ROBERT MERLE. A pirkadat. Európa Könyvkiadó Budapest 1993 Fordította Görög Lívia Szerkesztő Szathmári Éva ISBN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROBERT MERLE. A pirkadat. Európa Könyvkiadó Budapest 1993 Fordította Görög Lívia Szerkesztő Szathmári Éva ISBN 963-07-5561-0 - 1 -"

Átírás

1 ROBERT MERLE A pirkadat Európa Könyvkiadó Budapest 1993 Fordította Görög Lívia Szerkesztő Szathmári Éva ISBN

2 Első fejezet - Én Pierre-em - szólt Miroul, amikor felkeltett március hó huszonötödikén, pénteken hajnalban -, meg kívánja-e tudni, min törtem a fejem tegnap egész nap és egész éjjel? - Fegyvernök úr - feleltem nagyot ásítva, majd rámosolyogtam -, ugyan minek kérdezném? Hisz úgyis tudtomra adja! - Nos, íme: IV. Henrik visszanyerte március hó huszonkettedik napján fővárosát és a Louvre-t, kegyelmed, márki uram, azonban nem vitte semmire, háza a barikádok napja óta ligás kézen van. - Van, akinek sikerül. Van, akinek nem. Fogadni mernék, egy kis szaros a Tizenhatok közül vette be magát fészkembe, kakukkmadárként, és amint a király szokta mondani, máris megyek, és kikergettetem az ipsét egy pálcás törvényszolgával házamból. - Uram, az nem szükséges. - Nocsak! - Hallotta-e hírét annak a három ligapárti nőszemélynek, kik a leginkább megadták az árát afeletti bosszúságuknak s mérgüknek, hogy Párizs behódolt Henriknek? - Diga me! 1 - Az elsőt, Lebrun asszonyt, kinek kelmeboltja volt a saint-denis-i főutcán, annyira megrendítette a király látványa intra muros, 2 hogy nyomban szörnyethalt. A második, a fő-fő ligás Beri belső szobaleánya, örökre megnémult. A harmadik, Choppin advokátus hitvese, eszét vesztette. Amihez L'Étoile uraság, ki tegnap ezeket elújságolta volt nekem, hozzátette: ez a perszóna legalább nem vesztett sokat. - Elmés élc! Folytasd! Érzem, lassan-lassan eljutunk hajlékomhoz... - Már ott is vagyunk, uram. Fent mondott Choppin történetesen éppen nagybátyja egy bizonyos Bahuet nevezetű ipsének, ki álnokul s aljasul elfoglalva tartja mind a mai napig uram házát, a Tizenhatok jóvoltából. - Be kicsi a világ! - Kisebb a kicsinél is! Mert tudja-e, uram, kicsoda ez a Bahuet? - Hallgatlak! - Aumale lovag szekretáriusa. - Teringettét! Tiszta szerencse, hogy a király meghagyta nekem: hallgassak arról, hogy én öltem meg a lovagot. Máskülönben még azt gondolhatnák rólam, pisztolyom javaim elvesztéséért állt bosszút rajta. Mi pedig ezt a Bahuet-t illeti, futok kiűzni őt barlangomból. - Uram, ez nem szükséges. - Miroul, te örökösen ugyanazt hajtogatod. - Nem én! Íme a csattanó és az előbbiek kulcsa: tegnap hírét vettem, hogy ez a Bahuet szerepel annak a száznegyven embernek a listáján, kiket a király száműz jó városából, amiért élen jártak a Tizenhatok lázadásában. S a királyi ediktumot a mai napon, március huszonötödikén, déli tizenkét óráig kell végrehajtani. - Tehát csakugyan nem szükséges előbb odasietnünk. - Éppen ellenkezőleg, uram. Városunkban számos királyi tiszt keres két napja szállást magának, s egyik-másik beveheti magát házunkba, ha üresen leli. - Fegyvernök úr, ezt jól kigondolta! - Márki úr, engedelmével, hadd idézzem emlékezetébe, hogy megállapodtunk: négyszemközt nem finomkodunk. Mi engem illet, én Miroul akarok lenni kegyelmednek, mint régen, s nem La Surie ura vagy fegyvernök úr. - És én neked Pierre, nem uram, mert ez az uram nagyon is périgord-i inas ízű. És nem szeretem azt sem, hogy kegyelmednek titulálsz: Usted está de acuerdo? 3 - Sí, senor. Quiero decir: sí, Pedro. 4 1 Mondja! (okcitánul) 2 A falakon belül (latinul). 3 Egyetértesz? 4 - Igen uram. Akarom mondani: igen, Pierre

3 - Está bien. 5 - Én Pierre-em, mi a szándéka Dona Clarával? - kérdezte Miroul, hogy megmaradjon a spanyol témánál. - Ezen már gondolkodtam. Ha úgy óhajtja, itt maradhat az Isten leányai utcában. Nem akarom megkockáztatni, hogy véletlenül összetalálkozzék Angelinával, ha hitvesemnek úgy tetszenék, hogy odahagyva birtokunkat, a Pudvás Tölgyet, városi házunkba jöjjön lakni. - Hát Héloise? - Ej, Miroul, be ravasz kópé vagy! Ő megmarad Dona Clara szolgálatában. És Lisette is. - Ami Lisette-et illeti, én Pierre-em, azzal nem engem kötelezel le, hanem L'Étoile urat. És mi több, Isten az atyám! saját károdra s költségedre, hisz továbbra is fizetni fogod a lakás bérét, holott nem laksz többé ott. - Mi másra jó egy barát, mint barátját szolgálni? - Pierre, ez szép gondolat! Feljegyzem írótábláimra. - Honnan tudod, hogy Bahuet-t száműzték? - Tronson asztalosmestertől, akinek adósa. Miért is Tronson kéri: hadd tartson velünk, szeretné ugyanis behajtani a tartozást Bahuet-n, mielőtt még az elhagyná a várost. - Miért nem megy el érte maga? - Fél az ipsétől. Ez a Bahuet vad természetű és rosszképű fickókkal veszi körül magát. - Híven Aumale lovag jó maneseihez! - Aumale jó maneseihez! - A magam részéről eleget henteregtem ágyamon, a király szavajárásával. Pisseboeuf fusson el Tronson kapitányért, s hozza ide, amint lehet. S te küldd be Lisette-et, hogy segítsen felöltöznöm! - Ezt én is megtehetem, Pierre. - Piha! Egy fegyvernök rám adhatja harci vértemet, de nem a nadrágomat: ez a szobaleány dolga. - Szép dolog, mondhatom! - Miroul barna szeme megvillant, ő maga e szúrás után elröppent, hetykén és karcsún, mint egy darázs. Saint-Denis utcai szomszédom, Tronson kapitány, ki e rangot csupán polgárőrként kapta (minthogy ilyen és hasonló katonai titulusokkal látták el egymást a mi klerikusaink és boltosaink, amiért Párizs falait védelmezték a király ellenében, ki azokat soha meg nem ostromolta), a kapitány tehát, ha olvasóm még emlékszik rá, behemót nagy ember volt (ami Miroult arra a megjegyzésre késztette: mekkora lehet vajon a törzs ott, ahol a csonkja is ekkora? 6 ), éppoly széles, amilyen magas, nagy hasú, és olyan hencegő és páváskodó, hogy párját ritkította. Mestersége szerint asztalos, de lévén igen zsugori, mindenből pénzt csinált, és máris nagyon aggódott amiatt, hogy beállt a béke, s így nem fabrikálhat többé kedvére annyi koporsót, mint eddig. Egyébiránt tősgyökeres párizsi, ki polgárháborúink árapályán lebegett, de soha el nem süllyedt, sok más társához hasonlóan, mert mindig az adott helyzethez igazodott: IX. Károly alatt Szent Bertalan-párti volt, III. Henrik alatt barikádépítő, Mayenne alatt ligás, s ámbár pápista, éppen nem jámbor, akárcsak a Tizenhatok, ő is jó városunk politikusainak lemészárlásáról ábrándozott, s ami azt követte volna: szép házaik kirablásáról s a dús zsákmányról. Hanem amikor a Liga teret vesztett s a navarrai teret nyert, s mi több, áttért, Tronson is sietett áttérni, s levetve régi, ligás bőrét, átvedlett politikussá, karját fehér szalaggal övezte, s végül azok közé került, kik éjjel megnyitották a város kapuit a királyi csapatok előtt. Aminek folytán a hősök hőse hírébe keveredett, legalábbis a Saint- Denis utcában... Az Isten leányai templom órája éppen elütötte a hatot, amikor megjelent küszöbömön hősünk, tetőtől talpig fegyverben, két legénye kíséretében. Fel voltak azok is fegyverkezve, de csak úgy átabotában. - Mi a manó, márki úr, zekében? - Bizalmaskodó hangja kissé sértett. - És egy szál karddal akar ezekkel a mindenre elszánt gazfickókkal szembeszállni? Nagyon is könnyen veti kockára életét! 5 Akkor jó (spanyolul). 6 A francia troncon, csonk jelentésű szó kiejtése pontosan megegyezik a Tronson név kiejtésével

4 - Asztalosmester - feleltem -, velem van a kard és a jog: ennyi elég. - Majd kitetszik. Ez a Bahuet a Tizenhatok egyike volt. S ez vérszomjas fajzat. - És csakugyan, ki ismerné jobban őket, mint komámuram? - mondtam tréfálkozó hangon. - Volt idő, amikor nem győzött eleget hajlongani előttük. - Változtak az idők - vélte méltóságteljesen Tronson. - És aki velük együtt változik, azt szélkakasnak mondjuk. - Márki úr - felelte nagy komolyan Tronson -, nem a szélkakas hibája, ha forog, hanem a széljárásé... Pimaszsága megnevettetett, de mert némi távolságot akartam tartani ez orcátlan fickóval szemben, ki, míg kelmeárusnak álcáztam volt magam, magas lóról beszélt velem, megnyújtottam lépteimet, jól tudván, hogy amilyen hájas, nem bír velem lépést tartani, és nemsokára két öllel meg is előztem őt és legényeit. Miroul mellettem lépkedett, Pisseboeuf és Poussevent mögöttem, kik előbb ugyan puskások voltak Chátillon úr hugenotta seregében, most azonban inasnak szegődtek be hozzám, egy feltétellel: hogy nem nevezem őket inasnak. Megfigyeltem, ugyancsak mereven lépkedtek, tehát Miroul parancsára alighanem páncélinget viseltek ruhájuk alatt. - Márki úr - szólt Miroul, ki mindig így titulált, ha mások is hallhatták -, egy becsületbe vágó kérdésen rágódom, és nem tudom, miként döntsek. - Diga me! - Tudja, milyen ügyesen bánok a késeimmel? - Hogyne tudnám! Hányszor köszönhettem életemet egy-egy dobásodnak! - Köszönöm, uram, hogy nem felejtette el. - Én köszönöm kegyelmednek a szívességet, La Surie úr. Kérem, folytassa! - A kés mindazonáltal útonállók fegyvere - így Miroul -, és a késhajítás a gazfickók művészete, melyet én - fogta halkabbra a hangját - még kalandorfejjel s ifjan sajátítottam el. Most azonban, mióta birtokom van, s ennek a nevét is viselem, és a király nemessé ütött, nem senkiházi vagyok, hanem vitézségem jutalmaként nemes, azon töprengek, nem kellene-e most nyomban s örökre lemondanom a kés használatáról, lévén az egy vérbeli úrhoz méltatlan, illetlen és dicstelen. - Gondoljuk jól meg! - feleltem én igen komolyan. - A fegyver végeredményben fegyver és nem egyéb. Használata teszi gonosszá, nem rendeltetése. Ha egy semmirekellő mindkét kezében pisztollyal öt ölről kegyelmedre lő és nem találja el, ugyan ki kárhoztathatná kegyelmedet azért, ha kését ráhajítaná, mielőtt másik pisztolyát is elsütné? Vagy vegyünk más példát: ha Vasseliére úrhölggyel a Montpensier-palotában vívott párbajom során ő megsebesített volna, földre terített volna és kegyetlenül le akart volna döfni, nem hajítottad volna-e késedet háta kellős közepébe? - De bizony s örömmel - csikorgatta a fogát Miroul. - Vagy minden fegyvert méltatlannak tekintünk - mondtam -, s akkor mezítelenül kellene járnunk dúvadak közt, vagy minden fegyver üdvös, mely a gazoktól megoltalmaz. Egyébiránt hiába próbálta az egyház is eltiltani az íjpuska használatát, lévén az szerinte alattomos és alantas, négy évszázad múltán is használatban volt. S ugyan mi más a számszeríj, La Surie uram, mint egy nyílvessző, amelyet messziről hajítanak el, mint a kést szokták? - Való igaz - bólintott La Surie ura. - Márki úr, véleménye hegynyi súlyt gördít le lelkemről, s kiveszi csizmámból azt a kövecskét, melyet a latinok skrupulus-nak hívtak. Eztán tudom majd: bátran hajíthatok kést és mégis megmaradok nemesnek... Otthonom - melytől a Tizenhatok megfosztottak, amikor hat évvel előbb a barikádok napja után kénytelen voltam elmenekülni a fővárosból, mert elűzték onnan hőn szeretett uramat, III. Henrik királyt (lévén az a bűnöm, hogy őt nagyon is jól szolgáltam) - kényelmes közelségben volt a Louvre-hoz, a Virágmező utcában, mely párhuzamosan haladt (és halad ma is) a királyi vár bejáratához vezető Strucc utcával. Némely párizsiak Strucc helyett Osztráknak 7 nevezték a szóban forgó utcát, nyilván mivel sejtelmük sem volt róla, hogy fest ez az Afrika sivatagjaiból származó nagy madár, s így egy számukra ismerősebb névvel illették az utcát, de tévesen. Én soha nem láttam így leírva a nevét. Mi az én utcámat, a Virágmező utcát illeti, korábban alighanem a királyi várkastélyt körülvevő kert része volt, de aztán beépítették, mivel a főváros annyira szűkében volt a helynek. Én 7 Strucc: franciául autruche, Ausztria: Autriche, a különbség tehát ejtésre csekély a két szó közt

5 e szép házat azon a pénzen vettem, melyet titkos küldetéseim jutalmaképpen kaptam volt III. Henriktől, akinél nagylelkűbb és adakozóbb uralkodót még nem hordott hátán a föld. Nem mintha itt arra akarnék utalni, hogy IV. Henrik csakugyan fukar lett volna, mint némelyek állították. Legfeljebb annyi igaz ebből, hogy mivel mindig égető szüksége volt pénzre háborúihoz a Liga és Spanyolország ellen, takarékosabban bánt vele, s kevesebbet adott nemeseinek, mint rokkant katonáinak - lettek légyen bár közrendűek - vagy a katonaözvegyeknek. Más párizsi utcákhoz hasonlóan a Virágmező utca házai sem viseltek sorszámot (kivétel e téren egyedül a Miasszonyunk hídja volt), úgyhogy a levélhordó a küldeményt másként soha el nem juttathatta az emberhez, csak úgy, hogy kikérdezte a szomszédokat; így és ezért váltak rettentően bonyolulttá a levélcímzések. Így festett példának okáért az enyém, amikor még csak lovag voltam: A nemes és nemzetes Siorac lovag úrnak, Ki Párizsban lakik, a Virágmező utcában A tűbolttal átellenben A legfurcsább e címzésben az volt, hogy mivel a tűbolt rég bezárta kapuit, megszűnt és cégérét is eltávolították, semmivel sem volt könnyebb megtalálni, mint az én házamat. Ám mivel a párizsiak tapintatlansága minden képzeletet felülmúl, én azt tanácsoltam látogatóimnak: keressék a tűboltot. Hasztalan: a szomszédok elkísérték őket a tűbolthoz, hogy lássák: onnan merre kell fordulniuk... Annak idején, amikor kelmeárusnak álcázva Párizsban voltam az ostrom alatt, a lábam be nem mertem tenni a Virágmező utcába, nehogy az ott lakó komámasszonyok - kik ürügyül használva fel virágaik öntözését, minduntalan át-meg átkiáltottak egymásnak - felismerjenek, mivel nemcsak a nyelvük, a szemük is éles volt. Miért is elszorult a torkom és bolondul vert a szívem, amikor ezen a derűs reggelen befordultam utcánkba. Ahogy közelebb értem, láttam: házam nagykapuja sarkig tárva áll. Ez a Bahuet alighanem az én udvaromon csomagol, gondoltam, és odasúgtam Miroulnak: sétáljon el a ház előtt, és vessen egy pillantást az udvarba, de ne álljon meg, hanem forduljon nyomban sarkon, és jelentse nekem, mit látott. Ő szokásos fürgeségével meg is tette, amire kértem. - Uram - jelentette visszajőve, mert soha nem bírt egy tréfának ellenállni -, az a fickó nem a saját málháit szedi össze, hanem a kegyelmedéit. - Mit beszélsz? - Csak az igazat, uram, hitemre. Ez a Bahuet összehordja uram bútorait, kárpitjait, szőnyegeit, ládikóit és csecsebecséit, és két nagy szekérre tornyozza fel őket. - A kutyafáját, az orcátlan gazfickója! Megcibálom a fülét! - Aj, uram, vessen kissé féket indulatára - intett Miroul. - Bahuet mellett vagy tizenöt vérszomjas és felfegyverzett semmirekellőt láttam az udvaron. - Mit hallok? - ért utol lihegve Tronson kapitány, sarkában két legényével. - Tizenöten vannak? Fegyvernök úr azt mondta: tizenöten? Mi meg csak hatan vagyunk! - Galambom - szóltam oda egy csinos leányzónak, ki éppen arra jött, s alighanem bevásárolni készült, a kosárból ítélve, melyet gömbölyded karján vitt -, tudod-e, kik ezek az emberek, akiket Bahuet úr udvarában látok? - Szavamra, nem jófélék! - felelte ő a maga gyors és pergő párizsi nyelvén, de halkra fogva a szót. - Elhiheti, uram! Teherhordók, mészárosok, szajnai csónakosok, de egytől egyig gazfickók. Bizony kár és sajnálatos dolog, hogy két lépésre a Louvre-tól, egy ilyen finom utcában csavargók ütöttek tanyát! De, uram - folytatta, szemét hol arcomra, hol öltözékemre függesztve -, noha úrias a magatartása és kardot visel, zekéje durva bőrből van. Nemes-e az úr vagy sem? És mit keres a mi utcánkban? És kik ezek itt? És mit akar Bahuet uraságtól? - Galambom - cirógattam meg arcocskáját -, látom, jól felvágták a nyelvedet. Ezek itt derék emberek, és az vagyok én magam is. Nesze egy sol, végy magadnak egy ostyát, és fogyaszd el az egészségemre! - Egy sol! - kerekedett el szép, fekete szeme. - Ó, nagyságos uram, ennyi pénzért elmondok én mindent kegyelmednek, amit utcánk lakosairól tudok! És ha netán szobaleányra lenne szüksége, uram - folytatta -, gondoljon rám! Guillemette a nevem, és itt lakom, a volt tűbolt mellett a jobb oldali házban. Jó gazdasszonyom meghalt az ostrom alatt, azóta nincs munkám, és nagyon nincs - 5 -

6 ínyemre, hogy a szüleim tartsanak el, hisz betöltöttem immár tizenhatodik évemet. Azzal rám mosolygott, csinos bókot vágott ki, és elillant. - Be derék leányzó! - mondta Pisseboeuf Pousseventnak. - És be jó lenne megdugni! - Puskás, miféle mocskos és szemérmetlen beszéd ez! - utasította rendre Miroul, ki amióta a király nemessé ütötte, örömest prédikált erkölcsöt. - Márki úr - fordult hozzám -, mit tegyünk? - Miroul - mondtam (és belekarolva, félrevontam őt) -, az igazat megvallva nagyon nem tetszik nekem a dolgok állása. Ezek a semmirekellők majd olyan büszkék és bátrak, mint a mi udvari kislovagjaink, kik készek egy kacsintásért kardot rántani. Te is tudod, mennyire retteg tőlük az őrség. Másfelől, ha csetepatéra kerülne a sor, Tronsonnal, amilyen nyúlszívű, nem sokra megyünk. Legényeivel meg még annyira sem. Eszerint négyen lennénk tizenöt ellenében, és tizenöt az sok, Miroul! Csak nem vetem kockára testünk épségét és életünket holmi bútorocskákért, akármennyire kedvesek is szívemnek. - Tehát mit teszünk? - kérdezte Miroul. - Békén hagyjuk őket? - Dehogy, dehogy! Miroul, fuss a Louvre-ba, keresd meg Vitry urat, tégy bogarat a fülébe, és kérd meg: siessen a segítségünkre tíz-tizenkét puskással! - Én Pierre-em - Miroul kék szeme gyanakvóan meredt rám, a barna vajmi nyugtalanul -, és mit teszel te, míg én a dologban eljárok? - Szóba elegyedek Bahuet-val. - Pierre, ez veszedelmes dolog, önként sétálsz bele a patkánycsapdába! - Jól tudom, Miroul. Fuss, ahogy a lábad bírja! Majd látván, hogy Guillemette, ki kíváncsi volt, mint egy menyétke, üres kosárral visszatért és körülöttünk ólálkodik, odaléptem hozzá, megragadtam üde, kemény húsú, gömbölyded karját, és a fülébe súgtam: - Galambom, két solt kapsz, ha kerítesz nekem valahonnan egy íróalkalmatosságot és egy lóti-futi gyerkőcöt. - Aj, uram! Két sol több a soknál! Szavamra, kegyelmed nem fukar. Futok! Térülökfordulok és már itt is vagyok. Ezt hallván, Tronson kapitány hozzám lépett páváskodva és maga előtt tolva pocakját. - Márki úr - mondta, nagyobb respektussal, mint amennyit valaha is tanúsított irántam -, kukkot sem értek lépéseiből s szándékaiból. Szíveskedjék világosságot gyújtani elmémben! - Egy levélkét küldök Bahuet-nak, és megkérem: találkozzék itt kint velem. - Márki úr, ez veszélyes. - Nem kell megosztanod velem e veszélyt. Amúgy is négyszemközt akarok szólni vele. - Akkor szíveskedjék, márki úr, Bahuet emlékezetébe idézni azt a kis pénzt, amivel tartozik nekem. - És az mennyit tesz ki? - Száz aranyat. Három éve járt le a visszafizetés határideje. - Teringettét! Három éve! Miért nem fordultál bírósághoz? - Tréfál, márki úr? Hogy mert volna a bíróság igazat adni nekem a Tizenhatok egyikével szemben, különösen azután, hogy Brisson elnök urat kivégezték. Ez a Bahuet bizonnyal tömlöcbe csukatott volna nyomban. - És most, hogy megfordult a szél? - A bíróság malmai lassan őrölnek. Bahuet-nak rég bottal üthetném a nyomát, mire a döntés megszületne. És hogy alkalmazhatnék vele szemben hatósági erőszakot, ha közben sikerült Mayenne-hez menekülnie vagy Flandriába, a spanyolokhoz? - Igazat beszél, komámuram. Ha alkalmam lesz rá, megemlítem a dolgát. Ekkor feltűnt Guillemette egy lóti-futi gyerkőccel meg íróalkalmatossággal. Hátat fordítottam Tronson kapitánynak, átnyújtottam két solt a lánykának, helyet foglaltam ama kiálló kövek egyikén, melyek arra szolgálnak, hogy a nagykaput megoltalmazzák a hintók kerekétől, és az alábbiakat írtam: Bahuet mester! Nagy veszedelem les szekereire és kegyelmedre is, mihelyt elhagyja a várost. Ha hajlandó találkozni velem a régi tűbolt előtt, olyan tanácsot adhatnék, mely fent mondott veszedelemtől - 6 -

7 megóvná. S. - Gazdám és uram - hajolt a vállam fölé Guillemette -, én nem tudok olvasni, de látni is csuda, milyen jól tud kegyelmed írni. Ám hiába van ott övén a kard, kegyelmed mégsem nemesúr. - Miért gondolod? - Ha az lenne, tollba mondaná a levelet szekretáriusának, s nem kegyelmed fáradozna vele. - Ezt bölcsen elgondoltad. No, eridj, galambom! Dolgom van. Itt az íróalkalmatosság. A lány kosarába rakta az írószerszámokat, és útnak indult, de egy házzal odébb behúzódott egy szegletbe, amint láttam, egy oldalpillantást vetve. - Hej, lóti-futi - mondtam az alig tízesztendős, de elég értelmes képű kis fickónak -, eredj, vidd el ezt a levelet Bahuet úrnak, de neki magának add át, tulajdon kezébe! Fogd, itt egy sol. - Egy sol! - bújt elő leshelyéről Guillemette. - Az több a kelleténél! Egy ilyen kurta szolgálatért bőven elég lenne a fele is. - Nézzék ezt a hőbörödött fehérszemélyt, ki le akarja alkudni bérem! - húzta ki magát a lótifuti gyerkőc, mint egy marni készülő kígyó. - Én hőbörödött! kiáltotta a lány és felemelt kézzel közeledett. - Ellátom a bajodat, te férgecske! - Maradj veszteg! - kaptam el a lány karját, és hátrapenderítettem. - Eredj a dolgodra, Guillemette, és ne üsd bele más dolgába az orrod. De megint csak pár lépésnyire távolodott el, és behúzódott valahová. Úgy vonzotta őt, ami itt történik, mint vasreszeléket a mágnes. És nemcsak őt, mert immár a kora reggeli nap sugarai beragyogták a Virágmező utcai házak emeleti ablakait, oromzatát, és a legkorábban kelő párizsi fehércselédek máris kinyitották az ablaktábláikat, kihajoltak az ablakukon, az ott díszelgő cserepes bazsalikomok, majoránnák fölé, és némán, de merőn bámulták kisded csapatunkat. S csak annál inkább, mivel mi csak jöttünk-mentünk, halkan, suttogva társalogtunk, de óvakodtunk házam sarkáig tárt nagykapuja előtt mutatkozni, nehogy észrevegyen bennünket az a tizenöt felfegyverzett gazfickó, ki odabent éppen szekérre rakta bútoraimat. Hanem amint a lóti-futi gyerkőcöt Bahuet-hoz menesztettem, meghagytam Tronsonnak és embereimnek, vonuljanak hátrébb, hogy Bahuet, ha elő találna kerülni, meg ne lássa őket, valamint azt is megparancsoltam: meg ne moccanjanak, míg én nem szólítom őket. Eztán a néhai tűbolt gyalogkapuja elé plántáltam magam, hol e csirkefogók jól láthattak, és hanyagul nekidőlve a faajtónak, elkezdtem a körmeimet nyesegetni egy kis ollóval. Megengedem, olvasóm, volt valami színpadias e pózban annál is inkább, mivel mielőtt így megmutatkoztam volna, próbaképp megkoccantottam olasz módon a hátamon, köpenyem alatt viselt tőreimet, tudván, hogy hirtelen összecsapás esetén, nem lévén sem idő, sem hely elég arra, hogy kardomat vonjam elő hüvelyéből, egyedül tőreimben bízhatom. Hasonló megfontolásokból nem vettem páncélinget, mivel az meggátol a kellőképpen hajlékony és gyors mozgásban, hanem ehelyett bivalybőrből szabott zekét öltöttem magamra, melyen hitem szerint nem hatol át könnyen sem a kard éle, sem hegye, ha a vágás vagy döfés közelről esik. És végül a gyalogkapu előtti beugróban helyezkedtem el, s mivel a kapubeugró keskeny volt, de mély, jobbról-balról fal védelmezett, hátulról maga az ajtó. Ám hogy mi az ördögnek tettem ki magam e halálos veszedelemnek, ahelyett, hogy bevártam volna Miroul visszatértét, valamint Vitry és emberei megérkeztét, azt magam sem tudom, hacsak nem azért, mert ha az ember oly kalandos életet él tizenöt esztendős korától negyvenesztendős koráig, mint én, szokásává lesz, hogy időnként mintegy próbára tegye tulajdon bátorságát, s így győződjön meg róla, hogy az aggkor még nem gyávította el. Mi pedig az ollót és körmeimet illeti, azért nyesegettem ez előbbivel az utóbbiakat, hogy meggyőződjem róla: kezem nem remeg, és bebizonyítsam Bahuet-nak: teljesen nyugodt vagyok. Hanem amikor megláttam, amint kilép udvaromról, két rosszképű csirkefogótól követve, s már kétölnyire megközelít, zsebre vágtam az ollót, és sietve kesztyűt húztam: ez is bőrből készült, hogy megvédje kezemet az esetleges karcolásoktól, lévén a tőrnek, mint tudjuk, az a hátránya, hogy nincs a markolatán kosara. Volt időm jól szemügyre venni eme Bahuet-t, míg felém tartott. Középtermetű volt, de meglehetősen széles vállú, arca sunyi és alattomos, orra tömpe, szája keskeny, tekintete hamis és - 7 -

8 bujkáló, vastag fekete bajszának két vége az álláig lógott le. Megfigyeltem: némileg úgy mozog, mint a rák, s szembogara szüntelenül jobbra-balra cikázik. Tőr volt nála, két segédjének pedig kés volt az övébe tűzve. Nem volt-e felháborító, kérdem én tőled, olvasóm, hogy egy olyan nagyvárosnak, mint Párizs, a rendjén ily rosszul őrködjenek, s őrsége oly gyáva és kis létszámú legyen, hogy efféle bérgyilkosok fegyverrel sétifikálhassanak két lépésre a Louvre-tól, ahelyett, hogy stante pede 8 felkötnék őket? - Komám - vettem fel ismét iménti, hanyag testtartásomat, ámbár fél kezem hátranyúlt, s a köpeny alatt megmarkolta tőreim egyikét -, nevem mellékes, mivel én ismerem a tiédet. Bahuet vagy, s egykor szekretáriusa voltál Aumale lovagnak, míg élt (Isten vegye oltalma alá lelkét az egekben!), a Tizenhatok kegyéből elfoglalhattad Siorac úr házát, ki hírhedett politikus, ámde azt a mai napon el kell hagynod, mivel a navarrai száműzött Párizsból. Navarrait mondtam, s nem királyt, mert azt akartam elhitetni vele: egyformán ligás vizekben úszkáló halak vagyunk. Ugyanezért ajánlottam Isten oltalmába Aumale lovag lelkét, noha hitem szerint egész máshová küldtük azt el Miroul meg én. - Komám - sötétült el Bahuet hamis tekintete -, ezt ország-világ tudja. - Én azonban egyebet is tudok - mondtam cinkos képpel -, olyat, amit neked is hasznos lenne jelen helyzetedben megtudnod: ez öt aranyadba kerülne, komám. - Öt aranyamba! - nevetett fel gúnyosan Bahuet, pribékjeire kacsintva. - Hallottátok, cimborák? Ez a pimasz öt aranyat követel tőlem! El akarja adni nekem, amit ingyen lesz kénytelen ideadni! Azzal elővonta hüvelyéből tőrét, és mellemnek szegezte. Egészen elhűltem, hisz én csak azért hozakodtam elő azzal az öt arannyal, hogy hihetőbbé tegyem mesémet. - Komám - mondtam -, ugyan cudarul fizeted meg fáradságomat: hisz csak azért jöttem ide, hogy óva intselek a rád leső veszedelmektől. Mi a manóért törsz életemre, holott én azért vagyok itt, hogy a tiedet megvédjem? - Nocsak! látom, jól forog a nyelved, ugyancsak felvágták! - így Bahuet. - Én azonban rühellem, ha bárki bele akarja ütni orrát kisded ügyeimbe. És nem hiszem, hogy csakugyan segíteni akarsz nekem. - Nem bánom - feleltem, miközben halántékom kicsit lüktetett attól a tőrhegytől, mely oly közel volt mellkasomhoz -, ha nem kér a segítségemből, elnémulok és távozom. - Ördögadta! Be gyorsan elvonulnál! - pukkant ki Bahuetból a nevetés, és hamis szeme baljósan megvillant. - Hallottátok, cimborák? A semmirekellője angolosan távozna úgy, hogy el sem árulta nekünk nevét, kilétét, sem az üzenetet, melyet állítása szerint rábíztak. És közben még jobban mellemnek szegezte tőrét, annyira, hogy bár nem döfte át zekémet, bőrömön éreztem hegyét a vastag zekén át, alig egyhüvelyknyire hevesen dobogó szívemtől. - Nem úgy megy az! - szólt az a gazfickó, ki tőlem jobbra állt (és csak úgy bűzlött a fokhagymától és verejtéktől). - Krisztus vérére mondom, Bahuet, a nyakát döfd át, és tönkre ne tedd ezt a jó bivalybőr zekét; rögtön szemet vetettem rá, ez legyen az én részem a zsákmányból, ha már elintézted a fickót. - És enyém a csizmája! - mondta a bal oldali orgyilkos. - Enyém pedig a kardja! - mosolygott fél szájjal Bahuet. - Tehát szépen megegyeztünk. - A teremburáját, mire készülnek? - kérdeztem emelt hangon. - Megölni egy derék fickót fényes nappal, itt, két lépésre a Louvre-tól, ennyi tanú szeme láttára? - Ostoba fajankó! - förmedt rám Bahuet. - Egy óra múlva elhagyom Párizst és cimboráim úgyszintén. - Párizst elhagyhatja - vágtam én rá -, de nem oly viruló egészségben, amelynek most örvend, mert Siorac márki, akinek a házát hat éve tartja elfoglalva, és akinek a bútorait is elviszi, Párizs minden kapujához elküldte kémeit, és mihelyt megtudja, merre veszi az úr útját, népes lovaskíséretével utánaered és valamennyiüket lekaszabolja. - Csirkefogó! - kiáltotta Bahuet elsápadva. - Ezt honnan veszed? - A márki egyik szobaleányától, kinek a szeretője vagyok. - És te magad ki vagy, Krisztus hét sebére? - Franz Muller, Lotaringiából, korábban őrmester Guise herceg seregében, jelenleg facér. 8 Azon nyomban, tüstént (latinul)

9 - Ez megmagyarázza a kardot és a zekét - vélte a jobb oldali lator. - De nem azt, hogy nekem akar segíteni - horkant fel Bahuet. - Jó pénzmagért pedig segítenék - siettem megjegyezni. - Ezt már hallottam, és nem hiszem, gazfickó. Merő hazugság. Nem olyan embernek látszol, ki öt arany után ácsingózik. Cimborák, elég időt vesztegettünk itt el. Fogjuk el az ipsét, és vigyük be a házba! Ott kényelmesebben kifaggathatjuk, és elválaszthatjuk az ocsútól a tiszta búzát. Gyere velünk, senkiházi! - ragadta meg a galléromat. Láttam, ide méz helyett ecet kell immár, tehát nekivetettem hátamat a gyalogkapunak, s teljes erőből hasba rúgtam csizmás lábammal, úgyhogy az utca közepére repült. Ennek utána előkaptam a hátam mögül odarejtett két tőrömet, jól meg vetve lábomat, előrehajoltam, s jobbrabalra egy-egy tőrt szegezve, torkom szakadtából elkiáltottam magam: - Ide hozzám, barátaim! Az én két szép mákvirágom ekkor késéért nyúlt volna, hanem karmaimat jobbra-balra kimeresztve, mint a macska, akkora vágásokat ejtettem karjukon, hogy nyomban elment a kedvük velem megmérkőzni, annál is inkább, mert Pisseboeuf és Poussevent kivont karddal rontott rájuk, és akkorákat sóztak kobakjukra a kard lapjával, hogy fejvesztve futottak el, mint a bokorból kiugrasztott nyulak. Bahuet közben feltápászkodott, de kétrét görnyedt és a hasát tapogatta, s cimborái menekülését látva maga is megfutamodott, vissza, házam udvarára, s nyomban be is csukatta a nagykaput spadaccinó-ival. 9 - Tyuhaj, márki úr! - kiáltotta Tronson, ki lépteit aprózva, kivont karddal közeledett, úgy, hogy pocakja meg-megrengett -, ezt jól megcsináltuk! Alaposan kiporoltuk őkelmék irháját! Lám, hogy visszabújtak barlangjukba! - Köszönöm jókor jött segítségét, komámuram - feleltem én hűvösen. - Márki úr - szólalt meg Pisseboeuf okcitán nyelven -, ne kardlapozzam meg ezt a pulykakakast is? - Ne! Nem a hasznáért van itt, csak dísznek. Pisseboeuf, fuss a Louvre-hoz, és nézz körül: mi van, miért késik a fegyvernök úr? - Felesleges, uram - felelte Pisseboeuf. - Most fordul be éppen futva a Strucc utcáról, és a nyomában Vitry úr jön az ő puskásaival. - Dicsértessék a Szent Szűz! - tette hozzá Tronson. - Akinek az egészhez semmi köze - dörmögte halkan, okcitánul Pisseboeuf, ki hosszú volt és sovány, mint egy megkopasztott gázlómadár (ellentétben a kövér Poussevent-nal), és ámbár nagy kedvelője a szépnemnek, hithű hugenotta. - Márki úr! - kiáltotta Miroul futtában, s barna szeme szikrát hányt, míg a kék jéghidegen meredt rám -, mi ez itt? Ki sértette meg zekéjét? Jaj, uram - tette hozzá okcitánul -, hát mégis kihívta maga ellen nélkülem e gazokat? Nélkülem! Hát holtáig megmarad ilyen bolondkönnyelműnek? - Hallgass, Miroul! - intettem le halkan, okcitán nyelven. - Máris itt van Vitry! De nem, teringettét, hisz ez nem is Vitry, hanem Vic úr! És elnevettem magam, mert Vic úr volt Saint-Denis katonai parancsnoka, amikor Aumale lovag megtámadta a várost, s mert máris győztesnek hitte magát, otthagyta csapatait, hogy jót kamatyoljon Raverie-vel, egy gazdag és hírhedett kurvával, akibe beleesett. Úgyhogy Vic, aki ellentámadást indított, megfutamította a fővezérüktől megfosztott ligásokat, mivel Aumale lovagot, kire ketten lestünk Miroullal, leterítettük, s a dologban az volt a legmulatságosabb, hogy mivel a lovag megölésének nem volt szemtanúja, s a király megtiltotta nekem, hogy a tett dicsőségét magamnak követeljem, Vic úr a maga számlájára írta, s eldicsekedett vele, és megkapta érte a beci apátságot, mely előtte a lovagot illette volt meg, s ahová ő, mellesleg, életében soha a lábát se tette be, hacsak nem azért, hogy javadalmait besöpörje. Ám amikor a király megadta nekem azt a tízezer aranyat, melyet kölcsönadtam volt neki Vitry úr megnyerésére - mondom: Vitry úréra és nem Vic úréra -, megháromszorozta a summát. - Ó, uram, ez több, mint amennyit vártam! - mondtam. - Szakállas - így ő (mert mindig így nevezett, mióta szakállt növesztettem volt, hogy titkos megbízatásaim során jobban játsszam el a kelmeárus szerepét) -, Szakállas - mondta, négyszemközt 9 Bérgyilkos (olaszul)

NNCL1111-479v1.0 ROBERT MERLE. A pirkadat

NNCL1111-479v1.0 ROBERT MERLE. A pirkadat NNCL1111-479v1.0 ROBERT MERLE A pirkadat Európa Könyvkiadó Budapest 1993 Fordította Görög Lívia Szerkesztő Szathmári Éva ISBN 963-07-5561-0 - 1 - Első fejezet - Én Pierre-em - szólt Miroul, amikor felkeltett

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 MÁSODIK KIADÁS (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató Dabasi Nyomda (81-2286), Budapest Dabas, 1982 Felelős vezető:

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Fordította: Borbás Mária. Szerkesztette: Áprili Zsuzsa

Fordította: Borbás Mária. Szerkesztette: Áprili Zsuzsa Mary Hooper 1 A fordítás alapjául szolgáló mű: Mary Hooper: At the Sign of the Sugared Plum Bloomsbury Publishing Plc, London, 2003 Copyright Mary Hooper, 2003 All rights reserved. Fordította: Borbás Mária

Részletesebben

Amanda Quick. A vakmerő

Amanda Quick. A vakmerő Amanda Quick A vakmerő 1 1. fejezet Jól állt neki a holdsugár. Gabriel Banner, Wylde grófja, szakasztott olyan rejtelmes és baljós volt a vállára boruló ezüst fénypalástban, akár egy életre kelt legenda.

Részletesebben

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA

KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA KARL MAY A MEDVEÖLŐ FIA TARTALOM ELSŐ FEJEZET GYANÚS NYOMOK MÁSODIK FEJEZET A BICEGŐ HARMADIK FEJEZET A BLOKKHÁZBAN NEGYEDIK FEJEZET OLD SHATTERHAND ÖTÖDIK FEJEZET WINNETOU HATODIK FEJEZET A KÍGYÓ INDIÁNOK

Részletesebben

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József)

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József) Nyikolaj Vasziljevics Gogol Egy őrült naplója (Fordította: Czimer József) Fantasztikus! Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csakis én. Egyesegyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus!

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok Agatha Christie Az ABC gyilkosságok EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1991 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELŐS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓ SZEDTE ÉS NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA FELELŐS VEZETŐ SZABÓ VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

John Knittel El Hakim

John Knittel El Hakim John Knittel El Hakim EGY ORVOS REGÉNYE Bevezetés Ennek a szokatlan vallomást tartalmazó könyvnek a szerzője egy híres sebész volt. Azt mondom - volt, mert már nem él. Egy súlyos betegség, amelyet évekig

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján.

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. E R I O N I Független hírújság H A R S O N A Ára: 3 erv fillér, 4 pyar sepia vagy 5 aszisz rézpeták Tartalom: Fõszerkesztõi beköszöntõ

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King CALLAI FARKASOK A SETÉT TORONY 5. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

William Shakespeare SOK HŰHÓ SEMMIÉRT. (Much Ado about Nothing) Fordította: Mészöly Dezső

William Shakespeare SOK HŰHÓ SEMMIÉRT. (Much Ado about Nothing) Fordította: Mészöly Dezső William Shakespeare SOK HŰHÓ SEMMIÉRT (Much Ado about Nothing) Fordította: Mészöly Dezső SZEMÉLYEK, Aragónia hercege, a herceg fattyú öccse, ifjú firenzei gróf, padovai nemes ifjú, Messina kormányzója

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY

Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY MENTEGETŐZÉS [Az 1955-03 kiadás előszava.] Két kisregényem, a Family Hotel és a VII. Emánuel és kora most harmadízben együtt jelenik

Részletesebben

Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King SUSANNAH DALA A SETÉT TORONY 6. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben