A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Féléves elõfizetési díj Ft Ára: 7070 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM JANUÁR 4. TARTALOM 605 A Köz be szer zé sek Ta ná csa El nö ké nek tá jé koz ta tó ja a év re irány adó nem ze ti és egy sze rû köz be szer zé si ér ték ha tá rok ról HIRDETMÉNYEK Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re megküldött, a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir det mé nyek Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra 606 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal [100 db (a 8002/2007. szá mú MeHVM tá jé koz ta tó 6. sz. füg ge lé - ké ben meg ha tá ro zott) két kü lön bö zõ ka te gó ri á ba tar - to zó sze mély gép ko csi szállítása K. É /2007] 612 Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Zrt. (fõ vá ro si csa tor na re - konst ruk ció 2007/ II. ütem K. É /2007) 619 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság (vál lal ko zá si szer zõ dés / kazán be ren de zé sek be szer zé se a do ku - mentációban meghatározottak szerint K. É /2007) 625 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [szoft ver li ce ncek (MS) K. É /2007] 631 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság [szoft ver li cencek K. É /2007] 635 Ma gyar Ex port-im port Bank Zrt. (sze mély gép ko csi be - szer zése az Exim bank ré szé re K. É /2007) 641 Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. (aján la ti felhívás, 26. sz. fõ út km-szel vé nyek kö zöt ti sza - kasz négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvég - zé sé re K. É /2007) 647 Or szá gos Ko rá nyi TBC és Pul mo no ló gi ai In té zet [di gi tá - lis rönt gen- és fosz for le mez-ki ol va só be ren de zés be - szer zé se (SG-379) K. É /2007] 653 Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (Zala - egerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata köz - igazgatási területén mûködõ közvilágítási hálózat aktív ele me i nek üze mel te té se, kar ban tar tá sa, fel ügye le - te, ellenõrzése, és a közvilágítás aktív és passzív elemeinek bõvítése K. É /2007) Részvételi felhívás 660 BKSZ Budapesti KözlekedésSzervezõ Kht. (Budapest köz le ke dé si rend sze re fej lesz té si ter vé nek el ké szí té se K. É /2007) 666 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (az Ér di Új ság komp lex szer kesz tõi, ki adói te vé keny sé gé nek el lá tá sa K. É /2007) 672 ITDH Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej lesz té si Kht. (ITDH-alkalmazottak hivatalos utaztatása K. É /2007) 679 Kaposi Mór Oktató Kórház (or vos tech ni kai be ren de zé - sek kar ban tar tá sa K. É /2007) 685 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévõ Diákétkeztetési Kft. által mûködtetett konyhák alapanyagigényének ellátása a szerzõdés kö tés tõl számított egy évig K. É /2007) Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban 694 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (õr zés-vé dés K. É /2007) Tervpályázati kiírás 698 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zsol nay Kul - tu rá lis Ne gyed tervp ályá zat K. É /2007)

2 602 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám Mó do sí tás 702 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal Észak-ma gyar or - szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (az APEH Észak-ma - gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga te lep he lyeire be - ér ke zõ adó be val lá sok, adat szol gál ta tá si és egyéb bizony la tok szá mí tó gé pes nyil ván tar tás ba vé tele, adata inak rög zí té se, a fel dol go zás hoz kapcsolódó ügyvi - teli munkák elvégzése K. É /2007) 705 Ma gyar Pos ta Zrt. Be szer zé si és El lá tá si Szol gál ta tó Köz pont mó do sí tá sa (a ok tó ber 17-én, K. É /2007 szá mon meg je lent elõ mi nõ sí té si rendszer egyes ága za tok ban mó do sí tá sa K. É /2007) 708 Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. (56. sz. fõ út 23,0 31,9 és 39,6 61,2 km-sz. kö zöt ti sza ka szá nak útés hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá kap cso ló dó meg ha tá ro zott mun kák ki vi te lezése tár - gyú aján la ti fel hí vás 2. módosítása K. É /2007) Vissza vo nás 714 Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Zrt. (táv hõ ve ze té ki tech - no ló gi ai sze re lé si, hely re ál lí tá si és ál ta lá nos ja ví tá si munkák K. É /2007) A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények Rész vé te li fel hí vás gyor sí tott tár gya lá sos el já rás meg in dí tá sá ra 720 Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga (la ká - sok vá sár lá sa K. É /2007) Rész vé te li fel hí vás gyor sí tott meg hí vá sos el já rás meg in dí tá sá ra 725 Haj dú-bi har Me gyei Ön kor mány zata (la kás ott ho nok épí té se Ko má di ban K. É /2007) 729 Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat (Pa nel Plusz VI II. cso mag K. É /2007) Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása 736 Ba jai Kór ház [õr zés-vé del mi szol gál ta tás be szer zé se (meg ren de lé se) (SG-342) K. É /2007] 740 Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la (a BGF épü le te i nek vil - lamosenergia-ellátása évben K. É /2007) 744 Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za ta (or vo si ügye let K. É /2007) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása 749 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga (a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá gá ra be - ér ke zõ be val lá sok, egyéb nyom tat vá nyok és adat la - pok rög zí té se, kap cso ló dó ad mi niszt ra tív fel ada tok el vég zé se K. É /2007) 754 Bu da pest XII. Ke rü let Hegy vi dék Ön kor mány zata (XII. ke rü let, faültetés K. É /2007) 759 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (XII. kerületi útfelújítások tervezése K. É /2007) 763 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um (nyomdai szolgáltatás K. É /2007) 767 Gyen gén lá tók Ál ta lá nos Is ko lá ja Egy sé ges Gyógy pe da - gó gi ai Mód szer ta ni In téz mé nye [szál lí tá si szer zõ dés ha tá lya alatt és alap ján, az aján lat té te li do ku men tá - ci ó ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti, a lá tás sé rül tek ol - va sás-írását se gí tõ spe ci á lis esz kö zök (op ti kai se géd - esz kö zök) ki szál lí tá sa K. É /2007] 771 Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei He té nyi Gé za Kór - ház-ren de lõ in té zet [se bé sze ti var ró anya gok beszer - zése (SG-326) K. É /2007] 777 Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za ta (te le pü lés ren de zé si terv és épí té si sza bály zat fe lül vizs gá la ta K. É /2007) 780 Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta Egész - ségügyi Gondnoksága (szállítási szolgáltatás K. É /2007) 784 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (is ko la - tej-be szer zés I. fél évé re K. É /2007) Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra 788 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (XII. kerületi épületkarbantartás és hibaelhárítás K. É /2007) 793 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hajdú- Bihar megyei hulladékgazdálkodási program rekul - ti vá ció K. É /2007) 801 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10 db iparosított technológiával épült lakóépület energiata - ka ré kos fel újí tá sa K. É /2007) 809 Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei He té nyi Gé za Kór - ház-ren de lõ in té zet [egyszer használatos izoláló szettek be szer zé se (SG-321) K. É /2007] 815 Mór Város Önkormányzata (út-, járda-, parkolófelújí - tás, -épí tés K. É /2007) 821 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház (ve szé lyes hul la dék begyûjtése, elszállítása, ártalmatlanítása K. É /2007) 825 Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Pa - rancsnoksága (Vám és Pénz ügy õr ség egyes ob jek tu - mainak karbantartása K. É /2007) 831 Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-al föl di Re gi o ná lis Pa - rancs nok sá ga (nyí lás zá rók cse ré je K. É /2007) 836 Ve len cei-tó Kör nyé ki Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás (szú nyoggyé rí té si mun kák vég zé se évek - ben K. É /2007) Ajánlati felhívás egyes ágazatokban 842 Deb re ce ni Hõ szol gál ta tó Zrt. (Deb re cen, Fé nyes ud - vari-lakótelep táv hõ kör zet ben 35 db fû té si-hasz ná la - ti me leg víz-ter me lõ hõ köz pont gé pé sze ti, vil la mos és mû sze rész be ren de zé se i nek épí té se, táv fel ügye let re va ló csat la koz ta tá sa, táv fû té si ve ze té kek fel újí tá sa, épí té se, sze rel vé nyek be épí té se K. É /2007) 847 Deb re ce ni Víz mû Zrt. (po li elekt ro lit be szer zése K. É /2007)

3 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 603 EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl 852 Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Egészség - ügyi Szol gá lat (rész le ges fel újí tá si mun kák a szolgálat Tölgy fa ut cai épü le té ben K. É /2007) 854 Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Zrt. (aján lat ké rõ ré szé re vé dõ ru hák be szer zé se K. É /2007) 857 Hu mán szol gál ta tó Köz pont (köz ét kez te tés 2 év idõ - tartamra: reg ge li, ebéd, va cso ra ki szál lí tás sal K. É /2007) 859 Ma gyar Tu riz mus Zrt. (hir de té sek és PR-anya gok meg - je len te té se a kül föl di nyom ta tott, elekt ro ni kus és köz - te rü le ti mé di á ban K. É /2007) 861 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (vi zu á lis és hangos utas tá jé koz ta tó be ren de zé sek be szer zé se és te le pí té se tár gyú tá jé koz ta tó az el já rás eredményérõl K. É /2007) 865 Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga (kö - telezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás K. É /2007) Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl 868 Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Egész ség - ügyi Szol gá lat (a Bu da pest II. ker. Tölgy fa ut ca 10. szám alat ti ren de lõ in té zet ka zán ja i hoz tar to zó füst - el ve ze tõ rend szer élet ve szély te le ní té se K. É /2007) 868 Ceg léd Vá ros Ön kor mány za ta (Ceg léd Vá ros Ön kor - mány za ta szenny víz csa tor na-há ló zat épí té si be ru há - zá sá hoz kap cso ló dó mar ke ting kom mu ni ká ci ós fel - ada tok K. É /2007) 869 Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (a budapesti János utcai és a tatabányai munkaügyi kirendeltség épületé - ben ki ala kí tás ra ke rü lõ ügy fél szol gá la ti öninformációs tér építési munkáival kapcsolatban felmerülõ ki - egé szí tõ épí té si-ki vi te le zé si munkák ellátása K. É /2007) 869 Ka lo csa Vá ros Ön kor mány zata Kór ház-ren de lõ in té zet (gyógy sze rek és in fú zi ós ol da tok K. É /2007) 870 Ka lo csa Vá ros Ön kor mány zata Kór ház-ren de lõ in té zet (gyógy sze rek és in fú zi ós ol da tok K. É /2007) 870 Ka lo csa Vá ros Ön kor mány zata Kór ház-ren de lõ in té zet (gyógy sze rek és in fú zi ós ol da tok K. É /2007) 871 Ka lo csa Vá ros Ön kor mány zata Kór ház-ren de lõ in té zet (gyógy sze rek és in fú zi ós ol da tok K. É /2007) 871 Ka lo csa Vá ros Ön kor mány zata Kór ház-ren de lõ in té zet (gyógy sze rek és in fú zi ós ol da tok K. É /2007) 872 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (a KVI mé diafoglalási és vá sár lá si fel ada tai, va la mint hoz zá kap csolódó ügy - nö ki szol gál ta tá sok tár gyá ban K. É /2007) 873 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (KVI va gyonkezelésé - ben lé võ in gat la nok va gyon biz to sí tá sa, gép jármûvek cas co- és fe le lõs ség biz to sí tá sa, mun kál ta tói általános és fe le lõs ség biz to sí tás K. É /2007) 873 Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (Bu da pest XII., 10867/6 hely raj zi szá mon nyil ván tar tott, ter mé szet ben a Buda pest XII. ke rü let Bu da ke szi út 36/B szám alatt ta lál - ha tó in gat lan meg vá sár lá sa tárgyában K. É /2007) 874 Kö zép-bé ké si Tér sé gi In teg rált Szak kép zõ Köz pont Köz - pon ti In téz mé nye (a Közép-békési TISZK épületegyüt - tesének, valamint a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképzõ Iskola és Kollégium tanmûhelye i nek ter ve zé se és kivitelezése K. É /2007) 875 MÁV Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. Be szer zé si és Kész let - gazdálkodási Szolgáltató Egység (áramforrások bizto - sí tá sa K. É /2007) 875 MÁV Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. Be szer zé si és Kész let - gazdálkodási Szolgáltató Egység (szárazon töltött savas indítóakkumulátorok K. É /2007) 876 Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. (tájékoztató az M7 au tó pá lya esz te reg nyei mér nök sé gi te lep ki vi te le zé se tárgyú szerzõdés teljesítésérõl K. É /2007) 877 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok, Mátyás király út Városmajor út közlekedésbiztonsági ke rék pá rút épí té se vál lal ko zá si szer zõ dé sé nek a tel - je sí té se K. É /2007) 877 Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga (a Vám- és Pénz ügy õr ség egyes bu da pes ti és Bu da pest kör nyé ki ob jek tu ma i nak kli ma ti zá lá sa K. É /2007) 878 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí - tott technológiával épült lakóépületben energiataka - ré kos sá got ered mé nye zõ fel újí tás vég zé se Veszp rém, Eg ry u. 1. épü let esetében K. É /2007) 879 Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta (ipa ro - sí tott tech no ló gi á val épült la kó épü let ben ener gia ta - ka ré kos sá got ered mé nye zõ fel újí tás vég zé se Veszp - rém, Dam ja nich u. 4/C-D. épü let ese té ben K. É /2007) Tájékoztató a szerzõdés módosításáról 880 Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. (tá jé koz ta tó az M7 au tó pá lya esz te reg nyei mér nök sé gi te lep ki vi te le - zése tárgyú szerzõdés módosításáról K. É /2007) 880 Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. [tájékoztató Budapest-Ke len föld (bez.) Tárnok (bez.) vonalszakasz ter - vezési munkái tárgyú szerzõdés módosításáról K. É /2007] 881 Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. (tá jé koz ta tó Ene se te le pü lés el ke rü lés ki vi te li ter ve el ké szí té se tár gyú ter - vezési szerzõdés módosításáról K. É /2007) He lye sbí tés 883 Sze ge di Tu do mány egye tem helyesbítés (a Közbeszer - zési Értesítõ 146. számában, december 28-án, K. É /2007 szám alatt meg je lent rész vé te li fel - hí vás he lyes bí té se K. É /2007) Módosítás 884 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõben november 14-én meg je lent K. É /2007 szá mú aján la ti fel hí vás módosí tása K. É /2007)

4 604 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI 886 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a PAUKER Kft. jogorvoslati kérelme a Magyar Turiz mus Zrt. köz be szer zé si el já rá sa ellen K. É /2007) 890 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Fõ nix SOS Zrt. jog or vos la ti ké rel me a Ma gyar Pos - ta Zrt. köz be szer zé si el já rá sa ellen K. É /2007) 895 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a HC Del ta Kft. jog or vos la ti ké rel me a Nyugat-ma - gyar or szá gi Egye tem köz be szer zé si el já rá sa ellen K. É /2007) 906 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (az OMS-HUNGÁRIA Kft. jogorvoslati kérelme Szentes Város Önkormányzatának közbeszerzési el - já rá sa ellen K. É /2007) 913 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Max Fut ure Kft. jog or vos la ti ké rel me a Központi Pénz ügyi és Szer zõ dés kö té si Egy ség köz be szer zé si el - já rá sa ellen K. É /2007) 916 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Sta bil-bau 21. Kft. jog or vos la ti ké rel me a Szolnok Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta köz be szerzési el - já rá sa ellen K. É /2007) 920 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Dön tõ bi zott ság el nö ke ál tal hi va tal ból kezdemé - nye zett jog or vos la ti el já rás az APEH köz beszerzési eljárása ellen K. É /2007) 924 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Fe hér Ab lak Kft. jog or vos la ti ké rel me a Józsefvá - ro si VI II/6. La kás fenn tar tó Szö vet ke zet köz beszerzési eljárása ellen K. É /2007) 928 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Rev co lor Bau Kft. jog or vos la ti ké rel me a Kelenföl - di 5. Szá mú La kás fenn tar tó Szö vet ke zet köz beszerzési el já rá sa ellen K. É /2007) 933 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (az EMAB Mélyépítõ Zrt. jogorvoslati kérelme a Buda pest Fõ vá ros XIV. Ke rü let Zug ló Ön kor mány za ta köz be szer zé si el já rá sa ellen K. É /2007) 935 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság [az AB BOTT La bo ra to ri es (Ma gyar or szág) Kft. jog - or vos la ti ké rel me a Petz Ala dár Me gyei Ok tató Kór - ház köz be szer zé si eljárása ellen K. É /2007] 942 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a GTS-Da ta net Táv köz lé si Kft. jog or vos la ti kérelme a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség köz be szer zé si eljárása ellen K. É /2007) 949 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Mély épí tõ Bu da pest Kft. jog or vos la ti kérelme a Bu da pest Air port Bu da pest-fe ri hegy Nem zet kö zi Re - pü lõ tér Üze mel te tõ Rt. köz be szer zé si eljárása ellen K. É /2007) 954 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi - zottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogor - voslati eljárás a Szent István Egyetem közbeszerzési eljárása ellen K. É /2007) 957 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi - zottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogor - voslati eljárás a Mol Földgázszállító Zrt. közbeszerzési eljárása ellen K. É /2007) 961 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi - zottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogor - voslati eljárás a Veszprém Megyei Önkormányzat köz be szer zé si eljárása ellen K. É /2007) 965 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott - ság (a Ca nor-in ter na ti o nal Kft. I. r. és a Con sul gal Hun ga ria Kft. II. r. ké rel me zõ jog or vos la ti ké rel me a Gyõr Nagy tér sé gi Hul la dék gaz dál ko dá si Ön kor - mány za ti Tár su lás köz be szer zé si el já rá sa el len K. É /2007) 971 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (az Al ter ra BAU Kft. és a De vex Kft. jog or vos la ti ké - relmére indult jogorvoslati eljárás az OLLÉ Prog - ramiroda Kht. közbeszerzési eljárása, továbbá a GRA NUF LEX Kft., va la mint a Né meth és Társa Kft. ellen K. É /2007) 983 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság (a De po na Kft. és a SA DE Ma gyar or szág Kft. ké rel - mére indult jogorvoslati eljárás az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minõségének Javításáért ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen K. É /2007) BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK 992 Fõvárosi Bíróság 19.K /2006/4. számú ítélete (K. É /2007) 997 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf /2007/3. számú ítélete (K. É /2007) 999 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf /2007/6. számú ítélete (K. É /2007) 1000 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf /2007/5. számú ítélete (K. É /2007) 1002 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf /2007/3. számú ítélete (K. É /2007) 1005 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf /2007/9. számú ítélete (K. É /2007) 1007 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf /2007/4. számú ítélete (K. É /2007) 1009 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf /2007/6. számú ítélete (K. É /2007)

5 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 605 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a évre irányadó nemzeti és egyszerû közbeszerzési értékhatárokról (K. É évi 1. szám, ja nu ár 2.) A nemzeti és az egyszerû eljárásrend tekintetében ja nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-éig irány adó köz be szer zé - si ér ték ha tá rok az aláb bi ak: a Kbt. VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban (a klasszi kus aján lat - kérõk nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzései) a köz - be szer zé sek rõl szóló évi CXXIX. tör vény (a to váb - bi ak ban: Kbt.) ának (1) be kez dé se és a Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve té sé rõl szóló évi CLXIX. tör vény 91. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben: árubeszerzés esetében: 30 millió forint; épí té si be ru há zás ese té ben: 90 mil lió fo rint; épí té si kon cesszió ese té ben: 100 mil lió fo rint; szol gál ta tás meg ren de lé se ese té ben: 25 mil lió fo rint; szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben: 25 mil lió fo rint; a Kbt. VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban (a köz szol gál ta tók nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzései) a Kbt ának (1) be kez dé se és a Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve té sé rõl szóló évi CLXIX. tör vény 91. -ának (2) be kez dé se sze rint: árubeszerzés esetében: 50 millió forint; épí té si be ru há zás ese té ben: 100 mil lió fo rint; szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint; a Kbt. ne gye dik rész e al kal ma zá sá ban (a klasszi kus aján - latkérõk egyszerû eljárásrend szerinti közbeszerzései) a Kbt ának (1) be kez dé se és a Ma gyar Köz tár sa ság évi költ ség ve té sé rõl szóló évi CLXIX. tör - vény 91. -ának (3) be kez dé se ér tel mé ben: árubeszerzés esetében: 8 millió forint; épí té si be ru há zás ese té ben: 15 mil lió fo rint; szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint. A kö zös sé gi el já rás rend ben al kal ma zan dó ér ték ha tá rok - ról szóló tá jé koz ta tást a Köz be szer zé sek Ta ná csa El nö ké - nek ko ráb bi tá jé koz ta tó ja tar tal maz za, mely a Köz be szer zé - si Ér te sí tõ évi 146. szá má ban, de cem ber 28-án je - len t meg.

6 606 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám HIR DET MÉ NYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött, a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (20556/2007) I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK) Hi va ta los név: Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal Pos tai cím: Szé che nyi u. 2. Vá ros/köz ség: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1054 Ország: Magyarország Kap cso lat tar tá si pont(ok): Címzett: közbeszerzési iroda Te le fon: +36-1/ /5532/5153 Fax: +36-1/ Internetcím(ek) (adott eset ben) Az ajánlatkérõ általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖ - VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be - széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is) Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: X Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE - ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X I.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA ÉS FÕ TEVÉKENY - SÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik: X Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal: Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: Közjogi szervezet: Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet: Egyéb (nevezze meg): Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: Védelem: Köz rend és biz ton ság: Környezetvédelem: Gazdasági és pénzügyek: X Egész ség ügy: Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció: Szociális védelem: Sza bad idõ, kul tú ra és val lás: Ok ta tás: Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérõ más ajánlatkérõk nevében folytatja a közbe - szerzési eljárást? II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye [Csak egy ka te gó ri át vá lasszon áru be szer zés vagy szol gál - ta tás, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be - szerzés(ei) tárgyának] a) Építési beruházás: Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: A tel je sí tés he lye: NUTS-kód: b) Árubeszerzés: X Adásvétel: X Lí zing: Bér let: Részletvétel: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: A tel je sí tés he lye: APEH Központi Hivatala, valamint 8 regionális igazgatósága NUTS-kód: HU101 c) Szolgáltatásmegrendelés: Szol gál ta tá si ka te gó ria: (Az szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A tel je sí tés he lye: NUTS-kód: II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul Közbeszerzés megvalósítása: X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: Keretmegállapodás megkötése: II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott esetben) Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: Keretmegállapodás egy ajánlattevõvel: A tervezett keretmegállapodás résztvevõinek létszáma vagy (adott eset ben) maximális létszáma

7 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 607 A keretmegállapodás idõtartama: Idõ tar tam év(ek)ben: vagy hó nap(ok)ban: In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg ál la po dás idõ - tartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idõtartamára vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak számokkal): Be csült ér ték áfa nél kül: Pénznem: Vagy: és kö zött Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendõ szerzõdések érté - ke és gya ko ri sá ga (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya Személygépkocsik szállítása az APEH és intézményei ré - szére. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): II.1.7) A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) ha - tálya alá tartozik-e? Igen: X II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Igen: X Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je - löl jön be): egy rész re: egy vagy több rész re: X valamennyi részre: II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL - KALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott eset ben, va la mennyi részt és opciót beleértve) 100 db (a 8002/2007. szá mú MeHVM tá jé koz ta tó 6. sz. füg - ge lé ké ben meg ha tá ro zott) két kü lön bö zõ ka te gó ri á ba tar to zó személygépkocsi szállítása, mely mennyiségtõl ajánlatkérõ ka - te gó ri án ként + 30%-kal el tér het. Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak számokkal): Pénznem: Vagy: és kö zött Pénznem: II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben) Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je: hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és kö zött Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlõdõ jellegû szerzõdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzõdések tervezett idejét: hó na pok ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: 110 (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés / / (nap/hó/év) befejezés / / (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlatkérõ a szerzõdést biztosító mellékkötelezettségként ké se del mi, hi bás tel je sí té si, va la mint meg hi ú su lá si köt bér meg - fizetését írja elõ a dokumentációban meghatározottak szerint. Valamennyi megajánlott gépkocsira és kiegészítõ felszerelé - se i re vo nat ko zó an kö ve tel mény a mi ni má lis 3 év re, vagy 100 ezer km-re (ame lyik elõbb tel je sül) ér vé nyes tel jes kö rû ga - rancia biztosítása. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Az ellenérték kiegyenlítése a jármû átadását követõen, számla alapján a teljesítés igazolásától számított 30 naptári napon be lül át uta lás sal tör té nik a MÁK szá mú számlájáról, figyelemmel a Kbt ban foglaltakra, melyet a kör be tar to zá sok mér sék lé se cél já ból tör té nõ tör vény mó do sí - tá sok ról szó ló évi LXXVI II. tör vény mó do sí tott. Számlázási cím: APEH, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzõdés teljesítésére egyéb kü - lön le ges fel té te lek? (adott eset ben) Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/a részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá - so kat is Az elõírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a meg kö ve telt iga zo lá si mód: Aján lat te võ il let ve al vál lal ko zó, aki a Kbt. 60. (1) be - kezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Aján lat te võ vagy a Kbt. 71. (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki a Kbt. 62. (1) be kez dé sé ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az el já rás ban nem ve het részt a Kbt. 66. (2) be kez dé se, valamint a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti szervezet, amely a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alatt áll. Aján lat te võ nek, a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin - ti al vál lal ko zó já nak a Kbt. 63. (2) (6) be kez dé sei, a

8 608 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám Kbt. 66. (2) be kez dé se és a Kbt. 67. (4) be kez dé se sze - rin ti szer ve zet nek a Kbt. 63. (7) be kez dé se sze rint kell nyi lat koz ni és iga zol ni, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok ha tá lya alá, fi gye - lemmel a Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékozta - tó já ban fog lal tak ra. (K. É. 23. szám, feb ru ár 23.) Kö zös aján lat té tel ese tén a ki zá ró okok ra vo nat ko zó nyi lat - ko za tot a kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön csa tol ni kell. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkö - ve telt iga zo lá si mód: Aján lat te võ, il let ve a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó cég ki vo na tá ban fel tün te tett va la mennyi számlavezetõ pénzintézetének az ajánlattételi határidõt meg - elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa ere de ti, vagy hi te les másolati példányban a fizetõképességük megállapítására az aláb bi tar ta lom mal: a számla/számlák/alszámlák száma, megnyitásuk idõ - pont ja aján lat te võ, il let ve a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rinti alvállalkozó számláján/számláin, alszámláin a nyi - lat ko zat té telt meg elõ zõ egy év ben (12 hó nap ban) volt-e sor ban ál ló té tel, ha igen, mi kor és mi lyen idõ tar tam mal. Aján lat te võ, il let ve a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nyi lat ko za ta a 2005., évi mér - leg szerinti eredményérõl eredeti vagy hiteles másolati pél dány ban. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott eset ben): Al kal mat lan az aján lat te võ, il let ve a Kbt. 71. (1) be kez - dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, ha bár mely pénz for - galmi számláján/alszámláján a nyilatkozattételt megelõzõ egy év ben (12 hó nap ban) há rom nál több al ka lom mal volt 60 na pot meg ha la dó sor ban ál ló té te le. Al kal mat lan az aján lat te võ, il let ve a Kbt. 71. (1) be kez - dés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha mérleg szerinti ered mé nye 2005., évek bár me lyi ké ben ne ga tív ered mé nyû volt. Ezen alkalmassági szempontok esetében ajánlattevõnek és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak kü - lön-kü lön kell meg fe lel ni. III.2.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkö - ve telt iga zo lá si mód: Aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nyi lat ko za ta az elõ zõ 3 év (2005., 2006., 2007.) legjelentõsebb, a közbeszerzés tárgya (személygépkocsik szállítása) szerinti szolgáltatásainak ismerteté - sével (legalább a teljesítés ideje, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellen - szolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, valamint a referenciát adó személy nevének és telefonszámának megjelölésével). A referenci á kat a Kbt. 68. (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell iga zol ni. Te vé keny sé gé re vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít - vány hiteles másolati példányával, figyelemmel a Kbt. 68. (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott eset ben): Alkalmatlan az ajánlattevõ, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, amennyi ben az el múlt 3 év ben (2005., 2006., 2007.) nem ren del ke zik leg alább: az I. és II. rész tel je sí tés vo nat ko zá sá ban, rész tel je sí té - sen ként egy, mi ni mum 10 db, egy szer zõ dés alap ján, az F sz. ál la mi nor ma tí va 5-ös, il let ve az F sz. ál la mi nor ma tí va 6-os ka te gó ri á já ba tar - to zó sze mély gép ko csi szál lí tá sá ra vo nat ko zó referen - ciával. Al kal mat lan az aján lat te võ, il let ve a Kbt. 71. (1) be kez - dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, amennyi ben nem ren - del ke zik ke res ke del mi te vé keny ség re vo nat ko zó an is mert ta nú sí tó tól szár ma zó mi nõ ség biz to sí tá si (ISO 9001 vagy az zal egyen ér té kû) ta nú sít vánnyal [Kbt. 67. (1) be kez - dés e) pont ja]. Ezen alkalmassági szempontok esetében ajánlattevõnek és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak együttesen kell megfelelni. III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben) A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?: A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra - mok ke re té ben tör té nik: III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ személyek nevét és kép - zettségét? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt: X Meg hí vá sos: Gyor sí tott meg hí vá sos: A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos: Megtörtént-e már a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni. Gyor sí tott tár gya lá sos: A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd:

9 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 609 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (meg hí vá sos és tár gya lá sos eljárás, illetve versenypárbeszéd esetén) Létszám: vagy: mi ni mum és (adott eset ben) maximum A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív szem pon tok: IV.1.3) Az ajánlattevõk létszámának csökkentése a tárgya - lás vagy a versenypárbeszéd során (tár gya lá sos el já rás, ver - seny pár be széd) Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást an nak ér de ké ben, hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok, il - letve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy: Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze - rint: X Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a részszempon - to kat sú lyo zás sal vagy ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le - he tõ ség csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni): A dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetõben meghatározott szem pon tok: X IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e? Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl (ha szükséges): IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott eset ben): KÖZB-030/2007. IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té - tel re sor ke rült-e? Igen vá lasz ese tén: Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: A hir det mény szá ma a H. L.-ben: /S - / / (nap/hó/év) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben) Hir det mény szá ma a H. L.-ben: /S - / / (nap/hó/év) Hir det mény szá ma a H. L.-ben: /S - / / (nap/hó/év) IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR kivételével) vagy is mer te tõk (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének fel té te lei A dokumentáció beszerzésének határideje: Dá tum: 14/02/2008 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? Igen: X Igen vá lasz ese tén: Ár (szá mok kal): áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció számla ellené - ben kész pén zért meg vá sá rol ha tó az I.1) pont ban meg ha tá ro zott he lyen mun ka na po kon órá ig, az aján lat té tel nap ján órá ig. IV.3.4) Az ajánlattételi határidõ, illetve a részvételi határidõ Dá tum: 14/02/2008 (nap/hó/év) Idõ pont: óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el - já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén) Dá tum: / / (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok, il let - ve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.7) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén) / / -ig (nap/hó/év) vagy: hó nap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dá tum: 14/02/2008 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely (adott eset ben): Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, 1054 Bu da pest, Szé che nyi u. 2. A épü let fszt. 20-as tár gya ló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott eset ben) Igen: X Aján lat ké rõ a bon tás ra a Kbt. 80. (2) be kez dé sé ben ne ve sí - tett sze mé lye ken kí vül mást nem hív meg. VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E? (adott eset ben) Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek ter ve zett ide je: VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO - ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP - CSO LA TOS? Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott eset ben) 1. Ajánlatkérõ az ajánlattevõk alkalmassági feltételeit és igazolás módját a minõsített ajánlattevõk jegyzékéhez képest szi go rúb ban ha tá roz ta meg.

10 610 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám 2. A do ku men tá ció je len fel hí vás I.1) pont já ban meghatáro - zott he lyen, mun ka na po kon órá ig, az ajánlattétel nap ján órá ig, va la mint a Kbt. 54. (4) be kez dés ben fog - laltak szerint vehetõ át. 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: feb ru ár 21., He lye: Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, 1054 Bu da pest, Szé che - nyi u. 2., A épü let fszt. 20-as tár gya ló 4. A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: feb ru ár Aján lat te võ re, il let ve Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó ra vo nat ko zó an az aláb bi do ku men tu mok eredeti vagy hiteles másolati példányait az ajánlathoz kell csatol ni: az aján lat té tel idõ pont já ban fenn ál ló ál la po tot tük rö zõ, az aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi cégkivonatának eredeti vagy hiteles másolati példányát. Amennyiben módosítási kérelem elbírálása van folyamat - ban, úgy annak érkeztetõbélyegzõvel ellátott másolatát is csa tol ni kell a cég ki vo nat hoz; jelen eljárásban cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolati példányát a cég - ki vo nat ban fog lal tak sze rint. Amennyi ben meg ha tal ma - zott jár el az el já rás so rán, úgy a meg ha tal ma zást is csa tol - ni kell az aján lat hoz, mely nek tar tal maz ni kell a meg ha tal - mazott aláírását. 6. Aján lat te võ nyi lat ko za tát a Kbt. 70. (1) be kez dés, va la - mint a 71. (1) és (3) be kez dé se i ben fog lal tak ra, ere de ti vagy hi te les má so la ti pél dány ban. 7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a kö - zös aján la tot be nyúj tók kö zöt ti meg ál la po dást, mely rész le te - sen rendelkezik a felelõsség, a feladatmegosztás, a képviselet kérdéseirõl. 8. Aján lat ké rõ fel hív ja aján lat te võk fi gyel mét a Kbt. 70. (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra. 9. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerûen aláírva, 4 példányban (1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben azo nos má so la ti pél dány), ron cso lás men te sen nem bont ha tó kö tés ben, min den tar ta lom mal ren del ke zõ ol dal fo lya ma tos ol - dalszámozásával és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellát - va, számozott tartalomjegyzékkel, zárt borítékban, az ajánlatte - võ ne vé nek és szék he lyé nek, APEH sze mély gép ko csik be - szerzése és Határidõ elõtt nem bontható fel feliratok csomago lá son tör té nõ fel tün te té sé vel kell be nyúj ta ni. A be nyúj tott pél dá nyok bo rí tó lap ján fel kell tün tet ni az ere de ti, il le tõ leg a másolat feliratot, valamint az ajánlattevõ nevét, székhelyét, a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, tele - fon- és fax szá mát. Amennyi ben az ere de ti és a má so la ti pél dány kö zött el té rés van, az ere de ti pél dány az irány adó. A pos tán fel adott kül de mé nyen fel kell tün tet ni Ik ta tó ban nem bont ha tó fel, azon nal a cím zett hez kell to váb bí ta ni. 10. Az ajánlathoz csatolni kell az értelemszerûen kitöltött szerzõdéstervezetet, melyet az eredeti ajánlathoz egy példányban CD-n vagy flo pin is mel lé kel ni kell. 11. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tárgy szerinti feladat teljesítését a cégki - vo nat ban sze rep lõ te vé keny sé gi kö rök kö zül me lyek re ala poz - va vállalja. Amennyiben a cégkivonat nem tartalmazza a be - szerzés tárgya (gépjármû-kereskedelem) szerinti tevékenységi kört, úgy az aján lat ér vény te len. 12. A hi ány pót lás le he tõ sé ge a Kbt. 83. (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra tel jes kör ben biz to sí tott. 13. Va la mennyi meg aján lott gép ko csi ra és ki egé szí tõ fel - szereléseire vonatkozóan követelmény a minimális 3 évre, vagy 100 ezer km-re (ame lyik elõbb tel je sül) ér vé nyes tel jes kö rû ga ran cia biz to sí tá sa. 14. To váb bi kö ve tel mény, hogy a tel jes kö rû ga ran ci á lis és ga ran ci á lis idõn tú li ja ví tás Bu da pes ten és me gyén ként leg - alább egy hi va ta los már ka szer viz ben biz to sí tott le gyen. Amennyi ben a gyárt mány nak van 24 órás ma gyar or szá gi mo bil szervizszolgáltatása, abban az esetben ettõl el lehet tekinteni. A bu da pes ti hi va ta los már ka szer viz Pest me gye i nek el fo gad ha tó. 15. A meg aján lott jár mû vek nek meg kell fe lel ni ük a 8002/2007. sz. MeHVM tá jé koz ta tó 6. sz. mel lék le tét ké pe zõ szá mú ál la mi nor ma tí vá ban fog lal tak fi gye lem be - vétele mellett az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek. 16. A szerzõdés teljesítése során kizárólag a Nemzeti Közle - ke dé si Ha tó ság ál tal ki adott tí pus bi zo nyít vánnyal ren del ke zõ személygépkocsi szállítható. Ennek igazolására az ajánlathoz csa tol ni kell a tí pus bi zo nyít vány elõ lap já nak, a ha tó ság ha tá ro - zatának és indokolásának másolatát. 17. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott személygépko - csira jellemzõ mûszaki adatokat (motoradatok, csomagtér szélessége, magassága, mélysége, stb.) tartalmazó prospektust, vagy pros pek tust és váz lat raj zot (amennyi ben a pros pek tus nem tartalmazza a csomagtér cm-ben vagy mm-ben meghatáro - zott méreteit, úgy az ajánlatkérõ elfogadja az arról készített, a szükséges méreteket bemutató vázlatrajzot is). 18. Egy adott rész tel je sí té sen be lül a gép ko csi kat kü lön bö - zõ, az ajánlati dokumentációban meghatározott felszereltségi cso ma gok kal kell szál lí ta ni. 19. Az ajánlatkérõ a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K. É. 84/2004) ajánlásának figyelembevételével az alábbiak szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit Az 1. Költ ség ele mek (ezen be lül az aján la ti ár és fo - gyasztás) bírálati részszempontok esetén a pontszámok arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes ajánla - tok ezen részszempont szerinti tartalmi elemét a rész - szem pon ton be lül a meg aján lott leg jobb (leg ol csóbb, leg - ki sebb) tar tal mi elem hez kell ará nyo sí ta ni oly mó don, hogy a leg jobb tar tal mi elem a rész szem pont ra a ma xi má - lis 10 pon tot kap ja, a töb bi aján lat azo nos tar tal mi ele mei ará nyo san ke ve seb bet. Az így ka pott pont szá mot kell a bí - rálati szempont súlyszámával megszorozni. A 2. Mû sza ki jel lem zõk (ezen be lül a kom bi nált jár mû-, kategória- és motorjellemzõk) bírálati részszempontok te - kintetében az ajánlatkérõ a dokumentációban elõírt és az aján lat te võ ál tal meg adott mû sza ki ada to kat a do ku men tá - cióban részletesen ismertetett hasznossági függvény alap - ján értékeli. Az adott mûszaki paraméter (tartalmi elem) hasz nos sá gá nak pont ér té két a hasz nos sá gi függ vény pon - tosan meghatározza. Az ajánlatkérõ elsõ lépésben a hasznossági függvény alapján megállapítja az egyes paraméterek (tartalmi elemek) hasznosságát kifejezõ pontértéket, majd az ily mó don ki szá mí tott pont ér té ke ket a meg adott szorzószámok figyelembevételével összegezi (a további - ak ban: össz pont szám). Az össz pont szá mok meg ha tá ro zá - sát követõen az értékelési pontszámot arányosítással kell kiszámítani. Ennek során az egyes ajánlatok ezen rész - szempontok szerinti tartalmi elemét (összpontszámot) a rész szem pon ton be lül meg aján lott leg jobb (leg ma ga sabb

11 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 611 összpontszámot elérõ) tartalmi elemhez kell arányosítani oly mó don, hogy a leg jobb tar tal mi elem a rész szem pont - ra a ma xi má lis 10 pon tot kap ja. Az így ka pott pont szá mot kell a súly szám mal meg szo roz ni. A vég sõ sor ren det az egyes bírálati szempontokra elért pontszámok összege ad - ja meg. Ad ha tó pont szám al só és fel sõ ha tá ra min den eset - ben Ha ajánlatkérõ az eredményhirdetésen a második leg - kedvezõbb ajánlatot megajánló ajánlattevõt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerzõdést a Kbt. 91. (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel. 21. Az el já rás nyel ve ma gyar. Ab ban az eset ben, ha va la - mely be adan dó do ku men tum nem ma gyar nyel vû, úgy azok a 24/1986. (VI. 26.) MT és a 7/1986. IM szá mú ren de le tek ben foglaltak figyelembevételével elkészített hiteles magyar for - dí tá sát is be kell csa tol ni az aján lat ba. 22. Aján lat ké rõ adó szá ma: A bírálati részszempontok és súlyszámok részteljesíté - sen ként: 1. rész tel je sí tés (F 01-00/5. ka te gó ria) rés szem pon tok súly szá mok 1. Költségelemek 45, Brut tó aján la ti ár (HUF) 38, Fo gyasz tás (li ter/100 km) 7,00 2. Mûszaki jellemzõk 55, Kom bi nált jár mû jel lem zõ 25, Kom bi nált ka te gó ria jel lem zõ 15, Kom bi nált mo tor jel lem zõk 15,00 2. rész tel je sí tés (F 01 00/6. ka te gó ria) rés szem pon tok súly szá mok 1. Költségelemek 52, Brut tó aján la ti ár (HUF) 40, Fo gyasz tás (li ter/100 km) 12,00 2. Mûszaki jellemzõk 48, Kom bi nált jár mû jel lem zõ 20, Kom bi nált ka te gó ria jel lem zõ 8, Kom bi nált mo tor jel lem zõk 20,00 VI.4) JOG OR VOS LA TI EL JÁ RÁS VI.4.1) A jog or vos la ti el já rást le bo nyo lí tó szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság Pos tai cím: Mar git krt. 85. Vá ros: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1024 Ország: Magyarország Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ E-ma il: In ter net cím (URL): A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben) Hi va ta los név: Pos tai cím: Város: Pos tai irá nyí tó szám: Ország: Telefon: Fax: E-ma il: In ter net cím (URL): VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa [kér jük ki töl te ni a VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot] A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko - zó pon tos in for má ció: a Kbt ában fog lal tak. VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in - formációk a következõ szervtõl szerezhetõ be Hi va ta los név: Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság Pos tai cím: Mar git krt. 85. Vá ros: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1024 Ország: Magyarország Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ E-ma il: In ter net cím (URL): VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 28/12/2007 (nap/hó/év) A. MEL LÉK LET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍME - KEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZ- HETÕK BE Hivatalos név: Pos tai cím: Város/Község: Pos tai irá nyí tó szám: Ország: Kap cso lat tar tá si pont(ok): Cím zett: Telefon: Fax: E-ma il: In ter net cím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHON- NAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTÕ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BE - SZER ZÉ SI REND SZER RE VO NAT KO ZÓK IS) BE SZE - REZ HE TÕK Hi va ta los név: Pos tai cím: Város/Község: Pos tai irá nyí tó szám: Ország: Kap cso lat tar tá si pont(ok): Cím zett: Telefon: Fax: E-ma il: In ter net cím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHO- VÁ AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Pos tai cím: Szé che nyi u. 2. Vá ros/köz ség: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1054 Ország: Magyarország

12 612 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám Kap cso lat tar tá si pont(ok): Cím zett: köz pon ti ik ta tó C épü let fszt. 16. Telefon: Fax: E-ma il: In ter net cím (URL): B. MEL LÉK LET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ szá ma: 1 MEG HA TÁ RO ZÁS: F szá mú ál la mi nor ma tí va 5. ka - tegóriájába sorolt személygépkocsik szállítása az APEH és intézményei számára. 1) A rész meghatározása: 1. részteljesítés: az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ és a 8002/2007. sz. MeHVM tá jé koz ta tó mel lék le tét ké pe zõ F szá mú ál la mi nor ma tí va 5. ka te gó ri á já ba so rol ha tó személygépkocsik szállítása. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 3) Mennyi ség: Az 1. részteljesítésben szállítandó személygépkocsik mennyi sé ge: 70 db + 30% Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak számokkal): Pénznem: Vagy: és kö zött. Pénznem: 4) A szerzõdés idõtartama vagy eltérõ kezdési/teljesítési ha - tár idõ fel tün te té se (adott eset ben) Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: 110 (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy kez dés: / / (nap/hó/év) befejezés: / / (nap/hó/év) 5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: Az ajánlatnak tartalmaznia kell kötelezõ opció jelleggel az alábbiakat: A meg aján lott tí pus 5 aj tós kom bi vál to za ta Az 5 ajtós kombiváltozat ajánlati árát Az au to ma ti kus lég kon di ci o ná ló be ren de zés fel árát. Ab - ban az eset ben, ha a meg aján lott tí pus ez zel ren del ke zik, ak kor ez az ér ték 0 Ft. Az aján lat te võ nek a kö te le zõ op ci ó ra vo nat ko zó an a ren de lé - si le he tõ sé get biz to sí ta ni kell. A kö te le zõ op ció hi á nyá ban az ajánlat érvénytelennek minõsül. Az ajánlatkérõ fenntartja a jo - got, hogy az eset le ges több let mennyi sé get mi lyen ka rosszé ri á - val rendeli meg. A RÉSZ szá ma: 2 MEG HA TÁ RO ZÁS: F szá mú ál la mi nor ma tí va 6. ka - tegóriájába sorolt személygépkocsik szállítása az APEH és intézményei számára. 1) A rész meghatározása: F szá mú ál la mi nor ma tí va 6. ka te gó ri á já ba so rol ha tó személygépkocsik szállítása az APEH és intézményei számára. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 3) Mennyi ség: Az 2. részteljesítésben szállítandó személygépkocsik mennyi sé ge: 30 db + 30% Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak számokkal): Pénznem: Vagy: és kö zött. Pénznem: 4) A szerzõdés idõtartama vagy eltérõ kezdési/teljesítési ha - tár idõ fel tün te té se (adott eset ben) Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: 110 (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy kez dés: / / (nap/hó/év) befejezés: / / (nap/hó/év) 5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: Az ajánlatnak tartalmaznia kell kötelezõ opció jelleggel az au to ma ti kus lég kon di ci o ná ló be ren de zés fel árát is. Ab ban az esetben, ha a megajánlott típus ezzel rendelkezik, akkor ez az ér ték 0 Ft. Az aján lat te võ nek a kö te le zõ op ci ó ra vo nat ko zó an a ren de lé si le he tõ sé get biz to sí ta ni kell. Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Zrt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (20498/2007) I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK) Hi va ta los név: Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Zrt. Pos tai cím: Asz ta los Sán dor u. 4. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kap cso lat tar tá si pont(ok) Címzett: Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ E-ma il: vi so Internetcím(ek) (adott eset ben) Az ajánlatkérõ általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖ - VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be - széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is) Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE - ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X

13 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 613 I.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA ÉS FÕ TEVÉKENY - SÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal: Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: Közjogi szervezet: Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet: Egyéb (nevezze meg): zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: X Védelem: Köz rend és biz ton ság: Környezetvédelem: Gazdasági és pénzügyek: Egész ség ügy: Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció: Szociális védelem: Sza bad idõ, kul tú ra és val lás: Ok ta tás: Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérõ más ajánlatkérõk nevében folytatja a közbe - szerzési eljárást? II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés Fõ vá ro si csa tor na re konst ruk ció 2007/II. ütem. II.1.2) A szerzõdés típusa, valamint a teljesítés helye [Csak egy ka te gó ri át vá lasszon áru be szer zés vagy szol gál - ta tás, ame lyik leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be - szerzés(ei) tárgyának] a) Építési beruházás: X Ki vi te le zés: X Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: A tel je sí tés he lye: Budapest közigazgatási területe NUTS-kód: HU101 b) Árubeszerzés: Adásvétel: Lí zing: Bér let: Részletvétel: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: A tel je sí tés he lye: NUTS-kód: c) Szolgáltatásmegrendelés: Szol gál ta tá si ka te gó ria: (Az szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A tel je sí tés he lye: NUTS-kód: II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul Közbeszerzés megvalósítása: X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: Keretmegállapodás megkötése: II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott esetben) Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: Keretmegállapodás egy ajánlattevõvel: A tervezett keretmegállapodás résztvevõinek létszáma vagy (adott eset ben) maximális létszáma A keretmegállapodás idõtartama: Idõ tar tam év(ek)ben: vagy hó nap(ok)ban: In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg ál la po dás idõ - tartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idõtartamára vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak számokkal): Be csült ér ték áfa nél kül: Pénznem: Vagy: és kö zött Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendõ szerzõdések érté - ke és gya ko ri sá ga (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerzõdés megkötése a fõvárosi csatornák re - konstrukciójára, folyamatos üzem biztosítása mellett helyszí - nen kikeményedõ tömlõs béleléses eljárás (CIPP) építéstech - nológiával. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ tárgy(ak): Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): II.1.7) A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) ha - tálya alá tartozik-e? Igen: X II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Igen: X Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je - löl jön be): egy rész re: egy vagy több rész re: valamennyi részre: X II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL - KALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott eset ben, va la mennyi részt és opciót beleértve) Fõ vá ro si csa tor nák re konst ruk ci ó ja, fo lya ma tos üzem biz to - sítása mellett helyszínen kikeményedõ tömlõs béleléses eljárás (CIPP) épí tés tech no ló gi á val. Részek száma 1. Rész megnevezése XIX. ker. Esze Tamás u. (Kossuth Lajos utca Petõfi Sándor utca) Hossz (fm) Átmérõ cm

14 614 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám Részek száma Rész megnevezése Hossz (fm) Átmérõ 2. II. kerület, Pasaréti út (Sövény utca, Virágárok utca) 481,25 60/90 3. XIV. kerület, Erzsébet királyné útja (Hermina út Mexikói út) 290,4 60/90 Összesen: 1043,65 Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak számokkal): Pénznem: Vagy: és kö zött Pénznem: II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben) Igen vá lasz ese tén a vé te li jog le írá sa: Ha is mert, a vé te li jog op ci ók gya kor lá sá nak ter ve zett ide je: hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és kö zött Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlõdõ jellegû szerzõdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzõdések tervezett idejét: hó na pok ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés / / (nap/hó/év) be fe je zés 30/06/2008 (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS TECH NI KAI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Jól tel je sí té si biz to sí ték, jót ál lás, ké se del mi köt bér. A szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett ség ként ki kö tött biz - to sí té ko kat a nyer tes aján lat te võ a Kbt. 53. (5) be kez dés a) pontjában foglaltak szerint választása szerint teljesítheti az összegnek az ajánlatkérõ szerzõdésben megadásra kerülõ bank - számlájára történõ befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Aján lat ké rõ elõ le get nem fi zet, a tel je sí tés tõl szá mí tott 30 na - pon be lül az el len szol gál ta tást át uta lás sal tel je sí ti a Kbt (3) bekezdésének megfelelõen. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzõdés teljesítésére egyéb kü - lön le ges fel té te lek? (adott eset ben) Ha igen, a kü lön le ges fel té te lek meg ha tá ro zá sa: III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/a részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), ide ért ve a szak mai és cég nyil ván tar tá sok ba tör té nõ be jegy zés re vo nat ko zó elõ írá - so kat is Az elõírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a meg kö ve telt iga zo lá si mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 60. (4) be kez dé se alap ján a Kbt. 66. (2) be kez dé se, il - let ve a Kbt. 67. (4) be kez dé se sze rin ti szer ve zet, aki/amely a Kbt. 60. (1) be kez dés a) i) pon tok ha tá lya alá tar to zik. Az el - járásban nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 61. (1) be kez dés d) pontja hatálya alá tartozik. Az el já rás ban nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. (1) be - kezdés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki a Kbt. 61. (1) be - kezdés a) c) pont ja i nak ha tá lya alá tar to zik. A Kbt. 62. (1) be - kezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent. A Kbt. 63. (2) (3), (5) és (6) be kez dé se i ben fog lal tak nak megfelelõen, az ajánlattevõnek és, a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak iga zol nia kell, hogy a Kbt. 60. (1) be kez dés a) i) pon tok ban fog lalt ki zá ró okok nem áll - nak fenn ve le szem ben. Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. (1) be - kezdés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak iga zol nia kell, hogy nem tar to zik a Kbt. 61. (1) be kez dés a) d) pon tok ha tá lya alá. A Kbt. 66. (2) be kez dé se és a Kbt 67. (4) be kez dés ben meghatározott szervezeteknek a Kbt. 63. (7) bekezdése szerint kell iga zol ni uk, hogy nem tar toz nak a Kbt. 60. (1) be kez - dés a) i) pont ja i ban fog lalt ki zá ró okok ha tá lya alá. Az aján lat ké rõ elõ ír ja az aján lat te võ re és a Kbt. 71. (1) be - kezdés b) pontja szerinti alvállalkozójára irányadó szabályok szerinti hiteles cégmásolatnak (vagy a cégmásolattal egyenérté - kû olyan cég ok mány nak, amely együt te sen mi ni má li san a cég - másolat adatait értelemszerûen tartalmazza) Az ajánlat igazolt be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi - teles másolati példányának becsatolását, annak igazolására, hogy a letelepedés szerinti országban bejegyezték. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkö - ve telt iga zo lá si mód: 1. Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó ja a Kbt. 66. (1) be kez dés a) pont ja alap ján csatolja valamennyi számlavezetõ pénzügyi intézményétõl származó, az ajánlat igazolt benyújtásánál 30 napnál nem ré - gebbi nyilatkozatot az alábbi kötelezõ és kifejezett tartalommal: bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az adott bankszámláját, volt-e bármilyen mértékû sorban állás az ajánlati felhívás megjelenésének napjától számított elõzõ 1 évben, nyilatkozat a hitelkapcsolat létére, illetve annak hiányára vo nat ko zó an, hi tel kap cso lat hi á nya ese tén a hi tel ké pes ség megítélésére, hitelkapcsolat fennállása esetén a hitel - visszafizetési kötelezettség teljesítésére. 2. Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó ja a Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont ja alap ján csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvi - teli jogszabályoknak megfelelõen elkészített beszámolóit, amennyiben az ajánlattevõ letelepedése szerinti ország joga elõírja a közzétételét.

15 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó ja a Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja alap ján csatoljon nyilatkozatot az elõzõ 3 évi teljes forgalmáról és ugyanezen idõszakban a közbeszerzés tárgyának forgalmáról (helyszínen kikeményedõ tömlõs béleléses eljárás CIPP-építéstech no ló gi á val) éven kén ti bon tás ban. Ajánlattevõ a Kbt. 66. (2) bekezdésének rendelkezései szerint a fent meghatározott alkalmassági követelményeknek meg - felelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erõforrásaira támaszkodik. Ajánlattevõ ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerzõdés teljesítéséhez szükséges erõforrások rendel - kezésére állnak majd a szerzõdés teljésítésének idõtartama alatt. Az erõforrások rendelkezésre állásának igazolása az érin - tett szervezet kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat be csa to lá sá val kell hogy tör tén jen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott eset ben): 1. Al kal mat lan az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, ha a pénz ügyi in téz mény tõl származó nyilatkozatok szerint valamelyik bankszámláján az ajánlati felhívás megjelenését megelõzõ 1 évben bármilyen mér té kû sor ban ál lás for dult elõ, vagy hi tel kép te len (vagy az zal egyenértékû) minõsítésû, vagy hitel visszafizetési kötelezettsé - geit nem szerzõdésszerûen teljesíti. 2. Al kal mat lan az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha az utolsó három lezárt üzleti év re vo nat ko zó, a szám vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo lói alapján valamelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív. 3. Al kal mat lan az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha az elõzõ 3 évi teljes forgalma és ugyanezen idõszakban a közbeszerzés tárgyának forgalma (helyszínen kikeményedõ tömlõs béleléses eljárás CIPP építés - tech no ló gi á val) össze sen a net tó 100 mil lió fo rin tot nem éri el. Az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. (1) be kéz dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó já nak, va la mint a kö zös aján lat te võk nek az 1. és a 2. pont te kin te té ben ön ál ló an kell meg fe lel ni ük, a 3. pont tekintetében együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkö - ve telt iga zo lá si mód: 1. Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó a Kbt. 67. (2) be kez dés a) pont ja alap ján is - mer tes se az elõ zõ 5 év ben be fe je zett 60/90 cm vagy an nál na - gyobb át mé rõ jû hely szí nen ki ke mé nye dõ töm lõs bé le lé ses el já - rás (CIPP) technológiával végrehajtott, üzem alatti városi szenny víz csa tor na re konst ruk ci ó já ra vo nat ko zó re fe ren ci á it, a jog sza bá lyi mi ni mu mon túl a mun ka ma te ri a li zált ada ta i nak (legalább folyóméter és átmérõ) megadásával a Kbt. 68. (2) bekezdésének megfelelõen. 2. Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó a Kbt. 67. (2) be kez dés b) pont ja alap ján mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berende - zéseit, illetõleg a mûszaki felszereltségét. 3. Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó a Kbt. 67. (2) be kez dés e) pont ja alap ján mutassa be azokat a szakembereket, vezetõket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe önéletrajz, valamint a névjegyzékbe vételt ta nú sí tó ha tá ro zat be csa to lá sá val [a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet]. Ajánlattevõ csatoljon a bevonni kívánt szakembertõl a teljesí - tés idõszakára vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozatot; ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert nem az ajánlattevõ fog - lalkoztatja, a szakember munkáltatójától származó nyilatkozat csatolása is szükséges a teljesítés teljes idõszaka alatt a teljes munkaidõ során történõ rendelkezésre állásra vonatkozóan. Ajánlattevõ a Kbt. 67. (4) bekezdésének rendelkezései szerint a fent meghatározott alkalmassági követelményeknek meg - felelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erõforrásaira támaszkodik. Ajánlattevõ ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerzõdés teljesítéséhez szükséges erõforrások rendel - kezésére állnak majd a szerzõdés teljesítésének idõtartama alatt. Az erõforrások rendelkezésre állásának igazolása az érin - tett szervezet kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat be csa to lá sá val kell, hogy tör tén jen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott eset ben): 1. Al kal mat lan az aján lat te võ, és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik az elmúlt 5 év ben be fe je zett, össze sen leg alább 800 fm, 60/90 cm vagy an nál na gyobb át mé rõ jû üzem alat ti vá ro si szenny víz csa tor na re konst ruk ci ó ját hely szí nen ki ke mé nye dõ töm lõs bé le lé ses el - já rás (CIPP) tech no ló gi á val meg va ló sí tó csa tor na re konst ruk ci - ó ra vo nat ko zó re fe ren ci á val. Amennyi ben 800 fm re fe ren cia több tel je sí tés bõl te võ dik össze, ak kor eb bõl ket tõ egyen ként leg alább 200 fm, vagy hosszabb le gyen. 2. Al kal mat lan az aján lat te võ, és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, ha mû sza ki-tech no ló gi ai fel sze - relt ség bõl nem ren del ke zik leg alább 1 db hely szí nen ki ke mé - nyedõ tömlõs béleléses eljárás (CIPP) technológia alkalmazását biztosító géplánccal. 3. Al kal mat lan az aján lat te võ, és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább 2 fõ szenny víz csa tor na-re konst ruk ci ós mun kák ban egyé nen - ként min. 5 éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti a felelõs mûszaki vezetõi név - jegyzékbe MV-Ép/A minõsítéssel felvett szakemberrel. Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti alvállalkozója, valamint a közös ajánlattevõk a mûszaki, illetõ - leg szakmai alkalmassági szempontoknak együttesen is megfe - lel het nek. III.2.4) Fenn tar tott szer zõ dé sek (adott eset ben) A szer zõ dés vé dett mû he lyek szá má ra fenn tar tott?: A szer zõ dés tel je sí té se vé dett mun ka hely-te rem té si prog ra - mok ke re té ben tör té nik: III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ személyek nevét és kép - zettségét?

16 616 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt: X Meg hí vá sos: Gyor sí tott meg hí vá sos: A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos: Megtörtént-e már a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? Igen vá lasz ese tén a ki vá lasz tott rész vé tel re je lent ke zõk ne vét és cí mét a VI.3) To váb bi in for má ci ók ro vat ban kell meg ad ni. Gyor sí tott tár gya lá sos: A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd: IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (meg hí vá sos és tár gya lá sos eljárás, illetve versenypárbeszéd esetén) Létszám: vagy: mi ni mum és (adott eset ben) maximum A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob jek tív szem pon tok: IV.1.3) Az ajánlattevõk létszámának csökkentése a tárgya - lás vagy a versenypárbeszéd során (tár gya lá sos el já rás, ver - seny pár be széd) Igény be vet ték-e a több for du lós el já rást an nak ér de ké ben, hogy fo ko za to san csök kent sék a meg vi ta tan dó meg ol dá sok, il - letve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK IV.2.1) Bí rá la ti szem pon tok (csak a meg fe le lõt je löl je meg) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy: Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat az aláb bi ak sze - rint: X Az aláb bi ak ban meg adott rész szem pon tok (a részszempon - to kat sú lyo zás sal vagy ha sú lyo zás ra bi zo nyít ha tó an nincs le - he tõ ség csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben kell meg ad ni): X A dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetõben meghatározott szem pon tok: részszempontok súlyszámok 1. Vál la lá si ár (Ft) 7 2. Vál lalt mun ka vég zé si na pok szá ma (mun - ka nap) 2 3. Ké se del mi köt bér (Ft) 1 IV.2.2) Elekt ro ni kus ár ve rést al kal maz nak-e? Ha igen, to váb bi in for má ci ók az elekt ro ni kus ár ve rés rõl (ha szükséges): IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott eset ben): IV.3.2) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó an ko ráb bi köz zé té - tel re sor ke rült-e? Igen vá lasz ese tén: Elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó: Fel hasz ná lói ol da lon köz zé tett hir det mény: A hir det mény szá ma a H. L.-ben: /S - / / (nap/hó/év) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben) Hir det mény szá ma a H. L.-ben: /S - / / (nap/hó/év) Hir det mény szá ma a H. L.-ben: /S - / / (nap/hó/év) IV.3.3) A do ku men tá ció és egyéb ira tok (a DBR kivételével) vagy is mer te tõk (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének fel té te lei A dokumentáció beszerzésének határideje: Dá tum: 13/02/2008 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? Igen: X Igen vá lasz ese tén: Ár (szá mok kal): Ft + áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: a dokumentációt az FCSM Zrt. Bu da pest Bank Rt.-nél ve ze tett számú számlájára átutalással vagy befizetéssel lehet megvásárolni. A készpénz-átutalási igazoláson a következõt kell meg je löl ni: Csa tor na re konst ruk ció lágy bé le lés sel II. AD. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való rész - vétel feltétele. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés megküldése, személyes átvétel esetén felhatalmazó le - vél leadása vagy telefaxon történõ megküldése az A. melléklet - ben megadott címre. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlatte võ meg kér ni a do ku men tá ci ót, úgy az ere de ti ok mány nak az A. melléklet II) pontjában meghatározott címre küldését is elõ - írja az ajánlatkérõ. Az igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylõ cég megnevezését, székhelyét (számlakiállítási cí - met) és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatké - rõ pos tai kül de mény ként a do ku men tá ci ót meg küld he ti, to váb - bá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló ok - mányt, valamint azon személy azonosításra alkalmas adatait, aki jo go sult át ven ni a do ku men tá ci ót. A dokumentáció a felhívás megjelenésének napjától az aján - latkérõnél [A. melléklet II) pontjában meghatározott címen] rendelkezésre áll és megigényelhetõ. Az ajánlatkérõ kiköti, hogy sze mé lye sen a do ku men tá ci ót igé nyel ni és a do ku men tá - ci ót fel ven ni az aján lat ké rõ nél csak mun ka na po kon órá ig az aján lat té te li ha tár idõ nap ján órá ig lehet - séges. IV.3.4) Az ajánlattételi határidõ, illetve a részvételi határidõ Dá tum: 13/02/2008 (nap/hó/év) Idõ pont: óra (CET)

17 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 617 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (ha is mert) (meg hí vá sos és tár gya lá sos el - já rás, va la mint ver seny pár be széd ese tén) Dá tum: / / (nap/hó/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok, il let - ve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.7) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén) 03/03/2008-ig (nap/hó/év) vagy: hó nap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dá tum: 13/02/2008 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely (adott eset ben): 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 19., alag - so ri tár gya ló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott eset ben) Igen: X A Kbt. 80. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek. VI. SZA KASZ: KI EGÉ SZÍ TÕ IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E? (adott eset ben) Igen vá lasz ese tén a to váb bi hir det mé nyek köz zé té te lé nek ter ve zett ide je: VI.2) A SZER ZÕ DÉS EU-ALA POK BÓL FI NAN SZÍ RO - ZOTT PRO JEKT TEL ÉS/VAGY PROG RAM MAL KAP - CSO LA TOS? Igen vá lasz ese tén kér jük fel tün tet ni a pro jekt(ek) és/vagy prog ram(ok) ne vét és bár mely egyéb hi vat ko zá si ala pot: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott eset ben) 1. Az aján lat ké rõ a Kbt. 40. (2) be kez dé sé ben fog lalt összeszámítási kötelezettségére tekintettel határozta meg az el - járás fajtáját. 2. A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy an nak ki zá rá sa: Aján lat ké rõ a hi ány pót lás ra a Kbt. 83. (2) be kez dé sé re te - kin tet tel a ki zá ró okok ra vo nat ko zó iga zo lá sok, do ku men tu - mok, nyi lat ko za tok, va la mint ol dal szá mo zás, szig ná lás, to váb - bá a be csa to lás ra ke rü lõ do ku men tu mok (nyi lat ko za tok, egyéb ira tok) sor rend jé nek vo nat ko zá sá ban biz to sít ja. 3. Az ered mény hir de tés idõ pont ja: feb ru ár 22., óra (CET) Bu da pest, Ke re pe si út 19., alag so ri tár gya ló. Az eredményhirdetésen a Kbt. 95. szakaszában meghatáro - zott személyek lehetnek jelen. 4. A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja és he lye: már - ci us 3., óra (CET) Bu da pest, Ke re pe si út 19., alag so ri tár gya ló. 5. Az ajánlattevõ csatoljon nyilatkozatot ajánlatában a Kbt. 70. (1) be kez dé sé re és a 71. (1) be kez dés a) és b) pont já ra (nemleges nyilatkozat esetében is), valamint a 71. (3) bekez - désére. 6. Ajánlatkérõ az ajánlatok elbírálásánál alkalmazza a Kbt. 88. (4) be kez dé sét. 7. A Kbt. 13. (4) be kez dés re te kin tet tel az aján lat ké rõ a be - szerzés tárgyának specifikumaira tekintettel szigorúbb szabályo kat ha tá roz meg, mint a mi nõ sí tett aján lat te või kö ve tel - ményrendszer. 8. A pont szá mok ig ter jed nek. Az ér té ke lést az ará - nyosítás elvével végzi az ajánlatkérõ, azaz a legkedvezõbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján az ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap. Az értékelési rendszer részletes ismertetését az ajánlati do - kumentáció tartalmazza. 9. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kö - tött, mely nek összeg sze rû en meg ha tá ro zott mér té ke: , azaz ötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának felté - te lei: az aján la ti biz to sí ték tel je sít he tõ a FCSM Zrt. Bu da pest Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú számlájára az ajánlattételi határidõ lejártáig készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következõ megjelöléssel: Fõvá - ro si csa tor na re konst ruk ció 2007/II. ütem. Az aján la ti biz to sí - ték bankgaranciával is teljesíthetõ. A bankgarancia kedvezményezettjeként a FCSM Zrt.-t kell megjelölni. A bankgaranciá - nak az aján la ti kö tött ség idõ tar ta má ig ér vény ben kell len nie. Az aján la ti biz to sí ték a Kbt. 59. (5) be kez dé se alap ján ke rül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthetõ továbbá biz - tosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességválla - lást tartalmazó kötelezvénnyel is. Érvénytelen az az ajánlat, amely az ajánlati biztosíték átutalásának tényét igazoló eredeti ban ki vagy pos tai bi zony la tot, ere de ti bank ga ran cia-le ve let, vagy a készfizetõ kezességet vállaló kötvény eredeti példányát nem tartalmazza. 10. Együttes ajánlattétel esetén a vezetõ céget meg kell je - löl ni, és a kö zös aján lat te võk nek egy kö zö sen. meg tett kü lön nyilatkozatban egyetemleges felelõsséget kell vállalniuk a szer - zõdés szerzõdésszerû teljesítésére. 11. Kérjük a tisztelt ajánlattevõket, hogy az ajánlat elkészí - tésekor, különös tekintettel az alkalmasság igazolása, a Kbt. 66. (2) be kez dé se, Kbt. 67. (4) be kez dé se sze rin ti szer ve ze - tet bevonása során vegyék figyelembe a Közbeszerzések Taná - csa 1/2006. (K. É áp ri lis 6.) szá mú mó do sí tott aján - lását. 12. Aján lat ké rõ a III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas - ság 2. pont já ban ta lál ha tó az utol só há rom le zárt üz le ti év alatt az ajánlattevõ személyes joga szerint irányadó számviteli jog sza bá lyok sze rint így meg ha tá ro zott utol só há rom le zárt üz - le ti évet ér ti. 13. A III.2.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság 3. pont já - ban található az elõzõ három évi teljes forgalma fordulat alatt Aján lat ké rõ 2004., 2005., évek szám vi te li jog sza bá lyok szerinti értékesítés nettó árbevételét érti, míg ugyanezen idõ - szak közbeszerzés tárgyának forgalma alatt ugyanezen idõ - szakban a közbeszerzés tárgyának árbevételét. 14. Ajánlatkérõ a III.2.3) Mûszaki, illetve szakmai alkal - mas ság 1. pont já ban az elõ zõ 5 év alatt, a 2003., 2004., 2005., 2006., nap tá ri évet ér ti.

18 618 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám 15. Aján lat ké rõ a je len fel hí vás III.2.3.) pont 3. al pontjában elõ írt szak em be rek meg ha tá ro zá sa so rán a 244/2006. (XII. 5.) kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelõen felhívja az aján lat te võk fi gyel mét a kö vet ke zõk re: Az elõ írt szak em be rek meg ha tá ro zá sa so rán a 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseire tekintettel az alkal - mas sá gi kö ve tel mény nek aján lat te võ ele get tud ten ni olyan szakemberek bemutatásával, akik a korábban hatályos jogsza - bály sze rint ren del kez nek meg fe le lõ jo go sult ság gal és a jo go - sultságuk megújítása még nem vált esedékessé. 16. Aján lat ké rõ a Kbt (3) be kez dé sé nek b) pont já nak figyelembevételével határozta meg a beszerzés feltételeit és a késõbbiekben élni kíván ezen beszerzési forma lehetõségével, amennyi ben a Kbt.-ben írt fel té te lek be kö vet kez nek. 17. Aján lat ké rõ a Kbt. 20. (3) be kez dé sé nek utol só ki té te - lére hivatkozással elõírja, hogy ajánlattevõk az ajánlatukba be - csa to lan dó iga zo lá so kat ere de ti, vagy hi te les má so lat ban nyújt - sák be. 18. A nyer tes aján lat te võ a Kbt (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en fe le lõs ség biz to sí tást kö te les köt ni a dokumentá - cióban meghatározott feltételeknek megfelelõen. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntõbizottság Pos tai cím: Mar git krt. 85. Vá ros: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1024 Ország: Magyarország Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ Internetcím (URL): A bé kél te té si el já rást le bo nyo lí tó szerv (adott eset ben) Hi va ta los név: Pos tai cím: Város: Pos tai irá nyí tó szám: Ország: Telefon: Fax: E-ma il: In ter net cím (URL): VI.4.2) Jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sa [kér jük ki töl te ni a VI.4.2) ro va tot vagy szük ség ese tén a VI.4.3) ro va tot] A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko - zó pon tos in for má ció: VI.4.3) A jog or vos la ti ké rel mek be nyúj tá sá ra vo nat ko zó in - formációk a következõ szervtõl szerezhetõ be Hi va ta los név: Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság Pos tai cím: Mar git krt. 85. Vá ros: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1024 Ország: Magyarország Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ Internetcím (URL): VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 27/12/2007 (nap/hó/év) A. MEL LÉK LET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍME - KEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZ- HETÕK BE Hivatalos név: Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. Pos tai cím: Ke re pe si út 19. II. em szo ba Vá ros/köz ség: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1087 Ország: Magyarország Kap cso lat tar tá si pont(ok) Cím zett: Mér nö ki Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ E-ma il: vi so In ter net cím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHON- NAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTÕ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BE - SZER ZÉ SI REND SZER RE VO NAT KO ZÓK IS) BE SZE - REZ HE TÕK Hi va ta los név: Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Zrt. Pos tai cím: Ke re pe si út 19. II. em szo ba Vá ros/köz ség: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1087 Ország: Magyarország Kap cso lat tar tá si pont(ok) Cím zett: Mér nö ki Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ E-ma il: vi so In ter net cím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHO- VÁ AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. Pos tai cím: Ke re pe si út 19. II. em szo ba Vá ros/köz ség: Bu da pest Pos tai irá nyí tó szám: 1087 Ország: Magyarország Kap cso lat tar tá si pont(ok) Cím zett: Mér nö ki Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya Te le fon: +36-1/ Fax: +36-1/ E-ma il: vi so In ter net cím (URL): B. MEL LÉK LET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ szá ma: 1 MEG HA TÁ RO ZÁS: XIX. ker. Esze Ta más u. (Kos suth La - jos ut ca Pe tõ fi Sán dor ut ca. 1) A rész meg ha tá ro zá sa: XIX. ker. Esze Ta más u. (Kos suth La jos ut ca Pe tõ fi Sán dor ut ca. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy

19 2. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 619 Kiegészítõ tárgy(ak) Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 3) Mennyi ség Hossz: 272 fm, át mé rõ: 105 cm. Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak számokkal): Pénznem: Vagy: és kö zött. Pénznem: 4) A szerzõdés idõtartama vagy eltérõ kezdési/teljesítési ha - tár idõ fel tün te té se (adott eset ben) Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy kez dés: / / (nap/hó/év) befejezés: / / (nap/hó/év) 5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: A RÉSZ szá ma: 2 MEGHATÁROZÁS: II. kerület, Pasaréti út (Sövény utca, Vi rág árok ut ca). 1) A rész meghatározása: II. kerület, Pasaréti út (Sövény ut - ca, Virágárok utca). 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy Kiegészítõ tárgy(ak) Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 3) Mennyi ség Hossz: 481,25 fm, át mé rõ: 60/90 cm. Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak számokkal): Pénznem: Vagy: és kö zött. Pénznem: 4) A szerzõdés idõtartama vagy eltérõ kezdési/teljesítési ha - tár idõ fel tün te té se (adott eset ben) Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy kez dés: / / (nap/hó/év) befejezés: / / (nap/hó/év) 5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: A RÉSZ szá ma: 3 MEGHATÁROZÁS: XIV. kerület, Erzsébet királyné útja (Her mi na út Me xi kói út). 1) A rész meghatározása: XIV. kerület, Erzsébet királyné út - ja (Her mi na ut ca Me xi kói út). 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy Kiegészítõ tárgy(ak) Kiegészítõ szószedet (adott eset ben) 3) Mennyi ség Hossz: 290,4 fm, át mé rõ: 60/90 cm. Ha is mert, be csült ér ték áfa nél kül (csak számokkal): Pénznem: Vagy: és kö zött. Pénznem: 4) A szerzõdés idõtartama vagy eltérõ kezdési/teljesítési ha - tár idõ fel tün te té se (adott eset ben) Az idõ tar tam hó nap(ok)ban: vagy na pok ban: (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy kez dés: / / (nap/hó/év) befejezés: / / (nap/hó/év) 5) To váb bi in for má ció a ré szek rõl: Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (20395/2007) I. SZA KASZ: AJÁN LAT KÉ RÕ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAP CSO LAT TAR TÁ SI PONT(OK) Hi va ta los név: Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Pos tai cím: Hattyú u. 14. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1015 Ország: Magyarország Kap cso lat tar tá si pont(ok) Címzett: Üdülési és Oktatásszervezési Igazgatóság Imre János igazgató Te le fon: Fax: , Internetcím(ek) (adott eset ben) Az ajánlatkérõ általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. I) mel lék le tet: X A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖ - VET KE ZÕ CÍ MEN SZE REZ HE TÕK BE (a ver seny pár be - széd re és a di na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is) Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. II) mel lék le tet: X AZ AJÁN LA TO KAT VAGY RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE - ZÉ SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL BE NYÚJ TA NI Azo nos a fent em lí tett kap cso lat tar tá si pont tal/pon tok kal: Ha at tól el té rõ, kér jük tölt se ki az A. III) mel lék le tet: X I.2) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA ÉS FÕ TEVÉKENY- SÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal:

20 620 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2008. I. 4.) 2. szám Re gi o ná lis vagy he lyi ha tó ság: Re gi o ná lis vagy he lyi iro da/hi va tal: Közjogi szervezet: X Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet: Egyéb (nevezze meg): Ál ta lá nos köz szol gál ta tá sok: Védelem: Köz rend és biz ton ság: Környezetvédelem: Gazdasági és pénzügyek: Egész ség ügy: Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció: Szociális védelem: Sza bad idõ, kul tú ra és val lás: Ok ta tás: Egyéb (nevezze meg): közbeszerzés Az ajánlatkérõ más ajánlatkérõk nevében folytatja a közbe - szerzési eljárást? II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés Ka zán be ren de zé sek be szer zé se. II.1.2) A szer zõ dés tí pu sa, va la mint a tel je sí tés he lye [Csak egy ka te gó ri át vá lasszon áru be szer zés vagy szol gál - ta tás ame lyik leg in kább meg fe lel a szer zõ dés vagy a köz be - szerzés(ei) tárgyának] a) Építési beruházás: Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: Épí té si kon cesszió: A tel je sí tés he lye: NUTS-kód: b) Árubeszerzés: X Adásvétel: X Lí zing: Bér let: Részletvétel: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: A tel je sí tés he lye: 8637 Ba la ton õszöd, Hárs u. 11. NUTS-kód: HU232 c) Szolgáltatásmegrendelés: Szol gál ta tá si ka te gó ria: (Az szol gál ta tá si ka te gó ri á kat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A tel je sí tés he lye: NUTS-kód: II.1.3) A hir det mény a kö vet ke zõk va la me lyi ké re irá nyul Közbeszerzés megvalósítása: X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: Keretmegállapodás megkötése: II.1.4) Ke ret meg ál la po dás ra vo nat ko zó in for má ci ók (adott esetben) Ke ret meg ál la po dás több aján lat te võ vel: Keretmegállapodás egy ajánlattevõvel: A tervezett keretmegállapodás résztvevõinek létszáma vagy (adott eset ben) maximális létszáma A keretmegállapodás idõtartama: Idõ tar tam év(ek)ben: vagy hó nap(ok)ban: In dok lás ar ra az eset re vo nat ko zó an, ha a meg ál la po dás idõ - tartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idõtartamára vo nat ko zó be csült össz ér té ke (csak számokkal): Be csült ér ték áfa nél kül: Pénznem: Vagy: és kö zött Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendõ szerzõdések érté - ke és gya ko ri sá ga (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzõdés meghatározása/tárgya II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ tárgy(ak): Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): II.1.7) A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) ha - tálya alá tartozik-e? Igen: X II.1.8) Ré szek re tör té nõ aján lat té tel (a ré szek re vo nat ko zó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Igen vá lasz ese tén az aján la tok be nyújt ha tók (csak egyet je - löl jön be): egy rész re: egy vagy több rész re: valamennyi részre: II.1.9) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY AL - KALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott eset ben, va la mennyi részt és opciót beleértve) Az ajánlati felhívásban megadott valamennyi gyártmányvagy típusmeghatározás szerinti megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmû és közérthetõ meghatározása érdekében tör - tént [Kbt. 58. (7) be kez dé se]. A berendezéseket minden tartozékkal, az ajánlatkérõ által megadott helyre történõ leszállítással, beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással a dokumentációban és a tervdokumentációban meghatározottak és részletezettek szerint kell teljesíte - ni, fi gye lem mel a vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé - sekre.

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 3318 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2007. FEBRUÁR 7. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 4816 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 4. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 4578 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2007. MÁRCIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Féléves elõfizetési díj 55 062 Ft Ára: 5082 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XIII. ÉVFOLYAM 65. SZÁM 2007. JÚNIUS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 95 760 Ft Ára: 2389 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. FEBRUÁR 1. TARTALOM 5509 A

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1520 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 105. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 13. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1300 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 61. SZÁM 2004. MÁJUS 28. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal

187. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5124, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 29., szombat 187. szám Ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 409/2007. (XII. 29.) Korm. r. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 8. szám 1218 Ft 2006. au gusz tus 10. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kor mány ren de le tek 136/2006. (VI. 26.)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 7. szám 2008. jú li us 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 31. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1092 FORINT T A R T A L O M II. RÉSZ Oldal JOGSZABÁLYMUTATÓ A gazdasági és közlekedési miniszter jogszabály-elõkészítési

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ

Hírmondó. Fegyverneki. A tartalomból. Kitüntették a Nõi kart. Polgármesteri köszöntõ Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XXII. évfolyam 1. szám 2011. február 16. Fegy ver nek Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te 1992-ben Fegyvernekért, Fegy ver nek Köz szol

Részletesebben