A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN"

Átírás

1 DETRE ZOLTÁN százados A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN THE BACKGROUND HISTORY, FORMS OF APPEARANCE, AND PRESENCE OF TERRORISM IN THE XXI CENTURY A terrorizmus nem tekinthető új jelenségnek, de leszögezhetjük, hogy új típusú kihívást jelent a Világ közösségei, polgárai számára. Mint nemzetközi jelenség, már évezredes múltra tekint vissza. Gyökereit vizsgálva, a terror egy bizonyos filozófia logikus alkalmazása volt, mely szerint az embereket újjá, igazabbakká kell átformálni, és ha valaki ennek útjában áll, azt el kell távolítani. Terrorism cannot be considered a new phenomenon, but it is definitely a new type of challenge for the communities and citizens of the world. As an international phenomenon terrorism has a thousand year history. Examining its roots, we see that terror used to be the employment of a certain philosophy according to which people need to be newly reformed to be truer. Should anyone stand in the way of this, that person must be eliminated. A terrorizmus nem új keletű jelenség, de mindenképpen leszögezhetjük azt, hogy egyes csoportok új típusú harcmodor alkalmazásával (aszimmetrikus hadviselés) próbálnak nyomást gyakorolni érdekeik érvényesítése céljából, mely új kihívásként jelenik meg a Világ közösségei, polgárai számára. Cikkemmel arra szeretnék rávilágítani, hogy az iszlám, ezen belül a radikális irányzat elterjedése, a vallási fanatizmus misztikumával, milyen volumenű veszélyt jelent napjainkban illetve jelenthet majd a közeljövőben a Világ polgárai számára. Történelmi visszatekintés a terrorizmus létrejöttére A terrorizmus kifejezést mely a latin eredetű terrere, illetve deterre szóból származik először Edmund Burke használta a XVIII. század BIZTONSÁGTECHNIKA 71

2 végén a francia forradalom elleni vitairatában. A szavak jelentése: megrémíteni, illetve elrettenteni. Mint nemzetközi jelenség, már évezredes múltra tekint vissza. Gyökereit tekintve a terror egy bizonyos filozófia logikus alkalmazása volt, mely szerint az embereket újjá, igazabbakká kell átformálni, és ha valaki ennek útjában áll, azt el kell távolítani. Már az ókorban is (szikarioszok) és a korai középkorban is (asszaszinok) voltak olyan terrorisztikus jegyeket mutató csoportok, amelyek az akkori uralkodó réteg ellen léptek fel. A két előbb említett csoportnál megfigyelhető az alkalmazott módszerek és eszközök hasonlósága a mai terrorszervezetekével. Az első szervezett, felfegyverezett, terrorista alakulatról már XI. századi források is beszámolnak. A Kaszpi-tenger déli partján, az Elburzhegység, Alamut erődjében hasissal elbódított fiatalok követtek el merényleteket a Hegyi Öreg parancsszavára. Az abbászida kalifák hoszszú időn keresztül eredmény nélkül kísérelték meg felszámolni ezt a csoportot, és tevékenységük csak a XIII. században a mongol hódítás hatására szűnt meg ig működött a thug -ok (orgyilkosok) szervezete, akik egyes becslések szerint mintegy 8 millió ember halálát okozták Indiában. A francia terror egyik megalkotója és mestere a történelemből jól ismert Sant Just volt. Az szeptember 17-én kiadott gyanúsakról megalkotott törvény lehetővé tette, hogy egyre szélesebb körben, meghatározhatatlan összetételű csoportok ellen is eljárjanak. A terror időszaka alatt végrehajtott kivégzések száma elérte a negyvenezret. Az 1848-as nagy európai forradalmak bukása, a felforgató tevékenység módszereinek megújításához vezetett. Megjelentek a terrorizmus néven emlegetett erőszakos cselekmények. Ezen évszázad második felétől kezdődően Európában jellegzetesen két helyszínhez kötődtek a terrorcselekmények. (Írország és Oroszország) A modern terrorizmus mintegy 150 évvel ezelőtt bukkant fel, amikor az anarchista csoportok (bakunyinisták, blanquisták) az állam megdöntésére, sőt megszüntetésére törekedve követtek el merényleteket ben III. Napóleon francia császár ( ) ellen követtek el merényletet. Ennek a történelemben, első ízben már nemzetközi jogi következményei is voltak, ugyanis a merénylők a sikertelen akciót követően Belgiumba menekültek. A franciák követelésére sem adták ki a tetteseket, mondván, politikai bűncselekmény tetteseit a belga állam nem köteles kiadni. 72 BIZTONSÁGTECHNIKA

3 A két Világháború között több ízben is foglalkoztak a terrorizmus kérdésével, büntetőjogi szinten ban Brüsszelben előterjesztettek egy 5 cikkelyből álló tervezetet, mely hivatalosan először használta a terrorizmus kifejezést ben Franciaországban, majd 1934-ben Spanyolországban tűztek napirendre a terrorizmus üldözésére vonatkozó törvénytervezetet ben Marseille-ben Sándor jugoszláv királyt és vendéglátóját, Barthou külügyminisztert horvát usztasák gyilkolták meg. A döbbenetet követően nemzetközi egyezmény megkötésének szükségszerűsége fogalmazódott meg a terrorizmus üldözésének vonatkozásában. A törvénytervezet kidolgozásához Magyarország is hozzájárult ben a terrorizmus megelőzéséről és a terrorcselekményt végrehajtók megbüntetéséről szóló tervezet kimondta, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben az államoknak közös feladatuk van. 24 állam írta alá az egyezményt, de pl. Magyarország, Németország, Olaszország már nem ratifikálta. Csak egyetlen ország erősítette meg (India) így a szerződés soha nem léphetett hatályba. Az ENSZ alapító okirata is foglalkozott már a terrorizmus kérdésével december 12-én az Európai Tanács tagállamai kiadtak egy terrorizmus megsemmisítésére hozott európai konvenciót ben az ENSZ közgyűlésén elfogadtak egy olyan kódexet, amely nemzetközi bűncselekménynek minősíti, ha egy állam hatóságai más államban terrorcselekményt követnek el, vagy eltűrik más állam ellen kifejtendő terrortevékenység saját területükön való megszervezését. Az ENSZ 1972 óta foglalkozik nemzetközi terrorcselekmények elkövetőinek üldözésével, az egyének által elkövetett terrorista merényleteket, pedig az 1980-as közgyűlés óta vizsgálja. A terrorizmus meghatározása Aki az egyik szemében terrorista az a másik ember szemében szabadsághős. A NATO munkadefiníciója szerint a terrorizmus erő vagy erőszak, személyek vagy vagyontárgyak elleni törvénytelen alkalmazása, illetve azzal való fenyegetés abból a célból, hogy kormányokat vagy társadalmakat befolyásoljanak, vagy félemlítsenek meg valamilyen politikai, vallási vagy ideológiai cél elérése érdekében. A terrorizmus az erőszak legegyszerűbb, minden csoport és rezsim számára rendelkezésre BIZTONSÁGTECHNIKA 73

4 álló eszköze. Aszimmetrikus kihívásnak is nevezhetjük, hiszen aránylag csekély invesztálással és kockázattal, potenciálisan nagy hozadék érhető el. Hogyan határozhatók meg a terroristák általános céljai? a. A nyilvánosság széles körű figyelmének magukra vonása melyben a média kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen az esetleges követelésekről, fenyegetésekről a média által értesülhetünk a leggyorsabban. A napi híradások biztosítják a terroristák számára, hogy a Világon mindenki tudomást szerezzen cselekedetükről. Itt jelentkezik a média gyors információhordozó jellege, mely természetesen üzleti vonásokat sem mellőz. Ebben a helyzetben a média, segítő és kölcsönösen érdekelt partnerként fogható fel. b. Félelemkeltés, a félelem magvainak elhintése a polgárok gondolatai között. Ennek jelentőségére már egy ősi kínai stratéga, Szun- Ce is felhívta a figyelmet, aki azt mondta: Ölj meg egyet és félemlíts meg tízezret!. c. További követők esetleg szimpatizánsok inspirálása vagy a média útján rejtett üzenetek továbbítása az un. alvó sejtek ébresztése, mozgósítása. d. A törvényes hatalom agresszív fellépésének kiprovokálása majd zsarolása, melyből akár politikai előnyt is lehet kicsikarni. e. Terrorcselekmények, robbantások által egyes közösségek közötti gyűlölködés és konfliktus szítása, mintha a másik fél követte volna el a merényletet. A terrorizmus megjelenési formái A terroristák céljainak elérését megkönnyíti, hogy kihasználhatják a modern demokráciákat jellemző szabadságjogok által biztosított előnyöket, mely a kormányok számára időről-időre felvetik a biztonság és a szabadság együttes megteremtésének problematikáját. A szeptember 11-ei Egyesült Államok elleni terrortámadás megdöbbentette, és egyben ráébresztette az embereket a Világ minden 74 BIZTONSÁGTECHNIKA

5 pontján, hogy más dimenzióban kell gondolkodni, a terrorista szervezetek céljai, valamint az általuk alkalmazott módszerek tekintetében. Megfigyelhető jelenség, hogy korábban az államokon belüli agresszió egyre inkább országoktól függetlenné válik, és a különböző országokban működő terrorszervezeteket a közös ideológia köti össze. Az ellenük irányzott fellépést megnehezíti, hogy szervezetük laza struktúrája kisebb csoportokra, un. sejtekre oszlik, melyek nehezen lokalizálhatóak, ily módon nem lehet klasszikus módon szervezetként kezelni. A feladatra létrehozott kevés főből álló csoportok a semmiből tűnnek elő, és az akciót követően, ezek a csoportok rögtön fel is oszlanak. Gyors, gondosan a legapróbb részletekig megtervezett csapásokkal operálnak, mely akcióknál felhasználják a modern technika legújabb vívmányait is. Ha a terrorizmus alakulását területileg vizsgáljuk, három gócpontot találunk: Nyugat Európa, Közel Kelet, és Latin Amerika Amikor terrorizmusról beszélünk, először automatikusan a fejlődő országokra, ezen belül az arab világra gondolunk, holott a terrorizmus hozzájuk hasonlóan az Európai Unióban is jelen van. Más gócpontokhoz hasonlóan, Európában is éppen úgy fellelhetők azok a feloldhatatlannak látszó társadalmi-politikai feszültségek és antagonisztikus ellentétek, melyek a Világ bármely pontján a terrorizmus elterjedését eredményezhetik. A terrorizmus számára a legszabadabb mozgásteret egyértelműen a demokratikus hatalomgyakorlás biztosítja, mely által a lehető legtöbb sebezhető pont válik ismertté. A demokráciákban az emberi élet prioritást élvez, mindenek fölött álló értéke van, mely így könnyen sebezhető célpontjává válhat a terroristák akcióinak. A terrorizmus ellen folytatott harcot a demokratikus országok berendezkedése is gátolja, mivel a reagáló képességük az ilyen jellegű cselekményre sokkal lassabb, mint a diktatórikus berendezkedésű államoké. Nem lehet véletlen tehát, hogy terrorizmus is csak ott van, ahol demokrácia van, a diktatúrákban pedig nem lel igazi táptalajra. A terrorszervezetek csoportosítása Egyes vélemények szerint a terrorszervezetek, működjenek a Világ bármely pontján, három jól körülírható csoportba sorolhatók, némi eltéréssel. Az első csoportba a nemzeti szeparatista, a másodikba a politikai ideológiai, a harmadikba a vallási fanatikus terrorszervezetek tartoznak. Ezen BIZTONSÁGTECHNIKA 75

6 specifikumok, melyek egyben a különböző kontinensek terrorszervezeteit különböztetik meg egymástól nem tekinthetők lényegi terrorizmusbeli eltéréseknek, hanem sokkal inkább az adott társadalomra jellemző, civilizációs vívmányok függvényei. Ezek a civilizációs vívmányok determinálják az európai terrorizmust. Európában nem ismert a vallási fundamentalista terrorizmus fogalma. Ezzel rokon vonásokat mutatnak a szélsőjobboldali politikai ideológiai terrormozgalmak, de ezek gondolatrendszere leginkább a faji előítéleteken és nem vallási meggyőződésükön alapul. Célpontjaik a zsidó, mohamedán és bizonyos keresztény csoportok vagy közösségek, korántsem vallási, hanem évszázadok során rögzült rasszista indíttatásból táplálkoznak. Az Európai Unió a politikai ideológiai terrorizmus alatt csak és kizárólag a szélsőbaloldali marxista terrorszervezeteket érti. Egyes vélemények szerint Európa igyekszik a szélsőjobboldali politikai ideológia terrorizmus veszélyét a szőnyeg alá söpörni, pedig létezik. A szélsőjobboldali terrorcsoportok csak ideológiai meggyőződésükben és céljaikban különböznek a baloldaliaktól, módszereikben, fanatizmusukban, eszközeikben azonban nem lehet lényegi különbséget meghatározni. A szélsőbaloldali marxista politikai ideológiai terrorista mozgalmak vezérgondolata az Amerika és Izrael-ellenesség amelyet ők kissé eufemizálva, imperializmus és cionizmus-ellenességnek neveznek. Ezen törekvéseikben hű szövetségesre találtak a különböző palesztin terrorszervezetekben, egyesítve az európai antiszemita hagyományokat a palesztin felszabadítási törekvésekkel. További kapcsolódási pontnak számít a mérhetetlen Amerika ellenesség, gyűlölet. A nemzeti szeparatista terrorszervezetek véleménye szerint Európában jelenleg is a kisebbségek módszeres elnyomása zajlik. Ez ellen e mozgalmak ma is ugyanolyan intenzitással harcolnak, mint korábban. A korábbi diktatúrák azonban megszűntek (Spanyolország, Portugália, Görögország) elnyomó apparátusukkal együtt, és szerte Európában demokratikus államszervezetek jöttek létre, a terroristák azonban mégsem ezt érzik, mégsem így látják. Az ETA ugyanúgy küzd a spanyol kormány ellen, mint korábban, bár jóval kisebb társadalmi támogatottsággal. Ezzel szemben a Franciaország területén élő breton terroristák örülnének annak, ha annyi joguk lehetne, mint a spanyolországi baszkoknak, hiszen ők a francia állam elnyomó apparátusát szinte már elviselhetetlennek tartják. 76 BIZTONSÁGTECHNIKA

7 Az iszlám, mint a jelenkor nagy kihívása A nagy világvallások sorában az iszlám keletkezett a legutolsóként. A zsidó-keresztény hagyomány, mint szellemi nyersanyag, ekkor már rendelkezésre állt a közel-keleti világban. Napjainkban a legdinamikusabban fejlődő vallási közösség, melynek létszáma évről-évre gyarapodik. Jelenleg mintegy 1-2 milliárd ember vallja magát iszlám hitűnek Földünkön. Az új vallási eszmék hirdetőjeként az 570 körül született, csekély műveltséggel bíró Mohamed lépett fel. A leendő iszlám prófétája előkelő nemzettségből született, de igen szegény sorban nőtt fel. Küzdelmes ifjúkor után megnősült. Felesége, Khadidzsa 15 évvel idősebb nála, aki egy gazdag kereskedő özvegye volt. A kapcsolat révén Mohamed anyagi helyzete stabilizálódott, majd ennek köszönhetően kereskedelmi utazásai révén megismerkedett a keresztény és a zsidó vallás eszméivel, tanaival. Az idő múlásával egyre többet foglalkozott lelkigyakorlattal, majd negyven éves korára egy Mekka melletti barlangba vonult vissza, ahol megjelent neki Gábriel arkangyal. Tanításának alapja és középpontja ettől kezdve Allahnak, a Világ teremtő és kormányzó urának hirdetése volt. Az iszlám szó jelentése: hűség, feltétlen odaadás az egyetlen Isten iránt. Mekkában, Mohamed, ezen tanításai kezdetben nem találtak követőkre. Ezért úgy döntött, hogy elhagyja Mekkát és Medinában próbál szerencsét. Az iszlám hittudósok szerint mindez 622. július 6-án történhetett. Követői segítségével és az új vallásra áttért medinai emberek támogatásával a város teljhatalmú ura lett. A keresztény oázisok elleni harcokkal indították el az arab hódítás folyamatát. Ekkor már egy új, vallási alapon szerveződő arab birodalom van kibontakozóban. A győzelem utáni évek nagy változásait a próféta már nem élhette meg, mert 632. június 8-án Medinában meghal, egy Bizánc elleni hadjárat előkészületei közepette. Mohamed halálát követően súlyos belső válság ütötte fel a fejét az utódlás kapcsán. Abu Bekr Mohamed egykori barátja volt az, aki magához ragadta a hatalmat. Kalifává választását követően leverte a fellázadt arab törzseket és tovább növelte a birodalom területét. 634-ben, Omar lett a következő kalifa. Hadvezérei 636-ban meghódították Perzsiát, 638-ban Szíriát, 642-ben Egyiptomot. 644-ben Omart egy keresztény rabszolga meggyilkolja. A kalifák sorában az idős Oszmán következett, aki összegyűjtötte a Koránt és leírattatta azt. Oszmán a mekkai gazdag kereskedők befolyása alatt állt, mely a hívők között elégedetlenséget váltott ki, BIZTONSÁGTECHNIKA 77

8 ezért 656-ban meggyilkolták. Ali kalifa következett a sorban, aki ellen Szíria helytartója, Muávija fellázadt, majd meggyilkoltatta. Ezt követően magához ragadta a hatalmat és megalakította az Omajjádok dinasztiájának örökletes monarchiáját. Ez azért is lényeges, mert Ali és családjának követői hozták létre a síita vallási irányzatot. Az iszlám tanításának alapja a Korán Mohamed próféta, írásban nem rögzítette Allahtól kapott tanítását, ám tanítványai, később lejegyezték azt visszaemlékezéseikben. Kinyilatkoztatásait halála után szent gyűjteménnyé rendezték. 650 után már készen állt a Korán, amely a muszlinok hitének alapját képezi. A Korán 114 szúrából, fejezetből álló, rímes prózában megörökített szöveg, teológiai értekezés és törvénykönyv, szertartási útmutató és elmélkedés. Az iszlám vallási alapeszméit az egyedüli istenben, Allahban és az utolsó ítéletben való hit alkotják. Az utolsó ítélet során a jóknak a paradicsom gyönyörűségei, a gonoszoknak a pokol kínjai jutnak majd osztályrészül. Az önfeláldozó, öngyilkos merényleteket elkövetőket is ez a szemlélet erősíti végrehajtandó terrorcselekményük, akciójuk során. A Korán kinyilatkoztatását kiegészítő hagyomány a szunnagyűjtés már az első muszlinok életében elkezdődött. Mohamed társainak és közvetlen követőinek emlékezéseit több gyűjteménybe rendezték, amelyek szövege és tekintélye a 700-as évek közepére lett kanonikussá. Erre épülhetett aztán a vallásjogászok és hittudósok munkája, az iszlám dogmatikai rendszerének rendezett kidolgozása. Tanításaik alapján a hit öt pilléren nyugszik. Ezek fontossági sorrendben a következők: a hitvallás, az imádkozás, a böjt, a szegényadó, és a zarándoklat. Kiegészítő kötelességek és tilalmak: a dzsihád. Egyesek az iszlám hatodik oszlopának tartják. Célja, az általuk ellenőrzött terület növelése valamint a pogányok elleni küzdelem, illetve azok megtérítése céljából folytatott erőszakos tevékenység. Nem tartozik a céljai közé a keresztények és a zsidók megtérítése. Tilos: részegítő, bódító hatású italok fogyasztása, kábítószer élvezete, a szerencsejáték, a kamatszedés, sertéshús fogyasztása, a selyemruha viselete, férfiaknak arany ékszer viselete, az emberölés, a tolvajlás és a bálványimádás. 78 BIZTONSÁGTECHNIKA

9 Napjainkban az iszlám előretörése és radikalizálódása súlyos problémát jelent a nyugati társadalmakban. Már többek által megfogalmazásra került, hogy az első iraki háború illetve a második háború, valamint az afganisztáni harcok nem az USA és a szélsőséges iszlám országok között zajlott le, hanem a két kultúra a nyugati és a keleti közötti összecsapásról beszélhetünk. Az iszlámnak a szunnitáknál és a síitáknál hasonlóan elterjedt kifejezése az un. fundamentalizmus, többek között abból az elképzelésből indul ki, hogy a meglévő különbségeket fel kell oldani és az iszlám egységét, helyre kell állítani. Ezen kívül a nyugati világ életstílusát, mint eredendően rosszat és elitélendőt veszi célba. Az iszlám fundamentalizmus ebből kiindulva a politikai és vallási alapelv kompromisszum nélküli megtartását jelenti. A fundamentalizmus az iszlám több csoportját, szektáját, radikális terrorista csoportjait érintő áramlat, amely egy olyan politikai rendszer hatalmáért küzd, amelyben a hatalom a papság kezében van, valamint ahol az állam i és egyházi intézmények egybeolvadnak. A fundamentalizmus dogmái között az egyik legfontosabb pont a mártíromság elve. Ez annyit jelent, hogy az az igaz hívő, aki hitéért képes az életét feláldozni, és ezáltal a paradicsomba bejutni. Az iszlám terrorizmus gyökereit a történelmi múltban, a gazdasági és társadalmi elmaradottságban, valamint az idegenekkel szembeni fenyegetettség érzetben találjuk meg. Az iszlám politikai tényezőként az 1970-es évek eleje óta van jelen a világpolitikában. Intézményessé azonban, csak Khomeini ajatollah vezetésével, ( ) az Iránban lezajlott iszlám forradalom által lett. Az iszlám fundamentalizmus alapvető céljai napjainkban, az iszlám államok létrehozása a Korán és az iszlám vallásjog szabályozása alapján, valamint a hívők közösségeinek kialakítása államhatárokra való tekintet nélkül, az állam és a vallás egységének megteremtése, a nyugati kultúra meghatározó szerepének csökkentése, felszámolása, illetve a belső ellenség eltávolítása, a mohamedánok iszlámosítása. Az iszlám apólogistái azt állítják, hogy az iszlám békés vallás. A Korán erkölcsös magatartásra, békére, toleranciára szólít, és aki az iszlám nevében terrorista cselekményeket követ el, az nem az igazi iszlám követője. Elenyészően kevés, mintegy néhány százalékra tehető az iszlám terrorizmust támogató muszlinok száma. Túlnyomó többségük a mérsékelt iszlám irányzat hívei és elítélik a terroristák céljait és módszereit. BIZTONSÁGTECHNIKA 79

10 Ez talán így is lehet, de a tények szempontjából mindez irreleváns. Bármit is mond a Korán, a tények azt mutatják, hogy a manapság nyilvántartott kb. 400 terrorista szervezet mintegy 90%-a a radikális iszlámot követi. A napjainkban zajló fegyveres konfliktusok kb. 80%-ában előkelő szerepet játszik az iszlám. Hiba azonban az az elgondolás, hogy az iszlám terjedése, maga után vonja az erőszak növekedését, és így az iszlámot, mint vallási irányzatot, azonosítsuk a terrorizmussal. Kétségtelen, hogy a XX. század vége és XXI. század eleje az al- Kaidáról és az általa végrehajtott terrorcselekményekről és azok következményeiről szól. Míg az USA és az európai országok a terroristacsoport tagjait és vezetőit, az emberiség fő ellenségeinek kiáltották ki, és hajtóvadászatot indítottak ellenük, addig az iszlám országok többségében ezeket az embereket szabadsághősként ünneplik. Terrorizmus az iszlám világban A kilencvenes évekhez hasonló terrorhullám utoljára a középkorban futott végig az iszlám világon. Láthattuk, hogy akkoriban éppen a szélsőséges síiták támadták ilyen módon a szunnitákat és érintőlegesen a kereszteseket. Most viszont nem a síita, hanem a szunnita szélsőségesek követik el ezeket a borzalmas tetteket. Bár a New York-i és a washingtoni támadás óta a világ egyetlen csoport, az Oszama bin Laden vezette al-kaida, Amerika ellenes fellépéséről beszélt. A terror több csoporthoz köthető, az áldozatok számát tekintve elsősorban az iszlám világ belső ügye. Ezek a csoportok ugyanis elsősorban saját államaikat és saját honfitársaikat támadják. A jelenség egyik legnagyobb kiterjedését Algériában érte el, ahol a mindennapi életet terrorizálta a FIS (Iszlám Üdvfront) és annak GIA néven ismert fegyveres szárnya. Egyiptomban Szadat elnök életét oltották ki iszlamista merénylők. Törökországban számos kisebb, terrorra és merényletre szakosodott csoport létezik, amelyek nem tévesztendők össze a parlamenti képviselettel rendelkező, iszlamista párttal. Végül e kategóriába tartoznak a tálibok is, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ők a terrort az állami intézmények szintjére emelték. A libanoni Hezbollah elsősorban az irániak leányvállalataként ismert. Az ő célpontjuk viszont a zsidó állam és annak civil lakossága. Még bonyolultabb a helyzet a palesztinok között, ahol a PFSZ-nek kemény riválisai a különféle iszlamista szervezetek, akikhez az utóbbi idők szintén Izrael ellenes 80 BIZTONSÁGTECHNIKA

11 öngyilkos merényletei fűződnek. Ezek a csoportok az igazi iszlámra hivatkozva, nem ritkán Nyugat-Európai muzulmán kolóniáiban találnak biztos védelemre és háttérre. Tagjaik között található magasan kvalifikált technokrata és tartósan munkanélküli fiatal is. A tradíció nevében ellenzik a modernizációt, anélkül, hogy a tradíció mibenlétéről világos fogalmaik lennének. Formálisan a szunnita iszlám követőinek tartják magukat, de elkülönülnek hittestvéreiktől. Külön közösségbe szerveződnek, amelyekben az adott állam, vallási közösségei által el nem ismert igehirdetők magyarázzák a vallás igazságait. Alaptételük az, hogy a vallás igazságait eltorzítja az állam, illetve, hogy politikai ellenfeleik letértek az iszlám ösvényéről. Ez utóbbi azért veszélyes állítás, mert az iszlám jog, elvben halállal bünteti a hitehagyottakat. Ebből a szabályból merítenek erkölcsi erőt ahhoz, hogy hittestvéreikre kezet emeljenek. Érvelésük ott hibázik, hogy muzulmán ellenfeleik nem tagadták meg hitüket. Az esetek többségében politikájuk vagy életformájuk okán lettek szálkává azok szemében, akik az életükre törnek. Ezért jellemző, hogy pl. Algériában, a mecsetekben imádkozók és a temetéseken, nem ritkán korábbi áldozataik temetésén megjelenők válnak a szélsőségesek áldozataivá. Mindezek mellett jellemző, hogy a vallás szigorúan vett szabályai nevében olyan gyakorlatot vagy szokásokat támadnak, amelyek a mindennapi élet elfogadott részei az iszlám világban is: pl. a mozit, a televíziót, vagy éppen a hangszeres zenét, fúvósok és dobosok kivételével. Mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon milyen elgondolásból válik valaki terroristává, hiszen senki sem születik bosszúszomjas gyilkosnak. Vajon a neveltetése vagy az életkörülményei teszik azzá? Sajnos a nyugatiak hajlamosak megfeledkezni arról, hogy az iszlám világ gondolkodásmódja teljese eltér az európaiakétól. Tény, hogy a Nyugat mai gondolkodásmódja a 18. századi felvilágosodásban gyökerezik, amely általános érvényűvé tett olyan eszményeket, mint a demokrácia, a racionalizmus, a humánum tisztelete. Mindezek az eszmények azonban csak olyan társadalmakban jelentenek valamit, ahol a társadalmi berendezkedés az egyén (individuum) elsőbbségére épül. A demokrácia csak azokban az országokban lehet hivatkozási alap, ahol jól elkülöníthető társadalmi csoportok vannak, amelyek kialakították a saját maguk politikai érdekképviseletét, ily módon érvényesíthetik akaratukat a döntéshozatalban. Az iszlám azonban nem ilyen. Az iszlám társadalmak kevés kivétellel homogének, ami azt jelenti, hogy nem alakultak ki BIZTONSÁGTECHNIKA 81

12 az érdekérvényesítés európai normái. Az egyén elkülönülése nem történt meg és az ittenieknek az önálló individuum nem is jelent semmit, mert mindenütt a közösség a meghatározó. Ennek következtében szinte sehol sem jött létre az európai értelemben vett demokrácia. A nyugati világ az utóbbi évszázadokban anyagiassá vált, az európaiak által elmaradottnak tartott egykori harmadik vagy fejlődő világ számára azonban teljesen más értékek a fontosak. Ezek a társadalmak továbbra is a szellemi értékeket tartják a leglényegesebbnek, ami persze nem azt jelenti, hogy ne akarnának jólétben és gazdagságban élni. Ugyanakkor sokkal többet jelent számukra saját kultúrájuk (arabiszlám) és természetesen elsősorban a vallásuk. Elég csak felidézni azt, hogy a nyugati világban a magukat keresztényeknek vallók közül menynyien is gyakorolják ténylegesen hitüket, járnak templomba, élnek a vallási előírások szerint. Mindez az iszlám esetében nem így van, kivételek persze itt is vannak. A muzulmánok számára elfogadhatatlan az, hogy az utóbbi ötven évben, sok esetben már sokkal régebben, a nyugatiak aktívan jelen vannak a területükön, behozva a saját kultúrájukat, életvitelüket és szokásaikat. Ez a tény nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ma az arab világban a Nyugat és az azt jelképező Egyesült Államok általános közutálatnak örvend. Az arabok keserűségét azonban tovább fokozta a nyugatiak szerepvállalása a Közel-Keleten és az egész Világon. Elsősorban Izraelre és a Palesztinok viszonyára kell gondolnunk. Miután 1948 óta a probléma lényegében megoldatlan maradt, a frusztráció az arabok, de muzulmánok körében is egyre jobban megerősödött. Nem sikerült a célkitűzéseknek fegyverrel érvényt szerezni, mert az arabok képtelenek voltak, a szovjet segítség ellenére, versenyezni az amerikai technológia fölényével. Ez a fölény nem csökkent az utóbbi években sem. Elég csak az Öböl-háborút felemlegetni vagy felidézni azt a 2001 nyarán napvilágot látott információt, hogy az amerikai hadsereg minden egyes katonáját a közeljövőben olyan ruházattal szerelik fel, amely saját számítógéppel lesz ellátva, így folyamatosan nyomon tudják követni az alakulatok minden tagjának a mozgását. Sokan úgy vélik, hogy az Egyesült Államok politikája is felelős a helyzet eldurvulásáért. Tény, hogy az amerikaiakkal meglehetősen nehéz bármilyen világméretű megegyezést tető alá hozni. Az utóbbi évekbe többször is előfordult, hogy egy egy világkonferencián a rendkívül hosszadalmas és nehéz tárgyalások után meg- 82 BIZTONSÁGTECHNIKA

13 született szerződéstervezetektől az Egyesült Államok az utolsó pillanatban visszalépett. Így volt ez az un. kiotói klímaegyezmény vagy a vegyi és biológiai fegyverek ellenőrzéséről szóló megállapodások esetében is. Mindkét esetben évekig tartó munka előzte meg a tervezet kidolgozását, ám az amerikaiak visszalépése miatt gyakorlatilag kezdődhetett elölről az egész. További visszatetszést keltett sokakban az is, hogy 2001 nyarán a dél afrikai Durbanben tartott rasszizmus ellenes világkonferenciára az Egyesült Államok az Izraelt ért bírálatok miatt nem küldték el képviselőiket. Az amerikaiak arra hivatkoztak, hogy nem hajlandók szélsőséges véleményekhez asszisztálni. Mások erre úgy reagáltak, hogy éppenséggel az a szélsőség, ha egy nagyhatalom megteheti azt, hogy kivonul egy világkonferenciáról. Mindezek alapján a szélsőséges elemek nem láttak más megoldást, mint a terroreszközök alkalmazását, céljaik elérése érdekében. A jelenség persze nem új keletű, hiszen a történelem minden bizonnyal legelső gépeltérítése az 1930-as években, Peruban történt. A második világháború után a terrorizmusnak ezt a formáját nagy előszeretettel űzték, és nem csak az arabok, de még egyes európai kormányok is. A terrorizmusnak sok vállfaja ismert, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy teljes kiirtása nem lehetséges. Ahhoz, hogy az ilyen elfogadhatatlan és elitélendő módszerekkel történő küzdelmet végleg felszámolják, a kiváltó okokat kell megszüntetni, és oda kell figyelni az iszlám hívek sok százmillióinak kívánságaira. A terrorizmus hatása A terrorizmus a Világ összes országában mint pokolgépes merényletek, emberrablások, utcai lövöldözések, bizonyos homályos célok érdekében elkövetett erőszakos cselekedetek formájában valósul meg. A válogatás nélküli támadások vagy megsebesítik, vagy fizikailag megsemmisítik védtelen áldozataikat. Ezeket a támadásokat az áldozatok számára ismeretlen és homályos politikai célok nevében követik el. Az egyszerű balesetektől a tervszerűség különbözteti meg az akciókat. A kívülálló számára azért jelent nagy problémát, mivel a potenciális célpontok között az utca emberétől kezdve a miniszterig bárki lehet. A vérbeli terroristát a végcél eléréséhez választott eszközök teszik különlegessé. A terrorcselekmények helyszínéül olyan területeket, objektu- BIZTONSÁGTECHNIKA 83

14 mokat választanak ki, amelyeket az átlagemberek aznapi fáradalmaik kipihenése céljából keresnek fel. Az áldozatok általában nem tehetnek a vélt vagy valós sérelmekről, melyek a terroristákat cselekvésre kényszerítik. Így mindenki elgondolkodhat azon, hogy ezeknek a fanatikusan hívő terroristáknak mindegy, hogy kit ejtenek túszul, vagy éppen kit gyilkolnak meg. A konkrét áldozatok mellett meggyilkolt személyek kiválasztása véletlenszerű, de minden esetben szimbolikus jelentőséggel bír. Célpontként elsősorban diplomaták, üzletemberek, vallási és állami vezetők, uralkodó családok tagjai jöhetnek számításba. Cselekedetük vezérgondolata és egyértelmű célja a megfélemlítés, a félelem magvának legszélesebb körű elültetése a civil lakosság körében. Az, hogy a terrorcselekmény végrehajtása során mekkora emberi és anyagi áldozat keletkezik, az számukra teljesen közömbös. A terror napirenden tartása, pedig elsősorban a globalizált Világnak köszönhető. A terrorakciók végrehajtói között sok a magasan kvalifikált, mély vallási meggyőződésű középosztálybeli férfi. Ahhoz, hogy hosszú ideig, feltűnés nélkül tudjanak működni a fejlett nyugati társadalmakban a jó iskolázottság nélkülözhetetlen. Viszonylag új jelenség, hogy a terroristák között egyre több az olyan fiatalember, akik a nyugati államokban nőttek fel, illetve a nyugati iskolarendszerben tanultak, nevelkedtek. Ennek köszönhetően kiválóan ismerik az adott ország nyelvét és kultúráját, könnyen sebezhető célpontjait. Antonio Gramsci szerint van értelme az egyszerű ember számára érthetetlen és tébolyító pusztításnak. A XX. század elején fogalmazta meg, miszerint a terrorizmus a legkiválóbb módszere a közvélemény felrázásának. Evvel lehet leghatékonyabban állásfoglalásra bírni az embereket. Ez a gondolat vezérli a mai terrorista csoportok tevékenységét. Szakértők szerint a legnagyobb kihívást a biológiai eszközök potenciális alkalmazása jelenti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a terrorista, illetve más szervezett bűnözői csoportok a biológiai összetevőket, céljaik eléréséhez alkalmas eszközöknek tekintik óta ismertek olyan cselekmények, amelyek során lépfene, Yersinia pestis, botolinum toxin, sarin és ricin nevű kémiai és biológiai anyagokat szereztek meg, illetve állítottak elő, vagy alkalmaztak terrortámadásaik során. A bioterrorizmus lehetősége, de csak puszta említése is, szinte rettegéssel tölti el az embereket és így, ezáltal, pszichotikus hatása is komolyan érzékelhető. Az un. szuperterrorizmushoz pedig a nukleáris, radiológiai anyagok, biológiai és kémiai anyagok 84 BIZTONSÁGTECHNIKA

15 felhasználása tartozik. Veszélyt jelenthet a radiológiai anyagok (pl. 60-as izotópszámú kobalt és 127-es izotópszámú cézium) megszerzése, felhasználása. (Dr. Resperger) A legfrissebb híradásokban hallhattunk, illetve olvashattunk a Litvinyenko rejtélyről, melynek hátteréről keveset tudni, de annyi bizonyos, hogy az ügynököt polonium 210 nevezetű radioaktív anyaggal mérgezték meg. Új elemként jelentkezik még a számítógép és a világháló felhasználásával elkövetett cyber-terrorizmus. A világhálón felhalmozott információtömeg felhasználói, elsősorban a kormányzati intézmények, ugyancsak komoly kockázattal kerülnek szembe. A számítógépes bűnelkövetők az internetet sem kímélik. A terrorizmus múltjának, jelenének és jövőjének áttekintése után megállapítható, hogy a terrorizmus, képes folytonos megújulásra, fejlődődésre és modernizálódásra. A társadalmak, és a terrorizmus fejlődésének szempontjából kiemelt figyelmet érdemel a tömegkommunikációs rendszerek fejlődése, és az információáramlás globalizálódása. Ennek egyenes következményeként a fogékony és befolyásolható társadalmi rétegek megismerhették a terrorizmusban rejlő lehetőségeket, annak eszközeit, módszereit, az azzal járó sikereket és kudarcokat. Másfelől az információknak köszönhetően lehetőségük nyílt az információs társadalom, a kommunikáció és kapcsolattartás új módozatainak megismerésére is, melynek révén egyes személyek képessé váltak kapcsolatot teremteni és tartani, kommunikálni és nézeteiket, céljaikat a nyilvánosság elé tárni. Összegzés A globalizálódó Világ átalakította a terrorszervezetek céljait és módszereit. Alapvető változást hozott az ideológiai gyökerű terrorizmus háttérbe szorulása, illetve ezzel párhuzamosan az etnikai, vallási alapú terrorizmus megerősödése. A korábbi gépeltérítéses akciókat felváltották a történelmi múltra visszatekintő emberrablások, mérgezésekkel kapcsolatos és a robbantásos merényletek. A jelenkor nagy veszélye, hogy a terrorizmus és a szervezett bűnözés megtalálta az egymáshoz vezető utat. Az egyes terrorszervezetek kiveszik a részüket a nemzetközi illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelemből, sőt az embercsempészetből is. Kapcsolatot tartanak fenn bűnözői körökkel, melyek módszereit maguk is szívesen alkalmazzák. A pénzszerzést, eszköznek tekintik magasztosabb céljaik elérhetősége céljából. BIZTONSÁGTECHNIKA 85

16 Felhasznált irodalom 1. Christopher Bennett: Harc a terrorizmus ellen. NATO Tükör. (2003) Copyright:Sulinet A terrorizmusról tényszerűen 2. Cserhalmi Erich: Terrorizmus a modern világban Ferwagner P. Ákos Szélinger Balázs: Oszama bin Laden. A terrorista és az arab világ története. Szalay Könyvkiadó ISBN Kiss Álmos Péter: A hadviselés szabályai és a nemzetközi terrorizmus (2005) honvedsegi szemle/a hadviseles Lőrincz Miklós: Gondolatok a terrorizmusról (2005) honvedsegi szemle/lorincz Gorka L. Sebestyén: Hiperterrorizmus, a terror globalizációja 7. Paul Wilkinson: Terrorism: Implications for World Peace. 8. Rábai György: A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem öt éve szemle/a_nemzetkozi Dr. Steiner Gábor: Terrorizmus az Európai Unióban /2003/ BIZTONSÁGTECHNIKA

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÁLASZAI KORUNK ÚJ KIHÍVÁSÁRA (TERRORFENYEGETETTSÉG) A terror legyőz, de az ember legyőzi a félelmet Gabriel Garcia Marquez A lehető legrosszabb eshetőség szerint a legfenyegetőbb

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet NemesIS születése - az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet létrejötte Történelmünk valamennyi korszakának megvoltak a maga kihívásai. Korunk egyik legfontosabb ismérve

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL?

LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL? Dr. Kovács László mk. ornagy LEHETSÉGES-E TERRORTÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREKEN KERESZTÜL? Jelen írás célja egyetlen kérdés felvetése. A kérdés pedig így hangzik: lehetséges -e, és ha

Részletesebben

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások Az elnök irodája A terrorizmus elleni harc és a kínzások Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Németh

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma

A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma A paramilitáris szélsőjobboldali szervezetek szerepe ma Krekó Péter, igazgató, Political Capital Institute 2012. március 28. 1 Szélsőjobb: régi vagy új? Populizmus népszerű témák, stílus és kommunikáció

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Az aszimmetrikus hadviselés nemzetközi jogi kihívásai: a háború joga, az emberi jogok, és a büntetõjogi eszközök

Az aszimmetrikus hadviselés nemzetközi jogi kihívásai: a háború joga, az emberi jogok, és a büntetõjogi eszközök hasznos válsághelyzetekben, amikor az események drasztikusan felgyorsulnak és a döntés-elõkészítésre, valamint döntéshozatalra rendelkezésre álló idõ rendkívüli mértékben lerövidül. Bordás Mária Az aszimmetrikus

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 10. sz. általános ajánlása: a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről az iskolai oktatásban* A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A RENDŐRSÉG TERRORELHÁRÍTÓ MUNKÁJA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGI SZABÁLYZÓK TÜKRÉBEN

A RENDŐRSÉG TERRORELHÁRÍTÓ MUNKÁJA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGI SZABÁLYZÓK TÜKRÉBEN Majer Milán r. százados A RENDŐRSÉG TERRORELHÁRÍTÓ MUNKÁJA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGI SZABÁLYZÓK TÜKRÉBEN Alábbi cikkemben ismertetni kívánom a magyar rendőrség terror ellenes munkájának jogi szabályzóit,

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

A terrorfenyegetettségrõl a számok tükrében

A terrorfenyegetettségrõl a számok tükrében A HÓNAP TÉMÁJA 83 Tálas Péter A terrorfenyegetettségrõl a számok tükrében Bár a politikai terrorizmus az ókortól végigkísérte az emberiség történetét, fenyegetését a nyugati világ csupán a 2001. szeptember

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten

A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0071 A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 Áttekintés I. A diszkrimináció fogalma II. A diszkrimináció tilalmának tárgyi hatálya az EEJE ben

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány Bertha László Zoltán Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány 2010 decemberében, a Tunézia által elindított dominóeffektus az egyiptomi elnök, Hoszni Mubárak hatalmát sem kímélte, aki tisztségéről 2011.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

Németország terrorfenyegetettsége

Németország terrorfenyegetettsége NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 85 KITEKINTÕ 85 Czinki Eszter Répássy Krisztián Németország terrorfenyegetettsége A terrorizmus jelentette fenyegetés az Egyesült Államok után Európa államaiban

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

1. A terrorizmus epidemiológiája 2. A terror cselekmények egészségügyi vonatkozású kérdései 3. Szervezési aspektusok 4. Mindennapi teendők

1. A terrorizmus epidemiológiája 2. A terror cselekmények egészségügyi vonatkozású kérdései 3. Szervezési aspektusok 4. Mindennapi teendők 1. A terrorizmus epidemiológiája 2. A terror cselekmények egészségügyi vonatkozású kérdései 3. Szervezési aspektusok 4. Mindennapi teendők Katasztrófák Természeti Meteorológiai tájfun Tektonikai

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések Vallásszociológia avagy azok a bizonyos végső kérdések Az ősidők óta. Vagyis minden emberi társadalomban létezett. Durkheim: A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól Def: a szent dolgokra

Részletesebben

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ÉS AZ ELLENE VALÓ ÖSSZEFOGÁS SZÜKSÉGESSÉGE, LEHETOSÉGEI

A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ÉS AZ ELLENE VALÓ ÖSSZEFOGÁS SZÜKSÉGESSÉGE, LEHETOSÉGEI Dr. Boda József r. ezredes /BM. Nemze tközi Oktatási Központ/ A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ÉS AZ ELLENE VALÓ ÖSSZEFOGÁS SZÜKSÉGESSÉGE, LEHETOSÉGEI A TERRORIZMUS FOGALMA Általánosan elfogadott tény, hogy a

Részletesebben

A terrorizmusról hét évvel 9/11 után

A terrorizmusról hét évvel 9/11 után A HÓNAP TÉMÁJA 69 Tálas Péter A terrorizmusról hét évvel 9/11 után A BBC World Service 2008. szeptember elején nyilvánosságra hozott, 23 országra és 23 ezer emberre kiterjedõ közvélemény-kutatása szerint

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A TERRORIZMUS RÉME É S A 21. SZÁZAD CSÚCSTECHNOLÓGIÁI

A TERRORIZMUS RÉME É S A 21. SZÁZAD CSÚCSTECHNOLÓGIÁI Ványa László A TERRORIZMUS RÉME É S A 21. SZÁZAD CSÚCSTECHNOLÓGIÁI A terrorizmus történetérol, jellemzoirol, muködésmódjáról és sajátosságairól sok mindent hallhattunk, megtudhattunk a korábbi eloadásokból.

Részletesebben