A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013.

2 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8 példányban... sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme Gi ME Miskolc-Egyetemváros A szabályzat gondozásáért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató

4 Oldalszám: Tartalomjegyzék Fejezetszám F e j e z e t c í m Old. szám Vált. szám Bevezetés dátuma Preambulum A szabályozás hatálya A bérbeadás általános feltételei A bérleti jogviszony létesítésének szabályai A bérbeadás folyamata A Szervezeti egységek kezelésében lévő eszközök bérbeadására vonatkozó külön előírások A bérleti díjak megállapításának szabályai Egyebek Hatálybaléptető és záró rendelkezés A7

5 PREAMBULUM 1 Oldalszám: 2 Az egyetem területei, helyiségei és eszközei elsődlegesen az egyetemi feladatellátást kell szolgálják. Használatuk átengedésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az átengedés az egyetemi feladatellátásban nem okoz zavart. Az egyetem alkalmazottai munkaidejükön belül kizárólag az egyetemi munkafeladataik ellátására vehetik igénybe az egyetemi területeket, helyiségeket és eszközöket, munkaidőn kívül a jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosultak a bérbe vételre. A szabályozás hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed az egyetem kezelésében lévő épületekre és építményekre, azok helyiségeire (díszterem, aula, tanácstermek, előadó-, és tantermek, tanszéki, kari területek, kollégiumok központi kezelésű helyiségei, valamint minden más nem lakás céljára szolgáló helyiség), az egyetem létesítményeire (konyhák, éttermek, sportlétesítmények, stb.), az egyetem közterületeire, valamint eszközeire (gépek, berendezések). (2) 2 A kollégium (Bolyai Kollégium) szabad szálláshelyei hasznosításának szabályait külön rektori utasítás határozza meg. A bérbeadás általános feltételei 2. (1) 3 Az egyetem területeit, helyiségeit és eszközeit ideiglenes használatra (továbbiakban: bérletre) a meghatározott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az átengedés az egyetem rendeltetésszerű működését nem zavarja, az egyetem hírnevét a bérlő tevékenysége nem csorbítja. (2) Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket bérbe adni elsősorban hétvégén, illetve oktatási időszakon kívül lehet. (3) 4 Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 24. -ában foglaltakra tekintettel: Állami vagyon használatát biztosító - így különösen bérleti, haszonbérleti, vagyonkezelési, megbízási, haszonélvezeti jogot alapító - szerződés nyilvános, kivételesen, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján köthető. A versenyeztetési kötelezettség a határozott időre kötött szerződések meghosszabbítása esetén is fennáll. Mellőzhető a versenyeztetés, ha: 1 A 204/2007. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 4 A 204/2007. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos

6 Oldalszám: 3 a) a szerződő partner államháztartási körbe tartozó szervezet, legalább többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet, vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó más gazdálkodó szervezet, b) nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség a külföldödön lévő ingatlan esetében a versenyeztetés alkalmazását kizárja, c) jogszabály rendelkezései vagy a használat átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatóak, d) a határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja meg. Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az állami vagyon gazdaságos, a Magyar Állam számára a várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján lehető legkedvezőbb hasznosítása, amely biztosítja az állami vagyon megőrzését, gyarapítását, pénzügyileg és gazdaságilag minél előnyösebb hasznosítását. Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon a pályázati felhívás megküldésével legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni ajánlattételre. 5 (4) 6 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 4. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel: Az állami vagyon hasznosítására irányuló, a Vtv. 24. (1) bekezdése szerinti versenyeztetési eljárásban a pályázati felhívás tartalmát a kiíró a vagyontárgy jellegétől és a tervezett hasznosítás egyéb körülményeitől függően állapítja meg, tartalmaznia kell azonban legalább a következőket: a) az érintett vagyonelem megjelölését, b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat, c) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra vonatkozó feltételeket, a fizetés módjára vonatkozó előírásokat, d) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határidejét, e) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének módját, f) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit. (5) 7 Az egyetem az általa vagyonkezelt ingatlanokat bérbe vagy más használatába az MNV Zrt előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem adhatja, kivéve a) ha a használatba adás vagy bérbeadás időtartama a 90 napot nem haladja meg, vagy b) ha az adott szerződéssel használatba vagy bérbe adni kívánt alapterület a Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 6 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 7 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

7 Oldalszám: 4 négyzetmétert, és a külön jelölésű épületként számított, hasznosított összterület az egyes épületek területének 20 %-át nem haladja meg, vagy c) ha a hasznosítás a költségvetési szervek elhelyezéséhez, működéséhez, az azokkal összefüggő, vagy jogszabály által előírt állami feladatok ellátásához szükséges ide nem értve az elsősorban bevételszerzési célzatú, állami feladat ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó bérbeadást, használatba adást -, vagy d) ha a hasznosítás a közfeladat ellátásából eredő olyan kötelezettség, amelyet az egyetem jellemzően nem, vagy nem kizárólagosan saját maga végez, vagy e) ha a hasznosítás az Egyetem feladatellátásához, illetve a működéséhez kapcsolódik ( pl. étterem, büfé, étel- ital- automaták üzemeltetése az elhelyezést szolgáló ingatlanokban). (6) 8 A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény rendelkezései szerint Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. (1) 9 A bérleti szerződések típusai: A bérleti jogviszony létesítésének szabályai 3. a) Eseti bérbeadás: Az egybefüggően 90 napot meg nem haladó, illetve meghatározott napokra történő bérbeadás (1.sz. melléklet). b) Tartós bérbeadás: ha az ingatlan, helyiség, eszköz bérbeadása rendszeres és 90 napot meghaladóan folyamatos. (2.sz. melléklet). (2) A bérbeadás (eseti és tartós) feltételeiről és a bérleti díjról a rektor, illetve a gazdasági főigazgató dönt. (3) A bérleti díj meghatározásánál az egyetemi helyiségekre vonatkozó előző évi a Költségvetési Törvényben a tárgyévre előzetesen jelzett, várható szolgáltatási inflációval növelt fenntartási és üzemeltetési önköltségszámítást kell figyelembe venni. (4) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, illetve magánszemély a bérleti szándékát tartalmazó kérelmét az engedélyezésre jogosult 8 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 9 A 169/2011. sz. szenátusi határozattal megállapított, június 1. napjától hatályos 10 A 28/2007. számú Szenátusi határozattal megállapított, április 1. napjától hatályos 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos

8 Oldalszám: 5 egyetemi vezetőhöz írásban nyújthatja be, kivéve az (5) bekezdés b) pontjában foglalt területek, melyek esetében azt a Műszaki és Üzemeltetési Főosztályra kell megküldeni. A kérelemben fel kell tüntetni: a) a kérelmező adatait, elérhetőségét, b) az igényelt terület, helyiség, eszköz megnevezését, c) a használat tervezett időtartamát, d) a bérbevétel célját. (5) Az engedélyezésre jogosult vezetők és hatáskörükbe tartozó területek: a) 12 rektor: Jogosult bármely egyetemi helyiség bérbeadását engedélyezni. Kizárólag a rektor engedélyével adhatók bérbe az alábbi helyiségek: aa) A/4 épület egyetemi díszaula, ab) A/4 épület főbejárat, ac) A/4 épület díszudvar, ad) egyetemi tanácsterem, ae) Selmec/Sopron tanácsterem, af) A/4 épület üveg tárgyalók ag) Uni-Hotel Diákotthon apartmanok ah) Zenepalota épületének tartós (90 napot meghaladó) bérbeadása b) 13 gazdasági főigazgató: ba) előadótermek, bb) tantermek, bc) A/2 épület aula, bd) A/2 épület galéria, be) ÁJK tanácsterem, / a dékán egyetértésével / bf) kereskedelmi, vendéglátó egységek, (Egyetemi konyha, Egyetemi ABC, büfék, klubok, stb.) bg) egyéb folyosó, előtér, bh) közterület, parkolók, bi) földterületek, bj) kollégiumi épületek, a szálláshelyek kivételével bk) külső létesítmények, bl) minden egyéb, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, de máshol fel nem sorolt területek, javak, eszközök. c) 14 Egészségügyi Kar dékán: Sportlétesítmények területén 12 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 13 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

9 Oldalszám: 6 Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőivel az engedély megadásakor közölni kell. Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül az egyetemi oktatással, illetve kutatással kapcsolatos igényeket kell előnyben részesíteni. (6) Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető. A szerződésminta szükség esetén módosítható. (7) 15 Az engedélyezés után a bérleti szerződés megkötésére jogosult vezetők: a) rektor, b) gazdasági főigazgató, A szerződés ellenjegyzője: a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály vezetője. Az ellenjegyzésnek meg kell előznie minden más aláírást az ellenjegyzés dátumának feltüntetésével. (8) Tartós bérbeadás esetén a 2. (3) szerinti nyilvános vagy zártkörű versenyeztetés lebonyolítása a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály feladata, a bérleti jogviszony létesítésének engedélyezésére és a bérleti szerződés megkötésére a rektor és gazdasági főigazgató jogosult (3. 5. pont szerint). (9) A ME-HÖK egyetértési jogot gyakorol a Miskolci Egyetem Alapító Okirata 2. sz. mellékletében feltüntetett helyrajzi számú ingatlanokon belüli, a hallgatókat érintő jóléti, kulturális, sport célú helyiségek hasznosítása, valamint ezen hasznosításból származó bevételek felhasználása vonatkozásában a Miskolci Egyetem és az MNV Zrt. közötti hatályos Vagyonkezelési Szerződés előírásainak keretei között. Az egyetértés gyakorlása oly módon történik, hogy az egyetemi felelős vezető a ME-HÖK-öt már az előkészítés szakaszában bevonja konzultatív jelleggel, a végleges szerződéstervezetet pedig csak akkor írják alá a jogosultak, ha a tervezettel kapcsolatban a ME-HÖK már kifejezte egyetértését, melyet a dokumentumok ellenjegyzésével, vagy írásbeli nyilatkozat megtételével nyilvánít ki. 15 A 334/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, július 21. napjától hatályos 16 Beiktatva a Szenátus 169/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 18 A 28/2007. számú szenátusi határozattal megállapított, április 1. napjától hatályos 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

10 Oldalszám: 7 Bérbeadás folyamata 4. (1) 20 A ME kezelésében lévő ingatlanok, központi kezelésű eszközök hasznosításával, bérbeadásával kapcsolatos valamennyi szerződés-előkészítő folyamat a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály feladata. Az MNV Zrt előzetes engedélyének beszerzése iránt a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály jár el. (2) A tartós szerződések esetében törekedni kell az energiamérést szolgáló almérő felszereléséről. Ennek tényét a szerződésben rögzíteni kell. (3) 21 Az egyéni mérővel nem rendelkező fogyasztók esetében aműszaki és Üzemeltetési Főosztály felelős az energiafelhasználás meghatározásáért. (4) A helyiséggel, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos ügyeletek igénybevétele kötelező. Az ügyeleteket a szervezeti egységek a bérlővel kötött megállapodás alapján biztosítják. Külső bérlők a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály előírásai szerint kötelesek az ügyeletet igénybe venni. (5) 22 A bérleti szerződés időtartama az állami tulajdon vonatkozásában tulajdonosi jogokat gyakorló szerv előzetes írásos engedélye nélkül nem haladhatja meg a vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartamot. Az időszakonként meghosszabbított szerződés időtartamát egybe kell számítani. (6) A 4. (5) bekezdésében hivatkozott előzetes engedély kiadását a gazdasági főigazgatón keresztül kell kezdeményezni. (7) A Pénzügyi Osztály az eredeti szerződés kézhezvételét követően előírja a követelést, a kiküldött számla alapján figyelemmel kíséri a pénzügyi teljesítést, késedelmes fizetés esetén felszólítást küld, illetve a jogi úton történő behajtást kezdeményezi. (8) 25 Az engedélyezésre jogosulthoz (jelen szabályzat 3. (5) bekezdés a) és b) pont) címzett kérelmet iktatását követően - az illetékes előadó további ügyintézésre megküldi a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály részére. (9) A Műszaki és Üzemeltetési Főosztály az általa 3 példányban előkészített, szignózott szerződést aláírásra megküldi a szerződés megkötésére jogosult vezetőnek. A bérlő csak az aláírást követően írhatja alá a dokumentumot. (10) 26 Amennyiben a bérbeadás időtartalma a 4 órát nem haladja meg, fél napnak megfelelő bérleti díjat kell megállapítani, a 4.sz.függelékben óradíjban meghatározott bérleti díjak kivételével. 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 22 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 23 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 25 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos

11 Oldalszám: 8 A központi és szervezeti egységek kezelésében lévő eszközök bérbeadására vonatkozó külön előírások 5. (1) 27 A szervezeti egységek kezelésében lévő gépek, műszerek és eszközök bérbeadása csak az egység vezetőjének engedélyével történhet. A szervezeti egység, mint bérbeadó elkészíti a melléklet szerinti szerződést, a szervezeti egység vezetője által - a független felek között piaci áraknak megfelelően - megállapított bérleti díjak figyelembe vételével, és ellenjegyzésre megküldi a Műszaki- és Üzemeltetési Főosztály vezetőjének. A szerződést a gazdasági főigazgató írja alá. A szerződést a bérlő ezt követően írhatja alá. (2) A bérbeadó szervezeti egység a szerződés egy példányát számlázás céljából a Pénzügyi Osztályra küldi. (3) Az eszközök bérbeadásából származó bevétel az adott szervezeti egységet illeti meg, aki köteles azt a vagyonkezelt eszköz állag- és értékmegőrzésére, fenntartására, illetve értéknövelő beruházásra fordítani. 6. (1) A bérbeadásból származó bevétel a Felújítási Alapba kerül, kivéve a Sportlétesítmények bérbeadásából származó bevétel, mely elkülönített témaszámon a Sportlétesítményeknél marad, aki köteles azt a vagyonkezelt ingatlan állag- és értékmegőrzésére fenntartására, illetve értéknövelő beruházásra fordítani. Egyebek 7. (1) A bérleti szerződéseket a bérleti jogviszony kezdetét megelőzően kell megkötni, és egy eredeti példányt haladéktalanul továbbítani a Pénzügyi Osztály felé. (2) A szerződés késedelmes továbbítása miatti számla kiállításából adódó ÁFA határidőn túli bevallásból és befizetéséből eredő pótlék (késedelmi vagy önellenőrzési) összege a szervezeti egységet terheli. (3) Az alkalmazható minimális bérleti, térítési díjakat, valamint a közvetlen közreműködők, ügyeletet ellátók díjait a gazdasági főigazgató utasításban teszi közzé (1., 2., 3., 4., sz. függelékek). 27 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 28 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 29 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 428/2009. sz. határozatával, január 1. napjától hatályos 30 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 119/2012. sz. határozatával, május 1. napjától hatályos 31 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 32 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 33 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos

12 Oldalszám: 9 (4) Egyetemen kívüli igénylők esetében a bérleti díj mértékében a bérbeadó a bérlővel az aktuális bérleti díj minimum figyelembevételével szabadon állapodik meg, a közreműködők díjazására a 4. sz. függelékben foglaltakat kell alkalmazni. (5) Az egyéb igénybe vételek esetén a közreműködők díjazására szintén a 4.sz. függelékben jóváhagyottak az érvényesek. (6) Mind az eseti, mind a tartós bérbeadásokról és azok változásairól a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály köteles nyilvántartást vezetni, valamint a szerződés egy példányát a Pénzügyi Osztálynak megküldeni (7) Az E/7. jelű épület, illetve az E/3. jelű épület oldalszárnyában található területek (Ellátási Osztály volt helyiségei) bérbeadásából származó bevételek - jelen szabályzat 6. -ában foglalt előírásaitól eltérően - a PPP Szolgáltatónak fizetett díj összegéig a PPP konstrukcióban megvalósított/felújított épületek után fizetendő bérleti díjak fedezetéül szolgál, a fennmaradó összeg pedig a Felújítási Alapba kerül. Hatálybaléptető és záró rendelkezés (1) A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány az általa az egyetem területén (az E/7. és E/3. jelű épületekben) bérelt helyiségeket a Közalapítvány az egyetem területén történő működéséhez fűződő kiemelt egyetemi érdekre tekintettel, valamint az FDSZ egyetemi szervezete, - évente 90 napot nem meghaladóan az egyetem siófoki üdülőjét az egyetem oldalán felmerülő költségek megtérítése ellenében (önköltségi díjon) jogosult bérelni. (2) Jelen szabályzat a 103/2005. sz. egyetemi tanácsi határozattal január 1-i hatállyal elfogadott, a 16/2006. sz. szenátusi határozattal, január 1-i hatállyal módosított és a 28/2007. sz. szenátusi határozattal április hó 1-i hatállyal módosított, a 204/2007. sz. szenátusi határozattal december 1-i hatállyal, a 334/2008. sz. szenátusi határozattal július 21-i hatállyal, 363/2008.sz. szenátusi határozattal december 1-i hatállyal, a 305/2009.sz. szenátusi határozattal június 11-i hatállyal és a 428/2009. sz. szenátusi határozattal január 1-jei hatállyal, a 169/2011.sz szenátusi határozattal június 1-i hatállyal, valamint a 129/2012.sz. szenátusi határozattal május 1-i hatállyal, 360/2013. sz. határozattal október 1-i hatállyal módosított szöveget egységes szerkezetben tartalmazza. Miskolc, szeptember 26. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke 34 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 35 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 36 A 363/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos 37 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 119/2012. sz. határozatával, május 1. napjától hatályos 38 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 360/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos 39 A 305/2009. sz. szenátusi határozattal megállapított, június 11. napjától hatályos

13 Oldalszám: 10 Mellékletek: 1. sz. Eseti bérbeadási szerződés 2. sz. Tartós bérbeadási szerződés és közüzemi szolgáltatások Függelékek: 1. sz. Eseti bérbeadásra kerülő helyiségek minimális bérleti díja 2. sz. Uni-Hotel Diákotthon apartmanjainak minimális térítési díja 3. sz. Oktatástechnikai eszközök és egyéb berendezések minimális kölcsönzési díjai 4. sz. Sportlétesítmények térítési díjai 5. sz. Rendezvényen közreműködők díjazása

14 Oldalszám: sz. melléklet Szerződés Eseti bérbeadás amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) mint bérbeadó, képviseli:... másrészről... képviseli:.. (telephelye:... bankszámlaszáma:... adószáma:... cégbírósági bejegyzés száma:.....) bérlő között.... céljára igénybevett előadóterem, tanterem, eszköz és a nyújtott szolgáltatások tárgyában. 1. Bérbeadó vállalja, hogy (.. sz. engedély alapján) a felsorolt helyisége(ke)t/eszköz(öke)t az alábbiakban rögzített feltételekkel bérlő rendelkezésére bocsátja...-tól.-ig. Ft + ÁFA térítési díj fizetése ellenében. [A bérbeadott ingatlan megnevezése és területe (m 2 ), berendezése, a bérbeadott eszköz megnevezése és annak leltári száma, valamint a személyzeti igény, térítési díj konkrét megjelölése] 2. A bérleti díjat a Bérlő köteles 2 részletben az első részletet (bérleti díj..%-a) a rendezvényt megelőző napig - a Bérbeadó által küldött számla alapján a Magyar Államkincstárnál vezetett sz. számlájára befizetni. 3. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni a késedelem időtartamára. 4. Az engedélyezett helyiség/eszköz átadása és visszavétele, az esetleges kártérítési igény megállapítása a Létesítménygazdálkodási Osztály, illetve a bérleti szerződés megkötésére jogosult szervezeti egység feladata. 5. A felek megállapodnak abban, hogy a rendezvény lebonyolításában közreműködő személyzetet (technikai és ügyeleti) a Bérbeadó biztosítja. A.) A közreműködőkkel történő szerződéskötésről és a díjazás kifizetéséről a Bérlő gondoskodik. A felek megállapodnak abban, hogy a díjazás minimális mértéke a ME 5. sz. függelékében foglaltak szerinti.

15 Oldalszám: sz. melléklet B.) A közreműködők díjazására Ft-ot fizet a Bérlő a Bérbeadó számlája alapján A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles - ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. 7. A Bérlő által - a bérleti jogviszony megkezdése előtt - a szerződés 30 napon belüli felmondása esetén a megállapított bérleti díj teljes összege, 30 napot meghaladó felmondás esetén a bérleti díj 50 %-a illeti meg a Bérbeadót. 8. A bérelt területen a Bérlő által elhelyezett vagyontárgyak biztosítása a Bérlő feladata. 9. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt helyiséget/eszközt időben, a Bérlő által előzetesen megtekintett, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsátja. 10. A bérleti jogviszony tárgyát képező helyiségben bármilyen átalakítási munkát csak a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. 11. A bérlő az estleges beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor az Egyetemmel szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat. 12. A Bérbeadó nem járul hozzá a bérlemény albérletbe adásához. 13. Szerződéses biztosítékok: (kaució)..- Ft. A kaució összegét a Bérbeadó jogosult felhasználni az esetleges bérleti díj, vagy közüzemi költség elmaradása esetén, valamint a Bérbeadónak okozott károk megtérítésére. 14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 15. Amennyiben a Bérlő az egyetem területén reklámcélú tevékenységet kíván folytatni, a bérbevétel előtt köteles a kapcsolatot az egyetem Rektori Hivatalával felvenni. 16. Jelen megállapodást a szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. Szerződés kötelező melléklete: Nyilatkozat Miskolc, 20 év.. hó nap bérlő bérbeadó Ellenjegyző: Miskolc, 20 év.. hó nap Készült példányban Kapják: 40 A 28/2007. számú Szenátusi határozattal megállapított, április 1. napjától hatályos

16 Oldalszám: sz. melléklet Nyilatkozat Szerződés kötelező melléklete A Bérlő - nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; - tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel; - nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, vagy már nem áll az eltiltás alatt; - állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott.., 20.. év..hó nap Bérlő cégszerű aláírása

17 Oldalszám: sz. melléklet Szerződés Tartós bérbeadás amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) mint bérbeadó, képviseli:... másrészről... képviseli:.. (telephelye:... bankszámlaszáma:... adószáma:... cégbírósági bejegyzés száma:.....) 1. Bérbeadó bérbeadja, Bérlő bérbeveszi az állami tulajdonú és a Bérbeadó kezelésében lévő, saját jelölés szerint, épület,.. szobaszám,.. m 2 alapterületű helyiség év. hó.. naptól év. hó.. napig határozott időre. céljára. 2. Szerződő felek a bérleti díj összegét havonta. Ft + ÁFA, azaz. Ft+ÁFA (SZJ szám:.) összegben állapítják meg. A felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év április 1-től a KSH által közzétett, előző évre vonatkoztatott szolgáltatási inflációs ráta mértékével megemelni. A Bérbeadó a bérleti díj változását minden év március 15. napjáig köteles a bérlővel írásban közölni. 3. Bérlő köteles a 2. pont szerint számított bérleti díjat negyedévente előre, a negyedév első hónapjának 15. napjáig megküldött számla alapján a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára átutalással megfizetni. 4. A bérleti díjon felül a Bérlő számla alapján a mellékletben felsorolt közüzemi szolgáltatásokat köteles megtéríteni. A Bérbeadó a közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételek változásait külön értesítés nélkül jogosult érvényesíteni a Bérlő felé. 5. A Bérbeadó a Bérlő részére.. db telefonvonalat (melléket; fővonali hívószámú mell.) biztosít. A Bérlő az egyetemi telefonszámlán megjelenő beszélgetési díját számla alapján téríti meg. 6. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni a késedelem időtartamára. 7. A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai /ügyfelei/ beszállítói a Bérbeadó működési-oktatási rendjét ne zavarják. 8. Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény karbantartásáról, berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, valamint annak a végzendő tevékenységére tekintettel fokozott

18 Oldalszám: sz. melléklet őrzéséről. Ennek megfelelően a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérlő által a bérleménybe bevitt eszközökért és egyéb értékekért. 9. A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles - ismeretlen elkövető esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni. 10. Bérlő kártalanítási igény nélkül köteles tűrni a Bérbeadó részéről a bérleményen kívül az egyetem épületeiben történő felújítási, karbantartási munkák elvégzését. 11. A bérleti jogviszony tárgyát képező helyiségben bármilyen átalakítási munkát csak a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. 12. A bérlő az estleges beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor az Egyetemmel szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat. 13. A jogviszony fennállása alatt a Bérlő és a Bérbeadó nevében nyilatkozatot az alábbi személyek jogosultak tenni: - Bérbeadó részéről:.. - Bérlő részéről:. 14. A másik szerződő félhez intézett nyilatkozatokat csak írásban lehet megtenni. Az átvétel ténye tértivevénnyel, vagy az átvételnek az irat másodpéldányán való feltüntetésével igazolható. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén a küldeményt ismételten meg kell küldeni a címzettnek. A postai kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon a küldemény kézbesítettnek tekinthető. 15. Jelen szerződést bármelyik fél napos felmondási idővel, indoklás nélkül (rendes felmondás) felmondhatja azzal, hogy a felmondást írásban kell a másik féllel közölni. A felmondás a hónap végére szólhat. 16. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondásra. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérlő részéről, ha: Bérbeadó részéről: - az egyetem rendjét, nyugalmát zavarja, - a bérleti díj, illetve közüzemi díjak határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja, - a bérleményt rendeltetésellenesen használja, - szabálytalan energiavételezés és közműhasználat esetén. - a bérlemény rendeltetésszerű használatát akadályozza. 17. A közvetített közszolgáltatások szabálytalan igénybevétele esetén a Bérbeadó jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatók által alkalmazható szankciókat érvényesíteni. 18. A Bérbeadó nem járul hozzá a bérlemény albérletbe adásához.

19 Oldalszám: sz. melléklet 19. Szerződéses biztosítékok: (kaució)..- Ft. A kaució összegét a Bérbeadó jogosult felhasználni az esetleges bérleti díj, vagy közüzemi költség elmaradása esetén, valamint a Bérbeadónak okozott károk megtérítésére. 20. A Bérlő köteles a bérlet időtartamára a bérleményre teljes körű vagyonbiztosítást kötni, melynek kedvezményezettje az Egyetem. 21. Bérlő köteles a bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon belül a bérleményt kiürítve, tiszta állapotban, vagy a Bérbeadó választása szerint az alapfunkciók visszaállításával a Bérbeadó birtokába adni. A birtokbaadásról a felek átadási-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. 22. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani. 23. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgárjogi Törvénykönyv szabályai az irányadóak. A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. Szerződés kötelező melléklete: Nyilatkozat Miskolc, 20 év hó.. nap bérbeadó bérlő Ellenjegyző: Miskolc, 20 év.. hó nap Készült példányban Kapják:

20 Oldalszám: sz. melléklet Nyilatkozat Szerződés kötelező melléklete A Bérlő - nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt; - tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel; - nincs az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, vagy már nem áll az eltiltás alatt; - állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott.., 20 év..hó nap Bérlő cégszerű aláírása

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben