Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges."

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető Timárné Hunya Tünde szakfelelős KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda, 2014 FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. 2

3 Tartalomjegyzék I. Köszöntő - A szakvizsgás képzésekről - A képzés I. félévi órarendje Tantárgyi programok 1. Választott ismeretkör: I. félév: - Önismereti tréning - Csoportépítő kommunikációs tréning - Szóbeli kommunikáció - Írásbeli kommunikáció - Disputa alapfogalmai - Számítógépes információközvetítés I. - Csoport- és közösségfejlesztés I. II. félév: - Stílus és előadásmód a vitában - Számítógépes információközvetítés II. - Személyiségfejlesztés - Csoport- és közösségfejlesztés II. - Konfliktuskezelési stratégiák - Gyakorlat (óvodai/iskolai) Szakdolgozati konzultáció Vizsgarend Szigorlati tételsor II. Egyéb oktatási információk 1. Az oktatók elérhetősége 2. Általános tájékoztató a képzésre járó hallgatóknak 3. Javaslat tanulási terv készítéséhez 4. A hallgatók névsora Igény-, elégedettségmérő kérdőív 3

4 Tisztelt Kollégánk! Szeretettel köszöntjük a szakirányú továbbképzésünkön. Képzésünk célja, hogy Ön - képes legyen a szakmai és személyes konfliktusainak kezelésére; - harmonikus kapcsolatot alakítson ki a gyermekcsoportjával/osztályával, kollégáival, vezetőivel, a szülőkkel; - fejlődjön önismerete, önértékelése; - elsajátítson kommunikációs technikákat és játékokat; - gyakorolja a nyilvános beszéd technikáját, az ismeretszerzés csoporton keresztül történő módjait; - fejlessze logikus gondolkodását, problémafelismerő és -megoldó készségét; - megismerje az információszerzés korszerű módjait. Alapvető célunk továbbá, hogy a jelentkezők a gyakorlatban hasznosítható, azonnal felhasználható ismereteket, módszereket sajátítsanak el. Útmutatónk minden fontos információt tartalmaz, hogy Ön tájékozott legyen a tantárgyak témaköreiről, a követelményekről, a minősítésről és arról az alapirodalomról. A képzésünk tömbösített formában biztosítja, hogy ne vegyük el minden hétvégéjét és ne kelljen sokat utaznia. Reméljük, ezzel sokat segítünk az önálló tanulás időkeretének optimális megtervezésében. Bízunk a közös együttműködés sikerében. Szarvas, augusztus 25. Jó tanulást kívánva tisztelettel üdvözöljük: Dr. Lipcsei Imre dékán Nagy Jenőné szakfelelős továbbképzés-vezető Timárné Hunya Tünde szakfelelős 4

5 Képzés megnevezése: Kommunikáció I-II. évfolyam A képzés helye: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar I. emelet 110.terem augusztus ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ AUGUSZTUS 26. KEDD AUGUSZTUS 27. SZERDA AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK AUGUSZTUS 29. PÉNTEK Beiratkozás Önismereti tréning Írásbeli kommunikáció Szóbeli kommunikáció Timárné Hunya Tünde Csoportépítő kommunikációs tréning Disputa alapfogalmai Závogyán Judit (gyj) Disputa alapfogalmai Csoport- és (ma) (gyj) közösségfejlesztés Dr. Katona Timárné Hunya Tünde (gyj) Timárné Hunya Tünde Krisztina Závogyán Judit Závogyán Judit EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET Szóbeli Számítógépes Csoport- és kommunikáció (koll) információközvetítés (gyj) Szabóné Balogh Ágota Disputa alapfogalmai Timárné Hunya Tünde közösségfejlesztés (gyj) Závogyán Judit Disputa alapfogalmai Timárné Hunya Tünde Závogyán Judit

6 VÁLASZTHATÓ TANULMÁNYTERÜLET TANTÁRGYI LEÍRÁSAI

7 ÖNISMERETI TRÉNING A tantárgyelem neve Önismereti tréning Timárné Hunya Tünde Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 9 5 M.aí. C I. -- A TANTÁRGY CÉLJA: A közvetlen csoportbeli élmények segítségével: az önismeret önnevelés igényének felkeltése, fokozása; saját magunk, viselkedésünk mozgatórugóinak megismerése, másokhoz való viszonyunk feltérképezése; tanuljuk meg vállalni önmagunkat, s tudatosan-hitelesen közvetíteni személyiségünket; elsajátítjuk az őszinte, határozott és egyértelmű (kódolható) kommunikációt; az emberek közötti kapcsolatokat tudatosan kezdeményezzük, alakítjuk; legyünk képesek a kooperációra, önmagunk és mások menedzselésére, a korrekt együttműködésre és a sikeres kommunikációra; problémafeltáró és -kezelő képességünkre építve veszteség nélkül tudjuk megoldani személyközi konfliktusainkat; a hallgató önismereti játékok, tesztek, célzott gyakorlatok, speciális technikák alkalmazásával szerezzen ön- és társismereti tapasztalatokat; fejlessze verbális és nonverbális kommunikációját, toleranciáját, konfliktuskezelő képességét; készüljön fel a pályán interperszonális eseményekre és gyakorolja azok hatékony kezelését. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri a pedagógus tevékenységéhez elvárható pozitív attitűdöket; saját képességeit, a saját alapvető pszichés mechanizmusait; átlátja, hogy ezen folyamatok egyéni módon zajlanak, az egyének különbözőségét gazdagítva; rendelkezik önismerettel, önértékelési és együttműködési készséggel; Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes a kommunikatív és szociális készségfejlesztésre, az önmenedzselésre, a csoportban való munkavégzésre. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, a változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, korrekt partneri kapcsolatra törekvő, önkritikus, látja hiányosságait és tud azon változtatni, örül mások, valamint a saját eredményeinek, képes a másság elfogadására, megfelelő képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermekek fejlesztéséhez. 7

8 TANANYAG: Csoportalkotás, csoportfolyamatok, csoportdinamika Önismeret, énkép és én-ideál, az önmegítélés pontossága Bizalom és önbizalom; sikerek és kudarcok Az önérvényesítés lehetőségei és határai A pedagógus pályához szükséges készségek és képességek KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Koncz István: Kamaszkapaszkodó (teljes könyv). Budapest, Urbis Könyvkiadó, 2005 AJÁNLOTT IRODALOM: Kós Nóra - Lestyán Erzsébet Timárné Hunya Tünde: Kompetenciafejlesztő játékok az 1-4. évfolyam számára Celldömölk, Apáczai Kiadó, 2010 Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Gondolat Kiadó, 1999, válogatott játékok. Pinczésné Palásthy Ildikó: Önismereti játékok Koncz István-Kovács József: Önismereti sarokpontok Buda Béla: A lélek közegészségtana 8

9 CSOPORTÉPÍTŐ KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING A tantárgyelem neve Csoportépítő kommunikációs tréning Závogyán Judit A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 15 5 M.aí. C I. Lehetőséget biztosítani a csoporttagok közti munkakapcsolat, egészséges munkalégkör kialakításához. Kommunikációs készség fejlesztése, jellegzetes kommunikációs szokások tudatosítása. Hatékony, élményszerű kommunikációs technikák megismerése, gyakorlati alkalmazása. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri a csoport értékeit; a sikeres együttműködés feltételeit; a konfliktusok kezelésének lehetőségeit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a csoportépítő és kommunikációs technikák alkalmazására a tréning során, valamint a pedagógusi gyakorlatban; a kommunikáció érvényesítésére a partnerkapcsolatok létesítésében; a helyzetek, problémák elemzésére, konfliktusos helyzetek megoldására; önmaguk és kollégáik, az általuk nevelt gyermekek megismerésére, megértésére. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás készségével; társadalmi érzékenységgel, közösségi feladatvállalással; a munkaszervezés készségével. TANANYAG: Ismerkedés, csoportalakítás gyakorlati lehetőségei Csoportos szabályalkotás saját élményű tanulása Kommunikáció főbb jellemzői Nem verbális kommunikáció értelmezése Verbális kommunikáció jellemzői Tárgyalástechnikák Érdekérvényesítés technikái 9

10 KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; saját élményű gyakorlati feladat végrehajtása. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Gondolat Kiadó, 1999, válogatott játékok. Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok éveseknek. Debrecen, Pedellus Könyvkiadó, 2000, válogatott játékok. Dávid Imre Páskuné Kiss Judit: Kommunikációs készségek fejlesztése az iskolában. Debrecen, KLTE,

11 SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ A tantárgyelem neve Szóbeli kommunikáció Timárné Hunya Tünde A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 15 4 Koll. C I. -- A közvetlen emberi kommunikáció törvényszerűségeinek és sajátosságainak megismerése; a verbális és nonverbális eszköztár megismerése, szerepük tudatosítása. Szóbeli kommunikációs helyzetekben a partner megnyerésére, motiválására való képesség fejlesztése. Az együttműködő magatartás elsajátítása közvetlen kommunikációs helyzetekben, a kongruens megnyilatkozások vitában, beszélgetések során. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri a kommunikáció alapfogalmait; a nyelvi kommunikáció tényezőit és funkcióit; az információk továbbításának és feldolgozásának befolyásoló tényezőit; a hangzó szöveg jellemzőit, a vokális eszköztár összetevőit; a testbeszéd és térközszabályozás szerepét; a társas viselkedés illemszabályait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a mindennapi és a hivatalos kommunikációs helyzetekben érdekeit érvényre juttatni; a beszédpartnereivel együttműködni; a társas viselkedés illemszabályait alkalmazni; a verbális és nonverbális eszköztárban rejlő lehetőségeket a beszédszituációnak megfelelően alkalmazni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik együttműködési készséggel a szóbeli kommunikáció során; pozitív attitűddel és empátiával a társas interakciókban; változatos, különböző helyzetekhez illő kommunikációs eszköztárral; az általa nevelt gyermekek számára követendő nyelvi és viselkedési mintával. TANANYAG: A verbális és nonverbális kommunikáció csatornái A nonverbális jelzések típusai A hangzó beszéd eszköztára Az arckifejezés, a tekintet és a gesztus szerepe A testmozgás, a térbeli helyzet, térközszabályozás jelentősége Teststilizáció, kulturális szignálok, státusszimbólumok 11

12 A szóbeli kommunikációs helyzetek illemtana Társalgás, előadás, meggyőzés A disputa hatása a szövegalkotási készségre KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; önálló tanulással az előírt szakirodalom feldolgozása; a vizsgán történő pontos megjelenés, felkészültség. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Forgács József (Forgash, Joseph): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz, Budapest, Személyközi kommunikáció: hogyan használjuk a nyelvet? Nem verbális kommunikáció, A nem verbális üzenetek változatai Sipos Lászlóné dr.: Segédkönyv a kommunikáció területeinek tanulmányozásához. Szarvas Press, 2005, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1997, Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? AJÁNLOTT IRODALOM: Bánréti Zoltán (1993): Kommunikálj! Korona Kiadó, Budapest Buda Béla (1988): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest Gordon, Thomas (1991): T. E. T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, Budapest T. Kiss Tamás (1995): A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő Lipták Ildikó (szerk.) (1994): Ahogyan. Előadások a magyarországi személyközi kommunikációról. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest Szécsi Gábor (1998): Nyelv, gondolkodás, kommunikáció. Világosság Szende Tamás (1979): A szó válsága. Gondolat, Budapest F. Várkonyi Zsuzsa (1986): Már százszor megmondtam Gondolat, Budapest 12

13 ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ A tantárgyelem neve Írásbeli kommunikáció Dr. Katona Krisztina A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek 15 4 Gyj. C I. -- Az írásos kommunikáció technikáinak megismerése; ezek alkalmazásának tudatosabbá tétele saját céljaink elérése érdekében. A levelezés és a pályázatírás nyelvi és formai követelményeinek elsajátítása. A legújabb kommunikációs eszközök használatának illemszabályai ( , fax, SMS). MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató ismeri az írásos kommunikáció technikáit, műfajait; az egyes műfajok nyelvi és formai követelményeit; a stíluselemek és a stílushibák jelentőségét; a legújabb kommunikációs eszközök használatának illemszabályait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes írásműve tartalmát és stílusát a megkívánt formához igazítani; a mindennapi és a hivatalos kommunikációs helyzetekben érdekeit érvényre juttatni; előre megadott témában írásművet szerkeszteni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: A hallgató rendelkezik megfelelő íráskészséggel; saját stílusának ismeretével; a rá jellemző hibák kiküszöbölésére irányuló igényességgel. TANANYAG: Az írásbeli és a szóbeli kommunikáció kapcsolata A sikeres kommunikáció és a nyelvi stílus összefüggései A levelezés, a levélfajták stilisztikai és formai követelményei Álláspályázatok, szakmai önéletrajz Hivatalos szövegek szerkesztése Az , fax, SMS-küldés etikettje 13

14 KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; a beadandó dolgozat határidőre történő leadása A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, 1997, Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Sillei István: Illem, etikett, protokoll. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994, egész könyv. 14

15 DISPUTA ALAPFOGALMAI A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Disputa alapfogalmai Timárné Hunya Tünde / Závogyán Judit 15 5 Koll. C I. Szóbeli, írásbeli kommunikáció A TANTÁRGY CÉLJA: Új szakmódszertani ismeretek közvetítése (a Karl Popper Disputa megismerése; hatékony kommunikációs készségfejlesztő technikák és anyanyelvi-kommunikációs játékok elsajátítása). A pedagógus pályán és a társadalomban egyaránt elvárt kulcskompetencia, a kommunikációs kompetencia fejlesztése. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri a Karl Popper program eredetét, célját; a disputa szerkezeti elemeit, ezek egymáshoz való funkcionális kapcsolódását; a vita alapú tanulási technikákat; a nyelvi-kommunikációs játékokat. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztésére; a kommunikatív és szociális készségfejlesztésre, az írott és elektronikus információforrások használatára, a lényeges információk kiválasztására, rendszerezésére; ismereteit felhasználva érvelni, másokat meggyőzni; másokat megérteni és önmagát másokkal megértetni; megfelelő teljesítményt nyújtani a záró vitában. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik a 3-10 éves gyermekek kommunikációs kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges alapvető ismeretekkel; empatikus képességgel, aminek segítségével közel kerül a gyermeki lélekhez, az együttműködés, a kooperatív tanulás képességével; csoportépítő, csoportfejlesztő kommunikációs játékok irányításának képességével. TANANYAG: A nyelvi-kommunikációs játékok rendszere, alkalmazásuk A vita mint oktatási módszer Vitatípusok 15

16 A Karl Popper Disputa szabályai Az érvelés és cáfolás technikája Példák, bizonyítékok; a kérdezés tudománya Vitázás három témakörben: Pedagógus pálya, értelmiségi lét Együttélésünk problémái Egészséges életmódra nevelés KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; sikeres kommunikáció a záró vitában. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Hunya Márta (1998): A disputa program. Soros Füzetek. Budapest, Soros Alapítvány, Timárné Hunya Tünde (2004): A kommunikációs kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a korszerű oktatásban. Diskurzus, Szarvas, Tessedik Sámuel Főiskola, Závogyán Judit (2003): A Karl Popper Disputa beépítése az iskolai oktatásba Debreceni Tudományegyetem, AJÁNLOTT IRODALOM: Fey László (1994): Fakultatív főtantárgy. A vita szerepe az oktató-nevelő munkában. Közoktatás, 1. sz. Hajas Zsuzsa (2000): Kommunikációs gyakorlatok éveseknek. Debrecen, Pedelleus Könyvkiadó Hunya Márta (szerk. 2002): A vitakultúra fejlesztésének lehetőségei és új eszközei. Budapest, SZÁMALK Kiadó Johnson, Katerin (szerk. 1997): Disputa kézikönyv Kézirat. Pécs A magyar nemzeti disputaprogram. Új Katedra nov. Nemzeti alaptanterv. Debrecen, Korona Kiadó,

17 SZÁMÍTÓGÉPES INFORMÁCIÓKÖZVETÍTÉS A tantárgyelem neve Számítógépes információközvetítés I-II. Szabóné Balogh Ágota A TANTÁRGY CÉLJA: Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Gyj. C I - II. _ A hallgatók sajátítsák el a köznyelven internetezésnek nevezett tevékenység legfontosabb elméleti alapjait, ismerkedjenek meg a böngészők nyújtotta lehetőségekkel, és ennek révén legyenek alkalmasak a hatékony információszerzés mindennapi feladatainak az elvégzésére, szerezzenek benne rutinszerű gyakorlatot. Képesek legyenek az elektronikus kommunikáció különböző formáinak helyes használatára, alkalmazására. A hallgatók ismerjék meg az elektronikus információszerzés és -közvetítés szabályait. A megszerzett ismereteket kamatoztassák munkájuk során. Alakuljon ki bennük az önálló keresés, kutatás igénye. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK Az ismeretekhez tartozó kompetenciák Ismeri az Internetes programokat, levelező programokat; a keresés, levelezés szabályait; a chat, blog, fórum fogalmát; az elektronikus könyvtárak használatának lehetőségeit; az elektronikus kommunikáció szabályait, szokásait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák Legyen képes egy átfogó téma utáni Internetes keresésre, böngészésre, kutatásra; legyen kritikai szemlélete, legyen képes a fellelt információforrások elemzésére, értékelésére, felhasználására; a fórumok, chatek, blogok helyes használatára; a megtanult számítástechnikai ismereteket alkalmazni a munkájában. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák: rendelkezik olyan együttműködési viszonyulással, amely a fejlesztését szolgálja, változtatásokat, fejlesztéseket elfogadja, rendelkezik alapvető számítástechnikai és informatikai ismeretekkel, melyeket gyermekcsoportja kommunikációs kompetenciájának fejlesztése szolgálatába is állít. TANANYAG: Az Internet vázlatos története, szolgáltatásainak fejlődése, helyzete napjainkban Internetes keresők használata, könyvtári katalógusok használata az Interneten 17

18 Az elektronikus levelezés; -cím definiálása, levelek küldése és fogadása, csatolt állományok szerepe az elektronikus levelezésben Szabad szoftverek fogalma, keresésük és letöltésük Számítógépes kommunikáció lehetőségei: fórumok, chatek, blogok Kommunikációs programok Kommunikációs szabályok, szokások Biztonság és anonimitás az Interneten KÖVETELMÉNYEK: Legyen képes az elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni; a konzultációs órákon történő aktív részvétel. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Bócz Szász (1998): A világháló lehetőségei. Bp., Computer Books Hafkemeyer, Christof (1999): Az internet. Bp., Tessloff és Babilon Revoly András Tarr Bence (2001): Egyszerűen Internet a gyakorlatban, PANEM Kft. 18

19 CSOPORT- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A tantárgyelem neve Csoport- és közösségfejlesztés I-II. Závogyán Judit Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj. C I - II. Előfeltételek Önismereti tréning; Csoportépítő kommunikációs tréning A TANTÁRGY CÉLJA: A csoportépítés, közösségfejlesztés technikáinak és taktikáinak elsajátítása. A hazai és nemzetközi közösségfejlesztés lehetőségeinek és buktatóinak megismerése. A csoportépítés szociológiai elemzésének elsajátítása. Csoport- és közösségfejlesztő játékok megismerése. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri a csoport- és közösségfejlesztés elméleti alapjait, technikáit; az egyén helyét a közösségben; csoport- és közösségfejlesztő játékokat. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes egyéni képességeinek felismerésére; a közösségfejlesztési stratégiák helyes megválasztására; a csoportfejlesztés módszereinek gyakorlati alkalmazására; megszerzett ismereteit az óvodában/iskolában alkalmazni. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik a csoport- és közösségfejlesztés igényével; kialakult csoportfejlesztő szemléletmóddal; a csoportban való tevékenységszervezés képességével. TANANYAG: A csoport- és közösségfejlesztés fogalma Csoport- és közösségfejlesztő szemléletmód, annak kialakítása Az egyén helye, szerepe a közösségben Csoport- és közösségfejlesztés az óvodában/iskolában, a disputában Csoport- és közösségfejlesztő játékok a gyakorlatban A csoport építő és romboló ereje KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés; a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés; a tapasztalt jelenségek megítélésére és elemzésére való képesség. 19

20 A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Hankiss Elemér: Közösségek válsága és hiánya. In: Diagnózis II. Budapest, Magvető Kiadó, 1987, Sári Mihály: Az alulról szerveződő autonóm kulturális csoportok művelődési és nevelési folyamatának kérdései. = Acta 11., Schütz Alfréd: Az idegen. In: Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban. Budapest, Gondolat Kiadó, AJÁNLOTT IRODALOM: Szekszárdi Júlia: Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, Magyar NOCER, 1995, Hariss, T.: OKÉ vagyok, OKÉ vagy. Budapest, Életvíz Kiadó, F. Várkonyi Zsuzsa: Már százszor megmondtam Gondolat, Budapest, Gordon, Th.: Tanítsd a gyermekedet önfejlesztésre. Budapest, Assertiv Kiadó,

21 IV. FÉLÉV STÍLUS ÉS ELŐADÁSMÓD A VITÁBAN A tantárgyelem neve Kontakt Kredit óraszám Stílus és előadásmód a vitában Timárné Hunya Tünde Zárási forma Státu s Ajánlott félév 20 6 Koll. C II. Előfeltételek Szóbeli kommunikáció Disputa alapfogalmai A TANTÁRGYELEM CÉLJA: A hallgatók sajátítsák el a nyilvános szóbeli szereplés legfontosabb elméleti alapjait. Képesek legyenek a verbális és nonverbális kommunikációs eszköztár helyes használatára, alkalmazására. Alakuljon ki bennük a választékos, hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció iránti igény. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri saját előadói stílusát (másokéhoz viszonyítva is) ; a sikeres kommunikáció összetevőit; az előadás-technikai eszközök tárházát, helyes megválasztásuk jelentőségét; a párbeszéd kialakításának, fenntartásának feltételeit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes a saját előadói stílusát megfigyelni, a fejlesztendő területeket tudatosítani; az általa nevelt gyermekek kommunikációs képességeit megfigyelni, valamint a fejlesztés irányait meghatározni; az elsajátított ismereteket alkalmazni munkája során. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik fejlett kommunikációs képességekkel; kommunikációelméleti ismeretekkel, melyek birtokában sikeres emberi kapcsolatokat épít gyermekcsoportjával, kollégáival, a szülőkkel; a tolerancia, az előítélet-mentesség érvényesítésének képességével. TANANYAG: A vita célja, a résztvevők közötti interakció formái Helyes beszéd és beszédtechnika Stílushibák A hallgatóság megnyerése A stílus fejlesztésének lehetőségei A sikeres kommunikáció feltételei A párbeszéd kialakításának, fenntartásának feltételei 21

22 KÖVETELMÉNYEK: A konzultációs órákon történő aktív részvétel; törekvés a meghatározott kompetenciák elérésére; gyakorlati feladatmegoldás: egy elhangzó vita értékelése a megadott szempontok alapján; a vizsgán történő pontos megjelenés, felkészültség. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez; panaszkezelési eljárás alkalmazása; a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása; oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Zrinszky László (2002): Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest, Grice, H. Paul (1988): A társalgás logikája In: Pléh Csaba Siklaki István Terestyéni Tamás: Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Tankönyvkiadó, Budapest, I AJÁNLOTT IRODALOM: Pease, Allan Garner, Allan (1993): Szó beszéd. Park Kiadó, Budapest Sillei István (1994): Illem, etikett, protokoll. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Montágh Imre (1986): Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás. Kossuth Könyvkiadó, Budapest Szende Tamás (1987): Megérthetjük-e egymást? Gondolat, Budapest F. Várkonyi Zsuzsa (1986): Már százszor megmondtam Gondolat, Budapest 22

23 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A tantárgyelem neve: Kontakt óraszám Személyiségfejlesztés Kós Nóra Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 10 3 Gyj. C II. Előfeltételek Önismereti tréning A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók elméleti ismereteinek bővítése a személyiségpszichológia területén. A személyiség működése, valamint személyiségfejlesztő módszerek megismerése. A hallgatók érzékeljék a folyamatos fejlesztés elengedhetetlen jelenlétét a pedagógiai munkájukban. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák A hallgató megismeri a személyiségpszichológia főbb elméleteit; a személyiség fejlődését, működését; a személyiségfejlesztő módszereket. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató legyen képes megteremteni az óvodás/kisiskolás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges optimális feltételeket; a konfliktushelyzetek felismerésére, befolyásolására; pedagógiai döntésekre, a pedagógiai tapasztalatok elemzésére, a konfliktushelyzetek tudatos elemzésére. A szakmai attitűdök megtartásához kapcsolódó kompetenciák A hallgató rendelkezik a konstruktív konfliktusmegoldás képességével; gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; sikerorientált beállítódással, kellő önismerettel. TANANYAG: Elméleti ismeretek: A személyiség fogalma, vizsgálati módszerek; A személyiség és személyiségpszichológia alapkategóriái Személyiségelméletek; Személyiségtípusok és vonások; Alkati tipológiák; Hippokratész- Galénosz temperamentum típusai, Kretschmer, a mai temperamentum elméletek Funkcionális tipológiák: Eysenck típusai, Cattel vonáselmélete, Big Five Analitikus elméletek (Freud). Jung analitikus pszichológiája Az identitás fogalma és kialakulása (Erikson) A tanuláselméleti megközelítések: Skinner és Bandura A személyiség fenomenológiai megközelítése: Maslow és Rogers személyiségfelfogása Gyakorlat, konkrét helyzetek elemzése: A személyiség fejlesztésének lehetőségei. Az énkép fejlődése. Az önismeret fejlődése és fejlesztése. Esetelemző gyakorlat; konkrét helyzetek elemzése: gyermek gyermek; gyermek óvodapedagógus/tanító; óvodapedagógus/tanító szülő 23

24 Képességek fejlesztése önismeret; megismerő tevékenységek fejlesztésének lehetőségei. KÖVETELMÉNYEK: A konzultáción való részvétel; egy önálló munka feldolgozása és bemutatása; segítse a személyiségfejlődés rendszerének értelmezését; növelje a pedagógiai gyakorlat hatékonyságát. A KÉPZÉSBEN ALKALMAZOTT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Gondolat, Carver, C. S. - Scheier, M. F.: Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris, C. G. Jung: Analitikus pszichológia. Budapest, Göncöl Kiadó, Peck, D. - Whitlow, D.: Személyiségelméletek. Budapest, Gondolat, Valentiné, E.R.: Fogalmak és nézőpontok a pszichológiában. Budapest, Gondolat AJÁNLOTT IRODALOM: Benedek László: Játék és pszichoterápia, Animula, Bp Buda Béla: A személyiség és a nevelés szocializációja, Nemzeti tankönyvkiadó, Bp Rudas János: Delfi örökösei, Kairosz, Bp. 1998, válogatott játékok. 24

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

A tantárgy adatlapja

A tantárgy adatlapja A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-,Közigazgatás-,és Kommunikációtudományi kar 1.3 Dom;nium Kommunikációtudományok

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben