Országos Idegtudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet"

Átírás

1 Iktatószám : SZÁMLAÖSSZEFÜGGÉSEK, F KÖNYV - ANALITIKA KAPCSOLATA Jóváhagyom: Budapest, 2010.január Dr. Gusztonyi Ágnes F igazgató Gulyás Antal F igazgató-helyettes gazdasági igazgató

2 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszköznek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja a költségvetési szerv tevékenységét. A besorolást nem befolyásolja, hogy az eszköz tárgyiasult, vagy sem. Befektetett eszközként kerül nyilvántartásra: - az immateriális javakat, ezen belül vagyoni érték jogokat, szellemi termékeket, és egyéb immateriális javakat. - a tárgyi eszközöket, ezen belül a földet, a telket, az erd t, az épületet, az építményt, a gépet, a berendezést, a járm vet, valamint a beruházást és a beruházásra adott el leget is. Egy-egy számlacsoporton belül külön kerül nyilvántartásba: az aktivált állományt, az értékcsökkenést, a vásárlás, létesítés, mindennem pénzforgalmi kiadásait, a felújítást, a vásárlás, létesítés mindennem pénzforgalmi kiadás el irányzata, a folyamatban lév beruházás állománya és a felújítás el irányzata, az el legek állománya. Aktivált állományi érték Ezen a számlán kerül kimutatásra a január 1-i állományt, illetve azok a gazdasági m veleteket, amelyek az állomány értékét módosítják (pl. beszerzés, létesítés, vásárlás, térítés nélküli átadás-átvétel, értékesítés, selejtezés, az érték utólagos módosítása). Nyitóállomány értéke: a számadási év megnyitásakor már meglév befektetett eszközöknél a könyvviteli számlák nyitó egyenlegében szerepl érték. Évközi változások: beszerzés, létesítés, beruházás, vásárlás, el leg (tárgyi adómentesség, általános forgalmi adó tekintetében alanyi mentességet választhat a költségvetési szerv, arányosításnál vissza nem igényelhet adó esetében az áfa beszerzési költségként elszámolható) 2

3 a számadási évben többletként talált, juttatott (ajándék, vagy hagyatékként kapottadott), illetve újítás eredményeként létrejött tárgyi eszközöknél az állománybavétel id pontja szerinti forgalmi érték. A megállapított (kialakított) árat, illetve értéket növeli az esetleges szállítási-, szerelési és üzembe helyezési ráfordítások összege. térítésmentes ajándékként, kapott és többletként fellelt eszközöket az állománybavétel id pontja szerinti forgalmi értéken kell nyilvántartani. értékesítés: térítés ellenében eladott eszköz, amit t keváltozásként kell az állományból kivezetni. a selejtezés az eszköz elhasználódását követ tevékenység, az értéket állományváltozásként a t keváltozással szemben kell kivezetni. A leselejtezett eszköz értékét (állományát) a könyvekb l csak akkor szabad kivezetni, ha: az eszköz a használatból kivonásra került, - a selejtezést igazoló okmányt (selejtezési jegyz könyvet) szabályszer en elkészítették és abban a selejtté nyilvánítás tényét és annak id pontját rögzítették. A tárgyi eszköz bontása, megsemmisítése, vagy értékesítése nem feltétele a selejtezésnek. Az építés, vagy rekonstrukció során szükségessé váló lebontást (épület, építmény, gép, berendezés) részleges selejtezésnek kell min síteni, amennyiben a tárgyi eszköz többi része továbbra is használatban marad. A bontásra kerül rész állományi értékét - az adott tárgyi eszköz teljes állományi értékéb l kiindulva - m szaki értékeléssel, vagy arányosítás alapján kell meghatározni. Az így kivezetett állomány értékének arányában kell az eddig elszámolt értékcsökkenést is számításba venni és kivezetni. - az állomány értékének utólagos módosítása (növelés, vagy csökkentés): az elfogadott számlák, egyéb dokumentumok alapján lehetséges, melyhez módosító üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. A teljesen (0-ig) leírt tárgyi eszköz további használata (üzemeltetése) esetén annak állományi értékét a megfelel "0" számlára kell kivezetni. Értékcsökkenés: Az értékcsökkenés az eszközök m szaki, eszmei és gazdasági avulásának (elhasználódásának) pénzértékben kifejezett összege. Az értékcsökkenés összegét: - a többletként talált, befektetett eszközöknek a még hátralév használati idejük és a vonatkozó leírási kulcs alapján megállapított összegben kell rögzíteni. 3

4 Az Intézet alaptevékenységét szolgáló eszközök tekintetében az értékcsökkenést negyedévenként, az éves szint leírási kulcsok alapján, negyedévre számított összege után számoljuk el. A negyedévben beszerzett eszközöknél a használatbavétel napjától a negyedév végéig id arányosan. Nem számolható el értékcsökkenés, az üzembe nem helyezett beruházások, a már teljesen leírt immateriális javak és tárgyi eszközök után. Állománynövekedés vásárlásból, létesítésb l: Számadási évben - azonnali üzembe helyezés esetén - létesített, el állított és beszerzett tárgyi eszközöknél a teljes ráfordítás aktiválható összege, saját vállalkozásban végzett beruházás esetén a kalkulációval (ún. költségelszámolással) alátámasztott összeg, Térítés ellenében beszerzett, használt tárgyi eszközöknél a beszerzési ár (vételár), az üzembe helyezéshez szükséges szállítási, szerelési és üzembe helyezési költségek, vissza nem igényelhet áfa. Állománynövekedés, felújításból: felújítás: a meghatározottak szerint hosszabb id szakonként ismétl d, számvitelr l szóló évi C. sz. törvény tárgyi eszköz bruttó értékéhez mérten számottev ráfordítást igényl állagmegóvási tevékenység. Felújításnak min sül az eredeti állapotot visszaállító nagy érték kiadás. Befektetett eszközök kapcsolata a költségvetési beszámolóval: A mérleg a befektetett eszközök év végi állományi értékét mutatja, az állományba bekövetkezett változásokat a beszámoló más részei tartalmazzák. A mérlegben a befektetett eszközöket nettó értéken (bruttó érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével) kell feltüntetni. A pénzforgalmi jelentés tartalmazza a befektetett eszközök vásárlásával, létesítésével kapcsolatos kiadásokat, valamint az értékesítésükkel kapcsolatos bevételeket, tehát a pénzforgalomhoz kapcsolódó állományváltozásokat. A kiegészít melléklet számszaki kimutatása tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra adott el legek kivételével) bruttó értékét, annak növekedését és csökkenését, az elszámolt értékcsökkenést, valamint a nettó értéket, amely így megegyezik a mérlegben szerepl eszközök értékével. 4

5 11. IMMATERIÁLIS JAVAK Az immateriális javak közé a vagyoni értéket megtestesít forgalomképes javak tartoznak. Itt kell kimutatni a vagyoni érték jogokat, a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. Vagyoni érték jognak min sül a bérleti jog, koncessziós jog, földhasználat, haszonélvezet, használati jog, stb. A szellemi termékek között mutatandók ki a találmányok, szerz i jogvédelemben részesül javak, szoftvertermékek, újítások, stb. Egyéb immateriális javak között számolható el a jöv ben értékesíthet alapkutatás, alkalmazott kutatás aktivált értéke. F könyv és analitika kapcsolata A f könyvi könyvelés alapja a részletez analitikus nyilvántartás, amit tételesen eszközönként kell felfektetni, azokról az alapbizonylatokról, amelyek az immateriális javakat igazolják. Úgymint: bérleti jogviszonyt igazoló bérleti szerz dés, haszonélvezetet igazoló szerz dés, szellemi termék m szaki leírása, stb. Az állománycsökkenést a bérleti jogviszony megsz nése, illetve a szellemi termék selejtezése, értékesítése, átadása jelenti, melyet megfelel okmányok alapján lehet a nyilvántartásban rögzíteni. Az analitikus nyilvántartás f könyvvel való kapcsolatát az azonos f könyvi szám biztosítja, ezen belül az analitikának egyedi növekv sorszámú számjelzése is van. Az immateriális javak beruházására adott el legekr l szállítónként egyedi analitikus nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell: a folyósítás id pontját, szállító nevét el leg összegét, el leg elszámolásának idejét, összegét. 5

6 Alkalmazandó f könyvi számlák: 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke Vagyoni érték jogok aktivált állományának értéke Azok az immateriális javak sorolandók ide, amelyek az Intézet m ködtetését szolgálják. Vagyoni érték jognak min sül a bérleti jog, szolgalmi jog, földhasználat, haszonélvezet, a használati jog, koncessziós jog, stb Szellemi termékek aktivált állományának értéke A szellemi termékek között kell kimutatni a találmányokat, a szerz i jogvédelemben részesül javakat, szoftvereket, újításokat Egyéb immateriális javak aktivált állományának értéke Az egyéb immateriális javak között számolandó el az értékesíthet alapkutatás, az alkalmazott kutatás aktivált értéke Immateriális javak értékcsökkenése Vagyoni érték jogok értékcsökkenése A vagyoni érték jogok értékcsökkenése az érvényes kormányrendelet értelmében 16 % Szellemi termékek értékcsökkenése A szellemi termékek értékcsökkenése a jelenleg hatályos jogszabály alapján 33 % Egyéb immateriális javak értékcsökkenése 113. Immateriális javak vásárlása A számlacsoportban az intézményi m ködtetéshez vásárolt immateriális javak kiadásai számolhatók el Vagyoni érték jogok vásárlása A vagyoni érték jogok vásárlására tárgyévben történt kifizetéseket itt kell elszámolni 6

7 1132. Szellemi termékek vásárlása A tárgyévben vásárolt szellemi termék teljesített kiadása számolandó el a számlán Egyéb immateriális javak vásárlása Az egyéb immateriális javak vásárlására fordított kiadásokat kell itt elszámolni Immateriális javak vásárlásának el irányzata Az intézményi m ködtetést szolgáló immateriális javak vásárlásának, létesítésének el irányzata számolandó el ezen a számlán Vagyoni érték jogok vásárlásának el irányzata Szellemi termékek vásárlásának el irányzata Egyéb immateriális javak vásárlásának el irányzata 117. Immateriális javak folyamatban lev beruházásai A számlán az intézményi m ködtetést szolgáló immateriális javak folyamatban maradó beruházásának állománya mutatandó ki Alaptevékenységhez kapcsolódó immateriális javak folyamatban maradó beruházásainak állománya A számlán a szakmai tevékenység ellátását szolgáló immateriális javak folyamatban maradó beruházásának állománya mutatandó ki Immateriális javak beruházására adott el legek Az immateriális javak beruházására a szállítóknak folyósított f vállalkozási és egyéb el legek állományát kell a számlacsoportban nyilvántartani Immateriális javak beruházására adott el legek állományának értéke A számlán tartandó nyilván a m ködtetést szolgáló immateriális javak beruházására folyósított el legek állománya Immateriális javak értékhelyesbítése Amennyiben az államháztartás szervezete tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni érték jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott el legeket), tulajdoni részesedést jelent befektetés piaci értéke jelent sen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a 7

8 visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját t kén belül "Értékelési tartalék"-ként kimutatható. F könyvi összefüggések: A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó f könyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség szerint tovább lehet bontani. a.) Immateriális javak f könyvi számláinak nyitása Állományi érték T 111 K 491 Értékcsökkenés T 491 K 112 b.) Immateriális javak vásárlásának el irányzata Kiadási el irányzat közgazdasági osztályozás szerint T 497 K 115 /71 felvezetése (nettó) Áfa T 497 K 1821/71 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991 K 497 El irányzatot csökkent módosítások, közgazdasági osztályozás szerint T 115/771 K 497 b.)immateriális javak vásárlása Az immateriális javak szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. T 113/6,7 K 331, Áfa: T 1822/6,7 K 331, A beszerzési árat növel egyéb tételek T 113/6,7 K 331, Vásárolt és használatba vett immateriális javak állományba vétele beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése. Vásárolt, de használatba nem vett immateriális javak állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése T 111 K 412 T 117 K 412 8

9 A folyamatban lév beruházás befejezését követ en használatba vételkor Immateriális javak beszerzése érdekében fizetett el leg elszámolása T 111 K 117 T 113/6,7 K331, Beszerzéshez kapcsolatosan utólag kapott engedmény T 331 K 113/6,7 Kapcsolódó tételek Utólag kapott engedmény összegével az állomány csökkentése és a t keváltozás elszámolása T 412 K 111,117 c.) Térítésmentesen átvett immateriális javak állományba vétele az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti, de legfeljebb átvételkori piaci, forgalmi értéken. Állományi érték T 111 K 412 d.) Immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása (alaptevékenység esetén a Kormányrendeletben meghatározott kulcs alapján, vállalkozási tevékenység esetén a számviteli törvényben megfogalmazott lehet ségek, illetve döntés alapján) Értékcsökkenés elszámolása T 593/6,7 K 112 Kapcsolódó tétel Elszámolt értékcsökkenés összegével egyez en a t keváltozás könyvelése T 412 K 593 9

10 e.) Immateriális javak állományának csökkenése (selejtezés, ellenérték nélküli átadás, megsemmisülés) Bruttó érték kivezetése T 412 K 111 Értékcsökkenés kivezetése T 112 K 412 f.) Immateriális javak értékesítése Állománycsökkenés f.) pont szerint Bevétel elszámolása Bevételi el irányzat T 331 K 9312/992 T K 9192/992 T 9311/991 - K 497 T 9191/991 K TÁRGYI ESZKÖZÖK Tárgyi eszköznek min sül a földterület, a telek, a területileg vagy m szakilag elhatárolható épület, az egyéb építmény, gép, berendezés, járm, amely beépített vagy összeszerelt alkatrészeivel és tartozékaival együtt alkalmas meghatározott feladat ellátására, valamint a beruházás és a beruházásra adott el leg. A tárgyi eszközökkel összefüggésben néhány fontosabb értelmezés: - A korábban önálló tárgyi eszköznek min sített egységeknek a beruházás (technológiai fejlesztés) keretében történ összeszerelése során létrejött új vagyontárgy egy tárgyi eszköznek (leltárfelvételi egységnek) min sül, amennyiben az alkotórészek külön-külön nem használhatók. A korábban önálló tárgyi eszköznek min sített egységek összevont bruttó és nettó értékének egyeznie kell az újonnan kialakított tárgyi eszköz (leltárfelvételi egység) adataival. Természetesen az összeszerelés ráfordítása beruházásnak min sül, és - azonnali üzembe helyezés esetén - az a kialakított új tárgyi eszköz bruttó értékét növeli. A tartozék olyan önmagában nem üzemeltethet eszköz, amelyet a tárgyi eszköz el állítása során nem építettek be, de az üzemeltetés biztonsága, az egészség-, az élet- és a környezet védelme, vagy egyéb szempontból szükséges annak üzemeltetéséhez, illetve amely a tárgyi eszközt alapvet felhasználhatóságán túlmen en további feladatok, m veletek ellátására teszi alkalmassá. A tárgyi eszközzel együtt beszerzett tartozékok értékét annak értékével együtt kell aktiválni. Az utólag - kiegészítésként - beszerzett tartozék beruházásnak min sül és növeli a tárgyi eszköz értékét abban az esetben, ha az elhasználódási ideje meghaladja az 1 évet. 10

11 A több tárgyi eszközre is felszerelhet (felhasználható, cserélhet ) tartozékot az elhasználódási id alapján kell tárgyi eszköznek vagy készletnek min síteni. Ez nem növeli a tárgyi eszköz aktivált értékét, azokat egyedileg a tárgyi eszközök vagy a készletek között kell állományba venni és nyilvántartani. A meghibásodott tartozékok cseréjét eszközfenntartásként kell elszámolni. A tárgyi eszköznek min sül alkatrész a vagyontárgy részét képez, az el állítás során beépített (ráépített, összeszerelt) olyan termék, amely nélkül a tárgyi eszköz rendeltetésszer en nem használható. A tartalékként - kés bbi javításokhoz - beszerzett és raktárra vett alkatrészeket anyagként kell nyilvántartani. A tárgyi eszközök értékét a mérlegben, illetve a könyvvitelben nettó értékben kell kimutatni. A tárgyi eszközök bruttó értékét a létesítésük, vagy beszerzésük érdekében felmerült kiadások aktivált összege adja meg. A bruttó érték összetev i: - év elején, illetve alapításkor a nyitómérlegben szerepl érték, - az adott évben beszerzett (létesített) eszközöknél a beruházási kiadások aktivált összege, saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a közvetlen ráfordítás összege, - a készletekb l átmin sített tárgyi eszközöknél a készletek egyedi értéke, - a rekonstrukció keretében megvalósult tárgyi eszköz növekedésénél a ráfordítás összege, - statisztikai illeték, vagy beszerzési illeték, - vissza nem igényelhet áfa. A használati díj ellenében bérbe vett tárgyi eszközöknél az üzembehelyezésig felmerült kiadásokat szolgáltatási ráfordításként kell elszámolni. A bérleti szerz dés lejártakor kifizetett ellenérték képezi a tárgyi eszköz értékét. 12. INGATLANOK A számlacsoportban kell nyilvántartani az Intézet ingatlanainak állományi értékét, értékhatártól függetlenül. Ingatlanok közé sorolandók: a földterület, a telek, az épület, az egyéb építmény, az ültetvény, erd, stb. 11

12 F könyv és analitika kapcsolata A f könyvi könyvelés alapja a részletez, analitikus nyilvántartás, amit tételesen eszközönként fektetnek fel azokról az alapbizonylatokról, amelyek az eszközök meglétét igazolják. Úgymint: az épületekr l, építményekr l, készített tervrajz, m szaki leírás, használatbavételi okirat, stb. Az állománycsökkenést, úgymint: selejtezést, értékesítést, ajándékozást is megfelel okmányok alapján lehet a nyilvántartásból, illetve a f könyvb l kivezetni. Az analitikus nyilvántartás f könyvvel való kapcsolatát az azonos f könyvi szám alkalmazása biztosítja, ezen belül az analitikának, egyedi növekv sorszámú számjelzése is van. Alkalmazandó f könyvi számlák: 121. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok aktivált állományának értéke Alaptevékenység telkei aktivált állományának értéke A számlán kell kimutatni a telkek értékét, amely a föld értékéb l és a telekkialakítás ráfordításából tev dik ki. Intézményi m ködtetést szolgáló épületek aktivált állományának értéke A számlán kell kimutatni az intézmény épületeinek állományi értékét. Az épület fogalmilag olyan önálló építmény, amely a talajjal való egybeépítés során jön létre és a környez küls tért l épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a tartózkodás, a termelés és a tárolás feltételeit biztosítja. Az épület értéke magában foglalja a szerkezet megépítésén túl a központi f t berendezések, személy- és teherfelvonók, mozgólépcs k, elektromos-, gáz-, vízvezeték-hálózat és szerelvényeik (épületgépészet) értékét is. Ha azokat utólag építik be, akkor ezzel az épület értékét növelni kell Ingatlanok értékcsökkenése Értékcsökkenés elszámolása az Intézet Számviteli Politikájában rögzítettek alapján történik Ingatlanok vásárlása, létesítése 12

13 A számlán kell elszámolni az intézményi alaptevékenységét szolgáló ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok vásárlását, létesítését. A beruházással összefügg kiadás els dlegesen ezen a számlán jelenik meg, majd ezzel egyidej leg kell az állományi számlákon könyvelni attól függ en, hogy a beruházás üzembehelyezhet -e, folyamatban marad-e, vagy csak el leg Vásárolt telkek és kapcsolódó vagyoni érték jogok értéke A számlán kell könyvelni az intézmény által vásárolt belterületi - beépített, vagy beépítetlen - telkek vételárát Alaptevékenységhez vásárolt, létesített épületek és kapcsolódó vagyoni érték jogok értéke Az intézmény ezen a számlán számolja el - azonnali üzembe helyezés esetén - az általa vásárolt, illetve épített épületek felhalmozási kiadásait, függetlenül attól, hogy annak kés bbi kezel je az intézmény, vagy az általa fenntartott intézmény Ingatlanok felújítása A számlán kell els dlegesen elszámolni az intézmény kezelésében lév épületeken, egyéb építményeken (út, közm vek, stb.), végrehajtott felújítás kiadásait. Ezzel egyidej leg kell az állományszámlákon könyvelni attól függ en, hogy a felújítás üzembe helyezhet -e, folyamatban marade, vagy csak el leg Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok vásárlásának, létesítésének el irányzata A számlán kerül nyilvántartásra az intézmény alaptevékenységét szolgáló telkek, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok vásárlásával, létesítésével összefügg kiadási el irányzat Ingatlanok felújításának el irányzata A számlán kell megjeleníteni az intézmény alaptevékenységével összefügg ingatlanok felújításának el irányzatát Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok folyamatban lév beruházásai Az intézmény a számadási év nyitásakor a korábbi években kifizetett, továbbá a tárgy évben a 123. és 124. számlacsoportban elszámolt, a alaptevékenységet szolgáló ingatlan- és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházásához 13

14 kapcsolódó - még nem aktivált - kiadások állományát jeleníti meg ezen a számlán Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházására adott el legek Az intézmény alaptevékenységét szolgáló ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházásaira, felújításaira folyósított beruházási el leg állományát mutatja ki ezen a számlán Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok értékhelyesbítése F könyvi összefüggések: A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó f könyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség részletezése szerint tovább lehet bontani. Ingatlanok f könyvi számláinak nyitása állományi érték Nyitás T 121 K 491 Értékcsökkenés T 491 K 122 Ingatlanok vásárlása, létesítése Kiadási el irányzat felvezetése T 497 K 125/71 Áfa T 497 K 1821/71 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991- K 497 El irányzatot csökkent módosítások T 125/71 K 497 El irányzatot növel módosítások T 497 K 125/71 14

15 Vásárlás, létesítés A ingatlanok szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás könyvelése. T 123/6,7 K 331, Áfa: T 1822/6,7 K 331, A beszerzési árat növel egyéb tételek T 123/6,7 K 331, Vásárolt és használatba vett ingatlanok állományba vétele beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése. Vásárolt, de használatba nem vett ingatlanok állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A folyamatban lév beruházás befejezését követ en használatba vételkor Ingatlanok beszerzése érdekében fizetett el leg elszámolása Kapcsolódó tétel: El leg állományba vétele és a t keváltozás könyvelése Beszerzéshez kapcsolatosan utólagosan kapott engedmény Kapcsolódó tétel: Utólag kapott engedmény összegével az állomány csökkentése és a t keváltozás elszámolása T 121 K 412 T 127 K 412 T 121 K 127 T 123/6,7 K 331 T 128 K 412 T 331 K 123/6,7 T 412 K 121,

16 Ingatlanok felújítása Az ingatlanok felújítása eredeti el irányzatának T 497 K 126/71 felvezetése a jóváhagyott költségvetés alapján Kapcsolódó tétel: Áfa T 497 K 1811/71 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991 K 497 Teljesítés idegen kivitelezésben A ingatlanok felújítás szállítói számlájának kiegyenlítése T 124/6,7 K 331 áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. Áfa: T 1812/6,7 K 331 Állományba vétel és a t keváltozás könyvelése. T 121 K 412 Vásárolt, de használatba nem vett ingatlanok állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A felújítás elvégzésére a beruházási szállítónak átutalt el leg elszámolás a hitelintézet értesítése alapján T 127 K 412 T 124/6,7 K 331 Az el leg állományba vétele és a t keváltozás könyvelése T 128 K 412 Utólag kapott engedmény összegének könyvelése a hitelintézet értesítése alapján Engedmény összegével az állomány csökkentésének és a t keváltozásnak könyvelése T 331 K 124/6,7 T 412 K 121,

17 Ingatlanok térítés nélküli átvétele Állományi érték T 121 K 412 Ingatlanok saját vállalkozásban történ el állítása, felújítása Felmerült kiadás T 51 57/6,7 K 331 Áfa T 5/6,7 K 331 Teljesítmény érték állományba vétele T 121 K 412 Ingatlanok értékcsökkenésének a Kormányrendeletben meghatározott elszámolása kulcs alapján Értékcsökkenés elszámolása T 593 /6,7 K 122 Kapcsolódó tétel Elszámolt értékcsökkenés összegével egyez en a t keváltozás könyvelése T 412 K 593 Ingatlanok állományának csökkenése (selejtezés, ellenérték nélküli átadás, értékesítés) Bruttó érték kivezetése T 412 K 121 Értékcsökkenés kivezetése T 122 K

18 Ingatlanok értékesítése Állománycsökkenés Bevétel elszámolása Bevétel el irányzata T 331 K 93121/992 T 331 K 91924/992 T 93111/991 K 497 T91914/991 K GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK A számlacsoportban az alaptevékenység ellátását, szolgáló gépeket, berendezéseket és felszereléseket kell kimutatni az alábbi csoportosításban: Ügyviteli és számítástechnikai gépek: Egyéb gépek, berendezések és felszerelések: A gépek, berendezések és felszerelések alapozási, illetve szerelési kiadásai, valamint a statisztikai, vagyon-átutalási illetékei és a vissza nem igényelhet áfa az eszköz értékét növelik. Az értékcsökkenés elszámolásánál a vonatkozó gépre, berendezésre el írt kulcsot kell alkalmazni. F könyv és analitika kapcsolata A f könyvi könyvelés alapja a részletez, analitikus nyilvántartás, amit tételesen eszközönként egyedileg, a 50 E Ft alatti eszközöknél csoportosan kell felfektetni azokról a bizonylatokról, amelyek a gépet, berendezést és felszerelést megbízhatóan igazolják. Úgymint: beszerzés esetén szállítói számla, átvétel esetén átvételi bizonylat, átmin sítés esetén jegyz könyv, fellelt, talált eszköz esetén leltárfelvételi ív, ajándék esetén dokumentum érték irat. 18

19 Az állománycsökkenést: selejtezést: jegyz könyv alapján, értékesítést: számla alapján, átadást: átadási bizonylat alapján, leltárhiányt: leltárfelvételi ív alapján lehet a nyilvántartásból, illetve a f könyvb l kivezetni. Az analitikus nyilvántartás f könyvvel való kapcsolatát az azonos f könyvi szám biztosítja. Alkalmazandó f könyvi számlák: 131. Gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke Gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományának értéke Az intézmény m ködtetését, fenntartását szolgáló gépek, berendezések és felszerelések állományának értékét kell a f könyvi számlán és alszámláin kimutatni Gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése Értékcsökkenés elszámolása az Intézet Számviteli Politikájában rögzítettek alapján történik Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése A számlán kell elszámolni az intézményi alaptevékenységét szolgáló gépek, berendezések, felszerelések vásárlását, létesítését. A beruházással összefügg kiadás els dlegesen ezen a számlán jelenik meg, majd ezzel egyidej leg kell az állományi számlákon könyvelni attól függ en, hogy a beruházás üzembehelyezhet -e, folyamatban marad-e, vagy csak el leg Gépek, berendezések, felszerelések felújítása A számlán kell els dlegesen elszámolni az intézmény kezelésében lév gépek, berendezések, felszereléseken végrehajtott felújítás kiadásait. Ezzel egyidej leg kell az állományszámlákon könyvelni attól függ en, hogy a felújítás üzembe helyezhet -e, folyamatban marad-e, vagy csak el leg Gépek, berendezések vásárlásának, létesítésének el irányzata A számlán kerül nyilvántartásra az intézmény alaptevékenységét szolgáló gépek, berendezések, felszerelések vásárlásával, létesítésével összefügg kiadási el irányzat Gépek, berendezések, felszerelések felújításának el irányzata 19

20 1317. Gépek, berendezések, felszerelések folyamatban lév beruházásai Az intézmény alaptevékenységét szolgáló ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok beruházásaira, felújításaira folyósított beruházási el leg állományát mutatja ki ezen a számlán Kisérték új tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott el leg Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése F könyvi összefüggések: A számlaösszefüggés az ellátási forma részletezéséhez kapcsolódó f könyvi számlák szerint jelenik meg, amit igény alapján eszközféleség részletezése szerint tovább lehet bontani. a.) Gépek, berendezések és felszerelések f könyvi számláinak nyitása Nyitás T 1311 K 491 Értékcsökkenés T 491 K 1312 b.) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Kiadási el irányzat közgazdasági osztályozás szerint felvezetése T 497 K 1315/771 Áfa T 497 K 1821/771 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány Közgazdasági osztályozás szerint T 981/991 K 497 El irányzatot csökkent módosítások, közgazdasági osztályozás szerint T 1315/771 K 497 Vásárlás, létesítés 20

21 Gépek, berendezések, felszerelések szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. Áfa: T 1313/6,7 K 331 T 1822/6,7 K 331 A beszerzési árat növel egyéb tételek T 1313/6,7 K 331 Vásárolt és használatba vett gépek, berendezések, felszerelések állományba vétele beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése. Vásárolt, de használatba nem vett gépek, berendezések, felszerelések állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A folyamatban lév beruházás befejezését követ en használatba vételkor Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése érdekében fizetett el leg elszámolása T 1311 K 412 T 1317 K 412 T 1311 K 1317 T 1313/6,7 K 331 Beszerzéshez utólag kapott engedmény T 331 K 1313/6,7 Kapcsolódó tételek: Utólag kapott engedmény összegével az állomány T 412 K 1311, 1317 csökkenés és a t keváltozás elszámolása 21

22 c.) Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Gépek, berendezések, felszerelések felújítása eredeti T 497 K 1316/771 el irányzatának felvezetése a jóváhagyott költségvetés alapján (a kiadási el irányzat közgazdasági osztályozás szerinti felvezetése) Kapcsolódó tétel: Áfa T 497 K 1811/771 Amennyiben a forrás el irányzat-maradvány T 981/991 K 497 Teljesítés idegen kivitelezésben A Gépek, berendezések, felszerelések felújítás szállítói számlájának kiegyenlítése áfa nélküli összegben kiadás közgazdasági osztályozás szerinti könyvelése. T 1314/6,7 K 331 Áfa: T 1812 /6,7 K 331 Állományba vétel és a t keváltozás könyvelése. T 1311 K 412 Vásárolt, de használatba nem vett gépek, berendezések, felszerelések állományba vétele folyamatban maradó beruházásként, beszerzési áron, vagy áfával növelt beszerzési áron, és a t keváltozás könyvelése A felújítás elvégzésére a beruházási szállítónak átutalt el leg elszámolás a hitelintézet értesítése alapján T 1317 K 412 T 1314 /6,7 K 331 Az el leg állományba vétele és a t keváltozás könyvelése T 1318 K 412 Utólag kapott engedmény összegének könyvelése a hitelintézet értesítése alapján Kapcsolódó tételek Engedmény összegével az állomány csökkentésének és a t keváltozásnak könyvelése T 331 K 1314/6,7 T 412 K 1311,

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013.

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013. SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013. 1 Tartalom Bevezetés..5 1. Számlaosztály... 6 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 6 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 12 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK... 17 13 GÉPEK,

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben