A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013.

2 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8 példányban... sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme Gi ME Miskolc-Egyetemváros A szabályzat gondozásáért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató

4 Oldalszám: Tartalomjegyzék Fejezetszám F e j e z e t c í m Old. szám Vált. szám Bevezetés dátuma Preambulum A szabályozás hatálya A bérbeadás általános feltételei A bérleti jogviszony létesítésének szabályai A bérbeadás folyamata A Szervezeti egységek kezelésében lévő eszközök bérbeadására vonatkozó külön előírások A bérleti díjak megállapításának szabályai Egyebek Hatálybaléptető és záró rendelkezés A7

5 PREAMBULUM 1 Oldalszám: 2 Az egyetem területei, helyiségei és eszközei elsődlegesen az egyetemi feladatellátást kell szolgálják. Használatuk átengedésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az átengedés az egyetemi feladatellátásban nem okoz zavart. Az egyetem alkalmazottai munkaidejükön belül kizárólag az egyetemi munkafeladataik ellátására vehetik igénybe az egyetemi területeket, helyiségeket és eszközöket, munkaidőn kívül a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosultak a bérbe vételre. A szabályozás hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed az egyetem kezelésében lévő épületekre és építményekre, azok helyiségeire (díszterem, aula, tanácstermek, előadó-, és tantermek, tanszéki, kari területek, kollégiumok központi kezelésű helyiségei, valamint minden más nem lakás céljára szolgáló helyiség), az egyetem létesítményeire (konyhák, éttermek, sportlétesítmények, stb.), az egyetem közterületeire, valamint eszközeire (gépek, berendezések). (2) 2 A kollégium (Bolyai Kollégium) szabad szálláshelyei hasznosításának szabályait külön rektori utasítás határozza meg. A bérbeadás általános feltételei 2. (1) 3 Az egyetem területeit, helyiségeit és eszközeit ideiglenes használatra (továbbiakban: bérletre) a meghatározott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az átengedés az egyetem rendeltetésszerű működését nem zavarja, az egyetem hírnevét a bérlő tevékenysége nem csorbítja. (2) Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket bérbe adni elsősorban hétvégén, illetve oktatási időszakon kívül lehet. (3) 4 Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 24. -ában foglaltakra tekintettel: Állami vagyon használatát biztosító - így különösen bérleti, haszonbérleti, vagyonkezelési, megbízási, haszonélvezeti jogot alapító - szerződés nyilvános, kivételesen, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján köthető. A versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött szerződések meghosszabbítása esetén is fennáll. Mellőzhető a versenyeztetés, ha: 1 A 204/2007. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 4 A 204/2007. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos

6 Oldalszám: 3 a) a szerződő partner államháztartási körbe tartozó szervezet, legalább többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet, vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó más gazdálkodó szervezet, b) nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség a külföldödön lévő ingatlan esetében a versenyeztetés alkalmazását kizárja, c) jogszabály rendelkezései vagy a használat átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatóak, d) a határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg. Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az állami vagyon gazdaságos, a Magyar Állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján lehető legkedvezőbb hasznosítása, amely biztosítja az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását. Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon a pályázati felhívás megküldésével legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni ajánlattételre. 5 (4) 6 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 4. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel: Az állami vagyon hasznosítására irányuló, a Vtv. 24. (1) bekezdése szerinti versenyeztetési eljárásban a pályázati felhívás tartalmát a kiíró a vagyontárgy jellegétől és a tervezett hasznosítás egyéb körülményeitől függően állapítja meg, tartalmaznia kell azonban legalább a következőket: a) az érintett vagyonelem megjelölését, b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat, c) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó feltételeket, a fizetés módjára vonatkozó előírásokat, d) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, e) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját, f) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit. (5) 7 Az egyetem az általa vagyonkezelt ingatlanokat bérbe vagy más használatába az MNV Zrt előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem adhatja, kivéve a) ha a használatba adás vagy bérbeadás időtartama a 90 napot nem haladja meg, vagy b) ha az adott szerződéssel használatba vagy bérbe adni kívánt alapterület a Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 6 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 7 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

7 Oldalszám: 4 négyzetmétert, és a külön jelölésű épületként számított, hasznosított összterület az egyes épületek területének 20 %-át nem haladja meg, vagy c) ha a hasznosítás a költségvetési szervek elhelyezéséhez, működéséhez, az azokkal összefüggő, vagy jogszabály által előírt állami feladatok ellátásához szükséges ide nem értve az elsősorban bevételszerzési célzatú, állami feladat ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó bérbeadást, használatba adást -, vagy d) ha a hasznosítás a közfeladat ellátásából eredő olyan kötelezettség, amelyet az egyetem jellemzően nem, vagy nem kizárólagosan saját maga végez, vagy e) ha a hasznosítás az Egyetem feladatellátásához, illetve a működéséhez kapcsolódik ( pl. étterem, büfé, étel- ital- automaták üzemeltetése az elhelyezést szolgáló ingatlanokban). (6) 8 A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény rendelkezései szerint Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. (1) 9 A bérleti szerződések típusai: A bérleti jogviszony létesítésének szabályai 3. a) Eseti bérbeadás: Az egybefüggően 90 napot meg nem haladó, illetve meghatározott napokra történő bérbeadás (1.sz. melléklet). b) Tartós bérbeadás: ha az ingatlan, helyiség, eszköz bérbeadása rendszeres és 90 napot meghaladóan folyamatos. (2.sz. melléklet). (2) A bérbeadás (eseti és tartós) feltételeiről és a bérleti díjról a rektor, illetve a gazdasági főigazgató dönt. (3) A bérleti díj meghatározásánál az egyetemi helyiségekre vonatkozó előző évi a Költségvetési Törvényben a tárgyévre előzetesen jelzett, várható szolgáltatási inflációval növelt fenntartási és üzemeltetési önköltségszámítást kell figyelembe venni. (4) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, illetve magánszemély a bérleti szándékát tartalmazó kérelmét az engedélyezésre jogosult 8 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 9 A 169/2011. sz. szenátusi határozattal megállapított, június 1. napjától hatályos 10 A 28/2007. számú Szenátusi határozattal megállapított, április 1. napjától hatályos 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos

8 Oldalszám: 5 egyetemi vezetőhöz írásban nyújthatja be, kivéve az (5) bekezdés b) pontjában foglalt területek, melyek esetében azt a Műszaki és Üzemeltetési Főosztályra kell megküldeni. A kérelemben fel kell tüntetni: a) a kérelmező adatait, elérhetőségét, b) az igényelt terület, helyiség, eszköz megnevezését, c) a használat tervezett időtartamát, d) a bérbevétel célját. (5) Az engedélyezésre jogosult vezetők és hatáskörükbe tartozó területek: a) 12 rektor: Jogosult bármely egyetemi helyiség bérbeadását engedélyezni. Kizárólag a rektor engedélyével adhatók bérbe az alábbi helyiségek: aa) A/4 épület egyetemi díszaula, ab) A/4 épület főbejárat, ac) A/4 épület díszudvar, ad) egyetemi tanácsterem, ae) Selmec/Sopron tanácsterem, af) A/4 épület üveg tárgyalók ag) Uni-Hotel Diákotthon apartmanok ah) Zenepalota épületének tartós (90 napot meghaladó) bérbeadása b) 13 gazdasági főigazgató: ba) előadótermek, bb) tantermek, bc) A/2 épület aula, bd) A/2 épület galéria, be) ÁJK tanácsterem, / a dékán egyetértésével / bf) kereskedelmi, vendéglátó egységek, (Egyetemi konyha, Egyetemi ABC, büfék, klubok, stb.) bg) egyéb folyosó, előtér, bh) közterület, parkolók, bi) földterületek, bj) kollégiumi épületek, a szálláshelyek kivételével bk) külső létesítmények, bl) minden egyéb, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, de máshol fel nem sorolt területek, javak, eszközök. c) 14 Egészségügyi Kar dékán: Sportlétesítmények területén 12 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 13 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

9 Oldalszám: 6 Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőivel az engedély megadásakor közölni kell. Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül az egyetemi oktatással, illetve kutatással kapcsolatos igényeket kell előnyben részesíteni. (6) Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető. A szerződésminta szükség esetén módosítható. (7) 15 Az engedélyezés után a bérleti szerződés megkötésére jogosult vezetők: a) rektor, b) gazdasági főigazgató, A szerződés ellenjegyzője: a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály vezetője. Az ellenjegyzésnek meg kell előznie minden más aláírást az ellenjegyzés dátumának feltüntetésével. (8) Tartós bérbeadás esetén a 2. (3) szerinti nyilvános vagy zártkörű versenyeztetés lebonyolítása a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály feladata, a bérleti jogviszony létesítésének engedélyezésére és a bérleti szerződés megkötésére a rektor és gazdasági főigazgató jogosult (3. 5. pont szerint). (9) A ME-HÖK egyetértési jogot gyakorol a Miskolci Egyetem Alapító Okirata 2. sz. mellékletében feltüntetett helyrajzi számú ingatlanokon belüli, a hallgatókat érintő jóléti, kulturális, sport célú helyiségek hasznosítása, valamint ezen hasznosításból származó bevételek felhasználása vonatkozásában a Miskolci Egyetem és az MNV Zrt. közötti hatályos Vagyonkezelési Szerződés előírásainak keretei között. Az egyetértés gyakorlása oly módon történik, hogy az egyetemi felelős vezető a ME-HÖK-öt már az előkészítés szakaszában bevonja konzultatív jelleggel, a végleges szerződéstervezetet pedig csak akkor írják alá a jogosultak, ha a tervezettel kapcsolatban a ME-HÖK már kifejezte egyetértését, melyet a dokumentumok ellenjegyzésével, vagy írásbeli nyilatkozat megtételével nyilvánít ki. 15 A 334/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, július 21. napjától hatályos 16 Beiktatva a Szenátus 169/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 18 A 28/2007. számú szenátusi határozattal megállapított, április 1. napjától hatályos 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

10 Oldalszám: 7 Bérbeadás folyamata 4. (1) 20 A ME kezelésében lévő ingatlanok, központi kezelésű eszközök hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos valamennyi szerződés-előkészítő folyamat a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály feladata. Az MNV Zrt előzetes engedélyének beszerzése iránt a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály jár el. (2) A tartós szerződések esetében törekedni kell az energiamérést szolgáló almérő felszereléséről. Ennek tényét a szerződésben rögzíteni kell. (3) 21 Az egyéni mérővel nem rendelkező fogyasztók esetében aműszaki és Üzemeltetési Főosztály felelős az energiafelhasználás meghatározásáért. (4) A helyiséggel, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos ügyeletek igénybevétele kötelező. Az ügyeleteket a szervezeti egységek a bérlővel kötött megállapodás alapján biztosítják. Külső bérlők a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály előírásai szerint kötelesek az ügyeletet igénybe venni. (5) 22 A bérleti szerződés időtartama az állami tulajdon vonatkozásában tulajdonosi jogokat gyakorló szerv előzetes írásos engedélye nélkül nem haladhatja meg a vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartamot. Az időszakonként meghosszabbított szerződés időtartamát egybe kell számítani. (6) A 4. (5) bekezdésében hivatkozott előzetes engedély kiadását a gazdasági főigazgatón keresztül kell kezdeményezni. (7) A Pénzügyi Osztály az eredeti szerződés kézhezvételét követően előírja a követelést, a kiküldött számla alapján figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesítést, késedelmes fizetés esetén felszólítást küld, illetve a jogi úton történő behajtást kezdeményezi. (8) 25 Az engedélyezésre jogosulthoz (jelen szabályzat 3. (5) bekezdés a) és b) pont) címzett kérelmet iktatását követően - az illetékes előadó további ügyintézésre megküldi a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály részére. (9) A Műszaki és Üzemeltetési Főosztály az általa 3 példányban előkészített, szignózott szerződést aláírásra megküldi a szerződés megkötésére jogosult vezetőnek. A bérlő csak az aláírást követően írhatja alá a dokumentumot. (10) 26 Amennyiben a bérbeadás időtartalma a 4 órát nem haladja meg, fél napnak megfelelő bérleti díjat kell megállapítani, a 4.sz.függelékben óradíjban meghatározott bérleti díjak kivételével. 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 22 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 23 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 25 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos

11 Oldalszám: 8 A központi és szervezeti egységek kezelésében lévő eszközök bérbeadására vonatkozó külön előírások 5. (1) 27 A szervezeti egységek kezelésében lévő gépek, műszerek és eszközök bérbeadása csak az egység vezetőjének engedélyével történhet. A szervezeti egység, mint bérbeadó elkészíti a melléklet szerinti szerződést, a szervezeti egység vezetője által - a független felek között piaci áraknak megfelelően - megállapított bérleti díjak figyelembe vételével, és ellenjegyzésre megküldi a Műszaki- és Üzemeltetési Főosztály vezetőjének. A szerződést a gazdasági főigazgató írja alá. A szerződést a bérlő ezt követően írhatja alá. (2) A bérbeadó szervezeti egység a szerződés egy példányát számlázás céljából a Pénzügyi Osztályra küldi. (3) Az eszközök bérbeadásából származó bevétel az adott szervezeti egységet illeti meg, aki köteles azt a vagyonkezelt eszköz állag- és értékmegőrzésére, fenntartására, illetve értéknövelő beruházásra fordítani. 6. (1) A bérbeadásból származó bevétel a Felújítási Alapba kerül, kivéve a Sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétel, mely elkülönített témaszámon a Sportlétesítményeknél marad, aki köteles azt a vagyonkezelt ingatlan állag- és értékmegőrzésére fenntartására, illetve értéknövelő beruházásra fordítani. Egyebek 7. (1) A bérleti szerződéseket a bérleti jogviszony kezdetét megelőzően kell megkötni, és egy eredeti példányt haladéktalanul továbbítani a Pénzügyi Osztály felé. (2) A szerződés késedelmes továbbítása miatti számla kiállításából adódó ÁFA határidőn túli bevallásból és befizetéséből eredő pótlék (késedelmi vagy önellenőrzési) összege a szervezeti egységet terheli. (3) Az alkalmazható minimális bérleti, térítési díjakat, valamint a közvetlen közreműködők, ügyeletet ellátók díjait a gazdasági főigazgató utasításban teszi közzé (1., 2., 3., 4., sz. függelékek). 27 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 28 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 29 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 30 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 119/2012. sz. határozatával, május 1. napjától hatályos 31 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 32 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 33 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

12 Oldalszám: 9 (4) Egyetemen kívüli igénylők esetében a bérleti díj mértékében a bérbeadó a bérlővel az aktuális bérleti díj minimum figyelembevételével szabadon állapodik meg, a közreműködők díjazására a 4. sz. függelékben foglaltakat kell alkalmazni. (5) Az egyéb igénybe vételek esetén a közreműködők díjazására szintén a 4.sz. függelékben jóváhagyottak az érvényesek. (6) Mind az eseti, mind a tartós bérbeadásokról és azok változásairól a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály köteles nyilvántartást vezetni, valamint a szerződés egy példányát a Pénzügyi Osztálynak megküldeni (7) Az E/7. jelű épület, illetve az E/3. jelű épület oldalszárnyában található területek (Ellátási Osztály volt helyiségei) bérbeadásából származó bevételek - jelen szabályzat 6. -ában foglalt előírásaitól eltérően - a PPP Szolgáltatónak fizetett díj összegéig a PPP konstrukcióban megvalósított/felújított épületek után fizetendő bérleti díjak fedezetéül szolgál, a fennmaradó összeg pedig a Felújítási Alapba kerül. Hatálybaléptető és záró rendelkezés (1) A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány az általa az egyetem területén (az E/7. és E/3. jelű épületekben) bérelt helyiségeket a Közalapítvány az egyetem területén történő működéséhez fűződő kiemelt egyetemi érdekre tekintettel, valamint az FDSZ egyetemi szervezete, - évente 90 napot nem meghaladóan az egyetem siófoki üdülőjét az egyetem oldalán felmerülő költségek megtérítése ellenében (önköltségi díjon) jogosult bérelni. (2) Jelen szabályzat a 103/2005. sz. egyetemi tanácsi határozattal január 1-i hatállyal elfogadott, a 16/2006. sz. szenátusi határozattal, január 1-i hatállyal módosított és a 28/2007. sz. szenátusi határozattal április hó 1-i hatállyal módosított, a 204/2007. sz. szenátusi határozattal december 1-i hatállyal, a 334/2008. sz. szenátusi határozattal július 21-i hatállyal, 363/2008.sz. szenátusi határozattal december 1-i hatállyal, a 305/2009.sz. szenátusi határozattal június 11-i hatállyal és a 428/2009. sz. szenátusi határozattal január 1-jei hatállyal, a 169/2011.sz szenátusi határozattal június 1-i hatállyal, valamint a 129/2012.sz. szenátusi határozattal május 1-i hatállyal, 360/2013. sz. határozattal október 1-i hatállyal módosított szöveget egységes szerkezetben tartalmazza. Miskolc, szeptember 26. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke 34 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 35 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 36 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 37 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 119/2012. sz. határozatával, május 1. napjától hatályos 38 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 39 A 305/2009. sz. szenátusi határozattal megállapított, június 11. napjától hatályos

13 Oldalszám: 10 Mellékletek: 1. sz. Eseti bérbeadási szerződés 2. sz. Tartós bérbeadási szerződés és közüzemi szolgáltatások Függelékek: 1. sz. Eseti bérbeadásra kerülő helyiségek minimális bérleti díja 2. sz. Uni-Hotel Diákotthon apartmanjainak minimális térítési díja 3. sz. Oktatástechnikai eszközök és egyéb berendezések minimális kölcsönzési díjai 4. sz. Sportlétesítmények térítési díjai 5. sz. Rendezvényen közreműködők díjazása

14 Oldalszám: sz. melléklet Szerződés Eseti bérbeadás amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) mint bérbeadó, képviseli:... másrészről... képviseli:.. (telephelye:... bankszámlaszáma:... adószáma:... cégbírósági bejegyzés száma:.....) bérlő között.... céljára igénybevett előadóterem, tanterem, eszköz és a nyújtott szolgáltatások tárgyában. 1. Bérbeadó vállalja, hogy (.. sz. engedély alapján) a felsorolt helyisége(ke)t/eszköz(öke)t az alábbiakban rögzített feltételekkel bérlő rendelkezésére bocsátja...-tól.-ig. Ft + ÁFA térítési díj fizetése ellenében. [A bérbeadott ingatlan megnevezése és területe (m 2 ), berendezése, a bérbeadott eszköz megnevezése és annak leltári száma, valamint a személyzeti igény, térítési díj konkrét megjelölése] 2. A bérleti díjat a Bérlő köteles 2 részletben az első részletet (bérleti díj..%-a) a rendezvényt megelőző napig - a Bérbeadó által küldött számla alapján a Magyar Államkincstárnál vezetett sz. számlájára befizetni. 3. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni a késedelem időtartamára. 4. Az engedélyezett helyiség/eszköz átadása és visszavétele, az esetleges kártérítési igény megállapítása a Létesítménygazdálkodási Osztály, illetve a bérleti szerződés megkötésére jogosult szervezeti egység feladata. 5. A felek megállapodnak abban, hogy a rendezvény lebonyolításában közreműködő személyzetet (technikai és ügyeleti) a Bérbeadó biztosítja. A.) A közreműködőkkel történő szerződéskötésről és a díjazás kifizetéséről a Bérlő gondoskodik. A felek megállapodnak abban, hogy a díjazás minimális mértéke a ME 5. sz. függelékében foglaltak szerinti.

15 Oldalszám: sz. melléklet B.) A közreműködők díjazására Ft-ot fizet a Bérlő a Bérbeadó számlája alapján A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles - ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. 7. A Bérlő által - a bérleti jogviszony megkezdése előtt - a szerződés 30 napon belüli felmondása esetén a megállapított bérleti díj teljes összege, 30 napot meghaladó felmondás esetén a bérleti díj 50 %-a illeti meg a Bérbeadót. 8. A bérelt területen a Bérlő által elhelyezett vagyontárgyak biztosítása a Bérlő feladata. 9. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt helyiséget/eszközt időben, a Bérlő által előzetesen megtekintett, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsátja. 10. A bérleti jogviszony tárgyát képező helyiségben bármilyen átalakítási munkát csak a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. 11. A bérlő az estleges beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor az Egyetemmel szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat. 12. A Bérbeadó nem járul hozzá a bérlemény albérletbe adásához. 13. Szerződéses biztosítékok: (kaució)..- Ft. A kaució összegét a Bérbeadó jogosult felhasználni az esetleges bérleti díj, vagy közüzemi költség elmaradása esetén, valamint a Bérbeadónak okozott károk megtérítésére. 14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 15. Amennyiben a Bérlő az egyetem területén reklámcélú tevékenységet kíván folytatni, a bérbevétel előtt köteles a kapcsolatot az egyetem Rektori Hivatalával felvenni. 16. Jelen megállapodást a szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. Szerződés kötelező melléklete: Nyilatkozat Miskolc, 20 év.. hó nap bérlő bérbeadó Ellenjegyző: Miskolc, 20 év.. hó nap Készült példányban Kapják: 40 A 28/2007. számú Szenátusi határozattal megállapított, április 1. napjától hatályos

16 Oldalszám: sz. melléklet Nyilatkozat Szerződés kötelező melléklete A Bérlő - nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; - tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel; - nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, vagy már nem áll az eltiltás alatt; - állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott.., 20.. év..hó nap Bérlő cégszerű aláírása

17 Oldalszám: sz. melléklet Szerződés Tartós bérbeadás amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) mint bérbeadó, képviseli:... másrészről... képviseli:.. (telephelye:... bankszámlaszáma:... adószáma:... cégbírósági bejegyzés száma:.....) 1. Bérbeadó bérbeadja, Bérlő bérbeveszi az állami tulajdonú és a Bérbeadó kezelésében lévő, saját jelölés szerint, épület,.. szobaszám,.. m 2 alapterületű helyiség év. hó.. naptól év. hó.. napig határozott időre. céljára. 2. Szerződő felek a bérleti díj összegét havonta. Ft + ÁFA, azaz. Ft+ÁFA (SZJ szám:.) összegben állapítják meg. A felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év április 1-től a KSH által közzétett, előző évre vonatkoztatott szolgáltatási inflációs ráta mértékével megemelni. A Bérbeadó a bérleti díj változását minden év március 15. napjáig köteles a bérlővel írásban közölni. 3. Bérlő köteles a 2. pont szerint számított bérleti díjat negyedévente előre, a negyedév első hónapjának 15. napjáig megküldött számla alapján a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára átutalással megfizetni. 4. A bérleti díjon felül a Bérlő számla alapján a mellékletben felsorolt közüzemi szolgáltatásokat köteles megtéríteni. A Bérbeadó a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait külön értesítés nélkül jogosult érvényesíteni a Bérlő felé. 5. A Bérbeadó a Bérlő részére.. db telefonvonalat (melléket; fővonali hívószámú mell.) biztosít. A Bérlő az egyetemi telefonszámlán megjelenő beszélgetési díját számla alapján téríti meg. 6. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni a késedelem időtartamára. 7. A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai /ügyfelei/ beszállítói a Bérbeadó működési-oktatási rendjét ne zavarják. 8. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény karbantartásáról, berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, valamint annak a végzendő tevékenységére tekintettel fokozott

18 Oldalszám: sz. melléklet őrzéséről. Ennek megfelelően a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérlő által a bérleménybe bevitt eszközökért és egyéb értékekért. 9. A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles - ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. 10. Bérlő kártalanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részéről a bérleményen kívül az egyetem épületeiben történő felújítási, karbantartási munkák elvégzését. 11. A bérleti jogviszony tárgyát képező helyiségben bármilyen átalakítási munkát csak a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. 12. A bérlő az estleges beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor az Egyetemmel szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat. 13. A jogviszony fennállása alatt a Bérlő és a Bérbeadó nevében nyilatkozatot az alábbi személyek jogosultak tenni: - Bérbeadó részéről:.. - Bérlő részéről:. 14. A másik szerződő félhez intézett nyilatkozatokat csak írásban lehet megtenni. Az átvétel ténye tértivevénnyel, vagy az átvételnek az irat másodpéldányán való feltüntetésével igazolható. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén a küldeményt ismételten meg kell küldeni a címzettnek. A postai kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon a küldemény kézbesítettnek tekinthető. 15. Jelen szerződést bármelyik fél napos felmondási idővel, indoklás nélkül (rendes felmondás) felmondhatja azzal, hogy a felmondást írásban kell a másik féllel közölni. A felmondás a hónap végére szólhat. 16. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondásra. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérlő részéről, ha: Bérbeadó részéről: - az egyetem rendjét, nyugalmát zavarja, - a bérleti díj, illetve közüzemi díjak határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja, - a bérleményt rendeltetésellenesen használja, - szabálytalan energiavételezés és közműhasználat esetén. - a bérlemény rendeltetésszerű használatát akadályozza. 17. A közvetített közszolgáltatások szabálytalan igénybevétele esetén a Bérbeadó jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatók által alkalmazható szankciókat érvényesíteni. 18. A Bérbeadó nem járul hozzá a bérlemény albérletbe adásához.

19 Oldalszám: sz. melléklet 19. Szerződéses biztosítékok: (kaució)..- Ft. A kaució összegét a Bérbeadó jogosult felhasználni az esetleges bérleti díj, vagy közüzemi költség elmaradása esetén, valamint a Bérbeadónak okozott károk megtérítésére. 20. A Bérlő köteles a bérlet időtartamára a bérleményre teljes körű vagyonbiztosítást kötni, melynek kedvezményezettje az Egyetem. 21. Bérlő köteles a bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon belül a bérleményt kiürítve, tiszta állapotban, vagy a Bérbeadó választása szerint az alapfunkciók visszaállításával a Bérbeadó birtokába adni. A birtokbaadásról a felek átadási-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 22. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani. 23. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgárjogi Törvénykönyv szabályai az irányadóak. A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. Szerződés kötelező melléklete: Nyilatkozat Miskolc, 20 év hó.. nap bérbeadó bérlő Ellenjegyző: Miskolc, 20 év.. hó nap Készült példányban Kapják:

20 Oldalszám: sz. melléklet Nyilatkozat Szerződés kötelező melléklete A Bérlő - nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; - tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel; - nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, vagy már nem áll az eltiltás alatt; - állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott.., 20 év..hó nap Bérlő cégszerű aláírása

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására 14049385 r Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.i.'fc ;../2 0 1 4. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Társaságunk bérleti szerződést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-008/3/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT E L N Ö K I U T A S Í T Á S A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat általi vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat. 1. A szabályzat hatálya A szabályzat a Dorogi József Attila Művelődési

Részletesebben

Pályázati Dokumentáció

Pályázati Dokumentáció Pályázati Dokumentáció Fenyves strand hasznosítására (pályázat eljárás albérleti szerződés megkötésére) Nagytevel Község Önkormányzata 8562 Nagytevel, Kossuth u. 56. Tel/Fax: 89/353-696 1. Az eljárás tárgya

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

, (születési neve:, születési helye, ideje:, anyja neve:., adószáma:., vállalkozói igazolvány száma:.. lakcím: ) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő

, (születési neve:, születési helye, ideje:, anyja neve:., adószáma:., vállalkozói igazolvány száma:.. lakcím: ) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.; PIR szám: 813749, adószám: 15813743-2-15,

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület november 23-ai rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület november 23-ai rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 262/2010. (XI.23.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület 2010. november 23-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati bértelkek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TERÜLETÉN FOLYTATOTT HIRDETÉSI, REKLÁMTEVÉKENYSÉGRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TERÜLETÉN FOLYTATOTT HIRDETÉSI, REKLÁMTEVÉKENYSÉGRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TERÜLETÉN FOLYTATOTT HIRDETÉSI, REKLÁMTEVÉKENYSÉGRŐL Miskolc, 2012 7.8. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TERÜLETÉN FOLYTATOTT HIRDETÉSI, REKLÁMTEVÉKENYSÉGRŐL

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tervezet. Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.)

Tervezet. Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Tervezet Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Képviseli : Adószáma: 11302320-2-18 Számlaszáma: OTP 11747006-20130161 Cégjegyzékszáma: 18-09-101245

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben