2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25."

Átírás

1 2010. A balkán konyhái és azok hatásai a magyar gasztronómiára, a pannon konyhára, kiemelt figyelemmel a román, az erdélyi, a bolgár, az albán, a szerb, a horvát, a macedón és a görög nemzetek sajátosságaira Mogyoródi Zoltán Molnár György

2 A tanulmány készítői Mogyoródi Zoltán és Molnár György vendéglátóipari szakoktatók, a Dobos C. József V.SZ.I. szakoktató tanárai. Az első és a második fejezetet Mogyoródi Zoltán szerkesztette, a harmadik és negyedik fejezet Molnár György szerkesztése. Az ötödik fejezet közös véleményalkotás, míg a Balkán konyhák 2., 3., 4., 5. részekben szereplő receptúrák közös adatgyűjtő munka és fényképezés eredménye 3

3 Tartalom 1. A régiót ért táplálkozási kulturális hatások a történelem folyamatában Első korszak, avagy az Ókor Egy új történelmi korszak hajnalán A középkori táplálkozási lehetőségek és szokások A korai újkor A modern kor táplálkozási lehetőségei és szokásai A vizsgált népek földrajzi lehatárolása, természeti adottságaik és táplálkozásuk orientáltsága Európa és a kutatási terület viszonyai Irányparaméterek Éghajlat és élelmiszertermelés Magyarország Szerbia, Horvátország és Macedónia Albánia Görögország Románia Bulgária A fejezet összegzése Napjaink étkezési szokásai a vizsgált népcsoportoknál nemzetenkénti bontásban A görög konyha A horvát konyha A szerb konyha A bolgár konya A román konyha Az albán konyha A macedón konyha A vizsgált népcsoportok hatása a magyar gasztronómiára Történelmi múlt, román, szerb és a horvát konyha hatása Az albán és a macedón konyha hatása XX. századi hatások: a görög, horvát, bolgár konyha hatása Az erdélyi konyha Török hódoltság - Erdélyben él tovább a magyar konyha AZ ERDÉLYI KONYHA SZEREPE A MAGYAR GASZTRONÓMIÁBAN A hagyományőrző Erdélyi konyha XXI. sz.-i gasztronómiai elképzelések a Pannon régióban Amit magunkkal hoztunk Amit magunkkal vihetünk Amire figyelmet kell fordítanunk Felhasznált irodalom és források az előfordulás sorrendjében

4 1. A régiót ért táplálkozási kulturális hatások a történelem folyamatában Mi sem jellemzőbb mai világunkban, mint az állandó változás. Modern kommunikációs eszközeink közelebb hoztak egymáshoz korábban zárt, mások által nehezen, vagy alig érzékelhető, távoli emberi világokat. S ez, mindennemű emberi tartás mellett is változtat a kultúrán, a lassú víz, partot mos elv alapján. Fenti címünk és az egymásra hatás elfogadására alapozva, az alábbi oldalakon, ugyan rendkívül sajátos értelmezéssel élve, de régiót hozunk létre hatástanulmány lefolytatása érdekében. Hangsúlyozni kell a sajátos értelmezést, mert a tanulmány címében szereplő népcsoportok és azok élettere sem földrajzilag sem egyéb értelemben nem azonosak a balkáni fogalommal. Még akkor sem, ha esetenként jelentős átfedés is van. Azt is tudni kell, hogy még a régió legegyszerűbb, negatív meghatározása, miszerint a központi közigazgatás és a helyi igazgatás között elhelyezkedő igazgatási szint területi egysége volna, sem minden esetben pontos. Végeredményben szinte valamennyi a témával foglalkozó szerző saját régió-fogalommal dolgozik, melyeknek legtöbb közös ismérve, hogy a központi és a települési közigazgatási szint közötti helyezkedik el. 1 A régió meghatározása tehát rendkívül bonyolult. A legegyszerűbb, ha földrajzi határok mentén történik meghatározása, amivel mindjárt párosítható emberi kultúránk is. Egy olyan dinamikus, komplex rendszer, ahol mindazon ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és sémák, szokások és hiedelmek összessége megjelenhet, melyeket az egyén az őt felnevelő közegben, a szocializáció során részint megfigyelhet, részint tudatosan vagy éppen tudattalanul, de el is sajátít. Magyarországot vizsgálva például egységes az éghajlat, nincsenek magas hegyek, illetve más természetes földrajzi akadályok, melyek nehezítenék egy-egy település, vagy tájegység megközelíthetőségét, és ennek következtében előmozdítanák elszigetelődését, siettetve egy kifejezetten lokális népi kultúra kialakulását. 2 1 Dr. Temesi István Regionalizmus és regionalizáció. PhD értekezés 2 Huszár Natália: A palóc kultúra jellemzői és regionális behatárolása 5

5 Egyszerűen tehát, a címben szereplő népek gasztronómiai szokásainak a pannon régió területén élő népek gasztronómiai kultúrájára gyakorolt hatásait próbáljuk csomópontokon keresztül egybegyűjteni, szükség szerint alátámasztani. A praktikum okán a csomópontokat a lokális emberi kultúra hosszabb-rövidebb időszakai fogják jelölni, hivatkozásul pedig e korszakokból fennmaradt írásbeli műveket, vagy azok idézőit, azoknak összefoglaló műveit hívjuk segítségül Első korszak, avagy az Ókor Nagyon leegyszerűsítve az Ókor az írásbeliség megjelenésétől a Római birodalom bukásáig tartott az emberiség története folyamán. Vagyis az időszámításunk előtti kb.:3500 tól a kr.u. 476-ig terjedő, mintegy 4 évezredes időszakról beszélünk. Vizsgálati területünkön két kultúra is virágzott egymástól külön időszakban. Sorendben elsőként a Görög városállamok létrejötte figyelhető meg, majd a klasszikus demokrácia mintája Athén vezetésével. Később a Római birodalom megerősödése, térhódítása a mediterráneumban, majd pedig szükségszerű bukása, amely egyben egy történelmi korszak végét is jelzi az emberiség európai történetében. A két korszakban, a háborús időszakokat leszámítva, a kereskedelem a népek közötti kulturális ismeretátadás színtere lett. Ennek, és a fejlett írásbeliségnek köszönhetően az itt élő népek táplálkozási körülményeiről és szokásairól is maradtak fenn jegyzetek, melyek segíthetik vizsgálódásunkat. A görög, majd a római kultúra nem sokra becsülte az érintetlen természetet, a gondolkodóik által kialakított értékrendben nem is igen volt helye. Hiszen a civilizáció a városhoz, ahhoz a mesterséges rendhez kötődik, melyet az ember éppen azért hozott létre, hogy megkülönböztesse és elhatárolja magát a természettől. A gazdálkodás eszményi tere a várost övező rendezett vidék, vagyis a megművelt földek összessége. A mocsarak lecsapolása és az erdők meghódítása ekkor még nem tartozott a gazdálkodás tevékenységei közé, mert az akkori gondolkodásban ezek a területek a kirekesztettséget, az élet perifériáját jelentették. A vadászatok zsákmányaira sem táplálékként néztek elsősorban, hanem trófeaként. A görög és római kultúrvilág gazdasági életének alappillérei: a földművelés és a kertgazdálkodás, ezeken belül is a búzatermesztés, a szőlő-és olajfatermesztés, amelyek egyben a civilizációs önazonosság jelképeivé is váltak. Ezeken felül árpát, zöldségeket, fügét 6

6 termesztettek, az állatok közül csak a kecske-és juhtenyésztés kapott szerepet valószínűleg többszörös gazdasági értéke miatt. Halászatnak pedig csak a tengerparti vidéken volt jelentősége. Ezekből a részletekből egy javarészt növényi eredetű anyagokat felhasználó táplálkozási rendszer képe bontakozik ki, melynek elsődleges szereplői a búzakenyér és a kásafélék, a bor, az olaj és a zöldségek. Mindezt némi hús és sajtok egészítik ki. Hiszen a juhot és a kecskéket elsősorban tejéért és gyapjáért tartották, nem pedig vágóállatnak. 3 Ettől persze lényegesen különböztek a tőlük északabbra és keletebbre élő népek (germánok és kelták) táplálkozási szokásai, akiket egyszerűen csak barbároknak neveztek. Ezek a népek előszeretettel használták ki a természet nyújtotta lehetőségeket. A vadászat és halászat, a vadontermő gyümölcsök gyűjtögetése és a szilaj állattartás (sertés, ló, szarvasmarha) létformájuk szerves része volt. Ebből az életmódból aztán jól kifejezhető a kettő közötti különbség. Zsiradékként vajat és zsírszalonnát használtak, gabonájukból árpalepényt és árpakását készítettek, sokszor sört ittak és a civilizált népekhez képest lényegesen több és nagy mennyiségű húst ettek. 4 Természetesen nem volt ilyen éles a határvonal, de a különbségek ilyen megfogalmazása pontosan megmutatja az akkori kulturális azonosságokat és különbségeket. Csendben pedig nyugodtan hozzátehetjük mai tudásunk alapján, hogy az élet fenntartásához mindkét táplálkozási kultúra megfelelő volt Egy új történelmi korszak hajnalán A középkor az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában a középső korszakot jelenti: az ókor után következő, az újkor kezdetéig tartó időszakot. A fogalom, media tempestas néven, 1469-ben jelent meg először Giovanni Andrea dei Bussi pápai követ egy levelében. A mai hármas tagolást (ókor, középkor, újkor) Cristoph Cellarius használta először, szerinte a medium aevum 313-ban a milánói ediktummal, azaz a kereszténység elismerésével kezdődött és 1453-ban, Konstantinápoly bevételével ért véget. Utóbb a kezdetét sokáig egyértelműen a Római Birodalom bukásától (476) számították. A középkor végének időpontját Amerika felfedezéséhez (1492) illetve a reformáció 1517-es kezdetéhez kötötték. 3 Massimo Montanari: Éhség és Bőség, A táplálkozás európai kultúrtörténete 4 Tacitus: Germania, 23. in: Tacitus összes művei. Ford.:Bozsák István. Budapest, Európa, I. köt. 7

7 Az egyes nemzetek történetírói gyakran a saját történelmük korszakhatárához igazították a középkor végét. Így például az angoloknál előfordul, hogy bosworthi csata dátumától (1485) számítják az újkor kezdetét, míg a magyar történetírás a mohácsi csatavesztésnél (1526) jelöli ki a határt. 5 A bevezető gondolatok kissé előre forgatták az idő kerekét. Pedig e korszak kezdetéhez hozzátartozik az a fontos tény, hogy a római és a barbár értékrend, gazdasági modell áthidalására már az V. sz.-ban elkezdődött egy kétoldalú integrációs folyamat. Ennek a folyamatnak az első eszköze a hatalom volt. A germánok az Új Európa területén egyre inkább vezető szerepet töltöttek be, s e feladat ellátása közben egyre szélesebb körben terjedt el kultúrájuk és gondolkodásmódjuk, szokásaik. Így a VIII. sz.-ra a legértékesebb táplálék széles körben a hús lett. A legnagyobb értéket mégis inkább az uralkodó rétegek számára jelentette, hiszen akik rendszeresen fogyasztották, azok erősek, a harcban jól megállják helyüket, ez pedig közvetlenül bizonyítja hatalmukat. Ennek tudatában sem szabad arról megfeledkezni, hogy politikai és más harcok árán Európa lassan kereszténnyé válik, amelyben a bor és az olaj a kenyérrel együtt a legerősebb szimbólumok, jelképek A középkori táplálkozási lehetőségek és szokások Míg a korai középkorban a klasszikus és római kultúra étkezési szokásai feszültek szembe a germán és kelta étkezési szokásokkal, addig a későbbiekben a szerzetesi és a nemesi étkezési modell vetélkedése váltja fel. Egyik oldalról értékké vált az evés, ugyanakkor a másik oldalról az egyik legnagyobb vallási erény az ételről való lemondás. A szerzetesi életben az első és legfontosabb étkezési szabály a hústól való tartózkodás lett. A világi nemességre, és a körükből kikerülő uralkodókra ezek a szigorú táplálkozási előírások nem vonatkoztak, de azt tudni kell, hogy erényességük bizonyítására a mértéktartás szerepkörében is tetszelegniük kellett kinek őszintén, kinek pedig érdekből. Mindeközben a népesség gyarapodása egyrészt további erdőrészek irtását és termelőterületté alakítását tette szükségessé, valamint olyan gabonaféle termesztését, melynek gazdaságossága felülmúlja a búzáét. Ez lett a rozs. Az uralkodó osztály ugyan lefitymálta e gabonafélét, mégis a növekedő igények kielégítésére tökéletesen alkalmas volt. Később a kétféle gabonából készült kenyér aztán más asztalokra is került. A búzakenyér az uralkodó osztály és a papság eledele lett, míg a parasztság és a szolgafélék rozskenyeret ettek. 5 8

8 A húsfogyasztásban is megjelentek és elmélyültek társadalmi különbségek. Az uralkodók és a főúri házak konyháira napi rendszerességgel szállították a frissen lőtt és elejtett vadakat, a köznép inkább a sóval tartósított, 6 elsősorban sertés és juhhúst, esetleg ökör-és lóhúst aggathatta fel kamráiban. Később a vadászat kiváltsággá vált, s az erdők kincseit csak engedéllyel, vagy adó megfizetése után tehették meg. Már amennyiben az uraság erre kívánt engedélyt adni. Mindazonáltal erre a korra összefoglalva elmondható, hogy növekedő népesség mellett is erősen lecsökkent az éhínség okozta pusztítás, uralkodó és szolgai társadalmi rétegeknek egyaránt jutott élelem, igaz minden réteg a saját kiváltságait fogyasztotta. A vallási-és liturgikus előírások miatt lassan oldódni látszott húsfogyasztók és növényi táplálkozásúak vitája, ellentéte. Ugyanez látható a sör-és borfogyasztási szokások alakulásában is. A gazdálkodásban tudatosan a nagyobb terméshozamú növényeket és termesztési technikákat választották. Tudatos szokássá vált az erdők kincseinek kiaknázása, az ételek fűszerszámozása, és a hústartósítási módok alkalmazása. A keresztényi táplálkozás pedig lassan, hosszú évszázadok alatt, a hús mellett létrehozta a halfogyasztási kultúrát is. E korszak hatásai Magyarországon is jól megfigyelhetőek Hunyadi Mátyás uralkodása idején, aki felesége, Beatrix révén, sok új táplálkozási szokást honosított meg hazánkban, legalábbis a nemesi udvarokra figyelemreméltó hatást tettek. A táplálkozáshoz szükséges feltételek soha nem voltak egyformán adottak, néha háborúk, szélsőséges időjárás, a népesség növekedésének problémája, pestisjárványok, árvizek sújtották az egyes területeket, ami lokális problémákat okozott. Néha, hullámszerűen végig is söpört Európán, egyszerre mindenütt azonban nem jelent meg. Tehát olyan kiterjedt, és hosszú évekig tartó éhínség, mint ami a korábbi évszázadokban megfigyelhető volt nem fordult újra elő. A Földközi-tenger vidékén nem volt túlzó mértékben meghatározó a hús fogyasztása, annak ellenére sem, hogy ekkora tehető a távolsági húskereskedelem beindulása kelet és nyugat között Európában. A keleti régióból, Lengyelországból, Magyarországról, a balkáni területekről is kezdenek el állatokat hajtani nyugatra. 7 6 L.Izidor:Etymologiae, XVI.2. Vö. Plinius: Naturalis historia, XXXI.9. 7 Braudel, 1979, 193.o. skk. 9

9 1.4. A korai újkor A korai vagy kora újkor az újkor első szakasza, átmeneti korszak a középkor és a modern kor között. A század közötti időszakot öleli fel Európa történetében. A kontinens nyugati felén mindinkább áthelyeződött a politikai-gazdasági súlypont a német és észak-olasz területekről. Jellemzően az Atlanti-óceánnal határos spanyol, portugál, angol és francia valamint a németalföldi területekre. A nagy földrajzi felfedezések hatására Nyugat-Európa nagy mennyiségű élelmiszert igényelt, amit Kelet-Közép-Európából importáltak a nyugati országok, cserébe iparcikkeket szállítottak. Ezt a jelenséget nevezzük kontinentális munkamegosztásnak. Mivel Európába nagy mennyiségű arany és ezüst áramlott, a nemesfém értéke az élelmiszerekhez és iparcikkekhez képest csökkent. 8 A felfedezésekkel járó új termények egy jó darabig nem illettek bele a 15. századi fogyasztási modell szerkezeti egyensúlyába. Mindazonáltal a 16. század Európa számos országában a lélekszám növekedését hozta, a táplálékforrások pedig kezdenek szűkösnek bizonyulni. Vagyis nem volt mit halogatni az új alapanyagok és így új ételek bevezetését. 9 Bizonyos térségekben a rizsben látták meg a megoldás lehetőségét. A másik új felfedezés a hajdina volt. Hamar bevezetésre került a kukorica kísérleti termesztése. A tapasztalatok után a 16. század második felében került át Észak-Itáliából Pannónia területére és a Balkánfélszigetre. 10 Minden törekvés ellenére a kukorica, a burgonyával egyetemben, csak a 18. századra arat átütő győzelmet az európai táplálkozási szokásokban. Ehhez persze hozzájárult a népességnövekedés, az állattartás kitiltása a városokból, ezzel a húsfogyasztást visszaszorítva. Újra felértékelődött a gabonák szerepe A modern kor táplálkozási lehetőségei és szokásai A 18. századi Európa táplálkozási eseményei a már jól ismert kerékvágásban haladnak: a demográfiai növekedést élelemhiány, ezt pedig a mezőgazdaság növekedése, fejlődése követi Az európai népességre vonatkozó adatokat l. in Livi Bacci, 1987, 12.o. 10 A kukorica itáliai elterjedése, Messedaglia, 1927, l. még Coppola 1979: a Balkán-félszigetről Stoianovich, Massimo Montanari: Éhség és Bőség, 155 old. 10

10 De a probléma most koncentrált, nem éhenhalásról, hanem általános nélkülözésről és alultápláltságról kell beszélnünk. Szerencsére megélénkül a tudományos kutatás, a földbirtokosok anyagi érdekeivel párhuzamosan. Új termelési technikák alakulnak ki, az állattenyésztés integrálódik a földművelésbe, túllépve a pásztorkodás és növénytermesztés hagyományos elszigeteltségén. Érdekes módon ez inkább mennyiségi ellátáshoz vezetett a folyamatos demográfiai növekedés mellett. Mert, ha javuláson változatosabb és tartalmasabb táplálkozást értünk, akkor ez nem valósult meg. A szegények étrendje fokozatosan leegyszerűsödött, csekély számú alapélelmiszer fogyasztására korlátozódott, a korábbihoz képest elszegényedett. A tömegek étrendjében a hús és a búza még inkább elérhetetlenné vált. Így aztán a 19. század derekáig, a kiváltságosok szűk rétegétől eltekintve, a gabonafélék tették ki az európai lakosság élelemfogyasztásának döntő hányadát. Legalább a felét jelentette egy család napi költségvetésének, de inkább a 2/3-3/4 rész jelenti a valódi racionalitást ezekben az időkben. A többség a szokásos feketekenyeret ette, Közép-Európában rozsból, tönkölyből, hajdinából és zabból, a déli területeken búzából is sütötték, de rendszerint rosszabb minőségű gabonákkal keverve. A rizst ekkor kezdik még fehérebbre hántolni, a cukrot pedig a legjobban finomítani. Erőre kapnak az eddig jelentéktelen szerepet játszó egyéb élelmiszerek, ezzel megváltoztatva a gabona és a hús mindennapi arányát. Lassú, fokozatos változás kezdődik a táplálkozási szokásokban és magában a táplálkozási ideológiában is: a profit érdekei úgy kívánták, hogy Európa lépje túl az évszázados szemléletet, a rétegtáplálkozást, a kiváltságosok eledeleit. Ettől a pillanattól kezdve inkább a minőség síkján érvényesül a megkülönböztetés, első-, vagy épp másod-, harmadrangú besorolásról beszélvén, és mindenki, költségvetésének megfelelően fogyasszon. E szakasz zárógondolataként azt is hozzá kell tenni, hogy a táplálkozási forradalom, lassan haladt előre, és igen eltérő módon és időben jutott el Európa különböző vidékeire. Ráadásul mindez nem zárja ki az archaikus formák továbbélését, néhány földrajzilag és kulturálisan jól behatárolható vidéken. 11

11 2. A vizsgált népek földrajzi lehatárolása, természeti adottságaik és táplálkozásuk orientáltsága 2.1. Európa és a kutatási terület viszonyai Európa határai nyugaton: az Atlanti-óceán, északon a Jeges-tenger. Keleten: az Urál-hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger. Délkeleten: a Kaukázus, illetve a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger. Területe szerint a második legkisebb kontinens, négyzetkilométerével, kissé meghaladja Ausztrália területét. Így az összes szárazföld egy tizenötödét teszi ki. Népesség alapján a negyedik helyen áll: Ázsia, Afrika és Amerika után. Európa népességét körülbelül 690 millió főre becsülik a 2007-ik év után, ami a Föld népességének egy hetede. A Balkán-félsziget lehatárolásának problematikája egyidős a félsziget születésével. Európa sajátos helyzetben lévő térsége sohasem volt egységes, birodalmak által integrált tér, melynek oka elsősorban geomorfológiai adottságaiban keresendő. A külső és belső csatározások övezte, nagyhatalmi érdekszférák kereszttüzében lévő Balkán a XIX. század végétől már negatív tartalmat hordozott. Földrajzi határai csak részben fedik a történelmi, politikai, kulturális határokat, ezért e témával kapcsolatos bármiféle állásfoglalás vitatott, vitatható és viszonylagos. Azonkívül a Balkán természetföldrajzi határai sem egyértelműek, éppen a hiányos természeti adottságokból kifolyólag. A Balkán-félsziget elnevezést August Zeune német geográfus alkalmazta először, a XVIII. század hiányos földrajzi ismereteire hivatkozva. Zeune úgy vélte, hogy a Balkán-hegység vonulata az Isztriai-félszigetig húzódik, s a Keleti- Alpok déli nyúlványaival összeérve tökéletesen alkalmas a félsziget lehatárolására. A fejlődő geográfia újabb eredményei már nem befolyásolták e tévedés következményeit, a Balkánfélsziget kifejezés gyorsan és visszavonhatatlanul elterjedt. 12 Ha fenti adatokhoz hasonlítjuk Magyarország és a vizsgált államok területét, mely együttesen mindössze négyzetkilométer, Európa földrajzi területének ez mindössze kb. 5 %-át teszi ki. Ugyanakkor viszont 8 nemzetállam osztozik e zsebkendőnyi területen, ami kb.: 18 %- át jelenti az európai államoknak. Lakossága összesen 70, 1 millió fő, arányítva ez 10,15 %-ot tesz ki. A Balkán és a balkániság felemlegetése során a természeti tájban a megművelt európai kultúrtájjal szemben a vad, természeti állapot, a pásztorkodásra használt hegyvidék képe 12 A Balkán-félsziget földrajzi lehatárolásának problematikája, Konkoly Sándor, V. évf., PTE TTK, Témavezető: Schweitzer Ferenc egyetemi tanár, PTE Magyarország Földrajza Tanszék 12

12 jelenik meg uralkodó sztereotípiaként. A települések képe az elterjedt vélekedés szerint keleties és gondozatlan. A balkáni társadalmak a közkeletű vélekedés szerint kulturális jellegükben keletiesek. Ez a leginkább meghatározó kép, amiben az európaiak megragadják a különbséget. Alapja a vallási sokszínűség, a nagy létszámú autochton iszlám csoportok jelenléte és az oszmáni időszakból megmaradt számos szokás. A társadalom szövete valóban sok tekintetben különbözik, például a nemzeti közösségben gondolkodás, nem utolsósorban a Közép-, vagy a különösen Nyugat-Európához képest később bekövetkezett nemzetté válási folyamat miatt más jellegű, illetve sokkal intenzívebben megélt. Az individualizáció kevésbé jellemzi a térség társadalmait. A háborús erőszak másféle cementet képez ezen társadalmakban, mint a nyugatiakban. A politikai berendezkedést a tekintélyelv határozza meg, a konfliktusok elintézési módja az európai közvélekedés szerint az erőszak. A demokratikus berendezkedés sok esetben a paródiája az európai államokénak. Az európaiság sok tekintetben összeforrott a gazdagság, a jómód jeleivel, amivel szemben a balkáni társadalmak a szegénység, illetve a szélsőséges jövedelmi és vagyoni helyzet képét mutatják. Láthatjuk, hogy a balkániság ismérveit szinte minden tekintetben az Európához tartozással ellentétben fogalmazták, illetve fogalmazzák meg. A balkániság nem létezhet az európaiság nélkül. Az európaiság viszont nem értelmezhető az Európa és Ázsia közötti különbségtétel nélkül. A Balkán kultúrföldrajzi területi kategóriáját alapvetően az Ázsia és Európa közötti kapcsolati terület jelleg határozza meg. 13 Vizsgálódásunk nyolc államból álló csoportosulása a megszokott értelemben semmilyen földrajzi területhez sem sorolható. 13 A BALKÁN KIS POLITIKAI FÖLDRAJZA, Pap orbert, Balkán Füzetek No. 5. Pécs, 2007, ISBN-10: ISBN-13:

13 Ha a nyugat-európai mércével mért közép- Európa fogalmat vesszük alapul, akkor éppen Görögország esik ki a területből. 14 Ha a mediterráneum szemszögéből vizsgáljuk, akkor Szerbia, Magyarország, Románia és Bulgária területe marad lefedetlen. Végül arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Erdély a mai Románia földrajzi területéhez tartozik, ráadásul az unióban divatos regionális területfelosztások további három részre szaggatják. A közelmúltig politikai és gazdasági szempontból sem kezelhetjük k egységesen e sajátos csoportosítás országait, hisz Görögország soha nem tartozott a szocialista tömbhöz, Szerbia, Horvátország és Macedónia pedig sokáig még önálló nemzetállamként nt sem szerepelhetett a második világháború utáni, politikailag megosztott Európa térképén. A történelembe visszanyúlva azt láthatjuk, hogy a jelenleg vizsgált terület t és az Osztrák-Magyar Monarchia területe sem fedik le egymást, sőt Hunyadi Mátyás országával, de történelmi vármegyéink összességével sem lehet egyenlő. 15 Földrajzi szempontból el kell fogadnunk tehát az egyedi, vagy sajátos lehatárolás jelzőt Irányparaméterek A fent leírt terület legészakibb pontja éppen Magyarországon, Hollóházán található, az északi szélesség 48 34,700',, és a keleti hosszúság E 21 26,743' találkozásánál. Tengerszint feletti magassága: 781 m Képforrás: euorpe 15 Képforrás: ommons/archive/b/bd/ %21kingdom_of_hungary_count _counties_1768x1168.png 16 Forrás: 14

14 Legdélibb területe Kréta szigete, Görögország legnagyobb, és a Földközi-tenger ötödik legnagyobb szigete, 8336 km². Görögország legdélibb régióját a helybeliek csak Megáloniszosznak, azaz Nagyszigetnek becézik. Keletről Románia és Bulgária fekete-tengeri partvonulata határolja, míg legnyugatibb pontja a Horvátország tengerparti határán nyugvó istriai félsziget. Legmagasabb pontja a bulgáriai Rila-hegységben található, a Muszala csúcs, 2925 m-es magasságon. Vizi országútjai közül kiemelkedik édesvizével a Duna és a Tisza, a Dráva és a Száva. Sós vizével és kincseivel a Fekete-tenger, a Földközi-tenger részeként pedig az Adriai-, Jón-, Égei- és Trák-tenger Éghajlat és élelmiszertermelés Tekintve, hogy a vizsgált területen változatosak a felszínformák és magasságaik, több száz kilométer a távolság a legészakibb és legdélibb pontok között (kb km), sok helyen jelentős a tenger okozta módosító hatás, változó az uralkodó szélirány és az évi csapadék, valamint a középhőmérséklet, ezért a mezőgazdasági kultúrkörnyezet, illetve a helyi élelmiszertermelés is különbözik e nemzetek területén Magyarország Hazánk éghajlata mérsékelten szárazföldi. Területe a kelet-európai szárazföldi, a nyugat-európai óceáni és a földközi-tengeri mediterrán éghajlat által keltett (kölcsön)hatások színtere, amelyet a medence-jelleg is befolyásol. Ezért az időjárás változatos, szeszélyes. Az évi átlagos csapadék 580 mm. Jellegzetes a tavaszvégi-nyáreleji fő csapadékmaximum és az őszi - második - csapadékmaximum. A havas napok száma átlagosan 15-30, a november-márciusi időszakban, de hótakarómentes tél is előfordul. A napsütéses órák átlaga /év. Maximumot a Duna-Tisza közén, minimumot az ország nyugati részén mutat. Leggyakoribb és legerősebb az északnyugati szél. 15

15 A helyi éghajlatot (mezo- és mikroklíma) a domborzat, a talaj, a természetes növénytakaró, a mezőgazdasági termelés és az emberi tevékenység (fásítás, öntözés, légszennyezés stb.) együttes hatásai módosítják. 17 Magyarországon az állattenyésztés legfontosabb ágazatai a szarvasmarha-, a sertés-, a baromfi- és a juhtenyésztés. Kisebb jelentőséggel bír a ló-, a kecske-, a nyúltenyésztés, és említésre méltó a méhészet is. 18 Élelmiszereink jelentős részének alapanyaga növényi eredetű: gabona, olajos mag, zöldség, gyümölcs. Európa éghajlata az északi országok kivételével mindenütt alkalmas arra, hogy ezekből sokfélét termesszenek. Összefoglalva a magyar emberek vegyes táplálkozásúak, az átlagnál kissé több állati eredetű zsiradékot fogyasztanak, ételeik fűszeresek, a halhús és származékainak fogyasztása helyileg változó mennyiségű, de az európai átlagtól sajnos jelentősen elmarad. Legfőbb kenyérgabonájuk a búza Szerbia, Horvátország és Macedónia Szerbia éghajlata igen változatos. A tengerparti Montenegró irányába haladva mediterrán, attól északra nedves kontinentális, egyes belsőbb területeken száraz kontinentális éghajlat jellemző. Gazdaságának stratégiai ága a mezőgazdaság, amely 40 százalékban vesz részt a bruttó társadalmi termelésben. A mezőgazdasági-élelmiszeripari termékek kiszállításából eredő pénz, az elmúlt évben, közel 2 milliárd dollár volt, a szufficit pedig 700 millió dollár. A gazdasági válság ellenére is, amely kihatással volt az egész szerb gazdaságra, az agrárium maradt a legrugalmasabb ág

16 Horvátország éghajlata a belső vidékeken mérsékelt kontinentális, száraz és forró nyár, hideg, csapadékos tél jellemzi. A hegyekben jellegzetesen hegyvidéki klíma uralkodik hűvös nyárral és hóban gazdag, hideg téllel. A tengerpartokon mediterrán az éghajlat: forró és száraz nyár, enyhe és csapadékos a tél a partvidéken. Az átlaghőmérséklet Horvátországban, januárban C, augusztusban C körül alakul. A horvát mezőgazdaság mindössze néhány termékből - tojás, mandarin, olíva, baromfi, bor - önellátó. Legfőbb importtermékei: élelmiszer, kőolaj- és kőolajszármazékok, elektromossági termékek és berendezések, közúti szállítóeszközök, valamint vegyipari termékek. 20 Macedónia csaknem egész területe hegyvidék, eltekintve a Vardar folyó völgyétől és néhány egyéb, kisebb völgytől. Ez meghatározó éghajlatában, amely száraz és hűvös, illetve a völgyekben meleg és mediterrán jellegű, 21 de rányomja bélyegét az élelmiszertermelésre is. Összefoglalva a volt Jugoszláv államközösség utódállamaiban az emberek vegyes táplálkozásúak, a búza fő kenyérgabonájuk. A sok zöldségféle mellett halat, baromfit, juhot és tejterméket fogyasztanak, a nagyvágóállatok húsa ezek arányához képest kisebb, de az adatokat erősen befolyásolja a turisztikai forgalom. Jelentős a mediterrán országokra jellemző növényolaj fogyasztás, amely egészségesebb étkezést tesz lehetővé a lakosság számára www. itd.hu/resource.aspx? ResourceID=alapadatok_hr

17 2.6. Albánia Ez a kis ország a mediterrán térségben, a Balkánfélsziget nyugati szélén fekszik, az Adriai- és Jóntenger partján. Dunántúl nagyságú területén többféle tájtípus megtalálható. Észak-keleten az Albán-Alpok magasodik, amelynek hegyei déli irányban szelídülnek, az ország közepén síkság terül el. A Jón-tenger partját, a festői szépségű Albán Riviérát szintén hegyek övezik, melyekről csodás kilátás nyílik a partszakasz kis öbleire. Az albán föld kétharmadát hegyek borítják, legmagasabb csúcsa a Korab (2.764 m). Területének átlagos tengerszint feletti magassága 708 m, amellyel kontinensünk második legnagyobb átlagmagasságú országa. Éghajlat: Az ország éghajlata a tengerparti síkságokon mediterrán jellegű: forró, száraz nyár és enyhe, csapadékos tél jellemzi. Májustól megérkezik a forróság és a tenger vize is felmelegszik, amely egészen októberig alkalmas a fürdőzésre. A nyári időszakban 2-3 hónapig is előfordulhat, hogy egyetlen csepp eső sem esik. A hegyekben -beleértve a tengerparti hegyeket is- az éghajlat kontinentális. A nyári nappalok melegek, az éjszakák viszont hűvösek, akár 10 C-ra is lehűlhet a levegő. Csapadékra egész évben számítani lehet a hegyvidéki területeken. 22 Élelmiszeripara méreteihez képest jelentős. Ennek oka, hogy a gazdaságok termékei helyben feldolgozásra kerülnek. A döntően családi és magángazdaságokban folyik a gazdálkodás. Jelentős a juh-, a kecske-, illetve a szarvasmarha tenyésztés és a méhészet is. Teherhordás céljából fontos a szamártartás. A mocsarak lecsapolásával bővített, és javarészt öntözés alatt álló szántóföldek a hazai igényeket nem elégítik ki, s Albánia jelentős gabonaimportra szorul. Jelentős a búzatermesztés. Ezektől valamivel kisebb hozamú a burgonya-, cukorrépa- és a dohánytermesztés. 800 méteres tengerszint feletti magasságig elterjedt a szőlő, s jelentős az erre épülő bortermelés is. A nagyobb városok környékén sokféle zöldség, mérsékelt övi és

18 déligyümölcs terem. A halászat és az erdőgazdálkodás jelentősége az elmúlt évtizedekben visszaszorult. Albánia lakosai vegyes táplálkozásúak, döntően hagyományos ételeket fogyasztanak, de a sok szőlő és déligyümölcs, valamint a zöldségfélék sokasága miatt étkezéseik viszonylag egészségesnek mondhatóak. Zsiradékok közül elsősorban a növényi eredetűeket fogyasztják, hús nem kerül mindennap az asztalra. De ez nem a szegénység jele, csak a megszokások és hagyományok továbbélése Görögország A partvidék éghajlata általában mediterrán. A zárt medencékben szárazföldi jellegűvé válik a klíma. Az országban általában rendkívül tiszta a levegő és száraz. Hazánkhoz viszonyítva sok a napsütés (300 nap/év, 3000 óra). Ez kedvez a mezőgazdaságnak is. A szektor igen magas arányban részesedik a nemzeti termékből. A csapadék mennyisége nyugatról kelet felé egyre csökken. Viszont a síkságokat részben mesterséges öntözéssel kell a növénytermesztésre alkalmassá tenni. 23 Mezőgazdaságának vezető ága a növénytermesztés, legfőbb terményei a szőlő illetve a mazsola, az olivabogyó, a citrusfélék, a zöldség és a gyümölcs. Juh- és kecsketenyésztése is jelentős. Jellemző export termények: narancs, citrom, szőlő, olajbogyó, dohány. A görögök, tengeri nép lévén rengeteg halat és tengeri állatot esznek. Elterjedt a szőlőecetben áztatott aszalt olivabogyó, a fehér (kecske- juh- és tehéntejből készített) sajt a feta. Ez utóbbi az alapja a világszerte görög salátaként ismert vegyes zöldség salátának, amelyet ők csak parasztsalátaként ismernek. Füstölt kecske, sonka gyakran kerül az asztalra. Az alkoholtartalmú italok közül legelterjedtebb a bor fogyasztása, amelyből leghíresebb a gyantával készített fehérbor, a retsina, illetve a telt, vörös, mazsolabor, a mavrodaphe. 23 Képforrás: 19

19 Emellett világhírre tett szert a magas alkoholtartalmú ánizspálinka, az úzo, a konyakszerű metaxa, valamint a cippuró, az ánizs ízű törkölypálinka. 24 Táplálkozásuk földrajzi területenként némi eltérést mutat. A görög szárazföldi konyhakultúra, rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest használ. Ilyenek a különböző babok, a csicseriborsó, a tökfélék, a gabonafélék, a káposztafélék, a paradicsom, a paprika és az olajbogyó. A második a szigetvilág kínálata. A szárazföldi görög, az olasz, a török, az arab és északafrikai konyha elemeit ötvözi. Ennek köszönhetően mind fűszerezésében, mind pedig sütési és főzési szokásait tekintve is különböznek az egyes szigetek ételei egymástól. A harmadik, talán leginkább látványos és ízvilágában legösszetettebb része a mai görög konyhának a kisázsiai. A bevándorló törökök, a szomszédos örmények és perzsák konyhájából a sajátjukkal keverve jött létre. Ez a konyha sokkal fűszeresebb, zamatosabb. Olyan fűszerek, mint a baharati, a fenyőmag, a vörösbors, ill. az aszalt gyümölcsök a többi görög konyha összetevőjeként nem lelhetők fel. Húsok tekintetében nincs olyan nagy eltérés. Sertéshúst ritkábban fogyasztanak, inkább a marha- és birkahús a jellemző. A húsok számos elkészítési formáját alkalmazzák (sült, pörkölt, grill), egyik jellegzetes húsételük a báránysült mentás joghurtmártással. Messze földön híres, a többféle változatban készülő, savanykás húsleves, az avgolemono is. A nap bármely szakában fogyaszthatóak a tojással, spenóttal, fetával töltött piték, melyeket félkész állapotban, az üzletekben is megtalálhatunk

20 2.8. Románia Az ország nyugati részén az éghajlat nedves kontinentális, a Kárpátokon túl és a vonulatok közötti medencékben pedig száraz kontinentális. A belső tájakon gyakori az aszály. A Kárpátok éghajlata a hegyvidék magassága szerint változik. 26 Romániában található Európa leggazdagabb flórája. Románia mai területének döntő részét három nagy országrész, az egykori magyar terület Erdély, Havasalföld és Moldva alkotja. Az ország nyugati és keleti felét a Kárpátok hegyvonulata élesen elválasztja egymástól. Az ország nyugati felét alkotó (tágabban értelmezett) Erdély, történelmi és kulturális szempontból Közép-Európához sorolható. A keleti országrészeket történelmük és kultúrájuk Kelet-Európához, illetve Délkelet-Európához, a Balkán-félsziget területéhez köti. Románia területén a mezőgazdaság több ezer éves múltra tekint vissza, és elsősorban az alföldekre, dombvidékekre és a hegyközi medencékre jellemző. A történelem folyamán a mezőgazdaság folyamatosan fejlődött, így Romániát már a második világháború előtt, mint Európa egyik jelentős éléskamráját tartották számon. A mezőgazdaság biztosítja az emberek és az állatok élelmezését, ezen kívül textilipari alapanyagot, tüzelőt, gyógyszereket, élvezeti cikkeket ad a társadalomnak. Mezőgazdasági tevékenységüket vizsgálva, sokféle megállapítást tehetünk: Növénytermesztésük kiterjed a búza, kukorica, rozs, rizs, zab és olajat adó mezőgazdasági növényekre. Fontos élelmezési cikkük még a burgonya és a különböző zöldségfélék, amelyek magas terméshozammal fejlődnek a kedvező körülmények között. Fő kenyérgabonájuk a búza. A többi növénykultúrához hasonlóan a gyümölcstermesztésnek is kedveznek az ország talaj és éghajlati viszonyai, az alföldeken, a dombvidékeken és a hegylábi övezetben egyaránt. Ezzel magyarázható a gyümölcsösök sokfélesége is (szilva, alma, körte, meggy, cseresznye, barack, dió). A szőlőművelést a kedvező éghajlati viszonyok teszik lehetővé. A talajok, a nyári meleg és a hosszú ősz kedvez a szőlő beérésének. A

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata Étlap Házi különlegességek A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei Sertéskaraj, csirkemell, marhabélszin, sajt, arany krumpli A f szakács ajánlata Sertéskaraj erdei gyümölcs öntettel 200/150 gr. 31.00

Részletesebben

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek Házi vegyes finomságok Előételek (kolbász, sajt, szalonna, paprika, paradicsom, lila hagyma) Húsleves Levesek (leveszöldség, cérnametélt vagy csigatészta) Májgaluska leves (leveszöldség, májgaluska) Csülkös

Részletesebben

330.-/DB(KB. 20dkg.)

330.-/DB(KB. 20dkg.) A pirog vagy pirozsok egy orosz ételféleség, mely kelt tésztából készül különféle töltelékkel. Neve valószínűleg a pír, lakoma szóból ered. Oroszországon kívül a többi szláv konyhában is ismert étel. A

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK

FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK LEVESEK Három finomság leves Savanyú-csípős leves Húsmetélt üvegtésztás leves Húsmetélt szecsuáni leves Hung Dun leves Kukorica leves Húsgombóc leves 250 Ft 260 Ft ELŐÉTELEK Hagyományos

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől melléklet a 37/014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő Nyersanyag Korcsoportok. 1 3 év 4 6 év 7 10 év 11 14 év évtől 3. 1 g 0 30 g 40 0 g 4. színhús: színhús: 60 80 g

Részletesebben

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek?

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Ánizs Babér Barbecue Bazsalikom (más néven: királyfű, német bors) Borecet Boróka Bors Borsfű Borsmenta Cayenne bors Chili Citromfű Citromhéj Citromlé

Részletesebben

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését ÉTLAP Előételek 1. Rántott Camembert áfonyával 1260.- 2. Juhtúróval töltött gombafejek rántva 1190.- 3. Görög saláta 490.- 4. Tenger gyümölcsei, kerti zöldségekkel 1200.- Levesek Csésze Tál 5. Tejszínes

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szakács szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet Ételkészítési gyakorlatok A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft. Görög saláta feta sajttal... 920.

Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft. Görög saláta feta sajttal... 920. Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft Görög saláta feta sajttal... 920.-Ft Garnéla falatok thai curry szószban, pirított ciabattával és ropogós

Részletesebben

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként:

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Ételkészítési ismeretek A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

A HÁZ AJÁNLATA. (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) Minden Kedves Vendégünknek jó étvágyat kívánunk!

A HÁZ AJÁNLATA. (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) Minden Kedves Vendégünknek jó étvágyat kívánunk! A HÁZ AJÁNLATA 1. Rubin Ékessége 1490,- (füstölt kolbásszal, füstölt szalonnával, vöröshagymával töltött sertés szelet) 2. Szezámmagos rántott tarja 1290,- 3. Betyárcsípős flekken 1290,- 4. Fűszeres csirkemell

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Ajánlatunk: Hideg Előételek: Tatár Beefsteak, kerti zöldségekkel és pirítóssal Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel

Ajánlatunk: Hideg Előételek: Tatár Beefsteak, kerti zöldségekkel és pirítóssal Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel Ajánlatunk: Hideg Előételek: Tatár Beefsteak, kerti zöldségekkel és pirítóssal... 2490.- Ft Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.- Ft Snidlinges rikottával töltött házi sonka színes nyári salátával...

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Fűszerkeverékek gasztro árlista Kiszerelés: 1, 0 kg Érvényes: 2014 április 01-től visszavonásig

Fűszerkeverékek gasztro árlista Kiszerelés: 1, 0 kg Érvényes: 2014 április 01-től visszavonásig Argentin Steak Gascogne Steak Pecsenye-grillsteak Pecsenye-grillsteak sómentes Steak Steakbors egész Steakbors roppantott Schweizersteak dekor Szuper GrillCsirke Szuper GrillSertés Fűszerkeverékek gasztro

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK HIDEG ELŐÉTEK Vadászkürt kóstoló: 2500 vaddisznó pástétom, hideg libamáj, füstölt szarvas comb, juhsajt Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2500 LEVESEK Fácán erőleves fürjtojással

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Big Bell étterem. 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550.

Big Bell étterem. 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550. Big Bell étterem Levesek 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550.- 305 Ököruszályleves gazdagon tésztával, zöldségekkel, főtt

Részletesebben

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A csárda ajánlata: C h i l l y C s á r d a Chilly con carne; 400 g 25 lei Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A konyhafőnökök ajánlata: Nagy Sándor: sertés oldalas chillys barbeque szószban,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Király pizzéria. 801 Margherita /sósz, sajt/ 830.- 802 Funghi /szósz, gomba, sajt/ 870.- 803 Prosciutto /szósz, sonka, sajt/ 890.-

Király pizzéria. 801 Margherita /sósz, sajt/ 830.- 802 Funghi /szósz, gomba, sajt/ 870.- 803 Prosciutto /szósz, sonka, sajt/ 890.- Király pizzéria Pizzák 30cm: 801 Margherita /sósz, sajt/ 830.- 802 Funghi /szósz, gomba, sajt/ 870.- 803 Prosciutto /szósz, sonka, sajt/ 890.- 804 Capricciosa /szósz, gomba, sajt, sonka/ 920.- 805 Salami

Részletesebben

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek Krémlevesek Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek 690 Ft Bográcsgulyás Falusi Raguleves tárkonnyal, és tejföllel 750 Ft Hideg gyümölcsleves tejszínhabbal mandulaszelettel

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK HIDEG ELŐÉTEK Pácolt-füstölt szarvas Carpaccio fehér szarvasgombaolajjal, pirítóssal 2000 Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2000 Csilis királyrák farok színes salátaleveleken 2000

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék!

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék! CSABAKONYHA Kft. AZ ÉTLAPOKAT KÉRJÜK CSÜTÖRTÖKIG VISSZAJUTTATNI! SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐKNEK IS! 2015. 10. 05.- 10. 10. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT Zöldborsó Körtés-egres Tyúkhús

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK A megterített asytal nyújtotta örömöt mindannyian élvezhetjük kortól és társadalmi helyzettől függetlenül, minden nap, a Föld bármelyik résyén az élet többi szépségével együtt. HIDEG ELÖÉTELEK 100 g Sajttál

Részletesebben

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Az értékek g/100g élelmiszerre vannak megadva, vagyis hány g fruktózt, glukózt, szorbitot és szacharózt tartalmaz 100g élelmiszer. Ha a glükóznak a fruktózhoz

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek Étkezési kisokos ököl = 1 pohár (2.5 dl) Az Ön esetében = 2 adag tészta vagy zabpehely hüvelykujj Az Ön esetében = 1 adag sajt marék Az Ön esetében 3 6 dkg mag egészségére Váljék és adja tovább! tenyér

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

Rántott sajt tartármártással. Ropogós csirkeszárny csípős szósszal BBQ csirkeszárny (5db) Orjaleves csészében Húsleves gazdagon

Rántott sajt tartármártással. Ropogós csirkeszárny csípős szósszal BBQ csirkeszárny (5db) Orjaleves csészében Húsleves gazdagon ELŐÉTELEK Rántott sajt tartármártással Tatárbeefsteak Bruschetta Ropogós csirkeszárny csípős szósszal BBQ csirkeszárny (5db) 1 LEVESEK Orjaleves csészében Húsleves gazdagon Gulyásleves Babgulyás Jókai

Részletesebben

Főzelékek,köretek készítése 4.0/

Főzelékek,köretek készítése 4.0/ Főzelékek,köretek készítése 4.0/6280-11 A köretek és a főzelékek ételeink kiegészítői, fontos szerepük van a táplálkozásban: Változatossá tehetjük velük ételeink tálalását Színesebbé étrendjeink összeállítását

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Étlap. (Éh SE) Előételek. (Bemelegítés) Ropogós libatepertő lilahagymával. Velőrózsák rántva, sült burgonya, tartármártás

Étlap. (Éh SE) Előételek. (Bemelegítés) Ropogós libatepertő lilahagymával. Velőrózsák rántva, sült burgonya, tartármártás Étlap (Éh SE) Előételek (Bemelegítés) Ropogós libatepertő lilahagymával Velőrózsák rántva, sült burgonya, tartármártás Tatárbeafsteak pirítóssal, salátaágyon Rántott sajt rizzsel, tartármártással Szezámmagos

Részletesebben

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma (L)Egyél zöldebben A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma Forrás: Csutora, Mária and Tabi, Andrea and Vetőné Mózner, Zsófia (2011) A magyar háztartások ökológiai lábnyomának vizsgálata.

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

ELÖÉTELEK. Garnélák 2290HUF

ELÖÉTELEK. Garnélák 2290HUF ELÖÉTELEK Garnélák CAYO LARGO módra, forró fokhagymás oliva sütve, pikáns 2290HUF Polip- és egyéb tenger gyümölcsei Ceviche jégágyon tálalva (A Ceviche egy hagyományos dél-amerikai elkészítési módot jelent,

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

(6 db) (főtt hússal, zöldséggel)

(6 db) (főtt hússal, zöldséggel) Előételek Tatár beefsteak friss zöldségekkel, pirítóssal Serpenyőben sült garnéla chilis - fokhagymás mártással Rántott tintahalkarikák fokhagymás-majonézes mártogatóssal Sajttal panírozott chili paprika

Részletesebben

ÉTLAP. Sertés májkrém Kenyér. Allergének: glutén, szója, tej EN: 315 EN: 217 SZH: 103 SÓ: 1,32 SÓ: 2,25 ZSÍR: 14

ÉTLAP. Sertés májkrém Kenyér. Allergének: glutén, szója, tej EN: 315 EN: 217 SZH: 103 SÓ: 1,32 SÓ: 2,25 ZSÍR: 14 2015.December 28. 2016.Január 3. Pizzás csiga Kefír Pogácsa Mini dzsem, tojás, tojás, tej, tej, tej EN: 266 SZH: 45 SZH: 76 EN: 217 EN: 322 EN: 244 SZH: 103 SÓ: 1,32 8 SÓ: 1,73 ZSÍR: 4 3 SÓ: 2,25 4 SÓ:

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Az Európai Unió által garantált minőség

Az Európai Unió által garantált minőség Az Európai Unió által garantált minőség Micsoda ízek! A földrajzi jelzések címkéi az eredetiség zálogai HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉS OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉS

Részletesebben

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia Gourmet_Box_dobozmatrica_100x247.indd 1 26/11/14 15:40 L KC A 521 C P E R ÉSZ 12 T T K A AL sütőtökpürér e tálalva, sü lt céklával irkemelltlve, s c i s a y n Ta kel tö zöldfűszerek ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT:

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

III. Kategória. Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,-

III. Kategória. Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,- III. Kategória ELŐÉTELEK: Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,- Cézársaláta 750,- LEVESEK: Csontleves 350,-

Részletesebben

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET

VÁZLATOK. XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET VÁZLATOK XXXVI. A mérsékelt éghajlati övezet A MÉRSÉKELT ÖVEZET Általános jellemzők: Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 o C között mozog Évi közepes hőingása:

Részletesebben

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med.

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. 2 BIZTŐSÍTSUNK MAGUNKNAK ELEGENDO MENNYISÉGŰ VITAMINT! HOGYAN? VÁLTOZATOS ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL! A TÁPLÁLKOZÁS PIRAMIS MINDEN EGYES

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Hal. Pangasius grillezve 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Pangasius panírban 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Ház specialitásai

Hal. Pangasius grillezve 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Pangasius panírban 1590.- (rizzsel vagy burgonyával) Ház specialitásai Csattogj fogam most! Had töltöm kedvemet! S te jó gyomor, válaszd a nedveket! Kitűnő kedvem van, angyal lakik ma nálam. Lám, a levesbe is belecsorog nyálam! Remeg a töltelék, villám alátolom, Szemem is

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Konyhai technológiák alkalmazása

Konyhai technológiák alkalmazása Asztalos Árpád Konyhai technológiák alkalmazása a 37/2014. (VI.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások figyelembevételével. Konyhai technológiák alkalmazása a

Részletesebben

Térképezzük fel a kakaó ízét

Térképezzük fel a kakaó ízét Térképezzük fel a kakaó ízét Térképezzük fel a kakaó izét Csakúgy, mint a bornál, a csokoládé egyedi íze a kakaóbab termőterülettel erősen befolyásolja. A kakaóbab íze függ a termőföld minőségétől, a termelés

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Étlap ( ) Óvodás 4-6 Étel név Korcsoport: Óvodás 4-6 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Óvodás 4-6 Étel név Korcsoport: Óvodás 4-6 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! Étel név Korcsoport: Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2016.11.07. HÉTFÕ Gyümölcs tea Zalai felvágott Õszi zöldségleves Hentes tokány Párolt rizs Nutella Félbarna kenyér 2016.11.08. KEDD Kakaó Fahéjas

Részletesebben

Konyhafőnök ajánlata

Konyhafőnök ajánlata Konyhafőnök ajánlata Nyitrai finom falatok hasábburgonyával Vadpörkölt dödöllével, áfonyával Kijevi pulykamell bazsalikomos, paradicsomos rizzsel Szűzérmék ínyenc módra, krokettel (pirított póréhagyma,

Részletesebben

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással ELŐÉTELEK Kis vitamin salátatál (paradicsom, paprika, uborka, fejes saláta, kapros joghurtos öntet, reszelt sajt) Hortobágyi palacsinta (1db) (magyar különlegeség-palacsinta hússal töltve, paprikás szósszal)

Részletesebben

Üdvözöljük éttermünkben!

Üdvözöljük éttermünkben! Üdvözöljük éttermünkben! Kedves Vendégünk! Örülünk megtisztelő látogatásának Kapitány éttermünk fedélzetén! Reméljük, hogy a nagy odafigyeléssel szerkesztett étlapunkon sikerül kedvére való falatokat találnia.

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Fekélybetegek diétája

Fekélybetegek diétája Fekélybetegek diétája A diétáról: 1. A diéta önmagában nem befolyásolja a fekély gyógyulását, de elősegíti a tünetmentességet és a visszaesések elkerülését. Viszont a rosszul megválasztott diéta önmagában

Részletesebben

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma

Az ellátás során biztosítandó étkezések energiatartalma és száma Jelen anyag az OÉTI munkatársai által készített A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott élelmiszerekre vonatkozó táplálkozásegészségügyi elıírásokról rendelettervezet

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 2. Hét

Menü - 1800 kcal. 2. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

Csurgatott tojásleves Finom főzelék Fokhagymás tarja. En: 8039 kj /1914 kc Fehérje: 54,4 gr Sznh.: 60 gr Cuk:16,7gr Só:9,9 gr Zsír:153,9 gr Tzs:0 gr

Csurgatott tojásleves Finom főzelék Fokhagymás tarja. En: 8039 kj /1914 kc Fehérje: 54,4 gr Sznh.: 60 gr Cuk:16,7gr Só:9,9 gr Zsír:153,9 gr Tzs:0 gr Heti étlap: 2016.10.03. - 2016.10.09. A / Napi egyszeri étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2016.10.03. hétfő 2016.10.04. kedd 2016.10.05. szerda 2016.10.06. csütörtök 2016.10.07. péntek 2016.10.08. szombat

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Szakács szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Étlap. Előételek. Tostadas vagy Sopes Sült babpürével, hagymával, tejföllel, jégsalátával, túróval és salsa szósszal.

Étlap. Előételek. Tostadas vagy Sopes Sült babpürével, hagymával, tejföllel, jégsalátával, túróval és salsa szósszal. Étlap Előételek Baráti tál (3x3) Cheddar sajttal töltött jalapeńo paprika, kukorica tortillába göngyölt, fűszeres csirkehús kisütve és sajtos quesadillas, avokádókrémmel tálalva. Nachos avokádókrémmel

Részletesebben

Esküvői ajánlat 2017

Esküvői ajánlat 2017 Esküvői ajánlat 2017 Kedves Ifjú Pár! Kapcsolat: Esküvőszervezés: 20/297-3766 szusz.info@gmail.com A) Klasszikus esküvői ajánlat Vendégváró falatkák: o Friss, meleg házi sajtos pogácsa o Sajtos masni Leves:

Részletesebben

Bográcsgulyás Jókai bableves

Bográcsgulyás Jókai bableves II. kategória Érvényes:2010. március 01-től Levesek és egytálételek Csontleves cérnametélttel csészében Májgaluskaleves csészében Tárkonyos csirkeragu leves csészében Tejszínes gyümölcsleves csészében

Részletesebben

Sütési és főzési áttekintésben

Sütési és főzési áttekintésben Sütési és főzési áttekintésben EOC 69400 2 Electrolux Ez az áttekintés segít kiválasztani a megfelelő sütési és főzési kategóriát ételei elkészítéséhez az "Automata sütés" funkció használatával. Érzékelőgombokat

Részletesebben

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2016.10.03. HÉTFÕ Gyümölcs tea Zalai felvágott Paradicsom Zöldborsó leves Tarhonyáshús sertés hússból Cékla Nutella Félbarna kenyér 2016.10.04. KEDD Kakaó Gomba leves Csirkepaprikás Fél adag barna rizs

Részletesebben

4 hetes reform diétás étrend

4 hetes reform diétás étrend 4 hetes reform diétás étrend A 4 hetes reform diétás étrend változatos és egészséges ételeket tartalmaz. Ha szeretnél egészségesen étkezni a mindennapokban, de eddig nem tudtad, hogyan láss hozzá, most

Részletesebben