Tartalom 1 Értékváltozások elemzése az indexek és a tényezőkre bontás módszerével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom 1 Értékváltozások elemzése az indexek és a tényezőkre bontás módszerével"

Átírás

1 E-Controlling E-Controlling Szakmai folyóirat XV. évfolyam. szám 24. október Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez NGYENES TANÁCS- ADÓ SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal kacsolatos kérdését az címen várjuk. Honlaunkról - htt://forum-szaklaok.hu/ a Segédletek közül töltheti le az excel alaú szerkeszthető segédleteket. Az Ön felhasználóneve: econtrolling Az Ön jelszava: econ623 A kézirat lezárásának dátuma: 24. szetember 25. Értékváltozások elemzése az indexek és a tényezőkre bontás módszerével Az eredménytervezés közéontjában a jövedelmezőség és a fizetőkéesség áll. Az eredmény jövőbeli alakulásában fontos szereet kahat a közelmúlt adatainak elemzése, az okokozati összefüggések feltárása. Az elemzés egyik nagyon fontos eszköze lehet az index alaú elemzési technika. A vállalati elemzések során gyakran felmerülő igény a vállalat különböző termékeinek két időszak közötti értékváltozásának vizsgálata. Érték alatt valamilyen énzformában kifejezhető mennyiséget értünk, amelyet leggyakrabban árbevétellel vagy termelési értékkel azonosítunk. Az elemzés célja, hogy megállaítsuk két vizsgált időszak között az érintett termékek értékének (termelési értékének vagy árbe- Tartalom Értékváltozások elemzése az indexek és a tényezőkre bontás módszerével 7 Új számlázási szabályok Szerző: dr. Szücs Tamás controlling és számviteli szakértő E-Controlling Több, mint éve a hatékonyság szolgálatában! n-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az forum-media.hu címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására!

2 vételének) változását, visszavezetve azt a kiváltó okokra. Az értékváltozást alavetően két hatótényezőre vezethetjük vissza: egyrészt a volumenváltozásra, ami azt jelenti, hogy a két időszak értékadata amiatt tér el egymástól, mert megváltozott az előállított/ értékesített termékek mennyisége, másrészt az árváltozásra, hiszen könnyen belátható, hogy az értéket befolyásolja a vizsgálat tárgyát kéező termék egységére jutó érték. A fenti kategóriák közötti viszony tehát az alábbi módon ragadható meg: Volumenváltozás + Árváltozás Értékváltozás A változásokat általában dinamikus viszonyszámok segítségével mérjük. Az egyes mutatóknál a bázisidőszakot -val, a tárgyidőszakot -gyel jelöljük. A mennyiségre (volumenre) -val, a termék árára -vel, az értékre edig v betűvel utalunk. Egyedi termék érték-, ár- és volumenindexe Ha a vizsgálat fókuszában egyetlen termék áll, akkor az indexek kiszámítása a következőkéen történik: Egyedi volumenindex: i Egyedi árindex: i Egyedi értékindex: i v ahol : tárgyidőszaki mennyiség : bázisidőszaki mennyiség i : egyedi volumenindex : tárgyidőszaki ár : bázisidőszaki ár i : egyedi árindex i v : egyedi értékindex Az értékindex megmutatja, hogy a vizsgált termék árbevétele/termelési értéke bázisidőszakról tárgyidőszakra ilyen mértékben változott. E változást bontjuk ketté a volumenváltozás és az árváltozás hatásaira. Ennek megfelelően a volumenindex a termék eladott/termelt mennyiségének bázisról tárgyidőszakra bekövetkezett változását fejezi ki, az árindex edig a termék egységárának változását mutatja a két időszak között. Az indexek láncviszonyszámok, melyekre az eredmények értelmezésekor fontos odafigyelni: ha egy index értéke l. 4%, akkor 4%-os növekedésre, ha 95%, akkor 5%-os csökkenésre következtethetünk. Mivel a fent említettek alaján az értékváltozás a volumenváltozás és az árváltozás együttes hatása, az értékindex felírható a volumen- és az árindex függvényeként. Az indexek közötti összefüggés szorzatos alakban fejezhető ki: i i * i v Több termék együttes érték-, ár- és volumenindexe Amennyiben a vállalat több terméket gyárt, illetve értékesít, melyből következően több termék értékváltozását akarjuk megvizsgálni, akkor az együttes változást kell számszerűsíteni, mégedig aggregátumok kézésével. Az előbbiekben kifejtett összefüggés itt is fennáll, tehát a termékek értékváltozása a mennyiségek és az árak változására vezethető vissza. Az eltérést az okozza, hogy több különböző termék mennyiségeiből és áraiból kell aggregált mutatókat számítanunk, amelyek ily módon az együttes, átlagos változást mérik. Több termék együttes, átlagos értékváltozását az együttes értékindex segítségével jellemezhetjük: v A szummázás azt jelöli, hogy a számlálóban az egyes termékek tárgyidőszaki értékadatainak (mennyiség és ár szorzata) összegét kell feltüntetnünk, míg a nevezőben ugyanezen adatok bázisidőszaki értékeinek összegét. 2

3 A volumenindex a termékek együttes, átlagos volumenváltozását mutatja. A volumen változásának hatását úgy mutatjuk ki, hogy a két időszak értékét változatlan áron, de megváltozott mennyiségekkel kiszámítjuk, és meghatározzuk a változás mértékét. Attól függően, hogy a változatlan árnak a bázisidőszak vagy a tárgyidőszak árát tekintjük, beszélhetünk bázisidőszaki súlyozású és tárgyidőszaki súlyozású volumenindexről: Bázis súlyozású (Laseyres) volumenindex Tárgyidőszaki súlyozású (Paasche) volumenindex Az árindex a termékek együttes, átlagos árváltozásának mértékét méri. Az árindex számítása úgy történik, hogy kiszámítjuk mindkét időszak értékadatát tényleges árak és változatlan mennyiségek mellett, a változás mértékét edig az ilyen módon számított tárgyidőszaki és bázisidőszaki érték hányadosa adja. Attól, függően, hogy melyik időszak adatát választjuk változatlannak, itt is beszélhetünk bázis- és tárgyidőszaki indexekről. Bázisidőszaki súlyozású (Laseyres) árindex Tárgyidőszaki súlyozású (Paasche) árindex A bázis- és tárgyidőszaki súlyozású indexek nem ugyanazt az eredményt adják. Az eltérés általában minimális, ezért mind a Laseyres, mind a Paasche tíusú indexek eredményesen alkalmazhatók. Amennyiben a kétféle index között érzékelhető különbség van, indokolttá válik a Fischer-indexek használata. A Fischer-indexek a bázis- és tárgyidőszaki indexeket átlagolják mértani átlag segítségével: F F * * Az indexek értékei természetesen nem függetlenek egymástól, közöttük megfelelő kacsolat (a más említett szorzatos összefüggés) áll fenn. Fontos tudnivaló, hogy az értékindexet csak úgy kajuk meg helyesen, ha a volumenindex és az árindex esetében ellentétes súlyozást használunk. A Fischer-indexek felhasználásával szintén megkajuk az értékindexet, hiszen a keresztezett indexek a kétféle súlyozású adat átlagolásából keletkeztek. Az indexek közötti lehetséges összefüggések a következők: v v v * * * F Az alábbiakban tekintsünk meg egy éldát, amely a megfelelő indexek bázis- illetve tárgyidőszaki súlyozású formáját is szemlélteti! Látni fogjuk, hogy a kétféle súlyozással kiszámított adatok között csak jelentéktelen eltérés taasztalható. Azon természetesen lehet vitatkozni, hogy vajon a bázis- vagy a tárgyidőszaki súlyozású indexek-e a jobbak, de alajában véve mindkettő jó eredményt ad. Ha a kétféle súlyozás közül egyik mellett sem tudunk egyértelműen állást foglalni, akkor hívjuk segítségül a Fischer-indexeket. Értékesítési tevékenység elemzése a gyakorlatban Az értékesítési tevékenység elemzésekor többfajta technikát alkalmazhatunk. A legáltalánosab- F 3

4 ban alkalmazott módszer az érték-, ár- és volumenindex nyújtotta lehetőségek. Egy feldolgozóiari tevékenységet folytató üzem termékeire vonatkozóan a következő információk ismertek: Bázis év Tárgy év Megnevezés "A" termék "B" termék "A" termék "B" termék Termelt mennyiség (db) Nettó eladási ár (Ft/db) Közvetlen önköltség (Ft/db) Ebből Közvetlen bérköltség (Ft/db) Közvetlen anyagköltség (Ft/db) Fajlagos normaóra szükséglet (nó/db), 2,4,8 2, Feladatunk:. Az érték-, ár- és volumenváltozás indexét és a volumenváltozást befolyásoló tényezők hatásának megállaítása. 2. A volumen- és az összetétel-változás hatásának kiszámítása: a közvetlen anyagköltségre, az átlagos anyaghányadra, a közvetlen bérköltségre, közvetlen költségek összegére. 3. A műszaki fejlesztéssel elért normaóra-megtakarítás meghatározása. Megoldás: v 6,% , 6, 73,73% 4,3% A vállalkozás termelési értéke a bázis időszakhoz kéest együttesen és átlagosan 6,%-kal növekedett a tárgy időszakban. A növekedés két tényező együttes hatása: a) Az árak változatlansága mellett a volumen növekedésének hatására a termelési érték átlagosan,73%-kal emelkedett. b) A mennyiség változatlansága mellett az áremelkedés hatására 4,3%-kal emelkedett a vállalkozás termelési értéke. A volumenváltozás vizsgálata az egyik legfontosabb terület, amelyet a termelési érték elemzésekor célszerű górcső alá venni. A volumenindex, illetve az eltérés számításakor több torzító tényező lehetséges: a) ha ugyanazt a terméket többféle anyagból állítják össze, illetve különböző áron értékesítik; b) a termelés összetételének változása; c) a felhasznált saját termelésű készletek arányának változása; d) a vállalati kooerációs kéesség. A volumen befolyásoló tényezők meghatározásakor célszerű a termelési értéket más formában felírni: Termelési érték Felhasznált normaóra * normaórára jutó termelési érték t t t t tn t n ahol: n t : a t-edik időszak fajlagos normaóra felhasználása t t 4

5 Így a termelési érték vizsgálatát két részre oszthatjuk a fajlagos normaóra felhasználás változásának, illetve az normaórára jutó termelési érték változásának vizsgálatára. A volumenváltozás összege: a) A felhasznált normaóra változás n 4, + 5 2, 4 6 nó n 3, , 6 4 nó n ,75 [ ] n n n Ft/nó [6 4 6 ] * 288,75 5E Ft Az elemzés során az normaórára jutó termelési érték csökkenése következtében a volumenváltozásból következő termelési érték változás negatív előjelű. Azonban ez az elemzés durva, célszerű tovább finomítani a technikát. A normaórára jutó termelési érték magában hordozza a fajlagos normaórák változásának, illetve a termelés összetétel- változásának hatását. Az normaórára jutó termelési érték változásának további felbontása: b) fajlagos normaóra változás hatása: n 3, + 7 2, 4 A kélet esetében csak normaóra változást kívánjuk vizsgálni, így biztosítani kell a többi tényező változatlanságát. A zárójelen belüli kifejezés tárgyi súlyozású a változatlan árak mellett. A bázis szintű termelési érték vizsgálata mellett történik a fajlagos normaóra változás elemzése. A felhasznált normaóra 4 órával történő növekedése miatt a volumenváltozásból következőleg a termelési érték 5E Ft-tal növekedett. A fajlagos normaóra változás n 3, + 7 2, nó b) normaórára jutó termelési érték változása Ha a felhasznált normaóra változás során bázissúlyozással dolgoztunk, akkor az normaórára jutó termelési érték esetében tárgyi súlyozást kell alkalmazni. n n n 286,58 Ft/nó n n n 6 4 * [286,58 288,75] - 35E Ft 5E Ft 35E Ft 8E Ft ,37 Ft/nó n 98 n n n 6 4 * [286,58 237,37] 87E Ft b2) Összetétel-változás Az összetétel-változás lehetőséget teremt a termelési struktúra eltolódásának vizsgálatára. A normaórára jutó termelési érték kéletének átalakításakor kifejezésre kell juttatni az összetétel változás hatását, amely a termelés mennyiségében jelenik meg. A fajlagos normaóra változatlanságát kell biztosítani, mégedig bázissúlyozással. n n n 5

6 Az összetétel változás hatása: n n n 6 4 * [237,37 288,75] - 842E Ft A tényezők együttes hatása a következő: 5E Ft + 87E Ft 842E Ft + 8E Ft. A volumenváltozás hatására 8 e forinttal nőtt a termelési érték, amely 3 tényező együttes hatása:. A felhasznált normaóra 4 órával történő növekedésének hatására a termelési érték 5E Ft-tal növekedett. 2. A fajlagos normaóra igény mindkét termék esetében csökkent, így a termelési érték 87E Ft-tal növekedett, hiszen a termelés hatékonysága javult. 3. A két termék közötti megoszlás eltolódott a munkaigényesebb termék felé, így a termelési érték 842E Ft-tal csökkent. 2. A volumen- és az összetétel-változás hatásának kiszámítása Ár-, volumen- és összetétel hatás összefüggései Σ Σ * Σ Σ Volumenváltozás: (Σ *)-Σ Volumenváltozás: (Σ *)-Σ Árváltozás: Σ -Σ Az egyes költségtényezők volumen- és összetételhatásainak vizsgálata során alkalmazni kell a volumenarányos kategóriákat. A volumenarányos költségek meghatározása a bázis költségekből történik. Az egyes tényezők közötti kacsolatot a következő ábra szemlélteti: Közvetlen anyagköltség Σ a 4*24+5*29 5, Σ a * 5 *, , Σ a 3*24 + 7* Volumenhatás: ,- Összetételhatás: ,- Közvetlen bérköltség Σ b 4*95+5*65 75, Σ b * 75 *, , Σ b 3*95 + 7* Volumenhatás: ,- Összetételhatás: ,- Közvetlen költség Σ k 4*476+5* , Σ k * 3 94 *, , Σ k 3* * Volumenhatás: Összetételhatás: Anyaghányad esetében a volumenhatás x a Anyaghányad 32,49%, 47 a ,48%. 6

7 3. A műszaki fejlesztéssel elért normaóra megtakarítás meghatározása A műszaki fejlesztéssel racionalizált termelést tud megvalósítani az a vállalkozás, ahol kevesebb időráfordítással nagyobb termelési érték realizálható. A bázis szintű normaóra felhasználás az indokolt felhasználási normaóra felhasználási igény, amely a volumenváltozásból következik. A racionalizálás eredményekéen a valós felhasználás eltér az indokolttól, ami a megtakarítást adja: n n A relatív megtakarítás: nó Új számlázási szabályok 24. július -jétől megváltoztak az időszakos elszámolás alá eső ügyletekre vonatkozó áfaszabályok. Az általános forgalmi adó törvény fő szabály szerint arról rendelkezik, hogy az adófizetési kötelezettség a teljesítés időontjában keletkezik. A korábbi szabályozás szerint azoknál a termékértékesítéseknél, szolgáltatásnyújtásoknál, ahol a felek részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állaodtak meg, a teljesítés időontjának a fizetési határidőt kell tekinteni. Ez a rendelkezés változott meg 24. július -től érvényes alkalmazási hatállyal. A fő szabály az, hogy egy-egy elszámolási időszak nem lehet hosszabb, mint 2 hóna. Amennyiben mégis hosszabb az elszámolási időszak, mint 2 hóna, akkor a 2. hóna utolsó naja az egyik teljesítési időont. Az új szabály szerint azoknál az ügyleteknél, amelyek időszakos elszámolás alá esnek, a teljesítés időontja az elszámolással érintett időszak utolsó naja lesz. Kivételt kéeznek következők: Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alaján teljesített ügyletek (l. áram, gáz). A szolgáltatót minden esetben szerződéskötési kötelezettség terheli, valamint a felhasználó a díjat havonta utólag köteles megfizetni. A közszolgáltatási díjak továbbszámlázása ugyanígy történik abban az esetben, ha önálló tételként számlázzuk tovább. Abban az esetben, ha mellékszolgáltatásként számlázzuk (l. bérleti díjat számlázunk és ugyanabban a számlában közüzemi díjat is számlázunk) a főszolgáltatás teljesítési időontja lé életbe. Telekommunikációs szolgáltatás (l.: telefon, internet) Telekommunikációs hálózat felhasználásával teljesített szolgáltatás, ha az alaszolgáltatással együtt kerül elszámolásra (l.: arkolási díj, autóálya matrica sms-ben) Az új szabályok nemcsak a számlázási rend újragondolását jelenti a jövőre nézve, hanem bizonyos időszakokban megfelelő likviditásról is gondoskodni kell. Mindez azt eredményezi, hogy az áfa finanszírozása 24. júliusától előre történik, sőt előfordulhat, hogy adott időszakban kétszeres áfát kell fizetni. Az olyan ügyletek tekintetében ugyanis, amelyek júniusban vagy azt megelőzően teljesítettek, a fizetendő adó abban az időszakban keletkezik, amikor a fizetési határidő van. Példaként vegyünk egy bizományosi megbízást, ahol a felek a hóna utolsó naján számolnak el. Fizetési határidőnek a következő hóna 8. munkanaját jelölik meg. A júniusban teljesített termékértékesítések után az adókötelezettség júliusban keletkezik, ahogy az új rendelkezés alaján a júliusi termékértékesítések után is. Augusztusban tehát előfordulhat, hogy a szokásostól nagyobb összegű fizetendő adóval kell kalkulálni. Negyedéves bevallók esetén a likviditási nehézség októberben jelentkezhet. 7

8 Mindezek miatt érdemes egy cash-flow előrejelzést készíteni, hogy ne érjen senkit váratlan megleetésként egy jóval magasabb fizetendő áfakötelezettség. Ha úgy tűnik, hogy a társaságnak nehézségekkel kell szembenéznie, már most célszerű a megoldási lehetőségeken gondolkodni. Amennyiben van rá mód, ez történhet az ügyletek fizetési határidejének újratárgyalásával, lerövidítésével. Így elkerülhetjük azt a rendkívül kedvezőtlen helyzetet, hogy hamarabb rendezzük egy adott számla áfatartalmát a költségvetés felé, mint ahogy az a artnerünktől befolyna. Ha a helyzet mégis vészesen alakulna, a bátrabb vállalkozások akár fizetési könnyítést is kezdeményezhetnek az adóhatóságnál. Mindemellett a finanszírozási roblémákra a jövő évtől megoldást nyújthat a énzforgalmi áfa választása is. Ez az oció viszont csak a 25 millió forintnál kisebb éves nettó forgalommal bíró vállalkozások számára adott. Likviditásunk felmérése mellett a számlázási szokásainkat is érdemes átvizsgálni. Gondolnunk kell ugyanis arra az esethetőségre, ha artnerünk a teljesítést megelőzően fizet, akkor gyakorlatilag előleget veszünk át tőle. Mindezek alaján célszerű lenne a szerződések módosítására, melynek során a) egyrészt az ügylet minden elemére kiterjedően ontosan definiálni kell az elszámolás tartalmát (l. bérbeadás esetén melyik időszakban milyen közüzemi díjat számolnak el: érdemes a közműszámlát a kézhezvétel szerinti tárgyidőszak bérleti díjához, annak teljesítési időontjához rendelni), b) másrészt célszerű összehangolni (akár az elszámolási időszakok intervallumának megváltoztatásával) az elszámolási időszakot, illetve annak utolsó naját, a számlázást és a kifizetési határidő(ke)t úgy, hogy az áfabevallási gyakoriságnak megfelelő határidőig befolyjon az áfát is tartalmazó ellenérték (de legalább a fizetendő áfa). Egy ingatlan-bérbeadás esetén éldául, ha bérbeadóként a bérleti időszak előtt kérjük a bérleti díjat szerződésszerűen, akkor az ügyletről elsőként előlegbekérőt célszerű kibocsátani. Ezt követően a bérleti díj megfizetését előlegként kell kezelni, majd arról előlegszámlát kell kiállítani. Ebben az esetben a teljesítés időontjának a énzösszeg jóváírásának naját tekintjük. A végszámla kiállítására alavetően a bérleti időszak utolsó najával kerülhet sor. Ez a gyakorlat érezhetően nagyobb adminisztrációs terhet jelent az időszakos elszámolású ügyletek eddigi bizonylatolásához kéest. Azonban arra is van lehetőség, hogy az adóalany az előleg átvételéről és az ügylet teljesítéséről egyetlen számlát állítson ki. Ezt az adóhatóság is megerősítette, illetve hivatalos állásontjában kifejtette, hogy mindez ésszerű megoldást jelent abban az esetben, amikor a teljes vételár előlegként megfizetett időontja mellett a teljesítés időontja is ismert. Példák:. A felek a 24. augusztus 5. és szetember 5. közötti időszakban teljesített termékértékesítésről számolnak el. Fizetési határidő: 24. szetember 25. Teljesítési időont: 24. szetember 5.! 2. Közüzemi/telefonszolgáltatás Fizetési határidő Teljesítési időont 24. szetemberi díj 24. október október 5. Teljesítés időontja Fizetési határidő A mobil telefonszolgáltatáson keresztül igénybevett autóálya használati díj, arkolási díj, stb. megítélése is ugyanez, ha annak elszámolására a telefonszolgáltatás részeként kerül sor. 3. ngatlan bérleti díj Elszámolási időszak Fizetési határidő Teljesítési időont 8

9 24. augusztus szetember október szetember 3. Az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is 24. június 3-át követő időszakra esik. 4. Gé, berendezés bérleti díj Elszámolási időszak Fizetési határidő Teljesítési időont 24. szetember szetember október. 24. szetember 7. Az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is 24. június 3-át követő időszakra esik. A számlázást érintő további változás értelmében az adóalany köteles az általa használt számlázó rogram: c) nevét, azonosítóját; d) fejlesztőjének nevét, és ha van adószámát; e) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; f) beszerzésének, használata megkezdésének, vagy saját fejlesztésű rogram használata esetén a rendeltetésszerű használatbavételének időontját; E-Controlling című szakmai folyóiratunkban közzétett szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alaján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. a d) ont szerinti időontot követő 3 naon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. Emellett az adóalany köteles a használatból kivont rogram adatait, továbbá a használatból történő kivonásának időontját is bejelenteni az adóhatóság számára. Hasonló bejelentéseket kell megtenniük azoknak az adóalanyoknak, akik számláikat online számlázási rendszeren keresztül bocsátják ki, a bejelentés adattartalma azonban eltér. A bejelentéseket egy külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni, méghozzá 3 naon belül. Az első bejelentést elegendő 24. november 5-ig megtenni, azaz a jogszabály bevezetésére tekintettel a jogalkotó további 5 naot biztosított az adózóknak. A számlázási rogramhoz a fejlesztőknek továbbra is dokumentációt kell készíteniük, amelyet a felhasználók rendelkezésére kell bocsátaniuk. A számlázási rogram nem rendelkezhet olyan funkciókkal, amelyek nem szereelnek a rogram dokumentációjában. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a rogram funkciói megváltoznak, akkor a dokumentációt is frissíteni kell. A felhasználónak a rogram dokumentációját meg kell őriznie, méghozzá az ezen számlázó rogrammal kibocsátott számlákban áthárított adó megállaításához való jog elévüléséig. Ez vonatkozik a rogram valamennyi kiegészítésére, illetve módosítására is. Az adóalany ennek a megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet. E-Controlling XV. évfolyam, tizedik szám, 24. október Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft. 39 Budaest. Váci út. 9. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs Hu issn Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: nternet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. 9

10

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban!

Határozza meg és jellemezze az ár-, érték- és volumenváltozást %-ban és forintban! 1. Egy fúvós hangszereket forgalmazó cégről a következő adatok ismertek: Termékcsoportok Forgalom 2003-ban A volumen változása Fafúvós 50 +50 Rézfúvós 30 +30 Egyéb +10 Összesen: Továbbá ismert, hogy a

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁST TORZÍTÓ TÉNYEZŐK ÉS KISZŰRÉSÜK

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁST TORZÍTÓ TÉNYEZŐK ÉS KISZŰRÉSÜK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR KONTROLLING-ELLENŐRZÉS INTÉZETI TANSZÉK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BLUMNÉ BÁN ERIKA ADJUNKTUS ELEMZÉS-ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA ÉS RENDSZERE 2. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Mérés és elemzés (Költség- és eredményelemzés)

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Mérés és elemzés (Költség- és eredményelemzés) Gyakorló feladatok a Kontrolling alajai tárgyhoz. feladat Egy vállalkozás termeléséről az alábbi adatokat ismeri: Termelési érték Termelés (db) Közvetlen anyagköltség előző év tárgy év előző év tárgy év

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. . feladat Egy vállalkozás termelésérõl az alábbi adatokat ismeri: Termelési érték Termelés (db) Közvetlen anyagköltség elõzõ év tárgy év elõzõ év tárgy év elõzõ év tárgy év "A" termék 5 96 4 8 "B" termék

Részletesebben

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját! Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Utólagos eredményelemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Utólagos eredményelemzés 1. feladat Egy ipari tevékenységet folytató vállalkozás termékeirõl az alábbi információkat ismeri: Termék Mennyiség db) Egységár Ft/db) Önköltség Ft/db) Terv Tény Terv Tény Terv Tény A 16 15 82 81 54

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Minőség

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Minőség Gyakorló feladatok a Komlex elemzés tárgyhoz. feladat Egy vállalkozás termelőfolyamatának minősége a következőkéen alakult: Megnevezés Termelés vezértermékben (db Selejt (db terv tény terv tény I. sz.

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

Tartalom 1 Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer a gyakorlatban 8 Adósarok: Rendelkezés az adóról

Tartalom 1 Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer a gyakorlatban 8 Adósarok: Rendelkezés az adóról E-Controlling E-Controlling Szakmai folyóirat XV. évfolyam 7. szám 2015. július Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TA- NÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal kapcsolatos

Részletesebben

STATISZTIKA I. 3. rész. T.Nagy Judit

STATISZTIKA I. 3. rész. T.Nagy Judit STATSZTKA. 3. rész T.Nagy Judit tnagy.judit@hjf.hu Standardizálás és standardizáláson alauló indexszámítás nhomogén (heterogén) sokaságokra vonatkozó átlagok; intenzitási viszonyszámok (átlagbérek, átlagos

Részletesebben

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 5. előadás Érték-, ár-, és volumenindexek http://uni-obuda.hu/users/koczyl/gazdasagstatisztika.htm Kóczy Á. László KGK-VMI Az indexszám fogalma Gazdasági elemzésben fontos

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály Aktualitások az adózásban 2014. november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály A reklámadó szabályai Jogszabályi háttér A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény + a reklámadóról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Statisztika I. 7. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 7. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 7. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre STATISZTIKAI INDEXEK STATISZTIKAI INDEXEK Index: latin eredetű szó, egyszerűen mutatót jelent A statisztikai indexszám: - komplexebb tartalmú, - többet

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 3. szám, 2016.január 14. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Mérés és elemzés (Tényezőkre bontás) 1. feladat

Gyakorló feladatok a Kontrolling alapjai tárgyhoz Témakör: Mérés és elemzés (Tényezőkre bontás) 1. feladat . feladat Egy vállalkozás termeléséről az alábbi adatokat ismeri: Megnevezés mennyiségi egység terv tény Termelés db 2 Fajlagos anyagfelhasználás kg/db 8, 9, Anyag egységár Ft/kg 25,, Fajlagos munkaórafelhasználás

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Gazdasági elemzés 1. 4 alkalom. Budaházy György

Gazdasági elemzés 1. 4 alkalom. Budaházy György Gazdasági elemzés 1. Termelés és értékesítés 4 alkalom Budaházy György A termelı és szolgáltató tevékenység elemzése 1. A tevékenység besorolása (TEAOR) 2. A termelés mérése 3. A termelési érték elemzése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

EKAER kérdések és válaszok

EKAER kérdések és válaszok EKAER kérdések és válaszok Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 2015. március 11. Kérdés: Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS TÖBBTÉNYEZŐS GAZDASÁGI JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, A TÉNYEZŐKRE BONTÁS MÓDSZEREI

3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS TÖBBTÉNYEZŐS GAZDASÁGI JELENSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, A TÉNYEZŐKRE BONTÁS MÓDSZEREI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR SZÁMVITELI INTÉZETI TANSZÉK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BLUMNÉ BÁN ERIKA ADJUNKTUS ELEMZÉS-ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA 3. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ LAP TÉNYEZŐKRE BONTÁS

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

A vállalat belső tevékenységi rendszere.

A vállalat belső tevékenységi rendszere. A vállalat tevékenységi rendszere 01. rész Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium A vállalat belső tevékenységi rendszere. Az alapvető célból lebontott vállalati célrendszer megvalósításához szükséges

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a januári adatok alapján

KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a januári adatok alapján KÖZLEMÉNY A monetáris pénzügyi intézmények mérlegeinek alakulásáról a i adatok alapján ban a monetáris bázis 165,2 milliárd forinttal 2239,8 milliárd forintra csökkent. A forgalomban lévő készpénz állománya

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához Példa a közbenső ek konszolidálásához 1) Az AV (anya) 800 Ft/db előállítási költséggel 2000 db terméket gyártott és az év folyamán értékesített az X (leány)-nak 1000 Ft/db + áfa egységáron. A számla a

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: zsebszámológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: zsebszámológép A 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. Tájékoztató A vizsgázó az első

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2144-06 Statisztikai szervezői és elemzési feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 2. Előleg és barter 1999 augusztus (mod. 2009.07.) Előleg Az előleg ÁFA köteles

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó szabályozás változása

TÁJÉKOZTATÓ. Időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó szabályozás változása TÁJÉKOZTATÓ Időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó szabályozás változása I. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 55. -a szerinti főszabály értelmében

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok 2014.10.18. Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A standard költségszámítás problémájával Magyarországon Ladó (11) és Koltai (12) munkáiban találkozhatnak.

A standard költségszámítás problémájával Magyarországon Ladó (11) és Koltai (12) munkáiban találkozhatnak. 6.3.6. A standard költségszámítás és vezetői döntéstámogatás A standard költségszámítás problémájával Magyarországon Ladó (11) és Koltai (12) munkáiban találkozhatnak. Az angolszász irodalomban a vezetői

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Áfa-törvény változás - előleg. Kedves Partnereink!

Áfa-törvény változás - előleg. Kedves Partnereink! Áfa-törvény változás - előleg Kedves Partnereink! Mint ahogyan már tájékoztattuk Önöket, 2009. július 1-jével az általános adómértéket 20%-ról 25%-ra emelkedett, (bizonyos termékek esetében 18%-ra csökkent).

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

STATISZTIKA. Gyakorló feladatok az első zh-ra

STATISZTIKA. Gyakorló feladatok az első zh-ra STATISZTIKA Gyakorló feladatok az első zh-ra A változás átlagos üteme év Kenyér Ft/ kg bázisindex % 2002 151 100,0 2003 156 103,3 2004 178 117,9 2005 173 114,6 2006 179 118,5 2007 215 142,4 I = n 1 l i

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A reklámadóról szóló évi XXII. törvény július 5-i hatállyal történő módosításai

A reklámadóról szóló évi XXII. törvény július 5-i hatállyal történő módosításai A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. július 5-i hatállyal történő módosításai Az adókötelezettség, az adóalany (1) A Ratv. 2. (1) bekezdése szerinti valamennyi adóköteles csatornán keresztül

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL.

BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL. BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL. Az adójogilag releváns tényállás a következő: a magyar eladó közösségen belüli értékesítést végzett egy másik tagállamban bejegyzett adóalany részére és a közösségen belül

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Blumné Bán Erika Kresalek Péter. Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz

Blumné Bán Erika Kresalek Péter. Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz Blumné Bán Erika Kresalek Péter Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz Blumné Bán Erika Kresalek Péter Példatár és feladatgyûjtemény a vállalati tevékenységek

Részletesebben

News Flash. August, Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell

News Flash. August, Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell News Flash August, 2016 Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell A transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettséget megfogalmazó

Részletesebben