E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi összefoglaló belsı ellenırzési jelentése Elıadó: Lasztovicza Jenı megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı Az elıterjesztés készítésében részt vett: Megyei Önkormányzat Hivatala Németh Imréné belsı ellenır Az elıterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyőlés! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92. (10) pontja elıírja, hogy az éves ellenırzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentése alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést a tárgyévet követıen a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg a képviselı-testület elé kell terjeszteni. A Veszprém Megyei Önkormányzat belsı ellenıre által koordinált és külsı megbízottak bevonásával mőködtetett belsı ellenırzési munkáról a beszámoló az alábbiak szerint kerül elıterjesztésre. A beszámoló a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) bekezdése és a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján készült. Az útmutató szerint a beszámolónak tartalmaznia kell egy rövid (2 oldalas ) vezetıi összefoglalót, amely az alábbiakra tér ki. Rövid általános összefoglaló értékelés Három-négy fontos következtetés a megállapítások alapján (FEUVE-re és a belsı ellenırzésre vonatkozóan) Azon ajánlások és javaslatok bemutatása, amelyeknek volt közvetlen gyakorlati kihatása A részletes beszámoló szintén a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelıen tartalmazza a hivatal belsı ellenırzési egysége által végzett munkát, amely kitér a felügyelt intézményekben lefolytatott belsı ellenırzésekre is. Az intézményekben lefolytatott ellenırzések során tett megállapításokról és a hibák kijavítására tett intézkedésekrıl az intézmények vezetıi által készített összefoglaló jelentések számolnak be. Kérem a tisztelt Közgyőlést, hogy a belsı ellenırzési tevékenységrıl készült beszámolót a következı határozat szerint elfogadni szíveskedjenek... /2008. (IV.24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a évi összefoglaló ellenırzési jelentést az elıterjesztésben írtakkal egyezıen elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre Lasztovicza Jenı s.k. a közgyőlés elnöke 2

3 Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának 2007.évben végzett belsı ellenırzési tevékenységérıl A beszámoló a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. ( XI. 26.) Kormányrendelet 31. (3) szerint a pénzügyminisztérium által közzétett útmutató figyelembevételével készült Vezetıi összefoglaló A évben a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (7) bekezdése szerinti belsı ellenırzési egységet mőködtetett. Egy fı köztisztviselı koordinálásával 4 fı megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott belsı ellenır látta el a hivatalnál és az intézményeknél 193/2003 (XI. 26.) kormányrendeletben elıírt belsı ellenırzési feladatot. A belsı ellenırzési munka a 140/2006 (XII. 27.) MÖK határozattal jóváhagyott ellenırzési terv valamint az intézmények vezetıi és a hivatal belsı ellenıre által összeállított intézményi belsı ellenırzési tervek végrehajtásával valósult meg. A tervezett ellenırzéseken túl a Veszprém megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 9 esetben rendelt el soron kívüli vizsgálatot. A folyamatba épített elızetes, és utólagos vezetıi ellenırzés a hivatalnál és az intézményeknél a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezı FEUVE szabályzat szerint mőködött. A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés hiánya egy intézménynél komoly gazdálkodási gondokat eredményezett. A Veszprémi Petıfi Színháznál a szabályozás nem készült el és nem mőködött. Az elrendelt rendkívüli pénzügyi ellenırzés jelentıs mintegy 74 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalást tárt fel, amely az intézmény további mőködését veszélyeztette. A vizsgálatot követıen a közgyőlés a szükséges intézkedéseket megtette. A folyamatba épített vezetıi ellenırzés hiányosságainak következménye a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet gazdasági munkája során a pénzkezelés lazasága (elıfordult sikkasztás) a vállalkozási tevékenység eredményének nem valós kimutatása. Az intézményeknél végzett tervezett átfogó ellenırzések 5 esetben tártak fel olyan hibákat, melyek száma és súlya nem elhanyagolható, ezek kijavításának kontrollálása céljából az ellenırzések kiértékelése során utóvizsgálat elrendelésére került sor. Az utóvizsgálatra kijelölt intézmények: 1. Veszprémi Petıfi Színház, ahol a vagyonvédelem erısítése terén kell megtenni a kellı intézkedéseket. 2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménynél a gazdálkodás szabályosságát kell erısíteni. 3. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a költségvetési befizetésekkel kapcsolatos áfa és rehabilitációs hozzájárulás terén, valamint a megbízási díjak elszámolásánál mulasztott illetve hibásan teljesített. 3

4 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Nyírlak intézménynél a gazdálkodás szabályozottságát kell erısíteni. 5. Dr Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona munkája során a nyilvántartások szabályossága és megbízhatósága javítandó. Azon ajánlások és javaslatok bemutatása melyeknek volt közvetlen gyakorlati hatása Az Illetékhivatal átszervezéséhez kapcsolódó eszközértékesítésnél a revízió megállapította, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a befizetendı általános forgalmi adóval szemben 6,8 Millió Ft erejéig levonási joga is keletkezett. Az összeg érvényesítésre került az általános forgalmi adó bevallásban. A Veszprém megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton pénzügyi ellenırzése során megállapítást nyert, hogy az intézménynél keletkezı hulladék egy része téves besorolás miatt veszélyes hulladékként került kezelésre, ezáltal mintegy 5 millió Ft felesleges kiadás merült fel az intézménynél. A revízió javaslata alapján a felesleges kiadást megszüntették. A Veszprémi Petıfi Színház túlköltekezése megállításra került. A fedezet nélküli kötelezettségvállalások visszaszorítása megtörtént. Az oktatási intézményekben végzett felmérés szerint 4 intézmény nem tartotta be a munkavédelmi elıírásokat, a hiányosságok megszüntetésére sor került. A szociális intézményeknél az alaptevékenység és a kiegészítı tevékenységek költségeinek könyvelése nem a tényleges felmerülés szerint történt, ami a térítési díjak alapját képezı adatokat eltorzította. A hiányosság a 2007 évi beszámolóban már nem fordult elı. A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelıintézet a megszőnt mosoda eszközeinek értékesítése során a revízió felhívására a vagyonrendeletben foglaltaknak megfelelıen járt el. A pénzkezelés és a leltározás, valamint a vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása 2007 évben szabályosan történt. Az átfogó ellenırzések az intézmények gazdálkodásának szabálytalanságait feltárták, melyek kijavítása és utóellenırzése az intézmények színvonalasabb munkavégzéséhez hozzájárul. A felügyelt intézményekben megvalósult ellenırzésekrıl a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 29/A. a jelentési kötelezettséget ír elı. A jelentéseket az intézmények megküldték, melyben beszámoltak arról, hogy a feltárt hibák kijavítása érdekében milyen intézkedéseket tettek. 4

5 Részletes beszámoló A) A belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása: Aa) Az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtıl való eltérések indoka, a terven felüli ellenırzések indokoltsága. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007 évre készült ellenırzési tervet a 140/2006.(XII. 7.) Határozatával fogadta el. Az ellenırzési terv a stratégiai tervben foglaltak figyelembe vételével 16 önállóan gazdálkodó felügyelt költségvetési szerv évi átfogó rendszerellenırzését tartalmazta. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál 3 témában célellenırzés végrehajtása került elrendelésre. Az ellenırzési tervben foglaltak célkitőzések maradéktalanul teljesültek. Az elrendelt terven felüli ellenırzések száma 9 db volt. Ennek idıigénye lényegesen meghaladta, a tervezett órakeretet a tervezett 17 nappal szemben 71 napban realizálódott. Az elrendelt témák a vezetés döntéseinek megalapozása érdekében indokoltak és szükségesek voltak. Az elrendelt témák: Az Illetékhivatal eszközeinek értékesítését alátámasztó leltárak Orvosi mőszer beszerzésére elnyert pályázati pénzösszeg felhasználásának részbeni elmaradása A kisebbségi önkormányzati választásokra kapott pénzeszközök felhasználása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet leltározási tevékenység, készpénzkezelés és vállalkozási tevékenység elszámolása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet mosodai eszközök értékesítése Szociális intézmények önköltségen alapuló térítési díjának megállapítása Elırehozott költségvetési támogatási igény a Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthonában (Peremarton) Elırehozott költségvetési támogatási igény a Veszprémi Petıfi Színházban Védıeszköz- védıruha ellátottság az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben, valamint a kollégiumi ügyeletek biztosítása Ab Az ellenırzések minısége, személyi és tárgyi feltételei a tevékenységet elısegítı és akadályozó tényezık A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala által mőködtetett belsı ellenırzési egység jelenleg egy fı belsı ellenır és eseti megbízás alapján külsı erıforrások bevonásával mőködik. Az egység vezetıje, a fıjegyzı, aki a megbízóleveleket kiadja, és meghatározza a vizsgálati programokat. A jogszabályi elıírásoknak megfelelı nyilvántartásokat, beszámolókat, terveket a fıállású belsı ellenır készíti. Az eseti megbízással foglalkoztatok szakemberek a saját idıbeosztásuk szerint látják el a vállalt feladatokat. A záró megbeszéléseken részt vesznek. A megbeszélésekrıl készült jegyzıkönyvek elkészítésében közremőködnek. 5

6 Ac) Az ellenırzések fontosabb megállapításai Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton Az intézmény elıfinanszírozási kérelmet nyújtott be azzal az indokkal, hogy a közüzemi szolgáltató a szolgáltatás kikapcsolását helyezte kilátásba a ki nem fizetett tartozások miatt. Az ellenırzés megállapította, hogy az elırehozott támogatás a mőködés fenntartása érdekében indokolt. Az intézmény költségei között aránytalanul magas a veszélyes hulladékkezelésre fordított összeg. Az intézmény éves költségvetési kerete gyakorlatilag az évi mőködésre fedezetet nyújt, de a 2006 évben keletkezett hiány fedezésére adott fenntartói kölcsönt az intézmény nem tudja kigazdálkodni. Veszprémi Petıfi Színház Az intézmény elıfinanszírozási kérelmet nyújtott be azzal az indokkal, hogy a 60 napon túl lejárt számláinak valamint a bérek kifizetésének fedezete nem áll rendelkezésére. Az ellenırzés az intézmény gazdálkodását felülvizsgálta és azt a megállapítását tette, hogy az intézmény vezetıje mintegy 74 millió Ft nagyságrendben fedezet nélkül vállalt kötelezettséget. Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Illetékhivatala Az illetékbevételek beszedésének feladata kikerült hivatal feladatkörébıl, ehhez kapcsolódóan az eszközöket számla ellenében értékesítette a VMÖK az APEH részére. Az ellenırzés megállapította, hogy az eszközök tényleges leltározása megtörtént, az értékcsökkenések negyedik negyedéves elszámolása a nyilvántartási értékbıl még nem került levonásra. Az értékesítési lista és a megállapodás szerint eszközök között 5 tételnél volt eltérés. Az eszközértékesítés nyilvántartási áron történt, a 0-ára leíródott eszközöknél, pedig értékbecslés alapján. Az eladás számla ellenében áfával növelt értéken valósult meg. Az ellenırzés megállapította, hogy az értékesítéshez kötıdıen a VMÖK Hivatalának áfa levonási lehetısége is megnyílt az általános forgalmi adóról szóló LXXIV törvény 39. (3) értelmében A levonható általános forgalmi adó összege e Ft. A Veszprém Megyei Önkormányzat Területi Választási Irodája A 2007 évi kisebbségi önkormányzati képviselı választások pénzügyi kiadásainak utólagos ellenırzése során intézkedést igénylı megállapítások nem kerültek megfogalmazásra. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája és a Veszprém Megyei Csoolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda koordinálásával történt a KD-CÉL- 7/2005 szám alatti támogatási szerzıdéssel alapján folyósított a beszerzés. A vizsgálat után a közgyőlés döntött a támogatás lemondásáról. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények A szociális igazgatásról szóló évi III törvény értelmében a beszámoló 21-es táblájában a szakfeladatra könyvelt mőködési kiadások és normatív támogatás különbségé alapján kell a gondozottak térítési díját megállapítani. A vizsgált 10 intézmény közül 9 esetben a szakfeladatra való költségbontás helytelensége miatt az ellenırzés eltérést állapított meg. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet Az eszközök a mosodai tevékenység megszüntetése miatt feleslegessé váltak, ezért az értékesítésük indokolt. 6

7 A támogatásból vásárolt eszköz esetén pontosítani kell a visszafizetendı támogatás összegét, illetve a szankciókat és az eladást ennek figyelembe vételével mérlegelni kell. A Vagyonrendeletünk értelmében a jegyzıkönyvben részletezettek szerint három eszköz esetében a közgyőlés elnökének jóváhagyása szükséges. Az értékesítés indokolt, de az intézmény által javasolt eladási árakat felül kell vizsgálni, illetve a támogatott eszköz esetében a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal pontosítani kell a feltételeket. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet A leltározási és leltárkészítési szabályzat nem terjedt ki minden területre. A beszámolót alátámasztó leltárak nem teljes körően készültek el, és voltak eltérések a tényleges értékek és a beszámolóban bemutatott összegek között. A feltárt eltérések a számviteli törvény szerinti jelentıs összeghatár alá esnek, így azok korrigálása miatt nem szükséges az adott beszámoló újbóli közzététele. Az egyeztetések utáni korrekciók évben megtörténtek. A pénzkezeléssel kapcsolatosan az ellenırzés megállapította, hogy a pénztár mőködtetése során sem a belsı szabályzat, sem a költségvetési szervek mőködési rendjét szabályozó kormányrendelet elıírásainak betartása nem történt meg. A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés ezen a szinten nem mőködött. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy az veszteséget mutat. A tételek szúrópróba szerő ellenırzése azt bizonyítja, hogy a könyvelési tételek nem minden esetben kerültek helyesen rögzítésre. A beszámolóban bemutatott érték nem a valós helyzetet mutatja. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézmények 4 oktatási intézmény nem tett eleget a jogszabályi elıírásoknak, és nem alkalmazott munkavédelmi szakembert, aki kockázatfelmérés alapján védıruha és védıeszköz felszerelést megállapítaná. A kollégiumokban éjszakai ügyeletet 4 intézményben megbízási szerzıdéssel látnak el. A vizsgálatot kérı Oktatási bizottság a téma vizsgálatának folytatását rendelte el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az állami számvevıszék által feltárt hibák, hiányosságok felszámolásának és az intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósulásának ellenırzése. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségérıl szóló évi XXVI. Törvény 29. (6) bekezdése nem hatályos, a hibák kijavítása a többi pont tekintetében megtörtént, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. A munka színvonalának javítása érdekében tett javaslatok végrehajtása megvalósult. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása megtörtént, az akadálymentesítés területén tett megállapítás jogszabályváltozás miatt érvényét veszítette. A 2006 évi beszámolót alátámasztó bizonylatok körében a bizonylati rend és fegyelem ellenırzése. A bizonylati alátámasztottság és a gazdálkodási jogkörök alkalmazásánál merült fel apróbb hiányosság. A 2006 évi beszámolót alátámasztó eszközértékelések felülvizsgálata. A selejtezések során az értékelési szabályzatban foglaltaktól eltérıen a terven felüli értékcsökkenés elszámolása elmaradt. Az eszközök kivezetését követıen összesítetten került rendezésre a nyilvántartott értékcsökkenés elszámolása. A befejezetlen beruházások között nyilvántartott pályázati díjak leírása selejtezési eljárás keretében történhet meg. Egy esetben fordult elı bizonylat formájában eltérés. A számviteli politikában meghatározott 100 e Ft-os értékhatár alatti eszközök egy összegő értékcsökkenésként való elszámolása került megfogalmazásra. A mobiltelefonok esetében az elszámolás nem így történt. A számviteli politikában ez a kivétel nem került megfogalmazásra. 7

8 Az értékvesztések elszámolásánál a könyvelés bizonylataként mellékelt írásos anyag nem felel meg a bizonylattal szemben támasztott követelményeknek, melyet a számvitelrıl szóló törvény a fogalmaz meg. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem elıtt kell tartani. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Szıc Átfogó ellenırzés évekre. Az ellenırzés az intézmény pénzügyi elszámolásainak, ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások, a pénzügyi kontroll tevékenység folyamatos egységes kockázatmentes gyakorlatának biztosítása érdekében az intézmény igazgatójának javasolja, hogy belsı ellenırzés keretében vizsgáltassa ki a mosott ruha önköltség csökkenésének realitását, valamint az Opel Astra személygépkocsi irreálisan alacsony fogyasztásának okát. Gondoskodjon a FEUVE belsı ellenırzési rendszer hézagmentes mőködtetésérıl, kiemelten a postai bélyegek elszámolására, és a készpénzelılegek analitikus nyilvántartásának vezetésére. A gazdálkodással kapcsolatos szabályzataikat tekintsék át aktualizálják, a gyakorlatnak megfelelıen módosítsák. A jelentıs készpénzforgalom miatt (magas kockázati tényezı) az intézményi lakók zsebpénzkezelésérıl vezetett nyilvántartásaikat (bevételezése, felhasználás) gépi feldolgozás bevezetésével korszerősítsék, a tárolandó bizonylatokkal együtt. Szorgalmazza, igényelje a függetlenített belsı ellenırzési rendszer tartalmában is hatékony mőködtetését. Veszprémi Petıfi Színház Az ellenırzés témája: átfogó ellenırzés évekre A Veszprémi Petıfi Színház évi gazdálkodásának vizsgálata során mind a gazdálkodás szabályossága, mind a mérleg valódiság területén mutatkoznak hiányosságok. A vizsgált idıszakban 3 gazdasági vezetıje volt az intézménynek, a személycserék között hónapokig nem került betöltésre a gazdasági vezetıi állás. A gazdasági vezetık távozásakor nem készült átadás-átvételi jegyzıkönyv a beszámolók elkészítését alátámasztó dokumentumokról. A 2005 évi beszámolót alátámasztó leltárakról valamint az analitikus nyilvántartásokról dokumentációt nem tudtak rendelkezésre bocsátani. A fıkönyvi kivonat a mérleggel egyezı, de a tételes kiíratás az úgynevezett karton lista nem található meg, az akkori programot a jelenlegi dogozók kezelni nem tudják, így annak kiíratása az ellenırzés ideje alatt nem volt megoldható ban sem történt meg a kötelezettségvállalások analitikus és fıkönyvi könyvelése. A fedezetnélküli kötelezettségvállalás tényét bizonyítja, hogy december 31-én e Ft a kötelezettségek összege. Ebbıl e Ft a lejárt tartozás e Ft- pedig a fenntartó által nyújtott elıfinanszírozás a 2007 évi költségvetés terhére. Thuri György Gimnázium Szakközépiskola, és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Átfogó ellenırzés évekre. A gazdasági vezetı személyében az elmúlt két év során többször is történt változás. A gazdasági vezetık gyakori cserélıdése az egyes analitikus nyilvántartások folyamatosságának megszakadását vonta magával. Az elıírt gazdálkodási szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, de azok megismertetése a munkakört ellátó személlyel nem történt meg. A közbeszerzési törvény elıírásainak megfelelıen a szabályzat elkészült, az élelmiszer beszerzésekre a közbeszerzési eljárást lefolytatták. Az új gazdasági vezetı az ellenırzés során iránymutatást kapott arra vonatkozóan, hogy a munkája során a hibákat ki tudja javítani. Az intézményben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 20 fıt, így a foglalkoztatást elısegítı és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991 évi IV. törvény értelmében az 8

9 intézménynek rehabilitációs hozzájárulás tekintetében az Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal fele bevallás benyújtási és fizetési kötelezettsége áll fenn. A bevallás benyújtását a vizsgált két évben az intézmény folyamatosan elmulasztotta. Az önellenırzést el kell végezni. Az intézmény 2006 évi költségvetési aktív átfutó számláján e Ft elıirányzat túllépés miatti társadalombiztosítási járulékot szerepeltet. A tétel valójában az 5-ös számlaosztály tényleges számláin kellene, hogy szerepeljen. A Ft kiemelt elıirányzat túllépés. A könyvelési tétellel sérült a valódiság elve. A költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségét szabályozó kormányrendelet: 37. (1) A költségvetési évrıl, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Ezen elıírásoknak az intézmény egyik vizsgált évben sem tett eleget. A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági mőveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból készített összesítı bizonylat (feladás) alapján kell a könyvekben a 0. számlaosztály megfelelı számláin rögzíteni, a kötelezettségvállalások megfelelı számláin és a kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámláján, legkésıbb a tárgynegyedévet követı hónap 15. napjáig. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak Átfogó ellenırzés évekre. Az intézmény a kiemelt elıirányzatait egyik vizsgált évben sem tudta tartani. A dologi kiadásokban történt a túllépés 2005-ben 1387 eft értékben ban pedig 921 e Ft volt a túllépés, amelybıl 270 e Ft a személyi juttatások 649 e Ft a munkaadókat terhelı járulékok és 2e Ft a felhalmozási kiadások elıirányzatát érintette. A költségvetési szervek mőködési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) 135. (3) bekezdés szerinti szakmai igazolások rendje belsı szabályozásra nem került annak alkalmazása a mai napig nem valósul meg. A dolgozók által fizetett étkezési térítési díj nem nyújt fedezetet az alapanyagnorma és a rezsi költségek arányos részére. A teljesítményösztönzı pótlék kifizetése a Kollektív szerzıdésben nem került rögzítésre. A Kollektív szerzıdés aktualizálása szükséges. A raktárba nem kerülı készletek esetében az azonnali felhasználás ténye az alapbizonylaton nem szerepel. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény a vizsgált idıszakban a jogszabályokat betartva, a rendelkezésre álló források ésszerő felhasználására törekedve gazdálkodott. Az ellenırzés az intézmény pénzügyi elszámolásainak ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások, a pénzügyi kontroll tevékenység folyamatos egységes kockázatmentes gyakorlatának biztosítása érdekében az intézmény igazgatójának javasolja, hogy - gondoskodjon a FEUVE rendszer hézagmentes, mőködtetésérıl /elılegek, készletbevételi bizonylatok, selejtezés/ - készítse el az SzMSz mellékleteként végleges formában, szövegkörnyezetben a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét (Amr 145/A 5.pont) - továbbá az ellenırzési nyomvonalat (Ámr 145/B ) - a kockázatkezelés rendjét ( Amr. 145/C ) tartalmazó szabályozásokat a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatók alapján Szorgalmazza, igényelje a függetlenített belsı ellenırzési rendszer tartalmában is hatékony mőködtetését. 9

10 Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium Az intézmény munkájának hiányossága a gazdálkodási jogkörök alkalmazásához kapcsolódik Az intézményben a gazdálkodással kapcsolatos jogkörök szabályozásra kerültek az intézmény igazgatója az utalványozó a gazdasági vezetı az ellenjegyzı, ezzel szemben a gyakorlati alkalmazás nem így történt. A gazdasági vezetı utalványozott és gazdasági dogozó ellenjegyzett. A szakmai igazolásra jogosultak köre írásban szabályozásra került ellenben ezen igazolások a számlákon nem szerepelnek. A hiányosságot már az elızı revízió is megállapította Az 50 ezer forint feletti kötelezettségek vállalása csak írásban történhet a kötelezettségvállalás sorszámát az utalványrendeleten szerepeltetni, kell. Ezen feltétel nem teljesült. A kötelezettségvállalások fıkönyvi könyvelése nem történt meg. Az önköltség számítási szabályzatban ki kell dolgozni az intézményben elıállított termékek és nyújtott szolgáltatások önköltségének részletes számítási módját fajtánként. A pénztárban a vásárlásra kiadott elılegeket szabályosan kell kezelni. A kiadáskor bizonylattal ki kell adni a pénzt, majd elszámoláskor vissza kell vételezni, és a készpénzfizetési számlához kapcsolódva újra ki kell adni. Az egyéb pénzügyi szabályzatokkal kapcsolatos hibák az ellenırzés ideje alatt kijavításra kerültek Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Devecser Átfogó ellenırzés évekre Az intézményben a kettıs könyvvitel zárt rendszerének kialakítása nem megfelelı, a szakfeladatokra való könyvelése nincs összhangban az alapító Okiratban foglaltakkal. Az intézményi gépkocsiban lévı üzemanyag felleltározása nem történt meg, Az utólag beszedett étkezési térítési díjak az adósok között nem szerepelnek a beszámolóban. A évek vagyonnövekedésénél a saját kivitelezés értéke nem került számba vételre. Az intézmény gondoskodjon a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés hézagmentes megvalósításáról Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton Átfogó ellenırzés évekre A dokumentumok színvonalasak, igazodnak az intézmény sajátosságaihoz és a gyakorlathoz A költségvetési évrıl december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben elvégezte az intézmény a leltározást. Az ellenırzött bizonylatok között néhány esetben hiányzott a szakmai teljesítés igazolása. Befektetett eszközeit az intézmény a MÁK által forgalmazott úgynevezett BEFESZ program segítségével tartja nyílván. Sajnálatos módon ez a program nem tudja külön kezelni a O-ra íródott tárgyi eszközök kartonjait. A befektetett eszközök nyilvántartása megfelel a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti elıírásoknak. A bekerülési értéket valamennyi ellenırzött tételnél szabályosan állapították meg. A könyvvezetési kötelezettséget szabályozó 249/2000.(XII.24.)Korm.rend.30. -a szerint számolta el az intézmény az amortizációt. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye Külsıvat Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény az elıírt pénzügyi, gazdálkodási szabályzatokkal rendelkezik, azok egységes szerkezetben áttekinthetıen rendelkezésre állnak. A szabályzatok megismerési záradékkal nincsenek ellátva azokat pótolni szükséges. 10

11 A költségvetési szervek mőködési rendjét szabályozó 217/1998.(XII.31.) kormányrendelet 135. (39.) bekezdése szerint a szakmai igazolások rendje ugyan belsı szabályozásra került, de a bevételek szakmai igazolása nem történt meg. A kötelezettségvállalások fıkönyvi könyvelését nem végezte el az intézmény. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása nem teljes, csak az ötvenezer forint felettiek kerültek kézi nyilvántartásba. A pénztárbizonylatokon minden esetben szerepelni kell a befizetı, illetve a felvevı aláírásának. A pénztárba történı befizetésekhez szükséges az alapbizonylatok hozzácsatolása és nem a bankkivonatnál összesítve, mivel a befizetett gondozási díj, étkezéstérítés, gyógyszertérítés, stb. nem függı hanem végleges bevétele az intézménynek a beszedés pillanatában. Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény gazdasági munkájának ellenırzése során az alábbi intézkedési tervet igénylı hiányosságok merültek fel. A szabályzatokat a jogszabályi változások figyelembevételével aktualizálni kell. Az étkezés adóköteles tevékenység, a térítési díjakban felszámított Áfa befizetése nem történt meg az adóhatóság felé. Az önrevíziót el kell végezni. A rehabilitációs hozzájárulás törvényi kötelezettségének eleget kell tenni. Valamennyi a 9- es számlaosztályban könyvelt tételekrıl számlát kell kiállítani. A megbízási díjakat felül kell vizsgálni, a 7/2002 (VI.28) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének rendelete és a Kjt. 42 értelmében. Az értékcsökkenések elszámolásának felülvizsgálata. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium Átfogó ellenırzés évekre Az ellenırzés nem tárt fel az intézménynél olyan hibákat, melyek kiküszöbölésére intézkedést kellene tenni. Faller Jenı Szakképzı Iskola és Kollégium Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény 2005 évben selejtezett eszközöket, melyek összesített bruttó értéke a selejtezési jegyzıkönyv szerint Ft. Az eszközök listája az egyes tételek bruttó és amortizációval csökkentett nettó egyedi értékét tartalmazza. Az eszközök selejtezésének tételes alátámasztására belsı szakértıi vélemények adottak. Az eszközök hasznosítása, értékesítés vagy a megsemmisítés és MÉH be való szállítás megtörtént A évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekrıl elıírásai szerint az egyszerő közbeszerzési eljárás értékhatára január 1-tıl december 31-ig árubeszerzés esetén 2 millió Ft. A vizsgált idıszakban 2005 évben és 2006 évben is lefolytatták a közbeszerzési eljárásokat. A Munka Törvénykönyv rendelkezései értelmében a foglalkoztatott éves szinten maximum 200 túlórát teljesíthet. Amennyiben a munkáltató rendelkezik Kollektív Szerzıdéssel, abban, 280 órában maximálhatja a túlmunkavégzés keretét. Kollektív szerzıdéssel az iskola rendelkezik. A túlóra összesítık felülvizsgálata során 2006 évben fordult elı egy esetben hogy a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott éves összesített túlóra száma meghaladta a 280 órát. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond Átfogó ellenırzés évekre Az intézmény az elıírt pénzügyi, gazdálkodási szabályzatokkal általában rendelkezik. Az 1. számú munkalap alapján a szabályzatokat felül kell vizsgálni, a módosításokat el kell végezni. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a számlarend szabályzatának átdolgozására. A szabályzatok megismerési záradékkal nincsenek ellátva. Ezeket pótolni szükséges. 11

12 Mindkét ellenırzött évben a kiemelt elıirányzatok közül a munkaadókat terhelı járulékok módosított elıirányzatát túllépte az intézmény. Az idejében egyeztetett összegek módosítási kezdeményezését kell az intézménynek eszközölni, hogy az elkövetkezendı idıszakokban a kiemelt elıirányzatokon belül maradjon a gazdálkodás során. Mindkét évben a pénzmaradványa lehetıséget adott volna a ( évben 45 e Ft, évben 380 e Ft ) túllépés rendezésére. A kötelezettségvállalások fıkönyvi könyvelését nem végezte el az intézmény. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása nem teljes. Az Ft feletti megrendelések/ kötelezettségvállalások / nem írásban történnek, bár készül róluk egy füzetben feljegyzés, de ez nem tekinthetı írásos megrendelésnek. Ezen változtatni szükséges, és a számviteli törvény elıírásait be kell tartani. A 0-ra íródott befektetett eszközök elkülönítésérıl gondoskodott az intézmény, de azoknak nem nyitott új kartont, csak a régi kartonon történt meg a megjegyzés, hogy 0-ra írása megtörtént. Szükséges elvégezni a 0-s kartonok megnyitását. Mindkét vizsgált évben hiányzik a bizonylatokról a szakmai teljesítés igazolása. A 217/1998 (XII.30.)Kormány rendelet a szerint az intézménynek ki kell alakítania a szakmai teljesítések igazolására vonatkozó belsı szabályozást. A szakmai teljesítés igazolás alapján ellenırizni kell az összegszerőséget, a fedezet meglétét, az elıírt alaki követelmények betartását. Az azonnali felhasználásra vásárolt készletek beszerzésekor a számlán nem kerülnek átvételre. A rehabilitációs foglalkoztatáshoz beszerzett anyagok nincsenek bevételezve, sem átvetetve a foglalkoztatás vezetıjével. A rehabilitációs foglalkoztatáshoz szükséges beszerzéseket szabályozni kell. A dolgozóknak juttatott munkaruhák vásárlásakor be kell tartani a személyi jövedelemadó törvény elıírásait. Mindkét vizsgált évben a számlák alakilag és tartalmilag nem megfelelıek. Nem megfelelıek a vámtarifaszámok, olyan beszerzések is szerepelnek a számlákon, - mint például blúz, pulóver, felsıruházat, lábbeli, stb.- amelyek nem tartoznak az adómentes lehetıségekhez. A munkaruha juttatások számláit szükséges felülvizsgálni. A megállapodások, megbízások alapján fizetett díjakról készített számlákat is szükséges igazolni, valamint ráírni a számlára az eredeti szerzıdés hivatkozási számát. A közüzemi számlákon a mérıórák egyezıségét szükséges igazolni. Az igazgató személyével kapcsolatos kifizetések utalványozását az igazgató nem láthatja el. Erre a problémára a megoldást az intézetnek meg kell keresni. A pénztárbizonylatokon minden esetben szerepelnie kell a befizetı illetve a felvevı aláírásának. A pénztárba történı befizetésekhez szükséges az alapbizonylatok hozzácsatolása és nem a bankkivonatnál összesítve, mivel a befizetett gondozási díj, étkezéstérítés, gyógyszertérítés, stb nem függı, hanem végleges bevétele az intézménynek beszedés pillanatában A Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeiben a megbízott belsı ellenırök által végzett vizsgálatok, az alábbi témakörökben valósultak meg: Pályázati támogatások és átvett pénzeszközök nyilvántartása, elszámolása. Szerzıdések, kötelezettségvállalások nyilvántartásának, állományának vizsgálata. Élelmezési tevékenység vizsgálata. Étkezési díjak beszedési módja, nyilvántartása, befizetése nyersanyagnormák kiszámítása. Közbeszerzési tevékenység vizsgálata. A pedagógusok elımenetelével és illetményrendszerével kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenırzése. A készletgazdálkodás felülvizsgálata. 12

13 Folyamatba Épített Elızetes és Utólagos Vezetıi Ellenırzés (FEUVE) vizsgálata. Kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének felülvizsgálata. Önálló és részben önálló intézmények közötti feladatmegosztás. Mérleg leltárral való alátámasztottságának vizsgálata. Normatívák igénylésének és elszámolásának vizsgálata. Az elıirányzatokkal való gazdálkodás és az éves teljesülés ellenırzése. A hulladékgazdálkodás szabályozottságának és gyakorlati alkalmazásának felülvizsgálata. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás. Az élelmezési tevékenység felülvizsgálata. A készpénzkezelés szabályossága. A betegélelmezés ellenırzése. A továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályok betartása. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások. Átvett pénzeszközök, szakképzési hozzájárulás elszámolása. Az ingyenes tankönyvellátás során kiosztott tankönyvek nyilvántartása. Mőködési fenntartási költségek elemzése. A térítési díjak megállapításának jogszerősége. Az egyes szolgáltatások árának kialakítása során alkalmazott önköltségszámítás. Gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos elıírások. Gazdálkodási Szabályzatok, fıkönyvi kivonat és beszámoló egyeztetése. Elıirányzatok nyílvántarása, és betartása. A vizsgáztatási szabályok betartása. A költségvetési gazdálkodás eredményessége. Ellátottak pénzkezelésének ellenırzése. Ellátottak gyógyszerfelhasználása. Élelmezési tevékenység elszámolása. Rehabilitációs foglalkoztatás keretében elıállított termékek értékesítése. Az ellenırzések során fegyelmi felelısségre vonás, vagy kártérítés kiszabására okot adó tény körülmény nem merült fel. Az intézmények által megküldött éves beszámoló szerint a feltárt hibák kijavítása érdekében az intézményvezetık a kellı intézkedéseket megtették. Ad) Az ellenırzések során büntetı- szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosságok gyanúja kapcsán tett jelentések számát és rövid összefoglalását. A fent felsorolt eljárások megindítására okot adó cselekményt a belsı ellenırzés nem tárt fel Ae) A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer szabályszerőségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése javítása érdekében tett fontosabb javaslatok: A Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalánál bevezetett integrált gazdálkodási rendszer a gazdálkodás folyamataiban nagyobb fegyelmet biztosít. Az elıirányzatok nyilvántartásában, a kötelezettségvállalások nyomon követésében. A hivatalban a gazdálkodási jogkörök alkalmazásában elıfordultak apróbb hibák, azok javításra kerültek. Az intézményi körben már részben bevezetett kincstári rendszer az intézmények gazdálkodására nagyobb rálátást biztosít. Ezáltal elkerülhetı, hogy a kezelhetı határon túl következzen be fedezet nélküli kötelezettségvállalás, intézményi körben. 13

14 B) A belsı ellenırzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosulása: Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolást, az ellenırzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai a Kormányrendelet 29/A. (3) bekezdésben foglalt beszámoló alapján. Veszprém megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton Az elırehozott támogatást az intézmény megkapta, a közüzemi számlákat rendezte. A veszélyes hulladék elszállítására más olcsóbb megoldást keresett és talált az intézmény. A 2006-ban keletkezett tartozásokra folyósított fenntartói hitel, a biztonságos mőködtetés érdekében elengedésre került. Veszprémi Petıfi Színház A megkötött szerzıdések a záró tárgyaláson elhangzott utasításnak megfelelıen felülvizsgálatra kerültek és a nem feltétlenül indokolt megállapodások felbontása megtörtént. Az intézmény pénzügyi helyzetét a fenntartó konszolidálta, a bérek kifizetése megtörtént év végéig az intézmény szállítói állománya az indokolt mértékig rendezésre került. Közgyőlési döntés alapján az intézmény vezetıjének megbízása közös megegyezéssel megszüntetésre került. Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Illetékhivatal A tárgyi eltérések korrigálása megtörtént. A 6811 e Ft értékő általános forgalmi adó a 0765-ös bevallásban érvényesítésre került. A Veszprém Megyei Önkormányzat Területi Választási Irodája Intézkedés megtétele nem vált szükségessé. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet és a Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodája Vezetıi intézkedés történt arra vonatkozóan, hogy a jövıben hasonló eset ne forduljon elı A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje írásban utasította az érintett intézmények vezetıit, hogy a 2008 évi térítési díjak alapját képezı 2007 évi beszámoló elkészítésénél fokozott figyelmet fordítsanak a szakfeladatokra történı költségek könyvelésére. A beszámoló elkészültét követıen, és az új térítési díjak megállapítása elıtt az intézményekben ez irányú témavizsgálatra kerül sor. Csolnoky F. Megyei Kórház rendelıintézet Az ellenırzés témája: A feleslegessé vált mosodai eszközök értékesítésének szabályossága A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje záró megbeszélést hívott össze, melyrıl jegyzıkönyv készült. A jegyzıkönyvben kérte az intézmény gazdasági igazgatóját, hogy a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ fele rendezzék kötelezettségeiket. Az eszközök meghirdetésre szánt értékét hozzák összhangba a vagyonrendeletben foglaltakkal. A vagyonrendelet szerinti elnöki engedéllyel eladható három eszköz esetében - mint ellenjegyzı- is legalább a vagyonrendelet szerinti értéken való értékesítést engedélyezheti. A hivatal belsı ellenıre és az illetékes iroda referense az eszközértékesítések lebonyolítását felügyelte a fıjegyzı szóbeli utasítása alapján. Az ellenırzés témája: A leltározás, pénzkezelés, vállalkozási tevékenység kimutatott eredményének felülvizsgálata. Az ellenırzés során tett megállapítások megbeszélése és a hibák kijavítása érdekében a VMÖK fıjegyzıje megbeszélést hívott össze. A hiányzó szabályzatokat idıközben az intézmény elkészítette. A készpénzkezeléshez kapcsolódó szabálytalanságokat felszámolták. 14

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézmények Az ellenırzés témája: a védıeszköz- védıruha ellátottság felülvizsgálata, valamint a kollégiumokban az éjszakai ügyeletek biztosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje írásban szólította fel az érintett intézmények vezetıit, hogy a munkavédelmi törvényben foglalt elıírásoknak megfelelıen járjanak el. A kollégiumi ügyeletek biztosításánál az ellenırzés folytatását rendelte el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Az Ász vizsgálat által tett megállapítások realizálása Intézkedés megtétele nem volt szükséges Az ellenırzés témája: A 2006 évi beszámolót alátámasztó bizonylatok körében a bizonylati rend és fegyelem ellenırzése A gazdálkodási jogkörök alkalmazásánál figyelembe veszik az államháztartás mőködési rendjét szabályozó kormányrendelet ide vonatkozó elıírásait. A külsı megbízottakkal történı szerzıdések megkötésénél a költségeket, így az útiköltséget is tartalmazza a megbízási díj. Az ellenırzés témája: A 2006 évi beszámolót alátámasztó eszközértékelések felülvizsgálata A számviteli politikában az egy összegő értékcsökkenés elszámoláshoz megfogalmazásra kerültek a kivételek. A befejezetlen beruházások selejtezési eljárás keretében kerülnek kivezetésre. A selejtezési eljárásokhoz kötıdıen elszámolásra kerül a terven felüli értékcsökkenések. A könyvelési tételek minden esetben a bizonylattal szemben támasztott követelményeket kielégítı dokumentumokkal kerülnek alátámasztásra. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Szıc A hibák kijavítása megtörtént, melyrıl az intézmény a realizáló levelet megküldte. Veszprémi Petıfi Színház Elmondta, hogy a vizsgálatot nem lehet lezárni, a megállapított hiányosságok száma, és súlya miatt. Kérte a megbízott igazgatót, hogy a hibák kijavítására a felelısök és határidık megjelölésével készítsen intézkedési tervet még a megbízatási ideje alatt. Az új kinevezett igazgatóval újabb záró megbeszélést rendelt el 2008 januárjában, annak érdekében, hogy a hibák kijavításra kerüljenek. A következı év elsı félévében utóellenırzés lefolytatását írta elı. Thuri György Gimnázium Szakközépiskola, és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény A hibák kijavítását követıen az elsı negyedévben utóellenırzést rendelt el. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak A hibák kijavítása megtörténtét követıen, utóellenırzés elvégzését rendelte el. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj A hibák kijavítása megtörténtét a realizáló levelet az intézmény megküldte. 15

16 Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium A hibák kijavítása megtörténtét a realizáló levelet az intézmény megküldte. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek otthona Otthona Devecser A hibák kijavítása megtörténtét a realizáló levelet az intézmény megküldte. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Peremarton A hibák kijavítása megtörténtét az ellenırzés ideje alatt. Veszprém Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Módszertani Intézménye A hibák kijavítása megtörténtét a záró megbeszélés idıpontjáig. Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium A hibák kijavítása megtörténtét követıen I. negyedévben utóvizsgálatot rendelt el. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje záró megbeszélést hívott össze, az ellenırzés tapasztalatainak összegzése céljából. A megállapítások egyéb intézkedés megtételét nem tették szükségessé. Faller Jenı Szakképzı Iskola és Kollégium A Veszprém Megyei Önkormányzat fıjegyzıje záró megbeszélést hívott össze, az ellenırzés tapasztalatainak összegzése céljából. Az ellenırzési megállapítások egyéb intézkedés megtételét nem tették szükségessé. Dr Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona A hibák kijavítása megtörténtét követıen I. negyedévben utóvizsgálatot rendelt el. Bb) Az ellenırzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés szabályozottságát felül kell vizsgálni és az átalakuló szervezeti felépítéshez kell igazítani. A felülvizsgálatot indokolja, hogy az intézmények egy része már a hivatal részben önálló intézményeként mőködik. Várhatóan a még önálló költségvetési szervként dolgozó intézmények pénzügyi munkájának átalakítására is sor kerül. A részben önálló intézmények belsı ellenırzési feladatait a továbbiakban a hivatal Belsı Ellenırzési Egysége látja. A személyi feltételeket ennek megfelelıen kell kialakítani. Az intézmények részben önállóvá válása nagyobb rálátást biztosít a gazdálkodásra. A két évenkénti utólagos ellenırzések hatékonysága nem megfelelı, mivel késın derül fény a kialakult problémára. Az intézményekben az egyes témák ellenırzése javasolt, nem két évre visszamenılegesen, hanem lehetıleg a felmerülést követı rövid idın belül. Az egyes témák vizsgálata az intézményekben részletesebb feltárást tesz lehetıvé, és az adott intézményi körben az egységes kezelést feltételeit megteremti. A 2008 évre készült ellenırzési terv a fent leírt irányvonalat figyelembe veszi. 16

17 Az önkormányzat szervezeti felépítésének átalakítása folytatódik a második félévben. A még önálló intézmények várhatóan egy pápai és egy tapolcai önálló intézményhez tartozó részben önálló intézményként fognak tovább mőködni. A hivatalhoz már jelenleg is tartozik 14 részben önálló intézmény. A belsı ellenırzési munkát az új intézményhálózathoz kell igazítani, és a belsı ellenırzési tervet ennek megfelelıen szükséges továbbfejleszteni, illetve módosítani. 17

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL

A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉS A TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 2008. ÉVI ELLENİRZÉSEIRİL A kockázat elemzésen alapuló, stratégiai és középtávú tervbıl lebontott 2008.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter. Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.net Iktatószám: 1004/2/belsı/2013. ELLENİRZÉSI JELENTÉS SZİC KÖZSÉG

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k 1 EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgálató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k Alsónémedi Fı u. 58. 2351 Ellenırzési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Ikt.sz.: VI.807/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi közbeszerzésekrıl, a 2008. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Dr. Imre László főjegyző

Dr. Imre László főjegyző 67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása február 19-i ülésére 6. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 6. számú elıterjesztés Tisztelt Képviselı-testület! E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2006. május 09. Egyesület elnöke P.h. A szabályzat hatálya A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Egyesület ) Gazdálkodási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Kócsóné Kürti Mária bejegyzett könyvvizsgáló 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1. Könyvvizsgálói jelentés Szank Önkormányzatának 2011. évi egyszerősített éves beszámoló -járól Készítette: Kócsóné Kürti

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI. 538/ 2009. E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben