A befogadó társadalomért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A befogadó társadalomért"

Átírás

1 A befogadó társadalomért

2

3 A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika Magyarországon

4 Írták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságának munkatársai Szerkesztette Szále László Felelős kiadó a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkársága Szociális és Munkaügyi Minisztérium Készült a Szerif Kiadó gondozásában A kiadványt Hudák Zsolt tervezte, a nyomdai előkészítést Baranyai Norbert végezte Minden jog fenntartva. Jelen könyvet tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. Megjelent 2010-ben.

5 t t a r t a l o m Köszöntő Bevezető Áttekintés és helyzetkép Az ifjúság nem társadalmi probléma, hanem a társadalom erőforrása A nők és férfiak társadalmi egyenlősége A fogyatékosságügyi szakterület fejlesztései Roma integráció A felzárkóztatástól a felzárkózás felé Egyéb esélyegyenlőségi programok 2007 Egyenlő esélyek európai év Progress Program Magyar nyertes pályázatok az antidiszkrimináció területén

6

7 k k ö s z ö n t ő Kedves Olvasó! Nagy örömmel ajánlom figyelmébe ezt a kiadványt, amely az elmúlt hónapok hosszú előkészítő munkájának eredménye. Nem vállalkozhattunk többre, mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárság, illetve jogelődei által végzett tevékenység bemutatása. Igyekeztünk azonban ezt úgy megtenni, hogy az Olvasó minden fontosabb törekvésünkről világos és rendszerezett képet kapjon, és a hivatkozások segítségével lehetőséget arra, hogy egy-egy területet mélyebben is megismerjen. E mű fő erényének tablójellegét tartom, még akkor is, ha ennek árnyoldala is van: nem térhetünk ki mindenre, de megkísérelhetjük felvillantani a kapcsolódásokat, ezáltal átfogó képet adva elmúlt évekbeli munkánkról. Amikor először vettem kezembe az egyes területek szakemberei által öszszeállított terjedelmes anyagokat, számomra is érdekes volt, hogy ezek az öszszefoglalók minőségileg más képet adnak, mint ami a hétköznapok eseményeiből, sikereiből, esetleg küzdelmeiből kirajzolódik. Egyszerre éreztem át, hogy mennyi mindent tettünk, mit értünk el, és persze azt is, hogy hány zsákutca terhelte ezt az utat, mennyi falba ütközünk munkánk során. Érdekes, tanulságos ez az összkép, és úgy vélem, mindenképpen szükséges, hogy a napi eseményeken felülemelkedve, távlataiban tekintsük át az elmúlt évek esélyegyenlőségi politikáját. Az esélyegyenlőségi terület vezetését évek óta ellátó szakpolitikusként elengedhetetlenül szükséges számomra, hogy lássam azokat az összefüggéseket, távlati célokat, amelyek egy ilyen áttekintésből adódnak, és erőt merítsek az eredményekből a napi küzdelmek megvívásához. Számomra is tanulságos volt az, hogy egy időre nem a mindennapi munka szemszögéből tekintettem az ezen a területen folyó kormányzati tevékenységre. Ezért gondolom azt, hogy azoknak, akik távolabbról, vagy más módon vesznek részt a magyarországi esélyegyenlőségi törekvések megvalósításában, vagy esetleg nem formálják, hanem szemlélik az eseményeket, még inkább hasznos lehet az, ha egy ideig hajlandóak a megszokottól eltérő kontextusban vizsgálni a témát. Azok az események, hírek, amelyek nap mint nap nyilvánosságra kerülnek a sajtóban, nagyon komoly gondokra világítanak rá, jelentőségüket nem szeretném megkérdőjelezni. Ám úgy vélem, szükséges lenne, hogy az érem másik Köszöntő

8 Köszöntő oldala, az elért komoly eredmények is ilyen súllyal jelenjenek meg a közbeszédben. Nem nagyobb súllyal, csak ugyanolyannal. Mai társadalmunk talán legnagyobb problémája, hogy nem örülünk a sikereknek, nem ismerjük el a jó kezdeményezéseket. A szembenézés a tévedésekkel nagy erény, a fejlődés kezdete, de a felemelkedés, vagy a jelenlegi válságos helyzetből való kilábalás valódi motorja az lehet, ha értékeljük a jót, elismerjük és széles körben ismertté is tesszük az eredményeket. A kedves Olvasónak tudnia kell először is, hogy ez szakmai anyag. Igyekeztünk világosan, érthetően és érdekesen bemutatni a témát, és a legtöbb, amit elvárhatunk magunktól, hogy hasznos és sokat forgatott forrásmunkát adunk azok kezébe, akik ezzel a területtel foglalkoznak. Olvasóink zöme persze, valószínűleg, valamilyen módon szakmabeli lesz, és a fejezetek írói is azok. Ennek megfelelően törekedtünk arra, hogy a mű jó kiindulópont legyen azoknak, akik meg akarják ismerni az elmúlt évek esélyegyenlőségi politikáját, számos olyan kitekintéssel, hivatkozással, amit követve akár teljes képet is kaphatnak. Bármennyire is igyekeztünk közérthetően fogalmazni, a mű óhatatlanul is megmarad szakmai jellegűnek. De egyben köszönetnyilvánítás is, mindazoknak, akik ezek mögött a programok mögött álltak. A könyvnek nagyon fontos célja az is, hogy ezeknek az embereknek az elkötelezettségét és áldozatos munkáját bemutassa és elismerje. Hangsúlyoznom kell, nem valamiféle szakmai hiúság vezet minket, amikor ezt a célt megfogalmazzuk. Egyszerűen arról van szó, hogy nem lehetséges kiegyensúlyozott véleményformálás a tények ismerete nélkül. Az esélyegyenlőségi problémák jellegéből fakad a kísértés, hogy populista, leegyszerűsítő, vagy átpolitizált módon közelítsünk hozzájuk, hogy elhamarkodottan alkossunk véleményt. Ezek a problémák olyan társadalmi csoportokat érintenek, amelyeknek a napi gondjai a társadalom széles körű érdeklődésére tartanak számot, vagy éppen az érintettek számára jelentenek elkeserítően nagy terhet, és könnyű ezeket az érzelmeket, indulatokat politikai célokra felhasználni, vagy egyoldalúan, szenzációként, botrányként bemutatni a sajtóban. Nem kívántuk szebbnek mutatni a jelent, a múltat vagy a jövőt, mint amilyennek felelősen gondolkodó és nyilatkozó szakemberként tehetjük, a mű kitér a kudarcokra, zsákutcákra, a javasolt megoldásokra és nem tagadja a fennálló, fennmaradt, akár súlyosbodott problémákat sem. De mindezt szakmai szempontból, érvekkel alátámasztva fogalmazzuk meg. Ez olyan anyag, amiről értelmes vitát lehet folytatni. Talán sokszor nem is tudatosul sem a közbeszéd formálóiban, sem a társadalom egyes tagjaiban, hogy az, ha teret engedünk egy ettől eltérő, populista megközelítésnek, mindannyiunkat tesz szegényebbé. Az esélyegyenlőség területén a legfontosabb feladat: olyan befogadó társadalom létrejöttének elősegítése, amely az olyan tulajdonságokat, mint az etnikai származás, a női mivolt, a fogyatékossággal élés, az eltérő szexuális orientáció, a sokszínű társadalom alapköveinek tekinti, és lehetőséget lát bennük. Hiszen ezek a különbségek megtermékenyítő hatással lehetnek a kultúránkra, és általában is lehetetlen ezen

9 eltérő vélemények, szempontok ismerete nélkül a saját árnyalt értékrendszerünk kialakítása, akár egyéni, akár nemzeti értékrendszerről van szó. A kormányzat feladata, hogy az esélyegyenlőségi gondolkodásmód áthassa a tág értelemben vett közigazgatás minden tevékenységét, vagyis horizontális politikaként érvényesüljön. Az ilyen távlati célok megvalósítása érdekében működtetünk olyan intézményeket, mint az Egyenlő Bánásmód Hatóság vagy az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat. Természetesen a kormányzati esélyegyenlőségi politika is törekszik arra, hogy napi problémákat oldjon meg: roma telepeket számolunk fel, elősegítjük a leghátrányosabb helyzetű térségek rehabilitációját, olyan intézményrendszert működtetünk, amely segít azokon, akik családon belüli erőszak áldozataivá váltak. Számos olyan konkrét eredményt értünk el, amelyekre méltán vagyunk büszkék, és amelyek igénybevételének lehetőségét minél szélesebb körben szeretnénk ismertté tenni. De valódi megoldást csak az jelenthet, ha a társadalom attitűdje változik meg, ha természetessé válik, hogy a megismerésnek meg kell előznie a véleményalkotást, ha nem fogadunk el igénytelen és demagóg válaszokat, hanem magunk keressük a megoldásokat. A befogadó társadalom nem építkezhet felülről. Ezért is nagyon hangsúlyos eleme a tevékenységünknek ahogy az egyes fejezetekből is kitűnik a szemléletformálás különféle kampányok és rendezvények útján. A fejezetek összefoglalják majd az egyes területek az elmúlt közel egy évtizedben elért eredményeit, ám hangsúlyoznom kell, hogy csupán pillanatképet adhatunk a kormányzati esélyegyenlőségi munkáról, hiszen az ma is formálódik, fejlődik, reményeim szerint bővül és erősödik. Erre nagyon nagy szükség van. A legfrissebb, az Európai Bizottság által nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás, az úgynevezett Eurobarométer-felmérés adatai azt mutatják, hogy összességében a megkérdezett európaiak 16 százaléka állította, hogy elszenvedett hátrányos megkülönböztetést életkora, vallása, etnikai származása, fogyatékossága, vagy szexuális irányultsága miatt. Komoly probléma, hogy három európai lakos közül csak egy van tisztában a jogaival, akár a diszkrimináció, akár a zaklatás elleni fellépés lehetőségeit tekintve. Mindezek miatt fontos az, hogy néha megálljunk, és összegezzünk, hogy az elért eredmények is megfelelő nyilvánosságot kapjanak, és együtt fogalmazzuk meg, mit értünk el, és mit kell még tennünk. Csak így felelhetünk meg a kihívásoknak és csak így tudunk megoldást találni a jelen problémáira. Ez a könyv ehhez kíván alapot adni, és remélem, az itt megfogalmazott gondolatok nem maradnak visszhangtalanok. Köszöntő Budapest, március Rauh Edit esélyegyenlőségi szakállamtitkár

10

11 b b e v e z e t ő Áttekintés és helyzetkép 11 Az 1989/90-es rendszerváltás óta eltelt időszak erőfeszítéseinek eredményeképpen kialakultak Magyarországon az antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi politika jogi és intézményi keretei. A kezdeti lépéseket megtettük, de az esélyegyenlőségi politika még távol áll attól, hogy a társadalompolitika húzóágazata legyen. Összességében elmondható, hogy az első eredmények már mutatkoznak: az esélyegyenlőség a korábbiakhoz képest a közgondolkodásban, és a kormányzati politikában is érezhetően előtérbe került. Mindezek ellenére az esélyegyenlőség megvalósulásának hiánya és a diszkrimináció még mindig széles kört érintő, alapvető társadalmi probléma, amelynek negatív tendenciáját talán sikerült megállítani, de megfordítani még nem. Ehhez további szisztematikus jogi, kormányzati, társadalmi változásokra van szükség, amelyben alapvető szerepe van a civil szférának is. Sok esetben jelent problémát a fogalmak helyes értelmezése, használata, alkalmazása is. Fontos, hogy különbséget tegyünk az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőségi politika között. Az egyenlő bánásmód követelménye a diszkrimináció tilalmát szolgáló jogszabályok megalkotását és intézmények működtetését követeli meg. Az esélyegyenlőségi politika pedig az Alkotmány 70/A (3) bekezdése szerint azt jelenti, hogy a Magyar Köztársaság köteles a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel elősegíteni. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek az élet legkülönbözőbb területein azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen, hogy mérséklődjenek a társadalmi különbségek. Bevezető A diszkriminációtól és az egyenlő esélyek megteremtésének területei A diszkrimináció az élet számos területén hasonlóan a többi EU-tagállamhoz, Magyarországon is sajnálatos módon általánosan megtalálható jelenség. Egyre több konkrét, nagy visszhangot kiváltó diszkriminációs esetről ad hírt a média, például a hátrányos helyzetű csoportok munkához jutásával, a romák egészségügyi szolgáltatásaival, lakhatásával, az oktatás területén megnyilvánuló szegregációval kapcsolatban.

12 12 Bevezető A foglalkoztatási diszkrimináció az egyik legsúlyosabb probléma, mert ez alapvetően korlátozza a hátrányos helyzetű egyének társadalmi és gazdasági érvényesülését. Ugyanakkor nyilvánvaló egyenlőtlenségek mutatkoznak az árukhoz és szolgáltatásokhoz, valamint az információhoz való hozzáférésben is. A foglalkoztatás terén megnyilvánuló egyenlőtlen esélyek következményeit a legérzékletesebben a riasztóan alacsony munkaerő-piaci aktivitás mutatja, amely kiemelten sújtja a hátrányos helyzetű csoportokat. Az uniós átlaghoz viszonyítva különösen alacsony az 50 év felettiek és a fiatal pályakezdők foglalkoztatottsága. Az életkor szerinti diszkrimináció jelentős hányada is a foglalkoztatás terén jelentkezik. Rendkívül alacsony a megváltozott munkaképességű emberek és a kisgyermekes nők foglalkoztatottsága is. Különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon a romák, akiknek a becslések szerint körülbelül harmada aktív munkaerő-piaci szereplő. A foglalkoztatásban megnyilvánuló egyenlőtlen esélyek mellett vannak olyan speciális területek, amelyek kifejezetten egyes társadalmi csoportokat érintenek: A jogesetek száma alapján a romákkal szembeni diszkrimináció egyik kiemelt területe az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés a szolgáltató-, illetve vendéglátóiparban. A másik legaggasztóbb probléma az oktatási szegregáció. A világ egyetlen országában sincs olyan nagy különbség a középiskolák között a családi háttér, vagyis a szülők iskolai végzettsége tekintetében, mint Magyarországon. A magyar iskolai rendszer már 10 éves kortól szelektál, ami elsősorban a roma gyermekeket sújtja. Ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban már az általános iskolákban is rendkívül magas a leszakadt, szegregált iskolák száma. A nők esélyegyenlőségét veszélyezteti az üvegplafon jelenség, ami miatt a politikai döntéshozatal valamennyi szintjén (parlament, önkormányzatok), és a gazdasági vezetők körében is rendkívül kicsi a nők aránya. Nehezíti a nemek közötti egyenlőség elérését, hogy a horizontális szegregáció már a középszintű oktatásban érezhetően jelen van, és ez a későbbi életkorokban csak fokozódik. További nehézséget okoz a nők munkahelyi előmenetelében az a tény, hogy az azonos munkát végző férfiakéhoz képest százalékal alacsonyabb bért kapnak, jellemző a kisgyermekes nők hátrányos megkülönböztetése, és problémát jelent a munkahelyi szexuális zaklatás is, amely a legritkább esetekben kerül nyilvánosságra. A családon belüli erőszak szintén egy mostanáig még kevéssé vizsgált terület, pedig az áldozatok tipikusan hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott nők, gyermekek, idősek vagy fogyatékossággal élők. A probléma súlyát jelzi, hogy az összes ismertté vált személy elleni bűncselekmény negyedét családon belül követik el. A fogyatékos személyek munkaerő-piaci érvényesülését leginkább a lassan haladó, komplex akadálymentesítés gátolja. Bár a jogszabályok 1998 óta kötelezővé teszik az akadálymentesítést, az eltelt években csak a közintézmények harmadát tették mindenki számára hozzáférhetővé, míg a közterületeken és a magánszférában még ennél is rosszabb az arány.

13 A vallásos meggyőződéssel szemben a jogesetek mindeddig csak kismértékű diszkriminációt mutattak, az e tekintetben veszélynek kitett emberek érdekeinek védelme és (annak kommunikálása) a tájékoztatás fontos része a kormányzat célkitűzéseinek. A melegek jogainak elismerése terén alig történt előrehaladás, mert a társadalom többsége nem vesz tudomást a problémáikról. A melegek kapcsolatait büntetőjogi szinten tiltó jogszabályi rendelkezések megszüntetése, valamint a deklaratív szintű jogegyenlőséget biztosító szabályozás elfogadása után a közvetett módon megkülönböztető jogszabályok és diszkriminatív gyakorlat megszüntetése, valamint a családjogi rendelkezések reformja válik indokolttá. A diszkriminációt tiltó szabályozás és intézményrendszer A közösségi jogharmonizáció első lépését a Munka Törvénykönyvének évi módosítása jelentette, amely először szabályozta a Római Szerződés 141. cikkének megfelelően az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. A jogharmonizáció második lépése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) elfogadása volt, amely január 27-én lépett hatályba. Az Ebktv. elfogadásával Magyarország gyakorlatilag harmonizálta a magyar antidiszkriminációs jogot az EU irányelveivel, valamint az Európai Bíróság ítéleteivel. Az Ebktv. kodifikációja során külön figyelmet kapott a faji- és az általános foglalkoztatási keret-irányelv szövegének való megfelelés. Emellett a törvény megfelel Magyarország más nemzetközi jogi kötelezettségeiknek is. A jogharmonizáció felülvizsgálata és az Ebktv. alkalmazása során tapasztalt problémák kiküszöbölése érdekében az Ebktv. módosítására 2006-ban kerül sor. Az Ebktv. részletes szabályokat (hatály, definíciók, eljárási szabályok, jogorvoslati rendszer) tartalmaz, amelyek célja egy koherens és hatékony antidiszkriminációs jogi mechanizmus megteremtése. Az új szabályozás igyekszik kiküszöbölni azokat a jogi problémákat, amelyek korábban gátolták a diszkrimináció elleni hatékony küzdelmet. Az Ebktv. elfogadása azonban nem a végét, hanem csupán a kezdetét jelenti a diszkrimináció elleni hatékony jogi szabályozás megteremtésének. Az Ebktv. olyan általános törvény, amely azonos szabályokkal tiltja a diszkriminációt valamennyi hátrányos helyzetű csoporttal szemben. Az indikatív felsorolás 19 védett tulajdonságot nevesít is, emellett egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző alapján is lehetőség van a jogérvényesítésre. E tekintetben az Ebktv. a tagállamokban egyedülállóan széles palettáját teremti meg a hátrányos megkülönböztetési okok folytán védelemben részesíthetők körének. A törvény általános érvényű abban az értelemben is, hogy hatálya kiterjed az élet valamennyi területén előforduló jogviszonyra, részletes szabályokat adva a foglalkoztatásra, a szociális ellátásokra, az egészségügyre, a lakhatásra, az oktatásra és képzésre, valamint az áruk és szolgáltatások igénybevételére. 13 Bevezető

14 14 Bevezető Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igények az alábbi eljárások során érvényesíthetők: a) peres eljárás a polgári, munkaügyi bíróságnál, b) közigazgatási eljárás az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, c) közigazgatási eljárás az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőségnél, d) szabálysértési eljárás a szabálysértési hatóságnál. Ezek mellett a jogsértett személyek az Állampolgári Jogok, illetve a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosához is fordulhatnak, valamint további segítséget kaphatnak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által, az Országos Cigány Önkormányzat és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal együttműködésével létrehozott Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat keretében dolgozó ügyvédektől. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságot (EBH) évi megalakulása óta egyre többen keresik fel diszkriminációs jogorvoslatot kérve. Ha az EBH megállapítja, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, akkor számos más szankció mellett akár hatmillió forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhat. Az EBH vonzereje a panaszosok számára, hogy gyors, ingyenes és a peres eljárásnál kevesebb szakértelmet igényel az ügyféltől. Az EBH ismertségének terjedésével a panaszok száma a évi duplájára emelkedett, 2006-ban a diszkriminációs ügyek száma 592 volt. A kérelmek nagyrészt a munka világával, főleg a romák, az 50 év feletti és a gyermeket nevelő nők, valamint a fogyatékossággal élők foglalkoztatásával kapcsolatosak. Emellett nagyszámú panasz érkezett az oktatással, különösen a roma tanulók elkülönítésével kapcsolatosan. A roma személyeket érinti a szolgáltatások megtagadása a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekben, illetve a fogyatékossággal élőket az egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az eddig kivizsgált ezer fölötti panaszból az EBH 166 érdemi határozatot hozott, amelyből 18 esetben állapította meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, és öt esetben szabott ki pénzbírságot ben pedig 756 diszkrimináció miatti panasz érkezett, ezekből 186 esetben zárult az ügy érdemi döntéssel, a hatóság 29 elmarasztaló határozatot hozott. Továbbra is a foglalkoztatás területén történt a legtöbb hátrányos megkülönböztetés, amely területen a diszkrimináció áldozata a sérelmet etnikai hovatartozása, életkora, anyasága, valamint egyéb helyzete miatt szenvedte el ban a hatósághoz 1153 kérelem, beadvány érkezett, ez 52,5 százalékkal meghaladja az előző évi ügyforgalmat. Az 1153 ügyből határozattal zárult le 356, áttétellel 171, tájékoztató levéllel 474. A 2009-es évre áthúzódó ügyek száma 152. A 356 vizsgált ügy 37 esetben zárult elmarasztalással. Ez szintén emelkedést mutat a évi 29-hez képest, azonban arányában az egyéb döntésekhez képest lényegében nem változott. Az elmarasztalások a foglalkoztatás és a szolgáltatás területét érintették legnagyobb arányban. A törvény által meghatározott védett tulajdonságok alapján megállapítható, hogy a legtöbb esetben az egyéb tulajdonsággal (a személyiség lényegi vonásához tartozó, de az Ebktv.-ben önállóan nem nevesített tulajdonság), a fogyatékossággal, az életkorral, valamint az anyasággal és etnikai hovatar-

15 tozással összefüggésben érte a panaszosokat hátrány. (A fogyatékossággal élők panaszainak ugrásszerű megnövekedésében az játszott szerepet, hogy egy területi szövetség a vakok és csökkentlátók képviseletében 19 gyógyszergyártó, illetve forgalmazó cég ellen indított közérdekű eljárást, miszerint a gyógyszertájékoztatók a vakok és gyengénlátók számára nem megfelelő módon készülnek.) A tájékoztató levéllel zárult eljárások magas, és az érdemi döntések tartósan alacsony számából arra lehet következtetni, hogy a sértettek a jogi szabályozásról és a jogorvoslati lehetőségekről hiányos információval rendelkeznek. Az Ebktv. elfogadását sajnos nem követte információs kampány, és az EBH működése is csak kevéssé ismert. Ezt az űrt csak részben tudta pótolni a média, amely viszonylag aktívan tudósít a diszkriminációval kapcsolatos döntésekről. Az EBH tapasztalatai szerint különösen a munkaerőpiacon éri nagy számban diszkrimináció az érintett csoportokat, ezért az ő célzott tájékoztatásuk kiemelt fontosságú feladat. A közvélemény tájékoztatása mellett hiányzik a magyar antidiszkriminációs jogi szakirodalom is, eddig mindössze egy-két jelentősebb tudományos cikk jelent meg a témáról. A témával foglalkozó bírók, ügyvédek, egyetemi hallgatók és civil szervezetek hatékony munkájához elengedhetetlen, hogy megszülessenek, és mindenki által hozzáférhetővé váljanak a magyar antidiszkriminációs jogot feldolgozó elméleti, tudományos szakkönyvek. Pozitív fejlemény, hogy a évi egyezségek számához képest 2008-ban ugrásszerűen megemelkedett a kölcsönös engedményeken alapuló, ily módon a hosszú távú és békés együttélést biztosító egyezségek száma. Míg 2007-ben 3 ügyben, 2008-ban 23 ügyben született egyezség. 15 Bevezető Az Egyenlő Bánásmód Hatóság évi tevékenysége a számok tükrében A hatósághoz 2009-ben 1087 ügyben fordultak panasszal, megkereséssel természetes, jogi személyek s különböző társadalmi és civil szervezetek. A hatóság 112 esetben megállapította, hogy az ügy más közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. 372 ügyben tájékoztatást küldött az ügyfélnek a jogérvényesítés módjáról, más állami, önkormányzati szervek, bíróságok hatásköréből 351 eljárást indított, melyek alapján 48 esetben állapította meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. 18 esetben elősegítette és jóváhagyta a felek között létrejött egyezséget. Új jelenség, hogy a korábbiakban lényegesen több esetben kérték az ügyfelek az eljárás megszüntetését azért, mert az eljárás alá vont munkáltató vagy szolgáltató az eljárás megindítását követően megszüntette a hátrányos megkülönböztetést és kompenzálta a kérelmezőt. A diszkrimináció fajtái szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetés: 41 Zaklatás hátrányos megkülönböztetés: 4 Megtorlás hátrányos megkülönböztetés: 2 Közvetett hátrányos megkülönböztetés: 1

16 16 Bevezető (2008-ban az elmarasztaló és egyezséget jóváhagyó döntések aránya 37/23 volt.) 177 ügyben született elutasító határozat, többségükben azért, mert az eljárás alá vont bizonyította, hogy nem tett különbséget a panaszossal összehasonlítható helyzetben lévők javára, vagy a különbségtétel jogszerűen indokolta. Az előző évekhez hasonlóan legmagasabb számban a foglalkoztatás területén sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga a kérelmezőnek (19) neme (6), életkora (5), más véleménye (4), anyasága, etnikai hovatartozása (2-2), szexuális irányultsága, szakszervezeti érdekképviselethez tartozása alapján (1-1) ügy. 17 ügyben állapította meg a hatóság a szolgáltatásokkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést életkor (6), fogyatékosság (3), etnikai származás és bőrszín (3), anyaság, politikai vélemény és szexuális irányultság alapján. 48-ból 30 esetben gazdasági társaságokkal, a többi ügyben önkormányzatokkal, illetve intézményekkel és állami hatóságokkal szemben került sor szankció alkalmazására. Összesen: forint perbírság kiszabására került sor, 33 határozat nyilvános közzétételét rendelte el a hatóság ben 46 előző évekről is áthúzódó ügy volt folyamatban a Fővárosi Bíróságon, két új eljárásra utasítást kivéve a bíróság helyben hagyta a hatóság döntését. A jogtudatosság emelése, a közvélemény tájékoztatása 2009-ben is kiemelt feladata volt az EBH-nak. A döntések nyilvánosságra hozatala mellett honlapján ismerteti az összes jogsértést megállapító egyzséget helybenhagyó döntését, valamint a diszkrimináció és az egyéb jogsértések elhatárolása érdekében a jelentősebb elutasító határozatait is. 91 alkalommal tájékoztatta a közvéleményt a médián keresztül tevékenységéről, konkrét jogesetek bemutatásával, s több mint 60 rendezvényen tett eleget civil-, társadalmi szervezetek és társhatóságok meghívásainak. Az EBH honlapját 2009-ben an látogatták áprilisától a TÁMOP projekt keretében 46 hónapig tartó antidiszkriminációs programot indított el, amelynek keretében 2008 szeptemberétől minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot szervezett, 2010-ben széles körű képzési programot indít, ifjúsági antidiszkriminációs akciókat tervez. (További információk a hatóság tevékenységéről: ) Az esélyegyenlőséget szolgáló intézményrendszer A rendszerváltás óta eltelt időszakban fokozatosan kiépülő esélyegyenlőségi kormányzati intézményrendszert számos alkalommal szervezték át. Ezek a változások mindenekelőtt három kérdéskört érintettek. Az első, hogy a kormányzat kiemelten mely társadalmi csoportok esélyegyenlőségével foglalkozzon központi szinten. A kormányzati hatáskör kezdetben a nemzeti és etnikai kisebbségre, a nőkre, majd a fogyatékos személyekre, valamint számos más csoport esélyegyenlőségének előmozdítására is kiterjedt. Jelenleg az Európai Unió antidiszkriminációs jog szabályozása szempontjából mind

17 a hat diszkriminációs ok kiküszöbölésére hivatott szervezeti egység jelen van a központi kormányzati struktúrában. A második kérdés a szakpolitikai területekre vonatkozott, vagyis hogy a hátrányos helyzetű csoporttal foglalkozó szervezeti egység a magyar közigazgatás mely szervezeti rendszerében működjön. Általánosságban elmondható, hogy a központi kormányzat keretében működő szervezeti egységek leginkább a munkaügyi és szociális kérdésekkel foglalkozó minisztériumban kapnak helyet. Ez a szervezeti rendszer azonban csak korlátozott mértékben képes biztosítani az esélyegyenlőség általános érvényesítését (mainstreaming). Az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló intézményrendszerrel kapcsolatos harmadik jelentős kérdéskör, hogy az érintett szervezeti egység a közigazgatási hierarchia mely szintjén helyezkedik el, és milyen hatáskörrel rendelkezik májusa óta a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban működik az esélyegyenlőségi szakállamtitkárság, amely a gyermek-, és ifjúságpolitikával, a kisebbségpolitikával, a romák társadalmi integrációjával, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségével, a foglalkoztatási rehabilitációval, a halmozottan hátrányos helyzetű településeken élők, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségével, valamint a leszbikus, meleg, biszexuális és transzszexuális (lmbt) emberek problémáival összefüggő feladatokkal foglalkozik. Emellett az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány. A civil szférával való kapcsolattartás fórumait és a tárcák közötti koordinációt is szolgálják az egyeztető fórumok: a Társadalmi Kirekesztés Elleni Tárcaközi Bizottság, a Roma Integrációs Tanács, az Idősügyi Tanács, az Országos Fogyatékosügyi Tanács, valamint a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács. Ezek a tanácsok általában tripartit felépítésűek: a civil és kormányzati tagok mellett jelen van a szakértői oldal képviselete is. A kormány 2004-ben hozta létre az Országos Esélyegyenlőségi Hálózatot. Az Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodák (Esélyek Háza) célja, hogy a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzésében közreműködjön, illetve, hogy együttműködjön az előítéletek csökkentése érdekében a térségben működő szervezetekkel, intézményekkel. Az érdekvédelmi szervezetekkel közösen úgynevezett Esélyegyenlőségi Fórumot működtetnek, mely önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek képviselőiből áll. Bár az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló intézményrendszer elsősorban központi kormányzati szinten működik, az Ebtv. hatályba lépése óta a települési önkormányzatok is elfogadhatnak helyi esélyegyenlőségi programot. Ebben elemzik a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetét, és meghatározzák az esélyegyenlőségüket elősegítő célokat. Ezzel a lehetőséggel azonban eddig kevés önkormányzat élt. Az Ebtv májusában hatályba lépő módosítása nyomán a települési önkormányzatok számára az öt évre szóló esélyegyenlőségi program elfogadása kötelező lesz, és a települések csak a program megléte esetén pályázhatnak hazai és uniós forrásokra, pályázatukban érvényesítve az esélyegyenlőségi program célkitűzéseit. 17 Bevezető

18 18 Bevezető A civil szervezetek a diszkrimináció ellen, az esélyegyenlőség Az érdek-képviseleti szervezetek a diszkrimináció elleni fellépés szempontjából három csoportba sorolhatók: jogvédő szervezetek, szakszervezetek, valamint az egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségét szolgáló civil szervezetek. Jelenleg néhány olyan professzionális, szakosodott jogvédő szervezet van, amelyek sikerrel visznek diszkriminációs ügyeket a bíróságon és az EBH előtt. A jogvédő szervezetek különösen a roma személyekkel szembeni diszkrimináció terén értek el sikereket. Ezek a jogi eljárások fontos szerepet játszanak a jogi szabályozás fejlesztésében, és a médián keresztül a közvélemény figyelmének felkeltésében. Alapvető érdek, hogy a realitásoknak megfelelően növekedjen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárások száma. A szakszervezetek elsősorban a női munkavállalók esélyegyenlőségének előmozdításában aktívak. Ennek érdekében hozták létre többek között az Országos Érdekegyeztető Tanácson belül működő Esélyegyenlőségi Albizottságot. A szakszervezeti konföderációk női tagozatai nagy tapasztalatokat szereztek a nők esélyegyenlőségével kapcsolatos képzések, konferenciák, tájékoztató kampányok megszervezésében. Az Ebktv. szerint az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szerv és többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság köteles a szakszervezet bevonásával esélyegyenlőségi tervet készíteni. Ez tartalmazza a hátrányos helyzetű munkavállalók, különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékos személyek foglalkoztatási helyzetének elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó céljait és eszközeit. Sajnos sok arra kötelezett munkáltató nem készített esélyegyenlőségi tervet, pedig 2007-től az EBH már pénzbírsággal sújthatja őket. Elmondható azonban, hogy mivel az esélyegyenlőségi tervek viszonylag újdonságnak számítanak a munka világában, szükség lenne mind a munkáltatók, mind a szakszervezetek részére egy általánosan hozzáférhető és könynyen használható szakmai- módszertani háttér megteremtésére. Országszerte több száz olyan alapítvány, egyesület működik, amelyek aktívan részt vesznek a különféle társadalmi csoportok esélyegyenlőségének előmozdításában. Az utóbbi években számos képzési program szolgálta ezeknek a civil szervezeteknek a szakmai támogatását, részben közösségi forrásokból. A civil szervezetek által, illetve a részükre szervezett képzések gyakori problémája, hogy azok sok esetben általános témákat érintettek, nem kapcsolódtak a szervezetek tényleges gyakorlati tevékenységéhez, valamint esetleges volt a résztvevők kiválasztása.

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján

bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI egyes diszkriminációs ügyei alapján SZERZŐK: DR. UDVARI MÁRTON IVÁNYI KLÁRA LEKTOR: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF bizonyítva A magyar joggyakorlat elemzése a NEKI

Részletesebben

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 1 1 IFJÚSÁG2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 2 A Gyorsjelentés elkészítésében közremûködtek:

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. sz. melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2017 Készítette: Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Szerzők: Azizi Zouheirné terepkoordinátor Dr.

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC S t i g m a S z e g r e g á l t R o m a O k t a t á s K ö z é p - é s K e l e t e u r ó p á b a n Ez a könyv az Európai Roma Jogok Központjának a Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat

Kistelek Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kistelek Város Önkormányzat 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. A SZEGÉNYSÉGRŐL... 3 Jövedelmi szegénység... 4 Gyermekes háztartások,

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben