IPARÁGI MEGOLDÁS Vezetôi és Gazdálkodási rendszer Önkormányzatok számára Microsoft Dynamics alapon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPARÁGI MEGOLDÁS Vezetôi és Gazdálkodási rendszer Önkormányzatok számára Microsoft Dynamics alapon"

Átírás

1 IPARÁGI MEGOLDÁS Vezetôi és Gazdálkodási rendszer Önkormányzatok számára Microsoft Dynamics alapon

2 2 A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy fôkönyv vevôk és követelések szállítók és kötelezettségek tárgyi eszközök költségtervezés készletértékelés Ügyfélkapcsolat-kezelés értékesítés marketing szerviztevékenység Disztribúció beszerzés készletgazdálkodás raktárkezelés Termelésirányítás termeléstervezés rugalmas gyártás ellátástervezés kapacitástervezés Humánerôforrás-menedzsment, projektirányítás projektek erôforrások alkalmazotti nyilvántartás Üzleti intelligencia OLAP elemzések ad-hoc riportok Elektronikus kereskedelem portál alapú rendszer - elérés elektronikus kereskedelem XML adatkapcsolat Microsoft Dynamics A Microsoft Dynamics a Microsoft vállalatirányítási és ügyfélkapcsolat-ke - zelô szoftverekkel, és a kapcsolódó meg oldásokkal foglalkozó termékcsa - ládja. Ezek a rendszerek a kis-, közepes- és nagyméretû szer vezete - ket támogatják az ügyvitel automatizálásában, a nyere sége sebb mû - ködésben és növe kedésük felgyor - sításában. A Microsoft Dynamics alkalmazásai átfogóan optimalizálják a vállalatok stratégiai folyamatait a pénz - ügy, az üzleti adat elem zés, a humánerôforrások, a projekt vezetés, az ügyfélkapcsolat-ke zelés, a helyszíni szervizelés, az ellá tási lánc-kezelés, az e-kereskedelem és a termelésirányítás terén. Azáltal, hogy alkalmazottaik, ügyfeleik és beszállítóik korszerû megoldásokkal kommunikálhatnak és mûködhetnek együtt egy mással, a vállalatok idôben reagálhatnak, megala - pozott stratégiákat dolgoz hatnak ki és azokat kellô gyorsasággal hajthatják végre. A Microsoft Dynamics termékcsaládot a vállalatmérettôl függô igényeknek meg felelôen tervezték, fejlesztették, hogy támogassa akár a KKV szektor, Microsoft Dynamics NAV akár a közepes és nagyvállalatok igé - nyeit. A szoftverek zökkenômentesen együttmûködnek a Microsoft más al - kal mazásaival és technológiáival (pl. Office, Windows, SQL Server, BizTalk, SharePoint). A megoldáscsomag forgalmazásáról hivatalos értékesítési partnereink hálózata gondoskodik. Partnereink az ügyfelek igényeihez szabott speciális szolgáltatásokat és támogatást biztosítanak. A Dynamics termékcsalád legújabb tagja a Microsoft Dynamics CRM olyan hatékony eszközt ad a vállalatok kezébe, amellyel integrálhatják és automatizálhatják folyamataikat az ügyfelek magasabb szintû kiszolgálása, támogatása érdekében. A technológia az ügyfelet, a vele folytatott kommunikációt és interakciót, valamint az értékesítési és vevôszolgálati folyamatok menedzselését állítja szinte az összes tranzakció közép - pont jába, ezáltal biztosítva az egységes és naprakész információ megosztását azon alkalmazottak között, akik erre támaszkodva a lehetô legjobb szolgáltatást nyújthatják az ügyfeleknek. A Microsoft Dynamics NAV növekvô kisés középvállalatok számára kínál átfogó megoldást a pénzügyi folyamatok, az ügyfélkezelés és az elosztási csatornák folyamatainak optimalizá - lására. Az egyszerûen használható és karbantartható vállalatirányítási rendszer maximalizálja a termelékeny - séget, és a vevôszolgálatok tökélete - sítésével növeli a vevôi elégedettséget. A teljes mértékben személyre szabható Microsoft Dynamics NAV lehetôvé teszi az ügyfelek számára, hogy az igényeik nek megfelelô vállalatirányítási rend szert alakítsanak ki cégüknek. Az ebbôl eredô, megnövekedett kapacitásnak köszönhetôen könnyebb alkalmazkodni a piac változásaihoz, mégpedig anél kül, hogy ez gátolná a napi mûködést. Iparági program keretében a Microsoft Dynamics NAV partnerek számos vertikális megoldást kínálnak. A vertikumok speciális igényeit lefedô megoldás ráépül a vállalatirányítási rend szer széleskörû alapfunkcióira, azokkal szorosan integrálva mûködik. Szá mos esetben helyi partnerek nem - zetközileg elterjedt, piacvezetô megol - dásokat honosítanak a magyar piaci igényekre testre szabva. A partnerek iparági ismereteinek köszönhetôen ügyfeleink saját problémáikra, üzleti folyamataikra választ adó integrált megoldást kapnak.

3 KÖZÜGY Közigazgatási Önkormányzati Ügyvitel teljes körû megoldást nyújt a hazai Önkormányzatoknak a pénzügyi- és gazdálkodási feladatok informatikai eszközökkel történô gyors és hatékony elvégzésére. Rendszerünk segítségével az Önkormányzatok az uniós szabályoknak megfelelô legmodernebb technológia segítségével, gyorsan és hibamentesen tudják elvégezni pénzügyi, számviteli, jelentési, statisztikai és egyéb feladataikat. Az Önkormányzati rendszer segítségével, a megfelelô jogosultsággal rendelkezô tisztségviselôk pillanatok alatt, akár interneten keresztül is elérhetik a Hivatal és Intézményeinek pénzügyi adatait. Az adott területre specifikus kimutatások bármikor gyorsan összeállíthatóak és lefuttathatóak, így biztosítva a tisztségviselôk naprakész információval történô ellátását. Társaságunk a projektek elôkészítése során közremûködik a források megteremtésében is: Önkormányzati ügyfeleink részére pályázatfigyelési, pályázatkészítési és pályázati lebonyolítás szolgáltatást nyújtunk. Iparág: Helyi önkormányzatok Microsoft megoldás: Microsoft Dynamics NAV Add-on fejlesztô cég: CityByte Zrt. Az Ön partnere: CityByte Zrt. A hazai informatika az elmúlt másfélkét évtized alatt berobbant a közigazgatási területre. Az informatika rendkívül gyors térhódítása eredményét, az egyes szakterületek felelôs tisztség viselôi igyekeztek a hozzájuk tartozó feladatok elvégzését minél nagyobb mértékben automatizálni, informatikai támogatottsággal ellátni. Ezeknek a folyamatoknak köszönhetôen, a hazai Önkormányzatok jelentôs többségénél számtalan, egymástól teljesen elsze paráltan mûködô informatikai rendszer segítségével dolgoznak a szakterület felelôsei. Ismert tény, hogy az ún. sziget-rendszerek sok esetben az adatok redundanciáját eredmé - nyezik, azaz egy-egy adat többször is bevitelre kerül a rendszerekbe. Szintén a sziget-rendszerek okozta hiányosság, hogy a vezetô tisztségviselôk számára elengedhetetlen, az intézmények mûkö désével kap - csolatos naprakész riportok, statisztikák és kimutatások csak lassan, több rendszerbôl elôbányászva, gyakran rendszergazdai segítséget is igénybe véve kérdezhetôk le. Vállalatunk célkitûzésként jelölte ki azt a feladatot, hogy a Microsoft Dynamics NAV rendszerre építve egy olyan, egységes gazdálkodási rendszert alakítson ki speciálisan az Önkormányzatok szá mára, ami nagy - mértékben egyszerûsíti a hivatalok informatikai struktúráját, gyors és hatékony EU konform mû ködést tesz lehetôvé, határidôre pontos beszámolók készítésével támogatja az elszámolási kötelezettségek teljesítését és olyan egyszerûen kezelhetô, bárhonnan elérhetô, jól strukturált adatbázist képez, melyre nyugodtan építkezhetnek a vezetô tisztségviselôk döntéseik meghozatalában. 3

4 Kitekintés 4 Rendszerünk felülete és kezelési logikája a Microsoft technológiából adódóan a Microsoft Outlook sémájára épül. Így a leendô felhasználók gyorsan és magabiztosan sajátítják el a rendszer használatát, hiszen az általuk korábban használt Microsoft alapú szöveg - szerkesztés, táblázatkezelés, honlap böngészés során elsajátított programkezelést, az ARP rendszerben is rendkívül jól tudják majd hasznosítani. A Microsoft Dynamics termékek világ - szerte ismertek, több mint 50 országban közel felhasználó használja. Az Európai Unióban számos Önkor mány zat döntött a Microsoft technológiára épülô gazdálkodási rendszer mellett, hiszen olyan jól ismert, megbízható technológiára építhetik létfontosságú elszámolásaikat és számvi telüket, melynek támogatottsága hosszú évekre garantált. Kelet-Európai specialitásként szembetûnô jelenség az ún. egyedifejlesztések jelenléte az egyes Hivatalokban, illetve Önkormányzati intézményekben. Ezek elterjedési oka elsôsorban a kedvezô ár, mely mögött gyakran ott van az elôzôleg fel nem mért jelentôs mértékû mûködési költség. Nem szabad azonban megfeledkeznünk egy rendszer üzemeltetési fázisában jelentkezô feladatainkról sem. Ilyen feladatok lehetnek például az egyes jogszabály módosításoknak vagy a hivatali változásoknak megfelelô rendszer átparaméte rezé - sek. Sajnos sok esetben a jelenleg mûködô ódivatú sziget-rendszer megoldások sok Uniós folyamatot /követelményt nem, vagy csak korlátozottan támogatnak. Rendszerfunkciók Vezetôi Információs Rendszer Költségvetés tervezés, Elôirányzat kezelés Kötelezettségvállalás Központi Jelentéskészítés Szerzôdés nyilvántartás Készlet- és Eszközgazdálkodás Tárgyi-eszköz gazdálkodás Humánerôforrás gazdálkodás Pénzügy Számvitel Alkalmazott technológia A CityByte Zrt. Microsoft Dynamics NAV integrált alkalmazásra épülô Önkormányzati gazdálkodási rendszere a Microsoft SQL adatbázis szervert használja. A Microsoft technológia alkal - mazásával rendszerünk bevezetése, testre szabá sa, valamint jövôbeni üzemeltetése le egyszerûsödik, és ezzel együtt gyorsabbá is válik. Korszerû technológia segít sé gével, az Önkormányzatok a gaz dálkodási rendszer használatával min dig naprakész információkkal tudnak dolgozni. Kimutatásaikban a legfrissebb adatokat tudják megjeleníteni. A lekérdezési lehetôségeket kihasználva az Önkormányzatok vezetôit, képvi - selôit nem érhetik meglepetések az egyes periódusok végén, hiszen az álta luk összeállított riportstruktúrák bár mikor és bárhonnan, akár Inter - neten keresztül is lekérdezhetôk. Az elkészített riportok, kimutatások tovább szer keszthetôk táblázat - kezelôvel, szö veg szerkesztôvel. A rendszer lehetô séget biztosít a rendszerbôl kinyert adatok, kimutatások azonnali, onine publikálására például a hivatal honlapján, vagy az ügyfélportálon. A központi adatbázis által az adatokat csak egy helyen kell rögzíteni. Ezáltal az ó-divatú, több, egymástól függetlenül mûködô sziget-rendszert alkalmazó hivatalok mûködéséhez képest egy EU konform, gyors és hatékony mûködést tudunk garantálni ügyfeleinknek. Rendszerünk felülete és kezelési logikája a Microsoft technológiából adódóan a Microsoft Outlook sémájára épül. Így a leendô felhasználók gyorsan és magabiztosan sajátítják el a rendszer használatát, hiszen az általuk korábban használt Microsoft alapú szövegszerkesztés, táblázatkezelés, honlap böngészés során elsajátított programkezelést, az ARP rendszerben is rendkívül jól tudják majd hasznosítani.

5 Modulok és funkcionalitások Rendszerstruktúra Az Önkormányzati gazdálkodási rend - szer fôbb moduljai és azok kiemelt funkciói (a teljesség igénye nélkül) Kötelezettség vállalás Kötelezettségként minden megtör - tént vagy várható gazdasági ese - mény nyilvántartása a lekérdezé - sek mindig a valóságnak megfelelô, naprakész állapotot mutatják Kötelezettségvállalás nyilvántartása fôkönyvi szám, dimenziók és kötele zettségvállaló szerint is (analitikus és összegzô listák) Kötelezettségvállalás ellenôrzése a megrendelés jóváhagyásánál vagy a számlaigazolásnál is 75-ös beszámoló elkészítése Költségvetés tervezés Költségvetés tervezés dimenzión - ként, elôirányzat módosítások rög - zítése Számvitel Törzsadatok karbantartása (számlatükör, szakfeladatok, egységkódok, naplók, könyvelési mátrixok) Automatikus vagy kézi könyvelés Funkcionális tételek, állományi átvezetések, zárás, tárgyi eszköz feladások automatikus könyvelése Tévesen könyvelt tételek stor - nírozása Költségfelosztás intézményenként és idôszakonként Lekérdezések intézményként, di menziónként, idôszakonként, ügyfelenként, tételenként Beszámolók elôállítása Kész beszámolók átemelése a K11 programba Webes alkalmazások (adatszolgáltatás, korszerû, gyors, megbízható kapcsolat az intézményekkel) TÁKISZ által küldött bérlemez beolvasása, automatikus könyvelése Tetszôleges számú könyvelési idô - szak (nincs havi, negyedéves zárás) Fôkönyvi kivonat, fôkönyvi karton, napló, pénzforgalmi jelentés Szerzôdés nyilvántartás Kiadási és bevételi szerzôdések, határozatok, megrendelôk nyilvántartása, csoportosítása, gyors visszakereshetôsége Kiadási és bevételi egyszeri vagy idôszakonkénti elôírások generálása Elôírásokról történô csoportos számla- és csekknyomtatás Kiadások és bevételek alakulásának figyelemmel követése, az ép - pen aktuális szerzôdésegyenlegek lekér dezése 5

6 Modulok és funkcionalitások 6 Fizetési felszólítók, egyenlegközlô levelek nyomtatása Webes alkalmazások (információszolgáltatás a lakosság, vállalkozások felé) Pénzügy Bejövô számlák rögzítése (fedezet - ellenôrzés, számlaigazolás) Számlázás, kimenô számlák nyom tatása Vevôi és szállítói számlák nyilvántartása, csoportosíthatósága, gyors visszakereshetôsége Automatikus stornó-számla gene - rálás, nyomtatás Lekérdezések (számlaösszesítô, folyószámla egyeztetô) Fizetési felszólító, egyenlegközlô levelek nyomtatása Késedelmi-kamat számítás ÁFA tételek gyûjtése, pénzforgalmi vagy teljesítés szemléletû ÁFA kimutatások lekérdezése Több bankszámla egyenlegének vezetése tetszôleges pénznemben A rendszerben lévô rögzített számlák kiválasztása kiegyenlítésre Elektronikus banki terminál PEK lemezek beolvasása Bankzárás (egyenleg ellenôrzés) Lekérdezések Gazdasági események fôkönyvi feladása Több pénztár egyenlegének veze - tése tetszôleges pénznemben A rendszerben lévô rögzített számlák kiválasztása kiegyenlítésre Pénztár kiadási és bevételi bizonylatok nyomtatása Sztornó pénztárbizonylat generá - lása, nyomtatása Pontos, naprakész analitikus nyilvántartások készítése Napi vagy dekádonkénti pénztár - zárás: címletjegyzék, pénztár-jelentés nyomtatása Lekérdezések Gazdasági események fôkönyvi fel adása Tárgyi-eszköz gazdálkodás Az önkormányzat teljes eszközkészletének nyilvántartása (immateriális javak, tárgyi eszközök, kisértékû tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, befejezetlen beruházások) Az eszközök mozgásának rögzítése, követése Értékcsökkenés számítás tetszôleges idôpontra, leltári számra Leltározás támogatása, leltárak kiértékelése Automatikus feladások a fôkönyvi könyvelésbe Lekérdezések Humánerôforrás gazdálkodás dolgozók adatainak, képzettsé - gének, képességének strukturált nyil vántartása jelenlét és hiányzás-kezelés a hiányzási tendenciák és okok elemzése HR statisztikák Készletgazdálkodás Minimális készletszint mellett tervezhetôi és ütemezhetô értékesítési, beszerzési tranzakciók. Különbözô árcsoportok kialakítása, amelyekhez egyedi kedvezmények is köthetôk. Különbözô pénznemek használata Készletmozgások követése FIFO, LIFO logika szerint készlet számítás. Vezetôi- és Képviselôi Információs Rendszer A rendszer biztosítja az önkormányzati vezetôk, képviselôk számára nélkülözhetetlen, aggregált adatokból készített kimutatásokat, lekérdezéseket (cash-flow, likviditási tervek, kötelezettségvállalás alakulása, kintlévôségek, felhasználói aktivitás, stb.) A Microsoft SQL adatbázis kezelô motor biztosítja az adatok, jelentések gyors elérését A rendszer képes a tervezési feladatok ellátásra, a terv-tény eltérések folyamatos figyelemmel követésére

7 Miért a KÖZÜGY (Közigazgatási Önkormányzati Ügyvitel) Önkormányzati gazdálkodási rendszer Microsoft technológiára épülô, korsze - rû adatstruktúrájú, a legrészletesebb riportok iránti igényeket is gyorsan és pontosan kielégítô, az Uniós normáknak is maximálisan megfelelô, egy - séges gazdálkodási rendszert ajánlunk ügyfeleinknek. A mûködtetés során megszûnnek az egyes pénzügyi és számviteli elszigetelt sziget-rendszerek, így gyorsabbá és hatékonyabbá válik az egyes szakterületek munkája. A beszámolói kötelezettségek határ - idô re és pontosan teljesíthetôk. Rendszerünk naprakész adatai által a hivatalok és az intézmények vezetô tisztségviselôit nem érhetik meglepe - tések a számokkal kapcsolatosan, hiszen területüknek megfelelô, egyedileg tervezett kimutatásokat bármikor megnézhetik, segítséget kapva így egy adott kérdés gyorsabb és pontosabb megítéléséhez. A rendszerbôl kinyert kimutatások, statisztikák az általá nosan használt táblázatkeze - lôkkel és szövegszerkesztôkkel to - vább szerkeszthetôek, vagy akár online módon publikálhatóak egy internetes honlapon friss adatokat szolgáltatva a Hivatal honlapjának látogatói részére. Rend szerünk által a döntés elôkészítôi és a döntéshozatali feladatok hatékonyabbá válnak. A CityByte Zrt. Önkormányzati gazdálkodási rendszerének felhasználói felülete rendkívül felhasználó barát. A már megszokott Microsoft felületen mûködô gazdál - kodási rendszer használata minden új felhasználó által gyorsabban elsa - játítható, mint egy esetlegesen teljesen új, a felhasználóknak idegen felületû rendszeré. A modern technológiának köszönhetôen, a lehetô legtöbb, az önkormányzatok mûködése szem - pont jából, fontos rendszer integrálható és illeszthetô. Így például kifejezetten illeszthetôk az egyes ügyiratkezelôi, dokumentumkezelô, iktató, és egyéb szakma specifikus rendszerek (hulladékgazdálkodás, stb.). Technológiánkból fakadó további elôny, hogy igény szerint úgynevezett portál megoldások is ráépíthetôk a rendszerre, így az e-ügyintézés fejlô - désével megnyithatók a hivatalok ügyfélkapui és a Hivatal valóban Uniós színvonalú szolgáltatásokkal elégítheti ki ügyfelei igényeit. Cégünk segít ügyfeleinknek a szükséges források megteremtésében. En - nek megfelelôen pályázatfigyelési, pályázatkészítôi és lebonyolítói feladatokat is ellátunk. Önkormányzati ügy - fe leinknek tehát minden segítséget és információt megadunk, hogy hozzásegítsük ôket egy valóban modern, minden igényt kielégítô önkormányzati gazdálkodás megvalósításához. A modern technológiának köszönhetôen, a lehetô legtöbb, az önkormányzatok mûködése szempont jából, fontos rendszer integrálható és illeszthetô. Így például kifejezetten illeszthetôk az egyes ügyiratkezelôi, dokumentumkezelô, iktató, és egyéb szakma specifikus rendszerek (hulladék - gazdálkodás, stb.). 7

8 CityByte Zrt Budapest Maros utca 12. Tel.: Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Microsoft Dynamics, a Microsoft Dynamics NAV, a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban. Ezen dokumentumban megnevezett minden más cégnév és terméknév, a mindenkori jogosult védjegye lehet. Az ezen dokumentumban fellelhetô információk a Microsoft Dynamics NAV-on alapulnak és szükség esetén minden elôzetes bejelentés nélkül módosíthatóak. A mindenkori jogosult elôzetes írásbeli beleegyezése nélkül, ezen dokumentációkat sem részben, sem egészben nem szabad semmilyen formában és semmiféle eszközzel másolni vagy átadni. A kiadvány szerkesztôje semmiféle felelôsséget nem vállal ezen dokumentumban lévô hibákért és mulasztásokért. Minden egyéb, nem részletezett jog fenntartva.

IPARÁGI MEGOLDÁS Élelmiszeripari gyártó és nagykereskedő cégek részére. Microsoft Dynamics alapon

IPARÁGI MEGOLDÁS Élelmiszeripari gyártó és nagykereskedő cégek részére. Microsoft Dynamics alapon IPARÁGI MEGOLDÁS Élelmiszeripari gyártó és nagykereskedő cégek részére Microsoft Dynamics alapon A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy főkönyv vevők és követelések szállítók és kötelezettségek tárgyi

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI MEGOLDÁS Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára. Microsoft Dynamics alapon

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI MEGOLDÁS Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára. Microsoft Dynamics alapon Egyedi termékek gyártásával foglalkozó vállalatok számára Microsoft Dynamics alapon 2 A Microsoft Dynamics NAV moduljai Pénzügy főkönyv vevők és követelések szállítók és kötelezettségek tárgyi eszközök

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás

Logisztika és szállítmányozás IPARÁGI MEGOLDÁS Logisztika és szállítmányozás Microsoft Dynamics alapokon 2 A Microsoft Dynamics moduljai Pénzügy fõkönyv értékesítés tárgyi eszköz beszerzés Disztribúció készletgazdálkodás raktárkezelés

Részletesebben

IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon

IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon IPARÁGI MEGOLDÁS Utazásszervezés Microsoft Dynamics AX alapokon 2 A Microsoft Dynamics AX főbb funkciói Pénzügy könyvelés, pénzügyi jelentéskészítés pénzügyi elemzés tárgyi eszköz Kereskedelem értékesítés

Részletesebben

Microsoft Dynamics NAV üzleti megoldás Vállalatirányítás és CRM

Microsoft Dynamics NAV üzleti megoldás Vállalatirányítás és CRM Microsoft Dynamics NAV üzleti megoldás Vállalatirányítás és CRM Fedezze fel, hogyan segíti vállalkozását a Microsoft Dynamics NAV Fejlődjön gyorsabban A Microsoft Dynamics NAV kis-és középvállalatok számára

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

INNOVATÍV MEGOLDÁS. Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási megoldás

INNOVATÍV MEGOLDÁS. Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási megoldás INNOVATÍV MEGOLDÁS Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási megoldás Alkalmazkodás az üzleti környezet gyors változásaihoz a Microsoft Dynamics NAV segítségével A Microsoft Dynamics NAV kis- és középvállalatok

Részletesebben

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Merre akarja vezetni a vállalatát? A globális piac éles versenyében az alkalmazottak jelentősen hozzájárulhatnak a vállalat fejlődéséhez, az összetett üzleti kihívások

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus DOKUMENTÁCIÓ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS VÁLLALATI PORTÁLOK

MICROSOFT DYNAMICS VÁLLALATI PORTÁLOK MICROSOFT DYNAMICS VÁLLALATI PORTÁLOK ÚT A jövedelmezőbb MŰKÖDÉSHEZ TARTALOMJEGYZÉK Új lehetőségek a láthatáron 3 A vállalati portálok alapjai 4 Mit is takar pontosan a vállalati portál fogalma? 4 Szerepkörökkel

Részletesebben

S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer

S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer S XL Ruházati kis- és nagykereskedelmi rendszer A ruházati kereskedelemmel (azon belül is főként az egyszerre kis- és nagykereskedelemmel) foglalkozó cégek a mindennapi ügyvitel során számos olyan problémával

Részletesebben

Beton Manager. BetonManager. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak. Termékismertető. Legyen egy jó programja 2007.

Beton Manager. BetonManager. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak. Termékismertető. Legyen egy jó programja 2007. Vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatoknak Termékismertető Legyen egy jó programja 2007. a számítógép, a, Tartalom Problémák és megoldásuk 2 Mi mindent nyer Ön? 6 3 legfőbb előny, amit a nyújt

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára A megoldás áttekintése Tartalom Bevezetés 3 SAP Business One: legfontosabb különbségek 4 Üzleti előnyök 5 A funkciók áttekintése 6 Pénzügy 8 Az

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

DigiConto Tájékoztató Zalaware Kft. Termelésirányítás

DigiConto Tájékoztató Zalaware Kft. Termelésirányítás Termelésirányítás Referenciák és még több, mint 40 cég és könyvelőiroda NAV Programunk megfelel a mindenkori számlakészítési szabályoknak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat és

Részletesebben

Ügyviteli szoftverek. leírása. i-store.hu Szoftver webáruház 1

Ügyviteli szoftverek. leírása. i-store.hu Szoftver webáruház 1 Ügyviteli szoftverek leírása 1 TARTALOM InfoCentrum Számlázó Light...4 Számlázó Készlet...5 Számlázó Professional...7 RoadRegister Útnyilvántartás...8 RoadRegister Pro Útnyilvántartás...9 Kulcs-Soft Kulcs-Bér

Részletesebben

A Magyarországon elérhető legnépszerűbb ERP rendszerek listája

A Magyarországon elérhető legnépszerűbb ERP rendszerek listája A Magyarországon elérhető legnépszerűbb ERP rendszerek listája abas Az abas Business Software letisztult struktúrája és az intelligens bevezetési stratégiák rövid bevezetési időt, valamint zökkenőmentes

Részletesebben

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Kinek ajánljuk? Az SAP Business One-t ajánljuk azon kis- és közepes méretű vállalkozások számára, amelyek mindennapi működését olyan

Részletesebben

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Tájékoztató Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer. Átrium Park Irodaház Váci út 49. Budapest 1134 Telefon: +36 1 237 1730 www.hostlogic.hu Copyright 2012. Minden jog fenntartva. 1 Tájékoztató

Részletesebben

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők Az ÜgyVisz rendszert kis- és középvállalkozások részére fejlesztettük. Főként kereskedelmi és szolgáltató vállalatok készletgazdálkodási, raktár-irányítási, értékesítési, beszerzési és pénzügy-számviteli

Részletesebben

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára

Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára Modern vállalati folyamatmenedzsment rendszerek kis- és középvállalkozások számára A magyarországi kis- és középvállalkozások jelenleg csak korlátozott mértékben alkalmaznak korszerű infokommunikációs

Részletesebben