2013. febr. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. febr. AKG-s ma ga zin. 50 Ft"

Átírás

1 2013. febr. AKG-s ma ga zin Ft Népek konyhája az AKG szülinapon

2 2 Szubjektívmagazin Kiadja az A lter natív K özgazdas ági G imnázium Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván Olvasószerkesztő Szalontai Ág nes Munkatársak Bődey Júlia (8) Gálosi Dóra (9) Gálosi Tamás (8) Gulyás Ábel (9) Halpern Bence (12) Nánai-Szűcs Dóra (8) Sengel Tamás (9) Szabó Borbála (9) Tóth Artúr (8) Tóth Joli (8) Vida Benedek (8) Cseh Tamás emlékkoncert az AKG-ban Véget ért az utolsó órám, és rohantam,mivelmáriskésésben voltam. Hogy honnan? TermészetesenaCsehTamás emlékkoncertről, ami nem csak műélvezőként, hanem kollégakéntisérdekelt,mivel énistanulomnéhányszámát gitárra. CsehTamás ma lenne pont 70 éves, ebből az alkalomból adtak koncertet tiszteltére az AKG színháztermében. Mikor odaértem, alig volt pár ember, ezértszabadonválogathattama helyek között. Ki is néztem egyet oldalt, ahonnan mindent jóllehetettlátni.párpercmúlva megtelt az egész helység emberekkel, akik suttogva beszéltek egymással. Nemsokára bejött pár diák, akiket látásból márismertem,ésnéhánytanár is.azelejénvoltegykismegnyitóbeszéd, de ez szerencsére nemtartottsokáig,ésmáriselkezdtekjátszani.agyermekkoráról szóló dalokkal kezdték, amik kicsit szomorúak és komorakvoltak,deeztisnagyon szépentudtákelőadni.voltpár srác gitárral, egy, aki nagybőgőn és még egy, aki dobokon játszott. Egy óra múlva jött a szünet(pogácsával,amitamagyartanárunk hozott). Elfogyasztottuk a pogácsát, ami egész finom volt, és visszatértünkaterembe.mostmársokkal vidámabb dalokat játszottak, ezek voltak azok, amiket énisismertem,ésköztükvolta kedvencem, A jobbik részem. Innentől sokkal oldottabb volt ahangulat,éssokkalvidámabbanteltelazidő,mindenkiremekül szórakozott, beleértve engem is.a műsor végén volt kalapdobálásis,ésazegészközönség énekelt.a műsor befejezése után vidáman ment el mindenki, a dalokat dúdolva magában. VidaBenedek (8.évf.) Cseh Tamás emlékkoncert az AKG színháztermében január 22-én A koncert előadói: Asbóth Máté, Balla Gergely, Csikós Áron, Fekete Zoltán, ombos András, Józsa Gergely, Juhász Iván, Széles Gábor, Teremy László, Vincze Mihály Nefelejtsdel! fb.com/szubjektiv Levélcím: AKG Szub jek tív, Bu da pest, Rak tár u. 1. Blog:szubjektiv.postr.hu Archív:akg.hu/szub Like:fb.com/szubjektiv Ára:50Forint Címlapkép: Baranyai István A kü lön nem je lölt fo tók for rá sa: outnow.ch, libri.hu vagy is me ret len

3 3 Nem lesz egyhamar vége a háborús helyzetnek Nálunk járt Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete JanuárelsőpatrónusifoglalkozásánazAKGtizenegyedik évfolyamának tanulói egy rendhagyó előadás-látogatáson vehetettrészt.ilanmor,izraelmagyarországinagykövete jöttiskolánkba,hogybeszélgessenvelünk.azévfolyamkét tagja(lengyel Bóra és Gorka Marci) vezette körbe napközben a nagykövet urat az iskolában, majd ezután a nagytanáribanültleaz50tizenegyedikesdiák,ittkezdődöttmegabeszélgetés. Abeszélhetésenáltalánosságban Izraelről, az izraeli magyarokrólilletveamagyar-izraeliviszonyrólesettszó.ilan Mor beszélt nekünk arról, hogy Izrael egyedül van az egész Közel-Kelet ellenében, hogy folyamatos nem csak katonai támadások között kellállamánakazizraeliekjólétét és a zsidó nép értékét megtartania. Elmondta, hogy az országát a szomszédos nemzeteknemismerikellétező államnak, és hogy kialakult egy újfajta antiszemitizmus (amit ő az új antiszemitizmusnak hív).ezekatámadókmárnemazsidónépfelé fejezik ki utálatukat, hanem Izraelttámadják,azországhibáit és tévedéseit hangoztatják, létezését kérdőjelezik meg, és ezekkel a negatívumokkalalapozzákmegazsidónépellenigyűlöletet. A nagykövet beszélt arról, hogy milyen szoros Magyarország és Izrael kapcsolata, hogy mennyi magyar (főleg) zsidó vándorolt ki hozzájuk az elmúlt század közepén. Mesélt nekünk magyarországinehézségeiről,hogymilyen emberekkel találkozik itthon: összességében több ellenségreakadt,mintbarátra,detartózkodóból,szavátkimondani nem merőből van a legtöbb. Végül pár kérdésre maradt csakidő,mielőttmenniekellett főlegizraelkonfliktusainaktémájakerültújraelő.az izraeli katonaság fontosságát ésafelnövőgenerációkjelentőségét illetve felelősségeit emelteki,amikorpedigszubjektív véleményét kérdezték, bevalotta:nemlátjaelőre,hogyan alakulhatna a közel-keleti háborús helyzet, de nem érziúgy,hogyegyhamarvége lenne. Szerintem kifejezetten érdekes volt egy olyan valakit hallgatni,akibőlőszinténjönnekezekatapasztalatok.még ha volt is a kiállásában egy erős propaganda-feeling, Ilan Morszemélyesérzelmeikiérződtek,ezpedigvalóssátette a beszélgetést, ennek pedig láthatóanörültekazok,akiket érdekeltatéma. TurcziÁdám (11.évf.) fotók: Tenk Vivien

4 4 AKG szülinap a 23. Reggel frissen ébredtem, ami csak azért volt különös, mert péntekvolt,azutolsónap,amire már mindenki hulla fáradt szokott lenni. De szerencsére aznapnekünkcsakféltízrekellett bemennünk. Mikor beértem,láttam,hogyazévfolyamtársaim már nagyban díszítenekastandunkon,aminekatémája a skandináv ételek volt. Minden évfolyam ugyanis húzott egy országot, és a feladatukazvolt,hogyannakazországnak az ételeit kellett elkészíteniük.azévfolyamonbelül ki voltak osztva a feladatok, hogy ki mit csinál: díszít, előad, süt, szervez vagy ételt készít.énazételekhezvoltambeosztva,ezérthátelőzőnappár barátommal együtt elkészítettünk egy nagy tál svéd húsgolyót, hasonló nemzetiségű gombasalátával együtt, és nagyon reméltem, hogy a készítménybiztonságosancélbaér.a standunknál pár ember az asztalnál sürgölődött, páran pedig néhány zászlót próbáltak felfűzni egy kötélre amik első pillantásra valamilyen skandinávzászlónaktűntek,dehafigyelmesebben nézte meg őket azember,rájött,hogyegymagyartelepülés(budakalász)címerevanrajtuk.szépenelrendeztük az ételeket az asztalon, kifeszítettük a zászlókat, és vártuk, hogy elkezdődjön a megnyitó. Először Horn igazgatóúrtartottegykisbeszédet, utána a nyelvi évesek következtek, akik a tanult nyelvük nemzetiségének megfelelően (spanyol,francia,német)adtak elő valamilyen táncot. Rögtön ezután következett a hetedikesek előadása, egy indiai tánc, mivel ezt a népet húzták. Utánuk két osztálytársam elmondott pár tényt Svédországról, egy másikuk pedig felolvasott a Pettson és Findusból. Ezek utánelkezdődöttegymásstandjainakakifosztása,perszecsak képletesen. Volt skandináv, indiai,orosz,olasz,kínai,amerikai, magyar, spanyol, zsidó, görög, francia és német konyha. Ebből szerintem az amerikai volt a leglátogatottabb. Amikor mindenki végzett, elkezdődöttahetedikesekfelavatása,amiúgytörtént,hogyfel- húztakrájukegyakg-spólót, ésalegfiatalabbakelmondtáka vicces esküjüket. Egyszercsak megláttam, hogy elkezdenek táncolni emberek a tömegben. Kiderült, hogy a 10.-es anyukák egy flashmobbal kedveskedtek nekünk. Ezután jött a tortaevés,hamárszülinapvolt. Tortát sajnos nem ettem, túl nagyvoltatömeg,deeztleszámítvaremekülszórakoztam. VidaBenedekMárk (8.évf.)

5 5 Az a bizonyos mappa Bizony,mindenfélévvégénelérkezik az idő, és az iskola megtelik a szürke mappákkal rohangáló diákokkal. Vannak olyanok,akiknekmégcsakpár oldalvanbenne,detalálkozhatunk tapasztaltabbakkal is, akiknekmáraligférelatömérdek oldal a könyvébe.tanáraink szorgalmasan írogatják bele a bírálataikat, amiket diákok százai remegő kézzel olvasnak. Természetesenahelyzetegyáltalán nem ilyen drámai. Egy idő után az ember már megszokja, hogy félévente bekövetkezik az elkerülhetetlen, és bárkíváncsian,denemtúlnagy izgalommalvárja,hogymikerülmajdbeleamappájába.persze, én is élénken emlékszem még,hogyazelsőértékelőosztáselőttmennyireizgatottvoltam, hiszen el se tudtam képzelni,hogymégismiketfognak rólam írni, sőt, igazából halványliladunsztomsemvoltarról,hogyhogyanisfogkinézni a rettegett mappa. Gondolom, mostfélévkorisígyvoltakezzel azok a kevésbé szerencsés társaink, akik még egy lapot sembirtokoltak. Perszearutinosabbakközülsokan vannak olyanok, akiket egyáltalán nem érdekel, hogy eljut-eazakönyvecskehozzájuk,vagyesetlegegyértékelőketzabálóunikornisellopjaaz összesmappát,mégmielőttmi azokat a kezünkbe vehetnénk. Be kell valljam, megértem őket. Sajnos, miután elmúlott az újdonság varázsa, rá kellett döbbennem, hogy bizony a szövegek lényegében mindig ugyanazok, és változást csak egy-egy új tantárgy tud hozni. Na,nemmondomazt,hogyén nem szeretem olvasgatni, amit kapok. Nagyon sokszor még jókat is szoktam szórakozni rajtuk,deegyidőutánmegtudomunniazértékelésáradatot. Na, mindegy is, mindenkinek szép értékelőket kívánok a jövőbenis,akiknekmegeznem adatik meg, az reménykedjen csak abban az éhes unikornisban. GálosiDóri (9.évf.) illusztráció: Tóth Artúr Életem legjobb sítábora Van,akimáraligvárja,deolyanisakad,akielszökne,mielőtt mégkézbekapja.deegybiztos,félévről-félévremindenkiújraésújrakinyithatjaazértékelőmappáját. Reggelifélnyolc,ésszombatvan.AtöbbiAKG-smégazigazakálmátalussza,denéhányanasulimögöttiparkolóbanálldogálnak szokatlanul csendesen a korai találkozónak köszönhetően. Hat-hétórányi buszút után érkeztünk meg a szállásra. Az apartmanokkívülrőlrózsaszínhupikék-sárga színekben pompáztak, de belülről teljesen rendben voltak, a hálószobákban padlószőnyeg, a konyhában vízforraló, a fürdőszobábanhajszárítóvártminket.úgy tűnt,meglehetünkelégedveaz ellátásunkkal,mindaddig,amíg ki nem kellett töltenünk egy leltártaszobánkról,mivelatáborvégénfizetnünkkellmajda hiányzóvagysérültberendezésekért méghaegykiégettvillanykörte is az. A szálláson a vacsoráksemvoltakkifogásolhatatlanok, de a hütték gőzgombócai, császármorzsái, käsespacialjai kárpótoltak minket, no meg persze a Billában tettlátogatásainkkorbeszerzett több száz liter Almdudler és csokik. A sípályák tökéletesnek bizonyultak.nemvolttúlsokjeges rész, és az óvatosabb, kényelmesebb síelők is bátran lecsúszhattak. Szerintem a kezdőkésaprofiksemunatkoztak. Szinte mindennap volt egy kicsi köd, volt olyan is, hogy a felvonónazelőttünklévőüléssort sem láttuk. De azért volt gyönyörű, tiszta, napos időnk is. A Gerlitzenben síelők legalább 60 százaléka magyar. Szerintem ez nem annyira zavaró, de kicsit fura, hogy külföldönasíliftbenszintemindig magyarokutaztakvelünk(persze az AKG-sokon kívül). Ez néha okozott komikus helyzeteket. De azért egy táborban mindigatársaságésahangulat alegemlékezetesebb. Nótási tanárúrszórakoztatózenésmagánszámai és a csodálatos filmek még a hosszú buszutakat isfelejthetetlennétették. Összességében szerintem nagyonjóvoltezatábor.remélem, jövőre legalább ilyen jól fog sikerülni! Tényleg ez volt életem legjobb sítábora, még haezvoltazelső,akkoris! BődeyJulcsi (8.évf.)

6 6 Napos oldal Alegtöbbfilmrőlmeglehetmondani,hogyaműfajaromantikus,akcióvagydráma.Errőlafilmrőlnem.Mindenbőlvan benneegykicsi. Afilmarrólszól,hogyPategy verekedés miatt elmegyógyintézetbe kerül, majd mikor onnan kikerül, visszaköltözik a szüleihez.megpróbáljavisszaszerezni a feleségét és helyrehozniazéletét.miközbenezzel próbálkozik, megismerkedik Tiffanyval,akisegítaférfinak visszahódítaniafeleségét,dea lány is kér egy szívességet... Egyre jobban kötődni kezdenekegymáshoz,majdpattalálkozikafeleségével. Leginkább egy romantikusdráma-vígjátékfilmneknevezhetőazalkotás.nos,azbiztos, hogyezazegyiklegjobbfilm, amit valaha láttam. Tökéletes képetkapunkegyférfiról,akia szerelméért mindent megtesz. A végkimenetele egyértelmű, demégisvégigizgulodazegész filmet. A színészi játék elképesztő,bradleycooperésjenniferlawrenceannyirajóljátssza az őrültet, hogy már ténylegelhisszük,hogyigazábólis vannakgondjaik.azegészfilm egyérzelemkavalkád,deavégénmindenelrendeződik. SzabóBorbála (9.évf.) Napos oldal (Silver Linings Playbook, 2012, 122 ) Rendezte: David O. Russell Szereplők: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro Pi unalmas élete Az új Avatarként beharangozott Pi élete egy egész estés unalom,deajobbikfajtából.lehet,hogyazvoltrészemről balgaság, hogy nem 3D-ben néztem meg, de számomra alig-aligváltottabeahozzáfűzöttreményeket. A két filmet nem is érdemes összehasonlítani, hiszen az Avatar egyértelműen egy látványoshollywoodisikerfilm- nekindult,ésazislett ettől függetlenül nagyon gyengécske lábakon álló történettel,amitapocahontasbóllop- tak.apiéleteviszontegyér- telműentörténet-központú,és a tanulság a végén nagyon szájbavanrágva. A Pi élete arról szól, amit a cím ígér. Pi kisgyerekkorától fogvaháromvallástisgyakorol,ígyelégfurcsánnéznekrá aszülei,akikegyébkéntahelyi állatkertet vezetik. Az anyagihelyzetükrákényszerítiőketarra,hogykiutazzanak Indiából, és az állatkertet is elviszik magukkal, hiszen az állatokért jó pénzt kaphatnak külföldön. A hajó azonban egy vihar következtében elsüllyed,éspimaradazegyetlentúlélőatigrisévelegyütta hajón.vagymégsem? APiéleteegyunalmas,deérdekes film, hiszen kevés olyan filmet látunk, aminek valamennyire központi témája lenne a hit. Ezért úgy érzem,hogyajobbikfajtájaaz unalmas filmeknek, de ha most választhatnék, inkább várnék addig, amíg megjelenik a tékákban, mert van néhány nagyon vontatott és hosszúrészeafilmnek,amibe ténylegbelekelltekerni. HalpernBence (12.évf.) Pi élete (Life of Pi, 2012, 127 ) Rendezte: Ang Lee Szereplők: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Gérard Depardieu

7 7 Jack Black nem viccel Egyik fárasztó napom után naiv módon ráböktem egy Jack Blackfilmre mondván,azokmindigszórakoztatóakszoktak lenni.ezterősítettemegbennemacímis: Börniazeszelős temetős,amelyfonetikusátiratávalnemabbanakartengem megerősíteni,hogyezegysorsdráma.pedigaz. A címe ellenére ez nem egy rossz film.a történet amely állítólagigaztörténet Bernieről,atemetkezésivállalkozóról szól, aki munkája ellenére egy jóember.akörnyékenazöszszes szomszéd, pap, mindenki kedveli őt, eltekintve Danny Buckot,ahelyiügyészt.Aszertartásoknál mindig odafigyel, ésaszertartásokutánvirágotis viszagyászolóknak.ígyismerkedikmegmarjorie-vel,akita környék egyik legrosszindulatúbb embereként tartanak szá- Egy másik vadnyugat Nagyvárakozássalültembeszombatesteamoziba,ésahogy láttam,nemcsakénvoltamezzelígy:amozilegnagyobbterme színültig megtelt emberekkel, mindannyian Quentin Tarantinolegújabbfilmjére,aDjangoelszabadul-ravoltunkkíváncsiak.Tarantinoazeddigifilmjeibeniselőszeretettelhasználta a western jellemzőit, így különösen érdekes volt, hogy miképpenrendezmegegyegészestésvadnyugatifilmet. AfilmbelitörténetDjangóról,a rabszolgáról szól, akit egy német fejvadász szabadít fel, hogy a segítségével megtalálja egy leendő áldozatát. Idővel a kétférfiösszebarátkozik,sközösen indulnak kiszabadítani Djangofeleségét,Brunhildát,a németüljólbeszélőfeketerabszolganőt. Ahogy a többi Tarantino-film,ezistelevanironikusjelenettel,véreshumorral és remek színészi alakításokkal. Christoph Waltz, ahogy a Becstelen Brigantyk-ban, úgy itt is remekül játszik, s újra megérdemelné az Oscart. De JamieFoxx,SamuelL.Jackson ésleonardodicaprioisremekül alakít. A történet egyetlen percresemülle,ésnemazért, mintha csak pörgős akciójelenetek követnék egymást, hanemmertafilmképesfinoman egyensúlyoznialélektaniábrázolás, az agresszió bemutatása és a történetmesélés között. Emiatt érezhetjük úgy, hogy mindennagyonegybenvan. A film nem csak szórakoztat, hanem kritizál is. A mű központi problémája a rabszolgatartás. A német fejvadász, aki ittazeurópaiszellemet,afelvilágosultságot, a műveltséget képviseli, ellenzi ezt, míg az amerikaiak természetesnek gondolják, s teljességgel elfogadják az emberek faji alapon valómegkülönböztetését,mely szerintafehérekfelsőbbrendűekafeketéknél.arabszolgatartást gyűlölő német fejvadász szerepeltetésével a rendező mon.barátoklesznek,ámeza barátság, ahogy a történet halad,egyrekevésbéleszigazi. Nem akarok többet leírni a filmről,mertvéleményemszerint egy nagyon erős erkölcsi kérdéstteszfelavégén,ésszámomra az utóbbi idők egyik legmeglepőbb filmélményét adta.afilmmindenképpenszélesítierkölcsitudásunkat. JackBlackisremekülilleszkedikújszerepébe.Bárkicsitfura,hogynemhangzanakeltőle poénok,illetvenemadjaaszokásoskicsitbolondszerepet,de szerintem ezzel a filmmel simánkitörebbőlaskatulyából. Ajánlommindenkinek,akiegy kicsit komolyabb figyelmet igénylőszórakozásravágyik. HalpernBence (12.évf.) egyfajta Amerika-kritikát fogalmaz meg. Ám nemcsak Amerikát kritizálja, hanem a műfajhoz is reflektáltan viszonyul.azeurópában,leginkább Olaszországban forgatott klasszikus spagettiwesternekben egyetlenegy fekete sem szerepelt,minthaabbanazidőbenamerikábanfeketéknemis léteztek volna, jóllehet a western filmek által feldolgozott korszakban még virágzott a rabszolgatartás.ezzelszemben Tarantinofilmjébenegyfelszabadított rabszolga válik főszereplővé: azzá a fekete hőssé, aki reményt tud adni leigázott társainak.hasokatnevetünkis azabszurdtarantinóihumoron, Börni az eszelős temetős (Bernie, 2011, 104 ) Rendezte: Richard Linklater Szereplők: Jack Black, Matthew McConaughey, Shirley MacLaine ezegyolyanüzeneteafilmnek, amely mindenképpen mélyen érintmindenkit,akihajlandóa látottakon elgondolkodni. Biztos vagyok benne, hogy rövid időnbelülezafilm ahogyan Tarantinotöbbifilmjeis kultikussá válik majd. Ez egy olyan moziélmény, amelyről egyszerűen nem szabad lemaradni. GulyásÁbel (9.évf.) Django elszabadul (Django Unchained, 2012, 165 ) Rendezte: Quentin Tarantino Szereplők: Christoph Waltz, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson

8 8 Angyalok Amerikában A darabottony Kushner írta, és bár eredetileg kétestés, itthonösszevonvaadjákelő.azamerikábanjátszódóműamelegekhelyzetéről,azaids-szelélőkrőlésazsidókrólszól. Kicsit furcsa volt, hogy négy órás a darab, de egy idő után belenyugodtam. Nem is tűnt olyanhosszúnak.nemvoltsok szereplő és nem is volt sok díszlet,deadarabmégiselképesztően jó volt. Láthattunk benne olyanokat, akik próbálnak megküzdeni azzal, hogy melegekésbetegek,olyanokat is,akikmegpróbálnakvisszatalálni Istenhez. Voltak érdekes részek,amiknemigazánvoltak valóságosak, de ezen kívül a darabegyegésztörténetetmesél el, amiben minden összekapcsolódik. Bemutat számunkra egy valós világot, amelyben mindenkinek meg kell küzdenie a problémáival, valamikorviszontelkellrejtenieőket.annyiravalóságosnak érezhető ez az egész mivel valóban ilyen emberek járnak köztünk, és így láthatjuk, milyen is lehet az életük.azt lehetnehinni,hogyezaműegy dráma (és persze az egésznek drámai is a hatása), de mégis van benne humor, van benne őrültség is. Nekem azért tetszettaszíndarab,mertazegyik percben nevetsz, a másikban márkomolyarccalnézedacselekményt.sokmindentlehetett belőle tanulni, és nagyon eseménydús a történet. Emellett igazántehetségesszínészekjátszottak benne, mint például Kulka János, Alföldi Róbert, Szabó-Kimmel Tamás vagy TenkiRéka.Akielmegyerrea darabra,nemfogcsalódni. SzabóBorbála (9.évf.) Tony Kushner: Angyalok Amerikában (Nemzeti Színház) Rendező: Andrei Şerban Szereplők: Kulka János, Stohl András, Alföldi Róbert, Udvaros Dorottya, Szabó Kimmel Tamás, Tenki Réka A maflás Utóbbi időkben már kezdtem hiányolni a nagy sikercímek mellőlatipikuskönnyű,deszórakoztatóamerikaifilmeket.a maflásegyolyanfilm,amelyetkarácsonykörnyékénbátran levetíthetne bármelyik tévécsatorna. Nincs komoly történeti szál,nehézelveszíteniafonalat,kilehetmennipattogatottkukoricáértakonyhába,miközbenmegy,tökéletesestiszórako- zás. A történet Scott Vossról szól, aki középiskolai biológiatanár. Valaha az év tanára volt, mostanra azonban egy középkorú, munkájábabelefásulttanárlett, akimindennapkésikazórájáról. Iskolájának gazdasági helyzetenemtúlrózsás,ésúgy tűnik, hogy fel fogják oszlatni többek között a zene szakkört is.scott hirtelenérzelmidöntéstőlvezérelve úgydönt,ezt nemhagyja,ésösszeszedtöbb tízezerdollártazért,hogymegmentseaziskolát. Ott, ahol extra pénzkereseti forráskéntállampolgáriismereteket tanít, megismerkedik Nikóval és az MMA sporttal. Amikormeghallja,hogyalegjobbakmáravereségértistízezer dollárt kapnak, azonnal megkérinikót,hogyavassabe a sport fortélyaiba, aki először ugyanvonakodik,deaztánbeleegyezik. Amaflásmindezekmellettegy nagyon pozitív kisugárzású film.afőszereplőjótékonykodásávalajellemeisfejlődikés a szerelmi élete is jobbra fordul. Munkatársai jobban megbecsülik és újra a régi hévvel tanítazóráin.amaflásegyjó film akkor, ha tipikus péntek esti szórakoztató filmet keresünk. HalpernBence (12.évf.) A maflás (Here Comes the Boom, 2012, 105 ) Rendezte: Frank Coraci Szereplők: Kevin James, Salma Hayek, Henry Winkler

9 9 Sherlock Holmes közöttünk élve Gondolom, már te is láttad a nemrég kifüggesztett új SherlockHolmesfeldolgozásplakátját.Elhatároztam,hogymost írok egy összehasonlítást egy korábban indult, ugyancsak a mábanjátszódósherlocksorozattal. ShErLOCK Eztasorozatot2010-benvetítették először. Sherlock (Benedict Cumberbatch) itt egy arrogáns, magánakvalózseni,akipillanatokalattképesbármilyenbonyolult összefüggést átlátni. Hozzá csapódik az elmaradhatatlan dr. JohnWatson(Martin Freeman). Asorozata21.századbanjátszódik,denemszenvedemiattsemmilyenhátrányt. Nekemszemélyszerinttetszika Az út vége Christopher Paolini: Örökség AzÖrökségegyolyankönyv,amiazelképesztőhosszaellenéreletehetetlen.Talánazért,mertjó,talánazért,mertbefeje- sorozat,mertsherlockgondolatmenete néha követhetetlen lesz egyes gondolati ugrások miatt, de a fináléban mindig elmagyaráz mindent, és onnantól fogva márnekünkisnyilvánvalóváválikatörténetlényege.ittdr.watson nem kerül előtérbe, háttérbenmaradszárnysegédiszerepében, mégis, néha nem haladna nélküle a nyomozás. A sorozat humora kifinomult és intelligens, talán ez hiányzik a legújabbváltozatból.asherlockmo- dern, látványos, elegáns, sodró lendületű. ShErLOCKéSWAtSOn Alegújabbsorozat2012-benindultel,szinténSirArthurConan Doyle regényeinek feldolgozásából. A felállás ugyanaz, mint fentemlítettsorozatnál,ugyanaz a kor és ugyanaz a Sherlock (most Jonny Lee Miller szereplésével), mellette viszont dr. Watson(LucyLiu)mostnőiszerepben tűnik fel. Ez a sorozat jobbaneltérazeddigismertfeldolgozásoktól egyrészt dr. Watson nemének cseréje miatt, másrésztsherlockotittnemtüntetik fel kiváló zseninek. Követ elhibákat,ésmárazelejénlealacsonyítják drogügyei miatt amiértisdr.watsonkerülmellé, mintpártfogó. Ez a sorozat nem győzött meg. Nekemhiányzikbelőleazafajta zsenialitás, ami talán egy picit felfoghatatlanná teszi a történetet. A kifinomult angol humor hiányát is nagyon érzem. De azért jó játékot mutatnak be a színészek, a rendezés is jó, az zéseegy4kötetenkeresztültartóutazásnak. Bár imádok olvasni, amikor megláttamasorozatelsőkötetét,egykicsitmegszeppentem. Több mint 500 oldal fantasy még egy magamfajta könyvmolynak sem kevés. Be kell valljam, habár tetszett, egy fél évigmégrásembírtamnéznia második részre. Aztán amikor végre rávettem magam, a második és a harmadik kötetet olyan gyorsan olvastam el, hogy szerintem egyéni rekordotállítottamfel.aztánkövetkezettakínkeservesvárakozás a negyedik (és egyben befejező)részre. Azeredetileg2011elejérebeígértkönyvvégül2012karácsonyára került a magyar boltok polcaira.amintmegkaparintottam, a 900 oldal nem is tűnt olyan soknak. Hiszen rögtön arragondoltam,haennekvége, akkornincstovább.amikorbelekezdtem, azonnal rájöttem, hogyeztakönyvetnemfogom tudniletenni.magávalragadott a történet, és nagyon kíváncsi lettem, milyen sorsot szánt az íróakaraktereinek.azelső700 oldal fantasztikus volt: izgalmas, pergő csatajelentek, néha egykisszerelem,titkokésvarázslat. Nem maradhattak ki a tündék, a mindenre elszánt főgonoszésajókoldalárólakülönleges személyiségek sem. Néha még etikai kérdéseket is feszegetett: tényleg rossz-e a rosszésbiztosjó-eajó. Aztánalezárásnekemegykicsit csalódást keltő volt. Valahogy úgy éreztem, nem volt meg benne az a részletesség, ami a könyvet eddig jellemezte.talánmégaztismondhatom rá, hogy kicsit kiszámítható lett. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen fantasztikus, váratlan fordulatokban bővelkedő könyvnek ennyire szokványosbefejezéselesz. Összegezve viszont azt kell mondanom,hogyezegyolyan könyv, amit kár lett volna ki- összkép annyira nem lett rossz. Szokványos,hétköznapi,acíme akárlehetneahelyszínelők is. Nánai-SzűcsDóra (8.évf.) Sherlock (angol, 2010) Rendező: Paul McGuigan Szereplők: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman Sherlock és Watson (Elementary, amerikai, 2012) Szereplők: Jonny Lee Miller, Lucy Liu hagyni.mertamígolvasod,ad- digimádod,utánamegmérges vagy,hogynincstovább. GálosiDóra (9.évf.) Christopher Paolini: Az örökség 4. (2012, 938 o.) Európa Könyvkiadó Kft.

10 From outer space 10 Csillagászati szenzációk: a kisbolygó és az orosz meteorit DecembervégénMagyarországraérkezettanemzetközihírű acapellacsoport,avocapeople.anyolc,tetőtőltalpigfehér testűtagrólkönnyenhihetnénkazt,hogyegymásikbolygóról származnak.ésnemisállnánktávolazigazságtól MAgyAr KISBOLygóFOtóSOK Majd egy éves várakozás után február 15-én megérkezett a földlégterébea2012da14nevűkisbolygó.egymagyarcsapat(mizserattila,kocsisantal és Sárneczky Krisztián- a képen)isútnakindult,hogymegörökítse e ritka jelenséget, de nem Magyarországon sikerült lencsevégre kapniuk, hanem a horvátországi Zadar mellet. A csapat csak reggel szembesült azzal, hogy táborhelyüket véletlenül egy illegális sittlerakó közepén sikerült felállítaniuk, de ez véleményük szerint egyáltalánnembefolyásoltaaz élményt,nemisbeszélvearról, hogyméga188éventevisszajáró 237P/Pons-Gambart üstököst is sikerült megfigyelniük. De a kisbolygót Magyarországon is észlelni lehetett (egy hirtelen felhő-felszakadásnak köszönhetően) a nyírségi Nagyvarsányból illetve Nagyszalontából. forrás: csillagaszat.hu Sárneczky Krisztián: Kisbolygóvadászat az Adria partján AzOrOSzMEtEOrIt Ugyanezenanaponegymásik csillagászatieseményistörtént, bárezmárnemolyanbarátságos,mintakisbolygómegjelenése. Egy meteorit robbant fel és hullott darabokra Oroszországfelett,700embertmegsebesítve 112 sérültet kellett Barátságos űrlények Az előadást országszerte hirdették a plakátok, a reklámok előtt én még nem is hallottam erről az együttesről. A Kongresszusi Központ előadóterme mégis csupán félig volt telve, mikorbeléptünkanézőkközé. Márazegyszerűszínpadképen látszott,hogyittbizonynema látványé,hanemahangélesza főszerep.afényekelsötétülése után a mobiltelefonok kikapcsolását megkérő hang angol nyelvenszólaltmeg ebbőlis azonnalkiderült,hogyhamarosan egy világszínvonalú produkciórészeseileszünk. Végül elfoglalta a színpadot a nyolc fura lény, akik angolfranciakeveréknyelvenmagya- rázták el a kedves közönségnek, hogy ők tulajdonképpen földönkívüliek, és kényszerleszállástkellettvégrehajtaniuka Földön az űrhajójukkal, amelyet benzin helyett a dal ereje hajt. A rövid bevezetés utánmegkezdődöttaz energiagyűjtés a zene történelmének bemutatása az ősember próbálkozásaitólamaikorslágereiig, mindez persze kizárólag hangszerek nélkül, szájjal ésegyébtestrészekkelelőadva. Aszínészijátékzseniálisvolt,a poénok ütöttek, az énekesek hangja pedig önmagában elég lettvolnaegyx-faktordöntőre.apontotazi-reakétbeatboxer,captainésstratchertet- kórházba szállítani. Sokan azt hitték, hogy háború tört ki, és ledobtákazelsőbombákat,mivelabecsapódódarabkákmelletanyomásisbetörtpárablakot. Nagyfelvillanástláttunk, mire kimentünk megnézni, mi volt az, ekkor hallottuk egy hangosdörrenést.pániktörtki. Az emberek nem tudták, mi történik. Minden szomszéd mentátegymáshoz,hogymegnézze,jólvannak-e mondta tefel,akiknekszájjaldobolásá- rólanagymamámvégigazthit- te, hogy előre felvett ritmus. Miutánalegújabbkorszámain is túl voltunk, a színpad jobb szélénelhelyezettűrhajótöltöttség-mérőbenegyegységnyivel kúszott feljebb a mutató. Ugyanez történt minden egyes hasonlóblokkvégén közülük Meteorcsapásutánaziskolában a cseljabinszki Szergej HametovazAPhírügynökségnek. Kérdések azért még mindig vannak. Látható volt-e előre a baleset? Ha igen, akkor az orosz kormány miért nem tett semmit?miértnemkészítették fel rá a lakosságot? Valójában elégfejlettatechnológiánkahhoz,hogymegtudjukelőznia hasonlókatasztrófákat? Nánai-SzűcsDóra (8.évf.) Captain és Stratcher duettje szerintemvitteapálmát.hogy mi történt a teljes feltöltődés után,aztmegtudhatodakövetkezőlátogatásukalkalmával SengelTamás (9.évf.) Voca People,Budapest Kongresszusi Központ december

11 11 Fran Palermo Kétfélegondolatviaskodottbennemacikkmegírásának szükségességévelkapcsolatban.egyikrészemaztsúgta, hogymindenképpenmegkellírnom,mertazembereknektudniukkellafranpalermoról.amásikfelempedigaztsuttogta,hogyinkábbhagyjamazegészet,azzal jobbanisjárok,hiszenkevesebbemberfogígyazegyüttesrőlhallani.tudjátok,mikoregyolyanzenétszeretaz ember, amit mondjuk, csak háromezren ismernek, akkor még különlegesnek és kiváltságosnak érezhetem magam,hogyezazenecsakazenyém,mertmégnem jutottelanagyobbtömegekhez.ilyenkoregyértékestitoktudójánakmondhatommagam,amitördögimódon legszívesebbennemárulnékelsenkinek. Na, de! Itt az ideje, hogy megosszamveletekisafran Palermo által adott örömöket. A sors is úgy akarta, hogytalálkozzamazenéjükkel,ígyazelsőkoncertjükre tudat alatt jutottam el, ugyanisafőattrakcióazirie Maffia és a Red Chickens voltszámomra.mintjókislányok, a főzenekar előtti együtteseketismegszoktuk nézni, és mindig időben érkezünk, így történt ez most is. Az Akváriumban keveregtünk, ugráltunk egyet a LochNesznevűegyütteszenéjére,közbenmegragadtaa figyelmünket egy fiú háta. Meg szerettem volna nézni azarcátis,desajnoseltűnta tömegben. Utána bementünk a nagyszínpadhoz, hogy megnézzük a Red Chickenst.Akoncertjükvégére a tánctér hirtelen megtelt emberekkel, megkezdődött az átállás, és mindenki nagyon izgatottnak tűnt. Nem értettem, hogy miért, azt se tudtam, hogy milyen előadókkövetkeznek,deelkezdődöttakoncert,ésmeglepődve láttam, hogy a fiú, akinekkorábbancsakahátát láttam,fentálltaszínpadon. Mikor elkezdtek játszani, megértettem végre, hogy mirefelvoltanagyizgalom. A legütősebb koncertélményeim közé került ezt is.a zene és a hangulat elsöprő erővel hatott rám, körülöttem mindenki eufórikus hangulatbanugrált,énekelte adalokatéstapsolt,azénekesésazegyikgitárospedig hanyagul néha-néha beszúrt egy-egy kösz -tadalokközé.különösentetszett,hogy annyian álltak a színpadon egyszerre,mintegyfocicsapat, kicsit kaotikus volt az egész,úgytűnt,minthasenki nem figyelne senkire, csak a fúvósok követték az énekesmindenmozdulatát. Mikormeghallottamazenéjüket, olyan volt, mintha csakrájukvártamvolnaeddig, hogy valami mást is hallhassak végre. Nemrég jöttrámaz,hogyvalamiújat is szeretnék hallani, nem csak a régi, megszokott zenéket. Más stílusokat keresek, nem elégszem meg a könnyen elérhető zenékkel. AhogyFlea,aRedHotChili Peppers basszusgitárosa mondta: Gyerekek, nektek kell a zenét keresnetek. Ne érjétek be azzal, amit az MTVakezetekbead,keresnetekkell,ésmegkelltalálnotok azt, amit hallani szeretnétek. Az én esetemben a zene találtrám. AzIrieMaffiautánmegtudtamazegyüttesnevét,ésattól a koncerttől kezdve jól belevéstemanevetafejembe,olyannyira,hogykésőbbi koncertjeikre is elmentünk. Hol többen, hol kevesebben voltak, a hangulat mindig fergeteges volt, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a legemlékezetesebb koncertjükazelsőésamost legutóbb látott volt. A legutóbbi koncertjükön, az A38-on végre rendesen kommunikáltakaközönséggel(amiteddignagyonhiányoltam),svégre-valaháraa fuvoláscsipkerózsikaisfelébredtmélyálmából,ésaktívanvettrésztabuliban.és az ezt megelőző A38-as koncertjükön ott lévő, hihetetlenül idegesítő, pofátlan rajongók sem rontották a hangulatot. Egyszóval tökéletesvolt. Akikedveliavagabondrock n roll/raincoatrockstílusúzenét(zenéjüketígytitulálják),vagycsakegyőrületeshangulatúkoncertenszeretne részt venni, ajánlom, hogyjöjjönelafranpalermo legközelebbi koncertjére! VargaDóra (12.évf.)

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 76 Kutatók éjszakája az AKG-ban 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

2013. máj. AKG-s ma ga zin. 50 Ft. a 9. évfolyam

2013. máj. AKG-s ma ga zin. 50 Ft. a 9. évfolyam 2013. máj. AKG-s ma ga zin 50 Ft Falukutatáson a 9. évfolyam 75 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

2013. jan. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. jan. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. jan. AKG-s ma ga zin 73 50 Ft Kincsek a titkárságon Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván Olvasószerkesztő

Részletesebben

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is.

2011. jan. AKG-s ma ga zin. 100 Ft. Mi is. 2011. jan. AKG-s ma ga zin 100 Ft 67 Mi is. Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um Szub jek tív Alkotóköre Felelős szerkesztő Ba ra nyai Ist ván Olvasószerkesztő Szalontai

Részletesebben

2012. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2012. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2012. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 72 Témahét a Balatonon 2 Szub j ek t ív ma g a z in Ki a d j a az A l ter na tív K öz gaz da s á gi G im ná zi um Sz ub jek tív Alkotó kö re Fe l e l ő s s z er k es z

Részletesebben

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók!

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók! Kedves Krúdyák olvasók! A várva várt igazi tavaszi jó idővel együtt mi is megérkeztünk a harmadik számmal. Szokásunkhoz híven témák kavalkádját sűrítettük újságunk keretei közé. A már jól megszokott recepteket,

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

ÖTLETGAZDAG ÜNNEPEK. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 3. szám (2006. december)

ÖTLETGAZDAG ÜNNEPEK. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 3. szám (2006. december) A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt. Senki nem láthatja őket, nincsen rajtuk díszcsomag. De a fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már a legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár.

Részletesebben

II. évfolyam, 2. szám 2008. február. ingyenes kulturális havilap NÉMETH JUCI ÚJRA FELÁLLOK A SZÍNPADRA, ERRE SZÜLETTEM

II. évfolyam, 2. szám 2008. február. ingyenes kulturális havilap NÉMETH JUCI ÚJRA FELÁLLOK A SZÍNPADRA, ERRE SZÜLETTEM II. évfolyam, 2. szám 2008. február ingyenes kulturális havilap I N G Y E N E S NÉMETH JUCI ÚJRA FELÁLLOK A SZÍNPADRA, ERRE SZÜLETTEM TARTALOM T A 2008/2 MÉLYRE NÉZEL VÉLETLENÜL 4 Ágens az operapunk OSCAR

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

Könyv: BATTLE ROYAL, avagy van rosszabb az iskolánál

Könyv: BATTLE ROYAL, avagy van rosszabb az iskolánál Könyv: BATTLE ROYAL, avagy van rosszabb az iskolánál Elolvastam. Vége van. De azóta is ez megy a fejemben, oda-vissza. Nem hagy nyugodni. Teljesen megfogott ez a könyv. Előre szólok, nem egyszerű olvasmány.

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

ikszikszi@avf.hu EDUCATIO

ikszikszi@avf.hu EDUCATIO 2 www.avf.hu/xxi ikszikszi@avf.hu Úgy gondoljuk, mindenki számára egyértelmű, miért a változás az idei év első központi témája. Hosszas tervezés, viták és egyeztetések után 2008-ban, XXI. századi külsőt

Részletesebben

ÉDES NOVEMBER ELŐBESZÉD

ÉDES NOVEMBER ELŐBESZÉD 3 ÉDES NOVEMBER Menthetetlenül nyakunkon a borongós ősz. Szinte ránk telepedett már, és nem enged ki a karmaiból: fojtogatónak érezhetjük az óraátállítást, a fázós reggeleket, a túl korai sötétedést és

Részletesebben

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs 12-15. oldal Tartalom Gál Károly: Kalandra fel! 1-2 Mohay Réka (10. B): A szeretet iskolája 2-9 Családunk hírei 8 Mohay Réka (10. B): Naponta küzdeni a hitért 9-12 Fehér/Fekete 13-24 Pető Judit (11. A):

Részletesebben

VI. évf. 3. szám 2009. december

VI. évf. 3. szám 2009. december VI. évf. 3. szám 2 belügyek lezárult a jubileumi ünnepségsorozat Mindenki a maximumot nyújtotta Interjú Herczeg Lászlóné igazgatóval Most, hogy lezajlott ez az ünnepségsorozat, milyen érzések vannak Önben?

Részletesebben

II. évfolyam, 1. szám 2008. január. ingyenes kulturális havilap GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT

II. évfolyam, 1. szám 2008. január. ingyenes kulturális havilap GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT II. évfolyam, 1. szám 2008. január ingyenes kulturális havilap I N G Y E N E S GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT TARTALOM T A 2008/1 HA BELEKEZDTÉL, FEJEZD IS BE 4 Tarr Béla filmrendezô,

Részletesebben

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14

Vancsok Réka: Abigél 5. Kemenei Orsolya: A Gyűrűk Ura 8. Szabó Orsolya: Szent Péter esernyője 10. Reznicsek Éva: Abigél 14 Hangsúlyozni szeretném a meggyőződésemet, hogy egy vonzó olvasmány sokkal értékesebb, mint bizonyos tévéműsorokat végignézni. Amikor olvas az ember, az elméje dolgozik. A betűket szavakká rendezi, a szavak

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

2012. IX. évfolyam 7. szám

2012. IX. évfolyam 7. szám 2012. IX. évfolyam 7. szám Köszöntő Kedves Bárczisok! Búcsúszám ez a mostani. Búcsúzom Tőletek mint főszerkesztő. Nagyon szerettem a Bárczium élén azért tevékenykedni, hogy jobbnál jobb olvasnivalók kerüljenek

Részletesebben

Szóval... A Pasaréti Gimnázium iskolaújsága 2011. tavasz

Szóval... A Pasaréti Gimnázium iskolaújsága 2011. tavasz TARTALOM AKTUALITÁSOK Szóval... A Pasaréti Gimnázium iskolaújsága 2011. tavasz Kedves Olvasó! Sokan mondják, hogy minden nap egy új kezdet. A változás életünk egyik legfőbb kísérője. Vannak, akik ezzel

Részletesebben

elmondom hát mindenkinek

elmondom hát mindenkinek elmondom hát mindenkinek A Debreceni Városi Könyvtár IV. Diákkonferenciája 2010. A kiadvány a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0060 azonosító számú projekt keretében jelent meg. A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Valen feljegyzései. 2003. év (6. Szám) A Csillagközi Szövetség alapító levele

Valen feljegyzései. 2003. év (6. Szám) A Csillagközi Szövetség alapító levele A Csillagközi Szövetség alapító levele "Az univerzum sok nyelven beszél, de mégis mindig ugyanazon. Ez a nyelv nem a narnok, az emberek, a centaurik, a gaimok vagy a minbarik nyelve. Az univerzum a remény,

Részletesebben

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS IKSZIKSZÍ 2009 ÁPRILIS XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁM AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA A SZABADSÁG Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság Pálizs Brigitta B

Részletesebben

Siker, élmény, EVS... 5. EVS Lépésről lépésre... 6 SIKER... 8. Drienyovszki Eszter... 10. Mikesy Álmos... 12. Preszeller Dóra... 16. Dóka Gábor...

Siker, élmény, EVS... 5. EVS Lépésről lépésre... 6 SIKER... 8. Drienyovszki Eszter... 10. Mikesy Álmos... 12. Preszeller Dóra... 16. Dóka Gábor... EVS élménygyűjtők EVS élménygyűjtők Tartalom Siker, élmény, EVS.... 5 EVS Lépésről lépésre.... 6 SIKER.... 8 Drienyovszki Eszter.... 10 Mikesy Álmos... 12 Preszeller Dóra... 16 Dóka Gábor.... 19 Tolnai

Részletesebben