JOGSZABÁLYI ELİÍRÁSOKBÓL ADÓDÓAN ELLÁTOTT FELADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYI ELİÍRÁSOKBÓL ADÓDÓAN ELLÁTOTT FELADATOK"

Átírás

1 TALENTUM NEMZETI KISEBBSÉGI, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, TÁNCMŐVÉSZETI ÉS ZENEMŐVÉSZETI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A SZEPTEMBER 1. ÓTA ELTELT IDİSZAKRÓL BEVEZETÉS Az iskola gazdálkodási körülményei az elızı tanévhez hasonlóan alakultak. Tanáraink 80 %-át a törvényi elıírásnak megfelelıen, határozatlan munkaszerzıdéssel foglalkoztatjuk szeptembere óta. Az iskola fenntartásával kapcsolatos költségek megnıttek: Nem magyar állampolgár tanulóinkra szeptembere óta nem igényelhetünk normatív támogatást, egyrészt: mert nem menekültek, másrészt: mert szüleik saját lakóhelyükön dolgoznak és nem Magyarországon adófizetı állampolgárok. Ezeket a diákokat anyagi fedezet nélkül tanítjuk mindannyian zenészek, egyéni hangszeres órákat kapnak, fıtárgy tanáraik bérét ki kell fizetnünk. Vidéki tanulóink közül többen olyan kilátástalan anyagi helyzetbe kerültek, hogy kimaradtak az iskolából, mert családjuk nem tudja fedezni a kollégiumi, gimnáziumi, mővészeti tanulmányok költségeit. Ebbıl az következik, hogy a február 1-jei növendéklétszám alapján igényelt normatív támogatásunk csökken, miközben január 1- jétıl a tantestület egyharmada új fizetési fokozatba lépett. Reméljük, hogy a bérek, fizetések fedezésére egyelıre elegendı a normatív támogatás nyarán kezdıdött el az elavult, életveszélyes állapotban lévı főtési rendszer teljes cseréje, egy új rendszer kialakítása. A munkálatok elhúzódtak, 3 hét rendkívüli iskolai szünetre kényszerültünk, mert az új rendszer december 10-ére lett üzemkész. JOGSZABÁLYI ELİÍRÁSOKBÓL ADÓDÓAN ELLÁTOTT FELADATOK 1. A Pedagógiai Programot felülvizsgáltuk, egységes szerkezetbe foglaltuk, módosítottuk. Júliusban elkészült a szakértıi vélemény a módosított programról. 2. Elkészítettük a kormány esélyegyenlıségi programjának értelmében az ehhez főzıdı Intézményi Intézkedési Tervet, amely a nyáron szintén szakértıi véleményezésre került. 3. Beiskolázási és továbbképzési tervet készítettünk, kollégáink közül néhányan már befejezték azt a továbbképzést, amelyre jelentkeztek. 4. A Minıségirányítási Program keretében a tavalyi tanévben kitöltött szülıi és tanulói elégedettséget mérı kérdıíveket feldolgoztuk. Az önértékeléshez szükséges kérdıívek átdolgozás alatt állnak, október 2-ai nevelıtestületi értekezletünkön alakítjuk ki végleges formájukat.

2 A TANÉV RENDJE SZEPTEMBERTİL az I. félév lezárásáig 1. Tantestületi ülések: Rendkívüli értekezlet október 2. (Intézményi szabályzatok felülvizsgálata) Félévzáró tantestületi értekezlet: február Megvalósult ünnepségek, bemutatók, tanulóink fellépései: szeptember 13. az Ifjúsági Rajkó Zenekar fellépése Móron szeptember az Ifjúsági Rajkó Zenekar fellépése Horvátországban szeptember 28. III. évfolyamos színpadi táncos tanulóink fellépése Galgagyörkön, falunapon október 1. Zenei világnap (zene és tánc tagozat közremőködésével) október 2. Elsıs avató a DÖK szervezésében október 4. az Ifjúsági Rajkó Zenekar fellépése a prágai Zeneakadémia hangversenytermében október 11. Szabó Gergı és Keresztes Tibor tánc tagozatosok fellépése Nágocson, a falunapon október 16. az Ifjúsági Rajkó Zenekar fellépése a II. kerületi Óbudai Gondozási Központ Idısek napja rendezvényén október 22. koncert, színpadi bemutató (szülıi értekezlettel és fogadó órával egybekötve) november 11. az Ifjúsági Rajkó Zenekar fellépése Miskolcon, az Idısek Otthonában november 22. V. évfolyamos táncos tanulóink, valamint az Ifjúsági Rajkó zenekar fellépése a Magyarok Világbálján november 28. az Ifjúsági Rajkó Zenekar fellépése a Príma Díj átadáson november 29. az Ifjúsági Rajkó Zenekar fellépése az Óbudai Társaskörben december 10. karácsonyi szülıi bemutató Karancsságon december 13. karácsonyi szülıi bemutató Vácott december 20. karácsonyi szülıi bemutató Szıdligeten december 20. karácsonyi bemutató, nyílt nap és szülıi értekezlet a székhelyen 3. Vizsgák: Félévi vizsgák (a 3 hét rendkívüli igazgatói szünet miatt a törvényi elıírástól eltérıen késıbb): január Félévi értesítés: február 6-ig 4. Alapfokú országos versenyen való részvétel: október : Farkas Ferenc Országos Zongoraverseny Kiss László, Berki Tamás, Radics Sándor tanulóink vettek részt, Kiss László elnyerte a zsőri különdíját

3 FELTÉTELRENDSZER 1. Tárgyi feltételek Jelentıs változás a főtési rendszer modernizálása, amely decemberben befejezıdött. Ennek köszönhetıen megszőnt a régóta fennálló állapot: éveken keresztül a főtési idıszakban nagyon hidegben tartottuk a tánc- és zeneórákat, növendékeink és tanáraink nem megfelelı munkakörülmények között dolgoztak. Ezen a nehéz idıszakon egyedül a kitartás, a lelkesedés segített túljutni. Modern főtési rendszerünk nem pusztán környezetbarát a káros anyag kibocsátása 50%-a az eddigi gázfőtés káros anyag kibocsátásának -; de olcsóbb is. Ez óriási segítség intézményünknek, hiszen a beszámoló elején a fenntartási költségeket növelı tényezık kerültek említésre. E tények mellett óriási pozitívum, hogy az új főtés jelentıs megtakarítást hoz az intézmény dologi kiadásainak sorában. Így talán helyreáll az egyensúly, hiszen az egyik oldalon növekedı kiadást ellensúlyozza a másik oldalon csökkent főtési számla. Intézményünk minden dolgozója, tanulója nagyon örül a kellemes melegnek. Végre megfelelı munkakörülményeket tudunk biztosítani a hımérséklet szempontjából. A nyílászárók cseréje a következı nagy feladat hiszen a régi, nem jól záródó, szelelı nyílászárók mellett az új főtési rendszer részben az utcát főti. A vakolat továbbra is penészes, omlik; a tánctermek és a színházterem padozata is felújítást igényel. Ez egyelıre nem változott. 2. A Pedagógiai Program teljesítéséhez szükséges eszközök Iskolánkban novemberében járt a Szakmai Minısítı Testület, amely nem pusztán az itt végzett szakmai munkát minısítette, hanem felülvizsgálta a közoktatási törvényben elıírt minimális felszereltség meglétét, az oktatáshoz szükséges feltételek teljesülését. A Minısítı Testület iskolánkat szakmai szempontból a Kiválóan megfelelt címmel ruházta fel. A testület megállapította, hogy rendelkezünk a törvényben elıírt eszközökkel, bár hangszereink jó része eléggé kopott, megérdemelné a javítást, vagy a cserét. Eddig eszközbeszerzési pályázaton még nem sikerült nyerni a fejlesztésre. Törekszünk rá, hogy megtaláljuk a módját hangszerparkunk és eszközállományunk fejlesztésére. 3. Pénzügyi feltételek A fenntartó a leírt körülmények miatt az iskolától költségkímélıbb, takarékosabb gazdálkodást kért. A fenntartó bevételi forrásai az állami normatív támogatáson kívül az alapfokú tanulók térítési díjából, a középfokú tanulók alapítványi hozzájárulásából, valamint pályázatokon nyert pénzösszegekbıl tevıdik össze. A pályázati lehetıségeket továbbra is keressük, hogy külsı forrásokat is bevonhassunk az intézmény mőködtetéséhez. Tanulóink kb. 30 %-a egyáltalán nem tud fizetni az itt kapott mővészeti oktatásért, mivel a jegyzı által védelembe vett, halmozottan hátrányos helyzető tanulókról van szó. Iskolánk a kezdetektıl fogva felvállalta a nehéz sorsú, hátrányos helyzető, kisebbségben lévı tehetséges diákok integrált rendszerben történı oktatását.

4 4. Humán feltételek Tanáraink kb. 80 %-a határozatlan munkaszerzıdéssel tanít iskolánkban. Mindkét tagozatunkon az idısebb kollégák mellett egyre több fiatal tanár oktat. A tantestület ambiciózus, szorgalmazza tanulóink minél többszöri szereplési lehetıségének biztosítását. Több olyan kolléga tanít az iskolában, aki koncertezı, rendszeresen fellépı ismert mővész ez nagyban hozzájárul az intézmény jó hírnevéhez. A teljesség igénye nélkül néhány kiváló név a szakmából: Várkonyi István a világhírő Tátrai vonósnégyes tagja; az Állami Hangversenyzenekar szólamvezetıje, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának nyugalmazott koncertmestere; Lukács Miklós a Szakcsi-duó, a Lukács-trió, a Dresch-quartett, a Palya Bea quintett kiváló cimbalom mővésze; Ökrös Ottó a 2004-ben megrendezett bárzongorista verseny gyıztese, a Zongora Ronaldinho-ja ; Cséki Kálmán tánczenész-zongorista, a NOVOTEL HOTEL szólistája; Farkas Nándor a Nádor quartett tagja; Ifj. Suki András koncertezı zongoramővész; Suki András a Magyar Köztársaság ezüst érdemrendjével kitüntetett kiváló mővésze; Szirmai Béla Erkel Ferenc díjas koreográfus. 5. Munkafeltételek A főtési rendszer modernizálásával sokkal elfogadhatóbb munkafeltételek közé kerültünk. (A részletes leírás a tárgyi feltételek pont alatt már megtörtént.) A nyílászárók cseréje, a penész megszüntetése, a málló vakolat és a padozat javítása a következı cél. 6. Pedagógus továbbképzés A törvénynek megfelelıen elkészült a beiskolázási és továbbképzési terv, tanáraink elkezdték a program megvalósítását. 7. Technikai és ügyviteli dolgozók továbbképzése ıszén már iskolatikárunk és gazdasági ügyintézınk is részt vett szakmai konferencián, továbbképzésen. Eddig erre nem volt anyagi lehetıségünk. PEDAGÓGIAI MUNKA Együttmőködésünk az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Gimnázium és Szakközépiskolával hatékony. A tanév során több ízben egyeztetjük programjainkat, hogy gördülékeny legyen a munka, ne legyen ütközés a két intézmény eseményeiben. A gimnázium tanárai maximális segítséget nyújtanak közös tanulóinknak, hogy a speciális mővészeti oktatással járó leterheltség mellett közismereti tanulmányaikat is sikeresen befejezhessék októberétıl fejlesztı pedagógust alkalmazunk azokhoz a sajátos nevelési igényő tanulóinkhoz, akiknek az ellátására azért nem kerül sor, mert gimnáziumi tanulmányaikat magánúton folytatják (akár Budapesten, akár vidéken, a lakóhelyükön). Ez egy nagy elırelépés, az eredmény szemmel látható az ellátott tanulók esetében. Jelenlegi telephelyeink szakmai színvonala ígéretes. A Váci telephelyrıl már többen tettek sikeres felvételi vizsgát székhelyünkön, s jelenleg középiskolás növendékeink. Mind a Ladánybenén, mind a Karancsságon mőködı telephely színvonalas munkát végez. Mindegyik telephely tanulói között több nívódíjas, országos versenyen kiemelkedı teljesítményt nyújtó diák van.

5 2008. szeptemberétıl új telephellyel bıvültünk: a Szıdligeti Általános Iskola fogadta be alapfokú tánc- és zeneoktatásunkat. Ez a telephely még nem minısült a Szakmai Minısítı Testület által. A változás bejelentését elküldtük a testületnek, várjuk a további fejleményeket. A székhelyen tanuló diákjaink között több, az elızı években már bizonyított, országos-, Európa-, illetve világbajnoki címmel rendelkezı diák van, ez bizonyítja az iskola megkopott falai között folyó szakmai-pedagógiai munka kiváló minıségét. Bajnokaink: Kirschner Gábor országos, Európa- és világbajnok (show tánc kategóriában); országos bajnok (néptánc kategóriában) Tóth Patrik Kirschner Gáborral együtt országos, Európa- és világbajnok (show tánc kategóriában) Velkei Judit országos bajnok (hastánc) Várszegi Anett a legtehetségesebb táncos címet kapta, mint különdíjat (országos amatır ifjúsági táncmővészeti verseny) Szigeti Szabina és Várszegi Anett a legjobb színpadi alakítás különdíjat, valamint arany fokozatú minısítést kapott (országos amatır ifjúsági táncmővészeti verseny) Szabó Gergı különdíj néptánc kategóriában (országos néptánc verseny) Csibi László országos versenytánc bajnok Csemer Zsolt országos cimbalom verseny I. helyezettje Kállai János országos cimbalom verseny I. helyezettje Lakatos Arnold országos prímásverseny gyıztes Ökrös Róbert országos prímásverseny gyıztes Salasovics Norbert országos prímásverseny gyıztes Danyi Richárd országos prímásverseny gyıztes Csorba Erik országos prímásverseny II. helyezettje Csemer Roland országos prímásverseny II. helyezettje Kiss László országos zongoraverseny különdíjasa Ahhoz, hogy továbbra is biztosítani tudjuk ezt a szakmai színvonalat, újabb szereplési, rutinszerzési lehetıségeket kell szereznünk tanulóink számára. A szerepléseknek több, különbözı felmerülı költsége van (útiköltség, az elıadásokhoz a színpadi produkciók hang- és fénytechnikájának kifizetése, a táncosok számára jelmezek varratása, vásárlása, a zenészek számára a megfelelı minıségben szóló hangszerek biztosítása a produkció sikeréhez, stb.) Terveink között szerepel, hogy mint a népi cigányzene hagyományainak ápolói, eljuttatjuk ezt a kultúrát a kistérségekbe koncertet adunk és országos versenyeket szervezünk a kistérségi településeken, a gyızteseket pedig, felvételi vizsga nélkül felvesszük intézményünkbe. Ezzel segítjük hozzá az elmaradott településeken élı hátrányos helyzető roma fiatalokat a szakképzettség megszerzéséhez. Szeptember óta nem panaszkodhatunk a fellépések számát illetıleg, egyre gyakrabban kap felkérést mindkét tagozat a szereplésre, ahogyan az olvasható a fentebb lévı felsorolásban is.

6 Továbbtanulás, lemorzsolódás Az elızı év értékelése során megszületett új koncepció két oldalról közelíti meg az elıre lépést: Elindítottuk a zenei tagozaton a felsıfokú tanulmányokra való speciális felkészítést. A távlati célok között szerepel az intézmény fıiskolai akreditációjának megvalósítása. A népi cigányzenészként végzı tanulóink számára nincs ebben az irányban továbbtanulási lehetıség ezt csak mi teremthetjük meg, hiszen nálunk van kidolgozva ennek a szakképesítésnek az alap- és középfoka. Több tanulónk tesz felvételi vizsgát fıiskolára, illetve a zeneakadémia megfelelı hangszeres szakára a következı 1-2 évben. Külön felkészítı órákon vehetnek részt tanulóink a sikeres felkészülés érdekében, amelyet az iskola biztosít számukra. Iskolaérettség, tanulási képességek Elızı beszámolómhoz hasonlóan ugyanazt tudom írni errıl a témáról: integrált nevelés folyik intézményünkben, hiszen roma és nem roma tanulóink egy osztályba járnak a gimnáziumba, egy szakmai csoportban vesznek részt a mővészeti képzésben. A nyelvtani nehézségek és a szlovák általános iskola nagyon eltérı rendszere miatt szlovák tanulóink nagy hátránnyal kapcsolódnak be képzésünkbe. Felzárkóztatásukról tudtunk addig gondoskodni, amíg volt általános iskolai tagozatunk. Ennek megszőnésével ez a feladat a gimnáziumra, valamint a szakmát oktató tanárokra hárul. Mindannyian átérzik ennek a felelısségét. A gimnáziumban korrepetálást kapnak a rászorulók, egyéni hangszeres órából többen is dupla mennyiséget kapnak a jó minıségő felkészüléshez. BEIRATKOZÁS, BEFIZETÉS A 2008/2009-es tanév I. félévére a befizetési határidı: szeptember 15. Felelısök: tagozatvezetık, osztályfınökök, fıtárgy tanárok, gazdasági vezetı. A befizetések, a tanulók ki- és bejelentése a központi nyilvántartásban megtörtént. SZÜLİKKEL, TANULÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS A 2008/2009-as tanévben jól mőködik a Szülıi Tanács, és a Diákönkormányzat. A két szervezet részt vett a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai Program, az Intézményi Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv véleményezésében, alakításában, az iskola javára rendezett jótékonysági est szervezésében, rendezésében. A félév folyamán hivatalosan egy szülıi értekezletet és fogadóórát tartottunk, azonban a gyerekek minden fellépésére rendkívüli fogadóórát hirdettünk, valamint a nyílt napot nem pusztán felvételizıink számára rendeztük, hanem az iskolánkba járó gyerekek szülei számára. A szülıi értekezletek mindkét tagozaton egyre sikeresebbek, egyre több szülı tartja a kapcsolatot az iskolával. A zenei tagozaton sajnos még mindig nagyon alacsony az érdeklıdés a szülık részérıl a gyerekek tanulmányi elımenetele, magatartása iránt. Természetesen itt is van néhány szülı, aki segít a rendezvényeken, és nyomon követi gyermeke sorsát. Az esélyegyenlıségi programunk egyik rövid távú célja júniusára szépen teljesült: egyre több szülı érdeklıdését sikerült felkelteni az iskola programjai iránt a tanévzáró ünnepélyen nem fértünk el az intézmény színháztermében (erre még eddig nem volt példa). A visszajelzés nagyon pozitív mind a szülık, mind a gyerekek, mind a kollégák részérıl.

7 VEZETİI, SZAKMAI TANÜGY-IGAZGATÁSI ELLENİRZÉS szeptembere óta az iskola nem kapott még külsı ellenırzést. A Szakmai Minısítı Testületet januárjában szıdligeti telephelyünket is minısítette, kiterjesztette a Kiválóan megfelelt minısítést az iskola egészére. A tagozatvezetık látogatják szaktanáraink óráját, és írásos feljegyzést készítenek az órán szerzett tapasztalatokról. A vezetıség napi szinten állandó kapcsolatban áll egymással. Hetente egyeztetünk az elvégzendı feladatokról. ÖSSZEGZÉS: Ebben a tanévben már érzékelhetı az iskolavezetésnek az a törekvése, hogy a tanulók minél több szakmai rutinszerzésben részesülhessenek. Az iskola sok szereplési lehetıséget kap, a fellépési lehetıségek egy része a szülıknek köszönhetı, más része pedig a médiának, hivatalos és civil szervezeteknek egyaránt. Nagyobb az érdeklıdés szülıi oldalról is mindkét mővészeti ágban. A jótékonysági estet 2009 tavaszán is megrendezzük, tekintettel az elızı évi sikerre. A tanügyi dokumentumok sokkal rendezettebbé, áttekinthetıbbé váltak. Reményeink szerint az iskola anyagi helyzete is rendezıdik. A nyár folyamán elkezdıdött egy felújítási folyamat, reméljük, sikerül folytatni. Szakmai terveink elıkészítésére, minél elıbbi és hatékony megvalósításra törekszünk a jövıben is. Budapest, február 18. Tomasovszki Katalin igazgató

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI. BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév BESZÁMOLÓ 2013-2014. tanév 1. Az intézmény környezete, partnerek, változások A Tóth Aladár Zeneiskola a főváros kulturális központjában működik. Ez egyszerre jelent működésében előnyt és hátrányt. Előnyt

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése

Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Összhang" Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány Szolnok Óvoda u. 5. 5000 Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói ellenőrzése Az ellenőrzés időtartama: Az ellenőrzött időszak:

Részletesebben