E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi összefoglaló belsı ellenırzési jelentése Elıadó: Lasztovicza Jenı megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı Az elıterjesztés készítésében részt vett: Megyei Önkormányzat Hivatala Németh Imréné belsı ellenır Az elıterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyőlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92. (10) pontja elıírja, hogy az éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést a tárgyévet követıen a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg a képviselı-testület elé kell terjeszteni. A Veszprém Megyei Önkormányzat belsı ellenıre által koordinált és külsı megbízottak bevonásával mőködtetett belsı ellenırzési munkáról a beszámoló az alábbiak szerint kerül elıterjesztésre. A beszámoló a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) bekezdése és a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján készült. Az útmutató szerint a beszámolónak tartalmaznia kell egy rövid (2 oldalas ) vezetıi összefoglalót, amely az alábbiakra tér ki. Rövid általános összefoglaló értékelés Három-négy fontos következtetés a megállapítások alapján (FEUVE-re és a belsı ellenırzésre vonatkozóan) Azon ajánlások és javaslatok bemutatása, amelyeknek volt közvetlen gyakorlati kihatása A részletes beszámoló szintén a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelıen tartalmazza a hivatal belsı ellenırzési egysége által végzett munkát, amely kitér a felügyelt intézményekben lefolytatott belsı ellenırzésekre is. Az intézményekben lefolytatott ellenırzések során tett megállapításokról és a hibák kijavítására tett intézkedésekrıl az intézmények vezetıi által készített összefoglaló jelentések számolnak be. Kérem a tisztelt Közgyőlést, hogy a belsı ellenırzési tevékenységrıl készült beszámolót a következı határozat szerint elfogadni szíveskedjenek... /2008. (IV.24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a évi összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben írtakkal egyezıen elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre Lasztovicza Jenı s.k. a közgyőlés elnöke 2

3 Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának 2007.évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl A beszámoló a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. ( XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) szerint a pénzügyminisztérium által közzétett útmutató figyelembevételével készült Vezetıi összefoglaló A évben a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (7) bekezdése szerinti belsı ellenırzési egységet mőködtetett. Egy fı köztisztviselı koordinálásával 4 fı megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott belsı ellenır látta el a hivatalnál és az intézményeknél 193/2003 (XI. 26.) kormányrendeletben elıírt belsı ellenırzési feladatot. A belsı ellenırzési munka a 140/2006 (XII. 27.) MÖK határozattal jóváhagyott ellenırzési terv valamint az intézmények vezetıi és a hivatal belsı ellenıre által összeállított intézményi belsı ellenırzési tervek végrehajtásával valósult meg. A tervezett ellenırzéseken túl a Veszprém megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 9 esetben rendelt el soron kívüli vizsgálatot. A folyamatba épített elızetes, és utólagos vezetıi ellenırzés a hivatalnál és az intézményeknél a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezı FEUVE szabályzat szerint mőködött. A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés hiánya egy intézménynél komoly gazdálkodási gondokat eredményezett. A Veszprémi Petıfi Színháznál a szabályozás nem készült el és nem mőködött. Az elrendelt rendkívüli pénzügyi ellenırzés jelentıs mintegy 74 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalást tárt fel, amely az intézmény további mőködését veszélyeztette. A vizsgálatot követıen a közgyőlés a szükséges intézkedéseket megtette. A folyamatba épített vezetıi ellenırzés hiányosságainak következménye a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet gazdasági munkája során a pénzkezelés lazasága (elıfordult sikkasztás) a vállalkozási tevékenység eredményének nem valós kimutatása. Az intézményeknél végzett tervezett átfogó ellenırzések 5 esetben tártak fel olyan hibákat, melyek száma és súlya nem elhanyagolható, ezek kijavításának kontrollálása céljából az ellenırzések kiértékelése során utóvizsgálat elrendelésére került sor. Az utóvizsgálatra kijelölt intézmények: 1. Veszprémi Petıfi Színház, ahol a vagyonvédelem erısítése terén kell megtenni a kellı intézkedéseket. 2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménynél a gazdálkodás szabályosságát kell erısíteni. 3. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a költségvetési befizetésekkel kapcsolatos áfa és rehabilitációs hozzájárulás terén, valamint a megbízási díjak elszámolásánál mulasztott illetve hibásan teljesített. 3

4 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Nyírlak intézménynél a gazdálkodás szabályozottságát kell erısíteni. 5. Dr Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona munkája során a nyilvántartások szabályossága és megbízhatósága javítandó. Azon ajánlások és javaslatok bemutatása melyeknek volt közvetlen gyakorlati hatása Az Illetékhivatal átszervezéséhez kapcsolódó eszközértékesítésnél a revízió megállapította, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a befizetendı általános forgalmi adóval szemben 6,8 Millió Ft erejéig levonási joga is keletkezett. Az összeg érvényesítésre került az általános forgalmi adó bevallásban. A Veszprém megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton pénzügyi ellenırzése során megállapítást nyert, hogy az intézménynél keletkezı hulladék egy része téves besorolás miatt veszélyes hulladékként került kezelésre, ezáltal mintegy 5 millió Ft felesleges kiadás merült fel az intézménynél. A revízió javaslata alapján a felesleges kiadást megszüntették. A Veszprémi Petıfi Színház túlköltekezése megállításra került. A fedezet nélküli kötelezettségvállalások visszaszorítása megtörtént. Az oktatási intézményekben végzett felmérés szerint 4 intézmény nem tartotta be a munkavédelmi elıírásokat, a hiányosságok megszüntetésére sor került. A szociális intézményeknél az alaptevékenység és a kiegészítı tevékenységek költségeinek könyvelése nem a tényleges felmerülés szerint történt, ami a térítési díjak alapját képezı adatokat eltorzította. A hiányosság a 2007 évi beszámolóban már nem fordult elı. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelıintézet a megszőnt mosoda eszközeinek értékesítése során a revízió felhívására a vagyonrendeletben foglaltaknak megfelelıen járt el. A pénzkezelés és a leltározás, valamint a vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása 2007 évben szabályosan történt. Az átfogó ellenırzések az intézmények gazdálkodásának szabálytalanságait feltárták, melyek kijavítása és utóellenırzése az intézmények színvonalasabb munkavégzéséhez hozzájárul. A felügyelt intézményekben megvalósult ellenırzésekrıl a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 29/A. a jelentési kötelezettséget ír elı. A jelentéseket az intézmények megküldték, melyben beszámoltak arról, hogy a feltárt hibák kijavítása érdekében milyen intézkedéseket tettek. 4

5 Részletes beszámoló A) A belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása: Aa) Az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtıl való eltérések indoka, a terven felüli ellenırzések indokoltsága. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007 évre készült ellenırzési tervet a 140/2006.(XII. 7.) Határozatával fogadta el. Az ellenırzési terv a stratégiai tervben foglaltak figyelembe vételével 16 önállóan gazdálkodó felügyelt költségvetési szerv évi átfogó rendszerellenırzését tartalmazta. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál 3 témában célellenırzés végrehajtása került elrendelésre. Az ellenırzési tervben foglaltak célkitőzések maradéktalanul teljesültek. Az elrendelt terven felüli ellenırzések száma 9 db volt. Ennek idıigénye lényegesen meghaladta, a tervezett órakeretet a tervezett 17 nappal szemben 71 napban realizálódott. Az elrendelt témák a vezetés döntéseinek megalapozása érdekében indokoltak és szükségesek voltak. Az elrendelt témák: Az Illetékhivatal eszközeinek értékesítését alátámasztó leltárak Orvosi mőszer beszerzésére elnyert pályázati pénzösszeg felhasználásának részbeni elmaradása A kisebbségi önkormányzati választásokra kapott pénzeszközök felhasználása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet leltározási tevékenység, készpénzkezelés és vállalkozási tevékenység elszámolása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet mosodai eszközök értékesítése Szociális intézmények önköltségen alapuló térítési díjának megállapítása Elırehozott költségvetési támogatási igény a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthonában (Peremarton) Elırehozott költségvetési támogatási igény a Veszprémi Petıfi Színházban Védıeszköz- védıruha ellátottság az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben, valamint a kollégiumi ügyeletek biztosítása Ab Az ellenırzések minısége, személyi és tárgyi feltételei a tevékenységet elısegítı és akadályozó tényezık A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala által mőködtetett belsı ellenırzési egység jelenleg egy fı belsı ellenır és eseti megbízás alapján külsı erıforrások bevonásával mőködik. Az egység vezetıje, a fıjegyzı, aki a megbízóleveleket kiadja, és meghatározza a vizsgálati programokat. A jogszabályi elıírásoknak megfelelı nyilvántartásokat, beszámolókat, terveket a fıállású belsı ellenır készíti. Az eseti megbízással foglalkoztatok szakemberek a saját idıbeosztásuk szerint látják el a vállalt feladatokat. A záró megbeszéléseken részt vesznek. A megbeszélésekrıl készült jegyzıkönyvek elkészítésében közremőködnek. 5

6 Ac) Az ellenırzések fontosabb megállapításai Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton Az intézmény elıfinanszírozási kérelmet nyújtott be azzal az indokkal, hogy a közüzemi szolgáltató a szolgáltatás kikapcsolását helyezte kilátásba a ki nem fizetett tartozások miatt. Az ellenırzés megállapította, hogy az elırehozott támogatás a mőködés fenntartása érdekében indokolt. Az intézmény költségei között aránytalanul magas a veszélyes hulladékkezelésre fordított összeg. Az intézmény éves költségvetési kerete gyakorlatilag az évi mőködésre fedezetet nyújt, de a 2006 évben keletkezett hiány fedezésére adott fenntartói kölcsönt az intézmény nem tudja kigazdálkodni. Veszprémi Petıfi Színház Az intézmény elıfinanszírozási kérelmet nyújtott be azzal az indokkal, hogy a 60 napon túl lejárt számláinak valamint a bérek kifizetésének fedezete nem áll rendelkezésére. Az ellenırzés az intézmény gazdálkodását felülvizsgálta és azt a megállapítását tette, hogy az intézmény vezetıje mintegy 74 millió Ft nagyságrendben fedezet nélkül vállalt kötelezettséget. Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Illetékhivatala Az illetékbevételek beszedésének feladata kikerült hivatal feladatkörébıl, ehhez kapcsolódóan az eszközöket számla ellenében értékesítette a VMÖK az APEH részére. Az ellenırzés megállapította, hogy az eszközök tényleges leltározása megtörtént, az értékcsökkenések negyedik negyedéves elszámolása a nyilvántartási értékbıl még nem került levonásra. Az értékesítési lista és a megállapodás szerint eszközök között 5 tételnél volt eltérés. Az eszközértékesítés nyilvántartási áron történt, a 0-ára leíródott eszközöknél, pedig értékbecslés alapján. Az eladás számla ellenében áfával növelt értéken valósult meg. Az ellenırzés megállapította, hogy az értékesítéshez kötıdıen a VMÖK Hivatalának áfa levonási lehetısége is megnyílt az általános forgalmi adóról szóló LXXIV törvény 39. (3) értelmében A levonható általános forgalmi adó összege e Ft. A Veszprém Megyei Önkormányzat Területi Választási Irodája A 2007 évi kisebbségi önkormányzati képviselı választások pénzügyi kiadásainak utólagos ellenırzése során intézkedést igénylı megállapítások nem kerültek megfogalmazásra. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája és a Veszprém Megyei Csoolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda koordinálásával történt a KD-CÉL- 7/2005 szám alatti támogatási szerzıdéssel alapján folyósított a beszerzés. A vizsgálat után a közgyőlés döntött a támogatás lemondásáról. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények A szociális igazgatásról szóló évi III törvény értelmében a beszámoló 21-es táblájában a szakfeladatra könyvelt mőködési kiadások és normatív támogatás különbségé alapján kell a gondozottak térítési díját megállapítani. A vizsgált 10 intézmény közül 9 esetben a szakfeladatra való költségbontás helytelensége miatt az ellenırzés eltérést állapított meg. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet Az eszközök a mosodai tevékenység megszüntetése miatt feleslegessé váltak, ezért az értékesítésük indokolt. 6

7 A támogatásból vásárolt eszköz esetén pontosítani kell a visszafizetendı támogatás összegét, illetve a szankciókat és az eladást ennek figyelembe vételével mérlegelni kell. A Vagyonrendeletünk értelmében a jegyzıkönyvben részletezettek szerint három eszköz esetében a közgyőlés elnökének jóváhagyása szükséges. Az értékesítés indokolt, de az intézmény által javasolt eladási árakat felül kell vizsgálni, illetve a támogatott eszköz esetében a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal pontosítani kell a feltételeket. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet A leltározási és leltárkészítési szabályzat nem terjedt ki minden területre. A beszámolót alátámasztó leltárak nem teljes körően készültek el, és voltak eltérések a tényleges értékek és a beszámolóban bemutatott összegek között. A feltárt eltérések a számviteli törvény szerinti jelentıs összeghatár alá esnek, így azok korrigálása miatt nem szükséges az adott beszámoló újbóli közzététele. Az egyeztetések utáni korrekciók évben megtörténtek. A pénzkezeléssel kapcsolatosan az ellenırzés megállapította, hogy a pénztár mőködtetése során sem a belsı szabályzat, sem a költségvetési szervek mőködési rendjét szabályozó kormányrendelet elıírásainak betartása nem történt meg. A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés ezen a szinten nem mőködött. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy az veszteséget mutat. A tételek szúrópróba szerő ellenırzése azt bizonyítja, hogy a könyvelési tételek nem minden esetben kerültek helyesen rögzítésre. A beszámolóban bemutatott érték nem a valós helyzetet mutatja. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézmények 4 oktatási intézmény nem tett eleget a jogszabályi elıírásoknak, és nem alkalmazott munkavédelmi szakembert, aki kockázatfelmérés alapján védıruha és védıeszköz felszerelést megállapítaná. A kollégiumokban éjszakai ügyeletet 4 intézményben megbízási szerzıdéssel látnak el. A vizsgálatot kérı Oktatási bizottság a téma vizsgálatának folytatását rendelte el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az állami számvevıszék által feltárt hibák, hiányosságok felszámolásának és az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósulásának ellenırzése. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségérıl szóló évi XXVI. Törvény 29. (6) bekezdése nem hatályos, a hibák kijavítása a többi pont tekintetében megtörtént, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. A munka színvonalának javítása érdekében tett javaslatok végrehajtása megvalósult. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása megtörtént, az akadálymentesítés területén tett megállapítás jogszabályváltozás miatt érvényét veszítette. A 2006 évi beszámolót alátámasztó bizonylatok körében a bizonylati rend és fegyelem ellenırzése. A bizonylati alátámasztottság és a gazdálkodási jogkörök alkalmazásánál merült fel apróbb hiányosság. A 2006 évi beszámolót alátámasztó eszközértékelések felülvizsgálata. A selejtezések során az értékelési szabályzatban foglaltaktól eltérıen a terven felüli értékcsökkenés elszámolása elmaradt. Az eszközök kivezetését követıen összesítetten került rendezésre a nyilvántartott értékcsökkenés elszámolása. A befejezetlen beruházások között nyilvántartott pályázati díjak leírása selejtezési eljárás keretében történhet meg. Egy esetben fordult elı bizonylat formájában eltérés. A számviteli politikában meghatározott 100 e Ft-os értékhatár alatti eszközök egy összegő értékcsökkenésként való elszámolása került megfogalmazásra. A mobiltelefonok esetében az elszámolás nem így történt. A számviteli politikában ez a kivétel nem került megfogalmazásra. 7

8 Az értékvesztések elszámolásánál a könyvelés bizonylataként mellékelt írásos anyag nem felel meg a bizonylattal szemben támasztott követelményeknek, melyet a számvitelrıl szóló törvény a fogalmaz meg. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem elıtt kell tartani. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Szıc Átfogó ellenırzés évekre. Az ellenırzés az intézmény pénzügyi elszámolásainak, ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások, a pénzügyi kontroll tevékenység folyamatos egységes kockázatmentes gyakorlatának biztosítása érdekében az intézmény igazgatójának javasolja, hogy belsı ellenırzés keretében vizsgáltassa ki a mosott ruha önköltség csökkenésének realitását, valamint az Opel Astra személygépkocsi irreálisan alacsony fogyasztásának okát. Gondoskodjon a FEUVE belsı ellenırzési rendszer hézagmentes mőködtetésérıl, kiemelten a postai bélyegek elszámolására, és a készpénzelılegek analitikus nyilvántartásának vezetésére. A gazdálkodással kapcsolatos szabályzataikat tekintsék át aktualizálják, a gyakorlatnak megfelelıen módosítsák. A jelentıs készpénzforgalom miatt (magas kockázati tényezı) az intézményi lakók zsebpénzkezelésérıl vezetett nyilvántartásaikat (bevételezése, felhasználás) gépi feldolgozás bevezetésével korszerősítsék, a tárolandó bizonylatokkal együtt. Szorgalmazza, igényelje a függetlenített belsı ellenırzési rendszer tartalmában is hatékony mőködtetését. Veszprémi Petıfi Színház Az ellenırzés témája: átfogó ellenırzés évekre A Veszprémi Petıfi Színház évi gazdálkodásának vizsgálata során mind a gazdálkodás szabályossága, mind a mérleg valódiság területén mutatkoznak hiányosságok. A vizsgált idıszakban 3 gazdasági vezetıje volt az intézménynek, a személycserék között hónapokig nem került betöltésre a gazdasági vezetıi állás. A gazdasági vezetık távozásakor nem készült átadás-átvételi jegyzıkönyv a beszámolók elkészítését alátámasztó dokumentumokról. A 2005 évi beszámolót alátámasztó leltárakról valamint az analitikus nyilvántartásokról dokumentációt nem tudtak rendelkezésre bocsátani. A fıkönyvi kivonat a mérleggel egyezı, de a tételes kiíratás az úgynevezett karton lista nem található meg, az akkori programot a jelenlegi dogozók kezelni nem tudják, így annak kiíratása az ellenırzés ideje alatt nem volt megoldható ban sem történt meg a kötelezettségvállalások analitikus és fıkönyvi könyvelése. A fedezetnélküli kötelezettségvállalás tényét bizonyítja, hogy december 31-én e Ft a kötelezettségek összege. Ebbıl e Ft a lejárt tartozás e Ft- pedig a fenntartó által nyújtott elıfinanszírozás a 2007 évi költségvetés terhére. Thuri György Gimnázium Szakközépiskola, és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Átfogó ellenırzés évekre. A gazdasági vezetı személyében az elmúlt két év során többször is történt változás. A gazdasági vezetık gyakori cserélıdése az egyes analitikus nyilvántartások folyamatosságának megszakadását vonta magával. Az elıírt gazdálkodási szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, de azok megismertetése a munkakört ellátó személlyel nem történt meg. A közbeszerzési törvény elıírásainak megfelelıen a szabályzat elkészült, az élelmiszer beszerzésekre a közbeszerzési eljárást lefolytatták. Az új gazdasági vezetı az ellenırzés során iránymutatást kapott arra vonatkozóan, hogy a munkája során a hibákat ki tudja javítani. Az intézményben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 20 fıt, így a foglalkoztatást elısegítı és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 évi IV. törvény értelmében az 8

9 intézménynek rehabilitációs hozzájárulás tekintetében az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal fele bevallás benyújtási és fizetési kötelezettsége áll fenn. A bevallás benyújtását a vizsgált két évben az intézmény folyamatosan elmulasztotta. Az önellenırzést el kell végezni. Az intézmény 2006 évi költségvetési aktív átfutó számláján e Ft elıirányzat túllépés miatti társadalombiztosítási járulékot szerepeltet. A tétel valójában az 5-ös számlaosztály tényleges számláin kellene, hogy szerepeljen. A Ft kiemelt elıirányzat túllépés. A könyvelési tétellel sérült a valódiság elve. A költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendelet: 37. (1) A költségvetési évrıl, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Ezen elıírásoknak az intézmény egyik vizsgált évben sem tett eleget. A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági mőveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból készített összesítı bizonylat (feladás) alapján kell a könyvekben a 0. számlaosztály megfelelı számláin rögzíteni, a kötelezettségvállalások megfelelı számláin és a kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámláján, legkésıbb a tárgynegyedévet követı hónap 15. napjáig. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak Átfogó ellenırzés évekre. Az intézmény a kiemelt elıirányzatait egyik vizsgált évben sem tudta tartani. A dologi kiadásokban történt a túllépés 2005-ben 1387 eft értékben ban pedig 921 e Ft volt a túllépés, amelybıl 270 e Ft a személyi juttatások 649 e Ft a munkaadókat terhelı járulékok és 2e Ft a felhalmozási kiadások elıirányzatát érintette. A költségvetési szervek mőködési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) 135. (3) bekezdés szerinti szakmai igazolások rendje belsı szabályozásra nem került annak alkalmazása a mai napig nem valósul meg. A dolgozók által fizetett étkezési térítési díj nem nyújt fedezetet az alapanyagnorma és a rezsi költségek arányos részére. A teljesítményösztönzı pótlék kifizetése a Kollektív szerzıdésben nem került rögzítésre. A Kollektív szerzıdés aktualizálása szükséges. A raktárba nem kerülı készletek esetében az azonnali felhasználás ténye az alapbizonylaton nem szerepel. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény a vizsgált idıszakban a jogszabályokat betartva, a rendelkezésre álló források ésszerő felhasználására törekedve gazdálkodott. Az ellenırzés az intézmény pénzügyi elszámolásainak ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások, a pénzügyi kontroll tevékenység folyamatos egységes kockázatmentes gyakorlatának biztosítása érdekében az intézmény igazgatójának javasolja, hogy - gondoskodjon a FEUVE rendszer hézagmentes, mőködtetésérıl /elılegek, készletbevételi bizonylatok, selejtezés/ - készítse el az SzMSz mellékleteként végleges formában, szövegkörnyezetben a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét (Amr 145/A 5.pont) - továbbá az ellenırzési nyomvonalat (Ámr 145/B ) - a kockázatkezelés rendjét ( Amr. 145/C ) tartalmazó szabályozásokat a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatók alapján Szorgalmazza, igényelje a függetlenített belsı ellenırzési rendszer tartalmában is hatékony mőködtetését. 9

10 Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium Az intézmény munkájának hiányossága a gazdálkodási jogkörök alkalmazásához kapcsolódik Az intézményben a gazdálkodással kapcsolatos jogkörök szabályozásra kerültek az intézmény igazgatója az utalványozó a gazdasági vezetı az ellenjegyzı, ezzel szemben a gyakorlati alkalmazás nem így történt. A gazdasági vezetı utalványozott és gazdasági dogozó ellenjegyzett. A szakmai igazolásra jogosultak köre írásban szabályozásra került ellenben ezen igazolások a számlákon nem szerepelnek. A hiányosságot már az elızı revízió is megállapította Az 50 ezer forint feletti kötelezettségek vállalása csak írásban történhet a kötelezettségvállalás sorszámát az utalványrendeleten szerepeltetni, kell. Ezen feltétel nem teljesült. A kötelezettségvállalások fıkönyvi könyvelése nem történt meg. Az önköltség számítási szabályzatban ki kell dolgozni az intézményben elıállított termékek és nyújtott szolgáltatások önköltségének részletes számítási módját fajtánként. A pénztárban a vásárlásra kiadott elılegeket szabályosan kell kezelni. A kiadáskor bizonylattal ki kell adni a pénzt, majd elszámoláskor vissza kell vételezni, és a készpénzfizetési számlához kapcsolódva újra ki kell adni. Az egyéb pénzügyi szabályzatokkal kapcsolatos hibák az ellenırzés ideje alatt kijavításra kerültek Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Devecser Átfogó ellenırzés évekre Az intézményben a kettıs könyvvitel zárt rendszerének kialakítása nem megfelelı, a szakfeladatokra való könyvelése nincs összhangban az alapító Okiratban foglaltakkal. Az intézményi gépkocsiban lévı üzemanyag felleltározása nem történt meg, Az utólag beszedett étkezési térítési díjak az adósok között nem szerepelnek a beszámolóban. A évek vagyonnövekedésénél a saját kivitelezés értéke nem került számba vételre. Az intézmény gondoskodjon a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés hézagmentes megvalósításáról Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton Átfogó ellenırzés évekre A dokumentumok színvonalasak, igazodnak az intézmény sajátosságaihoz és a gyakorlathoz A költségvetési évrıl december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben elvégezte az intézmény a leltározást. Az ellenırzött bizonylatok között néhány esetben hiányzott a szakmai teljesítés igazolása. Befektetett eszközeit az intézmény a MÁK által forgalmazott úgynevezett BEFESZ program segítségével tartja nyílván. Sajnálatos módon ez a program nem tudja külön kezelni a O-ra íródott tárgyi eszközök kartonjait. A befektetett eszközök nyilvántartása megfelel a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti elıírásoknak. A bekerülési értéket valamennyi ellenırzött tételnél szabályosan állapították meg. A könyvvezetési kötelezettséget szabályozó 249/2000.(XII.24.)Korm.rend.30. -a szerint számolta el az intézmény az amortizációt. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye Külsıvat Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény az elıírt pénzügyi, gazdálkodási szabályzatokkal rendelkezik, azok egységes szerkezetben áttekinthetıen rendelkezésre állnak. A szabályzatok megismerési záradékkal nincsenek ellátva azokat pótolni szükséges. 10

11 A költségvetési szervek mőködési rendjét szabályozó 217/1998.(XII.31.) kormányrendelet 135. (39.) bekezdése szerint a szakmai igazolások rendje ugyan belsı szabályozásra került, de a bevételek szakmai igazolása nem történt meg. A kötelezettségvállalások fıkönyvi könyvelését nem végezte el az intézmény. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása nem teljes, csak az ötvenezer forint felettiek kerültek kézi nyilvántartásba. A pénztárbizonylatokon minden esetben szerepelni kell a befizetı, illetve a felvevı aláírásának. A pénztárba történı befizetésekhez szükséges az alapbizonylatok hozzácsatolása és nem a bankkivonatnál összesítve, mivel a befizetett gondozási díj, étkezéstérítés, gyógyszertérítés, stb. nem függı hanem végleges bevétele az intézménynek a beszedés pillanatában. Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény gazdasági munkájának ellenırzése során az alábbi intézkedési tervet igénylı hiányosságok merültek fel. A szabályzatokat a jogszabályi változások figyelembevételével aktualizálni kell. Az étkezés adóköteles tevékenység, a térítési díjakban felszámított Áfa befizetése nem történt meg az adóhatóság felé. Az önrevíziót el kell végezni. A rehabilitációs hozzájárulás törvényi kötelezettségének eleget kell tenni. Valamennyi a 9- es számlaosztályban könyvelt tételekrıl számlát kell kiállítani. A megbízási díjakat felül kell vizsgálni, a 7/2002 (VI.28) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének rendelete és a Kjt. 42 értelmében. Az értékcsökkenések elszámolásának felülvizsgálata. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium Átfogó ellenırzés évekre Az ellenırzés nem tárt fel az intézménynél olyan hibákat, melyek kiküszöbölésére intézkedést kellene tenni. Faller Jenı Szakképzı Iskola és Kollégium Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény 2005 évben selejtezett eszközöket, melyek összesített bruttó értéke a selejtezési jegyzıkönyv szerint Ft. Az eszközök listája az egyes tételek bruttó és amortizációval csökkentett nettó egyedi értékét tartalmazza. Az eszközök selejtezésének tételes alátámasztására belsı szakértıi vélemények adottak. Az eszközök hasznosítása, értékesítés vagy a megsemmisítés és MÉH be való szállítás megtörtént A évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekrıl elıírásai szerint az egyszerő közbeszerzési eljárás értékhatára január 1-tıl december 31-ig árubeszerzés esetén 2 millió Ft. A vizsgált idıszakban 2005 évben és 2006 évben is lefolytatták a közbeszerzési eljárásokat. A Munka Törvénykönyv rendelkezései értelmében a foglalkoztatott éves szinten maximum 200 túlórát teljesíthet. Amennyiben a munkáltató rendelkezik Kollektív Szerzıdéssel, abban, 280 órában maximálhatja a túlmunkavégzés keretét. Kollektív szerzıdéssel az iskola rendelkezik. A túlóra összesítık felülvizsgálata során 2006 évben fordult elı egy esetben hogy a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott éves összesített túlóra száma meghaladta a 280 órát. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény az elıírt pénzügyi, gazdálkodási szabályzatokkal általában rendelkezik. Az 1. számú munkalap alapján a szabályzatokat felül kell vizsgálni, a módosításokat el kell végezni. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a számlarend szabályzatának átdolgozására. A szabályzatok megismerési záradékkal nincsenek ellátva. Ezeket pótolni szükséges. 11

12 Mindkét ellenırzött évben a kiemelt elıirányzatok közül a munkaadókat terhelı járulékok módosított elıirányzatát túllépte az intézmény. Az idejében egyeztetett összegek módosítási kezdeményezését kell az intézménynek eszközölni, hogy az elkövetkezendı idıszakokban a kiemelt elıirányzatokon belül maradjon a gazdálkodás során. Mindkét évben a pénzmaradványa lehetıséget adott volna a ( évben 45 e Ft, évben 380 e Ft ) túllépés rendezésére. A kötelezettségvállalások fıkönyvi könyvelését nem végezte el az intézmény. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása nem teljes. Az Ft feletti megrendelések/ kötelezettségvállalások / nem írásban történnek, bár készül róluk egy füzetben feljegyzés, de ez nem tekinthetı írásos megrendelésnek. Ezen változtatni szükséges, és a számviteli törvény elıírásait be kell tartani. A 0-ra íródott befektetett eszközök elkülönítésérıl gondoskodott az intézmény, de azoknak nem nyitott új kartont, csak a régi kartonon történt meg a megjegyzés, hogy 0-ra írása megtörtént. Szükséges elvégezni a 0-s kartonok megnyitását. Mindkét vizsgált évben hiányzik a bizonylatokról a szakmai teljesítés igazolása. A 217/1998 (XII.30.)Kormány rendelet a szerint az intézménynek ki kell alakítania a szakmai teljesítések igazolására vonatkozó belsı szabályozást. A szakmai teljesítés igazolás alapján ellenırizni kell az összegszerőséget, a fedezet meglétét, az elıírt alaki követelmények betartását. Az azonnali felhasználásra vásárolt készletek beszerzésekor a számlán nem kerülnek átvételre. A rehabilitációs foglalkoztatáshoz beszerzett anyagok nincsenek bevételezve, sem átvetetve a foglalkoztatás vezetıjével. A rehabilitációs foglalkoztatáshoz szükséges beszerzéseket szabályozni kell. A dolgozóknak juttatott munkaruhák vásárlásakor be kell tartani a személyi jövedelemadó törvény elıírásait. Mindkét vizsgált évben a számlák alakilag és tartalmilag nem megfelelıek. Nem megfelelıek a vámtarifaszámok, olyan beszerzések is szerepelnek a számlákon, - mint például blúz, pulóver, felsıruházat, lábbeli, stb.- amelyek nem tartoznak az adómentes lehetıségekhez. A munkaruha juttatások számláit szükséges felülvizsgálni. A megállapodások, megbízások alapján fizetett díjakról készített számlákat is szükséges igazolni, valamint ráírni a számlára az eredeti szerzıdés hivatkozási számát. A közüzemi számlákon a mérıórák egyezıségét szükséges igazolni. Az igazgató személyével kapcsolatos kifizetések utalványozását az igazgató nem láthatja el. Erre a problémára a megoldást az intézetnek meg kell keresni. A pénztárbizonylatokon minden esetben szerepelnie kell a befizetı illetve a felvevı aláírásának. A pénztárba történı befizetésekhez szükséges az alapbizonylatok hozzácsatolása és nem a bankkivonatnál összesítve, mivel a befizetett gondozási díj, étkezéstérítés, gyógyszertérítés, stb nem függı, hanem végleges bevétele az intézménynek beszedés pillanatában A Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeiben a megbízott belsı ellenırök által végzett vizsgálatok, az alábbi témakörökben valósultak meg: Pályázati támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartása, elszámolása. Szerzıdések, kötelezettségvállalások nyilvántartásának, állományának vizsgálata. Élelmezési tevékenység vizsgálata. Étkezési díjak beszedési módja, nyilvántartása, befizetése nyersanyagnormák kiszámítása. Közbeszerzési tevékenység vizsgálata. A pedagógusok elımenetelével és illetményrendszerével kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenırzése. A készletgazdálkodás felülvizsgálata. 12

13 Folyamatba Épített Elızetes és Utólagos Vezetıi Ellenırzés (FEUVE) vizsgálata. Kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének felülvizsgálata. Önálló és részben önálló intézmények közötti feladatmegosztás. Mérleg leltárral való alátámasztottságának vizsgálata. Normatívák igénylésének és elszámolásának vizsgálata. Az elıirányzatokkal való gazdálkodás és az éves teljesülés ellenırzése. A hulladékgazdálkodás szabályozottságának és gyakorlati alkalmazásának felülvizsgálata. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás. Az élelmezési tevékenység felülvizsgálata. A készpénzkezelés szabályossága. A betegélelmezés ellenırzése. A továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályok betartása. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások. Átvett pénzeszközök, szakképzési hozzájárulás elszámolása. Az ingyenes tankönyvellátás során kiosztott tankönyvek nyilvántartása. Mőködési fenntartási költségek elemzése. A térítési díjak megállapításának jogszerősége. Az egyes szolgáltatások árának kialakítása során alkalmazott önköltségszámítás. Gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos elıírások. Gazdálkodási Szabályzatok, fıkönyvi kivonat és beszámoló egyeztetése. Elıirányzatok nyílvántarása, és betartása. A vizsgáztatási szabályok betartása. A költségvetési gazdálkodás eredményessége. Ellátottak pénzkezelésének ellenırzése. Ellátottak gyógyszerfelhasználása. Élelmezési tevékenység elszámolása. Rehabilitációs foglalkoztatás keretében elıállított termékek értékesítése. Az ellenırzések során fegyelmi felelısségre vonás, vagy kártérítés kiszabására okot adó tény körülmény nem merült fel. Az intézmények által megküldött éves beszámoló szerint a feltárt hibák kijavítása érdekében az intézményvezetık a kellı intézkedéseket megtették. Ad) Az ellenırzések során büntetı- szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosságok gyanúja kapcsán tett jelentések számát és rövid összefoglalását. A fent felsorolt eljárások megindítására okot adó cselekményt a belsı ellenırzés nem tárt fel Ae) A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer szabályszerőségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése javítása érdekében tett fontosabb javaslatok: A Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalánál bevezetett integrált gazdálkodási rendszer a gazdálkodás folyamataiban nagyobb fegyelmet biztosít. Az elıirányzatok nyilvántartásában, a kötelezettségvállalások nyomon követésében. A hivatalban a gazdálkodási jogkörök alkalmazásában elıfordultak apróbb hibák, azok javításra kerültek. Az intézményi körben már részben bevezetett kincstári rendszer az intézmények gazdálkodására nagyobb rálátást biztosít. Ezáltal elkerülhetı, hogy a kezelhetı határon túl következzen be fedezet nélküli kötelezettségvállalás, intézményi körben. 13

14 B) A belsı ellenırzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosulása: Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolást, az ellenırzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai a Kormányrendelet 29/A. (3) bekezdésben foglalt beszámoló alapján. Veszprém megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton Az elırehozott támogatást az intézmény megkapta, a közüzemi számlákat rendezte. A veszélyes hulladék elszállítására más olcsóbb megoldást keresett és talált az intézmény. A 2006-ban keletkezett tartozásokra folyósított fenntartói hitel, a biztonságos mőködtetés érdekében elengedésre került. Veszprémi Petıfi Színház A megkötött szerzıdések a záró tárgyaláson elhangzott utasításnak megfelelıen felülvizsgálatra kerültek és a nem feltétlenül indokolt megállapodások felbontása megtörtént. Az intézmény pénzügyi helyzetét a fenntartó konszolidálta, a bérek kifizetése megtörtént év végéig az intézmény szállítói állománya az indokolt mértékig rendezésre került. Közgyőlési döntés alapján az intézmény vezetıjének megbízása közös megegyezéssel megszüntetésre került. Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Illetékhivatal A tárgyi eltérések korrigálása megtörtént. A 6811 e Ft értékő általános forgalmi adó a 0765-ös bevallásban érvényesítésre került. A Veszprém Megyei Önkormányzat Területi Választási Irodája Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet és a Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája Vezetıi intézkedés történt arra vonatkozóan, hogy a jövıben hasonló eset ne forduljon elı A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje írásban utasította az érintett intézmények vezetıit, hogy a 2008 évi térítési díjak alapját képezı 2007 évi beszámoló elkészítésénél fokozott figyelmet fordítsanak a szakfeladatokra történı költségek könyvelésére. A beszámoló elkészültét követıen, és az új térítési díjak megállapítása elıtt az intézményekben ez irányú témavizsgálatra kerül sor. Csolnoky F. Megyei Kórház rendelıintézet Az ellenırzés témája: A feleslegessé vált mosodai eszközök értékesítésének szabályossága A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje záró megbeszélést hívott össze, melyrıl jegyzıkönyv készült. A jegyzıkönyvben kérte az intézmény gazdasági igazgatóját, hogy a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ fele rendezzék kötelezettségeiket. Az eszközök meghirdetésre szánt értékét hozzák összhangba a vagyonrendeletben foglaltakkal. A vagyonrendelet szerinti elnöki engedéllyel eladható három eszköz esetében - mint ellenjegyzı- is legalább a vagyonrendelet szerinti értéken való értékesítést engedélyezheti. A hivatal belsı ellenıre és az illetékes iroda referense az eszközértékesítések lebonyolítását felügyelte a fıjegyzı szóbeli utasítása alapján. Az ellenırzés témája: A leltározás, pénzkezelés, vállalkozási tevékenység kimutatott eredményének felülvizsgálata. Az ellenırzés során tett megállapítások megbeszélése és a hibák kijavítása érdekében a VMÖK fıjegyzıje megbeszélést hívott össze. A hiányzó szabályzatokat idıközben az intézmény elkészítette. A készpénzkezeléshez kapcsolódó szabálytalanságokat felszámolták. 14

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézmények Az ellenırzés témája: a védıeszköz- védıruha ellátottság felülvizsgálata, valamint a kollégiumokban az éjszakai ügyeletek biztosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje írásban szólította fel az érintett intézmények vezetıit, hogy a munkavédelmi törvényben foglalt elıírásoknak megfelelıen járjanak el. A kollégiumi ügyeletek biztosításánál az ellenırzés folytatását rendelte el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az Ász vizsgálat által tett megállapítások realizálása Intézkedés megtétele nem volt szükséges Az ellenırzés témája: A 2006 évi beszámolót alátámasztó bizonylatok körében a bizonylati rend és fegyelem ellenırzése A gazdálkodási jogkörök alkalmazásánál figyelembe veszik az államháztartás mőködési rendjét szabályozó kormányrendelet ide vonatkozó elıírásait. A külsı megbízottakkal történı szerzıdések megkötésénél a költségeket, így az útiköltséget is tartalmazza a megbízási díj. Az ellenırzés témája: A 2006 évi beszámolót alátámasztó eszközértékelések felülvizsgálata A számviteli politikában az egy összegő értékcsökkenés elszámoláshoz megfogalmazásra kerültek a kivételek. A befejezetlen beruházások selejtezési eljárás keretében kerülnek kivezetésre. A selejtezési eljárásokhoz kötıdıen elszámolásra kerül a terven felüli értékcsökkenések. A könyvelési tételek minden esetben a bizonylattal szemben támasztott követelményeket kielégítı dokumentumokkal kerülnek alátámasztásra. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Szıc A hibák kijavítása megtörtént, melyrıl az intézmény a realizáló levelet megküldte. Veszprémi Petıfi Színház Elmondta, hogy a vizsgálatot nem lehet lezárni, a megállapított hiányosságok száma, és súlya miatt. Kérte a megbízott igazgatót, hogy a hibák kijavítására a felelısök és határidık megjelölésével készítsen intézkedési tervet még a megbízatási ideje alatt. Az új kinevezett igazgatóval újabb záró megbeszélést rendelt el 2008 januárjában, annak érdekében, hogy a hibák kijavításra kerüljenek. A következı év elsı félévében utóellenırzés lefolytatását írta elı. Thuri György Gimnázium Szakközépiskola, és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A hibák kijavítását követıen az elsı negyedévben utóellenırzést rendelt el. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak A hibák kijavítása megtörténtét követıen, utóellenırzés elvégzését rendelte el. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj A hibák kijavítása megtörténtét a realizáló levelet az intézmény megküldte. 15

16 Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium A hibák kijavítása megtörténtét a realizáló levelet az intézmény megküldte. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek otthona Otthona Devecser A hibák kijavítása megtörténtét a realizáló levelet az intézmény megküldte. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton A hibák kijavítása megtörténtét az ellenırzés ideje alatt. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye A hibák kijavítása megtörténtét a záró megbeszélés idıpontjáig. Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium A hibák kijavítása megtörténtét követıen I. negyedévben utóvizsgálatot rendelt el. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje záró megbeszélést hívott össze, az ellenırzés tapasztalatainak összegzése céljából. A megállapítások egyéb intézkedés megtételét nem tették szükségessé. Faller Jenı Szakképzı Iskola és Kollégium A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje záró megbeszélést hívott össze, az ellenırzés tapasztalatainak összegzése céljából. Az ellenırzési megállapítások egyéb intézkedés megtételét nem tették szükségessé. Dr Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona A hibák kijavítása megtörténtét követıen I. negyedévben utóvizsgálatot rendelt el. Bb) Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés szabályozottságát felül kell vizsgálni és az átalakuló szervezeti felépítéshez kell igazítani. A felülvizsgálatot indokolja, hogy az intézmények egy része már a hivatal részben önálló intézményeként mőködik. Várhatóan a még önálló költségvetési szervként dolgozó intézmények pénzügyi munkájának átalakítására is sor kerül. A részben önálló intézmények belsı ellenırzési feladatait a továbbiakban a hivatal Belsı Ellenırzési Egysége látja. A személyi feltételeket ennek megfelelıen kell kialakítani. Az intézmények részben önállóvá válása nagyobb rálátást biztosít a gazdálkodásra. A két évenkénti utólagos ellenırzések hatékonysága nem megfelelı, mivel késın derül fény a kialakult problémára. Az intézményekben az egyes témák ellenırzése javasolt, nem két évre visszamenılegesen, hanem lehetıleg a felmerülést követı rövid idın belül. Az egyes témák vizsgálata az intézményekben részletesebb feltárást tesz lehetıvé, és az adott intézményi körben az egységes kezelést feltételeit megteremti. A 2008 évre készült ellenırzési terv a fent leírt irányvonalat figyelembe veszi. 16

17 Az önkormányzat szervezeti felépítésének átalakítása folytatódik a második félévben. A még önálló intézmények várhatóan egy pápai és egy tapolcai önálló intézményhez tartozó részben önálló intézményként fognak tovább mőködni. A hivatalhoz már jelenleg is tartozik 14 részben önálló intézmény. A belsı ellenırzési munkát az új intézményhálózathoz kell igazítani, és a belsı ellenırzési tervet ennek megfelelıen szükséges továbbfejleszteni, illetve módosítani. 17

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben