2013. febr. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. febr. AKG-s ma ga zin. 50 Ft"

Átírás

1 2013. febr. AKG-s ma ga zin Ft Népek konyhája az AKG szülinapon

2 2 Szubjektívmagazin Kiadja az A lter natív K özgazdas ági G imnázium Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván Olvasószerkesztő Szalontai Ág nes Munkatársak Bődey Júlia (8) Gálosi Dóra (9) Gálosi Tamás (8) Gulyás Ábel (9) Halpern Bence (12) Nánai-Szűcs Dóra (8) Sengel Tamás (9) Szabó Borbála (9) Tóth Artúr (8) Tóth Joli (8) Vida Benedek (8) Cseh Tamás emlékkoncert az AKG-ban Véget ért az utolsó órám, és rohantam,mivelmáriskésésben voltam. Hogy honnan? TermészetesenaCsehTamás emlékkoncertről, ami nem csak műélvezőként, hanem kollégakéntisérdekelt,mivel énistanulomnéhányszámát gitárra. CsehTamás ma lenne pont 70 éves, ebből az alkalomból adtak koncertet tiszteltére az AKG színháztermében. Mikor odaértem, alig volt pár ember, ezértszabadonválogathattama helyek között. Ki is néztem egyet oldalt, ahonnan mindent jóllehetettlátni.párpercmúlva megtelt az egész helység emberekkel, akik suttogva beszéltek egymással. Nemsokára bejött pár diák, akiket látásból márismertem,ésnéhánytanár is.azelejénvoltegykismegnyitóbeszéd, de ez szerencsére nemtartottsokáig,ésmáriselkezdtekjátszani.agyermekkoráról szóló dalokkal kezdték, amik kicsit szomorúak és komorakvoltak,deeztisnagyon szépentudtákelőadni.voltpár srác gitárral, egy, aki nagybőgőn és még egy, aki dobokon játszott. Egy óra múlva jött a szünet(pogácsával,amitamagyartanárunk hozott). Elfogyasztottuk a pogácsát, ami egész finom volt, és visszatértünkaterembe.mostmársokkal vidámabb dalokat játszottak, ezek voltak azok, amiket énisismertem,ésköztükvolta kedvencem, A jobbik részem. Innentől sokkal oldottabb volt ahangulat,éssokkalvidámabbanteltelazidő,mindenkiremekül szórakozott, beleértve engem is.a műsor végén volt kalapdobálásis,ésazegészközönség énekelt.a műsor befejezése után vidáman ment el mindenki, a dalokat dúdolva magában. VidaBenedek (8.évf.) Cseh Tamás emlékkoncert az AKG színháztermében január 22-én A koncert előadói: Asbóth Máté, Balla Gergely, Csikós Áron, Fekete Zoltán, ombos András, Józsa Gergely, Juhász Iván, Széles Gábor, Teremy László, Vincze Mihály Nefelejtsdel! fb.com/szubjektiv Levélcím: AKG Szub jek tív, Bu da pest, Rak tár u. 1. Blog:szubjektiv.postr.hu Archív:akg.hu/szub Like:fb.com/szubjektiv Ára:50Forint Címlapkép: Baranyai István A kü lön nem je lölt fo tók for rá sa: outnow.ch, libri.hu vagy is me ret len

3 3 Nem lesz egyhamar vége a háborús helyzetnek Nálunk járt Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete JanuárelsőpatrónusifoglalkozásánazAKGtizenegyedik évfolyamának tanulói egy rendhagyó előadás-látogatáson vehetettrészt.ilanmor,izraelmagyarországinagykövete jöttiskolánkba,hogybeszélgessenvelünk.azévfolyamkét tagja(lengyel Bóra és Gorka Marci) vezette körbe napközben a nagykövet urat az iskolában, majd ezután a nagytanáribanültleaz50tizenegyedikesdiák,ittkezdődöttmegabeszélgetés. Abeszélhetésenáltalánosságban Izraelről, az izraeli magyarokrólilletveamagyar-izraeliviszonyrólesettszó.ilan Mor beszélt nekünk arról, hogy Izrael egyedül van az egész Közel-Kelet ellenében, hogy folyamatos nem csak katonai támadások között kellállamánakazizraeliekjólétét és a zsidó nép értékét megtartania. Elmondta, hogy az országát a szomszédos nemzeteknemismerikellétező államnak, és hogy kialakult egy újfajta antiszemitizmus (amit ő az új antiszemitizmusnak hív).ezekatámadókmárnemazsidónépfelé fejezik ki utálatukat, hanem Izraelttámadják,azországhibáit és tévedéseit hangoztatják, létezését kérdőjelezik meg, és ezekkel a negatívumokkalalapozzákmegazsidónépellenigyűlöletet. A nagykövet beszélt arról, hogy milyen szoros Magyarország és Izrael kapcsolata, hogy mennyi magyar (főleg) zsidó vándorolt ki hozzájuk az elmúlt század közepén. Mesélt nekünk magyarországinehézségeiről,hogymilyen emberekkel találkozik itthon: összességében több ellenségreakadt,mintbarátra,detartózkodóból,szavátkimondani nem merőből van a legtöbb. Végül pár kérdésre maradt csakidő,mielőttmenniekellett főlegizraelkonfliktusainaktémájakerültújraelő.az izraeli katonaság fontosságát ésafelnövőgenerációkjelentőségét illetve felelősségeit emelteki,amikorpedigszubjektív véleményét kérdezték, bevalotta:nemlátjaelőre,hogyan alakulhatna a közel-keleti háborús helyzet, de nem érziúgy,hogyegyhamarvége lenne. Szerintem kifejezetten érdekes volt egy olyan valakit hallgatni,akibőlőszinténjönnekezekatapasztalatok.még ha volt is a kiállásában egy erős propaganda-feeling, Ilan Morszemélyesérzelmeikiérződtek,ezpedigvalóssátette a beszélgetést, ennek pedig láthatóanörültekazok,akiket érdekeltatéma. TurcziÁdám (11.évf.) fotók: Tenk Vivien

4 4 AKG szülinap a 23. Reggel frissen ébredtem, ami csak azért volt különös, mert péntekvolt,azutolsónap,amire már mindenki hulla fáradt szokott lenni. De szerencsére aznapnekünkcsakféltízrekellett bemennünk. Mikor beértem,láttam,hogyazévfolyamtársaim már nagyban díszítenekastandunkon,aminekatémája a skandináv ételek volt. Minden évfolyam ugyanis húzott egy országot, és a feladatukazvolt,hogyannakazországnak az ételeit kellett elkészíteniük.azévfolyamonbelül ki voltak osztva a feladatok, hogy ki mit csinál: díszít, előad, süt, szervez vagy ételt készít.énazételekhezvoltambeosztva,ezérthátelőzőnappár barátommal együtt elkészítettünk egy nagy tál svéd húsgolyót, hasonló nemzetiségű gombasalátával együtt, és nagyon reméltem, hogy a készítménybiztonságosancélbaér.a standunknál pár ember az asztalnál sürgölődött, páran pedig néhány zászlót próbáltak felfűzni egy kötélre amik első pillantásra valamilyen skandinávzászlónaktűntek,dehafigyelmesebben nézte meg őket azember,rájött,hogyegymagyartelepülés(budakalász)címerevanrajtuk.szépenelrendeztük az ételeket az asztalon, kifeszítettük a zászlókat, és vártuk, hogy elkezdődjön a megnyitó. Először Horn igazgatóúrtartottegykisbeszédet, utána a nyelvi évesek következtek, akik a tanult nyelvük nemzetiségének megfelelően (spanyol,francia,német)adtak elő valamilyen táncot. Rögtön ezután következett a hetedikesek előadása, egy indiai tánc, mivel ezt a népet húzták. Utánuk két osztálytársam elmondott pár tényt Svédországról, egy másikuk pedig felolvasott a Pettson és Findusból. Ezek utánelkezdődöttegymásstandjainakakifosztása,perszecsak képletesen. Volt skandináv, indiai,orosz,olasz,kínai,amerikai, magyar, spanyol, zsidó, görög, francia és német konyha. Ebből szerintem az amerikai volt a leglátogatottabb. Amikor mindenki végzett, elkezdődöttahetedikesekfelavatása,amiúgytörtént,hogyfel- húztakrájukegyakg-spólót, ésalegfiatalabbakelmondtáka vicces esküjüket. Egyszercsak megláttam, hogy elkezdenek táncolni emberek a tömegben. Kiderült, hogy a 10.-es anyukák egy flashmobbal kedveskedtek nekünk. Ezután jött a tortaevés,hamárszülinapvolt. Tortát sajnos nem ettem, túl nagyvoltatömeg,deeztleszámítvaremekülszórakoztam. VidaBenedekMárk (8.évf.)

5 5 Az a bizonyos mappa Bizony,mindenfélévvégénelérkezik az idő, és az iskola megtelik a szürke mappákkal rohangáló diákokkal. Vannak olyanok,akiknekmégcsakpár oldalvanbenne,detalálkozhatunk tapasztaltabbakkal is, akiknekmáraligférelatömérdek oldal a könyvébe.tanáraink szorgalmasan írogatják bele a bírálataikat, amiket diákok százai remegő kézzel olvasnak. Természetesenahelyzetegyáltalán nem ilyen drámai. Egy idő után az ember már megszokja, hogy félévente bekövetkezik az elkerülhetetlen, és bárkíváncsian,denemtúlnagy izgalommalvárja,hogymikerülmajdbeleamappájába.persze, én is élénken emlékszem még,hogyazelsőértékelőosztáselőttmennyireizgatottvoltam, hiszen el se tudtam képzelni,hogymégismiketfognak rólam írni, sőt, igazából halványliladunsztomsemvoltarról,hogyhogyanisfogkinézni a rettegett mappa. Gondolom, mostfélévkorisígyvoltakezzel azok a kevésbé szerencsés társaink, akik még egy lapot sembirtokoltak. Perszearutinosabbakközülsokan vannak olyanok, akiket egyáltalán nem érdekel, hogy eljut-eazakönyvecskehozzájuk,vagyesetlegegyértékelőketzabálóunikornisellopjaaz összesmappát,mégmielőttmi azokat a kezünkbe vehetnénk. Be kell valljam, megértem őket. Sajnos, miután elmúlott az újdonság varázsa, rá kellett döbbennem, hogy bizony a szövegek lényegében mindig ugyanazok, és változást csak egy-egy új tantárgy tud hozni. Na,nemmondomazt,hogyén nem szeretem olvasgatni, amit kapok. Nagyon sokszor még jókat is szoktam szórakozni rajtuk,deegyidőutánmegtudomunniazértékelésáradatot. Na, mindegy is, mindenkinek szép értékelőket kívánok a jövőbenis,akiknekmegeznem adatik meg, az reménykedjen csak abban az éhes unikornisban. GálosiDóri (9.évf.) illusztráció: Tóth Artúr Életem legjobb sítábora Van,akimáraligvárja,deolyanisakad,akielszökne,mielőtt mégkézbekapja.deegybiztos,félévről-félévremindenkiújraésújrakinyithatjaazértékelőmappáját. Reggelifélnyolc,ésszombatvan.AtöbbiAKG-smégazigazakálmátalussza,denéhányanasulimögöttiparkolóbanálldogálnak szokatlanul csendesen a korai találkozónak köszönhetően. Hat-hétórányi buszút után érkeztünk meg a szállásra. Az apartmanokkívülrőlrózsaszínhupikék-sárga színekben pompáztak, de belülről teljesen rendben voltak, a hálószobákban padlószőnyeg, a konyhában vízforraló, a fürdőszobábanhajszárítóvártminket.úgy tűnt,meglehetünkelégedveaz ellátásunkkal,mindaddig,amíg ki nem kellett töltenünk egy leltártaszobánkról,mivelatáborvégénfizetnünkkellmajda hiányzóvagysérültberendezésekért méghaegykiégettvillanykörte is az. A szálláson a vacsoráksemvoltakkifogásolhatatlanok, de a hütték gőzgombócai, császármorzsái, käsespacialjai kárpótoltak minket, no meg persze a Billában tettlátogatásainkkorbeszerzett több száz liter Almdudler és csokik. A sípályák tökéletesnek bizonyultak.nemvolttúlsokjeges rész, és az óvatosabb, kényelmesebb síelők is bátran lecsúszhattak. Szerintem a kezdőkésaprofiksemunatkoztak. Szinte mindennap volt egy kicsi köd, volt olyan is, hogy a felvonónazelőttünklévőüléssort sem láttuk. De azért volt gyönyörű, tiszta, napos időnk is. A Gerlitzenben síelők legalább 60 százaléka magyar. Szerintem ez nem annyira zavaró, de kicsit fura, hogy külföldönasíliftbenszintemindig magyarokutaztakvelünk(persze az AKG-sokon kívül). Ez néha okozott komikus helyzeteket. De azért egy táborban mindigatársaságésahangulat alegemlékezetesebb. Nótási tanárúrszórakoztatózenésmagánszámai és a csodálatos filmek még a hosszú buszutakat isfelejthetetlennétették. Összességében szerintem nagyonjóvoltezatábor.remélem, jövőre legalább ilyen jól fog sikerülni! Tényleg ez volt életem legjobb sítábora, még haezvoltazelső,akkoris! BődeyJulcsi (8.évf.)

6 6 Napos oldal Alegtöbbfilmrőlmeglehetmondani,hogyaműfajaromantikus,akcióvagydráma.Errőlafilmrőlnem.Mindenbőlvan benneegykicsi. Afilmarrólszól,hogyPategy verekedés miatt elmegyógyintézetbe kerül, majd mikor onnan kikerül, visszaköltözik a szüleihez.megpróbáljavisszaszerezni a feleségét és helyrehozniazéletét.miközbenezzel próbálkozik, megismerkedik Tiffanyval,akisegítaférfinak visszahódítaniafeleségét,dea lány is kér egy szívességet... Egyre jobban kötődni kezdenekegymáshoz,majdpattalálkozikafeleségével. Leginkább egy romantikusdráma-vígjátékfilmneknevezhetőazalkotás.nos,azbiztos, hogyezazegyiklegjobbfilm, amit valaha láttam. Tökéletes képetkapunkegyférfiról,akia szerelméért mindent megtesz. A végkimenetele egyértelmű, demégisvégigizgulodazegész filmet. A színészi játék elképesztő,bradleycooperésjenniferlawrenceannyirajóljátssza az őrültet, hogy már ténylegelhisszük,hogyigazábólis vannakgondjaik.azegészfilm egyérzelemkavalkád,deavégénmindenelrendeződik. SzabóBorbála (9.évf.) Napos oldal (Silver Linings Playbook, 2012, 122 ) Rendezte: David O. Russell Szereplők: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro Pi unalmas élete Az új Avatarként beharangozott Pi élete egy egész estés unalom,deajobbikfajtából.lehet,hogyazvoltrészemről balgaság, hogy nem 3D-ben néztem meg, de számomra alig-aligváltottabeahozzáfűzöttreményeket. A két filmet nem is érdemes összehasonlítani, hiszen az Avatar egyértelműen egy látványoshollywoodisikerfilm- nekindult,ésazislett ettől függetlenül nagyon gyengécske lábakon álló történettel,amitapocahontasbóllop- tak.apiéleteviszontegyér- telműentörténet-központú,és a tanulság a végén nagyon szájbavanrágva. A Pi élete arról szól, amit a cím ígér. Pi kisgyerekkorától fogvaháromvallástisgyakorol,ígyelégfurcsánnéznekrá aszülei,akikegyébkéntahelyi állatkertet vezetik. Az anyagihelyzetükrákényszerítiőketarra,hogykiutazzanak Indiából, és az állatkertet is elviszik magukkal, hiszen az állatokért jó pénzt kaphatnak külföldön. A hajó azonban egy vihar következtében elsüllyed,éspimaradazegyetlentúlélőatigrisévelegyütta hajón.vagymégsem? APiéleteegyunalmas,deérdekes film, hiszen kevés olyan filmet látunk, aminek valamennyire központi témája lenne a hit. Ezért úgy érzem,hogyajobbikfajtájaaz unalmas filmeknek, de ha most választhatnék, inkább várnék addig, amíg megjelenik a tékákban, mert van néhány nagyon vontatott és hosszúrészeafilmnek,amibe ténylegbelekelltekerni. HalpernBence (12.évf.) Pi élete (Life of Pi, 2012, 127 ) Rendezte: Ang Lee Szereplők: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Gérard Depardieu

7 7 Jack Black nem viccel Egyik fárasztó napom után naiv módon ráböktem egy Jack Blackfilmre mondván,azokmindigszórakoztatóakszoktak lenni.ezterősítettemegbennemacímis: Börniazeszelős temetős,amelyfonetikusátiratávalnemabbanakartengem megerősíteni,hogyezegysorsdráma.pedigaz. A címe ellenére ez nem egy rossz film.a történet amely állítólagigaztörténet Bernieről,atemetkezésivállalkozóról szól, aki munkája ellenére egy jóember.akörnyékenazöszszes szomszéd, pap, mindenki kedveli őt, eltekintve Danny Buckot,ahelyiügyészt.Aszertartásoknál mindig odafigyel, ésaszertartásokutánvirágotis viszagyászolóknak.ígyismerkedikmegmarjorie-vel,akita környék egyik legrosszindulatúbb embereként tartanak szá- Egy másik vadnyugat Nagyvárakozássalültembeszombatesteamoziba,ésahogy láttam,nemcsakénvoltamezzelígy:amozilegnagyobbterme színültig megtelt emberekkel, mindannyian Quentin Tarantinolegújabbfilmjére,aDjangoelszabadul-ravoltunkkíváncsiak.Tarantinoazeddigifilmjeibeniselőszeretettelhasználta a western jellemzőit, így különösen érdekes volt, hogy miképpenrendezmegegyegészestésvadnyugatifilmet. AfilmbelitörténetDjangóról,a rabszolgáról szól, akit egy német fejvadász szabadít fel, hogy a segítségével megtalálja egy leendő áldozatát. Idővel a kétférfiösszebarátkozik,sközösen indulnak kiszabadítani Djangofeleségét,Brunhildát,a németüljólbeszélőfeketerabszolganőt. Ahogy a többi Tarantino-film,ezistelevanironikusjelenettel,véreshumorral és remek színészi alakításokkal. Christoph Waltz, ahogy a Becstelen Brigantyk-ban, úgy itt is remekül játszik, s újra megérdemelné az Oscart. De JamieFoxx,SamuelL.Jackson ésleonardodicaprioisremekül alakít. A történet egyetlen percresemülle,ésnemazért, mintha csak pörgős akciójelenetek követnék egymást, hanemmertafilmképesfinoman egyensúlyoznialélektaniábrázolás, az agresszió bemutatása és a történetmesélés között. Emiatt érezhetjük úgy, hogy mindennagyonegybenvan. A film nem csak szórakoztat, hanem kritizál is. A mű központi problémája a rabszolgatartás. A német fejvadász, aki ittazeurópaiszellemet,afelvilágosultságot, a műveltséget képviseli, ellenzi ezt, míg az amerikaiak természetesnek gondolják, s teljességgel elfogadják az emberek faji alapon valómegkülönböztetését,mely szerintafehérekfelsőbbrendűekafeketéknél.arabszolgatartást gyűlölő német fejvadász szerepeltetésével a rendező mon.barátoklesznek,ámeza barátság, ahogy a történet halad,egyrekevésbéleszigazi. Nem akarok többet leírni a filmről,mertvéleményemszerint egy nagyon erős erkölcsi kérdéstteszfelavégén,ésszámomra az utóbbi idők egyik legmeglepőbb filmélményét adta.afilmmindenképpenszélesítierkölcsitudásunkat. JackBlackisremekülilleszkedikújszerepébe.Bárkicsitfura,hogynemhangzanakeltőle poénok,illetvenemadjaaszokásoskicsitbolondszerepet,de szerintem ezzel a filmmel simánkitörebbőlaskatulyából. Ajánlommindenkinek,akiegy kicsit komolyabb figyelmet igénylőszórakozásravágyik. HalpernBence (12.évf.) egyfajta Amerika-kritikát fogalmaz meg. Ám nemcsak Amerikát kritizálja, hanem a műfajhoz is reflektáltan viszonyul.azeurópában,leginkább Olaszországban forgatott klasszikus spagettiwesternekben egyetlenegy fekete sem szerepelt,minthaabbanazidőbenamerikábanfeketéknemis léteztek volna, jóllehet a western filmek által feldolgozott korszakban még virágzott a rabszolgatartás.ezzelszemben Tarantinofilmjébenegyfelszabadított rabszolga válik főszereplővé: azzá a fekete hőssé, aki reményt tud adni leigázott társainak.hasokatnevetünkis azabszurdtarantinóihumoron, Börni az eszelős temetős (Bernie, 2011, 104 ) Rendezte: Richard Linklater Szereplők: Jack Black, Matthew McConaughey, Shirley MacLaine ezegyolyanüzeneteafilmnek, amely mindenképpen mélyen érintmindenkit,akihajlandóa látottakon elgondolkodni. Biztos vagyok benne, hogy rövid időnbelülezafilm ahogyan Tarantinotöbbifilmjeis kultikussá válik majd. Ez egy olyan moziélmény, amelyről egyszerűen nem szabad lemaradni. GulyásÁbel (9.évf.) Django elszabadul (Django Unchained, 2012, 165 ) Rendezte: Quentin Tarantino Szereplők: Christoph Waltz, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson

8 8 Angyalok Amerikában A darabottony Kushner írta, és bár eredetileg kétestés, itthonösszevonvaadjákelő.azamerikábanjátszódóműamelegekhelyzetéről,azaids-szelélőkrőlésazsidókrólszól. Kicsit furcsa volt, hogy négy órás a darab, de egy idő után belenyugodtam. Nem is tűnt olyanhosszúnak.nemvoltsok szereplő és nem is volt sok díszlet,deadarabmégiselképesztően jó volt. Láthattunk benne olyanokat, akik próbálnak megküzdeni azzal, hogy melegekésbetegek,olyanokat is,akikmegpróbálnakvisszatalálni Istenhez. Voltak érdekes részek,amiknemigazánvoltak valóságosak, de ezen kívül a darabegyegésztörténetetmesél el, amiben minden összekapcsolódik. Bemutat számunkra egy valós világot, amelyben mindenkinek meg kell küzdenie a problémáival, valamikorviszontelkellrejtenieőket.annyiravalóságosnak érezhető ez az egész mivel valóban ilyen emberek járnak köztünk, és így láthatjuk, milyen is lehet az életük.azt lehetnehinni,hogyezaműegy dráma (és persze az egésznek drámai is a hatása), de mégis van benne humor, van benne őrültség is. Nekem azért tetszettaszíndarab,mertazegyik percben nevetsz, a másikban márkomolyarccalnézedacselekményt.sokmindentlehetett belőle tanulni, és nagyon eseménydús a történet. Emellett igazántehetségesszínészekjátszottak benne, mint például Kulka János, Alföldi Róbert, Szabó-Kimmel Tamás vagy TenkiRéka.Akielmegyerrea darabra,nemfogcsalódni. SzabóBorbála (9.évf.) Tony Kushner: Angyalok Amerikában (Nemzeti Színház) Rendező: Andrei Şerban Szereplők: Kulka János, Stohl András, Alföldi Róbert, Udvaros Dorottya, Szabó Kimmel Tamás, Tenki Réka A maflás Utóbbi időkben már kezdtem hiányolni a nagy sikercímek mellőlatipikuskönnyű,deszórakoztatóamerikaifilmeket.a maflásegyolyanfilm,amelyetkarácsonykörnyékénbátran levetíthetne bármelyik tévécsatorna. Nincs komoly történeti szál,nehézelveszíteniafonalat,kilehetmennipattogatottkukoricáértakonyhába,miközbenmegy,tökéletesestiszórako- zás. A történet Scott Vossról szól, aki középiskolai biológiatanár. Valaha az év tanára volt, mostanra azonban egy középkorú, munkájábabelefásulttanárlett, akimindennapkésikazórájáról. Iskolájának gazdasági helyzetenemtúlrózsás,ésúgy tűnik, hogy fel fogják oszlatni többek között a zene szakkört is.scott hirtelenérzelmidöntéstőlvezérelve úgydönt,ezt nemhagyja,ésösszeszedtöbb tízezerdollártazért,hogymegmentseaziskolát. Ott, ahol extra pénzkereseti forráskéntállampolgáriismereteket tanít, megismerkedik Nikóval és az MMA sporttal. Amikormeghallja,hogyalegjobbakmáravereségértistízezer dollárt kapnak, azonnal megkérinikót,hogyavassabe a sport fortélyaiba, aki először ugyanvonakodik,deaztánbeleegyezik. Amaflásmindezekmellettegy nagyon pozitív kisugárzású film.afőszereplőjótékonykodásávalajellemeisfejlődikés a szerelmi élete is jobbra fordul. Munkatársai jobban megbecsülik és újra a régi hévvel tanítazóráin.amaflásegyjó film akkor, ha tipikus péntek esti szórakoztató filmet keresünk. HalpernBence (12.évf.) A maflás (Here Comes the Boom, 2012, 105 ) Rendezte: Frank Coraci Szereplők: Kevin James, Salma Hayek, Henry Winkler

9 9 Sherlock Holmes közöttünk élve Gondolom, már te is láttad a nemrég kifüggesztett új SherlockHolmesfeldolgozásplakátját.Elhatároztam,hogymost írok egy összehasonlítást egy korábban indult, ugyancsak a mábanjátszódósherlocksorozattal. ShErLOCK Eztasorozatot2010-benvetítették először. Sherlock (Benedict Cumberbatch) itt egy arrogáns, magánakvalózseni,akipillanatokalattképesbármilyenbonyolult összefüggést átlátni. Hozzá csapódik az elmaradhatatlan dr. JohnWatson(Martin Freeman). Asorozata21.századbanjátszódik,denemszenvedemiattsemmilyenhátrányt. Nekemszemélyszerinttetszika Az út vége Christopher Paolini: Örökség AzÖrökségegyolyankönyv,amiazelképesztőhosszaellenéreletehetetlen.Talánazért,mertjó,talánazért,mertbefeje- sorozat,mertsherlockgondolatmenete néha követhetetlen lesz egyes gondolati ugrások miatt, de a fináléban mindig elmagyaráz mindent, és onnantól fogva márnekünkisnyilvánvalóváválikatörténetlényege.ittdr.watson nem kerül előtérbe, háttérbenmaradszárnysegédiszerepében, mégis, néha nem haladna nélküle a nyomozás. A sorozat humora kifinomult és intelligens, talán ez hiányzik a legújabbváltozatból.asherlockmo- dern, látványos, elegáns, sodró lendületű. ShErLOCKéSWAtSOn Alegújabbsorozat2012-benindultel,szinténSirArthurConan Doyle regényeinek feldolgozásából. A felállás ugyanaz, mint fentemlítettsorozatnál,ugyanaz a kor és ugyanaz a Sherlock (most Jonny Lee Miller szereplésével), mellette viszont dr. Watson(LucyLiu)mostnőiszerepben tűnik fel. Ez a sorozat jobbaneltérazeddigismertfeldolgozásoktól egyrészt dr. Watson nemének cseréje miatt, másrésztsherlockotittnemtüntetik fel kiváló zseninek. Követ elhibákat,ésmárazelejénlealacsonyítják drogügyei miatt amiértisdr.watsonkerülmellé, mintpártfogó. Ez a sorozat nem győzött meg. Nekemhiányzikbelőleazafajta zsenialitás, ami talán egy picit felfoghatatlanná teszi a történetet. A kifinomult angol humor hiányát is nagyon érzem. De azért jó játékot mutatnak be a színészek, a rendezés is jó, az zéseegy4kötetenkeresztültartóutazásnak. Bár imádok olvasni, amikor megláttamasorozatelsőkötetét,egykicsitmegszeppentem. Több mint 500 oldal fantasy még egy magamfajta könyvmolynak sem kevés. Be kell valljam, habár tetszett, egy fél évigmégrásembírtamnéznia második részre. Aztán amikor végre rávettem magam, a második és a harmadik kötetet olyan gyorsan olvastam el, hogy szerintem egyéni rekordotállítottamfel.aztánkövetkezettakínkeservesvárakozás a negyedik (és egyben befejező)részre. Azeredetileg2011elejérebeígértkönyvvégül2012karácsonyára került a magyar boltok polcaira.amintmegkaparintottam, a 900 oldal nem is tűnt olyan soknak. Hiszen rögtön arragondoltam,haennekvége, akkornincstovább.amikorbelekezdtem, azonnal rájöttem, hogyeztakönyvetnemfogom tudniletenni.magávalragadott a történet, és nagyon kíváncsi lettem, milyen sorsot szánt az íróakaraktereinek.azelső700 oldal fantasztikus volt: izgalmas, pergő csatajelentek, néha egykisszerelem,titkokésvarázslat. Nem maradhattak ki a tündék, a mindenre elszánt főgonoszésajókoldalárólakülönleges személyiségek sem. Néha még etikai kérdéseket is feszegetett: tényleg rossz-e a rosszésbiztosjó-eajó. Aztánalezárásnekemegykicsit csalódást keltő volt. Valahogy úgy éreztem, nem volt meg benne az a részletesség, ami a könyvet eddig jellemezte.talánmégaztismondhatom rá, hogy kicsit kiszámítható lett. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen fantasztikus, váratlan fordulatokban bővelkedő könyvnek ennyire szokványosbefejezéselesz. Összegezve viszont azt kell mondanom,hogyezegyolyan könyv, amit kár lett volna ki- összkép annyira nem lett rossz. Szokványos,hétköznapi,acíme akárlehetneahelyszínelők is. Nánai-SzűcsDóra (8.évf.) Sherlock (angol, 2010) Rendező: Paul McGuigan Szereplők: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman Sherlock és Watson (Elementary, amerikai, 2012) Szereplők: Jonny Lee Miller, Lucy Liu hagyni.mertamígolvasod,ad- digimádod,utánamegmérges vagy,hogynincstovább. GálosiDóra (9.évf.) Christopher Paolini: Az örökség 4. (2012, 938 o.) Európa Könyvkiadó Kft.

10 From outer space 10 Csillagászati szenzációk: a kisbolygó és az orosz meteorit DecembervégénMagyarországraérkezettanemzetközihírű acapellacsoport,avocapeople.anyolc,tetőtőltalpigfehér testűtagrólkönnyenhihetnénkazt,hogyegymásikbolygóról származnak.ésnemisállnánktávolazigazságtól MAgyAr KISBOLygóFOtóSOK Majd egy éves várakozás után február 15-én megérkezett a földlégterébea2012da14nevűkisbolygó.egymagyarcsapat(mizserattila,kocsisantal és Sárneczky Krisztián- a képen)isútnakindult,hogymegörökítse e ritka jelenséget, de nem Magyarországon sikerült lencsevégre kapniuk, hanem a horvátországi Zadar mellet. A csapat csak reggel szembesült azzal, hogy táborhelyüket véletlenül egy illegális sittlerakó közepén sikerült felállítaniuk, de ez véleményük szerint egyáltalánnembefolyásoltaaz élményt,nemisbeszélvearról, hogyméga188éventevisszajáró 237P/Pons-Gambart üstököst is sikerült megfigyelniük. De a kisbolygót Magyarországon is észlelni lehetett (egy hirtelen felhő-felszakadásnak köszönhetően) a nyírségi Nagyvarsányból illetve Nagyszalontából. forrás: csillagaszat.hu Sárneczky Krisztián: Kisbolygóvadászat az Adria partján AzOrOSzMEtEOrIt Ugyanezenanaponegymásik csillagászatieseményistörtént, bárezmárnemolyanbarátságos,mintakisbolygómegjelenése. Egy meteorit robbant fel és hullott darabokra Oroszországfelett,700embertmegsebesítve 112 sérültet kellett Barátságos űrlények Az előadást országszerte hirdették a plakátok, a reklámok előtt én még nem is hallottam erről az együttesről. A Kongresszusi Központ előadóterme mégis csupán félig volt telve, mikorbeléptünkanézőkközé. Márazegyszerűszínpadképen látszott,hogyittbizonynema látványé,hanemahangélesza főszerep.afényekelsötétülése után a mobiltelefonok kikapcsolását megkérő hang angol nyelvenszólaltmeg ebbőlis azonnalkiderült,hogyhamarosan egy világszínvonalú produkciórészeseileszünk. Végül elfoglalta a színpadot a nyolc fura lény, akik angolfranciakeveréknyelvenmagya- rázták el a kedves közönségnek, hogy ők tulajdonképpen földönkívüliek, és kényszerleszállástkellettvégrehajtaniuka Földön az űrhajójukkal, amelyet benzin helyett a dal ereje hajt. A rövid bevezetés utánmegkezdődöttaz energiagyűjtés a zene történelmének bemutatása az ősember próbálkozásaitólamaikorslágereiig, mindez persze kizárólag hangszerek nélkül, szájjal ésegyébtestrészekkelelőadva. Aszínészijátékzseniálisvolt,a poénok ütöttek, az énekesek hangja pedig önmagában elég lettvolnaegyx-faktordöntőre.apontotazi-reakétbeatboxer,captainésstratchertet- kórházba szállítani. Sokan azt hitték, hogy háború tört ki, és ledobtákazelsőbombákat,mivelabecsapódódarabkákmelletanyomásisbetörtpárablakot. Nagyfelvillanástláttunk, mire kimentünk megnézni, mi volt az, ekkor hallottuk egy hangosdörrenést.pániktörtki. Az emberek nem tudták, mi történik. Minden szomszéd mentátegymáshoz,hogymegnézze,jólvannak-e mondta tefel,akiknekszájjaldobolásá- rólanagymamámvégigazthit- te, hogy előre felvett ritmus. Miutánalegújabbkorszámain is túl voltunk, a színpad jobb szélénelhelyezettűrhajótöltöttség-mérőbenegyegységnyivel kúszott feljebb a mutató. Ugyanez történt minden egyes hasonlóblokkvégén közülük Meteorcsapásutánaziskolában a cseljabinszki Szergej HametovazAPhírügynökségnek. Kérdések azért még mindig vannak. Látható volt-e előre a baleset? Ha igen, akkor az orosz kormány miért nem tett semmit?miértnemkészítették fel rá a lakosságot? Valójában elégfejlettatechnológiánkahhoz,hogymegtudjukelőznia hasonlókatasztrófákat? Nánai-SzűcsDóra (8.évf.) Captain és Stratcher duettje szerintemvitteapálmát.hogy mi történt a teljes feltöltődés után,aztmegtudhatodakövetkezőlátogatásukalkalmával SengelTamás (9.évf.) Voca People,Budapest Kongresszusi Központ december

11 11 Fran Palermo Kétfélegondolatviaskodottbennemacikkmegírásának szükségességévelkapcsolatban.egyikrészemaztsúgta, hogymindenképpenmegkellírnom,mertazembereknektudniukkellafranpalermoról.amásikfelempedigaztsuttogta,hogyinkábbhagyjamazegészet,azzal jobbanisjárok,hiszenkevesebbemberfogígyazegyüttesrőlhallani.tudjátok,mikoregyolyanzenétszeretaz ember, amit mondjuk, csak háromezren ismernek, akkor még különlegesnek és kiváltságosnak érezhetem magam,hogyezazenecsakazenyém,mertmégnem jutottelanagyobbtömegekhez.ilyenkoregyértékestitoktudójánakmondhatommagam,amitördögimódon legszívesebbennemárulnékelsenkinek. Na, de! Itt az ideje, hogy megosszamveletekisafran Palermo által adott örömöket. A sors is úgy akarta, hogytalálkozzamazenéjükkel,ígyazelsőkoncertjükre tudat alatt jutottam el, ugyanisafőattrakcióazirie Maffia és a Red Chickens voltszámomra.mintjókislányok, a főzenekar előtti együtteseketismegszoktuk nézni, és mindig időben érkezünk, így történt ez most is. Az Akváriumban keveregtünk, ugráltunk egyet a LochNesznevűegyütteszenéjére,közbenmegragadtaa figyelmünket egy fiú háta. Meg szerettem volna nézni azarcátis,desajnoseltűnta tömegben. Utána bementünk a nagyszínpadhoz, hogy megnézzük a Red Chickenst.Akoncertjükvégére a tánctér hirtelen megtelt emberekkel, megkezdődött az átállás, és mindenki nagyon izgatottnak tűnt. Nem értettem, hogy miért, azt se tudtam, hogy milyen előadókkövetkeznek,deelkezdődöttakoncert,ésmeglepődve láttam, hogy a fiú, akinekkorábbancsakahátát láttam,fentálltaszínpadon. Mikor elkezdtek játszani, megértettem végre, hogy mirefelvoltanagyizgalom. A legütősebb koncertélményeim közé került ezt is.a zene és a hangulat elsöprő erővel hatott rám, körülöttem mindenki eufórikus hangulatbanugrált,énekelte adalokatéstapsolt,azénekesésazegyikgitárospedig hanyagul néha-néha beszúrt egy-egy kösz -tadalokközé.különösentetszett,hogy annyian álltak a színpadon egyszerre,mintegyfocicsapat, kicsit kaotikus volt az egész,úgytűnt,minthasenki nem figyelne senkire, csak a fúvósok követték az énekesmindenmozdulatát. Mikormeghallottamazenéjüket, olyan volt, mintha csakrájukvártamvolnaeddig, hogy valami mást is hallhassak végre. Nemrég jöttrámaz,hogyvalamiújat is szeretnék hallani, nem csak a régi, megszokott zenéket. Más stílusokat keresek, nem elégszem meg a könnyen elérhető zenékkel. AhogyFlea,aRedHotChili Peppers basszusgitárosa mondta: Gyerekek, nektek kell a zenét keresnetek. Ne érjétek be azzal, amit az MTVakezetekbead,keresnetekkell,ésmegkelltalálnotok azt, amit hallani szeretnétek. Az én esetemben a zene találtrám. AzIrieMaffiautánmegtudtamazegyüttesnevét,ésattól a koncerttől kezdve jól belevéstemanevetafejembe,olyannyira,hogykésőbbi koncertjeikre is elmentünk. Hol többen, hol kevesebben voltak, a hangulat mindig fergeteges volt, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a legemlékezetesebb koncertjükazelsőésamost legutóbb látott volt. A legutóbbi koncertjükön, az A38-on végre rendesen kommunikáltakaközönséggel(amiteddignagyonhiányoltam),svégre-valaháraa fuvoláscsipkerózsikaisfelébredtmélyálmából,ésaktívanvettrésztabuliban.és az ezt megelőző A38-as koncertjükön ott lévő, hihetetlenül idegesítő, pofátlan rajongók sem rontották a hangulatot. Egyszóval tökéletesvolt. Akikedveliavagabondrock n roll/raincoatrockstílusúzenét(zenéjüketígytitulálják),vagycsakegyőrületeshangulatúkoncertenszeretne részt venni, ajánlom, hogyjöjjönelafranpalermo legközelebbi koncertjére! VargaDóra (12.évf.)

12 12 Hogyan előzzük meg, hogy gyermekünk pszichopata legyen? Nem, ez a kiállítás 21 szobán keresztül mutatja be a történelem legnagyobb gyilkosságait, tehátittnemarrakellszámítani, hogy zombinak beöltözött emberkék fognak balról meg jobbról ijesztgetni. A szó szoros értelmében egy ismeretterjesztő kiállításról beszélünk, ahol elég durván kapunk mindentegyszerre. Akülönbözőszobákbanazeseményeketúgypróbáljákbemutatni, hogy a tárlatot látogatók minélközelebbérezhessékmagukat a történtekhez. Ezt különböző módszerekkel érik el, pl. pneumatikus szobamozgatással,vagyvan,amikorfüggönyön vagy egy lyukon keresztülfigyelhetjükatörténéseket. Azonkívül,hogyaMurderegy profinmegszerkesztettinteraktívkiállítás,látványosésalegkorszerűbb technikákkal dolgozik,igyekszikmegfogalmazni a bemutatott történetek tanulságait is. Végiggondoltatja, hogy mi vezetett ahhoz, hogy egyes bűncselekményeket elkövessenek(akártöbbszöris)a gyilkosok. A legtöbb esetben valamilyen gyermekkori traumára,aszülőineveléshibádzásáravezettevisszaanarrátora bűneseteket, akit egyébként egymikroportonkeresztülhallgathattunknégynyelven. Ténylegprofiazegész,nagyon szórakoztató, annak ellenére, hogyvanbenne1-2undorítóbb rész, a mondanivaló pedig nagyon bele lett erőltetve az egész kiállításba. Azon kívül, hogy vállaljunk felelősséget a gyermekeink felneveléséért, nem bonyolódik további részletekbe a kiállítás, ami egyébkéntnemisfeltétlenülfeladata megelégszik azzal, hogy elgondolkodtat: Mitől lehetnék majd jó szülő? Egyáltalán, képeslennékszülőneklenni? A kiállítás nem olcsó, kicsit többe kerül, mint egy mozizás a barátoddal, de jelenleg az egyik legjobb programlehetőségmostbudapestenamurder, úgyhogyneszalasszátokel! HalpernBenceMárk (12. évf.) Murder a gyilkos tárlat Csak 16 éven felülieknek. Budapest 1055 Vörösmarty tér 1. Jegyár: Ft, nyitva május 31-ig Az autó gördül tovább Neveljükfeljól,jókörülményekközött.Legalábbiserrehegyezi ki mondanivalóját a Vörösmarty téri Üvegpalotában megrendezett,magátaz évkiállításaként hirdetetőmurder. De mi is ez az egész? Céltalan ijesztgetés horror-mániásoknak? VégreMagyarországraismegérkezikaStreetView.AGoogleautójamárháromévvelezelőttisjártMagyarországon,ám akkor adatvédelmi okokra hivatkozva az akkori képek nem kerültekkiazinternetre.mostviszontszabadazútakeresőóriáselőtt. Már az első próbálkozásukkor semértettemteljesen,miérttiltották meg a Google-nak a fotózást,amikorateljesenazonos céllalműködőnorc.hu-negész Budapestkörbejárhatómárpanorámaképek segítségével. Azonbanaromántulajdonúoldalnakközelsemakkoraalátogatottsága,mintaGoogle-nak, amelynek térképszolgáltatásával szemben nehéz igazi konkurenciát találni (gondoljunk csak az Apple Maps-szel kapcsolatosbotrányra) emiattaz idegenforgalmilehetőségisnagyobbbenne,márpedigezaza tényező,amimiatttöbbmagyar város(többekközöttdebrecen és Miskolc) is a Street View melléállt. Szerintemegynagyonhasznos szolgáltatásról van szó, amely egyszerrehasználhatómunkára (pl. fénykép készítése egy helyszínről, anélkül, hogy meglátogatnánk azt) és szórakozásra (a tavalyi nyaralóhelyünkmegnézése, holtalálha- tó ez játék stb.) Remélem, hogy az emberek továbbra is bizalommal lesznek a Google iránt, és még idén virtuálisan száguldhatunk végig a Duna partján SengelTamás (9.évf.)

13 13 A Street View a betegeken is segíthet Mindenki ismeri a Google Maps (2005) onlinetérképszolgáltatást,melynek2007- ben készült el a helyszínek fényképekkel bejárhatóalkalmazása,agooglestreetview.a Google autói 2009-ben hazánkat is bejárták,hogyösszerakjáknekünkahazai panorámaképeket. Utcáink, tereink, gyönyörűépületeinksohanemlátottrészletességgel, 360 fokos panorámaképekkel kerültekvolnafelanetre.mintarrólmárolvashattunk,ezamagyarvonatkozásúprojektcsakajövőbenfoglétrejönni,viszont akitaművészetekérdekelnek,mármostis barangolhatmagyarmúzeumokban.agoogleart Project keretében a világ művészeti kincsei tekinthetőek meg vele, így példáulapárizsimuséed OrsayésafirenzeiUffiziGalériaképeimellettittláthatóak a budapesti Magyar Nemzeti Galéria vagy a Szépművészeti Múzeum alkotásai is. Schuster Richárd egy éve a Google magyarországi kommunikációs menedzsere. Lelkesenmeséltnekünkarról,hogyatöbbiországGooglestábjaivalhavontaülnek összekicserélniatapasztalataikata45országban működő Street View-val kapcsolatban. Mivel nagyon elfoglalt volt, ezért telefonon és váltásokkal kommunikáltunkegymással. Szerintemizgalmaslehetahétköznapokban,példáulaziskolákbanangolóránLondonban bóklászni vagy történelemórán meglátogatni Pompeit. Esetleg ha egy mozgássérültolyanhelyreszeretneeljutni, aholeddigmégnemjárt,megnézheti,hogy lesz-e szüksége segítségre. De ez a programnemcsakígysegítabetegeken.svédországban van egy intézmény, ahol egy szimulációs rendszerrel párosítva segítenekarászorulókon.abetegekegyszobabiciklihez hasonló eszközön ülnek, és a StreetView-rólismertvárosokutcáinkell vezetniük kézzel és lábbal is segítve a haladást.ezzelingerlikazagykülönböző területeit,amielősegítigyógyulásukat. Ebbőlislátszik,mennyitfejlődöttatérképészetazóta,hogyelkezdtekkőbefaragni ábrákatelődeink.bármiisleszakövetező lépés,énmárnagyérdeklődésselvárom. VidaBenedek (8.évf.) No para? Yes para! A budapesti Parapark Temittennél,habezárnánakegyalagsoriszobábanégymásikemberrel?Aszobábólfurahangokszűrődnekki,detudod, hogymárnemmenekülhetsz.ittvagy,bekellmenned.aszobábabelépvemonitorokmutatják,mennyiidődvanméghátra.azidőegyrefogy,azemberekegyreidegesebbek.acélközös:kijutni.veleméppeneztörtént,éselismondom,hogyan jutottamennekazalagsornakaközelébe. Több mint egy hónapja azon gondolkoztam, hogy milyen programokralehetneelmennia belvárosbankisebbtársaságokkal.keresgéltemazinterneten, és ráakadtam a Parapark nevű játszóhelyre. A játék lényege: juss ki a szobából, úgy, hogy csak az ott található tárgyakat használhatod. Lépésről lépésre kellhaladnod,mindentárgynak van valami szerepe. A legkisebb jel, a legsemmitmondóbb dologisfontos,idővelminden elnyeriazértelmét.havalamire nem jövünk rá azonnal, akkor azzal nagy időveszteséget szerezhetünk,ésittbizonyaza kijutásunkat veszélyezteti. A tevékenységünket egy koordinátor figyeli, és ha végképp el vagyunk akadva, segít nekünk a walkie-talkie-n vagy azokon a monitorokon keresztül, amik a hátralévő időnket mutatják (összesen60percállrendelkezésünkre). Mivel ez a játék megköveteli a csapatmunkát, az összehangolt munkát, így olyancsapatotajánlokerreajátékra, akik már ismerik egymást,tudnakhallgatniegymás- raésvanhangerejük.aszerve- zőkúgygondolták,túlegysze- rű lenne, ha a feladatokat normál hangerővel, csendesen meglehetnebeszélni,ígymegkeresték a világ legidegesítőbb hangjai toplistát, és csináltak belőle egy mixet számunkra, megspékelve egy riasztóval,amibizonyoshelyzetekben megszólal. Maga a Parapark is egy eldugott helyen van,ígyamegtalálásátissorolhatjukafeladatokközé,demikor megtaláljuk, sokáig emlékezni fogunk rá a Vajdahunyad utcai Gondozó Kert nagyon jó helyszínválasztás volt ajátéknak.afutamelőttérdemesbeülniebbearomkocsmába, mert így könnyebb ráhangolódni,felkészülniarra,amia vaskapumögöttvárminket.jelenleg kétfajta pályára foglalhatunk Budapesten időpontot (amit érdemes megtenni 2-3 héttelelőre,mertnagyongyorsanbetelnekahelyek),apostaládákra és a Poszterre, de hamarosannyílikatetthely95is (már tesztelés alatt van).több nagyobb magyarországi városbanisottvannak,sőt,mégbarcelonában is van pályájuk. Mindenképpenérdemeselmenni, mert benne ragadsz, akkor is,hakijutsz. HefterEstilla (10.évf.) Parapark Budapest 1081 Budapest, Vajdahunyad utca éven felülieknek

14 14 Túl jól sikerült a Facebook hack 18óraalattsikerültmegszereznieaFacebookonaztaz1millió like-ot egy norvég fiatalembernek, amiért cserébe szexet ígértnekiabarátnője.afeltöltöttképenőésalánylátható,és akárúgyistűnhetneaszelídmosolyukalapján,hogytényleg máscsakasok-sokbeleegyezőlike-ravárnak Interjú a millió like-os Casanovával Alike-okatvalamiért(?)gyorsabban sikerült begyűjtenie, mint más cicusra, ajándékra váró csöppségnek, a háló közönsége nagyon együttérző volt ezzel a fiatalemberrel. Sokan várták az akció végét, azt, hogy vajon egy részletes beszámolóval tájékoztatja-e a közönséget Petter, vagy titok marad a folytatás. A képet a feltöltő mindenesetre már leszedte. A magyar média a szokásos felületességgel számolt be a hírről.voltolyanújság,amelyikszerintafacebookasrác egész oldalát letiltotta, más lapállításaszerintafiúalány apjának haragjától tartva törölteleaképet,ésegyébként szerintealánynaktartaniakénemagátazígéretéhez.avalóságperszemás,eztmagától a kis norvég falucskában, Straumenbenélő20évesPetter Kvernengtől tudjuk, aki részletesenbeszámoltnekünk azegésztörténetről. Szubjektív: Ha jól tudom, nem sikerült a projekted, a barátnőd nem teljesítette a képreírtígéretet.aképfeltöltését csak viccnek szántad, vagy ahogy egyesek megjegyezték ez egy elkeseredett ember cselekedete volt? PetterKverneng:Ezazegész csak egy vicc volt.a képünk egy kifigurázása volt az 1M like,hogykaphassunkkutyát, cicát, babát képeknek. Nem gondoltam volna, hogy a kép a barátaimbarátai körénkívülre is kerülhet. Egyáltalán nem vagyok elkeseredett, és soha nem voltak romantikus érzéseim Cathrine irányába. Igazábólazcsakvéletlenvolt, hogyővoltaz,akiaképrekerült.lehetettvolnaegymásik lány is, aki jelen volt akkor, amikorazötlettelelőálltunk. Szub:Bánodmáraképfeltöltését?Ésalánybánja? P.K.: Nem bánjuk, sokat szórakoztunkazegészen.őtalán egy kicsivel több nemkívánt figyelmetkapott,mintén,viszontazok,akikkelnapikapcsolatban vagyunk, jól értettékaviccet.egykicsitugyan aggódom, hogy ez az egész majdkísértenifogakkor,amikor a jövőben munkát fogok keresni, de az is lehet, hogy majdazelőnyömreválik. Szub: Miért vetted le a képet a Facebookról néhány órával ezelőtt? (Az interjú január23-ánkészült.) P.K.: Szerintem ez egy jó módja annak, hogy véget érjenavicc.élőműsorbahívtak minket a Playboy Rádióba, ahol bejelentettük, hogy nem szexeltünk és nem is fogunk soha.ezutánlevettemaképet, hogy sikerüljön lecsillapítani ezt az egészet. Most a status update-ekben őrjöngenek az emberek,depárnapalattelis leszfelejtveezadolog. Szub: Megkaptad a magad 15perchírnevét,országos és nemzetközi médiastúdiókbahívtakvendégül,rengeteg ember lépett veled kapcsolatba a Facebookon és a Twitter oldaladon keresztül élveztedezeketadolgokat, vagyinkábbzavarópillanatokbanvoltrészed? P.K.:Mindenmásodpercétélveztem. Persze, amikor bejelentettem,hogynemleszköztünkszex,éshogyezcsakegy viccvolt,azembereknekegy jó része leiratkozott a hírfolyamomról, a Twitter csatornámról, unlike-olta a képet. Énisaztgondoltam,hogyez olyan 15 perces hírnév dolog lesz, de most itt vagyunk, majdnem egy héttel később, és még mindig interjúkat adok. Szub: Felismernek az utcán? Leszólítanak? Zaklatnaktiteket? P.K.: Igen, felismernek, megszólítanakazutcán ezegyelőrecsakkedvesmódontörténik.a Facebookon és telefonon már inkább zaklatnak. Keresztény fundamentalisták hívtakfel,elmondták,hogyén milyen rossz ember vagyok. Olyanemberek,akiknemértik a viccet, elég csúnya dolgokat írtak Cathrine-nek és nekem ezekben a napokban. Énezeknagyrészétnemolvasomel,ésnemisveszemmagamra.Cathrinesem.Elégjól szórakozunkrajtuk. Szub:Mitgondolnakaszüleiderrőlazegészről,mondtak-enekedvalamit? P.K.: A szüleim tudják, hogy olyanarcvagyok,akiilyesmiket művel.tudják, hogy szeretemamagamkörülifigyelmet,ésaztis,hogytudomkezelni a cirkuszt. Annak nagyonörülök,hogyaszüleimet békén hagyták, hogy nem zaklatjákőket(kivéveanővéremet,őkapottegytelefonhívást egy hölgytől, aki azt akarta, hogy vegyem le a képet,mertazmegalázóanőkre nézve). Szub: Hogyan vették a történetetabarátaid? P.K.:Azt gondolják, hogy ez egykirálydolog,éshogynagyon Petter Kverneng-es.

15 15 Azok, akik ismernek, azt mondják, hogy ha valaki ilyesmitcsinálna,azcsakpetterlehet. Szub: Egyesek a kép alapján a hősüknek neveztek, másokszerintteeléggészexista, hímsoviniszta vagy (csak csúnyább szavakkal kifejezve). Mit gondolsz ezekrőlavéleményekről? P.K.:Nagyonkúl,hogyegyesekhősnek,legendának,géniusznakneveznek.Énazonban nemgondolommagamegyikneksem.ésszexistánaksem. De meg tudom érteni azt, hogy azok az emberek, akik nem értették a viccet, annak tartanak. Azt is megértettem, hogy ez a vicc jól működhet Skandináviában, de a világ más részein nem ugyanúgy nézik ezt a képet, számukra más a témája: szex, prostitúció, nemi szerepek stb. Ez egyértékestapasztalatvolt. Szub: Az akciód rengeteg követőretalált,távoliországokban jelentek meg ismét nagy mennyiségben a ha kapok x like-ot képek. Találkoztálvelük?Vankedvenced? P.K.: Láttam néhányat közülük,ésazthiszem,ezeknéha nagyonviccesek.báraztnem szabadelfelejtenünk,hogyaz énpostomisatrendkövetője volt.perszeaztlátom,hogya számuk az én postom után robbanásszerűen megnőtt, és szerintem ez király. Kedvencemaznincs. Szub: Tervezel valamilyen folytatást? Mik a terveid a jövőben? P.K.: Abban reménykedem, hogy ez a dolog megnyithat néhány ajtót a számomra. A szórakoztatóiparban szeretnékdolgozni,ésprofielőadóművész szeretnék lenni Norvégiában(rádió,filmek,ilyesmik).Márkaptamispárajánlatot különböző cégektől és projektektől,hogyfuttassaka számukra promóciós kampányt.akövetkezőnapokban beleisnézekezekbeazajánlatokba. Egyébkéntmegszeretnékköszönetet mondani Magyarországnak minden kedves üdvözletért,amitamagyaroktól kaptam. Arra sajnos nincs időm, hogy mindre visszaírjak,deeznagyonhízelgő. BaranyaiIstván Így gyűjtik a LIKE-okat A közvetlen előzmény: kutyust akarunk! 7 óra alatt gyűlt össze a millió like. A szegedi Blues Café & 7-es Megálló pultosainak akciója. A lájkok mögött Egyre gyakrabban futhatunk össze olyan képekkel, amelyeken bizonyos számú lájkért cserébe ígér valamit a feltöltő sokszorcsakfogadásbólvagyjátékból.azonbanelsőrenemis gondolnánk,hogyahasonlógyűjtőakciókcéljanemcsaka15 perchírnév,hanemakáregytöbbmillióforintosüzletislehet. Kifogilyenhülyeségetlájkolni? futott át az agyamon a gondolat,amikorelőszörmegláttamanorvégfiúképétafacebook üzenőfalamon. Majd gyorsanvetettemegypillantást a számlálóra, amely akkor 1,2 millión állt. Rögtön elkezdtem tűnődniazon,hogyanleszvalaki hirtelen ennyire ismert. Eszembe jutott, hogy valószínűlegazismerősöklátták,hogy valaki kedvelte vagy megosztotta a képet, ők is ugyanígy tettek,ígyterjedtszétakép. Demégis,miacéljaazegésznek?A srác esetében egyértelműen a hírnév, másoknak viszontmindenlájktöbbtízvagy akár több száz forinttal lehet egyenértékű. Gondoljunk csak bele: valaki indít egy weboldalt, amely ezzel a módszerrel szerezmondjuk10ezerlájkot, és körülbelül ugyanennyi potenciális olvasót az oldalnak. Ezután bannereket helyez el rajta, amelyek helyeiért akár több ezer forintot is kérhet. Mindezt csak azért, mert tegyükfel tízezerlájkértcserébe megígéri az olvasóknak, hogyrostonkisütialábkörmét, és csámcsogva elfogyasztja a Blaha Lujza tér közepén. Ugyanígy szerezhet ismertséget például egy addig ismeretlenmárka,ésválhatakárpiacvezetővé is az adott területen. A lájkolás statisztikai adatokhoziskiváló:megmutatja,me- lyik termék vagy szolgáltatás tetszik legjobban az embereknek, és segíti meghatározni a követendő példát a többi cégnek. A közösségi oldal éppen ezért valószínűleg tervezi, hogy továbbgondolja az üzleti szerepét. Felröppent a pletyka, hogyújgombkerülalikemellé: a Want gomb egyfajta kívánságlistát hozna létre, ahonnanközvetlenülmegislehetne vásárolniazáhítottdolgokat.a jövőbentalánegykülönáruház fogműködniafacebookonbelül. Csak el ne felejtsük belájkolniapénztárosnőt SengelTamás (9.évf.)

16 16 Megismételhetetlen Slash Budapesten Őszintén szólva, nekem sok minden tetszik, például a Pink Floyd,aBlackSabbath,aLedZeppelin,aDeepPurpleésmég folytathatnám a sort, azonban ezek a zenekarok túl vannak már mind a fénykorukon, és alig-alig vagy egyáltalán nem koncerteznek.egyetlenegyelőadóvanköztük,akimégmindig a csúcson van. Ez a valaki lépett fel csütörtökön este a PappLászlóSportarénában. AszervezőkeredetilegaPetőfi Csarnokbaszerettékvolnavinni, azonban annyi volt az érdeklődő, hogy már két hónappalakoncertelőttelfogyottaz összes jegy, így végül áttették az Sportarénába. Életemben először talán tizenkét éves koromban hallottam Slash nevét. Aztánmeghallgattamazenéjét is.tetszett.márvagykéthéttel akoncertelőttaligtudtammásra gondolni, mint hogy mikor jönmárslashpestre.pechemre,akoncertelőttinaponmegfáztam és belázasodtam. Természetesen iskolába se mehettem, de este már úgy gondoltam, ez nekem megér annyit, hogy betegen menjek végignézni,meghallgatniazegészet, snetánkéthétignyomjammég emiattazágyat.jóldöntöttem. Akoncertpontosanúgyvoltjó, ahogyan végigcsinálták. Viszszafogott koreográfia, brutálisan jó hangzás!a banda nemcsak Slash saját számait adta elő,hanemgunsn Roses-számokat is, nagyjából fele-fele arányban.játszottaanigh Traint,aCivil Wart,aSweet Child o Mine-t és a Paradise Cityt, egyszóval a legnagyobb Guns n Roses-slágereket.Azénekes, Myles Kennedy ezeket ugyanolyan tökéletesen énekelte, ahogyan a Slash-sel készített számokat is, pedig ezeket eredetileg nem az ő énekhangjára írták (hanem Axel Rose-éra, mint az közismert). Ráadásul kiderültkésőbb,hogynemcsak ő énekel fantasztikusan a bandában,hanemabasszusgitáros, ToddKernsis,akiolyanjóladtaelőaWelcome to the Junglet,hogyszintejobblett,mintaz eredeti.akoncertenezvoltaz egyik kedvencem, de igazából nem tudnék legjobb számot választani,mertmindfantasztikus volt. Az élő előadás egészen más élményeket adott, mintacd.arocket Quenben Slashúgyszólózott,hogymindenkinekleesettazálla ilyen jótrock-koncertenénmégnem hallottam. Összességében azt mondhatom tehát Slash-ről, hogy megmutatta, hogyan is kell játszani a rockzenét. Nem csoda, hogy a közönség tombolt. Azeseményegyetlennegatívumának az előzenekar(leander Rising) bizonyult, egyszerűen minősíthetetlen volt, amit csináltak: egymástól alig megkülönböztethető számokat adtak elő, ének helyett pedig inkább csak hörgés hallatszott. Ők, Slash-sel ellentétben, azt mutattákmeg,hogyannemszabad játszani a rockot. Szerencse, hogy a későbbiek kárpótoltak mindenért. Visszagondolva erre az estére: nagyhibalettvolna,haegykis megfázás miatt otthon maradok, és nem veszek részt életem legjobb, megismételhetetlen koncertjén. Még úgy is, hogy utána újra belázasodtam, és kénytelen voltam kihagyni mégnéhánynapotaziskolából. GulyásÁbel (9.évf.) Slash koncert, Sportaréna, február 7. Síelés Magyarországon Bizonyára mindenki azt gondolja, hogy Magyarországon nincsholsíelni,ésnemislehet,pedigeznemígyvan. Hétvégén nővéremmel és apukámmal elmentünk Eplénybe síelni,ésaztkell,hogymondjam, meglepett a színvonal. Ahhozképest,hogyMagyarországon nem éppen a legjobb befektetésnek számít a síturizmus, rendkívül fejlett, komoly síelési lehetőségeket adó pályákvártakminket.sokkisebb ausztriai síparadicsommal vetekedhet Eplény úgy, hogy jóvalalacsonyabbanfekszik.egy ülőséstöbbhúzósliftjévelvalószínűlegazegyiklegjobbsíelő helynek számít Magyarországon, rendkívül hóbiztos. Nekem nagyon tetszett a hely, változatos pályák voltak, és a hó is egész jó volt.aki éppen elfáradt,annaktöbbmelegedőhelyisvártakívánságátfinom, magyaros ételekkel, önkiszolgálósellátássaléssokülőhelylyel.ami nem tetszhet a helyben,hogysokpályanincsöszszekötveatöbbivel,teháthaaz egyik pályáról a másikra akarunk menni, gyakran sétálni kell. Bátran ajánlom Eplényt, mert viszonylag gyorsan elérhető autóval, és jó viszonyok köztbiztosítizgalmassíelésta látogatóknak. GálosiTamás (8.évf.) fotó: siarena.hu

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

Interjú Dienes Györk Mártonnal

Interjú Dienes Györk Mártonnal Interjú Dienes Györk Mártonnal Egy nagyon tehetséges diáktársammal Dienes Györk Mártonnal készítettem interjút, akit nem csak az iskolából, hanem a zeneiskolából is ismerek személyesen. Nagyon sokoldalú,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN Honnan jött az előadás ötlete? VIKTOR: Az alapötletem igazából az

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Kritika Közellenségek (Public Enemies)

Kritika Közellenségek (Public Enemies) 2009 július 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Kritika értékelve Közellenségek Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A héten ismét moziztunk egyet, Johnny Depp, Christian Bale és Michael Mann adták át

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István 2015 június: A hallás elemzése - Winkler István Winkler István tudományos tanácsadó, az MTA Természettudományi Kutatóintézetében a Kognitív Idegtudományi II. csoport vezetője. Villamosmérnöki és pszichológusi

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Szia René! Kriszti. Szia René!

Szia René! Kriszti. Szia René! Én örömmel leírom a véleményemet, mert imádtam ezeket a foglalkozásokat. Bár lehet, pont rajtam láttad, hogy álmos vagyok és ezt esetleg unalom jeleként érthetted, de nem így volt. Egész nap ügyfelezek,

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Így ismerkedj az Everness Fesztiválon! Randi kalauz társkeresőknek

Így ismerkedj az Everness Fesztiválon! Randi kalauz társkeresőknek Így ismerkedj az Everness Fesztiválon! Randi kalauz társkeresőknek Az egyedülállók legtöbbször arra panaszkodnak, hogy nincs hol ismerkedni. Éppen ezért, ha már úgy adódott, hogy most épp társat keresel,

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006

Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Erasmus beszámoló Finnország, Kokkola 2006 Kovács Szilvia Kovács Szilviának hívnak, a Budapesti Műszaki Főiskola, Keleti Károly Gazdasági Karának végzős hallgatójaként adatott meg számomra a lehetőség,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv Időpont: 2007. március 23. Helyszín: Csokonai Színház, Nagy Színházterem CSÁNYI JÁNOS BESZÉDE Tisztelettel köszöntöm a társulatot rendkívüli társulati ülésünkön. Külön köszöntöm

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Give Ez történet Hollywoodban VIII. 5/5

Give Ez történet Hollywoodban VIII. 5/5 2009 július 04. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A héten rácsodálkozhatunk arra, hogy A bukottak mennyit is kaszálták, írunk arról is,

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

Ez történt Hollywoodban...LXIV.

Ez történt Hollywoodban...LXIV. 2011 január 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Egy Oscar kategória jelöltjeit ismerhetitek meg, beszélünk kicsit az Irishman-ről,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Amit szeretek csinálni

Amit szeretek csinálni Hahó, Fahat vagyok! 2014 júliusáig egy magyar családban. Thaiföld Hobbijaim: Tollaslabdázok, ami teljesen kikapcsol, még ha nem is én vagyok a legjobb játékos. Nagyon szeretek idegen nyelvű filmeket nézni.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest,

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest, 2016. július 25-31. Akali újratöltve Tábori beszámoló Budapest 2. csoport Görög Kátya Budapest, 2016. 08.02. Az idei tábor számomra azért volt különleges, mert a csoportomból minden család részt vett.

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet!

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! Előszó Ez a könyv egy kicsit lelkizős, egy kicsit életmód-tanácsadó, személyiségfejlesztő, önmenedzselő. Olyan, mint én, mindenbe belekap

Részletesebben

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca Név: Szép Veronika Dátum: 2005. november 5. Munkanapló sorszáma: VII. Építésziroda neve: Mlacomba Fogadó város: Palma de Mallorca Szakmai beszámoló: Hétfő: a hetet a zártsorú beépítésben lévő épület homlokzatának

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék. Kedves Olvasó!

Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék. Kedves Olvasó! Azonosító: ART20 2011 12 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék Kedves Olvasó! Ha olvasod a levelem, akkor máris jól kezdődik a 2012-es év: - mert túlélted a tavalyit, - mert jól vagy és van időd levelemet

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja 2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja XIV. évfolyam, V. szám Tartalom Bevezető szövegelés az új szerkesztőtől Az igazgatónő évnyitó beszéde Interjú az új igazgatóhelyettessel

Részletesebben

13 megdönthetetlen tény a magyarokról

13 megdönthetetlen tény a magyarokról 13 megdönthetetlen tény a magyarokról Egy olyan írásra akadtunk, ami nagyon megdobogtatta szívünket, és ráadásul pont olyan szándék vezérli íróját, mint minket. Ugyanezért dolgozunk mi is, hogy végre elhiggyük:

Részletesebben

SZKÚL-NYÚÚZ. I. évfolyam 3.szám (május-június) - a diákság lapja - Búcsú(s)zó

SZKÚL-NYÚÚZ. I. évfolyam 3.szám (május-június) - a diákság lapja - Búcsú(s)zó SZKÚL-NYÚÚZ I. évfolyam 3.szám (május-június) - a diákság lapja - Búcsú(s)zó Gyorsabban repült az idő, mint gondoltuk, hamarosan indul a visszaszámlálás a tanév végéig. Döcögősen, de határozott célokkal

Részletesebben

ÁPRILISI NAPLÓ Az életkort mi vagy ki határozza meg? Ha nem érem meg a 86-ot, nem kerülök egy fényképre a dédunokáimmal

ÁPRILISI NAPLÓ Az életkort mi vagy ki határozza meg? Ha nem érem meg a 86-ot, nem kerülök egy fényképre a dédunokáimmal ÁPRILISI NAPLÓ 2015 Az életkort mi vagy ki határozza meg? Elalvás előtt olvasgatom a protestánsok Magyarázatos Bibliáját. Főként a magyarázatokat. Most éppen a végénél nyílt ki, a Személyek, helyek, fogalmak

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

sorszám 2000.... osztály

sorszám 2000.... osztály sorszám 2000.... osztály 2 Kérdezés időpontja: 2000. hó nap Kérdező: ig. szám: 1 főcím 2 pótcím 1. Település:. 2. Iskola neve:... Iskola kódja: 3. Iskola fenntartója: 1 állami (önkormányzat) 2 alapítványi

Részletesebben

Vincze Lilla rajongók lapja III. évfolyam 2. szám 2010. nyár www.ejvarazs.hu

Vincze Lilla rajongók lapja III. évfolyam 2. szám 2010. nyár www.ejvarazs.hu Vincze Lilla rajongók lapja III. évfolyam 2. szám 2010. nyár www.ejvarazs.hu Pejkó Gergő felvétele BEKÖSZÖNTŐ Kedves Olvasók! Jól van dolga mostanság Lilla rajongóinak, és bőven van dolga a rajongói lap(ok)

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Élménybeszámoló Juillé, 2011.

Élménybeszámoló Juillé, 2011. Élménybeszámoló Juillé, 2011. Augusztus elején négyen nekivágtunk a nagy útnak, elindultunk Franciaország felé. Párizsig repülővel utaztunk, de mivel Juillé nevű falu Poitou Charante régióban van, Közép

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben