MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MolnÆr--lajegyzet -11-03.qxd 2013.11.06. 18:05 Page 99"

Átírás

1 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 99 Molnár Gábor Tamás HANG ÉS LÁTVÁNY FÜST MILÁN ELBESZÉLÕ PRÓZÁJÁBAN Elõadásomban Füst Milán néhány rövidprózai elbeszélésének és kisregényének alapján igyekszem általános megjegyzéseket tenni e próza egyes stiláris vonásairól, közelebbrõl az elbeszélõ hang és a hozzá kapcsolódó tudat(ok) problémáiról, a hang és a hang által teremtett látvány viszonyáról. A bemutatás óhatatlanul vázlatszerû: néhány rövid elbeszélés összehasonlító mérlegelése után az Advent egy szövegrészletével foglalkozom, majd A cicisbeo címû novellát értelmezem valamivel részletesebben, ám még mindig vázlatosan. Ismert tény, hogy Füst Milán elbeszélõ prózájában meghatározó szerep jut az egyes szám elsõ személyû névmásoknak. 1 A nyelvtani elsõ személyûség nem minden esetben jelenti, hogy az elbeszélés valóban autodiegetikus, önéletrajzi jelleget ölt. Az aranytál címû kisregényben az elbeszélés keretében megszólaló magyar úr és az amerikai fõhõs közötti magatartáskülönbség vezet az amerikai önéletrajzi narratívájához, a magyar elbeszélõ funkciója a kontrasztív keret biztosítására szorítkozik, s talán a kisregény kompozicionális megoldatlanságai közé sorolható, hogy a tengerentúli S. elbeszélése végén Szabó úr már érdemben nem is veszi vissza a szót, csupán egyetlen rövid bekezdés jelzi a keret visszazáródását. Több novellában (így az Éjjel az erdõn vagy a Lehel kürtje címûben) a gyermek-elbeszélõ egy közösség tagjaként határozza meg magát, tehát az egyes számú mellett a többes szám elsõ személy is közép- 1 Az ezzel a kérdéssel foglalkozó újabb szakirodalomból ld. Schein Gábor, Az énregényben a Másik: a kapitány és felesége. Füst Milán: A feleségem története, Irodalomtörténet 2007/4, 457. Urbanik Timea, Találkozások, in Kovács András Kristóf Szabolcsi Miklós, szerk., Füst Milán-dialógusok, Bp., Anonymus, 2000,

2 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 100 ponti szerepûvé válik. Ezekben az esetekben az elbeszélõ hangja némiképp a tanúságtétel szerepét tölti be, miközben a többes számú szólamok a közösségi tekintélyt is biztosítják a történetmondónak. S mi gyerekek persze megtudtuk Makucitól összeveszésük egész történetét is. 2 Az elbeszélõ ebben a két szövegben egyszersmind névtelen mellékszereplõje is a történetnek: a Lehel kürtjében az õ meggondolatlansága okozza az iskolások hazafias összeesküvésének kudarcát, míg az Éjjel az erdõnben õ is elkíséri a szép Tinkucát erdei kalandjára, egy ponton még testi jelenlétének is külön nyomatékot adva, amikor is a lány megöleli õt. ( Jó meleg volt az ölelése, bizony jól esett, mert egy kicsit még fáztam is. Amellett éreztem ám, hogy Tinkuca hogy remeg. (Ö 354)) Az Azok a gonosz gyerekekben az elbeszélõ szintén grammatikailag jelzi saját kötõdését a történet helyszínéhez ( kisvárosunkban (Ö 373)), míg az elbeszélés menetét meghatározó tudás- vagy hiedelemmozzanatokat többnyire közösségi tudathoz köti ( szent embernek mondta mindenki (Uo.), máris a következõ híre terjedt a dolognak (Ö 377)). Ebben a keretben tehát a közösségiség alapozza meg azokat a klisészerû, általános érvényû fordulatokat, amelyek az elbeszélést valamely példázatszerû jelentéshez közelítik: Csakhogy a szerencse forgása is kiszámíthatatlan. Épp erre nyílt még alkalom (Ö 379). Az elbeszélés nagy része éppen a közösségi erkölcs fikciójának erejét viszi színre a gyerekek azt hiszik, hogy Menyhárt bácsi tükrében minden rossz cselekedetüket látja, ám az utolsó bekezdésben ez a fikció leleplezõdik, s a gyerekek ismét csínyekre készülnek, például azt tervezik, hogy gombostûket rejtenek nõvéreik párnahuzatába. Ezt a fordulatot és az egész szöveget ugyancsak egy általános klisé zárja le, immár a renitens gyerekek tudatához kötõdve: És mert a nõkkel különben se lehet másként boldogúlni, csakis így (Ö 386). Az itt felhozott gyors példák leginkább csak azt hivatottak igazolni, hogy Füst Milán prózájában, sõt még meglehetõsen hasonló szerkezetû rövid darabokban is változékony szerepeket tölt be az elbeszélõ hang instanciája. Az elsõdleges én-elbeszélõ betöltheti a fõhõs, a szemtanú, a közönség és a krónikás szerepét is. Ezt a funkcionális vál- 2 Füst Milán, Öröktüzek, Bp., Magvetõ, 1961, 348 (A továbbiakban: Ö). 100

3 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 101 tozékonyságot azonban viszonylagos stiláris és kisebb mértékben tematikai homogenitás ellensúlyozza. Nem tudok erre vonatkozó részletes vizsgálatról, de megítélésem szerint kiragadott idézetek alapján nehéz volna eldönteni a Füst-próza felületes ismeretében, hogy egy-egy szövegdarab a Nevetõk Jenõjéhez vagy Andorjához, az Advent baronetjéhez, az Aranytál amerikaijához, az Õszi vadászat Mihályához, Störr kapitányhoz vagy az Ez mind én voltam egykor valamely beszélõjéhez tartozik-e. Ez a kétely egyformán vonatkozik a gyakorta felbukkanó általános, közmondásszerû ítéletekre, az elbeszélõ múltbeli és jelenbeli helyzetét mérlegelõ, tépelõdõ szólamokra és az elbeszélt jeleneteket megszakító természetleírásokra, amelyek rendre a fény és a sötétség, látvány és hanghatások viszonyaiban megtapasztalt epifániaszerû pillanatokra térnek vissza, ezeket sokszor tükörszerûen viszonyítva az elbeszélt történetek során vagy azokat követõen bekövetkezõ megértésaktusokra. Az elbeszélésben megjelenített fényeffektusok és a megértés vagy annak hiánya közötti összefüggés a recepciótörténetben komoly szerepet kapott és külön értekezés témája is lehetnek, ezúttal csak abbéli példaértéke miatt említem, hogy alátámaszthatja a Füstpróza viszonylagos homogenitásának benyomását, hiszen hasonló látványok bemutatásával találkozhatunk a Nevetõkben (ahol Jenõ következetesen a köd és a napfény allegóriáival hivatkozik a megértés hiányára 3 ), az Aranytálban (amelyben a napfényt a szereplõk mind a személyiség analogonjaként, mind pedig a történelem végsõ mozgatójaként megnevezik, valamint a hold is fontos szerepet játszik a sorsdöntõ jelenetben 4 ), valamint természetesen A feleségem történetében is. Az Advent Lukács-evangéliumi mottója ugyancsak a nap jelszerûségére hivatkozik, s a kisregény egy jelentõs fordulatát, a fõhõs-elbeszélõ cselekvõkészségének feltámadását egy jellemzõen szinesztéziás leírás jeleníti meg, amelyben a hajnali látvány és az ekkor megtapasztalt hanghatások mintegy egymásra montírozva jelennek meg: 3 Így Andor elbeszélésének végén, amikor Jenõ értetlenségében magára marad: Kábultan ácsorogtam ott tovább. A nap beletûzött a szemembe. Füst Milán, Kisregények, Bp., Magvetõ, 1958, 344 (A továbbiakban K) 4 K , 506, 556 skk. 101

4 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 102 Kinn a fuvaros kiáltásai hasították át a ködöt s néhány lámpás fénye imbolygott a sötétben. // Rögtön felugrottam a vackomról s magamra kapva legjobbik ruhámat, mosdatlan szaladtam ki az utcára. // Különös ám a hajnali zaj! Kipróbáltam én már mindenfélekép! Akár fennmaradtam egész éjszaka, akár kora hajnalban keltem rendkívülien tudott mindig hatni reám. Úgy látszik, a hangoknak talán más is a természetük ilyenkor, másként hatolnak át a derengés finomabb közegén: ez a ferde, gyenge fény talán meg is változtatja természetüket? A kiáltás a kapualjban oly magánosan teng-leng s a csizmák koppanása is a kemény rögön oly idegenszerû, különös s mintha bizony egy üres világ visszhangzana utána. [...] S én csak most ébredek rá, hogy mindeddig milyen lusta, mozdulatlan életet éltem. (K 86 87) E passzusban nem csak a hallás és látás keveredik össze, hanem ugyancsak egymásra íródnak az egyedi és az ismétlõdõ események, valamint a külvilág és az elbeszélõi tudat tartalmai, a konkrét dolgok és események megnevezése illetve a narrátor általános természetû megjegyzései. Az elbeszélõ explicit reflexiója a leírást az elbeszélt történet tükreként is feltünteti, miáltal stilárisan közelíti is a Füst egyéb prózai mûveibõl származó egyéb példákhoz. Külsõ szempontból tehát nem csak a kisregény saját cselekményét példázza, hanem egyszersmind a Füst-próza egy sajátos alakzatát is felismerhetõvé teszi. Ebbõl a szemszögbõl pedig feltûnõvé válhatnak az elbeszélõi szólam megkettõzõdésének nyomai, amelyek a szövegrészt akár a fikcióképzés allegóriájaként is olvastathatják. Az elbeszélõ köznyelvi fordulattal saját gondolatait is látványként nevezi meg ( úgy látszik ), a megjelenített világot a mintha móduszába helyezi, és ürességét hangsúlyozza. A lámpás gyenge fényénél részlegesen érzékelhetõ külvilág itteni képe szinte megfelel a teremtett irodalmi világról adott ismert fenomenológiai hasonlatnak: mintha egy fénycsóva egy táj valamely részét világítaná meg számunkra, melynek többi része eltûnik a meghatározatlan homályban, de [a világ] a maga meghatározatlanságában mégis ott van. 5 5 Roman Ingarden, Az irodalmi mûalkotás, ford. Bonyhai Gábor, Bp., Gondolat, 1977, 226, 102

5 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 103 A megkettõzõdés természetesen a szöveg egészét érinti, amennyiben hitelt adunk az 1949-es elõszóban megfogalmazott szerzõi önértelmezésnek, és az angliai katolikusüldözések korába helyezett cselekményt a Tanácsköztársaságot követõ megtorlások allegóriájaként értelmezzük. A világ kongó üressége ebben a vonatkozásban az allegória képi síkjának díszletszerûségét is megjelenítheti. A belsõ-külsõ ellentét ugyanakkor más értelemben is motiválttá teszi a leírás és a cselekmény közötti viszonyt, hiszen a szöveg fõ témája éppen az, hogy az elbeszélõ titkolni kénytelen nemcsak a kíméletlen megtorlással szembeni ellenérzését, hanem saját identitását és katolikus meggyõzõdését is. Ez a titkolózás ugyanakkor nem vezet egyszerûen a rejtett belsõ és a nyilvános külsõ közötti ellentéthez, hiszen az elbeszélõ sokakat titkos katolikusnak vél, a kisregény váratlan zárlata, a Baronet és van Gelden bíró beszélgetése majd az aranyozó felmentése lehetõvé teszi, hogy magát a rettegett bírót is katolikusnak gondoljuk. Ezt a lehetõséget egyébként a vádlott hihetetlen foglalkozása ( templomtorony-aranyozó ) és a bíró neve (Van Gelden) közötti képzettársítás is alátámasztja, akárcsak a holland hangzású névben rejlõ germán etimológia ez utóbbi azt is megengedi, hogy a bírót bérencként tartsuk számon, és azt is, hogy nevét háborgó lelkiismeretével (ang: guilt) hozzuk összefüggésbe. Mind a foglalkozás-, mind a személynév a teremtett világ valószerûségét, érzékletes vagy látványszerû jelenlétét csökkenti (az elbeszélõ maga jegyzi meg, hogy ilyen foglalkozás aligha lehetséges), és az allegória mûviségét hangsúlyozza ez utóbbi nem egyenlõ az értelmezés egyöntetûségével, de az olvasót mégis a megjelenített világ és a feltételezett fogalmi vagy történelmi jelentés közötti ingamozgásra készteti. Mindez természetesen az elbeszélõ hang megkétszerezésével együtt jár, ami újfent a kivágott szövegrész és a Füst-próza tágabb kontextusa közötti szoros összefüggést mutathatja meg. A történeti idõket összekötõ allegorikus kapocs a Baronet és a huszadik századi szerzõ tudatállapota közötti hasonlóság kérdését veti föl. A Füst-prózakánon központjában álló A feleségem története körüli kritikai disputák megkerülhetetlen kérdése, hogy a mû hibáztatható-e a szabálytalan nyelvhasználatáért, stiláris zavarosságáért, vagyis hogy a szöveg 103

6 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 104 mondatait Störr avagy Füst hangján szólaltatjuk-e meg. 6 Ha a mûvet nem a Füst-prózától elszigetelve olvassuk, akkor a szerzõ és a teremtett elbeszélõ közötti narratológiai különbség viszonylagossá válik, különösen az Ez mind én voltam egykor felõl visszaolvasva. A kései mû ugyanis ebben az összefüggésben szerkezetileg leképezi a narratív hang más mûvekben felbukkanó problémáját: a mûben megszólaló szólamokat Hábi-Szádi saját invencióiként azonosítja, s õt magát is a szerzõ alteregójaként foghatjuk föl: a számos szereplõi és elbeszélõi szólam egyetlen teremtõ tudathoz kapcsolódik. Alighanem amellett is hozhatók föl érvek, hogy Füst itt a polifonikus regény szerkezetét imitálja, ugyanakkor az ezzel ellenkezõ mintázat is felfedezhetõ: a csattanóként felvonultatott leleplezõ gesztus úgy is felfoghatü, mint ami végsõ soron a szerzõ világnézeti kontrollját hivatott kifejezni a mû fölött. A szerzõi szubjektum megsokszorozódása, osztódása és sokfélesége tehát egyfelõl egymásnak ellentmondó gondolati szólamok mellérendelõ szerkesztését teszi lehetõvé, miközben ezek a szólamok mégis egyetlen szubjektum belsõ vívódásaiként, gondolatkísérleteiként azonosíthatók. Ha elfogadjuk, hogy a személyes hang és az elbeszélõi szerepek közötti összjáték adja a Füst Milán-i prózastílus egyik központi motívumát, akkor nem lehet véletlennek tekinteni A cicisbeo címû szöveg kitüntetett szerepét az Öröktüzek c. összegyûjtött elbeszéléskötet élén. Ahogy az Adventbõl némiképp véletlenszerûen kiragadott részletet is tekinthettük a Füst-próza önreflexiós pillanatának, úgy ez a különös címet viselõ elbeszélés is vizsgálható a füsti prózapoétika játékos önkommentárjaként. A feleségem története novella-testvérének is nevezett szöveg 7 a nagyregényhez sokban hasonló motívumokkal dolgozik. Ezek közül a fiatalabb feleség, a szerelmi féltékenység és a zene motívumait érdemes elsõre kiemelni. Az elbeszélõ itt levélíróként tûnik föl: Alessandro 6 Ld. Schein, i.m. 7 Mesterházi Gábor megjegyzése A feleségem története digitális kiadásához írt tanulmányban: (A megírás körülményei, 52. jegyzet) 104

7 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 105 mester barátjának, Giovanninak írva meséli el a történetét. A hang problémája több szinten is elõkerül a szövegben: az elsõ ilyen összefüggés a zenéé. A mester beszámol arról, hogy öregkorára visszatért a hegedûkészítéshez. A szöveg több utalása is megerõsíti a hegedû és a nõi test közötti hasonlóság fontos szerepét ez Füst más mûveiben, így a Nevetõkben is elõkerülõ motívum. Ez a szöveg azonban tovább feszíti az analógiát: az elbeszélõ nem is a feleség, hanem a szeretõ fülére, a hallás szervére mondja, hogy mintha hegedûkészítõ metszette volna (Ö 10). Az utalás tehát játékosan komplex, a zeneszerszám és a nõi test közötti metaforikus viszonyt a szöveg a szeretõ fülének metonímiájával cseréli föl, miáltal a testiség és a hallás közötti összefüggést is jelzi. Ez a nyelvi mozzanat sûrítetten jelzi azt, ami a szöveg cselekményében is nyomon követhetõ: a hang és a testiség között ugyanis még egy összefüggés mutatkozik, méghozzá az, hogy mindkettõ hiányként jelenik meg a szövegben. A feleségét hûtlenséggel gyanúsító öregember ugyanis nem egyszerûen beszámol testi gyengeségérõl, hanem az elbeszélés egész nyelvét ennek a testi elhasonulásnak az alakzatrendszere szervezi meg. Már az elbeszélést nyitó leírás is motozásként említi meg az öreg saját mûhelybeli munkáját. Miközben a hallgató nézõpontjával azonosuló fiktív beszéd ( ha látnád vagy hallanád ) alapján a mûhelyben dolgozó öreget akár kísértetként is azonosíthatjuk, a szöveg tulajdonképpen épp ellenkezõleg, lélektelen testként nevezi meg a munkálkodó öregembert. Az elbeszélõ a másik Giovannival, a Sacerdote nevû zsidó származású szerzetessel beszélgetve tagadja test és lélek különválasztását, mire az megjósolja, hogy fog õ még testetlen lélekkel találkozni ez a jóslat a novella zárójelenetében be is teljesül. A test és a lélek szétválásának ugyanakkor nyelvi nyomai is vannak, fõképp azon fogalmazásmódban, amely hol konvencionálisabb, hol eredetibb fordulatokkal az egyes testi funkciókat elválasztja az integer személyiségtõl, és mintegy automatizmusokként vagy éppen idegen mûködésekként mutatja be ezeket ( Nem sírok pedig, semmitse sírok, csak a könnyeim folynak. (Ö 20) Az elbeszélés végére a narrátor teljes énvesztésrõl számol be ( én már nem vagyok én, de nem is lehetek soha többé (Ö 24, kiemelés az eredetiben)), amit viszont a testetlenség képeivel ír 105

8 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 106 le: levegõként mutatja be magát. Nem véletlen, hogy ez a folyamat erõsen kötõdik a hang és a hangtalanság képzetköréhez is. Az imént említett automatizálódó testi funkciók és önállósodó testrészek jó részt akusztikus effektusokhoz kötõdnek: ( Ez a fájdalom hördült fel a mellembõl mindenekelõtt ; Szívemben és fülemben immár süket volt a csend (Ö 16;17)). A megcsalatását leleplezni készülõ ám végül ettõl visszatorpanó elbeszélõ ugyancsak nagy hangsúlyt fektet mozgásának nesztelenségére, a megolajozott ajtószárnyakra, puha papucsokra és nyikorgásmentes lépcsõjárásra. A hangtalanság eme fontos szerepe a történet kísérteties vonásait erõsíti: a megtorpanás utáni második lépcsõjárásnál az elbeszélõnek már nem kell figyelnie a lépcsõre, az egyáltalán nem nyikorog a léptei alatt. Az elbeszélés cselekményét tehát más Füst-szövegek zárlatához hasonlóan (A feleségem története mellett itt például a Karácsonyi történet említhetõ) egy nem-cselekvés, visszahõkölés zárja. Az elbeszélõ eredeti szándékáról az olvasónak csak sejtései lehetnek, pusztán annyit közöl az elbeszélõ, hogy a halálnál rettenetesebb terveket forgat a fejében ám már itt megjegyzi, hogy saját figyelme is folyton elterelõdik e szörnyû tervekrõl (Ö 18). A megtorpanás akár a nagyregényben itt is kísértetlátomáshoz kötõdik, ám itt a Ricci mester szellemével való találkozás után az elbeszélõ magáról is immár élettelen kísértetként számol be ( széthasadt az életem, kísértet lettem, kába semmi, és nézem éppen, hogy ez az ostoba testem mit csinál most és hova megy, amit valóban életnek neveznek: abból semmi, de semmi nincs bennem többé, ebbõl tehát joggal következtethet akárki, hogy én már csakugyan nem is élek. Vagy amennyiben igen, túléltem a halálomat, Giovanni barátom (mind Ö 26). Az elbeszélõ tehát maga is bizonytalan abban, hogy halálának bejelentését szó szerint avagy átvitt értelemben kell értenünk. Ha az olvasó az utóbbi lehetõség mellett dönt, valószínû, hogy a halált a csalódással, a szerelem kialvásával hozhatja összefüggésbe (fõleg, ha felfigyel az élet gyertyája motívumra, és észreveszi, hogy a feleséget Fiamettának, lángocskának nevezik), valamint azzal, 106

9 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 107 ahogyaz öregember végleg lemond a testi örömökrõl, és átengedi azokat a fiataloknak. 8 Ám nem kizárt az sem, hogy az utolsó lapon ismétlõdõ önértelmezést szó szerint értelmezzük, és a történetmondó Alessandro mesterre kísértetként gondoljunk. Ez megerõsítené a szöveg eleji motozás már említett értelmezését, azt a feltételezést, hogy az elbeszélõ teste és lelke elvált egymástól: a papnak a kísértetlátomást megelõlegzõ második jóslata indítja be Alessandro mester megbetegedésének folyamatát (Ö 13). Némiképp bonyolítja azonban az összképet, hogy a szövegben a halál úgy is megjelenik, mint testileg érzékelhetõ dolog, ezáltal megnehezítve a szellemi és a testi különválásának elképzelését: mióta halálomat érzem magamban és körülöttem (de nem mint valami princípiumot, érts meg, hanem megfogható módon, mint valami tárgyat) (Ö 20). A szöveg nyelvének ilyen komplexitása és a motívumok egymásba íródása akadályozza meg, hogy a novellát egyszerû kísértettörténetként olvassuk. Azt is mondhatjuk, a szöveg attól igazán kísértetiesen nyugtalanító (unheimlich), hogy nem ad pontos magyarázatot a kísértetiesség értelmezését lehetõvé tévõ alakzatra, test és lélek szétválására, hanem megtartja a szó szerinti és a figuratív értelmezés közötti feszültséget. Ehhez kapcsolható a szöveg azon jellegzetessége is, hogy az alcím szerint Alessandro mester levelét olvassuk Giovannihoz. Ha tehát a szöveget kísértettörténetként olvassuk, Alessandro hangját testetlen, földöntúli hangként azonosíthatjuk. Sõt, nem is kell az õ hangját elképzelnünk, hiszen azt is gondolhatjuk, hogy a barát kölcsönzi hangját Alessandro motozó írásának. Ezt azonban újfent ellensúlyozza, ha megfigyeljük, hogy az alcímben megnevezett barát ismeretlen, tehát a rá való hivatkozás nem megoldja, csupán elhalasztja az elbeszélõ hanggal kapcsolatos dilemmákat. A cicisbeo címû novella e vázlatos értelmezésébõl is látható, hogy a szöveg komplex módon sûríti és viszi színre az elbeszélõ hang és a 8 A cicisbeo, a feleség lelki barátja a nem létezõ Fiatala községbõl (!) származik, s amikor a mester Fiamettának mesél a környék földrajzáról, a feleség megjegyzi, hogy szeretne inni a Fiatalánál fakadó forrásból, ezen a mester haragra gerjed, noha többször is megjegyzi, hogy nem a cicisbeóval kapcsolatban említette a forrást). (Ö 13 14) 107

10 MolnÆr--lajegyzet qxd :05 Page 108 látványként megjelenített motívumok, a fabuláris és a figuratív szintek közötti szövegmozgások jelentéslehetõségeit. Ezen problémák és motívumok egy része a füsti elbeszélõ stílus tipikus vagy legalábbis visszatérõ elemeinek tekinthetõ. Az összetett felépítésû és rejtélyes novellát tekinthetjük az életmûvön belüli olyan csomópontnak, amely lehetõséget teremt ezeknek az elemeknek a koncentrált vizsgálatára és kritikai reflexiójára. 108

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története

Lengyel András. Esszé a szociológiáról. Huszár Tibor: A magyar szociológia története Lengyel András Esszé a szociológiáról Huszár Tibor: A magyar szociológia története Huszár Tibor könyve nem szokványos szociológiatörténet. Részben azért, mert a tárgyhoz tartozna magának a szerzőnek az

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

...A FAJI GYÛLÖLET IGAZOLÁSA BÜNTETENDÔ *

...A FAJI GYÛLÖLET IGAZOLÁSA BÜNTETENDÔ * Sajó András...A FAJI GYÛLÖLET IGAZOLÁSA BÜNTETENDÔ * Az Alkotmánybíróság 18/2004. (V. 25.) AB határozata mintha egyszer és mindenkorra ellehetetlenítette volna Magyarországon a rasszista gyûlöletbeszéd

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

A felfeslõ varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok * Sághy Miklós

A felfeslõ varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok * Sághy Miklós Imágó Budapest (1 [22]) 2011, 4: 83 96 A felfeslõ varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok * Sághy Miklós Dolgozatomban Szomjas György 1968-ban bemutatott Diákszerelem címû filmjét elemzem, mely különös

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én

ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én ÉDES ANYANYELVÜNK Bács-Kiskun megyei forduló Kiskunhalas, 2009. április 4-én SZÓBELI FELADATOK Válasszon ki egyet a szóbeli témák közül! A felkészüléskor készített vázlatot használhatja a háromperces megnyilatkozáskor,

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

TOVÁBB A DAMASZKUSZI ÚTON. Mészöly Miklós: Saulus. ugyanis érzésem szerint ez nem lenne helyes interpretáció. Ugyan ki tudná megmondani,

TOVÁBB A DAMASZKUSZI ÚTON. Mészöly Miklós: Saulus. ugyanis érzésem szerint ez nem lenne helyes interpretáció. Ugyan ki tudná megmondani, TOVÁBB A DAMASZKUSZI ÚTON Mészöly Miklós: Saulus Ha van kézenfekvő illusztrációja annak, amikor egy szubjektum számára kizökken az idő, akkor az a pálfordulás története. Szándékosan nem nevezem példázatnak

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 2. 2013. 14. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2013. (VI. 20.) AB határozat a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 269/C.

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Összetett érvelések Hosszabb szövegekben vagy beszédekben számos esetben találkozunk összetett érvelésekkel. (Lásd előző dián a 22-es csapdájának

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok I. Könyv: A személyek / 3 Vita Az orvos beteg jogviszony az új Ptk.-ban Jobbágyi Gábor / 15 Szerzõdésátruházás Gárdos Péter / 20 Polgári jogi kodifikáció

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 81 MOSOLYGÓ ZSUZSA LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ A közgazdasági elméletek egyik alapvetõ témája a lakossági megtakarítások vizsgálata.

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Takács Albert A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Az alkotmányosságról vallott felfogás lényegét 1. aligha lehet jobban szemléltetni, mint ha ez ugyanazon tárgykörben különbözô idôpontokban hozott

Részletesebben

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka,

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka, Íróportré 115 RAKOVSZKY ZSUZSA Szeretni való ez jut eszembe, és hiába nem akarom személyessé tenni az írást, de azzá lesz Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950) szövegei miatt. A hazai recepcióban is megfigyelhetõ,

Részletesebben

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 2 Szerkesztõbizottság Beke Pál Bíró Endre Bodor

Részletesebben

A SZERVEZETI TANULÁS FORMÁI ÉS MOZGATÓRUGÓI. Hogyan tanulnak a vegyes vállalatok a külföldi anyacégtõl? I. rész. 1. fejezet

A SZERVEZETI TANULÁS FORMÁI ÉS MOZGATÓRUGÓI. Hogyan tanulnak a vegyes vállalatok a külföldi anyacégtõl? I. rész. 1. fejezet tord szabo1.qxd 6/12/2003 10:26 AM Page 33 I. rész A SZERVEZETI TANULÁS FORMÁI ÉS MOZGATÓRUGÓI 1. fejezet Hogyan tanulnak a vegyes vállalatok a külföldi anyacégtõl? A tanítás hosszú út, a példa rövid.

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERÕSZAKOS BÛNCSELEKMÉNYEK HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY PROBLÉMÁRÓL. TÓTH ÁRON LÁSZLÓ doktorandusz (PPKE JÁK)

A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERÕSZAKOS BÛNCSELEKMÉNYEK HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY PROBLÉMÁRÓL. TÓTH ÁRON LÁSZLÓ doktorandusz (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare III. 2007/4. 235 250. A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERÕSZAKOS BÛNCSELEKMÉNYEK HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY PROBLÉMÁRÓL doktorandusz (PPKE JÁK) A nemi erkölcs elleni erõszakos

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében tekintettel a bírói gyakorlatra

A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében tekintettel a bírói gyakorlatra Trenyisán Máté A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében tekintettel a bírói gyakorlatra BEVEZETŐ GONDOLATOK Ahhoz, hogy Magyarországon a

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

6/3/08 9:49 PM. Illés Anikó

6/3/08 9:49 PM. Illés Anikó A mûvészet mérése Illés Anikó A z A t t e n d o m e t e r e r e d m é n y e i Jelen tanulmány a képzõmûvészet értékelésének néhány változatát kívánja bemutatni. Ennek során a figyelem leginkább azokra

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

A metaforikus jelentés metafizikai következményei

A metaforikus jelentés metafizikai következményei VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Ujvári Márta A metaforikus jelentés metafizikai következményei Az analitikus filozófiai irodalom ma már hagyományosnak tekinthető, Max Black-hez

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

LÁTÓSZÖG MÉRETES SZABÓSÁG, HELSINGÕR FÕTERÉN. Zsávolya Zoltán

LÁTÓSZÖG MÉRETES SZABÓSÁG, HELSINGÕR FÕTERÉN. Zsávolya Zoltán LÁTÓSZÖG PETÕCZ ANDRÁS: Arcok (Elbeszélések) Zsávolya Zoltán Palatinus Kiadó, Budapest, 2008 MÉRETES SZABÓSÁG, HELSINGÕR FÕTERÉN Az arc, mint a humánus létezõ, az ember jelölõ ikonja és bizonyos fokig

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 2. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 2. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 2. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Racionális vita, mint érvelési helyzet A racionális (érvelő) vitát tekinthetjük az érvelési alaphelyzetnek.

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Szociológiai Szemle 2007/3 4, 278 283. A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON FARAGÓ Péter MTA Szociológiai Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: peter.farago@meh.hu Tamás Pál (szerk.):

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Kant időfelfogása TELEGDI ÁRON

Kant időfelfogása TELEGDI ÁRON Kant időfelfogása TELEGDI ÁRON Ahhoz, hogy az időkoncepció helyét és jelentőségét Kant filo zófiáján belül kijelölhessük, és ez lenne a jelen írás alapkérdése, előbb az időfogalom elementáris értelmére

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Alanyeset Michel Foucault szubjektum-felfogása. Módos Ádám Sutyák Tibor

Alanyeset Michel Foucault szubjektum-felfogása. Módos Ádám Sutyák Tibor Imágó Budapest (2 [23]) 2012, 3: 33 54 Alanyeset Michel Foucault szubjektum-felfogása Módos Ádám Sutyák Tibor A metafizikai háttér Ebben a tanulmányban feltételezzük, hogy Michel Foucault gondolkodását

Részletesebben

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR Beszélgetés Majoros Márta szociálpszichológussal, narkológussal mélypont SORSRONTÓ SZENVEDÉLYEK A dohányzás, az alkohol, a kémiai szerek használata után a játékfüggõség

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Hollósi Hajnalka A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 27.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László és Mikola Miklós

Részletesebben

G. ISTVÁN LÁSZLÓ AZ EXTATIKUS KIFOSZTOTTSÁG KÖLTÉSZETE (VERSELEMZÕ ESSZÉ SYLVIA PLATH NÉGY VERSÉRÕL)

G. ISTVÁN LÁSZLÓ AZ EXTATIKUS KIFOSZTOTTSÁG KÖLTÉSZETE (VERSELEMZÕ ESSZÉ SYLVIA PLATH NÉGY VERSÉRÕL) G.ISTVÁNLÁSZLÓ AZEXTATIKUSKIFOSZTOTTSÁGKÖLTÉSZETE (VERSELEMZÕESSZÉSYLVIAPLATHNÉGYVERSÉRÕL) 2 Nem a dilettáns, a meggondolatlan mûélvezõ fél bennünk a leleplezõdéstõl, hanem inkább a leleplezõdés és a reflektálatlan

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Gerold László Olvasópróba A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Március idusa előtt új ősbemutató volt az Újvidéki Színházban. Aaron Blumm: Hamlett halott. Már közvetlen

Részletesebben

Bevezetés Magyarhermány kronológiájához

Bevezetés Magyarhermány kronológiájához Bevezetés Magyarhermány kronológiájához A mostanáig lappangó kronológia Jordáky Lajos hagyatékából került elõ. Máthé János 1944. augusztus 23-án kezdte el írni a falu kronológiáját: indoklása szerint azért,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság Otthonmentõ öv Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA

G. GÖDÉNY ANDREA OLVASÁSPEDAGÓGIA Document3 08/9/11 11:54 PM Page 59 OLVASÁSPEDAGÓGIA G. GÖDÉNY ANDREA Túlnan vélem átellenben éppen A szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztési lehetôség irodalmi szövegek körében az 5-6. évfolyamon

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk.

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott INDEX.HU Zrt. ( ) meghatalmazott jogi képviselőnk, Dr. Majtényi László (Dr. Majtényi László Ügyvédi Iroda ) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna

Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna Canettis Bestimmung des Dichters. Elias Canettis poetische Auffassung im Spiegel seiner Autobiographie. Debrecen 2003 1. Az értekezés tárgya, célkitûzése

Részletesebben

Magyarországon az elsõdleges energia-felhasználáson

Magyarországon az elsõdleges energia-felhasználáson NB4_bel.qxd 4/9/2008 6:26 PM Page 23 23 Sz. Bíró Zoltán A Déli Áramlat és a Nabucco Azt követõen, hogy Ausztria, Olaszország, Görögország, Bulgária és Szerbia elkötelezte magát a Déli Áramlat mellett,

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Ü ű ű Ö Á Á Ú Á Ü Ü ű ű Ü ű Ü Ü ű ű Ü ű ű Ü Ü ű Ü Ü ű Ü ű ű Ö ű ű Ü ű ű ű ű ű ű É Ü Ü ű Ü ű ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ő Ö Ü É ű Á Á É Á Ü Á Ü Ü Ü ű Ö É É Ú É Ú Ü É Ü Ü ű Ő ű Ü Á Ú Ü Ü É É Ü ű Ö ű Ó Ü

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Miklós Tamás A tudományos könyvkiadás lehetõségei 1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Bár a magyar tudományos könyvkiadás ma elevennek, gazdagnak látszik, jó

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről*

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* M a g á n j o g é s m u n k a j o g 2014/2 JeMa Czugler Péter Áron A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* A devizaalapú

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére

FÉNYGYÓGYSZER. Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére FÉNYGYÓGYSZER Védelem és gyógymód sugárszennyezés, idegméreg, bakteriális- és vírusfertőzés esetére Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében 2011. március 16. Az új-zélandi és az azt követő

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Szerkesztõbizottsági javaslat III. Könyv: Családjog, VI. Cím: Házassági vagyonjog / 3 Külföldi kitekintés Az ügyleti képviselet szabályainak rendszertani elhelyezése

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben