MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó Terem Napirend: évi költségvetési beszámoló 2. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 3. Beszámoló az adójogszabályok érvényesüléséről, az adókötelezettségek teljesítéséről, valamint az adóbefizetések és elszámolások helyességéről 4. Gyomaközszolg Nonprofit Kft évi beszámoló, évi üzleti terv elfogadása 5. Beszámoló a Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásról 6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, április 25. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület április 30. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: évi költségvetési beszámoló Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A feladatellátás általános értékelése A évi CLXXXIX. számú törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól 85..-a alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre az a település, melynek lakosságszáma nem éri el a 2000 főt. Ezért január 1- vel megalakult a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek kirendeltsége működik Csárdaszálláson és Hunyán is. Jelentősen átalakult a települések feladatellátása. A járások megalakulásával a szociális ügyek egy része átkerült a Járási Hivatalhoz. Egy dolgozó május 6.-tól nyugdíjba ment. Munka átszervezéssel lett megoldva a létszámcsökkentésből adódó többletmunka elvégzése. Hunya Község Önkormányzata működteti a háziorvosi szolgálatot. 2 fő nyugdíjas dolgozó látja el feladatát. A július 1.-én hatályba lépő 124/2013. (IV.26.) Kormányrendelet szerint a közszférában nyugdíjas egészségügyi dolgozót nem lehet foglalkoztatni. Az érintett dolgozóknak a nyugdíjukról le kellett mondani. Ennek ellentételezésére jövedelem-kiegészítésben részesülnek. A háziorvosi szolgálat finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja. Az Önkormányzat működteti a konyhát. A feladatokat 2 fő közalkalmazott látja el. A településen könyvtár működik. A könyvtár mozgókönyvtári feladatokat is ellát. Az önkormányzat ellátja a település hulladékkezelés, köztisztasági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, a település közvilágításához kapcsolódó feladatokat. gondoskodik a közkifolyók üzemeltetéséről. A szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény alapján ellátja a településen arra rászoruló lakosságot. Az óvodai nevelési feladat ellátása helyben történik. Az óvoda a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és óvoda kihelyezett intézményeként működik. Az iskolai ellátást megállapodás alapján a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola látja el. Az alsó és felső tagozatos diákok is Gyomaendrődre járnak. A szállításukról az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzat legfontosabb mutatója a település lakosságszámának alakulása. A lakosságszám évről évre csökken. Az állami támogatás rendszere is jelentősen átalakult január 1-től. Az önkormányzatok nem részesülnek személyi jövedelemadó részesedésben és a jövedelem differenciálódás támogatása is megszűnt, valamint a gépjárműadó 60 %-a az államot illeti. A központi költségvetés támogatást biztosít a működéshez, illetve az önkormányzati törvényben meghatározott egyes feladatokhoz. A támogatás településkategóriánként számított egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Bevételek és kiadások alakulása Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013. (II.16) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. Az eredeti előirányzat ezer forint volt, a költségvetés módosított előirányzata ezer forint. A évi költségvetés teljesítés a bevételeknél ezer forint, a kiadásoknál pedig ezer forint. Ezek az összegek a függő és átfutó bevételi, és kiadási összegeket nem tartalmazzák. A függő és átfutó tételek korrigálásával a bevételek teljesítése ezer forint, míg a kiadásoké ezer 2

4 forint. A) Bevételi források és azok részletes teljesítése Adatok ezer forintban Megnevezés Telj/Mód ei. Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.alak.össz.bev.%-ában % Közhatalmi bevételek ,83 145,64 ezen belül - igazgatási szolgáltatási díj , Gépjárműadó ,82 98,95 - Magánszemélyek Kommunális adója ,27 114,97 - Iparűzési adó ,52 165,71 - Adópótlék, adóbírság 245 0,17 - Egyéb bírság 34 0,02 Intézményi működési bevételek ,75 117,27 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása , ezen belül települési önkormányzatok működésének támogatása , Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása , Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz , Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása , Egyéb működési célú központi támogatás , Központosított működési célú előirányzatok , Működési célú támogatásértékű bevételek ,28 102,07 Kölcsön törlesztése 21 0, évi pénzmaradvány , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,04 Bevételek összesen ,00 110,77 A évi költségvetés teljesített bevételei a módosított előirányzathoz képest 110,77 %-ban teljesültek. Az önkormányzat saját bevételei közül a működési bevétel 117,27 %-ban teljesült. A működési bevételek közül a bérleti díj jóval meghaladta a tervezettet, valamint a helypénz és a mázsálási díj is a tervezetthez képest. A közhatalmi bevételek együttesen 145,64 %-ban teljesültek. A gépjárműadó bevétel 98,95 %-ban teljesült. Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak támogatására a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától ezer Ft támogatásban részesült. Ez az összeg járult hozzá a közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak kifizetéséhez, valamint a dologi kiadások fedezéséhez. Ebből a pénzből valósult meg a Program által támogatott eszközök beszerzése is. Ebből az összegből sikerült megvalósítani Mezőgazdasági program által használt terület körbekerítését, valamint az öntözőrendszer bővítését is A támogatásértékű bevételek 102,07 %-ban teljesültek. Ez az összeg tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott közmunka támogatását, a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges OEP támogatást is. Az önkormányzat támogatásban részesült a nyári gyermekétkeztetés biztosításához. Ennek keretében 193 ezer forinttámogatásban részesültünk. A decemberi bérkompenzáció kifizetéséhez az önkormányzat 40 ezer forint támogatást kapott. A évi kereset-kiegészítéshez 440 ezer forint támogatást vehetett igénybe az önkormányzat. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány értéke 261 ezer forint. B) Kiadások alakulásának részletes áttekintése Adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.alak.össz.kiadás.%-ában Telj/Mód ei. % 3

5 Személyi juttatás ,61 89,32 Munkaadókat terhelő járulékok ,95 88,37 Dologi kiadások ,92 92,97 Támogatásértékű működési kiadás ,41 84,80 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,27 91,48 Tartalék Működési kiadások összesen: ,16 79,06 Felújítások ,46 99,96 Beruházási kiadások ÁFA-val ,37 99,92 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,01 0,42 Kiadás összesen: ,67 A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 79, 06 %, a a felhalmozási kiadások az összes kiadás 4,84 %-át teszik ki. A személyi juttatás kiadások 89,32 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest évben a közalkalmazottak és a köztisztviselők alapilletménye az előző évi szinten alakult évben a kormányzat egyéb központi támogatás címen kereset-kiegészítést biztosított 2 fő közalkalmazott részére évben az önkormányzatnak lehetősége volt közmunkaprogram keretében Munkaügyi Központon keresztül közfoglalkoztatottak alkalmazására, melynek eredményeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak száma lecsökkent. Az ellátottak körében a munkalehetőség nagyobb jövedelmet biztosított. A munkaadókat terhelő járulékok 88,37 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Szociális hozzájárulás címén 27 %-os járulékot kell fizetni, kivéve a közfoglalkoztatottak, akiknek a járulékuk 13,5 %. Szintén kedvezményben részesülnek az 55 év felettiek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összes kiadáson belül 39,56 %. A dologi kiadások 92,97 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A szociális ellátások köre jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A január 1-el megalakult Járási Hivatalok az önkormányzatoktól átvették az időskorúak járadékát, az ápolási díjat, a normatív alapon járó közgyógyellátást is. A jegyző hatáskörébe tartozó segélyek kifizetése pedig a Közös Hivatalhoz került át. Ezeket az önkormányzat igényli meg. A bevétel segélyként jelentkezik, ugyanakkor a kiadás átadott pénzeszközként jelenik meg. Az önkormányzat hatáskörében az átmeneti segély, a temetési segély és a méltányossági közgyógyellátás maradt. Fejlesztés: Hunya Község Önkormányzata évben ezer forint értékű felújítási és beruházási fejlesztést hajtott végre. Felújítás Ezer forintban Megnevezés Nettó érték ÁFA Bruttó érték Liget utca felújítása Összesen: Beruházás A piactéren 6 db piaci elárusító pavilon építése valósult meg. Start munkaprogramból bekerítésre került a Jókai utcai kert, valamint az öntözőrendszer lett tovább bővítve. Megnevezés Nettó érték ÁFA Bruttó érték Piaci elárusító pavilon 6 db Öntözőrendszer bővítése Start munkaprogram keretéből Kerítés Összesen: Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása Az önkormányzat évi gazdálkodása eredményeként december 31.-én a bankszámláján és a pénztárban ezer forint pénzkészlettel rendelkezett, mely összeget növelte az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások ezer forint záró egyenlege. A függő és átfutó rendezetlen tételek rendezésére évben kerül sor. Az önkormányzatnak évben a pénzforgalmi adatokat figyelembe véve ezer forint pénzmaradványa keletkezett. melyből 114 ezer forint feladattal terhelt pénzmaradvány. Az önkormányzat vagyonának alakulása Az önkormányzat saját kezelésében lévő vagyona évben csökkent, mivel kivezetésre került az Magyar Állam részére átadott Petőfi, illetve Rákóczi út értéke. Növelte a Liget utca felújítása, illetve a piactéren készült elárusító 4

6 pavilonok értéke. A bruttó értéket csökkentette az értékcsökkenési leírás is. Közvetett támogatások Az Önkormányzat évben közvetett támogatást a lakosságnak a beszedett önkormányzati adók beszedésénél adott. A Magánszemélyek Kommunális adójánál adókedvezményben részesül adótárgyanként a.) 4000 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa, b.) 3000 Ft/év mértékben az, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, a lakcímnyilvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül van bejelentkezve és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig, c.) 4000 Ft6/év mértékben az a tulajdonos, akinek az adótárgyát képező ingatlan a település külterületén található. Az így kapott kedvezmény összege: 481 ezer forint. Az iparűzési adó: Mentes az adó megfizetése alól, az a vállalkozó, akinek a Htv (1) bekezdése, illetve a 39/A.. vagy 39/B.. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az összes mentes adóalap 4889ezer forint volt, ennek a 2013-ban fizetendő adója 88 ezer forint lett volna. Ennek alapján az igénybe vett összes kedvezmény 569 ezer forint volt. Az önkormányzat gazdálkodása Hunya Község Önkormányzatának évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges forrásokat, illetve az évek során keletkezett tartalékaiból finanszírozni tudta fejlesztési elképzeléseit. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló évi CXCV. tv a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön, és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I. Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A 2013-as gazdálkodási évben e közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek: 1) Átfogó felülvizsgálatra és egységesítésre került a munkavégzés feltételét biztosító informatikai rendszer, melynek eredményeként azonos programok kerültek alkalmazásra, így lehetővé vált a döntés előkészítés és végrehajtás ellenőrzése. Megtörtént a dolgozók képzése, melynek tematikája bekerült a tanúsított képzések körébe. Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően az Optijus Jogtár és a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Továbbá minden dolgozó részére elérhetővé vált az ingyenes nemzeti jogszabály tár, mely tartalmazza az önkormányzati normákat is. Egységessé és minden önkormányzat esetében naprakésszé vált a testületi előterjesztések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek honlapon történő publikálása. 2) A szervezeti változások dokumentumainak elkészítésével párhuzamosan átdolgozásra került a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköri leírása, a kiadmányozás rendje, melynek célja a dolgozók önállóságának, felelősségének növelése volt, valamint az ellenőrzésre kötelezett vezetők részbeni tehermentesítésével a belső ellenőrzések hatékonyságának javítása. Több területen egymásra épülő kiadmányozási rendszer került kialakításra. A munkakőri leírások, és a hatásköri szabályok a dolgozók részére az egységes informatikai rendszerben elérhető. Egységesen alkalmazásra került a dolgozók teljesítmény követelményének meghatározása, továbbá a teljesítményértékelés, melyen alapja a munkaköri leírásban foglalt előírások. 3) Kialakításra került az új szervezeti struktúrához igazodó kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. 4) Átdolgozásra került a Közös Önkormányzati Hivatal működését szabályozó szervezeti és működési szabályzat annak mellékleteivel, melyet az alapító önkormányzatok képviselő-testületei elfogadtak, elérhetősége a dolgozók számára biztosított. A felhő alapú tárhely biztosításával a működést szabályozó szabályzatok, szakmai anyagok, tájékoztatók, állásfoglalások, ideértve a kormányhivatal által kiadott szakmai segítség nyújtás keretében 5

7 kiadott iránymutatást is minden dolgozó, valamint az irányító polgármesterek számára is elérhetővé vált. 5) Megtörtént a személyügyi nyilvántartás egységesítése, mely biztosítja a munkaidő és szabadság átlátható kimutatását. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat, és program alkalmazása, az irattár kialakítása, valamint az elvégzett irattári selejtezés biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók a felhő alapú adattárolás kialakításával szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetében a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a villamos energia beszerzése szintén kbt. szabályai szerint történt meg. A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 2 esetben terhelte a hivatalt, 1 műszakos kolléga és 1 építéshatósági dolgozó esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó 6

8 rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek évtől a testületi ülések (Gyomaendrődön) a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni évben is az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. A Közös Hivatal kialakítása és működtetése a 2013-as év kiemelkedő feladatai közé tartozott. A kirendeltségeken dolgozó kollégák számára az új rendszerhez való alkalmazkodás, az új programok (pl. POLISZ könyvelési rendszer) megismerése és gyakorlati alkalmazása nagyon komoly feladat volt. Ez a feladat a székhelytelepülés dolgozói számára is plusz munkát és még nagyobb odafigyelést igényelt. Annak érdekében, hogy a kirendeltségek munkája is viszonylag zökkenőmentes lehessen, az új programokat minél gyorsabban elsajátítsák, a kirendeltségek és Gyomaendrőd között folyamatos volt az egyeztetés, több alkalommal személyes konzultációk történtek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját megtárgyalni és zárszámadási rendeletét a tervezet szerint megalkotni. Döntési javaslat Hunya Községi Önkormányzat évi költségvetési beszámolója Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése ezer forint, b) a saját bevételek teljesítése ezer forint, c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése ezer forint, d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint, 7

9 e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása ezer forint, f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint, g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint az 1. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás ezer forint, a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza. 13. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hunya, április Petényi Szilárdné polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző Döntési javaslat "2013. évi költségvetési beszámoló." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Döntési javaslat Hunya Községi Önkormányzat évi költségvetési beszámolója 8

10 Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése ezer forint, b) a saját bevételek teljesítése ezer forint, c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése ezer forint, d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint, e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása ezer forint, f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint, g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint az 1. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás ezer forint, a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza. 13. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hunya, április 9

11 Petényi Szilárdné polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 10

12 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím neve Alcím neve Előir. neve évi ei évi terv évi módosított évi teljesítés Teljesítés %-a Hunya Község Önkormányzata Költségvetési támogatások ,00 Önk. Hiv.műk.ált tám ,00 Zöldter. Gazd.tám ,00 Közvil. Tám ,00 Köztemető fennt. Tám ,00 Közutak fennt. Tám ,00 Beszámítás összege (elvárt bevétel) Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz ,00 Kulturális fel. Tám ,00 Egyes jöv. Pótló támogatások ,00 Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás ,00 Lakossági víz- és csatorna támogatás ,00 Lakossági folyékony hull.árt.tám ,00 Lakott külterülettel kapcsolatos tám ,00 Nyári gyermekétkeztetés biztosítása , évről áthúzódó bérkompenzáció ,00 Egyéb különféle működési támogatások 0 0 Címzett- és céltámogatások 0 0 TEKI támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis maior támogatás 0 0 Egyéb központi támogatás ,00 Erzsébet utalvány , évi bérkompenzáció ,00 Átmeneti ivóvízellátás bizt ,00 Szeretlek Magyarország ,00 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: ,00 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók ,44 Iparűzési adó ,71 Magánszemélyek kommunális ,97 Adópótlék, adóbírság, egyéb ,00 Átengedett központi adók ,95 SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó ,95 Igazgatási szolgáltatási díj ,00 Egyéb közhatalmi bevétel Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek öss ,64 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA v Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Gyoma 0 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

13 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez. Költségvetési bevételek összesen: ,27 Hunya Község Önkormányzata bevételei Saját bevétel ,27 Átvett pénzeszköz működési célra ,07 Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,75 Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Hunya Község Önkormányzatának összes bevét ,77

14 2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Cím Alcím száma Előir.szám Cím neve Alcím neve előir. neve évi terv Módosított el. Teljesítés 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Hunya Község Önkormányzata Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Hunya Község Önkormányzata Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek mindösszesen:

15 3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve évi ei évi terv évi módosít évi teljesítés Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér ,92 Bérleti díj ,67 Közterületfoglalás, mázsálási díj, ,27 Intézményi ellátási díjak ,11 Alkalmazottak térítése ,93 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevéte ,51 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ,61 Kamatbevétel Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA ,95 Saját bevétel összesen: ,27 Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Közcélú munkavégzők támog ben induló , évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0 Képviselő választásra átvett pe. Központi költségvetési szervtől ,35 Mozgó könyvtár támogatása Előző évi pm. átvét 0 TB alapoktól ,02 Helyi önkormányzatoktól 210 Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány Támogatásértékű műk.bevétel össz ,07 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Műk.célú pénzeszközátvétel össze ,07 Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bev.ö Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívü Felh.célú pénzeszközátvétel összese Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Működési célú Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelfelvét összesen Adatok E Ft-ban Teljesítés %-a Előző évi pénzmaradvány ,00 ebből Működési pm ,00 Felhalmozási pm pm.változás: 15 15

16 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi működési kiadásai Alcím neve Előirányzat neve évi ei évi terv Adatok E Ft-ban évi évi módosított teljesítés Teljesítés %-a Személyi juttatás ,32 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a ,37 Dologi kiadás ,97 Pénzeszköz átadás ,79 Szoc.pol.juttatás ,48 Hunya Község Önkormányzat ,67

17 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi működési kiadásai Szakfel. szám Elői r. Szakf el. Cím Alcí Előirányzat évi ei évi terv évi módosított évi teljesítés Adatok E Ft-ban Teljesítés %-a neve m neve Önkormányzat Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,48 4. Pénzeszköz áta ,00 Összesen: , Települési hulladék 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,17 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta ,20 Összesen , Munkahelyi Vendéglátás 1. Személyi juttatá ,41 2. Munkaa.terh.jár ,59 3. Dologi kiadás ,34 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Vezetékes műsorelosztás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatá ,94 2. Munkaa.terh.jár ,30

18 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 3. Dologi kiadás ,64 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatá ,44 2. Munkaa.terh.jár ,06 3. Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen , Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénze. átad., eg Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,57 4. Pénze. átad., eg Összesen: , Községgazdálkodás 1. Személyi juttatá ,54 2. Munkaa.terh.jár ,44 3. Dologi kiadás ,66 4. Pénze. átad., eg ,50 Összesen: , Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,56 4. Pénzeszköz áta ,00 Összesen: , Óvodai nevelés 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,69 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,25 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Háziorvosi alapellátás ellátás 1. Személyi juttatá ,10 2. Munkaa.terh.jár ,84 3. Dologi kiadás ,13 4. Pénzeszköz áta ,00 Összesen: , Fogorvosi alapellátás ellátás

19 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,73 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,00 4. Pénzeszköz áta ,50 Összesen: , Ifjúság,-egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Idősek nappali ellátása 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,35 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Aktív korúak ellátása 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,97 Összesen: , Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,50 Összesen: , Normatív lakásfenntartási támogatás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,35 Összesen: , Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

20 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jut ,00 Összesen: , Átmeneti segély 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,85 Összesen: , Temetési segély 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,00 Összesen: , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Közgyógyellátás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Köztemetés 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta ,24 Összesen: , Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatá ,53 2. Munkaa.terh.jár ,90 3. Dologi kiadás Pénzeszköz áta

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben