2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25."

Átírás

1 2010. A balkán konyhái és azok hatásai a magyar gasztronómiára, a pannon konyhára, kiemelt figyelemmel a román, az erdélyi, a bolgár, az albán, a szerb, a horvát, a macedón és a görög nemzetek sajátosságaira Mogyoródi Zoltán Molnár György

2 A tanulmány készítői Mogyoródi Zoltán és Molnár György vendéglátóipari szakoktatók, a Dobos C. József V.SZ.I. szakoktató tanárai. Az első és a második fejezetet Mogyoródi Zoltán szerkesztette, a harmadik és negyedik fejezet Molnár György szerkesztése. Az ötödik fejezet közös véleményalkotás, míg a Balkán konyhák 2., 3., 4., 5. részekben szereplő receptúrák közös adatgyűjtő munka és fényképezés eredménye 3

3 Tartalom 1. A régiót ért táplálkozási kulturális hatások a történelem folyamatában Első korszak, avagy az Ókor Egy új történelmi korszak hajnalán A középkori táplálkozási lehetőségek és szokások A korai újkor A modern kor táplálkozási lehetőségei és szokásai A vizsgált népek földrajzi lehatárolása, természeti adottságaik és táplálkozásuk orientáltsága Európa és a kutatási terület viszonyai Irányparaméterek Éghajlat és élelmiszertermelés Magyarország Szerbia, Horvátország és Macedónia Albánia Görögország Románia Bulgária A fejezet összegzése Napjaink étkezési szokásai a vizsgált népcsoportoknál nemzetenkénti bontásban A görög konyha A horvát konyha A szerb konyha A bolgár konya A román konyha Az albán konyha A macedón konyha A vizsgált népcsoportok hatása a magyar gasztronómiára Történelmi múlt, román, szerb és a horvát konyha hatása Az albán és a macedón konyha hatása XX. századi hatások: a görög, horvát, bolgár konyha hatása Az erdélyi konyha Török hódoltság - Erdélyben él tovább a magyar konyha AZ ERDÉLYI KONYHA SZEREPE A MAGYAR GASZTRONÓMIÁBAN A hagyományőrző Erdélyi konyha XXI. sz.-i gasztronómiai elképzelések a Pannon régióban Amit magunkkal hoztunk Amit magunkkal vihetünk Amire figyelmet kell fordítanunk Felhasznált irodalom és források az előfordulás sorrendjében

4 1. A régiót ért táplálkozási kulturális hatások a történelem folyamatában Mi sem jellemzőbb mai világunkban, mint az állandó változás. Modern kommunikációs eszközeink közelebb hoztak egymáshoz korábban zárt, mások által nehezen, vagy alig érzékelhető, távoli emberi világokat. S ez, mindennemű emberi tartás mellett is változtat a kultúrán, a lassú víz, partot mos elv alapján. Fenti címünk és az egymásra hatás elfogadására alapozva, az alábbi oldalakon, ugyan rendkívül sajátos értelmezéssel élve, de régiót hozunk létre hatástanulmány lefolytatása érdekében. Hangsúlyozni kell a sajátos értelmezést, mert a tanulmány címében szereplő népcsoportok és azok élettere sem földrajzilag sem egyéb értelemben nem azonosak a balkáni fogalommal. Még akkor sem, ha esetenként jelentős átfedés is van. Azt is tudni kell, hogy még a régió legegyszerűbb, negatív meghatározása, miszerint a központi közigazgatás és a helyi igazgatás között elhelyezkedő igazgatási szint területi egysége volna, sem minden esetben pontos. Végeredményben szinte valamennyi a témával foglalkozó szerző saját régió-fogalommal dolgozik, melyeknek legtöbb közös ismérve, hogy a központi és a települési közigazgatási szint közötti helyezkedik el. 1 A régió meghatározása tehát rendkívül bonyolult. A legegyszerűbb, ha földrajzi határok mentén történik meghatározása, amivel mindjárt párosítható emberi kultúránk is. Egy olyan dinamikus, komplex rendszer, ahol mindazon ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és sémák, szokások és hiedelmek összessége megjelenhet, melyeket az egyén az őt felnevelő közegben, a szocializáció során részint megfigyelhet, részint tudatosan vagy éppen tudattalanul, de el is sajátít. Magyarországot vizsgálva például egységes az éghajlat, nincsenek magas hegyek, illetve más természetes földrajzi akadályok, melyek nehezítenék egy-egy település, vagy tájegység megközelíthetőségét, és ennek következtében előmozdítanák elszigetelődését, siettetve egy kifejezetten lokális népi kultúra kialakulását. 2 1 Dr. Temesi István Regionalizmus és regionalizáció. PhD értekezés 2 Huszár Natália: A palóc kultúra jellemzői és regionális behatárolása 5

5 Egyszerűen tehát, a címben szereplő népek gasztronómiai szokásainak a pannon régió területén élő népek gasztronómiai kultúrájára gyakorolt hatásait próbáljuk csomópontokon keresztül egybegyűjteni, szükség szerint alátámasztani. A praktikum okán a csomópontokat a lokális emberi kultúra hosszabb-rövidebb időszakai fogják jelölni, hivatkozásul pedig e korszakokból fennmaradt írásbeli műveket, vagy azok idézőit, azoknak összefoglaló műveit hívjuk segítségül Első korszak, avagy az Ókor Nagyon leegyszerűsítve az Ókor az írásbeliség megjelenésétől a Római birodalom bukásáig tartott az emberiség története folyamán. Vagyis az időszámításunk előtti kb.:3500 tól a kr.u. 476-ig terjedő, mintegy 4 évezredes időszakról beszélünk. Vizsgálati területünkön két kultúra is virágzott egymástól külön időszakban. Sorendben elsőként a Görög városállamok létrejötte figyelhető meg, majd a klasszikus demokrácia mintája Athén vezetésével. Később a Római birodalom megerősödése, térhódítása a mediterráneumban, majd pedig szükségszerű bukása, amely egyben egy történelmi korszak végét is jelzi az emberiség európai történetében. A két korszakban, a háborús időszakokat leszámítva, a kereskedelem a népek közötti kulturális ismeretátadás színtere lett. Ennek, és a fejlett írásbeliségnek köszönhetően az itt élő népek táplálkozási körülményeiről és szokásairól is maradtak fenn jegyzetek, melyek segíthetik vizsgálódásunkat. A görög, majd a római kultúra nem sokra becsülte az érintetlen természetet, a gondolkodóik által kialakított értékrendben nem is igen volt helye. Hiszen a civilizáció a városhoz, ahhoz a mesterséges rendhez kötődik, melyet az ember éppen azért hozott létre, hogy megkülönböztesse és elhatárolja magát a természettől. A gazdálkodás eszményi tere a várost övező rendezett vidék, vagyis a megművelt földek összessége. A mocsarak lecsapolása és az erdők meghódítása ekkor még nem tartozott a gazdálkodás tevékenységei közé, mert az akkori gondolkodásban ezek a területek a kirekesztettséget, az élet perifériáját jelentették. A vadászatok zsákmányaira sem táplálékként néztek elsősorban, hanem trófeaként. A görög és római kultúrvilág gazdasági életének alappillérei: a földművelés és a kertgazdálkodás, ezeken belül is a búzatermesztés, a szőlő-és olajfatermesztés, amelyek egyben a civilizációs önazonosság jelképeivé is váltak. Ezeken felül árpát, zöldségeket, fügét 6

6 termesztettek, az állatok közül csak a kecske-és juhtenyésztés kapott szerepet valószínűleg többszörös gazdasági értéke miatt. Halászatnak pedig csak a tengerparti vidéken volt jelentősége. Ezekből a részletekből egy javarészt növényi eredetű anyagokat felhasználó táplálkozási rendszer képe bontakozik ki, melynek elsődleges szereplői a búzakenyér és a kásafélék, a bor, az olaj és a zöldségek. Mindezt némi hús és sajtok egészítik ki. Hiszen a juhot és a kecskéket elsősorban tejéért és gyapjáért tartották, nem pedig vágóállatnak. 3 Ettől persze lényegesen különböztek a tőlük északabbra és keletebbre élő népek (germánok és kelták) táplálkozási szokásai, akiket egyszerűen csak barbároknak neveztek. Ezek a népek előszeretettel használták ki a természet nyújtotta lehetőségeket. A vadászat és halászat, a vadontermő gyümölcsök gyűjtögetése és a szilaj állattartás (sertés, ló, szarvasmarha) létformájuk szerves része volt. Ebből az életmódból aztán jól kifejezhető a kettő közötti különbség. Zsiradékként vajat és zsírszalonnát használtak, gabonájukból árpalepényt és árpakását készítettek, sokszor sört ittak és a civilizált népekhez képest lényegesen több és nagy mennyiségű húst ettek. 4 Természetesen nem volt ilyen éles a határvonal, de a különbségek ilyen megfogalmazása pontosan megmutatja az akkori kulturális azonosságokat és különbségeket. Csendben pedig nyugodtan hozzátehetjük mai tudásunk alapján, hogy az élet fenntartásához mindkét táplálkozási kultúra megfelelő volt Egy új történelmi korszak hajnalán A középkor az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában a középső korszakot jelenti: az ókor után következő, az újkor kezdetéig tartó időszakot. A fogalom, media tempestas néven, 1469-ben jelent meg először Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ egy levelében. A mai hármas tagolást (ókor, középkor, újkor) Cristoph Cellarius használta először, szerinte a medium aevum 313-ban a milánói ediktummal, azaz a kereszténység elismerésével kezdődött és 1453-ban, Konstantinápoly bevételével ért véget. Utóbb a kezdetét sokáig egyértelműen a Római Birodalom bukásától (476) számították. A középkor végének időpontját Amerika felfedezéséhez (1492) illetve a reformáció 1517-es kezdetéhez kötötték. 3 Massimo Montanari: Éhség és Bőség, A táplálkozás európai kultúrtörténete 4 Tacitus: Germania, 23. in: Tacitus összes művei. Ford.:Bozsák István. Budapest, Európa, I. köt. 7

7 Az egyes nemzetek történetírói gyakran a saját történelmük korszakhatárához igazították a középkor végét. Így például az angoloknál előfordul, hogy bosworthi csata dátumától (1485) számítják az újkor kezdetét, míg a magyar történetírás a mohácsi csatavesztésnél (1526) jelöli ki a határt. 5 A bevezető gondolatok kissé előre forgatták az idő kerekét. Pedig e korszak kezdetéhez hozzátartozik az a fontos tény, hogy a római és a barbár értékrend, gazdasági modell áthidalására már az V. sz.-ban elkezdődött egy kétoldalú integrációs folyamat. Ennek a folyamatnak az első eszköze a hatalom volt. A germánok az Új Európa területén egyre inkább vezető szerepet töltöttek be, s e feladat ellátása közben egyre szélesebb körben terjedt el kultúrájuk és gondolkodásmódjuk, szokásaik. Így a VIII. sz.-ra a legértékesebb táplálék széles körben a hús lett. A legnagyobb értéket mégis inkább az uralkodó rétegek számára jelentette, hiszen akik rendszeresen fogyasztották, azok erősek, a harcban jól megállják helyüket, ez pedig közvetlenül bizonyítja hatalmukat. Ennek tudatában sem szabad arról megfeledkezni, hogy politikai és más harcok árán Európa lassan kereszténnyé válik, amelyben a bor és az olaj a kenyérrel együtt a legerősebb szimbólumok, jelképek A középkori táplálkozási lehetőségek és szokások Míg a korai középkorban a klasszikus és római kultúra étkezési szokásai feszültek szembe a germán és kelta étkezési szokásokkal, addig a későbbiekben a szerzetesi és a nemesi étkezési modell vetélkedése váltja fel. Egyik oldalról értékké vált az evés, ugyanakkor a másik oldalról az egyik legnagyobb vallási erény az ételről való lemondás. A szerzetesi életben az első és legfontosabb étkezési szabály a hústól való tartózkodás lett. A világi nemességre, és a körükből kikerülő uralkodókra ezek a szigorú táplálkozási előírások nem vonatkoztak, de azt tudni kell, hogy erényességük bizonyítására a mértéktartás szerepkörében is tetszelegniük kellett kinek őszintén, kinek pedig érdekből. Mindeközben a népesség gyarapodása egyrészt további erdőrészek irtását és termelőterületté alakítását tette szükségessé, valamint olyan gabonaféle termesztését, melynek gazdaságossága felülmúlja a búzáét. Ez lett a rozs. Az uralkodó osztály ugyan lefitymálta e gabonafélét, mégis a növekedő igények kielégítésére tökéletesen alkalmas volt. Később a kétféle gabonából készült kenyér aztán más asztalokra is került. A búzakenyér az uralkodó osztály és a papság eledele lett, míg a parasztság és a szolgafélék rozskenyeret ettek. 5 8

8 A húsfogyasztásban is megjelentek és elmélyültek társadalmi különbségek. Az uralkodók és a főúri házak konyháira napi rendszerességgel szállították a frissen lőtt és elejtett vadakat, a köznép inkább a sóval tartósított, 6 elsősorban sertés és juhhúst, esetleg ökör-és lóhúst aggathatta fel kamráiban. Később a vadászat kiváltsággá vált, s az erdők kincseit csak engedéllyel, vagy adó megfizetése után tehették meg. Már amennyiben az uraság erre kívánt engedélyt adni. Mindazonáltal erre a korra összefoglalva elmondható, hogy növekedő népesség mellett is erősen lecsökkent az éhínség okozta pusztítás, uralkodó és szolgai társadalmi rétegeknek egyaránt jutott élelem, igaz minden réteg a saját kiváltságait fogyasztotta. A vallási-és liturgikus előírások miatt lassan oldódni látszott húsfogyasztók és növényi táplálkozásúak vitája, ellentéte. Ugyanez látható a sör-és borfogyasztási szokások alakulásában is. A gazdálkodásban tudatosan a nagyobb terméshozamú növényeket és termesztési technikákat választották. Tudatos szokássá vált az erdők kincseinek kiaknázása, az ételek fűszerszámozása, és a hústartósítási módok alkalmazása. A keresztényi táplálkozás pedig lassan, hosszú évszázadok alatt, a hús mellett létrehozta a halfogyasztási kultúrát is. E korszak hatásai Magyarországon is jól megfigyelhetőek Hunyadi Mátyás uralkodása idején, aki felesége, Beatrix révén, sok új táplálkozási szokást honosított meg hazánkban, legalábbis a nemesi udvarokra figyelemreméltó hatást tettek. A táplálkozáshoz szükséges feltételek soha nem voltak egyformán adottak, néha háborúk, szélsőséges időjárás, a népesség növekedésének problémája, pestisjárványok, árvizek sújtották az egyes területeket, ami lokális problémákat okozott. Néha, hullámszerűen végig is söpört Európán, egyszerre mindenütt azonban nem jelent meg. Tehát olyan kiterjedt, és hosszú évekig tartó éhínség, mint ami a korábbi évszázadokban megfigyelhető volt nem fordult újra elő. A Földközi-tenger vidékén nem volt túlzó mértékben meghatározó a hús fogyasztása, annak ellenére sem, hogy ekkora tehető a távolsági húskereskedelem beindulása kelet és nyugat között Európában. A keleti régióból, Lengyelországból, Magyarországról, a balkáni területekről is kezdenek el állatokat hajtani nyugatra. 7 6 L.Izidor:Etymologiae, XVI.2. Vö. Plinius: Naturalis historia, XXXI.9. 7 Braudel, 1979, 193.o. skk. 9

9 1.4. A korai újkor A korai vagy kora újkor az újkor első szakasza, átmeneti korszak a középkor és a modern kor között. A század közötti időszakot öleli fel Európa történetében. A kontinens nyugati felén mindinkább áthelyeződött a politikai-gazdasági súlypont a német és észak-olasz területekről. Jellemzően az Atlanti-óceánnal határos spanyol, portugál, angol és francia valamint a németalföldi területekre. A nagy földrajzi felfedezések hatására Nyugat-Európa nagy mennyiségű élelmiszert igényelt, amit Kelet-Közép-Európából importáltak a nyugati országok, cserébe iparcikkeket szállítottak. Ezt a jelenséget nevezzük kontinentális munkamegosztásnak. Mivel Európába nagy mennyiségű arany és ezüst áramlott, a nemesfém értéke az élelmiszerekhez és iparcikkekhez képest csökkent. 8 A felfedezésekkel járó új termények egy jó darabig nem illettek bele a 15. századi fogyasztási modell szerkezeti egyensúlyába. Mindazonáltal a 16. század Európa számos országában a lélekszám növekedését hozta, a táplálékforrások pedig kezdenek szűkösnek bizonyulni. Vagyis nem volt mit halogatni az új alapanyagok és így új ételek bevezetését. 9 Bizonyos térségekben a rizsben látták meg a megoldás lehetőségét. A másik új felfedezés a hajdina volt. Hamar bevezetésre került a kukorica kísérleti termesztése. A tapasztalatok után a 16. század második felében került át Észak-Itáliából Pannónia területére és a Balkánfélszigetre. 10 Minden törekvés ellenére a kukorica, a burgonyával egyetemben, csak a 18. századra arat átütő győzelmet az európai táplálkozási szokásokban. Ehhez persze hozzájárult a népességnövekedés, az állattartás kitiltása a városokból, ezzel a húsfogyasztást visszaszorítva. Újra felértékelődött a gabonák szerepe A modern kor táplálkozási lehetőségei és szokásai A 18. századi Európa táplálkozási eseményei a már jól ismert kerékvágásban haladnak: a demográfiai növekedést élelemhiány, ezt pedig a mezőgazdaság növekedése, fejlődése követi Az európai népességre vonatkozó adatokat l. in Livi Bacci, 1987, 12.o. 10 A kukorica itáliai elterjedése, Messedaglia, 1927, l. még Coppola 1979: a Balkán-félszigetről Stoianovich, Massimo Montanari: Éhség és Bőség, 155 old. 10

10 De a probléma most koncentrált, nem éhenhalásról, hanem általános nélkülözésről és alultápláltságról kell beszélnünk. Szerencsére megélénkül a tudományos kutatás, a földbirtokosok anyagi érdekeivel párhuzamosan. Új termelési technikák alakulnak ki, az állattenyésztés integrálódik a földművelésbe, túllépve a pásztorkodás és növénytermesztés hagyományos elszigeteltségén. Érdekes módon ez inkább mennyiségi ellátáshoz vezetett a folyamatos demográfiai növekedés mellett. Mert, ha javuláson változatosabb és tartalmasabb táplálkozást értünk, akkor ez nem valósult meg. A szegények étrendje fokozatosan leegyszerűsödött, csekély számú alapélelmiszer fogyasztására korlátozódott, a korábbihoz képest elszegényedett. A tömegek étrendjében a hús és a búza még inkább elérhetetlenné vált. Így aztán a 19. század derekáig, a kiváltságosok szűk rétegétől eltekintve, a gabonafélék tették ki az európai lakosság élelemfogyasztásának döntő hányadát. Legalább a felét jelentette egy család napi költségvetésének, de inkább a 2/3-3/4 rész jelenti a valódi racionalitást ezekben az időkben. A többség a szokásos feketekenyeret ette, Közép-Európában rozsból, tönkölyből, hajdinából és zabból, a déli területeken búzából is sütötték, de rendszerint rosszabb minőségű gabonákkal keverve. A rizst ekkor kezdik még fehérebbre hántolni, a cukrot pedig a legjobban finomítani. Erőre kapnak az eddig jelentéktelen szerepet játszó egyéb élelmiszerek, ezzel megváltoztatva a gabona és a hús mindennapi arányát. Lassú, fokozatos változás kezdődik a táplálkozási szokásokban és magában a táplálkozási ideológiában is: a profit érdekei úgy kívánták, hogy Európa lépje túl az évszázados szemléletet, a rétegtáplálkozást, a kiváltságosok eledeleit. Ettől a pillanattól kezdve inkább a minőség síkján érvényesül a megkülönböztetés, első-, vagy épp másod-, harmadrangú besorolásról beszélvén, és mindenki, költségvetésének megfelelően fogyasszon. E szakasz zárógondolataként azt is hozzá kell tenni, hogy a táplálkozási forradalom, lassan haladt előre, és igen eltérő módon és időben jutott el Európa különböző vidékeire. Ráadásul mindez nem zárja ki az archaikus formák továbbélését, néhány földrajzilag és kulturálisan jól behatárolható vidéken. 11

11 2. A vizsgált népek földrajzi lehatárolása, természeti adottságaik és táplálkozásuk orientáltsága 2.1. Európa és a kutatási terület viszonyai Európa határai nyugaton: az Atlanti-óceán, északon a Jeges-tenger. Keleten: az Urál-hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger. Délkeleten: a Kaukázus, illetve a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger. Területe szerint a második legkisebb kontinens, négyzetkilométerével, kissé meghaladja Ausztrália területét. Így az összes szárazföld egy tizenötödét teszi ki. Népesség alapján a negyedik helyen áll: Ázsia, Afrika és Amerika után. Európa népességét körülbelül 690 millió főre becsülik a 2007-ik év után, ami a Föld népességének egy hetede. A Balkán-félsziget lehatárolásának problematikája egyidős a félsziget születésével. Európa sajátos helyzetben lévő térsége sohasem volt egységes, birodalmak által integrált tér, melynek oka elsősorban geomorfológiai adottságaiban keresendő. A külső és belső csatározások övezte, nagyhatalmi érdekszférák kereszttüzében lévő Balkán a XIX. század végétől már negatív tartalmat hordozott. Földrajzi határai csak részben fedik a történelmi, politikai, kulturális határokat, ezért e témával kapcsolatos bármiféle állásfoglalás vitatott, vitatható és viszonylagos. Azonkívül a Balkán természetföldrajzi határai sem egyértelműek, éppen a hiányos természeti adottságokból kifolyólag. A Balkán-félsziget elnevezést August Zeune német geográfus alkalmazta először, a XVIII. század hiányos földrajzi ismereteire hivatkozva. Zeune úgy vélte, hogy a Balkán-hegység vonulata az Isztriai-félszigetig húzódik, s a Keleti- Alpok déli nyúlványaival összeérve tökéletesen alkalmas a félsziget lehatárolására. A fejlődő geográfia újabb eredményei már nem befolyásolták e tévedés következményeit, a Balkánfélsziget kifejezés gyorsan és visszavonhatatlanul elterjedt. 12 Ha fenti adatokhoz hasonlítjuk Magyarország és a vizsgált államok területét, mely együttesen mindössze négyzetkilométer, Európa földrajzi területének ez mindössze kb. 5 %-át teszi ki. Ugyanakkor viszont 8 nemzetállam osztozik e zsebkendőnyi területen, ami kb.: 18 %- át jelenti az európai államoknak. Lakossága összesen 70, 1 millió fő, arányítva ez 10,15 %-ot tesz ki. A Balkán és a balkániság felemlegetése során a természeti tájban a megművelt európai kultúrtájjal szemben a vad, természeti állapot, a pásztorkodásra használt hegyvidék képe 12 A Balkán-félsziget földrajzi lehatárolásának problematikája, Konkoly Sándor, V. évf., PTE TTK, Témavezető: Schweitzer Ferenc egyetemi tanár, PTE Magyarország Földrajza Tanszék 12

12 jelenik meg uralkodó sztereotípiaként. A települések képe az elterjedt vélekedés szerint keleties és gondozatlan. A balkáni társadalmak a közkeletű vélekedés szerint kulturális jellegükben keletiesek. Ez a leginkább meghatározó kép, amiben az európaiak megragadják a különbséget. Alapja a vallási sokszínűség, a nagy létszámú autochton iszlám csoportok jelenléte és az oszmáni időszakból megmaradt számos szokás. A társadalom szövete valóban sok tekintetben különbözik, például a nemzeti közösségben gondolkodás, nem utolsósorban a Közép-, vagy a különösen Nyugat-Európához képest később bekövetkezett nemzetté válási folyamat miatt más jellegű, illetve sokkal intenzívebben megélt. Az individualizáció kevésbé jellemzi a térség társadalmait. A háborús erőszak másféle cementet képez ezen társadalmakban, mint a nyugatiakban. A politikai berendezkedést a tekintélyelv határozza meg, a konfliktusok elintézési módja az európai közvélekedés szerint az erőszak. A demokratikus berendezkedés sok esetben a paródiája az európai államokénak. Az európaiság sok tekintetben összeforrott a gazdagság, a jómód jeleivel, amivel szemben a balkáni társadalmak a szegénység, illetve a szélsőséges jövedelmi és vagyoni helyzet képét mutatják. Láthatjuk, hogy a balkániság ismérveit szinte minden tekintetben az Európához tartozással ellentétben fogalmazták, illetve fogalmazzák meg. A balkániság nem létezhet az európaiság nélkül. Az európaiság viszont nem értelmezhető az Európa és Ázsia közötti különbségtétel nélkül. A Balkán kultúrföldrajzi területi kategóriáját alapvetően az Ázsia és Európa közötti kapcsolati terület jelleg határozza meg. 13 Vizsgálódásunk nyolc államból álló csoportosulása a megszokott értelemben semmilyen földrajzi területhez sem sorolható. 13 A BALKÁN KIS POLITIKAI FÖLDRAJZA, Pap orbert, Balkán Füzetek No. 5. Pécs, 2007, ISBN-10: ISBN-13:

13 Ha a nyugat-európai mércével mért közép- Európa fogalmat vesszük alapul, akkor éppen Görögország esik ki a területből. 14 Ha a mediterráneum szemszögéből vizsgáljuk, akkor Szerbia, Magyarország, Románia és Bulgária területe marad lefedetlen. Végül arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Erdély a mai Románia földrajzi területéhez tartozik, ráadásul az unióban divatos regionális területfelosztások további három részre szaggatják. A közelmúltig politikai és gazdasági szempontból sem kezelhetjük k egységesen e sajátos csoportosítás országait, hisz Görögország soha nem tartozott a szocialista tömbhöz, Szerbia, Horvátország és Macedónia pedig sokáig még önálló nemzetállamként nt sem szerepelhetett a második világháború utáni, politikailag megosztott Európa térképén. A történelembe visszanyúlva azt láthatjuk, hogy a jelenleg vizsgált terület t és az Osztrák-Magyar Monarchia területe sem fedik le egymást, sőt Hunyadi Mátyás országával, de történelmi vármegyéink összességével sem lehet egyenlő. 15 Földrajzi szempontból el kell fogadnunk tehát az egyedi, vagy sajátos lehatárolás jelzőt Irányparaméterek A fent leírt terület legészakibb pontja éppen Magyarországon, Hollóházán található, az északi szélesség 48 34,700',, és a keleti hosszúság E 21 26,743' találkozásánál. Tengerszint feletti magassága: 781 m Képforrás: euorpe 15 Képforrás: ommons/archive/b/bd/ %21kingdom_of_hungary_count _counties_1768x1168.png 16 Forrás: 14

14 Legdélibb területe Kréta szigete, Görögország legnagyobb, és a Földközi-tenger ötödik legnagyobb szigete, 8336 km². Görögország legdélibb régióját a helybeliek csak Megáloniszosznak, azaz Nagyszigetnek becézik. Keletről Románia és Bulgária fekete-tengeri partvonulata határolja, míg legnyugatibb pontja a Horvátország tengerparti határán nyugvó istriai félsziget. Legmagasabb pontja a bulgáriai Rila-hegységben található, a Muszala csúcs, 2925 m-es magasságon. Vizi országútjai közül kiemelkedik édesvizével a Duna és a Tisza, a Dráva és a Száva. Sós vizével és kincseivel a Fekete-tenger, a Földközi-tenger részeként pedig az Adriai-, Jón-, Égei- és Trák-tenger Éghajlat és élelmiszertermelés Tekintve, hogy a vizsgált területen változatosak a felszínformák és magasságaik, több száz kilométer a távolság a legészakibb és legdélibb pontok között (kb km), sok helyen jelentős a tenger okozta módosító hatás, változó az uralkodó szélirány és az évi csapadék, valamint a középhőmérséklet, ezért a mezőgazdasági kultúrkörnyezet, illetve a helyi élelmiszertermelés is különbözik e nemzetek területén Magyarország Hazánk éghajlata mérsékelten szárazföldi. Területe a kelet-európai szárazföldi, a nyugat-európai óceáni és a földközi-tengeri mediterrán éghajlat által keltett (kölcsön)hatások színtere, amelyet a medence-jelleg is befolyásol. Ezért az időjárás változatos, szeszélyes. Az évi átlagos csapadék 580 mm. Jellegzetes a tavaszvégi-nyáreleji fő csapadékmaximum és az őszi - második - csapadékmaximum. A havas napok száma átlagosan 15-30, a november-márciusi időszakban, de hótakarómentes tél is előfordul. A napsütéses órák átlaga /év. Maximumot a Duna-Tisza közén, minimumot az ország nyugati részén mutat. Leggyakoribb és legerősebb az északnyugati szél. 15

15 A helyi éghajlatot (mezo- és mikroklíma) a domborzat, a talaj, a természetes növénytakaró, a mezőgazdasági termelés és az emberi tevékenység (fásítás, öntözés, légszennyezés stb.) együttes hatásai módosítják. 17 Magyarországon az állattenyésztés legfontosabb ágazatai a szarvasmarha-, a sertés-, a baromfi- és a juhtenyésztés. Kisebb jelentőséggel bír a ló-, a kecske-, a nyúltenyésztés, és említésre méltó a méhészet is. 18 Élelmiszereink jelentős részének alapanyaga növényi eredetű: gabona, olajos mag, zöldség, gyümölcs. Európa éghajlata az északi országok kivételével mindenütt alkalmas arra, hogy ezekből sokfélét termesszenek. Összefoglalva a magyar emberek vegyes táplálkozásúak, az átlagnál kissé több állati eredetű zsiradékot fogyasztanak, ételeik fűszeresek, a halhús és származékainak fogyasztása helyileg változó mennyiségű, de az európai átlagtól sajnos jelentősen elmarad. Legfőbb kenyérgabonájuk a búza Szerbia, Horvátország és Macedónia Szerbia éghajlata igen változatos. A tengerparti Montenegró irányába haladva mediterrán, attól északra nedves kontinentális, egyes belsőbb területeken száraz kontinentális éghajlat jellemző. Gazdaságának stratégiai ága a mezőgazdaság, amely 40 százalékban vesz részt a bruttó társadalmi termelésben. A mezőgazdasági-élelmiszeripari termékek kiszállításából eredő pénz, az elmúlt évben, közel 2 milliárd dollár volt, a szufficit pedig 700 millió dollár. A gazdasági válság ellenére is, amely kihatással volt az egész szerb gazdaságra, az agrárium maradt a legrugalmasabb ág

16 Horvátország éghajlata a belső vidékeken mérsékelt kontinentális, száraz és forró nyár, hideg, csapadékos tél jellemzi. A hegyekben jellegzetesen hegyvidéki klíma uralkodik hűvös nyárral és hóban gazdag, hideg téllel. A tengerpartokon mediterrán az éghajlat: forró és száraz nyár, enyhe és csapadékos a tél a partvidéken. Az átlaghőmérséklet Horvátországban, januárban C, augusztusban C körül alakul. A horvát mezőgazdaság mindössze néhány termékből - tojás, mandarin, olíva, baromfi, bor - önellátó. Legfőbb importtermékei: élelmiszer, kőolaj- és kőolajszármazékok, elektromossági termékek és berendezések, közúti szállítóeszközök, valamint vegyipari termékek. 20 Macedónia csaknem egész területe hegyvidék, eltekintve a Vardar folyó völgyétől és néhány egyéb, kisebb völgytől. Ez meghatározó éghajlatában, amely száraz és hűvös, illetve a völgyekben meleg és mediterrán jellegű, 21 de rányomja bélyegét az élelmiszertermelésre is. Összefoglalva a volt Jugoszláv államközösség utódállamaiban az emberek vegyes táplálkozásúak, a búza fő kenyérgabonájuk. A sok zöldségféle mellett halat, baromfit, juhot és tejterméket fogyasztanak, a nagyvágóállatok húsa ezek arányához képest kisebb, de az adatokat erősen befolyásolja a turisztikai forgalom. Jelentős a mediterrán országokra jellemző növényolaj fogyasztás, amely egészségesebb étkezést tesz lehetővé a lakosság számára www. itd.hu/resource.aspx? ResourceID=alapadatok_hr

17 2.6. Albánia Ez a kis ország a mediterrán térségben, a Balkánfélsziget nyugati szélén fekszik, az Adriai- és Jóntenger partján. Dunántúl nagyságú területén többféle tájtípus megtalálható. Észak-keleten az Albán-Alpok magasodik, amelynek hegyei déli irányban szelídülnek, az ország közepén síkság terül el. A Jón-tenger partját, a festői szépségű Albán Riviérát szintén hegyek övezik, melyekről csodás kilátás nyílik a partszakasz kis öbleire. Az albán föld kétharmadát hegyek borítják, legmagasabb csúcsa a Korab (2.764 m). Területének átlagos tengerszint feletti magassága 708 m, amellyel kontinensünk második legnagyobb átlagmagasságú országa. Éghajlat: Az ország éghajlata a tengerparti síkságokon mediterrán jellegű: forró, száraz nyár és enyhe, csapadékos tél jellemzi. Májustól megérkezik a forróság és a tenger vize is felmelegszik, amely egészen októberig alkalmas a fürdőzésre. A nyári időszakban 2-3 hónapig is előfordulhat, hogy egyetlen csepp eső sem esik. A hegyekben -beleértve a tengerparti hegyeket is- az éghajlat kontinentális. A nyári nappalok melegek, az éjszakák viszont hűvösek, akár 10 C-ra is lehűlhet a levegő. Csapadékra egész évben számítani lehet a hegyvidéki területeken. 22 Élelmiszeripara méreteihez képest jelentős. Ennek oka, hogy a gazdaságok termékei helyben feldolgozásra kerülnek. A döntően családi és magángazdaságokban folyik a gazdálkodás. Jelentős a juh-, a kecske-, illetve a szarvasmarha tenyésztés és a méhészet is. Teherhordás céljából fontos a szamártartás. A mocsarak lecsapolásával bővített, és javarészt öntözés alatt álló szántóföldek a hazai igényeket nem elégítik ki, s Albánia jelentős gabonaimportra szorul. Jelentős a búzatermesztés. Ezektől valamivel kisebb hozamú a burgonya-, cukorrépa- és a dohánytermesztés. 800 méteres tengerszint feletti magasságig elterjedt a szőlő, s jelentős az erre épülő bortermelés is. A nagyobb városok környékén sokféle zöldség, mérsékelt övi és

18 déligyümölcs terem. A halászat és az erdőgazdálkodás jelentősége az elmúlt évtizedekben visszaszorult. Albánia lakosai vegyes táplálkozásúak, döntően hagyományos ételeket fogyasztanak, de a sok szőlő és déligyümölcs, valamint a zöldségfélék sokasága miatt étkezéseik viszonylag egészségesnek mondhatóak. Zsiradékok közül elsősorban a növényi eredetűeket fogyasztják, hús nem kerül mindennap az asztalra. De ez nem a szegénység jele, csak a megszokások és hagyományok továbbélése Görögország A partvidék éghajlata általában mediterrán. A zárt medencékben szárazföldi jellegűvé válik a klíma. Az országban általában rendkívül tiszta a levegő és száraz. Hazánkhoz viszonyítva sok a napsütés (300 nap/év, 3000 óra). Ez kedvez a mezőgazdaságnak is. A szektor igen magas arányban részesedik a nemzeti termékből. A csapadék mennyisége nyugatról kelet felé egyre csökken. Viszont a síkságokat részben mesterséges öntözéssel kell a növénytermesztésre alkalmassá tenni. 23 Mezőgazdaságának vezető ága a növénytermesztés, legfőbb terményei a szőlő illetve a mazsola, az olivabogyó, a citrusfélék, a zöldség és a gyümölcs. Juh- és kecsketenyésztése is jelentős. Jellemző export termények: narancs, citrom, szőlő, olajbogyó, dohány. A görögök, tengeri nép lévén rengeteg halat és tengeri állatot esznek. Elterjedt a szőlőecetben áztatott aszalt olivabogyó, a fehér (kecske- juh- és tehéntejből készített) sajt a feta. Ez utóbbi az alapja a világszerte görög salátaként ismert vegyes zöldség salátának, amelyet ők csak parasztsalátaként ismernek. Füstölt kecske, sonka gyakran kerül az asztalra. Az alkoholtartalmú italok közül legelterjedtebb a bor fogyasztása, amelyből leghíresebb a gyantával készített fehérbor, a retsina, illetve a telt, vörös, mazsolabor, a mavrodaphe. 23 Képforrás: 19

19 Emellett világhírre tett szert a magas alkoholtartalmú ánizspálinka, az úzo, a konyakszerű metaxa, valamint a cippuró, az ánizs ízű törkölypálinka. 24 Táplálkozásuk földrajzi területenként némi eltérést mutat. A görög szárazföldi konyhakultúra, rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest használ. Ilyenek a különböző babok, a csicseriborsó, a tökfélék, a gabonafélék, a káposztafélék, a paradicsom, a paprika és az olajbogyó. A második a szigetvilág kínálata. A szárazföldi görög, az olasz, a török, az arab és északafrikai konyha elemeit ötvözi. Ennek köszönhetően mind fűszerezésében, mind pedig sütési és főzési szokásait tekintve is különböznek az egyes szigetek ételei egymástól. A harmadik, talán leginkább látványos és ízvilágában legösszetettebb része a mai görög konyhának a kisázsiai. A bevándorló törökök, a szomszédos örmények és perzsák konyhájából a sajátjukkal keverve jött létre. Ez a konyha sokkal fűszeresebb, zamatosabb. Olyan fűszerek, mint a baharati, a fenyőmag, a vörösbors, ill. az aszalt gyümölcsök a többi görög konyha összetevőjeként nem lelhetők fel. Húsok tekintetében nincs olyan nagy eltérés. Sertéshúst ritkábban fogyasztanak, inkább a marha- és birkahús a jellemző. A húsok számos elkészítési formáját alkalmazzák (sült, pörkölt, grill), egyik jellegzetes húsételük a báránysült mentás joghurtmártással. Messze földön híres, a többféle változatban készülő, savanykás húsleves, az avgolemono is. A nap bármely szakában fogyaszthatóak a tojással, spenóttal, fetával töltött piték, melyeket félkész állapotban, az üzletekben is megtalálhatunk

20 2.8. Románia Az ország nyugati részén az éghajlat nedves kontinentális, a Kárpátokon túl és a vonulatok közötti medencékben pedig száraz kontinentális. A belső tájakon gyakori az aszály. A Kárpátok éghajlata a hegyvidék magassága szerint változik. 26 Romániában található Európa leggazdagabb flórája. Románia mai területének döntő részét három nagy országrész, az egykori magyar terület Erdély, Havasalföld és Moldva alkotja. Az ország nyugati és keleti felét a Kárpátok hegyvonulata élesen elválasztja egymástól. Az ország nyugati felét alkotó (tágabban értelmezett) Erdély, történelmi és kulturális szempontból Közép-Európához sorolható. A keleti országrészeket történelmük és kultúrájuk Kelet-Európához, illetve Délkelet-Európához, a Balkán-félsziget területéhez köti. Románia területén a mezőgazdaság több ezer éves múltra tekint vissza, és elsősorban az alföldekre, dombvidékekre és a hegyközi medencékre jellemző. A történelem folyamán a mezőgazdaság folyamatosan fejlődött, így Romániát már a második világháború előtt, mint Európa egyik jelentős éléskamráját tartották számon. A mezőgazdaság biztosítja az emberek és az állatok élelmezését, ezen kívül textilipari alapanyagot, tüzelőt, gyógyszereket, élvezeti cikkeket ad a társadalomnak. Mezőgazdasági tevékenységüket vizsgálva, sokféle megállapítást tehetünk: Növénytermesztésük kiterjed a búza, kukorica, rozs, rizs, zab és olajat adó mezőgazdasági növényekre. Fontos élelmezési cikkük még a burgonya és a különböző zöldségfélék, amelyek magas terméshozammal fejlődnek a kedvező körülmények között. Fő kenyérgabonájuk a búza. A többi növénykultúrához hasonlóan a gyümölcstermesztésnek is kedveznek az ország talaj és éghajlati viszonyai, az alföldeken, a dombvidékeken és a hegylábi övezetben egyaránt. Ezzel magyarázható a gyümölcsösök sokfélesége is (szilva, alma, körte, meggy, cseresznye, barack, dió). A szőlőművelést a kedvező éghajlati viszonyok teszik lehetővé. A talajok, a nyári meleg és a hosszú ősz kedvez a szőlő beérésének. A

GASZTRONÓMIA. Farkas Attila

GASZTRONÓMIA. Farkas Attila GASZTRONÓMIA Farkas Attila A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI GASZTRONÓMIA Farkas Attila Eger, 2012 Lektorálta: St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014.

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014. NAGYMAMÁM VILÁGA A magyar paraszti táplálkozáskultúra. Ételeink, ételkészítési szokásaink és azok változása Zalában és Vasban a 19. század végétől a második világháborúig Készítette: Winter Viktória 2014.

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat VENI VIDI VICI! avagy a siker záloga Olaszországban Hasznos információk az olasz kommunikációs és

Részletesebben

Füreder Balázs Gábor

Füreder Balázs Gábor Doktori (PhD) értekezés A Hosszú reneszánsz konyhakultúra magyar nyelvű szakácskönyveinek bemutatása és összehasonlító elemzése Füreder Balázs Gábor Debreceni Egyetem BTK 2009 "Én Füreder Balázs Gábor

Részletesebben

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 A kötet lektora:

Részletesebben

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon SZKA_210_16 Népek és kultúrák keveredése Magyarországon TANULÓI NÉPEK ÉS KULTÚRÁK KEVEREDÉSE MAGYARORSZÁGON 10. ÉVFOLYAM 185 16/1 NEMZETISÉGEK ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK EGYÉNI FELADATLAP Töltsd ki az alábbi

Részletesebben

A magyar olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói 1

A magyar olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói 1 Földrajzi Értesítő 2007. LVI. évf. 3 4. füzet, pp. 303 332. A magyar olasz kapcsolatok földrajzi dimenziói 1 Pap Norbert 2 Abstract Geographical dimensions of the Hungarian-Italian relationships The Hungarian-Italian

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Vegetáriánus konyha Indiában. Rosta Erzsébet

Vegetáriánus konyha Indiában. Rosta Erzsébet Vegetáriánus konyha Indiában Rosta Erzsébet Terebess Kiadó Budapest, 2001 Rosta Erzsébet, 2001 Kiadta a Terebess Kiadó Budapesten, 2001-ben http://www.terebess.hu A kötetet tervezte és a kiadásért felel

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG SAJÁTOS VONÁSAI A 14-18 ÉVES KOROSZTÁLYBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁSRA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lajos Attila Gödöllő 2005

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Doktori Iskola vezetője Dr. Udovecz Gábor MTA doktora egyetemi tanár Témavezető Dr. Széles

Részletesebben

ENNI JÓT ÉS JÓL. Gasztrozófia: a táplálkozás bölcselete. Éljen egészségesen! HOGYAN. SZERETEK KÍSÉRLETEZNI... Interjú Hegyi Barbarával

ENNI JÓT ÉS JÓL. Gasztrozófia: a táplálkozás bölcselete. Éljen egészségesen! HOGYAN. SZERETEK KÍSÉRLETEZNI... Interjú Hegyi Barbarával 2010. augusztus Ingyenes szám www.spar.hu Éljen egészségesen! SZERETEK KÍSÉRLETEZNI... Interjú Hegyi Barbarával HOGYAN sportoljunk labdával, változatosan? óvjuk bőrünket nyáron is? HŰSÍTŐ GYÜMÖLCSVARÁZS

Részletesebben

Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete

Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete Tartalom Szerkesztette: Szlanyinka Edina Mária Köszöntő 5 Tejtermékek a Magyar Élelmiszerkönyvben 6 Gondolatok a sajtok jelöléséről 7 A mezőgazdasági

Részletesebben

A világ klasszikus, egzotikus fűszerkeverékeinek bemutatása, felhasználási javaslatokkal. Első rész, A-tól K-ig

A világ klasszikus, egzotikus fűszerkeverékeinek bemutatása, felhasználási javaslatokkal. Első rész, A-tól K-ig egzotikusfuszerek.hu A világ klasszikus, egzotikus fűszerkeverékeinek bemutatása, felhasználási javaslatokkal. Első rész, A-tól K-ig A világ közelebb jött hozzánk az informatikai korszaknak köszönhetően.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

A régi Belső-Ázsia története

A régi Belső-Ázsia története A régi Belső-Ázsia története Vásáry, István, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Török Tanszék Szerkesztette Bende, IldikóZimonyi István, sorozatszerkesztő A régi Belső-Ázsia története írta Vásáry, István

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem A magyarországi horvátok Egy kis történelem A mai Horvátország területén Augustus császár korában pannonok laktak, területüket Galíciából és a Kárpátokból jött szláv törzsek hódították meg Kr. u. 640-ben

Részletesebben

Finom és házias. Polak Mojca & Šiftar Lili

Finom és házias. Polak Mojca & Šiftar Lili Finom és házias Polak Mojca & Šiftar Lili Finom és házas elektronikus szakácskönyv A receptek szerzői és ételek készítői: Polak Mojca és Šiftar Lili Kiadta a Muraszombati Egészségügyi és Fejlesztési Központ,

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v.

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék. A borászat nyelve. Szakdolgozat. Készítette: Tóth Krisztina v. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészettudományi Tanszék A borászat nyelve Szakdolgozat Készítette: Tóth Krisztina v. év magyar szak 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. II. A borászat története 2- II.1. Ókori

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány VERSENYKÉPESSÉG ÉS ÉRDEKKÉPVISELET A MAGYAR BOR PIACÁN Budapest, 2006

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóiparai és Idegenforgalmi Kar. A vegán konyha hatása a magyar vendéglátásban

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóiparai és Idegenforgalmi Kar. A vegán konyha hatása a magyar vendéglátásban Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóiparai és Idegenforgalmi Kar A vegán konyha hatása a magyar vendéglátásban Konzulens: Balog-Siposné Szőcze Anikó Szakoktató Készítette: Vidi Sándor

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

A világ kenyere ma és 2000-ben

A világ kenyere ma és 2000-ben Jócsik Lajos A világ kenyere ma és 2000-ben Körutazás a Föld élelmiszer-ellátásának térképén 1964 Budapest Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (...) I Az ember és élelme (...) KENYERÜNK A HÁBORÚ ELŐTT Még

Részletesebben