Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges."

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető Timárné Hunya Tünde szakfelelős KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda, 2014 FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. 2

3 Tartalomjegyzék I. Köszöntő - A szakvizsgás képzésekről - A képzés I. félévi órarendje Tantárgyi programok 1. Választott ismeretkör: I. félév: - Önismereti tréning - Csoportépítő kommunikációs tréning - Szóbeli kommunikáció - Írásbeli kommunikáció - Disputa alapfogalmai - Számítógépes információközvetítés I. - Csoport- és közösségfejlesztés I. II. félév: - Stílus és előadásmód a vitában - Számítógépes információközvetítés II. - Személyiségfejlesztés - Csoport- és közösségfejlesztés II. - Konfliktuskezelési stratégiák - Gyakorlat (óvodai/iskolai) Szakdolgozati konzultáció Vizsgarend Szigorlati tételsor II. Egyéb oktatási információk 1. Az oktatók elérhetősége 2. Általános tájékoztató a képzésre járó hallgatóknak 3. Javaslat tanulási terv készítéséhez 4. A hallgatók névsora Igény-, elégedettségmérő kérdőív 3

4 Tisztelt Kollégánk! Szeretettel köszöntjük a szakirányú továbbképzésünkön. Képzésünk célja, hogy Ön - képes legyen a szakmai és személyes konfliktusainak kezelésére; - harmonikus kapcsolatot alakítson ki a gyermekcsoportjával/osztályával, kollégáival, vezetőivel, a szülőkkel; - fejlődjön önismerete, önértékelése; - elsajátítson kommunikációs technikákat és játékokat; - gyakorolja a nyilvános beszéd technikáját, az ismeretszerzés csoporton keresztül történő módjait; - fejlessze logikus gondolkodását, problémafelismerő és -megoldó készségét; - megismerje az információszerzés korszerű módjait. Alapvető célunk továbbá, hogy a jelentkezők a gyakorlatban hasznosítható, azonnal felhasználható ismereteket, módszereket sajátítsanak el. Útmutatónk minden fontos információt tartalmaz, hogy Ön tájékozott legyen a tantárgyak témaköreiről, a követelményekről, a minősítésről és arról az alapirodalomról. A képzésünk tömbösített formában biztosítja, hogy ne vegyük el minden hétvégéjét és ne kelljen sokat utaznia. Reméljük, ezzel sokat segítünk az önálló tanulás időkeretének optimális megtervezésében. Bízunk a közös együttműködés sikerében. Szarvas, augusztus 25. Jó tanulást kívánva tisztelettel üdvözöljük: Dr. Lipcsei Imre dékán Nagy Jenőné szakfelelős továbbképzés-vezető Timárné Hunya Tünde szakfelelős 4

5 Képzés megnevezése: Kommunikáció I-II. évfolyam A képzés helye: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar I. emelet 110.terem augusztus ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ AUGUSZTUS 26. KEDD AUGUSZTUS 27. SZERDA AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK AUGUSZTUS 29. PÉNTEK Beiratkozás Önismereti tréning Írásbeli kommunikáció Szóbeli kommunikáció Timárné Hunya Tünde Csoportépítő kommunikációs tréning Disputa alapfogalmai Závogyán Judit (gyj) Disputa alapfogalmai Csoport- és (ma) (gyj) közösségfejlesztés Dr. Katona Timárné Hunya Tünde (gyj) Timárné Hunya Tünde Krisztina Závogyán Judit Závogyán Judit EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET Szóbeli Számítógépes Csoport- és kommunikáció (koll) információközvetítés (gyj) Szabóné Balogh Ágota Disputa alapfogalmai Timárné Hunya Tünde közösségfejlesztés (gyj) Závogyán Judit Disputa alapfogalmai Timárné Hunya Tünde Závogyán Judit

6 VÁLASZTHATÓ TANULMÁNYTERÜLET TANTÁRGYI LEÍRÁSAI

7 ÖNISMERETI TRÉNING A tantárgyelem neve Önismereti tréning Timárné Hunya Tünde Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 9 5 M.aí. C I. -- A TANTÁRGY CÉLJA: A közvetlen csoportbeli élmények segítségével: az önismeret önnevelés igényének felkeltése, fokozása; saját magunk, viselkedésünk mozgatórugóinak megismerése, másokhoz való viszonyunk feltérképezése; tanuljuk meg vállalni önmagunkat, s tudatosan-hitelesen közvetíteni személyiségünket; elsajátítjuk az őszinte, határozott és egyértelmű (kódolható) kommunikációt; az emberek közötti kapcsolatokat tudatosan kezdeményezzük, alakítjuk; legyünk képesek a kooperációra, önmagunk és mások menedzselésére, a korrekt együttműködésre és a sikeres kommunikációra; problémafeltáró és -kezelő képességünkre építve veszteség nélkül tudjuk megoldani személyközi konfliktusainkat; a hallgató önismereti játékok, tesztek, célzott gyakorlatok, speciális technikák alkalmazásával szerezzen ön- és társismereti tapasztalatokat; fejlessze verbális és nonverbális kommunikációját, toleranciáját, konfliktuskezelő képességét; készüljön fel a pályán interperszonális eseményekre és gyakorolja azok hatékony kezelését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri a pedagógus tevékenységéhez elvárható pozitív attitűdöket; saját képességeit, a saját alapvető pszichés mechanizmusait; átlátja, hogy ezen folyamatok egyéni módon zajlanak, az egyének különbözőségét gazdagítva; rendelkezik önismerettel, önértékelési és együttműködési készséggel; Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes a kommunikatív és szociális készségfejlesztésre, az önmenedzselésre, a csoportban való munkavégzésre. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, a változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait és tud azon változtatni, örül mások, valamint a saját eredményeinek, képes a másság elfogadására, megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. 7

8 TANANYAG: Csoportalkotás, csoportfolyamatok, csoportdinamika Önismeret, énkép és én-ideál, az önmegítélés pontossága Bizalom és önbizalom; sikerek és kudarcok Az önérvényesítés lehetőségei és határai A pedagógus pályához szükséges készségek és képességek KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Koncz István: Kamaszkapaszkodó (teljes könyv). Budapest, Urbis Könyvkiadó, 2005 AJÁNLOTT IRODALOM: Kós Nóra - Lestyán Erzsébet Timárné Hunya Tünde: Kompetenciafejlesztő játékok az 1-4. évfolyam számára Celldömölk, Apáczai Kiadó, 2010 Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Gondolat Kiadó, 1999, válogatott játékok. Pinczésné Palásthy Ildikó: Önismereti játékok Koncz István-Kovács József: Önismereti sarokpontok Buda Béla: A lélek közegészségtana 8

9 CSOPORTÉPÍTŐ KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING A tantárgyelem neve Csoportépítő kommunikációs tréning Závogyán Judit A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 15 5 M.aí. C I. Lehetőséget biztosítani a csoporttagok közti munkakapcsolat, egészséges munkalégkör kialakításához. Kommunikációs készség fejlesztése, jellegzetes kommunikációs szokások tudatosítása. Hatékony, élményszerű kommunikációs technikák megismerése, gyakorlati alkalmazása. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri a csoport értékeit; a sikeres együttműködés feltételeit; a konfliktusok kezelésének lehetőségeit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a csoportépítő és kommunikációs technikák alkalmazására a tréning során, valamint a pedagógusi gyakorlatban; a kommunikáció érvényesítésére a partnerkapcsolatok létesítésében; a helyzetek, problémák elemzésére, konfliktusos helyzetek megoldására; önmaguk és kollégáik, az általuk nevelt gyermekek megismerésére, megértésére. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás készségével; társadalmi érzékenységgel, közösségi feladatvállalással; a munkaszervezés készségével. TANANYAG: Ismerkedés, csoportalakítás gyakorlati lehetőségei Csoportos szabályalkotás saját élményű tanulása Kommunikáció főbb jellemzői Nem verbális kommunikáció értelmezése Verbális kommunikáció jellemzői Tárgyalástechnikák Érdekérvényesítés technikái 9

10 KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; saját élményű gyakorlati feladat végrehajtása. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Gondolat Kiadó, 1999, válogatott játékok. Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok éveseknek. Debrecen, Pedellus Könyvkiadó, 2000, válogatott játékok. Dávid Imre Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs készségek fejlesztése az iskolában. Debrecen, KLTE,

11 SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ A tantárgyelem neve Szóbeli kommunikáció Timárné Hunya Tünde A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 15 4 Koll. C I. -- A közvetlen emberi kommunikáció törvényszerűségeinek és sajátosságainak megismerése; a verbális és nonverbális eszköztár megismerése, szerepük tudatosítása. Szóbeli kommunikációs helyzetekben a partner megnyerésére, motiválására való képesség fejlesztése. Az együttműködő magatartás elsajátítása közvetlen kommunikációs helyzetekben, a kongruens megnyilatkozások vitában, beszélgetések során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri a kommunikáció alapfogalmait; a nyelvi kommunikáció tényezőit és funkcióit; az információk továbbításának és feldolgozásának befolyásoló tényezőit; a hangzó szöveg jellemzőit, a vokális eszköztár összetevőit; a testbeszéd és térközszabályozás szerepét; a társas viselkedés illemszabályait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a mindennapi és a hivatalos kommunikációs helyzetekben érdekeit érvényre juttatni; a beszédpartnereivel együttműködni; a társas viselkedés illemszabályait alkalmazni; a verbális és nonverbális eszköztárban rejlő lehetőségeket a beszédszituációnak megfelelően alkalmazni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik együttműködési készséggel a szóbeli kommunikáció során; pozitív attitűddel és empátiával a társas interakciókban; változatos, különböző helyzetekhez illő kommunikációs eszköztárral; az általa nevelt gyermekek számára követendő nyelvi és viselkedési mintával. TANANYAG: A verbális és nonverbális kommunikáció csatornái A nonverbális jelzések típusai A hangzó beszéd eszköztára Az arckifejezés, a tekintet és a gesztus szerepe A testmozgás, a térbeli helyzet, térközszabályozás jelentősége Teststilizáció, kulturális szignálok, státusszimbólumok 11

12 A szóbeli kommunikációs helyzetek illemtana Társalgás, előadás, meggyőzés A disputa hatása a szövegalkotási készségre KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; önálló tanulással az előírt szakirodalom feldolgozása; a vizsgán történő pontos megjelenés, felkészültség. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Forgács József (Forgash, Joseph): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz, Budapest, Személyközi kommunikáció: hogyan használjuk a nyelvet? Nem verbális kommunikáció, A nem verbális üzenetek változatai Sipos Lászlóné dr.: Segédkönyv a kommunikáció területeinek tanulmányozásához. Szarvas Press, 2005, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1997, Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? AJÁNLOTT IRODALOM: Bánréti Zoltán (1993): Kommunikálj! Korona Kiadó, Budapest Buda Béla (1988): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest Gordon, Thomas (1991): T. E. T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, Budapest T. Kiss Tamás (1995): A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő Lipták Ildikó (szerk.) (1994): Ahogyan. Előadások a magyarországi személyközi kommunikációról. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest Szécsi Gábor (1998): Nyelv, gondolkodás, kommunikáció. Világosság Szende Tamás (1979): A szó válsága. Gondolat, Budapest F. Várkonyi Zsuzsa (1986): Már százszor megmondtam Gondolat, Budapest 12

13 ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ A tantárgyelem neve Írásbeli kommunikáció Dr. Katona Krisztina A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 15 4 Gyj. C I. -- Az írásos kommunikáció technikáinak megismerése; ezek alkalmazásának tudatosabbá tétele saját céljaink elérése érdekében. A levelezés és a pályázatírás nyelvi és formai követelményeinek elsajátítása. A legújabb kommunikációs eszközök használatának illemszabályai ( , fax, SMS). MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri az írásos kommunikáció technikáit, műfajait; az egyes műfajok nyelvi és formai követelményeit; a stíluselemek és a stílushibák jelentőségét; a legújabb kommunikációs eszközök használatának illemszabályait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes írásműve tartalmát és stílusát a megkívánt formához igazítani; a mindennapi és a hivatalos kommunikációs helyzetekben érdekeit érvényre juttatni; előre megadott témában írásművet szerkeszteni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik megfelelő íráskészséggel; saját stílusának ismeretével; a rá jellemző hibák kiküszöbölésére irányuló igényességgel. TANANYAG: Az írásbeli és a szóbeli kommunikáció kapcsolata A sikeres kommunikáció és a nyelvi stílus összefüggései A levelezés, a levélfajták stilisztikai és formai követelményei Álláspályázatok, szakmai önéletrajz Hivatalos szövegek szerkesztése Az , fax, SMS-küldés etikettje 13

14 KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; a beadandó dolgozat határidőre történő leadása A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1997, Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Sillei István: Illem, etikett, protokoll. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994, egész könyv. 14

15 DISPUTA ALAPFOGALMAI A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Disputa alapfogalmai Timárné Hunya Tünde / Závogyán Judit 15 5 Koll. C I. Szóbeli, írásbeli kommunikáció A TANTÁRGY CÉLJA: Új szakmódszertani ismeretek közvetítése (a Karl Popper Disputa megismerése; hatékony kommunikációs készségfejlesztő technikák és anyanyelvi-kommunikációs játékok elsajátítása). A pedagógus pályán és a társadalomban egyaránt elvárt kulcskompetencia, a kommunikációs kompetencia fejlesztése. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri a Karl Popper program eredetét, célját; a disputa szerkezeti elemeit, ezek egymáshoz való funkcionális kapcsolódását; a vita alapú tanulási technikákat; a nyelvi-kommunikációs játékokat. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztésére; a kommunikatív és szociális készségfejlesztésre, az írott és elektronikus információforrások használatára, a lényeges információk kiválasztására, rendszerezésére; ismereteit felhasználva érvelni, másokat meggyőzni; másokat megérteni és önmagát másokkal megértetni; megfelelő teljesítményt nyújtani a záró vitában. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik a 3-10 éves gyermekek kommunikációs kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges alapvető ismeretekkel; empatikus képességgel, aminek segítségével közel kerül a gyermeki lélekhez, az együttműködés, a kooperatív tanulás képességével; csoportépítő, csoportfejlesztő kommunikációs játékok irányításának képességével. TANANYAG: A nyelvi-kommunikációs játékok rendszere, alkalmazásuk A vita mint oktatási módszer Vitatípusok 15

16 A Karl Popper Disputa szabályai Az érvelés és cáfolás technikája Példák, bizonyítékok; a kérdezés tudománya Vitázás három témakörben: Pedagógus pálya, értelmiségi lét Együttélésünk problémái Egészséges életmódra nevelés KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; sikeres kommunikáció a záró vitában. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Hunya Márta (1998): A disputa program. Soros Füzetek. Budapest, Soros Alapítvány, Timárné Hunya Tünde (2004): A kommunikációs kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a korszerű oktatásban. Diskurzus, Szarvas, Tessedik Sámuel Főiskola, Závogyán Judit (2003): A Karl Popper Disputa beépítése az iskolai oktatásba Debreceni Tudományegyetem, AJÁNLOTT IRODALOM: Fey László (1994): Fakultatív főtantárgy. A vita szerepe az oktató-nevelő munkában. Közoktatás, 1. sz. Hajas Zsuzsa (2000): Kommunikációs gyakorlatok éveseknek. Debrecen, Pedelleus Könyvkiadó Hunya Márta (szerk. 2002): A vitakultúra fejlesztésének lehetőségei és új eszközei. Budapest, SZÁMALK Kiadó Johnson, Katerin (szerk. 1997): Disputa kézikönyv Kézirat. Pécs A magyar nemzeti disputaprogram. Új Katedra nov. Nemzeti alaptanterv. Debrecen, Korona Kiadó,

17 SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓKÖZVETÍTÉS A tantárgyelem neve Számítógépes információközvetítés I-II. Szabóné Balogh Ágota A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Gyj. C I - II. _ A hallgatók sajátítsák el a köznyelven internetezésnek nevezett tevékenység legfontosabb elméleti alapjait, ismerkedjenek meg a böngészők nyújtotta lehetőségekkel, és ennek révén legyenek alkalmasak a hatékony információszerzés mindennapi feladatainak az elvégzésére, szerezzenek benne rutinszerű gyakorlatot. Képesek legyenek az elektronikus kommunikáció különböző formáinak helyes használatára, alkalmazására. A hallgatók ismerjék meg az elektronikus információszerzés és -közvetítés szabályait. A megszerzett ismereteket kamatoztassák munkájuk során. Alakuljon ki bennük az önálló keresés, kutatás igénye. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri az Internetes programokat, levelező programokat; a keresés, levelezés szabályait; a chat, blog, fórum fogalmát; az elektronikus könyvtárak használatának lehetőségeit; az elektronikus kommunikáció szabályait, szokásait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes egy átfogó téma utáni Internetes keresésre, böngészésre, kutatásra; legyen kritikai szemlélete, legyen képes a fellelt információforrások elemzésére, értékelésére, felhasználására; a fórumok, chatek, blogok helyes használatára; a megtanult számítástechnikai ismereteket alkalmazni a munkájában. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, rendelkezik alapvető számítástechnikai és informatikai ismeretekkel, melyeket gyermekcsoportja kommunikációs kompetenciájának fejlesztése szolgálatába is állít. TANANYAG: Az Internet vázlatos története, szolgáltatásainak fejlődése, helyzete napjainkban Internetes keresők használata, könyvtári katalógusok használata az Interneten 17

18 Az elektronikus levelezés; -cím definiálása, levelek küldése és fogadása, csatolt állományok szerepe az elektronikus levelezésben Szabad szoftverek fogalma, keresésük és letöltésük Számítógépes kommunikáció lehetőségei: fórumok, chatek, blogok Kommunikációs programok Kommunikációs szabályok, szokások Biztonság és anonimitás az Interneten KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni; a konzultációs órákon történő aktív részvétel. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Bócz Szász (1998): A világháló lehetőségei. Bp., Computer Books Hafkemeyer, Christof (1999): Az internet. Bp., Tessloff és Babilon Revoly András Tarr Bence (2001): Egyszerűen Internet a gyakorlatban, PANEM Kft. 18

19 CSOPORT- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A tantárgyelem neve Csoport- és közösségfejlesztés I-II. Závogyán Judit Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj. C I - II. Előfeltételek Önismereti tréning; Csoportépítő kommunikációs tréning A TANTÁRGY CÉLJA: A csoportépítés, közösségfejlesztés technikáinak és taktikáinak elsajátítása. A hazai és nemzetközi közösségfejlesztés lehetőségeinek és buktatóinak megismerése. A csoportépítés szociológiai elemzésének elsajátítása. Csoport- és közösségfejlesztő játékok megismerése. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri a csoport- és közösségfejlesztés elméleti alapjait, technikáit; az egyén helyét a közösségben; csoport- és közösségfejlesztő játékokat. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes egyéni képességeinek felismerésére; a közösségfejlesztési stratégiák helyes megválasztására; a csoportfejlesztés módszereinek gyakorlati alkalmazására; megszerzett ismereteit az óvodában/iskolában alkalmazni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik a csoport- és közösségfejlesztés igényével; kialakult csoportfejlesztő szemléletmóddal; a csoportban való tevékenységszervezés képességével. TANANYAG: A csoport- és közösségfejlesztés fogalma Csoport- és közösségfejlesztő szemléletmód, annak kialakítása Az egyén helye, szerepe a közösségben Csoport- és közösségfejlesztés az óvodában/iskolában, a disputában Csoport- és közösségfejlesztő játékok a gyakorlatban A csoport építő és romboló ereje KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; a tapasztalt jelenségek megítélésére és elemzésére való képesség. 19

20 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Hankiss Elemér: Közösségek válsága és hiánya. In: Diagnózis II. Budapest, Magvető Kiadó, 1987, Sári Mihály: Az alulról szerveződő autonóm kulturális csoportok művelődési és nevelési folyamatának kérdései. = Acta 11., Schütz Alfréd: Az idegen. In: Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban. Budapest, Gondolat Kiadó, AJÁNLOTT IRODALOM: Szekszárdi Júlia: Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, Magyar NOCER, 1995, Hariss, T.: OKÉ vagyok, OKÉ vagy. Budapest, Életvíz Kiadó, F. Várkonyi Zsuzsa: Már százszor megmondtam Gondolat, Budapest, Gordon, Th.: Tanítsd a gyermekedet önfejlesztésre. Budapest, Assertiv Kiadó,

21 IV. FÉLÉV STÍLUS ÉS ELŐADÁSMÓD A VITÁBAN A tantárgyelem neve Kontakt Kredit óraszám Stílus és előadásmód a vitában Timárné Hunya Tünde Zárási forma Státu s Ajánlott félév 20 6 Koll. C II. Előfeltételek Szóbeli kommunikáció Disputa alapfogalmai A TANTÁRGYELEM CÉLJA: A hallgatók sajátítsák el a nyilvános szóbeli szereplés legfontosabb elméleti alapjait. Képesek legyenek a verbális és nonverbális kommunikációs eszköztár helyes használatára, alkalmazására. Alakuljon ki bennük a választékos, hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció iránti igény. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri saját előadói stílusát (másokéhoz viszonyítva is) ; a sikeres kommunikáció összetevőit; az előadás-technikai eszközök tárházát, helyes megválasztásuk jelentőségét; a párbeszéd kialakításának, fenntartásának feltételeit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a saját előadói stílusát megfigyelni, a fejlesztendő területeket tudatosítani; az általa nevelt gyermekek kommunikációs képességeit megfigyelni, valamint a fejlesztés irányait meghatározni; az elsajátított ismereteket alkalmazni munkája során. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik fejlett kommunikációs képességekkel; kommunikációelméleti ismeretekkel, melyek birtokában sikeres emberi kapcsolatokat épít gyermekcsoportjával, kollégáival, a szülőkkel; a tolerancia, az előítélet-mentesség érvényesítésének képességével. TANANYAG: A vita célja, a résztvevők közötti interakció formái Helyes beszéd és beszédtechnika Stílushibák A hallgatóság megnyerése A stílus fejlesztésének lehetőségei A sikeres kommunikáció feltételei A párbeszéd kialakításának, fenntartásának feltételei 21

22 KÖVETELMÉNYEK: A konzultációs órákon történő aktív részvétel; törekvés a meghatározott kompetenciák elérésére; gyakorlati feladatmegoldás: egy elhangzó vita értékelése a megadott szempontok alapján; a vizsgán történő pontos megjelenés, felkészültség. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez; panaszkezelési eljárás alkalmazása; a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása; oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Zrinszky László (2002): Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest, Grice, H. Paul (1988): A társalgás logikája In: Pléh Csaba Siklaki István Terestyéni Tamás: Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Tankönyvkiadó, Budapest, I AJÁNLOTT IRODALOM: Pease, Allan Garner, Allan (1993): Szó beszéd. Park Kiadó, Budapest Sillei István (1994): Illem, etikett, protokoll. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Montágh Imre (1986): Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás. Kossuth Könyvkiadó, Budapest Szende Tamás (1987): Megérthetjük-e egymást? Gondolat, Budapest F. Várkonyi Zsuzsa (1986): Már százszor megmondtam Gondolat, Budapest 22

23 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A tantárgyelem neve: Kontakt óraszám Személyiségfejlesztés Kós Nóra Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 10 3 Gyj. C II. Előfeltételek Önismereti tréning A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók elméleti ismereteinek bővítése a személyiségpszichológia területén. A személyiség működése, valamint személyiségfejlesztő módszerek megismerése. A hallgatók érzékeljék a folyamatos fejlesztés elengedhetetlen jelenlétét a pedagógiai munkájukban. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri a személyiségpszichológia főbb elméleteit; a személyiség fejlődését, működését; a személyiségfejlesztő módszereket. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes megteremteni az óvodás/kisiskolás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges optimális feltételeket; a konfliktushelyzetek felismerésére, befolyásolására; pedagógiai döntésekre, a pedagógiai tapasztalatok elemzésére, a konfliktushelyzetek tudatos elemzésére. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik a konstruktív konfliktusmegoldás képességével; gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; sikerorientált beállítódással, kellő önismerettel. TANANYAG: Elméleti ismeretek: A személyiség fogalma, vizsgálati módszerek; A személyiség és személyiségpszichológia alapkategóriái Személyiségelméletek; Személyiségtípusok és vonások; Alkati tipológiák; Hippokratész- Galénosz temperamentum típusai, Kretschmer, a mai temperamentum elméletek Funkcionális tipológiák: Eysenck típusai, Cattel vonáselmélete, Big Five Analitikus elméletek (Freud). Jung analitikus pszichológiája Az identitás fogalma és kialakulása (Erikson) A tanuláselméleti megközelítések: Skinner és Bandura A személyiség fenomenológiai megközelítése: Maslow és Rogers személyiségfelfogása Gyakorlat, konkrét helyzetek elemzése: A személyiség fejlesztésének lehetőségei. Az énkép fejlődése. Az önismeret fejlődése és fejlesztése. Esetelemző gyakorlat; konkrét helyzetek elemzése: gyermek gyermek; gyermek óvodapedagógus/tanító; óvodapedagógus/tanító szülő 23

24 Képességek fejlesztése önismeret; megismerő tevékenységek fejlesztésének lehetőségei. KÖVETELMÉNYEK: A konzultáción való részvétel; egy önálló munka feldolgozása és bemutatása; segítse a személyiségfejlődés rendszerének értelmezését; növelje a pedagógiai gyakorlat hatékonyságát. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Carver, C. S. - Scheier, M. F.: Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris, C. G. Jung: Analitikus pszichológia. Budapest, Göncöl Kiadó, Peck, D. - Whitlow, D.: Személyiségelméletek. Budapest, Gondolat, Valentiné, E.R.: Fogalmak és nézőpontok a pszichológiában. Budapest, Gondolat AJÁNLOTT IRODALOM: Benedek László: Játék és pszichoterápia, Animula, Bp Buda Béla: A személyiség és a nevelés szocializációja, Nemzeti tankönyvkiadó, Bp Rudas János: Delfi örökösei, Kairosz, Bp. 1998, válogatott játékok. 24

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Választott ismeretkör: TEHETSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUS Szakirány Szarvas 2014-2015

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013 1. BEVEZETÉS A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és számos feladat

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben