ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 12/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Selejtezési utasításáról /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a menetkedvezményi térítési díjakról /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. javadalmazási szabályzatáról a évi CXXII. tv. 5.. (3) bekezdése alá tartozó személyek vonatkozásában /2011. IX. 20. MÁV-START Ért. 5. ) sz. vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatások keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkeztekor tárgyú 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás hatályba léptetéséről /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a szerződéskötések rendjéről /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítás az Egészségmegőrző program működéséről szóló 8/2009. (VIII.28. MÁV-START Ért. 10.) sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás 2. sz. módosításáról Egyéb közlemények: A 4/2011. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések Elveszett igazolványok, utazási okmányok Értesítés szabályzat elfogadásáról... 84

2 2 ÉRTESÍTŐ Utasítások 12/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Selejtezési utasításáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Meghatározni a MÁV-START Zrt. területén a nyilvántartásra kötelezett anyagok, azonnali és folyamatos leírású tárgyi eszközök selejtezésének egységes szabályozását. 2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt valamennyi irányító és végrehajtó szervezeti egységére, amely ügyrendi feladatából adódóan selejtessé vált anyagok, eszközök selejtezése körében érintett, vagy kötelezett. A MÁV-START Zrt. anyagainak és eszközeinek fizikai leselejtezését a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. BKSZE között létrejött K-8767/2007. számú szolgáltatási szerződés alapján a BKSZE a MÁV-START Zrt. közreműködésével végzi a MÁV- START Zrt. szabályzata alapján. A MÁV-Zrt. BKSZE felelőssége a selejtezés szabályszerű lebonyolítása, selejtezett anyagok és eszközök tárolása, hasznosítása valamint a hasznosíthatatlan hulladék kezelése. A selejtezés engedélyezése a MÁV-START Zrt. hatásköre a jelen szabályzatban foglaltak szerint Az utasítás tárgyi hatálya A jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed a társaság számára feleslegessé vált, műszakilag elavult vagy gazdaságosan nem javítható eszközök folyamatos leírású tárgyi eszközökre, azonnali leírású tárgyi eszközökre, nyilvántartásra kötelezett anyagokra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Gazdasági vezető 3. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 3.1. Selejtezés A selejtezés a társaság számára feleslegessé vált, műszakilag elavult vagy gazdaságosan nem javítható eszközök (tárgyi eszközök, készletek) állományból való kivezetését (törlését) jelenti. A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti a felesleges vagyontárgy fizikai megsemmisítését, vagy használatra alkalmatlanná tételét, kivéve, ha azt hatósági előírás kötelezően elrendeli A Tárgyi eszköz részleges selejtezése Építés, rekonstrukció, felújítás során a tárgyi eszköz (gépek, berendezések, vasútijárművek) valamely része elbontásra, ki-, vagy leszerelésre kerül, de a tárgyi eszköz meghatározott része továbbra is használatban marad, az elbontott, ki-, vagy leszerelt rész értékét részleges selejtezésként kell elszámolni Anyagok Használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, ezért értékük a felhasználáskor azonnal és teljes öszszegében költségként kerül elszámolásra Tárgyi eszközök és tartozékok A tárgyi eszközök között azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kell kimutatni, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozó tevékenységét. A tárgyi eszközök tartozéka olyan önmagában nem üzemeltethető eszköz, melyet a tárgyi eszközök előállítása során nem építettek be, de az üzemeltetés biztonsága, az egészség, az élet, a környezet védelme, vagy egyéb szempontból szükséges annak üzemeltetéséhez RLK: MÁV Zrt. Regionális Logisztikai Központ 3.6. BKSZE: MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység 3.7. VEGA rendszer: anyagok és eszközök analitikus nyilvántartó rendszere 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Selejtessé vált anyagok és azonnali leírású tárgyi eszközök selejtezése A selejtezés előkészítése Anyagok és tárgyi eszközök közül selejtezni kell azokat: amelyek elhasználódtak és üzemi célra már nem használhatók, még javíthatók, de javítási költségük a pótlásként beszerzendő eszközök beszerzési árának 60%-át meghaladják, korszerűtlenné váltak, ezért üzemi célra gazdaságosan nem használhatók A nyilvántartásra kötelezett eszközök használhatóságát a felhasználó szervezeti egység vezetője által kijelölt egységtől vagy külső féltől felkért műszaki munkavállaló köteles vizsgálni és selejtezésükre írásban javaslatot tenni. Az Ft. nettó értékhatár feletti elektromos eszközök selejtezéséhez a javításukra jogosult javítóműhely írásbeli javaslatát kell beszerezni. Mérlegek, mérlegsúlyok selejtezéséhez a hitelesítésüket végző cég nyilatkozata szükséges. Különféle tűzoltó készülékek selejtezéséhez a BMTOP engedéllyel rendelkező javító szerv írásbeli nyilatkozata szükséges. A selejtezési javaslat megkérésekor az üzemben tartó szervezeti egység feladata a tűzoltó készülékek töltetének és hajtóanyagának mentesítése is, melyet a BMTOP engedéllyel, rendelkező szakszervizzel kell elvégeztetni. Selejtezésre a tűzoltó készülékek csak szétszerelt, kiürített állapotban adhatók át az illetékes RLK raktáraknak (10. sz. melléklet).

3 ÉRTESÍTŐ 3 A véleményezés külön nyilatkozatban történik. A műszaki véleménynek tartalmaznia kell: az eszköz megnevezését, leltári számát, a selejtté válás okát (pl.: avult, korszerűtlen, korrodált, stb.), a véleményező olvasható aláírását, bélyegzőjét A selejtezésre javasolt folyamatos leírású tárgyi eszközökről selejtezést kezdeményező szervezeti egység kijelölt, anyagilag felelős eszköznyilvántartója egy példányban selejt bejelentőlapot (3. sz. melléklet) és selejtezési kimutatást (3/a. melléklet) állít ki. A nyilvántartásra kötelezett anyagokról és azonnali leírású tárgyi eszközökről egy példányban selejtezési kimutatást készít a VEGA rendszerből (1. számú melléklet). A Selejtezési kimutatás fejlécén fel kell tüntetni, hogy nyilvántartásra kötelezett anyag, vagy azonnali leírású tárgyi eszköz szerepel a bejelentőlapon. Egy selejtezési kimutatáson nem lehet a fenti két kategóriába sorolt eszközt együtt szerepeltetni. Selejtezési kimutatás formai követelményei: Sorszám Küldő szolgálati hely kód, megnevezés Selejtező szolgálati hely bélyegző nyomata Selejtezendő eszköz megnevezése Cikkszám, leltári szám /eszközfajtának megfelelően/ Mennyiség Mennyiségi egység Aláírások: Szervezeti egységvezető Eszközgazdálkodó Műszaki szakértő A tényleges selejtezés és a selejtezési kimutatás záradékolása után 4. példányban kell fénymásolni. A selejtezési kimutatás példányainak rendeltetése: 1. A Számviteli szervezet példánya. 2. Könyvelési Egység- GIR nyilvántartás rendezése céljábólmelyet a Számviteli Szervezet jóváhagyás után továbbít. 3. A selejtezési ügyirat melléklete (TLK, BKSZE). 4. A selejtezést kezdeményező szervezet példánya Az illetékes MÁV-START Zrt. egységek a selejtezési igény felmerülését követően, de legkésőbb május 31-ig a selejtezési javaslatot (a selejt bejelentőlapot vagy selejtezési kimutatást és a hozzájuk kapcsolódó szerinti műszaki szakvéleményt) a Gazdasági Szervezet Számviteli osztály részére küldik meg A selejtet felterjesztő szervezeti egység vezetője köteles a selejtezési kimutatást és a selejt bejelentőlapot alakilag és tartalmilag felülvizsgálni, továbbá a kötelező mellékletek (a pont szerinti műszaki szakvélemény) meglétét ellenőrzi A jelen szabályzat szerinti engedélyezés a Gazdasági Vezető feladata. Azon anyagok és eszközök jegyzékét, amelyek selejtezése visszautasításra kerül, a Gazdasági vezető visszaküldi az előterjesztőnek tudomásul vétel végett. Ezeket, a tételeket a VEGA rendszerben az érintett szervezeti egységnek vissza kell venni a selejtezésre javasolt tételek köréből. (A selejtezési előjegyzést meg kell szüntetni a VEGA rendszerben.) A selejtezésre javasolt és engedélyezett anyagokról és eszközökről a Gazdasági vezető tájékoztatja a BKSZE-t, aki a szolgáltatási szerződés értelmében gondoskodik a jelen szabályzatban foglaltak betartásával egyeztetve az időpontot a szervezeti egységekkel a selejtezés fizikai végrehajtásáról, a 4. számú mellékletben található selejtezési jegyzőkönyv kitöltéséről, valamint a selejtezésből visszanyert veszélyes-, elektromos-, fém-, fa-, és kommunális-, stb-, hulladékok kezeléséről Selejtezés lebonyolítása A selejtezési eljárás lefolytatását csak a kijelölt selejtezési bizottságok végezhetik A Selejtezési Bizottság összetétele és feladatai: A selejtezési bizottság tagjai a megjelölt időpontban kötelesek a selejtezés helyszínén megjelenni a selejtezés végrehajtása, illetve készletrendezés végett. A Selejtezési Bizottság feladata a bizonylati fegyelem biztosítása, a vonatkozó bizonylatok (selejtezési kimutatás, jegyzőkönyvek, anyagmozgási bizonylatok stb.) alaki, számszaki és tartalmi helyességének biztosítása, a bizonylatok egyes példányainak előírt módon történő továbbítása, továbbá az értékesíthető, nyilvántartásra kötelezett eszközökről kimutatás készítése. Bizottság vezetője: A BKSZE vagy RLK vezetője által kijelölt saját munkavállalója Feladata: Felelős a selejtezések szervezéséért, a selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának biztosításáért, a Selejtezési jegyzőkönyv felvételéért és a Selejtezési kimutatás -ok záradékolásáért. Bizottság tagjai: műszaki szakértő: A selejtezésben illetékes MÁV-START ZRt. szervezeti egységének vezetője által kijelölt szakiránynak megfelelő, műszaki képesítésű (szakértő) munkavállaló, Feladata: A selejtezésre bemutatott nyilvántartásra kötelezett anyagok, eszközök azonosítása, minősítése, használhatóságának felülvizsgálata a csatolt műszaki javaslatok figyelembevételével. MÁV EBK által kirendelt szakértő Feladata: Az EBK szakértő feladata meghatározni a keletkezett hulladék anyagok EWC kódját. Erről előzetesen is küldhet jegyzőkönyvet, az anyagot kezelőnek, illetve a selejtezési bizottság vezetőjének, melyet a Selejtezési jegyzőkönyv -ben fel kell tüntetni (vagy csatolni). Számviteli munkavállaló a MÁV-START Zrt. Számviteli szervezetének munkatársa Feladata: A selejtezési javaslaton a selejtezett anyagok mennyiségi adatait köteles megjelölni. Azon anyagokat (tételeket), amelyek selejtezésre nem kerültek, a kimutatásról áthúzással törölni kell. a haszon- és hulladék anyagok vissz-nyereményezésével és értékesítésével megbízott BKSZE (RLK) munkavállaló. Feladata: Az EWC kód figyelembe vételével felelős a keletkezett hulladék megsemmisítéséért és hasznosítható anyagok értékesítéséért. A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az értékesítésre javasolt eszközöket. A Selejtezési Bizottságnak nem tagja, de a selejtezésben köteles közreműködni a MÁV-START Zrt. azon egységének anyagilag felelősdolgozója, ahol az adott anyag, eszköz leltárba van véve. Feladata: A bizottság tagjainak jelenlétében köteles anyag fajtánként a selejtezésre az anyagokat, eszközöket bemutatni. Azok mérlegelésében és számlálásában részt venni A selejtezett anyagokat, eszközöket a selejtezési bizottság jelenlétében maradandó formában S jelzéssel kell ellátni. A selejtezés általában nem jelent fizikai megsemmisítést, kivéve a kötelezővé tett esetekben.

4 4 ÉRTESÍTŐ Selejtezési Bizottság a kimutatások, mellékletek, nyilatkozatok, műszaki vélemények figyelembevételével Selejtezési jegyzőkönyvet vesz fel (4. sz. melléklet) négy példányban A selejtezési eljárás során visszautasított vagy selejtezett nyilvántartásokra kötelezett eszközök mennyiségi adatait a Selejtezési kimutatáson piros tollal kell bejegyezni. Selejtezési jegyzőkönyv kiállításával egyidejűleg a selejtezési kimutatás - ra az alábbi záradékot kell rávezetni: A selejtezése tól-ig tételig a mai napon megtörtént. A záradékolt kimutatást a bizottság valamennyi tagjának alá kell írnia A Selejtezési jegyzőkönyv -ben a bizottság tagjainak nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan is, hogy a selejtezést illetően terhel-e valakit felelősség A selejtezési bizottság, az alábbi bizonylatokat köteles megküldeni a MÁV-START ZRT Számviteli Szervezet részére további ügyintézés végett. Folyamatos leírású tárgyi eszközök esetében: 2 pl. jegyzőkönyv 2 pl. selejtezési kimutatás TEV jegy vissznyereményezett hulladék mennyiségéről kiállított küldlevél 1 pl.-át kommunálishulladék kezeléséről készített nyilatkozat Azonnali leírású tárgyi eszközök esetében: 2 pl. jegyzőkönyv 2 pl. selejtezési kimutatás vissznyereményezett hulladék mennyiségéről kiállított küldlevél 1 pl.-át kommunálishulladék kezeléséről készített nyilatkozat Nyilvántartásra kötelezett anyagok esetében: 1 pl. jegyzőkönyv 1 pl. selejtezési kimutatás vissznyereményezett hulladék mennyiségéről kiállított küldlevél 1 pl.-át kommunálishulladék kezeléséről készített nyilatkozat (A jegyzőkönyvet, a küldlevelet és a nyilatkozatot nem kell eszköz féleségenként külön készíteni) A MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete a selejtezés után az azonnali és folyamatos leírású tárgyi eszközök jegyzőkönyvét, selejtezési kimutatást, valamint a folyamatos leírású tárgyi eszközökhöz tartozó TEV jegyeket, megküldi a MÁV Zrt. Könyvelési Egységének az analitikus és főkönyvi könyvelések végrehajtására. A nyilvántartásra kötelezett anyagok kivezetését a MÁV-Start Zrt. a VEGA nyilvántartó programból sajáthatáskörben végzi el Haszon, hulladék és veszélyes anyagok kezelése A haszonhulladékok, veszélyes hulladékokat, illetve kommunális hulladékot, a selejtezést követően le kell mérlegelni, és a selejtezési jegyzőkönyvre a fajtáját, a mennyiségét fel kell jegyezni A haszonhulladékról az értékesítésig analitikus nyilvántartást kell vezetni a BKSZE-nek A haszonhulladékok értékesítési árára a MÁV Zrt. BKSZE javaslatot tesz a MÁV-START Zrt-nek a piacon elfogadott árról Vissznyereményezet haszonhulladék értékesítésének engedélyezésére a Területileg illetékes Sz.Sz.K vezetője jogosult FT értékhatárig. Ezen értékhatár fölött a Gazdasági szervezet vezetője jogosult A haszonhulladék értékesítésekor az RLK a MÁV- START Zrt részére történő befizetést igazoló számla illetve bizonylat ellenében adhatja ki az anyagot a vevőnek. A haszonhulladék értékesítése során realizálódott bevétel a MÁV-START Zrtt illeti meg. Készpénzes befizetés: MÁV-START Zrt.-hez tartozó valamennyi Sz. Sz. K-ban működő számadó pénztárba történhet. A pénztárban a MÁV Zrt. RLK által kiadott küldlevél adatai alapján szigorú számadású, nyugta-egyéb bevételi jegyzék kerül kiállításra. Könyvelése: 966.9/ szolgálati helykód/9199. A befizetést igazoló dokumentum bemutatása után kerülhet sor az értékesített hulladék kiadására. Az értékesítést igazoló dokumentumok másolatát 5 munkanapon belül az RLK köteles megküldeni a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezetének Átutalással történő fizetés esetén: a mellékletben csatolt helyesen kitöltött adatlap és az értékesítésről szóló megállapodás másolatát kell megküldeni a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére, ahol intézkedés történik a számla kiállításáról A selejtezés során keletkezett kommunális hulladék elszállítása illetve a veszélyes hulladékok kezelése a BKSZE lebonyolításában történik a szolgáltatási szerződésnek megfelelően. Amennyiben: A selejtezés során keletkezett kommunálishulladékot az RLK keretszerződés alapján szállítatja el a hulladékot kezelő vállalattal, nyilatkozat (8. sz. melléklet) adása szükséges az RLK részéről, ezzel garanciát vállalva, hogy a keletkezett hulladék, az előírásoknak megfelelően kerül kezelésre. Határidő: selejtezés napja. Amennyiben a hulladék szállítása külön megrendelés alapján történik, a szállításról, illetve a hulladékot kezelő telep átvételi dokumentumáról másolat adására kötelezett az RLK a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére. Határidő: selejtezést követő 10 munkanapon belül. Elektronikai és veszélyes hulladékok kezelése: A hulladékok kezelésével megbízott cégek felé kiállított átadási bizonylat, kísérőjegy másolatának adásra kötelezett az RLK a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezet részére. Határidő: A hulladékot kezelő szervezetnek, vállalatnak az átadás-átvételt követő 10 munkanapon belül Egyéb rendelkezések A selejtezések szabályos lebonyolításának, illetve elszámolásának ellenőrzésére mind a MÁV-START Zrt. mind, a MÁV Zrt által megbízott dolgozók előzetes bejelentés nélkül is jogosultak Utasellátó Központ részére kiadott, nyilvántartásra kötelezett anyagok selejtezése Az Utasellátó Központ használatára kiadott nyilvántartásra kötelezett anyagokat (üveg, porcelán) a kijelölt selejtező RLK-hoz beküldeni nem kell. Ezen anyagok selejtezését a helyszínen a Számviteli Szervezet és a Beszerzési Szervezet egy-egy kijelölt munkavállalójából álló selejtezési bizottság, az anyagilag felelős dolgozó közreműködésével hajtja végre. Az analitikából való kivezetés megegyezik az egyéb nyilvántartásra kötelezett anyag eljárásával.

5 ÉRTESÍTŐ A tevékenység során használhatatlanná vált anyagokról jegyzőkönyvet kell felvenni (2. sz. melléklet). A jegyzőkönyvet a használhatatlanná vált nyilvántartásra kötelezett anyagok szemrevételezése, azonosítása és számbavétele után három példányban kell a helyszínen elkészíteni és a bizottság valamennyi tagjának aláírni A jegyzőkönyv eredeti példányát a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére kell megküldeni, egy másolati példány az eszköz kezelőjénél marad, a Számviteli Szervezet engedélyezi a nyilvántartás rendezését Selejtessé vált vasúti járművek selejtezése A selejtessé vált vasúti járművek feltárása, selejtezési terv készítése Selejtezendő járműveknek kell tekinteni azokat a vasúti járműveket, amelyek: eredeti rendeltetésüknek megfelelően közforgalomban egyáltalán nem használhatók, nem üzemképesek (fizikai elhasználódás), és gazdaságosan nem javíthatók, lejárt fővizsgájú, nettó értékkel rendelkező 20 évnél idősebb, de legalább kétszeres fővizsgálati költségráfordítást igénylő vontatott járművek Nem lehet selejtezni: a javításra váró, javítás alatt álló, korszerűsítésre tervezett vasúti járműveket függetlenül a javítás, illetve átépítés időtartamától, az idényjelleggel használt vasúti járműveket A vasúti járművek selejtezésére a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves állománycsökkentési tervjavaslatot (negyedéves bontásban) kell készítenie. A járművek selejtezési tervét a következő adatok megadásával kell elkészíteni: a jármű típusa, pályaszáma, gyártási éve, honos, illetve a tárolást végző szervezet megnevezése, utolsó nagyjavítás megnevezése, ideje (év, hó), forgalomból kivonás időpontja, ideje (év, hó, nap), forgalomból kivonás oka A vasúti járművek selejtezési tervét a hatályban lévő DHL szerinti illetékes vezető hagyja jóvá A vasúti járművek terven felüli selejtezését a Gazdasági Szervezettel kell véleményeztetni, illetve DHL szerint jóváhagyatni A jóváhagyott éves tervet, illetve a terven felüli selejtezési javaslatot további intézkedésre a BKSZE részére kell átadni a selejtezési terv végrehajtása céljából A selejtessé vált vasúti járművek bejelentése A vasúti járművet selejtessé válásukat követően 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés folyamata: Az 5. sz. mellékletben található Bejelentőlap oszlopának kitöltése, a szükséges műszaki vélemény megadása, valamint az így kitöltött bejelentőnek a Műszaki Üzemeltetési Szervezet részére való megküldése az üzemben tartó Sz. Sz. K. feladata. Az Sz. Sz. K által kitöltött bejelentőlapot a Műszaki Üzemeltetés felülvizsgálja, amennyiben megadható, a várható javítási költséget felvezeti a bejelentőlapra. Az aláírásokat követően a bejelentőlapot átadja a Számviteli Szervezet részére. A Számviteli Szervezet a bejelentőlapot sorszámmal látja el, illetve feltünteti a jármű(vek) bruttó értékét, leírási kulcsát, valamint a bejelentést megelőző havi záráskori nettó értékét. A bejelentőlapokról a szervezet nyilvántartást köteles vezetni. A selejtezés engedélyezése a DHL szerint történik. Az engedélyezett bejelentőlap a BKSZE részére kerül megküldésre. A bejelentőlap 6. sz. rovatát (várható javítási költség) az állagcsökkentési tervben szereplő járművek esetében nem kell kitölteni A balesetben sérült jármű bejelentőlapját csak a balesetvizsgáló bizottság vezetőjének láttamozása után lehet felterjeszteni a Műszaki Üzemeltetési Szervezet felé. A baleseti sérülés miatt selejtezésre javasolt járművek adatain kívül a bejelentőlap megjegyzés rovatában minden esetben fel kell tüntetni a balesetet tárgyaló ügyirat számát, a vissznyereményezett anyag közlésére vonatkozó kötelezettségeket A sérült idegen cégjelű vasúti járművekről is bejelentőlapot kell kiállítani, ha a vasúti jármű tulajdonosa annak hazaküldéséről lemondott, és a kártérítés a MÁV-START Zrt. részéről megtörtént. A bejelentőlapot ebben az esetben a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezete állítja ki, melyre rá kell írni a tulajdonos vasúttal történt elszámolás ügyiratszámát A Vasúti Jármű Selejtezési Bizottság feladata, összetétele A vasúti járművek műszaki szemléjének megtartása a selejtezési javaslat megtétele a Vasúti Jármű Selejtezési Bizottság feladata A vasúti járművek selejtezésének megszervezése az operatív végrehajtása a BKSZE feladata, a műszaki véleményezés a MÁV-START Zrt. képviselőjének hatáskörébe tartozik. A Selejtezési Bizottság vezetője a BKSZE igazgatója által kijelölt és megbízólevéllel ellátott munkavállalója A Selejtezési Bizottság összetétele: a Selejtezési Bizottság vezetője az BKSZE megbízottja, a Selejtezési Bizottság műszaki tagjai a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezete és a MÁV-Gépészet Zrt. megbízottja, az illetékes SZSZK megbízottja, a leszámolást végző, illetve területileg illetékes RLK megbízottja, forgalmi baleset esetén a balesetvizsgáló bizottság vezetője, vagy megbízottja a baleset helyszínén végzett selejtezés esetén, EBK területi képviselője A vasúti járművek selejtezési eljárásnak előkészítése, lebonyolítása A selejtezési szemlét a selejtezési tervben meghatározott negyedévben, terven felüli selejtezés esetén pedig a Bejelentőlap -ok beérkezése után, de legkésőbb 15 napon belül kell megszervezni A vasúti járművek selejtezési szemléjének időpontját a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezettel egyetértésben az BKSZE határozza meg. A helyszíni szemle megtartásának helyéről és idejéről a selejtezési bizottság vezetője legalább

6 6 ÉRTESÍTŐ 5 munkanappal a szemlét megelőzően írásban köteles értesíteni az érdekelteket Az éves állagcsökkentési tervben jóváhagyott vasúti járművek selejtezési szemléjét csoportosan kell megtartani. A járművek selejtezési szemléjét úgy kell ütemezni, hogy a selejtezett járművek pénzügyi- és műszaki állagrendezése a selejtezés negyedévében megtörténjen. Ennek biztosítása érdekében a selejtezési szemléket a negyedévek harmadik hónapjának 20. napjáig be kell fejezni A selejtezésre bejelentett kocsik gyűjtőállomásra továbbítását a Műszaki Üzemeltetési Szervezet irányítja. A gyűjtőállomásokon a kocsik nyilvántartása az illetékes SZSZK feladata, az őrzése a Vasútőr Kft. feladata. A személykocsik tárolására a Szolnok magas fogadó van kijelölve A vasúti vontatott járművek csak üres állapotban minősíthetők selejtté, a vontató járművekből pedig a bizottsági szemle előtt az első kiszerelési üzemanyag készletet a területileg illetékes raktárba kell leadni. A járművekből a mozdony homokot, hűtővizet el kell távolítani és akkumulátor nélkül lehet a bontóba küldeni! A Selejtezési Bizottság által selejtté minősített vasúti járműveket mindkét oldalán fehér festékkel jelölni kell a következők szerint: A selejtezett vasúti járművek sorozatjelét és pályaszámát X vonallal át kell húzni és feltűnő, jól látható módon fel kell festeni a selejtezés jelét, ( S betű) és a selejtté minősítés időpontját (év, hónap, nap, pl.: S ). A selejtezési bizottság vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a betűíró személy a selejtezés helyszínén legyen Selejtezési jegyzőkönyv, valamint mellékleteinek kiállítása, beszámolási kötelezettség A selejtezési eljárás során a bizottság megállapításait, rendelkezéseit és javaslatait, továbbá indokait a Selejtezési Bizottság vezetője köteles a 6. sz. mellékletben található nyomtatványok felhasználásával jegyzőkönyvbe foglalni, amelyet 2 példányban kell kiállítani A Selejtezési Bizottság vezetőjének az általa kiállított selejtezési jegyzőkönyveket minden évben egytől kezdődő sorszámmal, és az év megjelölésével kell ellátni. A selejtezési jegyzőkönyvekről nyilvántartást köteles vezetni A selejtezési jegyzőkönyv kézirati példányát a selejtezési szemle befejezését követően a bizottság tagjaival történt egyeztetés után, a helyszínen kell kiállítani és a bizottság tagjaival aláíratni. A selejtezési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a vasúti jármű: Bejelentőlap -ját, (5. sz. melléklet) amelyre a helyszíni szemle alkalmával a Bizottság határozatát és a selejtezés indokát (pl. a hosszantartó törött, stb.) a MÁV START Zrt. megbízottja köteles rávezetni (selejtezésre javasolt, visszautasított, javításra visszautasított, stb.). Selejtezett vasúti személykocsi leszámolása megnevezésű nyomtatványt (7. sz. melléklet), melyen a vissznyereményezésre javasolt alkatrészeket fel kell sorolni. A vissznyereményezésre, illetve műszaki felülvizsgálatra javasolt alkatrészek, fődarabok megnevezését és mennyiségét (vasúti járművenként különkülön) a Selejtezési Bizottság műszaki tagja köteles megjelölni, és közölni, a fődarabok esetében a diszponálás helyét, idejét A vasúti vontató- és vontatott járművek selejtezési jegyzőkönyvének a selejtezésre javasolt járművek adatain kívül tartalmaznia kell: a bizottság határozatát, a leszámolást végző RLK megnevezését, a selejtezés végrehajtására vonatkozó rendelkezés, engedélyezés iratának számát A Selejtezési Bizottság vezetőjének 5 munkanapon belül a selejtezési jegyzőkönyv eredeti példányát, valamint a bejelentőlap 1. példányát meg kell küldeni MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére, aki állag módosítás céljából, továbbítja a MÁV ZRt. Számviteli Szervezet Miskolci Könyvelési Egység részére A MÁV ZRt. Számviteli Szervezet Miskolci Könyvelési Egység értesítést küld a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete és a BKSZE részére, hogy a GIR-ben az állagrendezés megtörtént A BKSZE-nél lévő ügyiratban az értesítést csatolni kell és a bontást, leszámolást igazoló okmányok beérkezéséig irattárazásra vár. A záradékolt ügyiratot a BKSZE irattározásra kell megőrizni A vontató és vontatott járművek selejtezési ügyiratai nem selejtezhetők! Selejtezett vasúti járművek bontása, a megjelölt alkatrészek vissznyereményezése A vasúti járműveket az utolsó üzemeltetési állapotuknak megfelelően kell a selejtezésig megőrizni. A járműveket szétbontani, azokról alkatrészeket leszerelni, és más célra felhasználni nem szabad. Az üzemzavar elhárítása érdekében a kiszerelt alkatrészeket, fődarabokat visszaszerelve pótolni kell. Amennyiben a pótlás nem lehetséges, akkor megfelelően dokumentálni kell az eseményt, (jegyzőkönyv, bizonylat) és selejtezéskor a bizottságnak át kell adni A MÁV-START Zrt tulajdonát képező járművek bontását bérmunkában a MÁV Zrt BKSZE RLK Miskolc Sátoraljaújhelyi Részleg 2. Raktára végzi. A bejelentett jármű bontótelepre történő továbbítása a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének a feladata. A bontás előtt kötelező mérlegelés a MÁV Zrt. BKSZE RLK Miskolc terhére történik, a mérlegelést ők rendelik meg A selejtezett járműveket a bontótelepre történő megérkezés és a selejtezési jegyzőkönyvek készhez vétele után a bontótelep bontási kapacitását figyelembe véve lehetőleg a tárgyévben köteles a BKSZE elbontani A járművek bontása során a vissznyereményezésre megjelölt alkatrészek további sorsáról a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének képviselője dönt. A jelentkező igényeket figyelembe véve határozza meg az eladás, értékesítés prioritásait (Pl. Gépészeti Zrt, Járműjavító, Cégcsoporton belül, esetleg azon kívül történhet az értékesítés) A fődarabok értékesítésekor az eladási értéket a fődarabok állapotától függően a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének és a BSZKE-nek a képviselője közösen határozza meg.

7 ÉRTESÍTŐ A kisebb súlyú, de nagyobb darabszámban előforduló alkatrészek eladási értéke a bázisérték (ócskavas érték). A jelentkező igényeket figyelembe véve a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének képviselője határozza meg az eladás, értékesítés prioritásait A MÁV-START Zrt és a MÁV Zrt BKSZE pénzügyi szervezetei a tárgyév végén kölcsönösen leszámolnak egymás felé a felmerült költségekről és az eladásból származó bevételekről. 5. HIVATKOZÁSOK MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítással hatályát veszti 4/2008. (VI.11. MÁV-START Ért. 15.) GVH. sz. gazdasági vezérigazgató-helyettesi utasítás 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Selejtezési kimutatás az anyagok és nem folyamatos leírású tárgyi eszközök bejelentésére 2. számú melléklet: Törési jegyzőkönyv selejtessé vált anyagokról 3. számú melléklet: Bejelentőlap a selejtessé vált folyamatos leírású tárgyi eszközökről 3/a. számú melléklet: Selejtezési kimutatás 4. számú melléklet: Selejtezési jegyzőkönyv az anyag és tárgyi eszköz (kivéve vasúti jármű) selejtezéséről 4/a. számú melléklet: Selejtezésből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke 5. számú melléklet: Bejelentőlap a selejtezésre javasolt vasúti járműről, 6. számú melléklet: Vasúti jármű selejtezési jegyzőkönyv, 7. számú melléklet: Selejtezett vasúti személykocsi leszámolása, 7/a. számú melléklet: Selejtezett vasúti vontató jármű leszámolása 8. számú melléklet: Nyilatkozat 9. számú melléklet: Adatközlő 10. számú melléklet: Műszaki szakvélemény 11. számú melléklet: TEV jegy (Fte. Kivezetéséhez) Monszpart Zsolt s.k. vezérigazgató

8 8 ÉRTESÍTŐ 1. sz. melléklet

9 ÉRTESÍTŐ 9 2. sz. melléklet /20.. SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV Az Utasellátó Központ részére kiadott háztartási eszközök selejtezéséről Felvéve: 20. év.... hó -én az Utasellátó Központnál A selejtezési bizottság tagjai:... Számviteli Szervezet részéről Beszerzési Szervezet részéről A selejtezésben közreműködik:..... anyagilag felelős eszközgazdálkodó A selejtezési bizottság megállapította, hogy az Utasellátó Központ működése során az alábbiakban felsorolt üveg, porcelán, kőedény és műanyag eszközök törtek el, illetve mentek tönkre. Az eszközök használhatatlanná válásában szándékosság, gondatlanság nem állapítható meg/megállapítható: Csoport tételszám Megnevezés Egység Mennyiség Egységár/db Érték A fentiek alapján a nyilvántartásban a mennyiségi rendezés elvégezhető. k.m.f. Számviteli Szervezet munkavállalója Beszerzési Szervezet munkavállalója eszközgazdálkodó Az állagrendezést engedélyezem: Számviteli vezető

10 10 ÉRTESÍTŐ 3. sz. melléklet

11 ÉRTESÍTŐ 11 3/a. sz. melléklet

12 12 ÉRTESÍTŐ 4. sz. melléklet Selejtezhető: évben Ügyiratszám:. SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV MÁV-START Zrt-nek végzett anyag és tárgyi eszköz (kivétel vasúti jármű) selejtezéséről. Készült: 20 év..hó nap a.. szervezeti egységnél végzett selejtezésről. Jelen vannak: A selejtezési bizottság tagjai:.. selejtezési bizottság vezetője..műszaki szakértő.. számviteli munkavállaló.. RLK munkavállaló.. EBK megbízott munkavállalója A selejtezésben közreműködik: anyagilag felelős eszközgazdálkodó I. Selejtezési hatáskör A Selejtezési Bizottság megállapítja, hogy az érvényes MÁV-START Zrt. Utasítás alapján jelen eljárás keretében végrehajtandó selejtezés engedélyezése a MÁV-START Zrt. hatáskörében megtörtént. II. Selejtezésre javasolt tételek A Selejtezési Bizottság tételesen leszámolta, felülvizsgálta, és a nyilvántartással egyeztette a selejtezésre előkészített és a csatolt Selejtezési Kimutatáson felsorolt tételeket. III. A selejtté válás okai A selejtezési kimutatásban szereplő anyagok, eszközök használatuk során megrongálódtak, vagy avulttá váltak, javításuk gazdaságtalan. IV. A selejtezett anyagok, tárgyi eszközök hasznosítása A Bizottság megállapította, hogy a selejtezésre javasolt anyagokról a csatolt mellékletben felsorolt anyagok haszon-, illetve hulladék anyagok hasznosíthatók. Javasolja ezek kiszerelését és hasznosításukkal kapcsolatos intézkedések (RLK raktárnak történő átadás-átvétel, értékesítés) megtételét. A selejtezés során keletkezett veszélyes hulladékok is a csatolt mellékletben kerülnek felsorolásra. Az egyéb, veszélyes hulladéknak nem minősülő kommunális hulladékok a területileg illetékes hulladékkezelő telepére kerülnek elszállításra.

13 ÉRTESÍTŐ 13 V. A selejtezési bizottság nyilatkozata A Selejtezési Bizottság aláíró tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a selejtezésre javasolt anyagokra és eszközökre vonatkozó adatok megegyeznek a könyvviteli és egyéb nyilvántartásokkal, azokat a bizottság a selejtezési eljárás előkészítése során tételesen ellenőrizte. VI. A Selejtezési Bizottság javaslata A Selejtezési Bizottság a selejtezésre előkészített tételek szemléje, a selejtté válás okainak vizsgálata és a hasznosítási eljárás eredménytelensége alapján a Selejtezési Kimutatáson felsorolt anyagok selejtezését javasolja. Folyamatos leírású tárgyi eszközök 1- tételig Azonnali leírású tárgyi eszközök 1- tételig Nyilvántartásra kötelezett anyagok 1-.tételig A Bizottság a: Folyamatos leírású tárgyi eszközök közül:, az Azonnali leírású tárgyi eszközök közül valamint a Nyilvántartásra kötelezett anyagok közül a.. tételeket a Selejtezési Kimutatásról törölte. Indoklás.. Hulladékok felsorolása 4/a mellékletben VII. A selejtezés engedélyezése utáni teendők A selejtezett eszközök hulladékának, haszonanyagának beszolgáltatásáért, illetve a megsemmisítéséért: Felelős munkavállaló neve: Beosztása: A selejtezés engedélyezése után az érvényben lévő utasítás szerint kell eljárni. K. m. f. sel.biz. vezetője műszaki szakértő számviteli munkavállaló EBK megbízott vissznyer. raktár előadó eszközgazdálkodó VIII. Határozat A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a felsorolt tételek selejtezését illetve megsemmisítését jóváhagyom. Elrendelem a selejtezett tételek állományból történő kivezetését, továbbá a selejtezéséből visszanyert anyagok hasznosításával kapcsolatos intézkedések végrehajtását. Számviteli vezető

14 14 ÉRTESÍTŐ 4/a. sz. melléklet

15 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Sorszám: Bejelentő szervezeti egység: Kiállító: Beküldendő: Bejelentőlap A selejtezésre javasolt vasúti járműről Az alábbiakban feltüntetett járműveket műszakilag megvizsgáltuk (műszaki vélemény csatolva), selejtezésre javasoljuk: Megjegyzés: sorsz. pályaszám gyártási év és gyártó A kocsi önsúlya Fővizsga idő, helye és időpontja várható javítási ktg. Bruttó értéke Leírási kulcs Nettó érték Dátum: P.H... Műszaki Üzemeltetési vezető. Sz.Sz.K. vezető. Gazdasági vezet... DHL szerint jogosult vezető

16 16 ÉRTESÍTŐ 6. sz. melléklet MÁV-START ZRT. MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSI SZERVEZET Budapest, Könyves Kálmán krt Selejtezési jegyzőkönyv száma: Tételszáma:./20. Ügyirat száma:./20.. Készült, 20..év hó -n. VASÚTI JÁRMŰ SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV (MÁV-START Zrt. részére végzett selejtezésről) szolgálati helyen. A Selejtezési Bizottság tagjai: 1. A Selejtezési Bizottság vezetője a MÁV Zrt. BKSZE részéről: 2. A MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetés részéről: 3. A MÁV Gépészeti Zrt. részéről: 4. Az illetékes MÁV-START Zrt. SZSZK részéről:. 5. A területileg illetékes RLK részéről:.. 6. EBK képviselője:... A fenti Selejtezési Bizottság a selejtezésre bejelentett és előkészített,. pályaszámú vontatott vasúti járművet selejtté minősítette a következő indokok alapján: Elhasználódott: Balesetes: Egyéb: A bontásra kijelölt szolgálati hely:.. A selejtezés végrehajtása a../20.. számú bejelentő lapon került engedélyezésre. Kmf

17 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Selejtezett vasúti személykocsi leszámolása Selejtezési jegyzőkönyv száma:.. tételszáma:../20. Bruttó érték Ft : P Á L Y A S Z Á M : Nettó érték Ft:.. VISSZNYEREMÉNYEK: Önsúly:...kg Meghatározott súly: kg M e g n e v e z é s Kerékpár Me. db Hiány Tételszám Mennyiség Egységsúly Összsúly Érték Ft Jegyzet Forgóváz db Kormányszelep db Ütköző db Csavarkapocs db Rudazatállító db Nem átmenő vonószek. db Poggyásztartó db Statikus töltőberendezés db Végzár váltó db Vill. fűtési kábel db Vezérlőszekrények db AJO fűtési szekrények db Acél hulladék to Laza lemez hulladék to Alumínium hulladék to Fa hulladék to Egyéb hulladék to A vissznyeremények értéke mindösszesen Ft A jármű szétbontása 20. év.hó..-n megtörtént. Bontást végző szolgálati hely Telefon: Leszámolást végző szolgálati hely Telefon:

18 18 ÉRTESÍTŐ 7/a. sz. melléklet Selejtezett vasúti vontató jármű leszámolása Selejtezési jegyzőkönyv száma:.. tételszáma:../20. Bruttó érték Ft : P Á L Y A S Z Á M : Nettó érték Ft:.. Önsúly:...kg VISSZNYEREMÉNYEK: Meghatározott súly: kg M e g n e v e z é s Kerékpár Forgóváz Ütköző Me. db db db Hiány Tételszám Menyiség Egységsúly Összsúly Érték Ft Jegyzet Acél hulladék Laza lemez hulladék Alumínium hulladék Fa hulladék Egyéb hulladék to to to to to A vissznyeremények értéke mindösszesen Ft A jármű szétbontása 20. év.hó..-n megtörtént. Bontást végző szolgálati hely Telefon: Leszámolást végző szolgálati hely Telefon:

19 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Nyilatkozat A MÁV Zrt. BKSZE Regionális Logisztikai Központ... helység... nevű... telephelyű kommunális hulladékot kezelő céggel áll szerződésben,... sz. szolgálati hely eszközeinek selejtezése során keletkezett kommunális hulladékot ezen megállapodás alapján szállítatjuk el.., aláírás

20 20 ÉRTESÍTŐ 9. sz. melléklet ADATKÖZLŐ kimenő számla kiállításához 1. Az adatközlő típusa: 2. A kiállító szervezet: Előlegbekérő Részszámla Számla (végszámla) Helyesbítő számla Éves adatközlő Kódszáma: Megnevezése: Iktatószáma: 3. A vevő adatai: Neve: Számlázási címe: Adószáma: Bankszámlaszáma: Telephelye: (ha eltér a számlázási címtől) 4. Szerződésre, megrendelésre vonatkozó adatok: Szerződés tárgya: Száma: Tényleges (számviteli) teljesítés időpontja: Teljesítés: Egyedi Időszakos elszámolás Szerződés szerinti fizetési esedékesség: Késedelmi kamat mértéke: 5. Számlázandó termék, szolgáltatás adatai: (több sor esetén külön lapon kérjük megadni) Megnevezés VT/SZJ szám ME Mennyiség Egységár Nettó összeg ÁFA % Áfa összeg Bruttó összeg 6. Árbevétel kontírozás: 7. Egyéb megjegyzés (pl. a helyesbített számla száma, közvetített szolgáltatás esetén a bejövő számla száma): Fk.számla Szervezet UTK Psz. Összeg 8. A kiállító adatai: Kiállító neve: Aláírás: Telefonszáma: címe: Kiállítás dátuma: Csatolt mellékletek: 9. Számviteli adatok: (a számviteli szervezet tölti ki!!! ) Iktatószám: GIR tranzakciószám: Rögzítő aláírása:

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Úszó Szövetség Gazdálkodási szabályzat Budapest, 2008. április 27. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 A Magyar Úszó

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 127. évfolyam 2012. október 12. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 9/2012. (X. 12. MÁV Ért. 24.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 28/2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) ÁVIGH. sz. utasítás A KÖZOP és IKOP

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben