A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN"

Átírás

1 DETRE ZOLTÁN százados A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN THE BACKGROUND HISTORY, FORMS OF APPEARANCE, AND PRESENCE OF TERRORISM IN THE XXI CENTURY A terrorizmus nem tekinthető új jelenségnek, de leszögezhetjük, hogy új típusú kihívást jelent a Világ közösségei, polgárai számára. Mint nemzetközi jelenség, már évezredes múltra tekint vissza. Gyökereit vizsgálva, a terror egy bizonyos filozófia logikus alkalmazása volt, mely szerint az embereket újjá, igazabbakká kell átformálni, és ha valaki ennek útjában áll, azt el kell távolítani. Terrorism cannot be considered a new phenomenon, but it is definitely a new type of challenge for the communities and citizens of the world. As an international phenomenon terrorism has a thousand year history. Examining its roots, we see that terror used to be the employment of a certain philosophy according to which people need to be newly reformed to be truer. Should anyone stand in the way of this, that person must be eliminated. A terrorizmus nem új keletű jelenség, de mindenképpen leszögezhetjük azt, hogy egyes csoportok új típusú harcmodor alkalmazásával (aszimmetrikus hadviselés) próbálnak nyomást gyakorolni érdekeik érvényesítése céljából, mely új kihívásként jelenik meg a Világ közösségei, polgárai számára. Cikkemmel arra szeretnék rávilágítani, hogy az iszlám, ezen belül a radikális irányzat elterjedése, a vallási fanatizmus misztikumával, milyen volumenű veszélyt jelent napjainkban illetve jelenthet majd a közeljövőben a Világ polgárai számára. Történelmi visszatekintés a terrorizmus létrejöttére A terrorizmus kifejezést mely a latin eredetű terrere, illetve deterre szóból származik először Edmund Burke használta a XVIII. század BIZTONSÁGTECHNIKA 71

2 végén a francia forradalom elleni vitairatában. A szavak jelentése: megrémíteni, illetve elrettenteni. Mint nemzetközi jelenség, már évezredes múltra tekint vissza. Gyökereit tekintve a terror egy bizonyos filozófia logikus alkalmazása volt, mely szerint az embereket újjá, igazabbakká kell átformálni, és ha valaki ennek útjában áll, azt el kell távolítani. Már az ókorban is (szikarioszok) és a korai középkorban is (asszaszinok) voltak olyan terrorisztikus jegyeket mutató csoportok, amelyek az akkori uralkodó réteg ellen léptek fel. A két előbb említett csoportnál megfigyelhető az alkalmazott módszerek és eszközök hasonlósága a mai terrorszervezetekével. Az első szervezett, felfegyverezett, terrorista alakulatról már XI. századi források is beszámolnak. A Kaszpi-tenger déli partján, az Elburzhegység, Alamut erődjében hasissal elbódított fiatalok követtek el merényleteket a Hegyi Öreg parancsszavára. Az abbászida kalifák hoszszú időn keresztül eredmény nélkül kísérelték meg felszámolni ezt a csoportot, és tevékenységük csak a XIII. században a mongol hódítás hatására szűnt meg ig működött a thug -ok (orgyilkosok) szervezete, akik egyes becslések szerint mintegy 8 millió ember halálát okozták Indiában. A francia terror egyik megalkotója és mestere a történelemből jól ismert Sant Just volt. Az szeptember 17-én kiadott gyanúsakról megalkotott törvény lehetővé tette, hogy egyre szélesebb körben, meghatározhatatlan összetételű csoportok ellen is eljárjanak. A terror időszaka alatt végrehajtott kivégzések száma elérte a negyvenezret. Az 1848-as nagy európai forradalmak bukása, a felforgató tevékenység módszereinek megújításához vezetett. Megjelentek a terrorizmus néven emlegetett erőszakos cselekmények. Ezen évszázad második felétől kezdődően Európában jellegzetesen két helyszínhez kötődtek a terrorcselekmények. (Írország és Oroszország) A modern terrorizmus mintegy 150 évvel ezelőtt bukkant fel, amikor az anarchista csoportok (bakunyinisták, blanquisták) az állam megdöntésére, sőt megszüntetésére törekedve követtek el merényleteket ben III. Napóleon francia császár ( ) ellen követtek el merényletet. Ennek a történelemben, első ízben már nemzetközi jogi következményei is voltak, ugyanis a merénylők a sikertelen akciót követően Belgiumba menekültek. A franciák követelésére sem adták ki a tetteseket, mondván, politikai bűncselekmény tetteseit a belga állam nem köteles kiadni. 72 BIZTONSÁGTECHNIKA

3 A két Világháború között több ízben is foglalkoztak a terrorizmus kérdésével, büntetőjogi szinten ban Brüsszelben előterjesztettek egy 5 cikkelyből álló tervezetet, mely hivatalosan először használta a terrorizmus kifejezést ben Franciaországban, majd 1934-ben Spanyolországban tűztek napirendre a terrorizmus üldözésére vonatkozó törvénytervezetet ben Marseille-ben Sándor jugoszláv királyt és vendéglátóját, Barthou külügyminisztert horvát usztasák gyilkolták meg. A döbbenetet követően nemzetközi egyezmény megkötésének szükségszerűsége fogalmazódott meg a terrorizmus üldözésének vonatkozásában. A törvénytervezet kidolgozásához Magyarország is hozzájárult ben a terrorizmus megelőzéséről és a terrorcselekményt végrehajtók megbüntetéséről szóló tervezet kimondta, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben az államoknak közös feladatuk van. 24 állam írta alá az egyezményt, de pl. Magyarország, Németország, Olaszország már nem ratifikálta. Csak egyetlen ország erősítette meg (India) így a szerződés soha nem léphetett hatályba. Az ENSZ alapító okirata is foglalkozott már a terrorizmus kérdésével december 12-én az Európai Tanács tagállamai kiadtak egy terrorizmus megsemmisítésére hozott európai konvenciót ben az ENSZ közgyűlésén elfogadtak egy olyan kódexet, amely nemzetközi bűncselekménynek minősíti, ha egy állam hatóságai más államban terrorcselekményt követnek el, vagy eltűrik más állam ellen kifejtendő terrortevékenység saját területükön való megszervezését. Az ENSZ 1972 óta foglalkozik nemzetközi terrorcselekmények elkövetőinek üldözésével, az egyének által elkövetett terrorista merényleteket, pedig az 1980-as közgyűlés óta vizsgálja. A terrorizmus meghatározása Aki az egyik szemében terrorista az a másik ember szemében szabadsághős. A NATO munkadefiníciója szerint a terrorizmus erő vagy erőszak, személyek vagy vagyontárgyak elleni törvénytelen alkalmazása, illetve azzal való fenyegetés abból a célból, hogy kormányokat vagy társadalmakat befolyásoljanak, vagy félemlítsenek meg valamilyen politikai, vallási vagy ideológiai cél elérése érdekében. A terrorizmus az erőszak legegyszerűbb, minden csoport és rezsim számára rendelkezésre BIZTONSÁGTECHNIKA 73

4 álló eszköze. Aszimmetrikus kihívásnak is nevezhetjük, hiszen aránylag csekély invesztálással és kockázattal, potenciálisan nagy hozadék érhető el. Hogyan határozhatók meg a terroristák általános céljai? a. A nyilvánosság széles körű figyelmének magukra vonása melyben a média kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen az esetleges követelésekről, fenyegetésekről a média által értesülhetünk a leggyorsabban. A napi híradások biztosítják a terroristák számára, hogy a Világon mindenki tudomást szerezzen cselekedetükről. Itt jelentkezik a média gyors információhordozó jellege, mely természetesen üzleti vonásokat sem mellőz. Ebben a helyzetben a média, segítő és kölcsönösen érdekelt partnerként fogható fel. b. Félelemkeltés, a félelem magvainak elhintése a polgárok gondolatai között. Ennek jelentőségére már egy ősi kínai stratéga, Szun- Ce is felhívta a figyelmet, aki azt mondta: Ölj meg egyet és félemlíts meg tízezret!. c. További követők esetleg szimpatizánsok inspirálása vagy a média útján rejtett üzenetek továbbítása az un. alvó sejtek ébresztése, mozgósítása. d. A törvényes hatalom agresszív fellépésének kiprovokálása majd zsarolása, melyből akár politikai előnyt is lehet kicsikarni. e. Terrorcselekmények, robbantások által egyes közösségek közötti gyűlölködés és konfliktus szítása, mintha a másik fél követte volna el a merényletet. A terrorizmus megjelenési formái A terroristák céljainak elérését megkönnyíti, hogy kihasználhatják a modern demokráciákat jellemző szabadságjogok által biztosított előnyöket, mely a kormányok számára időről-időre felvetik a biztonság és a szabadság együttes megteremtésének problematikáját. A szeptember 11-ei Egyesült Államok elleni terrortámadás megdöbbentette, és egyben ráébresztette az embereket a Világ minden 74 BIZTONSÁGTECHNIKA

5 pontján, hogy más dimenzióban kell gondolkodni, a terrorista szervezetek céljai, valamint az általuk alkalmazott módszerek tekintetében. Megfigyelhető jelenség, hogy korábban az államokon belüli agresszió egyre inkább országoktól függetlenné válik, és a különböző országokban működő terrorszervezeteket a közös ideológia köti össze. Az ellenük irányzott fellépést megnehezíti, hogy szervezetük laza struktúrája kisebb csoportokra, un. sejtekre oszlik, melyek nehezen lokalizálhatóak, ily módon nem lehet klasszikus módon szervezetként kezelni. A feladatra létrehozott kevés főből álló csoportok a semmiből tűnnek elő, és az akciót követően, ezek a csoportok rögtön fel is oszlanak. Gyors, gondosan a legapróbb részletekig megtervezett csapásokkal operálnak, mely akcióknál felhasználják a modern technika legújabb vívmányait is. Ha a terrorizmus alakulását területileg vizsgáljuk, három gócpontot találunk: Nyugat Európa, Közel Kelet, és Latin Amerika Amikor terrorizmusról beszélünk, először automatikusan a fejlődő országokra, ezen belül az arab világra gondolunk, holott a terrorizmus hozzájuk hasonlóan az Európai Unióban is jelen van. Más gócpontokhoz hasonlóan, Európában is éppen úgy fellelhetők azok a feloldhatatlannak látszó társadalmi-politikai feszültségek és antagonisztikus ellentétek, melyek a Világ bármely pontján a terrorizmus elterjedését eredményezhetik. A terrorizmus számára a legszabadabb mozgásteret egyértelműen a demokratikus hatalomgyakorlás biztosítja, mely által a lehető legtöbb sebezhető pont válik ismertté. A demokráciákban az emberi élet prioritást élvez, mindenek fölött álló értéke van, mely így könnyen sebezhető célpontjává válhat a terroristák akcióinak. A terrorizmus ellen folytatott harcot a demokratikus országok berendezkedése is gátolja, mivel a reagáló képességük az ilyen jellegű cselekményre sokkal lassabb, mint a diktatórikus berendezkedésű államoké. Nem lehet véletlen tehát, hogy terrorizmus is csak ott van, ahol demokrácia van, a diktatúrákban pedig nem lel igazi táptalajra. A terrorszervezetek csoportosítása Egyes vélemények szerint a terrorszervezetek, működjenek a Világ bármely pontján, három jól körülírható csoportba sorolhatók, némi eltéréssel. Az első csoportba a nemzeti szeparatista, a másodikba a politikai ideológiai, a harmadikba a vallási fanatikus terrorszervezetek tartoznak. Ezen BIZTONSÁGTECHNIKA 75

6 specifikumok, melyek egyben a különböző kontinensek terrorszervezeteit különböztetik meg egymástól nem tekinthetők lényegi terrorizmusbeli eltéréseknek, hanem sokkal inkább az adott társadalomra jellemző, civilizációs vívmányok függvényei. Ezek a civilizációs vívmányok determinálják az európai terrorizmust. Európában nem ismert a vallási fundamentalista terrorizmus fogalma. Ezzel rokon vonásokat mutatnak a szélsőjobboldali politikai ideológiai terrormozgalmak, de ezek gondolatrendszere leginkább a faji előítéleteken és nem vallási meggyőződésükön alapul. Célpontjaik a zsidó, mohamedán és bizonyos keresztény csoportok vagy közösségek, korántsem vallási, hanem évszázadok során rögzült rasszista indíttatásból táplálkoznak. Az Európai Unió a politikai ideológiai terrorizmus alatt csak és kizárólag a szélsőbaloldali marxista terrorszervezeteket érti. Egyes vélemények szerint Európa igyekszik a szélsőjobboldali politikai ideológia terrorizmus veszélyét a szőnyeg alá söpörni, pedig létezik. A szélsőjobboldali terrorcsoportok csak ideológiai meggyőződésükben és céljaikban különböznek a baloldaliaktól, módszereikben, fanatizmusukban, eszközeikben azonban nem lehet lényegi különbséget meghatározni. A szélsőbaloldali marxista politikai ideológiai terrorista mozgalmak vezérgondolata az Amerika és Izrael-ellenesség amelyet ők kissé eufemizálva, imperializmus és cionizmus-ellenességnek neveznek. Ezen törekvéseikben hű szövetségesre találtak a különböző palesztin terrorszervezetekben, egyesítve az európai antiszemita hagyományokat a palesztin felszabadítási törekvésekkel. További kapcsolódási pontnak számít a mérhetetlen Amerika ellenesség, gyűlölet. A nemzeti szeparatista terrorszervezetek véleménye szerint Európában jelenleg is a kisebbségek módszeres elnyomása zajlik. Ez ellen e mozgalmak ma is ugyanolyan intenzitással harcolnak, mint korábban. A korábbi diktatúrák azonban megszűntek (Spanyolország, Portugália, Görögország) elnyomó apparátusukkal együtt, és szerte Európában demokratikus államszervezetek jöttek létre, a terroristák azonban mégsem ezt érzik, mégsem így látják. Az ETA ugyanúgy küzd a spanyol kormány ellen, mint korábban, bár jóval kisebb társadalmi támogatottsággal. Ezzel szemben a Franciaország területén élő breton terroristák örülnének annak, ha annyi joguk lehetne, mint a spanyolországi baszkoknak, hiszen ők a francia állam elnyomó apparátusát szinte már elviselhetetlennek tartják. 76 BIZTONSÁGTECHNIKA

7 Az iszlám, mint a jelenkor nagy kihívása A nagy világvallások sorában az iszlám keletkezett a legutolsóként. A zsidó-keresztény hagyomány, mint szellemi nyersanyag, ekkor már rendelkezésre állt a közel-keleti világban. Napjainkban a legdinamikusabban fejlődő vallási közösség, melynek létszáma évről-évre gyarapodik. Jelenleg mintegy 1-2 milliárd ember vallja magát iszlám hitűnek Földünkön. Az új vallási eszmék hirdetőjeként az 570 körül született, csekély műveltséggel bíró Mohamed lépett fel. A leendő iszlám prófétája előkelő nemzettségből született, de igen szegény sorban nőtt fel. Küzdelmes ifjúkor után megnősült. Felesége, Khadidzsa 15 évvel idősebb nála, aki egy gazdag kereskedő özvegye volt. A kapcsolat révén Mohamed anyagi helyzete stabilizálódott, majd ennek köszönhetően kereskedelmi utazásai révén megismerkedett a keresztény és a zsidó vallás eszméivel, tanaival. Az idő múlásával egyre többet foglalkozott lelkigyakorlattal, majd negyven éves korára egy Mekka melletti barlangba vonult vissza, ahol megjelent neki Gábriel arkangyal. Tanításának alapja és középpontja ettől kezdve Allahnak, a Világ teremtő és kormányzó urának hirdetése volt. Az iszlám szó jelentése: hűség, feltétlen odaadás az egyetlen Isten iránt. Mekkában, Mohamed, ezen tanításai kezdetben nem találtak követőkre. Ezért úgy döntött, hogy elhagyja Mekkát és Medinában próbál szerencsét. Az iszlám hittudósok szerint mindez 622. július 6-án történhetett. Követői segítségével és az új vallásra áttért medinai emberek támogatásával a város teljhatalmú ura lett. A keresztény oázisok elleni harcokkal indították el az arab hódítás folyamatát. Ekkor már egy új, vallási alapon szerveződő arab birodalom van kibontakozóban. A győzelem utáni évek nagy változásait a próféta már nem élhette meg, mert 632. június 8-án Medinában meghal, egy Bizánc elleni hadjárat előkészületei közepette. Mohamed halálát követően súlyos belső válság ütötte fel a fejét az utódlás kapcsán. Abu Bekr Mohamed egykori barátja volt az, aki magához ragadta a hatalmat. Kalifává választását követően leverte a fellázadt arab törzseket és tovább növelte a birodalom területét. 634-ben, Omar lett a következő kalifa. Hadvezérei 636-ban meghódították Perzsiát, 638-ban Szíriát, 642-ben Egyiptomot. 644-ben Omart egy keresztény rabszolga meggyilkolja. A kalifák sorában az idős Oszmán következett, aki összegyűjtötte a Koránt és leírattatta azt. Oszmán a mekkai gazdag kereskedők befolyása alatt állt, mely a hívők között elégedetlenséget váltott ki, BIZTONSÁGTECHNIKA 77

8 ezért 656-ban meggyilkolták. Ali kalifa következett a sorban, aki ellen Szíria helytartója, Muávija fellázadt, majd meggyilkoltatta. Ezt követően magához ragadta a hatalmat és megalakította az Omajjádok dinasztiájának örökletes monarchiáját. Ez azért is lényeges, mert Ali és családjának követői hozták létre a síita vallási irányzatot. Az iszlám tanításának alapja a Korán Mohamed próféta, írásban nem rögzítette Allahtól kapott tanítását, ám tanítványai, később lejegyezték azt visszaemlékezéseikben. Kinyilatkoztatásait halála után szent gyűjteménnyé rendezték. 650 után már készen állt a Korán, amely a muszlinok hitének alapját képezi. A Korán 114 szúrából, fejezetből álló, rímes prózában megörökített szöveg, teológiai értekezés és törvénykönyv, szertartási útmutató és elmélkedés. Az iszlám vallási alapeszméit az egyedüli istenben, Allahban és az utolsó ítéletben való hit alkotják. Az utolsó ítélet során a jóknak a paradicsom gyönyörűségei, a gonoszoknak a pokol kínjai jutnak majd osztályrészül. Az önfeláldozó, öngyilkos merényleteket elkövetőket is ez a szemlélet erősíti végrehajtandó terrorcselekményük, akciójuk során. A Korán kinyilatkoztatását kiegészítő hagyomány a szunnagyűjtés már az első muszlinok életében elkezdődött. Mohamed társainak és közvetlen követőinek emlékezéseit több gyűjteménybe rendezték, amelyek szövege és tekintélye a 700-as évek közepére lett kanonikussá. Erre épülhetett aztán a vallásjogászok és hittudósok munkája, az iszlám dogmatikai rendszerének rendezett kidolgozása. Tanításaik alapján a hit öt pilléren nyugszik. Ezek fontossági sorrendben a következők: a hitvallás, az imádkozás, a böjt, a szegényadó, és a zarándoklat. Kiegészítő kötelességek és tilalmak: a dzsihád. Egyesek az iszlám hatodik oszlopának tartják. Célja, az általuk ellenőrzött terület növelése valamint a pogányok elleni küzdelem, illetve azok megtérítése céljából folytatott erőszakos tevékenység. Nem tartozik a céljai közé a keresztények és a zsidók megtérítése. Tilos: részegítő, bódító hatású italok fogyasztása, kábítószer élvezete, a szerencsejáték, a kamatszedés, sertéshús fogyasztása, a selyemruha viselete, férfiaknak arany ékszer viselete, az emberölés, a tolvajlás és a bálványimádás. 78 BIZTONSÁGTECHNIKA

9 Napjainkban az iszlám előretörése és radikalizálódása súlyos problémát jelent a nyugati társadalmakban. Már többek által megfogalmazásra került, hogy az első iraki háború illetve a második háború, valamint az afganisztáni harcok nem az USA és a szélsőséges iszlám országok között zajlott le, hanem a két kultúra a nyugati és a keleti közötti összecsapásról beszélhetünk. Az iszlámnak a szunnitáknál és a síitáknál hasonlóan elterjedt kifejezése az un. fundamentalizmus, többek között abból az elképzelésből indul ki, hogy a meglévő különbségeket fel kell oldani és az iszlám egységét, helyre kell állítani. Ezen kívül a nyugati világ életstílusát, mint eredendően rosszat és elitélendőt veszi célba. Az iszlám fundamentalizmus ebből kiindulva a politikai és vallási alapelv kompromisszum nélküli megtartását jelenti. A fundamentalizmus az iszlám több csoportját, szektáját, radikális terrorista csoportjait érintő áramlat, amely egy olyan politikai rendszer hatalmáért küzd, amelyben a hatalom a papság kezében van, valamint ahol az állam i és egyházi intézmények egybeolvadnak. A fundamentalizmus dogmái között az egyik legfontosabb pont a mártíromság elve. Ez annyit jelent, hogy az az igaz hívő, aki hitéért képes az életét feláldozni, és ezáltal a paradicsomba bejutni. Az iszlám terrorizmus gyökereit a történelmi múltban, a gazdasági és társadalmi elmaradottságban, valamint az idegenekkel szembeni fenyegetettség érzetben találjuk meg. Az iszlám politikai tényezőként az 1970-es évek eleje óta van jelen a világpolitikában. Intézményessé azonban, csak Khomeini ajatollah vezetésével, ( ) az Iránban lezajlott iszlám forradalom által lett. Az iszlám fundamentalizmus alapvető céljai napjainkban, az iszlám államok létrehozása a Korán és az iszlám vallásjog szabályozása alapján, valamint a hívők közösségeinek kialakítása államhatárokra való tekintet nélkül, az állam és a vallás egységének megteremtése, a nyugati kultúra meghatározó szerepének csökkentése, felszámolása, illetve a belső ellenség eltávolítása, a mohamedánok iszlámosítása. Az iszlám apólogistái azt állítják, hogy az iszlám békés vallás. A Korán erkölcsös magatartásra, békére, toleranciára szólít, és aki az iszlám nevében terrorista cselekményeket követ el, az nem az igazi iszlám követője. Elenyészően kevés, mintegy néhány százalékra tehető az iszlám terrorizmust támogató muszlinok száma. Túlnyomó többségük a mérsékelt iszlám irányzat hívei és elítélik a terroristák céljait és módszereit. BIZTONSÁGTECHNIKA 79

10 Ez talán így is lehet, de a tények szempontjából mindez irreleváns. Bármit is mond a Korán, a tények azt mutatják, hogy a manapság nyilvántartott kb. 400 terrorista szervezet mintegy 90%-a a radikális iszlámot követi. A napjainkban zajló fegyveres konfliktusok kb. 80%-ában előkelő szerepet játszik az iszlám. Hiba azonban az az elgondolás, hogy az iszlám terjedése, maga után vonja az erőszak növekedését, és így az iszlámot, mint vallási irányzatot, azonosítsuk a terrorizmussal. Kétségtelen, hogy a XX. század vége és XXI. század eleje az al- Kaidáról és az általa végrehajtott terrorcselekményekről és azok következményeiről szól. Míg az USA és az európai országok a terroristacsoport tagjait és vezetőit, az emberiség fő ellenségeinek kiáltották ki, és hajtóvadászatot indítottak ellenük, addig az iszlám országok többségében ezeket az embereket szabadsághősként ünneplik. Terrorizmus az iszlám világban A kilencvenes évekhez hasonló terrorhullám utoljára a középkorban futott végig az iszlám világon. Láthattuk, hogy akkoriban éppen a szélsőséges síiták támadták ilyen módon a szunnitákat és érintőlegesen a kereszteseket. Most viszont nem a síita, hanem a szunnita szélsőségesek követik el ezeket a borzalmas tetteket. Bár a New York-i és a washingtoni támadás óta a világ egyetlen csoport, az Oszama bin Laden vezette al-kaida, Amerika ellenes fellépéséről beszélt. A terror több csoporthoz köthető, az áldozatok számát tekintve elsősorban az iszlám világ belső ügye. Ezek a csoportok ugyanis elsősorban saját államaikat és saját honfitársaikat támadják. A jelenség egyik legnagyobb kiterjedését Algériában érte el, ahol a mindennapi életet terrorizálta a FIS (Iszlám Üdvfront) és annak GIA néven ismert fegyveres szárnya. Egyiptomban Szadat elnök életét oltották ki iszlamista merénylők. Törökországban számos kisebb, terrorra és merényletre szakosodott csoport létezik, amelyek nem tévesztendők össze a parlamenti képviselettel rendelkező, iszlamista párttal. Végül e kategóriába tartoznak a tálibok is, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ők a terrort az állami intézmények szintjére emelték. A libanoni Hezbollah elsősorban az irániak leányvállalataként ismert. Az ő célpontjuk viszont a zsidó állam és annak civil lakossága. Még bonyolultabb a helyzet a palesztinok között, ahol a PFSZ-nek kemény riválisai a különféle iszlamista szervezetek, akikhez az utóbbi idők szintén Izrael ellenes 80 BIZTONSÁGTECHNIKA

11 öngyilkos merényletei fűződnek. Ezek a csoportok az igazi iszlámra hivatkozva, nem ritkán Nyugat-Európai muzulmán kolóniáiban találnak biztos védelemre és háttérre. Tagjaik között található magasan kvalifikált technokrata és tartósan munkanélküli fiatal is. A tradíció nevében ellenzik a modernizációt, anélkül, hogy a tradíció mibenlétéről világos fogalmaik lennének. Formálisan a szunnita iszlám követőinek tartják magukat, de elkülönülnek hittestvéreiktől. Külön közösségbe szerveződnek, amelyekben az adott állam, vallási közösségei által el nem ismert igehirdetők magyarázzák a vallás igazságait. Alaptételük az, hogy a vallás igazságait eltorzítja az állam, illetve, hogy politikai ellenfeleik letértek az iszlám ösvényéről. Ez utóbbi azért veszélyes állítás, mert az iszlám jog, elvben halállal bünteti a hitehagyottakat. Ebből a szabályból merítenek erkölcsi erőt ahhoz, hogy hittestvéreikre kezet emeljenek. Érvelésük ott hibázik, hogy muzulmán ellenfeleik nem tagadták meg hitüket. Az esetek többségében politikájuk vagy életformájuk okán lettek szálkává azok szemében, akik az életükre törnek. Ezért jellemző, hogy pl. Algériában, a mecsetekben imádkozók és a temetéseken, nem ritkán korábbi áldozataik temetésén megjelenők válnak a szélsőségesek áldozataivá. Mindezek mellett jellemző, hogy a vallás szigorúan vett szabályai nevében olyan gyakorlatot vagy szokásokat támadnak, amelyek a mindennapi élet elfogadott részei az iszlám világban is: pl. a mozit, a televíziót, vagy éppen a hangszeres zenét, fúvósok és dobosok kivételével. Mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon milyen elgondolásból válik valaki terroristává, hiszen senki sem születik bosszúszomjas gyilkosnak. Vajon a neveltetése vagy az életkörülményei teszik azzá? Sajnos a nyugatiak hajlamosak megfeledkezni arról, hogy az iszlám világ gondolkodásmódja teljese eltér az európaiakétól. Tény, hogy a Nyugat mai gondolkodásmódja a 18. századi felvilágosodásban gyökerezik, amely általános érvényűvé tett olyan eszményeket, mint a demokrácia, a racionalizmus, a humánum tisztelete. Mindezek az eszmények azonban csak olyan társadalmakban jelentenek valamit, ahol a társadalmi berendezkedés az egyén (individuum) elsőbbségére épül. A demokrácia csak azokban az országokban lehet hivatkozási alap, ahol jól elkülöníthető társadalmi csoportok vannak, amelyek kialakították a saját maguk politikai érdekképviseletét, ily módon érvényesíthetik akaratukat a döntéshozatalban. Az iszlám azonban nem ilyen. Az iszlám társadalmak kevés kivétellel homogének, ami azt jelenti, hogy nem alakultak ki BIZTONSÁGTECHNIKA 81

12 az érdekérvényesítés európai normái. Az egyén elkülönülése nem történt meg és az ittenieknek az önálló individuum nem is jelent semmit, mert mindenütt a közösség a meghatározó. Ennek következtében szinte sehol sem jött létre az európai értelemben vett demokrácia. A nyugati világ az utóbbi évszázadokban anyagiassá vált, az európaiak által elmaradottnak tartott egykori harmadik vagy fejlődő világ számára azonban teljesen más értékek a fontosak. Ezek a társadalmak továbbra is a szellemi értékeket tartják a leglényegesebbnek, ami persze nem azt jelenti, hogy ne akarnának jólétben és gazdagságban élni. Ugyanakkor sokkal többet jelent számukra saját kultúrájuk (arabiszlám) és természetesen elsősorban a vallásuk. Elég csak felidézni azt, hogy a nyugati világban a magukat keresztényeknek vallók közül menynyien is gyakorolják ténylegesen hitüket, járnak templomba, élnek a vallási előírások szerint. Mindez az iszlám esetében nem így van, kivételek persze itt is vannak. A muzulmánok számára elfogadhatatlan az, hogy az utóbbi ötven évben, sok esetben már sokkal régebben, a nyugatiak aktívan jelen vannak a területükön, behozva a saját kultúrájukat, életvitelüket és szokásaikat. Ez a tény nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ma az arab világban a Nyugat és az azt jelképező Egyesült Államok általános közutálatnak örvend. Az arabok keserűségét azonban tovább fokozta a nyugatiak szerepvállalása a Közel-Keleten és az egész Világon. Elsősorban Izraelre és a Palesztinok viszonyára kell gondolnunk. Miután 1948 óta a probléma lényegében megoldatlan maradt, a frusztráció az arabok, de muzulmánok körében is egyre jobban megerősödött. Nem sikerült a célkitűzéseknek fegyverrel érvényt szerezni, mert az arabok képtelenek voltak, a szovjet segítség ellenére, versenyezni az amerikai technológia fölényével. Ez a fölény nem csökkent az utóbbi években sem. Elég csak az Öböl-háborút felemlegetni vagy felidézni azt a 2001 nyarán napvilágot látott információt, hogy az amerikai hadsereg minden egyes katonáját a közeljövőben olyan ruházattal szerelik fel, amely saját számítógéppel lesz ellátva, így folyamatosan nyomon tudják követni az alakulatok minden tagjának a mozgását. Sokan úgy vélik, hogy az Egyesült Államok politikája is felelős a helyzet eldurvulásáért. Tény, hogy az amerikaiakkal meglehetősen nehéz bármilyen világméretű megegyezést tető alá hozni. Az utóbbi évekbe többször is előfordult, hogy egy egy világkonferencián a rendkívül hosszadalmas és nehéz tárgyalások után meg- 82 BIZTONSÁGTECHNIKA

13 született szerződéstervezetektől az Egyesült Államok az utolsó pillanatban visszalépett. Így volt ez az un. kiotói klímaegyezmény vagy a vegyi és biológiai fegyverek ellenőrzéséről szóló megállapodások esetében is. Mindkét esetben évekig tartó munka előzte meg a tervezet kidolgozását, ám az amerikaiak visszalépése miatt gyakorlatilag kezdődhetett elölről az egész. További visszatetszést keltett sokakban az is, hogy 2001 nyarán a dél afrikai Durbanben tartott rasszizmus ellenes világkonferenciára az Egyesült Államok az Izraelt ért bírálatok miatt nem küldték el képviselőiket. Az amerikaiak arra hivatkoztak, hogy nem hajlandók szélsőséges véleményekhez asszisztálni. Mások erre úgy reagáltak, hogy éppenséggel az a szélsőség, ha egy nagyhatalom megteheti azt, hogy kivonul egy világkonferenciáról. Mindezek alapján a szélsőséges elemek nem láttak más megoldást, mint a terroreszközök alkalmazását, céljaik elérése érdekében. A jelenség persze nem új keletű, hiszen a történelem minden bizonnyal legelső gépeltérítése az 1930-as években, Peruban történt. A második világháború után a terrorizmusnak ezt a formáját nagy előszeretettel űzték, és nem csak az arabok, de még egyes európai kormányok is. A terrorizmusnak sok vállfaja ismert, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy teljes kiirtása nem lehetséges. Ahhoz, hogy az ilyen elfogadhatatlan és elitélendő módszerekkel történő küzdelmet végleg felszámolják, a kiváltó okokat kell megszüntetni, és oda kell figyelni az iszlám hívek sok százmillióinak kívánságaira. A terrorizmus hatása A terrorizmus a Világ összes országában mint pokolgépes merényletek, emberrablások, utcai lövöldözések, bizonyos homályos célok érdekében elkövetett erőszakos cselekedetek formájában valósul meg. A válogatás nélküli támadások vagy megsebesítik, vagy fizikailag megsemmisítik védtelen áldozataikat. Ezeket a támadásokat az áldozatok számára ismeretlen és homályos politikai célok nevében követik el. Az egyszerű balesetektől a tervszerűség különbözteti meg az akciókat. A kívülálló számára azért jelent nagy problémát, mivel a potenciális célpontok között az utca emberétől kezdve a miniszterig bárki lehet. A vérbeli terroristát a végcél eléréséhez választott eszközök teszik különlegessé. A terrorcselekmények helyszínéül olyan területeket, objektu- BIZTONSÁGTECHNIKA 83

14 mokat választanak ki, amelyeket az átlagemberek aznapi fáradalmaik kipihenése céljából keresnek fel. Az áldozatok általában nem tehetnek a vélt vagy valós sérelmekről, melyek a terroristákat cselekvésre kényszerítik. Így mindenki elgondolkodhat azon, hogy ezeknek a fanatikusan hívő terroristáknak mindegy, hogy kit ejtenek túszul, vagy éppen kit gyilkolnak meg. A konkrét áldozatok mellett meggyilkolt személyek kiválasztása véletlenszerű, de minden esetben szimbolikus jelentőséggel bír. Célpontként elsősorban diplomaták, üzletemberek, vallási és állami vezetők, uralkodó családok tagjai jöhetnek számításba. Cselekedetük vezérgondolata és egyértelmű célja a megfélemlítés, a félelem magvának legszélesebb körű elültetése a civil lakosság körében. Az, hogy a terrorcselekmény végrehajtása során mekkora emberi és anyagi áldozat keletkezik, az számukra teljesen közömbös. A terror napirenden tartása, pedig elsősorban a globalizált Világnak köszönhető. A terrorakciók végrehajtói között sok a magasan kvalifikált, mély vallási meggyőződésű középosztálybeli férfi. Ahhoz, hogy hosszú ideig, feltűnés nélkül tudjanak működni a fejlett nyugati társadalmakban a jó iskolázottság nélkülözhetetlen. Viszonylag új jelenség, hogy a terroristák között egyre több az olyan fiatalember, akik a nyugati államokban nőttek fel, illetve a nyugati iskolarendszerben tanultak, nevelkedtek. Ennek köszönhetően kiválóan ismerik az adott ország nyelvét és kultúráját, könnyen sebezhető célpontjait. Antonio Gramsci szerint van értelme az egyszerű ember számára érthetetlen és tébolyító pusztításnak. A XX. század elején fogalmazta meg, miszerint a terrorizmus a legkiválóbb módszere a közvélemény felrázásának. Evvel lehet leghatékonyabban állásfoglalásra bírni az embereket. Ez a gondolat vezérli a mai terrorista csoportok tevékenységét. Szakértők szerint a legnagyobb kihívást a biológiai eszközök potenciális alkalmazása jelenti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a terrorista, illetve más szervezett bűnözői csoportok a biológiai összetevőket, céljaik eléréséhez alkalmas eszközöknek tekintik óta ismertek olyan cselekmények, amelyek során lépfene, Yersinia pestis, botolinum toxin, sarin és ricin nevű kémiai és biológiai anyagokat szereztek meg, illetve állítottak elő, vagy alkalmaztak terrortámadásaik során. A bioterrorizmus lehetősége, de csak puszta említése is, szinte rettegéssel tölti el az embereket és így, ezáltal, pszichotikus hatása is komolyan érzékelhető. Az un. szuperterrorizmushoz pedig a nukleáris, radiológiai anyagok, biológiai és kémiai anyagok 84 BIZTONSÁGTECHNIKA

15 felhasználása tartozik. Veszélyt jelenthet a radiológiai anyagok (pl. 60-as izotópszámú kobalt és 127-es izotópszámú cézium) megszerzése, felhasználása. (Dr. Resperger) A legfrissebb híradásokban hallhattunk, illetve olvashattunk a Litvinyenko rejtélyről, melynek hátteréről keveset tudni, de annyi bizonyos, hogy az ügynököt polonium 210 nevezetű radioaktív anyaggal mérgezték meg. Új elemként jelentkezik még a számítógép és a világháló felhasználásával elkövetett cyber-terrorizmus. A világhálón felhalmozott információtömeg felhasználói, elsősorban a kormányzati intézmények, ugyancsak komoly kockázattal kerülnek szembe. A számítógépes bűnelkövetők az internetet sem kímélik. A terrorizmus múltjának, jelenének és jövőjének áttekintése után megállapítható, hogy a terrorizmus, képes folytonos megújulásra, fejlődődésre és modernizálódásra. A társadalmak, és a terrorizmus fejlődésének szempontjából kiemelt figyelmet érdemel a tömegkommunikációs rendszerek fejlődése, és az információáramlás globalizálódása. Ennek egyenes következményeként a fogékony és befolyásolható társadalmi rétegek megismerhették a terrorizmusban rejlő lehetőségeket, annak eszközeit, módszereit, az azzal járó sikereket és kudarcokat. Másfelől az információknak köszönhetően lehetőségük nyílt az információs társadalom, a kommunikáció és kapcsolattartás új módozatainak megismerésére is, melynek révén egyes személyek képessé váltak kapcsolatot teremteni és tartani, kommunikálni és nézeteiket, céljaikat a nyilvánosság elé tárni. Összegzés A globalizálódó Világ átalakította a terrorszervezetek céljait és módszereit. Alapvető változást hozott az ideológiai gyökerű terrorizmus háttérbe szorulása, illetve ezzel párhuzamosan az etnikai, vallási alapú terrorizmus megerősödése. A korábbi gépeltérítéses akciókat felváltották a történelmi múltra visszatekintő emberrablások, mérgezésekkel kapcsolatos és a robbantásos merényletek. A jelenkor nagy veszélye, hogy a terrorizmus és a szervezett bűnözés megtalálta az egymáshoz vezető utat. Az egyes terrorszervezetek kiveszik a részüket a nemzetközi illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelemből, sőt az embercsempészetből is. Kapcsolatot tartanak fenn bűnözői körökkel, melyek módszereit maguk is szívesen alkalmazzák. A pénzszerzést, eszköznek tekintik magasztosabb céljaik elérhetősége céljából. BIZTONSÁGTECHNIKA 85

16 Felhasznált irodalom 1. Christopher Bennett: Harc a terrorizmus ellen. NATO Tükör. (2003) Copyright:Sulinet A terrorizmusról tényszerűen 2. Cserhalmi Erich: Terrorizmus a modern világban Ferwagner P. Ákos Szélinger Balázs: Oszama bin Laden. A terrorista és az arab világ története. Szalay Könyvkiadó ISBN Kiss Álmos Péter: A hadviselés szabályai és a nemzetközi terrorizmus (2005) honvedsegi szemle/a hadviseles Lőrincz Miklós: Gondolatok a terrorizmusról (2005) honvedsegi szemle/lorincz Gorka L. Sebestyén: Hiperterrorizmus, a terror globalizációja 7. Paul Wilkinson: Terrorism: Implications for World Peace. 8. Rábai György: A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem öt éve szemle/a_nemzetkozi Dr. Steiner Gábor: Terrorizmus az Európai Unióban /2003/ BIZTONSÁGTECHNIKA

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Terrorizmus által veszélyeztetett területek védelmi felkészítése. Balog Péter hadnagy, térképész főtiszt MH Térképész Szolgálat 2005

Terrorizmus által veszélyeztetett területek védelmi felkészítése. Balog Péter hadnagy, térképész főtiszt MH Térképész Szolgálat 2005 Terrorizmus által veszélyeztetett területek védelmi felkészítése Balog Péter hadnagy, térképész főtiszt MH Térképész Szolgálat 2005 2 BEVEZETÉS... 3 DEFINÍCIÓ... 3 RÖVID TÖRTÉNET... 7 A DEFINIÁLÁS NEHÉZSÉGEI...

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 843 final ANNEX 1 MELLÉKLET A Bizottság és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának közös jelentése az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA

AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA 1 of 8 2015.11.09. 19:38 AKTUÁLIS, PUBLICISZTIKA 2015/11/09 NIFADMIN HOZZÁSZÓLÁS 2 of 8 2015.11.09. 19:38 (https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/11/09/keleti veszedelem miert utalnak minket europaban

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Az európai biztonság- és védelempolitika néhány elméleti-gyakorlati vetülete. Vincze Hajnalka

Az európai biztonság- és védelempolitika néhány elméleti-gyakorlati vetülete. Vincze Hajnalka Az európai biztonság- és védelempolitika néhány elméleti-gyakorlati vetülete Vincze Hajnalka Az uniós védelempolitika tartalmi-egzisztenciális és gyakorlati-megvalósításbeli vetületei közti szoros kötelék

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé

KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG. Új európai szomszédságpolitika felé EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2015.3.4. JOIN(2015) 6 final KÖZÖS KONZULTÁCIÓS ANYAG Új európai szomszédságpolitika felé HU HU I. Bevezetés. Egy

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban

Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban Paár Ádám Egy protest mozgalom az Egyesült Államokban A Republikánus Párt konzervatív hátországában szerveződő, azonban a republikánusoktól független Tea Party mozgalom sikeres szereplése a májusi szenátusi

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között

Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között Simonovits Bori 1. Bevezetés Ebben a tanulmányban a nemzeti identitás, a bevándorlókkal

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK

C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK C.) EGYÉB JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK 11. A környezet állapotának javítását, a humán szféra fejlesztését, a gazdaság korszerûsítését és a feketegazdaság visszaszorítását szolgáló egyéb jogszabályok megalkotása

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN

TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN TOLNAI ÁGNES A MULTIKULTURALIZMUS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI AUSZTRÁLIA ESETÉBEN NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET TÉMAVEZETŐ DR. ROSTOVÁNYI ZSOLT DSC EGYETEMI TANÁR TOLNAI ÁGNES BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

Tisztelt Főügyészség!

Tisztelt Főügyészség! Pest Megyei Főügyészség részére 1054 Budapest, Vörösmarty u. 34/A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján 1557 Budapest, Pf. 20. ügyszám: 13000-349/2011. bü. tárgy: panasz nyomozás megszüntetése ellen Tisztelt

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

A terror új arca. Terrorizmus és a terrorizmus elleni küzdelem. Csányi István. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szerző: Csányi István

A terror új arca. Terrorizmus és a terrorizmus elleni küzdelem. Csányi István. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szerző: Csányi István A terror új arca Terrorizmus és a terrorizmus elleni küzdelem Csányi István 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szerző: Csányi István Nemzetközi kapcsolatok szakértő, Nemzetbiztonság és biztonságpolitikai

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK

Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért. Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért Ivány Borbála és Udvari Márton 2014. november 19. ORFK KIK VAGYUNK? civil szervezetek és 3 egyéni szakember (MTA JTI, ELTE Á JK) MIT CSINÁLUNK ÁLTALÁBAN?

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÁLASZAI KORUNK ÚJ KIHÍVÁSÁRA (TERRORFENYEGETETTSÉG) A terror legyőz, de az ember legyőzi a félelmet Gabriel Garcia Marquez A lehető legrosszabb eshetőség szerint a legfenyegetőbb

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY 30500-5/303//03. Ügyintéző: Juhász Ferenc bv.fhdgy. Tel/fax: /6-33. Tárgy: tájékoztatás Kovács Ildikó részére

Részletesebben

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra

A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Görömbei Sára A Gross-jelentés Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra Az autonómia iránti igény talán egyidõsnek mondható a nemzeti kisebbségek létével. A saját ügyeik intézését célul tûzõ

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Túlélőkészlet a választásokhoz

Túlélőkészlet a választásokhoz Túlélőkészlet a választásokhoz A Túl az első X-en Tehetsz a jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő háttéranyaga Budapest 2015. szeptember 30. TARTALOM I. VÁLASZTÁS, VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZEREK...

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben