Könyvviteli alapismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli alapismeretek"

Átírás

1 Könyvviteli alapismeretek

2 Gazdálkodás Az a céltudatos tevékenység, amely keretében a társadalom erőforrásainak (termelőeszközök, munkaerő) ésszerű felhasználása megvalósul.

3 Gazdálkodó Az a természetes vagy jogi személy aki (amely) a gazdálkodást végzi, aki a gazdasági folyamatokat szervezi, irányítja

4 Számviteli törvény szerinti Vállalkozások gazdálkodók Államháztartási szervezetek Egyéb szervezetek Magyar Nemzeti Bank (MNB) Az általuk, illetve természetes személyek által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmények

5 Vállalkozás Az a termelő és szolgáltató tevékenység, amelyet a gazdálkodók üzletszerűen, saját nevükben és saját kockázatukra, ellenérték fejében, nyereség- vagy vagyonszerzési céllal végeznek. Vállalkozás = vállalkozási tevékenység

6 Vállalkozó Az a személy vagy szervezet, aki (amely) saját nevében, üzletszerűen, ellenérték fejében, saját kockázatára, nyereségszerzési céllal vállalkozási tevékenységet folytat.

7 Vállalkozónak minősül továbbá Hitel- és biztosítóintézetek, befektetési és pénzügyi vállalkozások Vízi- és erdőbirtokossági társulatok Európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek Egyesülések és az európai gazdasági egyesülések Szociális és iskolai szövetkezetek Nonprofit gazdasági társaságok Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe

8 Üzletszerű tevékenység Az üzleti élet szabályainak, szokásainak megfelelően folytatott vállalkozási tevékenység. Az üzletszerű kifejezés arra irányul, hogy a vállalkozási tevékenység rendszeres, megismétlődő folyamat

9 Az államháztartás szervezetei Központi költségvetési szervek és annak intézményei Társadalombiztosítási alapok és azok kezelői Elkülönített állami pénzalapok és azok kezelői Helyi önkormányzatok és azok intézményei

10 Egyéb szervezetek (1): (Sztv. 3. (1) bekezdés 4. pontja lakásszövetkezet társasház társadalmi szervezet, köztestület egyházi jogi személy alapítvány, közalapítvány ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda Műsorszolgáltatási Alap MRP keretében létrejött szervezet

11 Egyéb szervezetek (2): (Sztv. 3. (1) bekezdés 4. pontja víziközmű társulat befektetési alap, egyéb alapok tőzsde, az elszámolóház magán nyugdíjpénztár az önkéntes nyugdíjpénztár az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár a közraktár külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet.

12 A Sztv. hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, kivéve ha egyéni cégként bejegyezték az őstermelőre a polgárjogi társaságra az építőközösségre a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére az eva hatálya alá tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre.

13 Összefoglalás A gazdálkodók nagy tömege vállalkozás (profitorientált) A vállalkozásokon kívüli további szervezetek nonprofit szervezet

14 Profitorientált és nonprofit szervezetek közötti különbség A vállalkozások saját bevételeikből fedezik ráfordításaikat, költségeiket A nonprofit szervezetek közpénzekből, civilek adományaiból teremtik elő költségeik és ráfordításaik fedezetét Közös jellemző: vagyonkezelésük könyvvezetésük, beszámoló készítésük szabályait a Sztv. rögzíti

15 A vállalkozási tevékenység főbb sajátosságai számvitel szemszögéből

16 A vállalkozás tevékenységének célja, kockázata Rövid távú: nyereség elérése, profit realizálása Hosszú távú: vagyon bővítése, a bevitt tőke gyarapítása Kockázati tényező: a siker nem garantált, motiváció a siker és a profit (szolgáltatási színvonal emelése, termék minőség javítása stb.)

17 A vállalkozási tevékenység megjelenési formája Termék előállítás (anyagi javak gyártása) Szolgáltatás (tevékenység anyagi forma nélkül), jellegzetességei: Társadalmi szükséglet kielégítése Nyújtása és igénybevétele egybeesik Szerteágazó, hatása eltérő

18 Szolgáltatás alváltozatai Anyagjellegű szolgáltatások vagy termelői szolgáltatások Kereskedelmi szolgáltatás Karbantartás, stb. Nem anyagjellegű szolgáltatások vagy nem termelő szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Oktatási szolgáltatások, stb.

19 A vállalkozási tevékenység erőforrásigénye Értékesítés P2 Késztermék, szolgáltatás P1 Termelés Beszerzés Munkaerő, termelési eszköz

20 A vagyon Magán- és jogi személyek által birtokolt szellemi és anyagi javak (dolgok) és a velük kapcsolatos jogok (követelések, kötelezettségek) összessége: anyagi javak: az ember anyagi szükségleteinek kielégítésére alkalmas tárgyak immateriális javak: elvont, nem tárgyiasult dolgok

21 Vállalkozói vagyon A vállalkozás rendelkezésére álló javak és velük kapcsolatos jogok összessége

22 Tőke Az a vagyon, amit a tulajdonosa jövedelem megszerzésére használ fel, amelyet azért visz be a vállalkozásba, hogy ott haszonra, nyereségre tegyen szert. A vagyon szélesebb kategória, mint a tőke. A vagyon válhat tőkévé.

23 A vállalkozási tevékenység sikerességének mérése

24 Az eredmény-megállapítás módszerei Vagyon-összehasonlításon alapuló módszer Eredménykimutatáson alapuló módszer

25 A vagyon-összehasonlításon alapuló (közvetlen) módszer Lényege: az eredményt a vállalkozás az üzleti év végi és az üzleti év eleji saját tőkéjének különbözete alapján határozza meg: E=St 2 -St 1 ahol: E: a vállalkozás üzleti évi eredménye St 2 : üzleti év végi saját tőke St 1 : üzleti év eleji saját tőke

26 Saját tőke fogalma Olyan tőkerész, amelyet a vállalkozás tulajdonosa (tagja) bocsát a vállalkozás rendelkezésére, továbbá amelyet a tulajdonos az éves (adózott) eredményből hagy a vállalkozásában.

27 Az üzleti évi eredmény lehet: Pozitív (a vállalkozás nyereséges) Negatív (a vállalkozás veszteséges)

28 Eredménykimutatáson alapuló (közvetett) módszer Lényege: az eredményt a vállalkozás üzleti évi bevételeinek és üzleti évi ráfordításainak különbözeteként állapítja meg: E=B-R E. A vállalkozás üzleti évi eredménye B: a vállalkozás üzleti évi bevételei R: a vállalkozás üzleti évi ráfordításai Az eredmény lehet: nyereség, veszteség

29 Bevételek a számvitelben Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevétel: értékesítéshez kapcsolódik Pénzbevétel: pénztárban vagy bankszámlán kimutatott pénzeszköz növekedés

30 Értékesítés nettó árbevétele Az adott időszak (üzleti év) során értékesített (realizált) vásárolt, illetve saját termelésű készletek és teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélküli, számlázott ellenértéke

31 Értékesítés nettó árbevételének tartalma Üzleti évi nettó árbevétel (áfa nélkül) + kapott árkiegészítés + felszámított felár - adott engedmény

32 Egyéb bevétel Olyan bevételek, amelyek ugyan a rendes vállalkozási tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, de nem képezik részét az értékesítés nettó árbevételének és nem minősülnek sem pénzügyi műveletek bevételének, sem rendkívüli bevételnek

33 Jellemző egyéb bevételek Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat, kapott kártérítés Céltartalék felhasználás (megszüntetés) Értékesített tárgyi eszköz, immateriális jószágért kapott áfa nélküli ellenérték Elszámolt terven felüli értékcsökkenés és elszámolt értékvesztés visszaírt összege

34 Pénzügyi műveletek bevételei Olyan bevételek, amelyeket a vállalkozás általában a befektetett pénzügyi eszközei, értékpapírjai alapján realizál

35 Pénzügyi műveletek jellemzőtételei Kapott (járó) osztalék, részesedés Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége, stb.

36 Rendkívüli bevételek Olyan bevételek, amelyek a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, vagyis a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban, függetlenek attól

37 Jellemző rendkívüli bevételek Gazdasági társaságba bevitt vagyon (apport) létesítő okiratban meghatározott összege Fejlesztési célra kapott támogatás össz. Térítés nélkül átvett eszköz értéke Ajándékként kapott és többletként fellelt eszközök értéke, stb.

38 Ráfordítások A számvitel gyűjtőfogalomként használja, amely az alábbi kategórákat foglalja magában: a költségeket az egyéb ráfordításokat a pénzügyi műveletek ráfordításait a rendkívüli ráfordításokat

39 Bevételek, ráfordítások Értékesítés nettó árb. Egyéb bevétel Pü. műv. bevételei Rendkívüli bevétel Költségek Egyéb ráfordítások Pü. műv. ráfordítása Rendkívüli ráfordítás

40 Mit értünk költség alatt? A költség az adott üzleti év során felhasznált élő- és holtmunka pénzben kifejezett értéke.

41 Költség és kiadás fogalmi eltérése A költség az adott üzleti év során felhasznált élő- és holtmunka pénzben kifejezett értéke. A kiadás pénztári és banki pénzmozgást (csökkenést), illetve raktárból történő kivételezést jelent.

42 Egyéb ráfordítás Olyan kifizetések, veszteség jellegű tételek, amelyek ugyan a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, de nem kapcsolódnak az értékesítés vállalkozási nettó árbevételéhez, és nem minősül sem pénzügyi műveletek ráfordításának, sem rendkívüli ráfordításnak

43 Egyéb ráfordítás jellemzően Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés címén fizetett összegek Üzleti évben képzett céltartalék összege Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartási értéke Jövedéki adó összege Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés összege, stb.

44 Pénzügyi műveletek ráfordítása Olyan ráfordítások, amelyeket általában a vállalkozás befektetett pénzügyi eszközei és hitelei, kölcsönei (tartozásai) után kell megfizetni.

45 Pénzügyi művelet ráfordítása jellemzően Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztései Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége, stb.

46 Rendkívüli ráfordítás Olyan ráfordítás, amely a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, vagyis a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban (függetlenek attól).

47 Rendkívüli ráfordítás jellemzően Gazdasági társaságba bevitt vagyon (apport) nyilvántartás szerinti értéke Fejlesztésre véglegesen átadott pénzeszközök összege Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke, stb.

48 A legelterjedtebb vállalkozási formák Nyílt és zárt részvénytársaság (Nyrt, Zrt) /részvénytőke, alaptőke/ Korlátolt felelősségű társaság (Kft) /törzstőke/ Szövetkezet /szövetkezeti üzletrésztőke és szövetkezeti részjegytőke/ Betéti társaság (Bt) /rendelkezésre bocsátott vagyoni betét/ Közkereseti társaság (Kkt) /rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás/ Állami vállalat /alapítói vagyon/

49 Jegyzett tőke Rt-nél, Kft-nél, és egyéb cégjegyzésre kötelezett cégnél a cégbíróságon bejegyzett tőke, más vállalkozónál a létesítő okiratban meghatározott, a tulajdonosok által tartósan rendelkezésre bocsátott, ténylegesen átadott tőke, függetlenül attól, hogy ezt a cégbíróságon bejegyezték vagy sem.

50 A társaságok jegyzése Az Rt, a Kft, a Bt és a Kkt gazdasági társaságnak minősülnek. Működésük szabályait a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályozza. Ezen törvény alapján készült a létesítő okirat.

51 A vállalkozások információs rendszere

52 A számvitel lényege Mire szolgál a számvitel? Mi a számvitel rendeltetése? Milyen szerepet tölt be a számvitel a társadalomban?

53 A számvitel a tájékoztatásnak, a publicitásnak egyfajta sajátos eszköze.

54 Miről készül a tájékoztatás, és mi a tartalma? Kiknek szól ez a tájékoztatás, kik a címzettjei? Hogyan valósul meg a számviteli informálás, milyen annak a módszere?

55 A számviteli tájékoztatás, informálás tartalma A számvitel a gazdálkodók vagyoni viszonyairól, pénzügyi helyzetéről, jövedelemtermelő képességéről nyújt tájékoztatást.

56 A számviteli tájékoztatás címzettjei: a piac szereplői a hatóságok a vállalati vezetők (menedzserek) az alkalmazottak.

57 A piac szereplői és azok informálása: Piac szereplői: a tulajdonosok a hitelezők a jövőbeni potenciális befektetők az üzleti partnerek.

58 A tulajdonosok és információ igényük: Tulajdonosok: azok, akik a vagyonukat vitték be a vállalkozásba azzal a céllal, hogy az ott kigazdálkodott jövedelemből osztalék formájában részesedjenek, vagy vagyonukat ilyen módon gyarapítsák. Információs igényük: a kigazdálkodott jövedelmen milyen arányban osztozkodnak a munkavállalókkal, az állammal, a hitelezőkkel stb. a befektetéseikre mekkora hozadék jut. a befektetésük milyen irányban és milyen mértékben változott.

59 A hitelezők és információs igényük: A hitelezők azok, akik pénzeszközöket kölcsönöznek a vállalkozásnak. Információs igényük: Olyan információkra kíváncsiak, amelyből következtethető, hogy az átengedett tőkéjüket és azok után járó kamatot képes lesz-e visszafizetni a vállalkozás. milyen a vállalkozás fizetőképessége milyen a vállalkozás jövedelemtermelő képessége, hogyan alakul a tulajdonosok által bevitt tőke összege. stb.

60 Jövőbeni potenciális befektetők és információs igényük Potenciális befektetők: azok a piaci szereplők, akiknek még nincs befektetésük a vállalkozásban, de van szabad pénzeszközük, és keresik azt a céget és befektetési formát, ahol a befektetésük a legnagyobb hozadékkal kecsegtet. Információs igényük: Megegyezik a tulajdonosok és a hitelezők igényeivel, hiszen vagy tulajdonosokká, vagy hitelezőkké válthatnak.

61 Az üzleti partnerek és információ igényük Üzleti partnerek: a gazdasági élet azon szereplői akikkel a vállalkozás napi üzleti kapcsolatban áll. Információs igényük: a vállalkozás pénzügyi helyzete a vállalkozás várható fejlődése.

62 A piaci szereplők információ igényét csak intézményesen lehet biztosítani, ezért van szükség többek között a számvitelre, hogy a gazdasági élet szereplői a nekik szükséges információkat törvényes úton megszerezhessék. A számvitel ilyen értelemben az üzleti élet tisztaságát hivatott biztosítani.

63 A hatóságok és azok tájékoztatása Hatóságok: a központi költségvetés a társadalombiztosítás helyi önkormányzatok. A vállalkozás köteles adatokat szolgáltatni és az esetek többségében bevallást, elszámolást készíteni.

64 A hatóságok és azok tájékoztatása A központi költségvetésnek: adókat, illetéket, járulékokat kell befizetni. A központi költségvetést képviselő szervezetek: APEH (Megszűnt) VPOP (Megszűnt) NAV

65 A hatóságok és azok tájékoztatása A társadalombiztosítási önkormányzat Szervezetei: Egészségbiztosítási önkormányzat Nyugdíjbiztosítási önkormányzat A helyi önkormányzatoknak: helyi adókat illetékeket kell megfizetni.

66 A hatóságok és azok tájékoztatása A különböző hatóságok tájékoztatásának szabályait adótörvények, a társadalombiztosításról, az államháztartásról szóló törvények Az alap általában a számviteli törvény. írják elő. A piaci szereplőknek és a különböző hatóságoknak a tájékoztatását szolgáló számvitelt a szakma pénzügyi számvitelnek nevezi, melynek feladata a külső információs igények kielégítése.

67 A vállalkozás vezetőinek tájékoztatása A számvitel elsőrendű, kiemelt feladata, annak ellenére, hogy ezt jogszabályi előírások nem teszik kötelezővé. A számviteli információs rendszert úgy célszerű kialakítani, hogy a külső tájékoztatás mellett jól szolgálja a menedzser információs igényeit is. A számviteli információra szükséges: az ellenőrzéshez, elemzéshez: a gazdálkodás, üzletmenet eredményességének méréséhez, értékeléséhez a döntések kialakításához: megalapozott jó döntések csak úgy hozhatók, ha a korábban lefutott gazdasági folyamatokról is információkkal rendelkeznek A számvitelnek ezt a területét a szakma vezetői számvitelnek nevezi.

68 A dolgozók, alkalmazottak információs igénye Elsősorban a vállalkozás stabilitása, jövőbeni zavartalan működése érdekli

69 A tájékoztatás formája, módszere A tájékoztatás legfőbb eszköze a beszámoló, amelyet a vállalkozásnak a számviteli törvényben rögzített szabályok szerint kell elkészíteni és azt a kívülállók számára is rendelkezésre bocsátani.

70 A számvitel a gazdálkodó szervezetek működését, tevékenységét bemutató információs rendszer

71 A számviteli információs rendszer főbb jellemzői: a) a gazdálkodó szervezetekben lejátszódó gazdasági folyamatokat megfigyeli, megméri és feljegyzi. b) A számvitel a múltbeli, megtörtént gazdasági eseményeket, folyamatokat figyeli, méri meg és jegyzi fel. c) A számvitel a tájékoztatás és az informálás eszköze. Információhoz juthatnak a számvitel által a gazdasági élet szereplői külső informálás és a vállalkozás vezetői belső informálás. d) A számvitel a vagyonváltozásokat tudatos módon figyeli meg, és sajátos eszközrendszerével dolgozza fel. Már a megfigyelés stádiumában a megbízható, valós tájékoztatást helyezi előtérbe.

72 A számvitel feladata, rendeltetése a) A tájékoztatás eszköze a számvitel kiemelt szerepe, legfontosabb rendeltetése - külső tájékoztatás a számvitel deklarált feladata - belső tájékoztatás szabályait a vállalkozás a számviteli politikájában rögzíti b) A kommunikáció eszköze a gazdasági élet szereplőinek érintkezésénél biztosítja a közös nyelvet, a gondolatok közös cseréjéhez eszközül szolgál. c) A vagyonvédelem eszköze ez a szerep nem kötelező, de hasznos. A fennmaradásában a megszokás, a beidegződés fontos szerepet játszik.

73 A számviteli információs rendszer felépítése

74 A számviteli információs rendszer felépítése Beszámoló Főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartások Alapnyilvántartás

75 Beszámoló A vállalkozás működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató írásos jelentés Alátámasztó okmányai: főkönyvi könyvelés (főkönyvi kivonat), leltár Készítője: szakember (mk.könyvelő,kv.) Mérésmódja: értékben (e Ft vagy m Ft) Rendeltetése: valós megbízható kép nyújtása (érdeklődők, gazdasági élet szereplői)

76 Főkönyvi könyvelés Alátámasztó okmányai: analitikus nyilvántartások feladásai, külső bizonylatok Készítője: főkönyvi könyvelő Mérés módja: értékben (forintban vagy devizában) Rendeltetése: beszámoló alátámasztása, belső információs igényekkielégítése

77 Analitikus nyilvántartások A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét érintő változásokról vezetett értékbeli, mennyiségbeli nyilvántartás Alátámasztó okmányai: bizonylatok Készítője: anyagkönyvelő, pénztáros, stb. Mérésmódja: értékben (forintban, devizában), mennyiségben Rendeltetése: időszaki feladások készítése a főkönyvi könyvelés részére Konkrét formái: anyagkönyvelés, bérelszámolás, adatnyilvántartás, szállítók és vevők folyószámlája

78 Alapnyilvántartások Konkrét formái: raktárkönyv, raktári készletnyilvántartó lap, stb. Alapokmányai: bizonylatok Mérésmódja: mennyiségi Készítője: készletkezelő

79 Egyes szinteket összekötő kapcsok Beszámoló és főkönyvi könyvelés között: főkönyvi kivonat Főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás között: feladás Analitikus könyvelés és az alapnyilvántartás között: elsődleges bizonylatok egy-egy példánya

80 Összefoglalva:

81 A számvitel területei, részei A számvitelnek, mint átfogó fogalomnak, az összetevőit a szakirodalom többféleképpen értelmezi. A számvitel által szolgáltatott információk alapján kétféle számvitelről beszélhetünk: pénzügyi számvitelről, vezetői (menedzser) számvitelről

82 A pénzügyi számvitel a vállalkozás gazdasági folyamatairól (eseményeiről) készített olyan információs rendszer, amely alapján a piac szereplői a vállalkozásról megbízható valós összképet kapnak. A beszámolóban rögzített információknak megbízhatóaknak, hiteleseknek, hozzáférhetőeknek kell lenni, ezeket a számviteli törvény szavatolja.

83 A pénzügyi számvitel részterületei: beszámoló és annak valódiságát alátámasztó leltár könyvvezetés és annak valódiságát alátámasztó bizonylati rend könyvvizsgálat a megbízhatóságát garantáló intézmény nyilvánosságra hozatal

84 Beszámoló a vállalkozók éves működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről készített írásos jelentés (dokumentáció). A beszámoló részei Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

85 Könyvvezetés (könyvvitel) az a tevékenység, amely során a vállalkozó a vagyoni, a pénzügyi és a jövedelmi helyzetét alakító gazdasági eseményekről folyamatos nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év végén lezárja. Gazdasági esemény: olyan beavatkozás (gazdasági művelet), amely hatására megváltozik a vállalkozó vagyoni és jövedelmi helyzete. Könyvvezetési formák: kettős könyvvitel egyszeres könyvvitel

86 Kettős könyvvitel: a vállalkozó vagyonáról, vagyonának összetételét alakító gazdasági műveletekről készített olyan nyilvántartás, amely a vagyonban beállt változásokat a főkönyvi számlákon a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően, utólagosan is felidézhetően, zárt rendszerben tükrözi. A vagyont kettős vetületben veszi számba. Nélkülözhetetlen eszköztára a főkönyvi számla.

87 Egyszeres könyvvitel: a vállalkozás pénzeszközeiről, a pénzeszközök állományát alakító gazdasági műveletekről vezetett olyan nyilvántartás, amely a pénzeszközökben beállt változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően, felidézhetően, zárt rendszerben mutatja. Megjelenési formája: a pénztárkönyv és a naplófőkönyv.

88 A kettős és az egyszeres könyvvezetésben meglévő különbségek: 1.) Terjedelmében: a kettős könyvvitel teljes körű, vagyis minden gazdasági műveletet regisztrál az egyszeres könyvvitel csak a pénzmozgásokat jegyzi fel. 2.) Formájában a kettős könyvvitel fontos eszköztára a főkönyvi számla az egyszeres könyvvitel nem használ főkönyvi számlát, eszköztára a pénztárkönyv és a naplófőkönyv.

89 Vezetői számvitel A vezetői számvitel a vezetői információs rendszer egyik fontos, de nem egyedüli eleme. A vezetői információs rendszer további elemei: piaci információk (marketing) központi szabályozók ismerete technikai-műszaki ismeretek szociológiai ismeretek különböző környezeti faktorok ismerete.

90 Vezetői számvitel Feladata: a vállalkozáson belüli termelési folyamat teljeskörű megfigyelése. Ennek rendszerét úgy kell kialakítani, hogy illeszkedjen a pénzügyi számvitelhez. Lényege: a vállalkozás vezetői számára elemi érdek olyan információk birtokába jutni, amelyek elősegítik a költségek, ráfordítások észszerű, takarékos felhasználását, illetve a fennálló veszteségforrások napvilágra hozatalát szolgálják, hozzájárulva ezzel a jövedelmező gazdálkodáshoz.

91 A MÉRLEG 1.) a vállalkozás vagyoni helyzetét bemutató számviteli okmány. 2.) olyan kétoldalú vagyonkimutatás, amely egy naptári időpontra vonatkozóan összevontan, pénzértéken tükrözi a vállalat vagyonát, egyik oldalán az eszközök összetételét, míg másik oldalán az eszközök finanszírozási forrását, eredetét mutatja be.

92 A mérleg főbb ismérvei (1): a) a vagyoni helyzetet adott időpontban mutatja, ez az időpont mérleg fordulónapja. b) a vállalkozás rendelkezésére álló vagyont kettős vetületben (két megközelítésben) mutatja c) az eszközök és források forint összegének egyeznie kell, mivel egy halmazt részletezünk két ismérv alapján d) a mérlegnek teljes körűnek kell lennie e) a mérleg összevontan a számviteli törvényben előírt sorrendben mutatja be mind az eszközöket, mind a forrásokat, ezért áttekinthető.

93 A mérleg főbb ismérvei (2): f) a mérleg mérésmódja az érték. Ezer forintban tartalmazza az egyes eszköz és forrás összetevőket. (MFÖ: 100 milliárd az adatokat millió forintban kell megadni) g) hitelesítő okmányai: a leltár és a könyvvezetés. h) a hitelességét a vállalkozás vezetőjének és a könyvvizsgálónak is aláírásával igazolnia kell. i) formáját tekintve két változatban is elkészíthető: 1. lépcsős és 2. kétoldalas változatban. j) mind az eszköz oldalon, mind a forrás oldalon három értékoszlopot tartalmaz, éspedig a tárgyévi, a tárgyévet megelőző évi adatokat, továbbá a lezárt évekre vonatkozó módosításokat ellenőrzés és önellenőrzés címén.

94 A leltározás az egyes vagyonelemek valóságban meglévő állományának mennyiségi és értékbeni megállapítása. A leltározási tevékenység részei: a számviteli nyilvántartások és a tényleges állapot közötti eltérések, a hiányok és a többletek megállapítása, azok rendezése, hiányok és a többletek rendezése a selejtezendő értékcsökkent eszközök feltárása.

95 A leltározás módjai: mennyiségi felvétel: amely tényleges megszámlálást, mérést jelent, - olyan vagyonrészeknél lehetséges, amelyek természetes mértékegységben is kifejezhetők. Egyeztetés: az egyes vagyonelemek a főkönyvi számláknak az analitikus részletező nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal való összehasonlítása, egybevetése.

96 A leltározás időpontját tekintve lehet: folyamatos: a vagyonrészeket egy meghatározott időtartamon belül legalább egyszer számba kell venni és a fordulónapra pontosítani kell fordulónapi leltározás: előre meghatározott napon minden eszközfajta teljes egészében leltározásra kerül.

97 A leltár olyan vagyonkimutatás, amely egy időpontra vonatkozóan mennyiségben és értékben mutatja a vállalkozás vagyonát.

98 A leltár mérleggel megegyező főbb ismérvei: adott időpontra vonatkozik teljeskörű, mindenre kiterjedő a felelős személyeknek aláírással kell igazolni a valódiságot.

99 A mérlegtől megkülönböztető ismérvei mérésmód: a leltár mennyiségben és értékben is mér felépítés: a leltár kötetlen sorrendben, teljes részletességgel tartalmazza a vagyont

100 Mérlegfajták (1) 1. Mérleg készítésének célja alapján: - statikus vagyonmérleg. - dinamikus mérleg - organikus mérleg 2. Készítésük gyakorisága alapján: - folyó mérleg - eseti mérlegek - alapító mérleg - felszámolási mérleg - átalakulási mérleg 3. Kiterjedésük szerint - egyedi mérleg - konszern mérleg - nemzetgazdasági mérleg

101 Mérlegfajták (2) 4. Az információk címzettjei alapján - belső használatra szolgáló mérlegek (intern mérleg) - külső használatra készülő mérleg (extern mérleg) 5. A beszámolási időszakhoz való kapcsolat szerint: - nyitómérleg: amely a beszámolási időszak kezdetén rendelkezésre álló vagyont veszi számba - zárómérleg: amely a beszámolási időszak végén meglévő vagyont mutatja be.

102 A vállalkozások a mérlegeikben csak a realizált eredményt mutathatják ki. E követelmény érvényesülése a realizációs elv. E szerint eredményt csak akkor lehet kimutatni, ha az előállított terméket a vállalkozás el is adta értékesítette.

103 A realizált eredmény megjelenési formái pénzforgalmi szemléletű eredmény teljesítés szemléletű eredmény

104 A mérleg formái a két oldalas változat e változatnál az egyik oldalon (bal) az eszközöket, míg a másik oldalon (jobb) a forrásokat vesszük számba. a lépcsős szerkezet ezt rögzíti a számviteli törvény. E szerint az első blokkban az eszközöket, míg a második blokkban a forrásokat kell kimutatni. A vállalkozó választhat a két változat közül.

105 A mérleg felépítése az egyes eszközök és források különböző elvek szerint állítható sorrendbe. Ilyen elvek: likviditási, mobilitási, fontossági, stb. A számviteli törvény az EGK 4. számú irányelveit figyelembe vevő sorrendet ír elő a vállalkozóknak. A kötelezően előírt mérlegséma az éves beszámoló esetében három fokozatú tagolást követ. Megkülönböztet: mérlegfőcsoportot mérlegcsoportokat mérlegsorokat, mérlegtételeket

106 Kétoldalas mérlegséma Eszközök Mérleg,20...hó...nap Források A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások D. Saját tőke E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen = Források összesen

107 Lépcsős mérlegséma Eszközök (aktívák) A.) Befektetett eszközök B.) Forgó eszközök C.) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források (passzívák) D.) Saját tőke E.) Céltartalékok F.) Kötelezettségek G.) Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

108 A számvitel szabályozása (1) Külső szabályozás (lehet: nemzetközi vagy hazai) Nemzetközi: IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok), IAS (Nemzetközi számviteli szabványok), EU számviteli irányelvei, US GAAP (USA)

109 A számvitel szabályozása (2) Nemzeti (hazai) szabályozás Törvények, kormányrendeletek Nemzeti számviteli standardok Legfontosabb jogszabály: Számviteli törvény (2000. évi C. törvény)

110 A számvitel szabályozása (3) Belső szabályozás: olyan előírásokat fogalmaz meg, amelyeket maga a vállalkozás, annak vezetése fogad el. Néhány példa: Beszámoló formája Mérleg formája Eredménykimutatás formája Vásárolt készletek értékelésének módszere Értékcsökkenési leírás módszerei

111 A számvitel szabályozása (4) A belső szabályozás konkrét formája a vállalkozás számviteli politikájában ölt testet.

112 A számviteli alapelvek

113 1. vállalkozás folytatásának elve ELSŐDLEGES ALAPELV 2. teljesség elve 3. valódiság elve 4. óvatosság elve 5. összemérés elve 6. egyedi értékelés elve 7. bruttó elszámolás elve 8. időbeli elhatárolás elve 9. tartalom elsődlegessége a formával szemben elv 10. lényegesség elve 11. költség-haszon összevetésének elve 12. világosság elve 13. folytonosság elve 14 következetesség elve TARTALMI ALAPELVEK KIEGÉSZÍTŐ ALAPELVEK FORMAI ALAPELVEK

114 Az éves beszámolóban a megbízható, valós kép bemutatásához az előzőeken túlmenően érvényesíteni kell még a következő követelményeket is. hasznosíthatóság elve felhasználókat érdeklő információk semlegesség elve - tárgyilagosság időszerűség elve szöveges információk

115 A vállalkozás folytatásának elve A számviteli törvény szerint a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. (Szt. 15. (1))

116 A teljesség elve A számviteli törvény szerint a gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatással vannak. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál azokat a gazdasági eseményeket is, könyvelni kell, amelyek az adott naptári évre vonatkoznak, és a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté. (Szt. 15. (2))

117 A valódiság elve A valódiság elve azt a követelményt fogalmazza meg, hogy a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésüknek meg kell felelniük a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. (Szt. 15. (3))

118 A világosság elve A világosság elve azt a követelmény fogalmazza meg, hogy a könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a számviteli törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. (Szt. 15. (4))

119 A következetesség elve A következetesség azt jelenti, hogy a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. A választott értékelési eljárások csak akkor változtatható meg, ha a számviteli törvény előírja, illetve a körülmények ezt szükségessé teszik. Amennyiben a vállalkozó számviteli politikája változik, úgy azt a kiegészítő mellékletben részletesen kell bemutatni, feltüntetve a változtatás indítékait és hatásait! (Szt. 15. (5))

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az 5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát! A vállalkozás

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön 10.000 forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére):

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet. Mindenki kap kölcsön 10.000 forintot. Hatása a mérlegre (mindenki saját mérlegére): FIGYELEM! A szemináriumi anyagok nem helyettesítik az előadás anyagát!!! Számvitel alapjai A vállalkozás vagyona a mérleg. A mérlegcsoportok tartalma. Barts Gábor Kodolányi János Főiskola A beszámoló részei

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben