyan új, innovatív megoldások megtalálását, amelyek közösségi alapon keresik a megoldásokat. - A közös tanulás lehetõségét - az EU-s tapasztalatok átadását, a partnerségben való közös gondolkodást és menedzselést. Az együttmûködés olyan lecke, amely mindenkinek szól: a közszférának, a vállalkozói rétegnek és a civil szférának egyaránt. A LEADER+ program sikere azon is múlik, hogy megtanultuk-e (megtanuljuk-e) ezt a leckét?! Guitprechtné Molnár Erzsébet A Magyarországi LEADER Központ szakértõje 1

4 Önálló, komplex vidékfejlesztési program kell Önálló, komplex vidékfejlesztési program kell Magyarország számára január 1-tõl nyílik lehetõség arra, hogy az Európai Unió 22,4 milliárd eurós fejlesztési forrásait felhasználva megerõsítse azokat a fejlesztési irányokat, amelyek a rendszerváltás óta sikeresnek bizonyultak. E tény ismeretében bátran kijelenthetõ, hogy soha nem látott fejlõdés indulhat meg hazánkban. Az európai támogatások célszerû és hatékony felhasználását megalapozó átfogó ágazati, ún. komplex programok megalkotásáról döntött a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) tárca nélküli minisztere a 29/2005. (VIII. 22.) 4. a) TNM rendeletében. Ezen rendeletben a komplex programok definíciója a következõ: a as fejlesztési idõszakra vonatkozó, az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) stratégiai irányaihoz illeszkedõ, és az országstratégia (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) tartalmát, támogatási területeit, hosszú távú eredményességét meghatározó stratégiai jelentõségû fejlesztések komplex, integrált programja. Kijelenthetõ, hogy az egyes tárcáknak, hivataloknak as évekre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, üzleti terveit komplex programok keretében kell megfogalmazniuk. A tárcák és hivatalok által május végéig elkészített 37 db komplex program-terv igen széles körben mutatja be a fejlesztési elképzeléseket. Az egyes programok részletesen kifejtik a gazdaságfejlesztési-, foglalkoztatás-bõvítési-, és a társadalom széles körét érintõ szociális elképzeléseket. A vidéki térségek gazdasági felzárkóztatására, a vidéken élõ lakosság életszínvonal-növelésére irányuló közvetlen komplex program-terv azonban nem készült. Igaz ugyan, hogy számos terv - többek között a kiemelt területi programok koncepciói (mint pl. a Duna, Tisza, Balaton komplex program-tervek) - jelentõs mértékben érinti a vidéki társadalmat, de az érintett tárcák nem kezelik súlyának megfelelõen a vidékfejlesztést. Az FVM által koordinált Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Terv egyrészt az országos koncepciókra (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció -OFK, Országos Területfejlesztési Koncepció - OTK), másrészt a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokban megfogalmazott irányelvekre és az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) rendelkezéseire épül. Ennek megfelelõen látszik, hogy a tágabb értelmû vidékfejlesztést a szaktárca egyedül az EMVA-ból kívánja megvalósítani, és ebben kap helyet a LEADER+ is. Azonban a komplex program-készítés metodikáját követve számos fejlesztéspolitikai koncepció más forrásból (strukturális alapokból) is megvalósítható lenne a megfelelõ Operatív Programokba történõ beillesztés után. A komplex programok közül némely terv (Logisztika-agrárlogisztika, Zöldenergia) csak közvetett módon szolgálja az agrár- és vidékfejlesztési célok megvalósítását. A fent említett tények ismeretében mindenképpen javasolt a vidék fejlesztését célzó komplex program megalkotása, amelynek programgazdája - a megfelelõ kompetenciája miatt - az FVM kell, hogy legyen. 2

5 Önálló, komplex vidékfejlesztési program kell A komplex programprogramozás sajátos metodikájának alkalmazása mellett a programfelelõsöknek törekednie kell a megfelelõ szintû ágazati együttmûködésre. Olyan több lábon álló, diverzifikált gazdaság kialakítását kell megcélozni, amely nem terheli a környezetet, és amely az alacsonyabb képzettségûeknek is munkalehetõséget kínál. A program kidolgozásakor törekedni kell a fejlesztési támogatások konkrét megjelölésére. A komplex program mutasson be egy életképes koncepciót, amely a mikro-vállalkozások indítását folyamatos tanácsadással is segítõ inkubációs vállalkozásfejlesztési rendszerekre, kiegészítõ szolgáltatásokra, a humán feltételek és az innovációs képesség javítására, valamint a térségi integrációk erõsítésére irányul. Igény mutatkozik a helyi közösségek iránt, továbbépítésük megalapozhatja a különbözõ, fõként településeken átnyúló fejlesztéseket, különösképp a táji-természeti adottságok, a belsõ erõforrások hasznosítását. A vidéki települések társadalmigazdasági fejlesztésének kulcseleme a helyi fejlesztési kezdeményezések ösztönzése, intézményesítése, az önszervezõdés elõsegítése, a helyi partnerség bõvítése, a jellemzõen helyi megoldások kialakításának segítése. Ennek ismeretében nélkülözhetetlen a LEADER+ folytatása és az általa kínált lehetõségek megjelenítése a létrejövõ komplex programban. Kijelenthetõ, hogy a program csak akkor tekinthetõ teljesnek, ha abban a LEADER kiemelt szerephez jut. Cservári Gábor EU agrárszakértõ 3

6 Tapasztalatszerzés Portugáliában Tapasztalatszerzés Portugáliában A Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport a vezetõ szervezet, Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata segítségével lépett együttmûködésre a portugál Pinhal Maior szervezettel. A második pályázati fordulóban a portugáloktól kapott támogató nyilatkozat jelentette az együttmûködés kezdetét. A Pinhal Maior meghívására az akciócsoport két tagja utazhatott idén júniusban Portugáliába, Sertã-ba, hogy hasznos információkat gyûjtsön a program gyakorlati megvalósításáról, menetérõl, az ottani tapasztalatokról. A Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport helyi vidékfejlesztési terve alapvetõen öt intézkedésre épül, melyek közül a Tisza folyóra és a hagyományokra alapozott fejlesztések ösztönzése képviseli a terv fõ irányvonalát. A portugál partner hasonló jellegû projekteket mutatott be, melyek legtöbbje hazánkban is megvalósítható lenne. A portugál akciócsoport mára már 150 projektet valósított meg, a támogatásra jogosult, de meghiúsult projektek száma elhanyagolható. A Portugál Akciócsoport programja során különféle helyi termékek születtek, melyek összekapcsolódtak a kivitelezésükhöz szükséges képzettség megszerzésének lehetõségével is. Többféle képzést is indítottak a LEADER segítségével: például kosárfonást, vagy különbözõ fémmegmunkálási technikákat tanulhatott a helyi lakosság. Utóbbi végeredményeként hulladék fémbõl különbözõ funkcionális tárgyakat - pl. szék, pad, állványok - készítettek a képzésen résztvevõk. Portugália 1986 óta tagja az Európai Uniónak, így náluk a LEADER+ programot megelõzte a LEADER I. és a LEADER II. Helyi termékek 4

7 Tapasztalatszerzés Portugáliában Sertã község õsi hídja Ez utóbbi keretén belül valósult meg például Sertã község önkormányzatának projektjeként az alábbi képen látható impozáns õsi kõhíd felújítása is. A községben és a tagtelepüléseken számtalan emlékplakett jelzi a LEADER segítségével megvalósult fejlesztéseket. A program keretében bemutatták a vállalkozók által megvalósított elképzeléseket is, többek között egy borászatot, ahol ugyanazon a területen, de egyegy különálló projekt keretén belül valósították meg a palackozóüzem technológiai fejlesztését és a falusi szálláshelyek kialakítását. Az így létrejött komplexum igen látványos egységet alkot a közigazgatásilag Sertã-hoz tartozó kis településen. Említést érdemel az istállóból kialakított étterem, melynél a meglévõ épületszerkezetet hasznosították úgy, hogy eközben az istállóépületek jellemzõ formai sajátosságát, jellegét megõrizték. A LEADER program keretén belül a portugál partner a Zézere folyón szabadstrandot alakított ki, amely a megfelelõ karbantartás mellett ellenáll az idõjárás és a vízállás szeszélyeinek. Szintén figyelemre méltó beruházás az egy civil szervezet által kialakított közösségi ház, amely egy mindössze 17 lelket számláló település lakóiért készült a szervezet 130 támogató tagja és a LEADER együttes segítségével. A Portugáliában eltöltött néhány nap intenzív tapasztalatai átfogó képet nyújtottak a LEADER programról, mások sikerét látva kirajzolódott bennünk a LEADER által elérhetõ jövõ. Természetesen meg kell jegyezni, hogy a program bonyolítása Portugáliában sok szempontból más, mint Magyarországon. A húsz éves Uniós tagságból kifolyólag a portugál akciócsoportok sok tapasztalattal és nagyfokú önállósággal rendelkeznek. A megtekintett projektek bizonyítják, hogy a LEADER-be fektetett munka hosszú távon meghozza a gyümölcsét, mert olyan fejlesztések valósultak meg, amelyekre ma Magyarországon még nem is gondolunk. Galsiné Szikszai Ágnes Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport Szabad strand a Zézere folyón 5

8 Bemutatkozunk Nyugat-Völgység Akciócsoport Tolna megyei Akciócsoportunk 43 tag konzorciuma, amely három kistérségbõl 15 települési önkormányzat (bonyhádi kistérségbõl: Bonyhádvarasd, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mucsfa, Tevel, Závod, dombóvári kistérségbõl: Csibrák, Döbrököz, Gyulaj, Kurd, tamási kistérségbõl: Hõgyész, Dúzs, Szakály, Mucsi), 1 kisebbségi önkormányzat, 16 civil szervezet, 5 egyéni vállalkozó, 6 gazdasági társaság együttmûködésével alakult július 6-án. Akciócsoportunk Lendületben a Nyugat-Völgység elnevezésû Helyi Vidékfejlesztési Terve lakost érint a három kistérségbõl. Az Akciócsoportunk területe: 386,87 km 2. A Lendületben a Nyugat- Völgység Helyi Vidékfejlesztési Terv célkitûzései: A vidéki életminõség javítása, a vidéki jólét növelése a Nyugat- Völgységi Akciócsoport 15 településén, életképes vidéki közösségek kialakításával, az együttmûködés szervezettségének javításával. A vidékfejlesztési terv a gyermekek és a fiatalok egészséges életmódra nevelését célozza meg Závod elsõdlegesen, a helyi rurális tõke felhasználásával és az egyes ágazatok egymásra hangolásával. Az akciócsoport területe rendelkezik olyan természeti erõforrásokkal, természeti kincsekkel, kulturális és régre visszatekintõ mezõgazdasági hagyományokkal, amelyek összekapcsolása ennek a programnak a keretén belül a térségben összehangolt és látványos fejlõdést eredményez. A helyi pályázatok során az alábbi célterületekre koncentráltunk: I. Táboroztatás feltételeinek kialakítása, marketing tevékenységének támogatása, térségi hagyományok megismertetésén alapuló rendezvények támogatása. II. Helyi gasztronómiai specialitások népszerûsítése. III.Fesztiválok, rendezvények, programok szervezése a vidék összetartásának jegyében. IV. A foglalkoztatás eszköz-, és Apponyi Kastély anyag-igénye megteremtésének támogatása. V. A kézmûves termékek piacra jutásának elõsegítése marketing-eszközökkel. VI. Egységes hagyományõrzõ falukép kialakítása, marketing tevékenység támogatása. VII. Nemzetközi együttmûködés, kapcsolattartás külföldi partnerekkel. Munkaszervezet: A LEADER + Program munkaszervezetének (gesztor) feladatait a három kistérség terület- és vidékfejlesztési szakembereibõl álló, teveli székhelyû, Lendület Térségi Partnerség Egyesület végzi (7181 Tevel, Fõ u. 396.), egy fõ fõállású munkatársat alkalmazva. Kusai Csilla Nyugat-Völgység Akciócsoport 6

9 Bemutatkoznak Estuaire de la Gironde Akciócsoport A Nyugat-Franciaországi Estuaire Gironde Akciócsoport az Atlanti Óceán partján, Aquitaine és Poitou-Charente megyék területén található. Az Akciócsoport területe 1740 km 2. Lakossága fõ, amely 1990 és 1999 között 2,53%-kal növekedett. Az Akciócsoporthoz 94 település tartozik. A munkanélküliek aránya eléri a 14,8%-ot, ám ez az arány a nõk 19,1 és a fiatalok 20%-át érinti. Az Akciócsoport területe különleges természeti adottságokkal rendelkezik. Az európai torkolatok közül a Gironde torkolata lett a legjobban megóvva. Az összes torkolat közül ennek a legnagyobb a területe: 75 km hosszú, a legszélesebb részén 12 km széles. A torkolat Bordeaux és Royan között terül el. A táj rendkívül sokszínû és érintetlen, a tájhoz egyformán hozzátartoznak a vadregényes szigetek és mocsarak, a szõlõvel beültetett domboldalak, sópárlók és sziklafalak. A különleges növény- és állatvilága mellett, rendkívüli mikroklímájának és az ásványi anyagokban gazdag hordaléknak köszönhetõen, kiváló minõségû és változatos a vidék termékskálája, úgy, mint például a világhírû bor, hal, vad, bárány, marha, spárga, sárgadinnye. A LEADER+ Program keretein belül megvalósuló projekt célja az Akciócsoport kulturális és természeti értékeinek kiaknázása. A terület rendkívül gazdag kulturális és természeti értékekben, de ezeket jobban ki lehetne használni. A régió gazdasági fellendítésének egyik lehetséges módja ezeknek az elõtérbe helyezése, megõrizve a térség szociális és természeti egyensúlyát. Az elmúlt évek támogatásainak összértéke 1,9 millió euró. A LEADER+ program négy fõ iránya: - Az álláskeresõket a természeti és kulturális értékek megõrzésével foglalkozó munkák felé irányítani, képzések biztosításával; - Mintaprojektek támogatása az Estuaire természeti és kulturális értékeinek megõrzéséért; - A helyi lakosság felelõsségérzetének növelése; - Mintaprojektek támogatása a térség turisztikai vonzerejének növeléséért. A program júniusi indítása óta 102 projekt kapott támogatást, amelyek összértéke elérte az eurót (a rendelkezésre álló keret 63%-át). Carrelet - Port Le Bernu Saint Genes A LEADER Program keretében támogatott projektek az alábbiak: - Estuaire vitorlásai c. vízi rendezvény; - A tengeri kajakozás elterjesztése a torkolatvidéken; - A térség turisztikai pontjainak összekapcsolása egy egységes belépõ kialakításával; - Két interaktív helyszín megtervezése és megvalósítása a térség turisztikai bemutatására; - A hagyományos, a régióra jellemzõ foglalkozások elterjesztése a fiatalok és a helyiek körében; - Louvre tárlatából állandó kiállítást nyitni az Estuaire térségében; - Folyamatos kulturális események szervezése a torkolat vidékén. Kapcsolattartó: Anne-Cécile Roussel .: 7

10 LEADER a Mûvészetek Völgyében LEADER a Mûvészetek Völgyében Európában még nem létezett a LEADER program, amikor Magyarországon néhány polgármester, civil szervezet és egy-két vállalkozó Kapolcson kiútlehetõségeket keresett a vidéki falvak jellemzõ problémáiból. Ebbõl az összefogásból, ebbõl az együttmûködésbõl jött létre a Mûvészetek Völgye Fesztivál. Eleinte néhány ezer ember részvételével, késõbb tízezrekével. Ma már kétszázezer fõ felett van a látogatók száma. Idén elõször mutatkoztak be az Élhetõbb Falu program társaságában LEADER akciócsoportok a rendezvényen. A taliándörögdi klastrom színpadon 12 akciócsoport területérõl érkezõ tánccsoport, zenekar és énekkar mutatkozott be, és 15 akciócsoport képviselõi állították ki térségük jellegzetes termékeit, kulturális értékeit, ismertetõ kiadványait. A Baranyai- Hegyhát Akciócsoport területérõl érkezõ neves fafaragó mûvész, Milkovics Jenõ alkotását, a LEADER életfát Gõgös Zoltán államtitkár úr avatta fel. Az eseményen az ötven-hatvan fõs LEADER közösség mellett Thomas TangstrOm, a Norvég Nagykövetség diplomatája is részt vett. Ünnepi beszédet Gõgös Zoltán államtitkár úr mellett Márta István a Mûvészetek Völgye Fesztivál fõszervezõje, Hoffner Tibor Taliándörögd polgármestere, valamint Simon László a LEADER Központ vezetõje mondott. A rendezvény kiváló lehetõséget biztosított a program népszerûsítésére, bemutatására, valamint a résztvevõk közötti kapcsolatok és együttmûködõ partnerség kialakítására. A helyszínen lévõ LEADER akciócsoportokat és a LEADER Központot megismerve Márta István és a Hoffner Tibor ígéretet tett, hogy a jövõben, a Központtal közösen õk is részt vesznek a Mûvészetek Völgye Fesztivál LEADER bemutatkozó programjának szervezésében. Vendégeink voltak Szekeres Imre, Honvédelmi Miniszter Gõgös Zoltán államtitkár (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) és felesége Dr. Németh Márta Thomas Tangstrom, a Norvég Nagykövetség vezetõ munkatársa 8

11 LEADER a Mûvészetek Völgyében A résztvevõk mondták: Milkovics Jenõ (LEADER+ Baranyai- Hegyhát Akciócsoport) A Magyarországi LEADER Központ meghívására kiállítóként vehettünk részt az idei Mûvészetek Völgye rendezvényen. Úgy döntöttünk, a LEADER+ programunk egyik fejezetét az életfát visszük a helyszínre. Több ezer ember láthatta az életfa alakulását a helyszínen, napról - napra, és szép számmal megjelentek annak avatásán is. Az életfa méltó környezetbe került, hiszen a klastrom romjai a múltat, az életfa a jövõt szimbolizálja. Podhorszki Judit (GERJE-SZTÕK LEADER CSOPORT) Taliándörögdön várakozáson felül mutatkozott meg a LEADER közösségformáló ereje. A többi LEADER Csoporttal sikerült baráti kapcsolatot kialakítani. Az összefogás és aktivitás, amit itt tapasztaltunk, azt hiszem mindenki számára példaértékû lehet. A felmerülõ szervezési gondot LEADER-es barátaink LEADER-szerûen megoldott helyzetekkel azonnal orvosolták. Berényi Regina, Csók Eszter, Gyenes Krisztiánné, Fehér Ibolya, Kiss József (Népmesevidék Helyi Akciócsoport) A standok kialakításában, berendezésében és õrzésében a LEADER Központ munkatársai kiemelkedõ munkát végeztek. Ez a fiatal, lelkes csapat rendezetten, összeszedetten dolgozott a rendezvény sikere érdekében. Általuk alkalom nyílt a közösségépítésére, a társaság összekovácsolódására is. Minden segítségért és a jó együttmûködésért utólag is köszönetet mondunk! Gali Mónika (Körös-Sárréti Akciócsoport) Július 28-án, pénteken megérkeztünk Taliándörögdre. Késõ délutánra kikerültek a különbözõ tárgyak, térségbemutató prospektusok, és elkezdtünk ismerkedni a többiekkel is. Ennek megalapozására a csurgóiakkal közösen készítettünk mézes pálinkát. Mi adtuk a pálinkát, õk a mézet, a Gerjesztõk akciócsoport pedig a hûtést biztosította. Az ide látogató kormánytagok õszinte érdeklõdést tanúsítottak és elismerték azt az összefogást, ami a LEADER Központ szervezõ munkájának eredményeként létrejöhetett. Remélem, a következõ rendezvényen újra találkozhatunk! Szabadi János (Gerence-Marcal-Rába Akciócsoport) A Mûvészetek Völgyében rendezett LEADER bemutatkozáson a Kemenesszentpéteri Asszonykórus és Tánccsoport vett részt. Ezen kívül a Gyógyító munka Kft. dolgozói által készített kézi szövésû szõnyegek kerültek kiállításra. A rendezvényen résztvevõkkel megállapítottuk, hogy a LEADER Központnak hagyományt kell teremtenie, mivel ez kiválló bemutatkozási lehetõség az akciócsoportoknak. Kocsisné Rátkai Melinda (Völgység-Hegyhát Akciócsoport) A Tolna megyeiek két nyertes akciócsoportja is meghívást kapott a Mûvészetek Völgyébe augusztus 31-re. A Sárköz-Dunavölgye akciócsoportot a sárpilisi Gerlice Madár Hagyományõrzõ Egyesület, míg a Völgység- Hegyhát akciócsoportot a döbröközi Gyöngykoszorú Hagyományõrzõ Egyesület képviselte. Mikor megérkeztünk, csak sátorerdõt láttunk, nézõ szinte sehol. Este hét órára megérkezett a közönség is, akik nagy tapssal hálálták meg a színvonalas mûsort. Természetesen várjuk a jó kezdeményezés folytatását, és ha felkérést kapunk jövõre is szívesen részt veszünk a fesztiválon. Az életfa állítása 9

12 Sikeres együttmûködési projektek Európában 1. Mocsárvidéki örökség megõrzése, Lomond és Vidéki Stirling LEADER+ A Lomond és Vidéki Stirling LEADER+ projekt Nagy- Britannia legnagyobb sértetlen mocsárvidékére, a Flanders Moss tõzegmocsaras területre terjed ki. Az ezeken a területeken található kiemelt jelentõségû mocsaras vidékek fejlesztésének szándéka jó alapot teremtett a nemzetközi együttmûködésre. A projekt lappföldi (Finnország), offaly-i (Írország) és bretagne-i (Franciaország) szakértõk bevonásával valósul meg. Az együttmûködési projekt támogatja a természetes mocsaras területek jobb elérését, valamint hozzájárul a helyi lakosok más országokkal való tapasztalatcseréjéhez és az ún. jó gyakorlatok átadásához. A projekt megvalósítása során kiderült, hogy a területek között nincs annyi hasonlóság, mint amennyit korábban feltételeztek. Ezt a felismerést azonban sikerült elõnnyé kovácsolni a közös tanuláson és a különbözõ tapasztalatok átadásán keresztül. A projekt megoldást kínál a különbözõ területek eltérõ problémáira. Skóciában például egy új sétánynak köszönhetõen (amelyet újrahasznosított mûanyagból készítenek) megközelíthetõ lesz a mocsár. Ezzel azt a másodlagos célt is elérik, hogy új piacot teremtenek a mûanyag újrafeldolgozásának. Kontakt személyek: David Pickett Tel: Anna-Michelle Ketteridge Tel: Partnerek: GAL Nyugat-Bretagne Center, Offally Helyi Akció Csoport, Perahophjolan Kehitysry Helyi Akció Csoport Költségkeret: (Lomond and Rural Stirling-rõl átváltva), Nemzetközi LEADER+ Projekt a Vízisportokért, Észak-Nyugat Devon A szörfözésnek ez a Észak- Devon-ra (Egyesült Királyság), Donegal-ra (Ír Köztársaság) és Nyugat-Cornouaille-re (Franciaország, Britanny) kiterjedõ, széleskörû vizsgálata, elõsegíti a résztvevõ térségek mind társadalmi, mind környezetvédelmi, mind gazdasági fejlõdését folyamán az észak-nyugati Devonban mûködõ LEADER+ program a vízisportok témakörén belül keresett lehetõségeket a nemzetközi együttmûködésre, és ennek érdekében felvette a kapcsolatot ÉNY-írországi és ÉNY-franciaországi LEADER+ szervezetekkel. A szörfözés mindhárom területen nagyon népszerû szórakozási lehetõség, valamint fontos gazdasági iparág ben a LEADER+ képviselõi létrehoztak egy tréningprogramot a fiatal sportolók számára. Ennek célja, hogy a szörfösök egy válogatott csoportjának lehetõséget biztosítsanak az iparág alaposabb megismerésére, szörf-tudásuk fejlesztésére, egyúttal teret adva a különbözõ kultúrák találkozásának. Mindemellett a program nagy hangsúlyt fektet a vízi környezet védelmére és biztonságára. Az elsõ találkozót 2005 augusztusának végén tartották az írországi Donegalban, a következõ esemény idén októberben kerül megrendezésre Észak-Devonban. A nemzetközi együttmûködési projekt kiváló lehetõséget kínál a szörfiskolák, szörfklubok hosszú távú kapcsolatainak kiépítésére és fejlesztésére, illetve például szolgálhat akár más tavi- és folyami sportágak (kajak, kenu, vízi túra) népszerûsítésére is. Kapcsolattartó: Chris Farris, LEADER+ Transznacionális Vízisportok Projekt Koordinátor, Tel: , Partnerek: Donegal (Írország), Nyugat-Cornouaille (Bretagne, Franciaország) 10

13 Sikeres együttmûködési projektek Európában 3. Határokon átnyúló, nemzetközi kezdeményezések a vidéki területek kreatív iparágainak megalapozásához Ez a projekt egy különösen eredeti LEADER+ kezdeményezés, amelyet az északírországi Enniskillenben hoztak létre. A projekt az ír Sligo LEADER Partnerség (vezetõ partner), Leitrim & North Roscommonban található Arigna LEADER csoport, a Fermanagh Helyi Akciócsoport (FLAG), valamint svédországi partnerek és szakértõk együttmûködésével jött létre. A projekt keretében nemzetközi kiállításokat és a médián alapuló képzéseket szerveznek a két országban, valamint tanácsadást biztosítanak a kereskedelem és az internetes elektronikus kereskedelem témájában. A projekt elsõdleges célja a vidéken élõk kreativitásának fejlesztése a tapasztalatés szaktudáscserén keresztül, valamint együttmûködési hálózat kialakítása az érintett területeken. A projekt az online értékesítés minél szélesebb körben való elterjedését segíti. A kezdeményezés atyja, Gerry McWhinney (DARD - Mezõgazdasági és Vidékfejleszetési Osztály) így nyilatkozott: Ez a projekt minden vonatkozásában nemzetközi. Minden egyes partner képes volt nemzetközi elektronikus kereskedelemi hálózatot kiépíteni és olyan innovatív marketing eszközöket használni, amelyek közelebb hozzák a távoli európai térségeket és a kistermelõk javát szolgálják. A projekt tökéletes példája annak, hogy mire is képes a LEADER program. Bõvebb információkat a weboldalon találhatnak, amelyet a Sligo, a Leitrim, és a Roscommon közösen hoznak létre svéd kreatív alkotókkal, mûvészekkel együttmûködve. Kontakt személy: Catherine Ryan igazgató FLAG, Tel: , 11

14 Elsõ LEADER Szeminárium Elsõ LEADER Szeminárium Ötvenöt akciócsoport részvételével, a Magyarországi LEADER Központ szervezésében július 4-6. között lezajlott az elsõ LEADER szeminárium. A rendezvény három napja alatt változatos szakmai és szórakoztató/szabadidõs programok várták az akciócsoportok képviselõit. Neves hazai szakemberek tolmácsolásában hallhattak elõadásokat a vidék fenntartható fejlõdésének alternatíváiról és kritériumairól, értékteremtésrõl. Az elméleti elõadások után természetesen a gyakorlat következett: a LEADER programmal kapcsolatos aktuális kérdésekre az MVH illetékes kollégái adtak választ a résztvevõknek. A LEADER Központ egyik kollégája mintaprojektek bemutatásával világított rá a helyi pályáztatás során felmerülõ problémákra. A második napon nemzetközi témák következtek: a Magyarországi LEADER Központ vezetõje tartott tájékoztató elõadást a hazai akciócsoportok nemzetközi együttmûködési lehetõségeirõl, majd az Egyesült Királyság LEADER Központjának vezetõje, David Jepson beszélt saját országa, és más uniós tagállamok LEADER tapasztalatiról. Ezt követõen képekkel illusztrált projektbemutató következett, majd nemzetközi együttmûködések lehetõségeirõl hallhattak a jelenlévõk. A nap szakmai része akciócsoportok bemutatkozásával zárult: a Dél-Mátrai 11, az Érmelléki, valamint a Körös Sárréti Akciócsoportot ismerhették meg a szeminárium résztvevõi. A harmadik nap a Dél-Mátra 11 Akciócsoport szíves meghívására helyszíni látogatás során kaptak ízelítõt az akciócsoport sajátosságairól, fejlesztési elképzeléseirõl. De ne feledkezzünk meg a kulturális és szabadidõs programokról sem. Az atkári hagyományõrzõ együttes, a gyöngyöshalászi, domoszlói népi együttesek fellépése szórakoztatta a LEADER-es csapatot. Bõséges lakomával és a konferencia helyszínéhez - a Mátra déli lankáihoz - stílusosan borkóstolóval kedveskedtek a vendéglátók a társaságnak. A jó hangulatú vacsorák során szakmai és baráti kapcsolatok szövõdtek, igazi csapatépítés volt ez a három nap. A szervezõk nevében köszönöm az akciócsoportok képviselõinek a részvételt. Reméljük, hogy következõ szemináriumunkon is részt vesznek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az október 11-én megrendezésre kerülõ sümegi szemináriumon színvonalas és hasznos programokkal várjunk minden kedves LEADER-es barátot. Mátrai Balázs Magyarországi LEADER Központ 12

15 Mit tervezünk még ebben az évben? Mit tervezünk még ebben az évben? Október 2-3. HBMB tagok felkészítése 2-án Püspökladány 3-án Pénzesgyõr Október háromnapos LEADER Szeminárium Sümegen November Nemzetközi LEADER Konferencia Tihanyban November vége-december eleje: 3. háromnapos LEADER Szeminárium

16 Elõzetes a következõ számból: Mintaértékû nemzetközi projektek bemutatása A LEADER program szerepe az idegenforgalomban Bemutatkozások: Magyar és külföldi akciócsoportok A pályázatok általános jellemzése / GKI elemzés / Elérhetõségek: Magyarországi LEADER Központ 1051 Budapest, Szent István tér 11. Tel.: Fax: Internet: IMPRESSZUM Kiadja: Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület Felelõs szerkesztõ: Simon László Szerkesztõség címe: 1051 Budapest, Szent István tér 11.

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Egy európai eszme és hazai megvalósítása LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Írta: Krolopp András

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ

Határ menti együttmûködés az Európai Unióban KÖSZÖNTÕ KÖSZÖNTÕ Ez a kiadvány a számvetés szándékával készült. Lezárult a 000. évi Magyar-Szlovák Kisprojekt Alap éves programja. A nyertes pályázók még egyszer visszagondolnak az elvégzett munkára, a pályázatírás

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. 2007. április 19.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. 2007. április 19. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A vidékfejlesztés és

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben