Országos Idegtudományi Intézet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet"

Átírás

1 Iktatószám : SZÁMLAÖSSZEFÜGGÉSEK, F KÖNYV - ANALITIKA KAPCSOLATA Jóváhagyom: Budapest, 2010.január Dr. Gusztonyi Ágnes F igazgató Gulyás Antal F igazgató-helyettes gazdasági igazgató

2 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszköznek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja a költségvetési szerv tevékenységét. A besorolást nem befolyásolja, hogy az eszköz tárgyiasult, vagy sem. Befektetett eszközként kerül nyilvántartásra: - az immateriális javakat, ezen belül vagyoni érték jogokat, szellemi termékeket, és egyéb immateriális javakat. - a tárgyi eszközöket, ezen belül a földet, a telket, az erd t, az épületet, az építményt, a gépet, a berendezést, a járm vet, valamint a beruházást és a beruházásra adott el leget is. Egy-egy számlacsoporton belül külön kerül nyilvántartásba: az aktivált állományt, az értékcsökkenést, a vásárlás, létesítés, mindennem pénzforgalmi kiadásait, a felújítást, a vásárlás, létesítés mindennem pénzforgalmi kiadás el irányzata, a folyamatban lév beruházás állománya és a felújítás el irányzata, az el legek állománya. Aktivált állományi érték Ezen a számlán kerül kimutatásra a január 1-i állományt, illetve azok a gazdasági m veleteket, amelyek az állomány értékét módosítják (pl. beszerzés, létesítés, vásárlás, térítés nélküli átadás-átvétel, értékesítés, selejtezés, az érték utólagos módosítása). Nyitóállomány értéke: a számadási év megnyitásakor már meglév befektetett eszközöknél a könyvviteli számlák nyitó egyenlegében szerepl érték. Évközi változások: beszerzés, létesítés, beruházás, vásárlás, el leg (tárgyi adómentesség, általános forgalmi adó tekintetében alanyi mentességet választhat a költségvetési szerv, arányosításnál vissza nem igényelhet adó esetében az áfa beszerzési költségként elszámolható) 2

3 a számadási évben többletként talált, juttatott (ajándék, vagy hagyatékként kapottadott), illetve újítás eredményeként létrejött tárgyi eszközöknél az állománybavétel id pontja szerinti forgalmi érték. A megállapított (kialakított) árat, illetve értéket növeli az esetleges szállítási-, szerelési és üzembe helyezési ráfordítások összege. térítésmentes ajándékként, kapott és többletként fellelt eszközöket az állománybavétel id pontja szerinti forgalmi értéken kell nyilvántartani. értékesítés: térítés ellenében eladott eszköz, amit t keváltozásként kell az állományból kivezetni. a selejtezés az eszköz elhasználódását követ tevékenység, az értéket állományváltozásként a t keváltozással szemben kell kivezetni. A leselejtezett eszköz értékét (állományát) a könyvekb l csak akkor szabad kivezetni, ha: az eszköz a használatból kivonásra került, - a selejtezést igazoló okmányt (selejtezési jegyz könyvet) szabályszer en elkészítették és abban a selejtté nyilvánítás tényét és annak id pontját rögzítették. A tárgyi eszköz bontása, megsemmisítése, vagy értékesítése nem feltétele a selejtezésnek. Az építés, vagy rekonstrukció során szükségessé váló lebontást (épület, építmény, gép, berendezés) részleges selejtezésnek kell min síteni, amennyiben a tárgyi eszköz többi része továbbra is használatban marad. A bontásra kerül rész állományi értékét - az adott tárgyi eszköz teljes állományi értékéb l kiindulva - m szaki értékeléssel, vagy arányosítás alapján kell meghatározni. Az így kivezetett állomány értékének arányában kell az eddig elszámolt értékcsökkenést is számításba venni és kivezetni. - az állomány értékének utólagos módosítása (növelés, vagy csökkentés): az elfogadott számlák, egyéb dokumentumok alapján lehetséges, melyhez módosító üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. A teljesen (0-ig) leírt tárgyi eszköz további használata (üzemeltetése) esetén annak állományi értékét a megfelel "0" számlára kell kivezetni. Értékcsökkenés: Az értékcsökkenés az eszközök m szaki, eszmei és gazdasági avulásának (elhasználódásának) pénzértékben kifejezett összege. Az értékcsökkenés összegét: - a többletként talált, befektetett eszközöknek a még hátralév használati idejük és a vonatkozó leírási kulcs alapján megállapított összegben kell rögzíteni. 3

4 Az Intézet alaptevékenységét szolgáló eszközök tekintetében az értékcsökkenést negyedévenként, az éves szint leírási kulcsok alapján, negyedévre számított összege után számoljuk el. A negyedévben beszerzett eszközöknél a használatbavétel napjától a negyedév végéig id arányosan. Nem számolható el értékcsökkenés, az üzembe nem helyezett beruházások, a már teljesen leírt immateriális javak és tárgyi eszközök után. Állománynövekedés vásárlásból, létesítésb l: Számadási évben - azonnali üzembe helyezés esetén - létesített, el állított és beszerzett tárgyi eszközöknél a teljes ráfordítás aktiválható összege, saját vállalkozásban végzett beruházás esetén a kalkulációval (ún. költségelszámolással) alátámasztott összeg, Térítés ellenében beszerzett, használt tárgyi eszközöknél a beszerzési ár (vételár), az üzembe helyezéshez szükséges szállítási, szerelési és üzembe helyezési költségek, vissza nem igényelhet áfa. Állománynövekedés, felújításból: felújítás: a meghatározottak szerint hosszabb id szakonként ismétl d, számvitelr l szóló évi C. sz. törvény tárgyi eszköz bruttó értékéhez mérten számottev ráfordítást igényl állagmegóvási tevékenység. Felújításnak min sül az eredeti állapotot visszaállító nagy érték kiadás. Befektetett eszközök kapcsolata a költségvetési beszámolóval: A mérleg a befektetett eszközök év végi állományi értékét mutatja, az állományba bekövetkezett változásokat a beszámoló más részei tartalmazzák. A mérlegben a befektetett eszközöket nettó értéken (bruttó érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével) kell feltüntetni. A pénzforgalmi jelentés tartalmazza a befektetett eszközök vásárlásával, létesítésével kapcsolatos kiadásokat, valamint az értékesítésükkel kapcsolatos bevételeket, tehát a pénzforgalomhoz kapcsolódó állományváltozásokat. A kiegészít melléklet számszaki kimutatása tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra adott el legek kivételével) bruttó értékét, annak növekedését és csökkenését, az elszámolt értékcsökkenést, valamint a nettó értéket, amely így megegyezik a mérlegben szerepl eszközök értékével. 4

5 11. IMMATERIÁLIS JAVAK Az immateriális javak közé a vagyoni értéket megtestesít forgalomképes javak tartoznak. Itt kell kimutatni a vagyoni érték jogokat, a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. Vagyoni érték jognak min sül a bérleti jog, koncessziós jog, földhasználat, haszonélvezet, használati jog, stb. A szellemi termékek között mutatandók ki a találmányok, szerz i jogvédelemben részesül javak, szoftvertermékek, újítások, stb. Egyéb immateriális javak között számolható el a jöv ben értékesíthet alapkutatás, alkalmazott kutatás aktivált értéke. F könyv és analitika kapcsolata A f könyvi könyvelés alapja a részletez analitikus nyilvántartás, amit tételesen eszközönként kell felfektetni, azokról az alapbizonylatokról, amelyek az immateriális javakat igazolják. Úgymint: bérleti jogviszonyt igazoló bérleti szerz dés, haszonélvezetet igazoló szerz dés, szellemi termék m szaki leírása, stb. Az állománycsökkenést a bérleti jogviszony megsz nése, illetve a szellemi termék selejtezése, értékesítése, átadása jelenti, melyet megfelel okmányok alapján lehet a nyilvántartásban rögzíteni. Az analitikus nyilvántartás f könyvvel való kapcsolatát az azonos f könyvi szám biztosítja, ezen belül az analitikának egyedi növekv sorszámú számjelzése is van. Az immateriális javak beruházására adott el legekr l szállítónként egyedi analitikus nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell: a folyósítás id pontját, szállító nevét el leg összegét, el leg elszámolásának idejét, összegét. 5

6 Alkalmazandó f könyvi számlák: 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke Vagyoni érték jogok aktivált állományának értéke Azok az immateriális javak sorolandók ide, amelyek az Intézet m ködtetését szolgálják. Vagyoni érték jognak min sül a bérleti jog, szolgalmi jog, földhasználat, haszonélvezet, a használati jog, koncessziós jog, stb Szellemi termékek aktivált állományának értéke A szellemi termékek között kell kimutatni a találmányokat, a szerz i jogvédelemben részesül javakat, szoftvereket, újításokat Egyéb immateriális javak aktivált állományának értéke Az egyéb immateriális javak között számolandó el az értékesíthet alapkutatás, az alkalmazott kutatás aktivált értéke Immateriális javak értékcsökkenése Vagyoni érték jogok értékcsökkenése A vagyoni érték jogok értékcsökkenése az érvényes kormányrendelet értelmében 16 % Szellemi termékek értékcsökkenése A szellemi termékek értékcsökkenése a jelenleg hatályos jogszabály alapján 33 % Egyéb immateriális javak értékcsökkenése 113. Immateriális javak vásárlása A számlacsoportban az intézményi m ködtetéshez vásárolt immateriális javak kiadásai számolhatók el Vagyoni érték jogok vásárlása A vagyoni érték jogok vásárlására tárgyévben történt kifizetéseket itt kell elszámolni 6

7 1132. Szellemi termékek vásárlása A tárgyévben vásárolt szellemi termék teljesített kiadása számolandó el a számlán Egyéb immateriális javak vásárlása Az egyéb immateriális javak vásárlására fordított kiadásokat kell itt elszámolni Immateriális javak vásárlásának el irányzata Az intézményi m ködtetést szolgáló immateriális javak vásárlásának, létesítésének el irányzata számolandó el ezen a számlán Vagyoni érték jogok vásárlásának el irányzata Szellemi termékek vásárlásának el irányzata Egyéb immateriális javak vásárlásának el irányzata 117. Immateriális javak folyamatban lev beruházásai A számlán az intézményi m ködtetést szolgáló immateriális javak folyamatban maradó beruházásának állománya mutatandó ki Alaptevékenységhez kapcsolódó immateriális javak folyamatban maradó beruházásainak állománya A számlán a szakmai tevékenység ellátását szolgáló immateriális javak folyamatban maradó beruházásának állománya mutatandó ki Immateriális javak beruházására adott el legek Az immateriális javak beruházására a szállítóknak folyósított f vállalkozási és egyéb el legek állományát kell a számlacsoportban nyilvántartani Immateriális javak beruházására adott el legek állományának értéke A számlán tartandó nyilván a m ködtetést szolgáló immateriális javak beruházására folyósított el legek állománya Immateriális javak értékhelyesbítése Amennyiben az államháztartás szervezete tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni érték jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott el legeket), tulajdoni részesedést jelent befektetés piaci értéke jelent sen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a 7

8 visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját t kén belül "Értékelési tartalék"-ként kimutatható. F könyvi összefüggések: A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó f könyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség szerint tovább lehet bontani. a.) Immateriális javak f könyvi számláinak nyitása Állományi érték T 111 K 491 Értékcsökkenés T 491 K 112 b.) Immateriális javak vásárlásának el irányzata Kiadási el irányzat közgazdasági osztályozás szerint T 497 K 115 /71 felvezetése (nettó) Áfa T 497 K 1821/71 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991 K 497 El irányzatot csökkent módosítások, közgazdasági osztályozás szerint T 115/771 K 497 b.)immateriális javak vásárlása Az immateriális javak szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. T 113/6,7 K 331, Áfa: T 1822/6,7 K 331, A beszerzési árat növel egyéb tételek T 113/6,7 K 331, Vásárolt és használatba vett immateriális javak állományba vétele beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése. Vásárolt, de használatba nem vett immateriális javak állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése T 111 K 412 T 117 K 412 8

9 A folyamatban lév beruházás befejezését követ en használatba vételkor Immateriális javak beszerzése érdekében fizetett el leg elszámolása T 111 K 117 T 113/6,7 K331, Beszerzéshez kapcsolatosan utólag kapott engedmény T 331 K 113/6,7 Kapcsolódó tételek Utólag kapott engedmény összegével az állomány csökkentése és a t keváltozás elszámolása T 412 K 111,117 c.) Térítésmentesen átvett immateriális javak állományba vétele az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti, de legfeljebb átvételkori piaci, forgalmi értéken. Állományi érték T 111 K 412 d.) Immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása (alaptevékenység esetén a Kormányrendeletben meghatározott kulcs alapján, vállalkozási tevékenység esetén a számviteli törvényben megfogalmazott lehet ségek, illetve döntés alapján) Értékcsökkenés elszámolása T 593/6,7 K 112 Kapcsolódó tétel Elszámolt értékcsökkenés összegével egyez en a t keváltozás könyvelése T 412 K 593 9

10 e.) Immateriális javak állományának csökkenése (selejtezés, ellenérték nélküli átadás, megsemmisülés) Bruttó érték kivezetése T 412 K 111 Értékcsökkenés kivezetése T 112 K 412 f.) Immateriális javak értékesítése Állománycsökkenés f.) pont szerint Bevétel elszámolása Bevételi el irányzat T 331 K 9312/992 T K 9192/992 T 9311/991 - K 497 T 9191/991 K TÁRGYI ESZKÖZÖK Tárgyi eszköznek min sül a földterület, a telek, a területileg vagy m szakilag elhatárolható épület, az egyéb építmény, gép, berendezés, járm, amely beépített vagy összeszerelt alkatrészeivel és tartozékaival együtt alkalmas meghatározott feladat ellátására, valamint a beruházás és a beruházásra adott el leg. A tárgyi eszközökkel összefüggésben néhány fontosabb értelmezés: - A korábban önálló tárgyi eszköznek min sített egységeknek a beruházás (technológiai fejlesztés) keretében történ összeszerelése során létrejött új vagyontárgy egy tárgyi eszköznek (leltárfelvételi egységnek) min sül, amennyiben az alkotórészek külön-külön nem használhatók. A korábban önálló tárgyi eszköznek min sített egységek összevont bruttó és nettó értékének egyeznie kell az újonnan kialakított tárgyi eszköz (leltárfelvételi egység) adataival. Természetesen az összeszerelés ráfordítása beruházásnak min sül, és - azonnali üzembe helyezés esetén - az a kialakított új tárgyi eszköz bruttó értékét növeli. A tartozék olyan önmagában nem üzemeltethet eszköz, amelyet a tárgyi eszköz el állítása során nem építettek be, de az üzemeltetés biztonsága, az egészség-, az élet- és a környezet védelme, vagy egyéb szempontból szükséges annak üzemeltetéséhez, illetve amely a tárgyi eszközt alapvet felhasználhatóságán túlmen en további feladatok, m veletek ellátására teszi alkalmassá. A tárgyi eszközzel együtt beszerzett tartozékok értékét annak értékével együtt kell aktiválni. Az utólag - kiegészítésként - beszerzett tartozék beruházásnak min sül és növeli a tárgyi eszköz értékét abban az esetben, ha az elhasználódási ideje meghaladja az 1 évet. 10

11 A több tárgyi eszközre is felszerelhet (felhasználható, cserélhet ) tartozékot az elhasználódási id alapján kell tárgyi eszköznek vagy készletnek min síteni. Ez nem növeli a tárgyi eszköz aktivált értékét, azokat egyedileg a tárgyi eszközök vagy a készletek között kell állományba venni és nyilvántartani. A meghibásodott tartozékok cseréjét eszközfenntartásként kell elszámolni. A tárgyi eszköznek min sül alkatrész a vagyontárgy részét képez, az el állítás során beépített (ráépített, összeszerelt) olyan termék, amely nélkül a tárgyi eszköz rendeltetésszer en nem használható. A tartalékként - kés bbi javításokhoz - beszerzett és raktárra vett alkatrészeket anyagként kell nyilvántartani. A tárgyi eszközök értékét a mérlegben, illetve a könyvvitelben nettó értékben kell kimutatni. A tárgyi eszközök bruttó értékét a létesítésük, vagy beszerzésük érdekében felmerült kiadások aktivált összege adja meg. A bruttó érték összetev i: - év elején, illetve alapításkor a nyitómérlegben szerepl érték, - az adott évben beszerzett (létesített) eszközöknél a beruházási kiadások aktivált összege, saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a közvetlen ráfordítás összege, - a készletekb l átmin sített tárgyi eszközöknél a készletek egyedi értéke, - a rekonstrukció keretében megvalósult tárgyi eszköz növekedésénél a ráfordítás összege, - statisztikai illeték, vagy beszerzési illeték, - vissza nem igényelhet áfa. A használati díj ellenében bérbe vett tárgyi eszközöknél az üzembehelyezésig felmerült kiadásokat szolgáltatási ráfordításként kell elszámolni. A bérleti szerz dés lejártakor kifizetett ellenérték képezi a tárgyi eszköz értékét. 12. INGATLANOK A számlacsoportban kell nyilvántartani az Intézet ingatlanainak állományi értékét, értékhatártól függetlenül. Ingatlanok közé sorolandók: a földterület, a telek, az épület, az egyéb építmény, az ültetvény, erd, stb. 11

12 F könyv és analitika kapcsolata A f könyvi könyvelés alapja a részletez, analitikus nyilvántartás, amit tételesen eszközönként fektetnek fel azokról az alapbizonylatokról, amelyek az eszközök meglétét igazolják. Úgymint: az épületekr l, építményekr l, készített tervrajz, m szaki leírás, használatbavételi okirat, stb. Az állománycsökkenést, úgymint: selejtezést, értékesítést, ajándékozást is megfelel okmányok alapján lehet a nyilvántartásból, illetve a f könyvb l kivezetni. Az analitikus nyilvántartás f könyvvel való kapcsolatát az azonos f könyvi szám alkalmazása biztosítja, ezen belül az analitikának, egyedi növekv sorszámú számjelzése is van. Alkalmazandó f könyvi számlák: 121. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok aktivált állományának értéke Alaptevékenység telkei aktivált állományának értéke A számlán kell kimutatni a telkek értékét, amely a föld értékéb l és a telekkialakítás ráfordításából tev dik ki. Intézményi m ködtetést szolgáló épületek aktivált állományának értéke A számlán kell kimutatni az intézmény épületeinek állományi értékét. Az épület fogalmilag olyan önálló építmény, amely a talajjal való egybeépítés során jön létre és a környez küls tért l épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a tartózkodás, a termelés és a tárolás feltételeit biztosítja. Az épület értéke magában foglalja a szerkezet megépítésén túl a központi f t berendezések, személy- és teherfelvonók, mozgólépcs k, elektromos-, gáz-, vízvezeték-hálózat és szerelvényeik (épületgépészet) értékét is. Ha azokat utólag építik be, akkor ezzel az épület értékét növelni kell Ingatlanok értékcsökkenése Értékcsökkenés elszámolása az Intézet Számviteli Politikájában rögzítettek alapján történik Ingatlanok vásárlása, létesítése 12

13 A számlán kell elszámolni az intézményi alaptevékenységét szolgáló ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok vásárlását, létesítését. A beruházással összefügg kiadás els dlegesen ezen a számlán jelenik meg, majd ezzel egyidej leg kell az állományi számlákon könyvelni attól függ en, hogy a beruházás üzembehelyezhet -e, folyamatban marad-e, vagy csak el leg Vásárolt telkek és kapcsolódó vagyoni érték jogok értéke A számlán kell könyvelni az intézmény által vásárolt belterületi - beépített, vagy beépítetlen - telkek vételárát Alaptevékenységhez vásárolt, létesített épületek és kapcsolódó vagyoni érték jogok értéke Az intézmény ezen a számlán számolja el - azonnali üzembe helyezés esetén - az általa vásárolt, illetve épített épületek felhalmozási kiadásait, függetlenül attól, hogy annak kés bbi kezel je az intézmény, vagy az általa fenntartott intézmény Ingatlanok felújítása A számlán kell els dlegesen elszámolni az intézmény kezelésében lév épületeken, egyéb építményeken (út, közm vek, stb.), végrehajtott felújítás kiadásait. Ezzel egyidej leg kell az állományszámlákon könyvelni attól függ en, hogy a felújítás üzembe helyezhet -e, folyamatban marade, vagy csak el leg Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok vásárlásának, létesítésének el irányzata A számlán kerül nyilvántartásra az intézmény alaptevékenységét szolgáló telkek, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok vásárlásával, létesítésével összefügg kiadási el irányzat Ingatlanok felújításának el irányzata A számlán kell megjeleníteni az intézmény alaptevékenységével összefügg ingatlanok felújításának el irányzatát Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok folyamatban lév beruházásai Az intézmény a számadási év nyitásakor a korábbi években kifizetett, továbbá a tárgy évben a 123. és 124. számlacsoportban elszámolt, a alaptevékenységet szolgáló ingatlan- és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházásához 13

14 kapcsolódó - még nem aktivált - kiadások állományát jeleníti meg ezen a számlán Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházására adott el legek Az intézmény alaptevékenységét szolgáló ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházásaira, felújításaira folyósított beruházási el leg állományát mutatja ki ezen a számlán Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok értékhelyesbítése F könyvi összefüggések: A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó f könyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség részletezése szerint tovább lehet bontani. Ingatlanok f könyvi számláinak nyitása állományi érték Nyitás T 121 K 491 Értékcsökkenés T 491 K 122 Ingatlanok vásárlása, létesítése Kiadási el irányzat felvezetése T 497 K 125/71 Áfa T 497 K 1821/71 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991- K 497 El irányzatot csökkent módosítások T 125/71 K 497 El irányzatot növel módosítások T 497 K 125/71 14

15 Vásárlás, létesítés A ingatlanok szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás könyvelése. T 123/6,7 K 331, Áfa: T 1822/6,7 K 331, A beszerzési árat növel egyéb tételek T 123/6,7 K 331, Vásárolt és használatba vett ingatlanok állományba vétele beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése. Vásárolt, de használatba nem vett ingatlanok állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A folyamatban lév beruházás befejezését követ en használatba vételkor Ingatlanok beszerzése érdekében fizetett el leg elszámolása Kapcsolódó tétel: El leg állományba vétele és a t keváltozás könyvelése Beszerzéshez kapcsolatosan utólagosan kapott engedmény Kapcsolódó tétel: Utólag kapott engedmény összegével az állomány csökkentése és a t keváltozás elszámolása T 121 K 412 T 127 K 412 T 121 K 127 T 123/6,7 K 331 T 128 K 412 T 331 K 123/6,7 T 412 K 121,

16 Ingatlanok felújítása Az ingatlanok felújítása eredeti el irányzatának T 497 K 126/71 felvezetése a jóváhagyott költségvetés alapján Kapcsolódó tétel: Áfa T 497 K 1811/71 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991 K 497 Teljesítés idegen kivitelezésben A ingatlanok felújítás szállítói számlájának kiegyenlítése T 124/6,7 K 331 áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. Áfa: T 1812/6,7 K 331 Állományba vétel és a t keváltozás könyvelése. T 121 K 412 Vásárolt, de használatba nem vett ingatlanok állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A felújítás elvégzésére a beruházási szállítónak átutalt el leg elszámolás a hitelintézet értesítése alapján T 127 K 412 T 124/6,7 K 331 Az el leg állományba vétele és a t keváltozás könyvelése T 128 K 412 Utólag kapott engedmény összegének könyvelése a hitelintézet értesítése alapján Engedmény összegével az állomány csökkentésének és a t keváltozásnak könyvelése T 331 K 124/6,7 T 412 K 121,

17 Ingatlanok térítés nélküli átvétele Állományi érték T 121 K 412 Ingatlanok saját vállalkozásban történ el állítása, felújítása Felmerült kiadás T 51 57/6,7 K 331 Áfa T 5/6,7 K 331 Teljesítmény érték állományba vétele T 121 K 412 Ingatlanok értékcsökkenésének a Kormányrendeletben meghatározott elszámolása kulcs alapján Értékcsökkenés elszámolása T 593 /6,7 K 122 Kapcsolódó tétel Elszámolt értékcsökkenés összegével egyez en a t keváltozás könyvelése T 412 K 593 Ingatlanok állományának csökkenése (selejtezés, ellenérték nélküli átadás, értékesítés) Bruttó érték kivezetése T 412 K 121 Értékcsökkenés kivezetése T 122 K

18 Ingatlanok értékesítése Állománycsökkenés Bevétel elszámolása Bevétel el irányzata T 331 K 93121/992 T 331 K 91924/992 T 93111/991 K 497 T91914/991 K GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK A számlacsoportban az alaptevékenység ellátását, szolgáló gépeket, berendezéseket és felszereléseket kell kimutatni az alábbi csoportosításban: Ügyviteli és számítástechnikai gépek: Egyéb gépek, berendezések és felszerelések: A gépek, berendezések és felszerelések alapozási, illetve szerelési kiadásai, valamint a statisztikai, vagyon-átutalási illetékei és a vissza nem igényelhet áfa az eszköz értékét növelik. Az értékcsökkenés elszámolásánál a vonatkozó gépre, berendezésre el írt kulcsot kell alkalmazni. F könyv és analitika kapcsolata A f könyvi könyvelés alapja a részletez, analitikus nyilvántartás, amit tételesen eszközönként egyedileg, a 50 E Ft alatti eszközöknél csoportosan kell felfektetni azokról a bizonylatokról, amelyek a gépet, berendezést és felszerelést megbízhatóan igazolják. Úgymint: beszerzés esetén szállítói számla, átvétel esetén átvételi bizonylat, átmin sítés esetén jegyz könyv, fellelt, talált eszköz esetén leltárfelvételi ív, ajándék esetén dokumentum érték irat. 18

19 Az állománycsökkenést: selejtezést: jegyz könyv alapján, értékesítést: számla alapján, átadást: átadási bizonylat alapján, leltárhiányt: leltárfelvételi ív alapján lehet a nyilvántartásból, illetve a f könyvb l kivezetni. Az analitikus nyilvántartás f könyvvel való kapcsolatát az azonos f könyvi szám biztosítja. Alkalmazandó f könyvi számlák: 131. Gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományának értéke Az intézmény m ködtetését, fenntartását szolgáló gépek, berendezések és felszerelések állományának értékét kell a f könyvi számlán és alszámláin kimutatni Gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése Értékcsökkenés elszámolása az Intézet Számviteli Politikájában rögzítettek alapján történik Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése A számlán kell elszámolni az intézményi alaptevékenységét szolgáló gépek, berendezések, felszerelések vásárlását, létesítését. A beruházással összefügg kiadás els dlegesen ezen a számlán jelenik meg, majd ezzel egyidej leg kell az állományi számlákon könyvelni attól függ en, hogy a beruházás üzembehelyezhet -e, folyamatban marad-e, vagy csak el leg Gépek, berendezések, felszerelések felújítása A számlán kell els dlegesen elszámolni az intézmény kezelésében lév gépek, berendezések, felszereléseken végrehajtott felújítás kiadásait. Ezzel egyidej leg kell az állományszámlákon könyvelni attól függ en, hogy a felújítás üzembe helyezhet -e, folyamatban marad-e, vagy csak el leg Gépek, berendezések vásárlásának, létesítésének el irányzata A számlán kerül nyilvántartásra az intézmény alaptevékenységét szolgáló gépek, berendezések, felszerelések vásárlásával, létesítésével összefügg kiadási el irányzat Gépek, berendezések, felszerelések felújításának el irányzata 19

20 1317. Gépek, berendezések, felszerelések folyamatban lév beruházásai Az intézmény alaptevékenységét szolgáló ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházásaira, felújításaira folyósított beruházási el leg állományát mutatja ki ezen a számlán Kisérték új tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott el leg Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése F könyvi összefüggések: A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó f könyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség részletezése szerint tovább lehet bontani. a.) Gépek, berendezések és felszerelések f könyvi számláinak nyitása Nyitás T 1311 K 491 Értékcsökkenés T 491 K 1312 b.) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Kiadási el irányzat közgazdasági osztályozás szerint felvezetése T 497 K 1315/771 Áfa T 497 K 1821/771 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány Közgazdasági osztályozás szerint T 981/991 K 497 El irányzatot csökkent módosítások, közgazdasági osztályozás szerint T 1315/771 K 497 Vásárlás, létesítés 20

21 Gépek, berendezések, felszerelések szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. Áfa: T 1313/6,7 K 331 T 1822/6,7 K 331 A beszerzési árat növel egyéb tételek T 1313/6,7 K 331 Vásárolt és használatba vett gépek, berendezések, felszerelések állományba vétele beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése. Vásárolt, de használatba nem vett gépek, berendezések, felszerelések állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A folyamatban lév beruházás befejezését követ en használatba vételkor Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése érdekében fizetett el leg elszámolása T 1311 K 412 T 1317 K 412 T 1311 K 1317 T 1313/6,7 K 331 Beszerzéshez utólag kapott engedmény T 331 K 1313/6,7 Kapcsolódó tételek: Utólag kapott engedmény összegével az állomány T 412 K 1311, 1317 csökkenés és a t keváltozás elszámolása 21

22 c.) Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Gépek, berendezések, felszerelések felújítása eredeti T 497 K 1316/771 el irányzatának felvezetése a jóváhagyott költségvetés alapján (a kiadási el irányzat közgazdasági osztályozás szerinti felvezetése) Kapcsolódó tétel: Áfa T 497 K 1811/771 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991 K 497 Teljesítés idegen kivitelezésben A Gépek, berendezések, felszerelések felújítás szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. T 1314/6,7 K 331 Áfa: T 1812 /6,7 K 331 Állományba vétel és a t keváltozás könyvelése. T 1311 K 412 Vásárolt, de használatba nem vett gépek, berendezések, felszerelések állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A felújítás elvégzésére a beruházási szállítónak átutalt el leg elszámolás a hitelintézet értesítése alapján T 1317 K 412 T 1314 /6,7 K 331 Az el leg állományba vétele és a t keváltozás könyvelése T 1318 K 412 Utólag kapott engedmény összegének könyvelése a hitelintézet értesítése alapján Kapcsolódó tételek Engedmény összegével az állomány csökkentésének és a t keváltozásnak könyvelése T 331 K 1314/6,7 T 412 K 1311,

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 7. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Számlarend. Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Számlarend Érvényes: 2011. július 01-től SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. SZÁMLAREND Készült

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A könyvvezetési kötelezettség. és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei

A könyvvezetési kötelezettség. és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei V. Fejezet A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei 1. Könyvvezetési kötelezettség A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ a 249/2000. (XII. 24.) Korm.

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben