KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3."

Átírás

1 KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a évi Éves beszámolóhoz Budapest, május 19. Varga Lajos Ügyvezet igazgató

2 MELLÉKLETEK Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása... 1.sz. melléklet Cash flow-kimutatás... 2.sz. melléklet Követelések értékvesztése... 3.sz. melléklet Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének változása... 4.sz. melléklet Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása... 5.sz. melléklet Humánpolitikai költségek alakulása... 6.sz. melléklet Közhasznúsági melléklet sz. melléklet 2

3 A Magyar Állam tulajdonosi jogának gyakorlójaként az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA), (tulajdonosi jogokat gyakorló), a 2250/2005. (XI.11.) Korm. hat. felhatalmazása alapján hozott 72/2005. (XII.19.) sz. Alapítói Határozatával elhatározta a F városi Kézm ipari Zártkör en M köd Részvénytársaság (cégjegyzékszám: ) közhasznú társasággá történ átalakítását az CXLIV. tv. (a továbbiakban: Gt.) 59. (3) bekezdésére, az évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.), 58. (1) és (2) bekezdésére, valamint az évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Kszt.) és Az állam tulajdonában lév vállalkozói vagyon értékesítésér l szóló XXXIX. tv. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel A Magyar állam tulajdonosi jogának gyakorlójaként a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a taggy lés jogkörében eljárva a évi IV tv (1) bekezdésben foglaltak alapján a KÉZM Kht. alapító okiratának módosításával a megváltozott munkaképesség munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása céljából egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságot hozott létre szeptember 25-ét l a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a tulajdonosi jogok gyakorlója, aki jogait december 31. napjáig az ÁPV Zrt.-n keresztül gyakorolta, január 1-jét l pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zártkör en M köd Részvénytársaságon (MNV Zrt.) keresztül. Jelenleg a társaság tulajdonosi jogkör gyakorlója: A társaság egyedüli tagja (tulajdonosa) a Magyar Állam. A tagi (tulajdonosi) jogokat az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. 3. -ában foglaltak alapján, mint az egyszemélyes állami tulajdonban lév KÉZM Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT), gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: ) útján, annak ügyvezet szerveként. A társaság cégneve: KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság A társaság rövidített neve: KÉZM Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 1147 Budapest, Csömöri út A társaság alapítója: Állami Vagyonügynökség A társaság jegyzett t kéje: Ft A társaság cégjegyzék sz.: Cg Cégbejegyzés id pontja: július 14. Közhasznúsági fokozat: közhasznú A közhasznúsági fokozatot a F városi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg /10 számú március 31-én kelt végzésével jegyezte be. A F városi Kézm ipari Zártkör en M köd Részvénytársaság március 31-én megsz nt, általános jogutódja a KÉZM F városi Kézm ipari Közhasznú Társaság április 1-jén kezdte meg m ködését. A KÉZM F városi Kézm ipari Kht. alapító okiratának módosítása következtében a társaság július 14-ét l KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaságként folytatja tevékenységét. A KÉZM Nonprofit Kft. célja a megváltozott munkaképesség és fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelel munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhet legmagasabb szint foglalkoztatás megvalósításának el segítése. 3

4 A KÉZM Nonprofit Kft. jogállása A KÉZM Nonprofit Kft december 31-éig közhasznú tevékenységét az évi CLVI. törvény alapján végezte. A törvény alapján a közhasznú tevékenysége a rehabilitációs foglalkoztatás volt. (Kszt. 26..c., 17.) december 31-én ez a törvény hatályát vesztette január 1-jét l a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m ködésér l és támogatásáról a hatályos törvény. A törvény pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesít okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. A december 31-én érvényes Alapító Okirat szerint a KÉZM Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége a rehabilitációs foglalkoztatás. A évi CLXXV. törvény 75. (5) bekezdése alapján a törvény hatályba lépése el tt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet május 31-éig meg rzi közhasznú jogállását. A KÉZM Nonprofit Kft. üzletszer gazdasági tevékenységet nem folytat, valamennyi tevékenységét közhasznú céljainak elérése érdekében végzi. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú célját nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenysége 2013-ben: - ingatlan és gép bérbeadásra, - ingatlan értékesítésre, - az összes értékesítéséhez képest kis volumen áruértékesítésre, illetve - a fentieket közvetlenül terhel ráfordítások elszámolására korlátozódott. A KÉZM Nonprofit Kft. éves beszámolóját a évi C. törvény a számvitelr l el írásai alapján készíti, melynek részei: - mérleg, - eredmény kimutatás, - kiegészít melléklet. A Számviteli törvény szerint elkészített beszámoló mellett összeállítjuk a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti közhasznú eredménykimutatást. A fentiekkel egyidej leg elkészítjük a KÉZM Nonprofit Kft. üzleti jelentését és a (350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti közhasznúsági mellékletét is. A KÉZM Nonprofit Kft. mérlege és eredménykimutatása a társaság teljes gazdálkodásának közhasznú és vállalkozási tevékenységének egyaránt adatait tartalmazza. A közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeinek, bevételeinek, eredményének bontását a közhasznú eredménykimutatás tételei mutatják. (8. sz. melléklet) 4

5 A KÉZM Nonprofit Kft évi célkit zései és ezek teljesítése évi f célkit zései: - a évi tervezett árbevétel és mérleg szerinti eredmény elérése; - a társaság pénzügyi és gazdasági egyensúlyának biztosítása; - a készletszintek optimalizálása; - a Védett Szervezeti Szerz désben foglaltak teljesítése. A KÉZM Nonprofit Kft. a célkit zéseiben megfogalmazott feladatait 2013-ben az alábbiakban részletezettek szerint teljesítette. Megjegyzés: A KÉZM Nonprofit Kft. menedzsmentje évre készített üzleti tervet, de az MNV Zrt, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló által nem került elfogadásra. - Mérleg szerinti eredménye e Ft. A tervezett éves mérleg szerinti eredmény e Ft volt évi tervünk összeállításánál a rendelkezésre álló információk és igénybejelentések alapján az értékesítés nettó árbevételét eft-ban terveztük, a tényleges mérleg szerinti nettó árbevétel eft. Az éves terv 107,1%-ra teljesült. - A tényleges létszám adatok alapján az összes foglalkoztatott átlagos állományi létszáma 4424 f, ebb l a megváltozott munkaképesség dolgozók átlagos állományi létszám 3450 f. A részarány az összes foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva 77,98%. A létszámgazdálkodásnál kiemelt feladatként kezeltük a megváltozott munkaképesség dolgozók munkaellátottságának biztosítását. 5

6 A KÉZM Nonprofit Kft ig terjed id szakra vonatkozó beszámolójának értékelése A mérleg eszköz oldalának alakulása A KÉZM Nonprofit Kft. eszközeinek értéke december 31-én eft (100%) volt, a január 1-jei nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 22,2%-kal csökkent. A befektetett eszközök értéke eft (38,5%), a forgóeszközök értéke eft (51,9%), az aktív id beli elhatárolások értéke eft (9,6%). Az eszközök értékének, összetételének változásai A./ Befektetett eszközök A befektetett eszközök értéke tárgyév végén eft volt, ami efttal, azaz 7,2 %-kal alacsonyabb a korábbi évinél. Az immateriális javak értéke eft, és az összes befektetett eszköz 2,5%-át teszi ki, a tárgyi eszközök értéke eft, s ezzel a befektetett eszközök 95,7 %-át adja, a befektetett pénzügyi eszközök értéke eft, ami a befektetett eszközök 1,8 %-a. I. Az immateriális javak között a fordulónapon a vagyoni érték jogok eft, a szellemi termékek eft értékben szerepelnek. Értékük az el z évhez képest eft-tal, 55,8 %-kal csökkent. A csökkenés a vagyoni érték jogoknál történt. A csökkenés oka az értékcsökkenés elszámolásán túl a termelésirányítási rendszer (TIR) kiselejtezése. II. A tárgyi eszközök értéke a fordulónapon eft volt, ami a bázis évhez viszonyítva eft-tal, 3,6 %-kal kevesebb. Ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok értéke eft-tal, 2,9 %-kal csökkent, a m szaki berendezések, gépek, járm vek értéke eft-tal, 7,4 %-kal n tt, az egyéb berendezések, felszerelések, járm vek értéke eft-tal, 20,6 %- kal csökkent, a beruházások, felújítások értéke eft-tal, 39,5 %-kal csökkent, beruházásra adott el leg összege eft-tal, 99,3 %-kal csökkent. A tárgyi eszközök december 31-i értékéb l az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok aránya 66,0 %, a m szaki berendezések, gépek, járm vek aránya 27,4 %, az egyéb berendezések, felszerelések, járm vek aránya 2,9 %, a beruházások, felújítások aránya 3,7 %, a beruházásokra adott el legek aránya 0,0 %. A tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulását a 4. sz. és az 5. sz. melléklet tartalmazza. A fejlesztési és beruházási tevékenységet külön fejezetben részletezzük. III. Befektetett pénzügyi eszközök értéke a tárgyév végén eft, amelyb l 82 eft az Ergonett Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. részvénykönyvében 6

7 szerepl 70,6 eft névérték törzsrészvény értéke, amely 0,104%-os tulajdonosi részarányt képvisel. Ingatlanok bérbevételével kapcsolatosan a fordulónapon nyilvántartunk eft kauciót a következ bérbeadókkal szemben: Bérbeadó Bérlet id tartama Szerz dés dátuma Összeg Greenfield Park Kft hó eft (Hajdúnánási üzem) Portofino Kft. határozatlan eft (Pécsi üzem) B./ Forgóeszközök A forgóeszközök fordulónapi értéke eft, az el z évhez képest eft-tal, azaz 19,6 %-kal csökkent. A készletek értéke eft, ami az összes forgóeszköz 55,0 %-a, a követelések értéke eft, ami az összes forgóeszköz 25,5 %-a, a pénzeszközök értéke eft, ami a forgóeszközök 19,5 %-a. I. A készletek tárgyév végi értéke a nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 28,8 %-kal csökkent. Az anyagok értéke eft-tal, 28,5 %-kal csökkent, a késztermékek értéke eft-tal, 17,7 %-kal n tt, a befejezetlen és félkész termékek értéke eft-tal, azaz 64,4 %-kal csökkent, az áruk értéke eft-tal, 44,2 %-kal n tt, a készletekre adott el legek összege eft-tal, 35,9 %-kal csökkent. A december 31-i zárókészletb l az anyagok aránya 34,7 %, a befejezetlen termelés és félkész termékek aránya 19,7 %, a késztermékek aránya 17,3 %, az áruk 25,6 %, a készletre adott el leg aránya 2,7 %. II. A követelések fordulónapi értéke eft, ami a nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 19,6 %-kal csökkent, ezen belül a vev kkel szembeni követelések eft-tal, 19,4 %-kal csökkentek, az egyéb követelések pedig eft-tal, 20,4 %-kal csökkentek. A vev állomány alakulását a pénzügyi helyzet értékelésénél részletezzük. A december 31-i követelésb l vev állomány aránya 72,9 %, az egyéb követelések aránya 27,1 %. Az egyéb követelések értéke eft, amelyb l a tárgyid szakban vissza nem igényelhet áfa eft. Az egyéb követelésekb l munkavállalókkal rendezend - fizetési el leg 327 eft - munkabér túlfizetésb l származó követelés 844 eft - elszámolásra kiadott el legek eft A december 31-i állapotot tükröz f könyvi kivonat szállítói állományából eft átsorolásra került az egyéb követelések közé. Ezek azon tételek, amelyekkel a szállítók tartoznak a KÉZM Nonprofit Kft.-nek. 7

8 III. A pénzeszközök tárgyév végi záró értéke eft, ami eft, 26,0 % növekedést jelent az el z év végi adathoz képest. C./ Aktív id beli elhatárolások Az aktív id beli elhatárolások záró értéke eft, ami az el z évi állománynál eft-tal, 42,7 %-kal kevesebb. A költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása 100 eft Ebb l: - áramdíj jóváírás 4 eft - bérleti díj 96 eft Bevételek aktív id beli elhatárolása Ebb l: - rehabilitációs költségtámogatás -TÁMOP /A eFt eft, eft. A mérleg forrás oldalának alakulása A forrásaink tárgyév végi értéke eft (100%). A saját t ke értéke eft (6,0%), a céltartalék eft (5,4%), a kötelezettségek összege eft (81,7%), a passzív id beli elhatárolások összege eft (6,9%). A források értékének, összetételének változásai D./ Saját t ke A saját t ke értéke a január 1-jei nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 84,8 %-kal csökkent. Megnevezés Nyitó (eft) Záró (eft) Saját t ke Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kiegészít információ: A KÉZM Nonprofit Kft. ügyvezetése a március 14-én kelt, a KÉZM Nonprofit Kft. Felügyel Bizottsága részére címzett levelében javasolta a pótbefizetést a évi üzleti év (el zetes adatai alapján készült) el zetes beszámoló alapján. Javaslatának indokaként el adta, hogy a társaság saját t ke értékének alakulása tulajdonosi intézkedést tesz szükségessé, ezúton tájékoztatta a tulajdonost is. Az MNV Zrt. a 113/2014. (IV.09.) számú Alapítói Határozata: Az MNV Zrt. a KÉZM Nonprofit Kft. a évi várható veszteségének el zetes rendezése érdekében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (3) bekezdésében foglaltak alapján pótbefizetést ír el Ft összegben. A pótbefizetést a társaság a évi várható veszteségeib l származó kötelezettségei rendezésére használhatja fel. 8

9 A pótbefizetést az alapító jogok gyakorlója részére a pótbefizetés teljesítését l számított 5 éven belül készpénzben kell visszafizetni, ha a pótbefizetés visszafizetését követ en is a saját t ke meghaladja a jegyzett t ke összegét. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, úgy a pótbefizetés visszafizetési határideje legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. A pótbefizetést az MNV Zrt. a 113/2014. (IV.09.) számú Alapítói Határozata szerint án teljesítette, a KÉZM Nonprofit Kft. bankszámláján jóváírásra került Ft. Kedvezményezett tevékenységb l elért eft bevétel (TAO szerinti közhasznú bevétel: eft, támogatások) aránya a e Ft összes bevételhez 42,69%. Saját t ke változásból adómentes rész: eft * 42,69% = e Ft. Saját t ke változásból adózott rész: eft * 57,31% = e Ft. Saját t ke (eft) Adózott rész Adómentes rész Összesen Nyitó állomány Csökkenés Jegyzett t ke változás Záró állomány E./ Céltartalékok Céltartalék feloldás A tárgyévi beszámolóban szerepl eft. érték céltartalék a bázishoz képest eft-tal, 4,7 %-kal magasabb. A nyitó eft. céltartalékot teljes egészében a tárgyév folyamán feloldottuk, a mérleg érték a évben várható kötelezettségekre képzett céltartalék. A évi beszámolóban rehabilitációs költségtámogatás várható visszafizetésére az akkori ismereteink szerint eft céltartalékot képeztünk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZMM. számú határozatában eft támogatás visszafizetésére kötelezte még a Kht.-t, ezért évben eft feloldásra, azaz egyéb bevételként elszámolásra került. A eft továbbra is a könyveinkben szerepelt, ugyanis a visszafizetésr l szóló határozatot bíróságon megtámadtuk. A F városi Munkaügyi Bíróság november 21-én kelt határozatában a KÉZM Nonprofit Kft. kereseti kérelmének helyt adott azzal, hogy a felperesi (KÉZM Nonprofit Kft.) kereseti kérelem megalapozott, ezért a bíróság a per tárgyává tett közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte és kötelezte az alperest (Emberi Er források Minisztériuma) új eljárás lefolytatására. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal július 24-én kelt XI./ /2013 számú joger s végzése a támogatás visszafizetésére kötelezte a KÉZM Nonprofit Kft-t, ezért a eft. céltartalékot feloldottuk, és felvettük a rövidlejáratú kötelezettségek közé. A évi beszámolóban rehabilitációs költségtámogatás várható visszafizetésére eft céltartalékot képeztünk. A MONETA Kft. a mérlegkészítés fordulónapja és id pontja között ellen rizte a évi rehabilitációs költségtámogatás elszámolását. A támogatási korlátokat másként értelmezték és számolták, mint a KÉZM Nonprofit Kft. és el zetesen eft támogatás 9

10 visszafizetését állapítottak meg, amelyre az óvatosság elve alapján céltartalékot képeztünk A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal december 31-én kelt XI./ /2013 számú joger s végzése a támogatás visszafizetésére kötelezte a KÉZM Nonprofit Kft-t, ezért a eft. céltartalékot feloldottuk, és felvettük a rövidlejáratú kötelezettségek közé a végzésben el írt eft. visszafizetend összeget. A évi beszámolóban eft céltartalékot képeztünk, elmaradt munkabér címén. A F városi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság január 28-án a hozott els fokú ítéletében a KÉZM Nonprofit Kft. terhére és egy volt munkavállaló javára évet megel z id szakot érint en Ft fizetési kötelezettséget állapított meg. A F városi Törvényszék, mint másodfokú bíróság szeptember 26-én kelt 59.Mf /2013/4. számú joger s ítélete az elmaradt munkabér megfizetésére kötelezte a KÉZM Nonprofit Kft-t, ezért az eft. céltartalékot feloldottuk, és felvettük a rövidlejáratú kötelezettségek közé. Céltartalék képzés A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága 6. Ellen rzési osztálya bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellen rzést végzett valamennyi adónemre kiterjed en id szakra vonatkozóan. Az ellen rzés lezárásaként hozott els fokú határozat adókülönbözeteket és adóhiányokat állapított meg összesen e Ft összegben, ami után e Ft adóbírságot szabott ki, valamint 534 e Ft késedelmi pótlékot állapított meg. Ezen jogcím után összesen e Ft céltartalékot képeztünk. A határozat ellen fellebbezéssel éltünk, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Hatósági F osztálya lényegében elutasított. A határozatban foglaltakat továbbra is vitatjuk, azt a bíróság el tt megtámadtuk. Az óvatosság elvét figyelembe véve azonban a várható kötelezettségre céltartalékot képeztünk. A képzés során figyelembe vettük, hogy az adóhatóság által vizsgált id szak záró napja december 31. napja volt, ezért kalkulációt végeztünk a megállapítással kapcsolatban és években felmerült költségek vonatkozásában is. Ennek következtében a évben felmerült költségek alapján e Ft, a évben felmerült költségek alapján e Ft céltartalékot képeztünk. A Magyar Államkincstár március között ellen rizte a XI./ /2013. projekt szerz dés keretében igényelt rehabilitációs költségtámogatás jogosságát. A március 14-én kelt jegyz könyv megállapítása szerint különböz jogcímek alapján összesen Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A megállapítást vitatjuk, de az óvatosság elvének figyelembe vételével a Ft összeg céltartalékot képeztünk. F./ Kötelezettségek A kötelezettségek fordulónapi értéke eft. Az el z évhez viszonyítva eft-tal, 19,0 %-kal n tt. A KÉZM Nonprofit Kft.-nek december 31-én határid n túli, lejárt kötelezettsége a szállítókkal szemben eft volt. 10

11 I. Hosszú lejáratú kötelezettsége a KÉZM Nonprofit Kft.-nek december 31-én nem volt. II. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi záró értéke eft, az el z évhez képest eft-tal, 1,9 %-kal n tt. A rövid lejáratú hitelek állománya eft volt, ami eft-tal, 26,5 %-kal kevesebb az el z évinél. A vev kt l kapott el legek mérlegértéke 0 eft, 937 eft-tal alacsonyabb az el z évinél. A szállítói kötelezettségek év végi záró összege eft, a nyitóhoz viszonyítva eft-tal, 40,0%-kal csökkent. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a fordulónapon eft-ot tettek ki, ami eft-tal, 83,9 %-kal volt több, mint az el z év végén. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. (Adatok eft-ban) Megnevezés Jövedelem elszámolás Munkavállalókkal kapcsolatos egyéb elszámolás Vám elszámolás Költségvetési, és önkormányzati kötelezettség Támogatás el legek ebb l: TÁMOP / TÁMOP / TÁMOP /A R003/2012(XI./ / Visszatérítend rehabilitációs támogatás Ebb l: 2011.II.félév I. félév hó 30, év évi évi évi Késedelmi pótlék rehab támogatás miatt Vev kt l kapott foglaló 141 Attitude utalvány 471 Joger s bírósági ítélet miatti kötelezettség Teljesítési biztosíték Egyéb fizetési kötelezettség Átsorolt vev k (kötelezettséggé vált) Összesen:

12 G./ Passzív id beli elhatárolások A passzív id beli elhatárolások fordulónapi értéke eft, ami efttal, 85,2 %-kal több, mint az el z évi. Bevételek passzív id beli elhatárolása nem volt. Költségek id beli elhatárolása eft ebb l:- könyvvizsgálati díj eft - közüzemi díjak eft - telefon, internet díj 216 eft - bérszámfejtés eft - számviteli szolgáltatás 800 eft - fizetend késedelmi kamatok eft Halasztott bevételek ebb l: - fejlesztési célra kapott támogatás eft eft Az eredmény alakulása A KÉZM Nonprofit Kft évi mérleg szerinti eredménye e Ft, ami az el z évi veszteséget e Ft-tal meghaladja, annál 240,3 %-kal magasabb. A évi eft tervezett nyereséghez képest viszont a tényleges eredmény e Ft-tal kevesebb, e Ft a veszteség mértéke. Az ellen rzések, illetve önellen rzések során jelent s összeg azaz a vizsgált üzleti év mérlegf összegének 2%-át meghaladó hibák megállapításra nem kerültek. I. Az értékesítés nettó árbevételének alakulása Megnevezés évi (eft) évi (eft) % /2 Belföld értékesítés - anyagos ,77 - bérmunka ,64 - egyéb ,77 Belföld összesen ,93 Unión kivüli export -anyagos ,37 - bérmunka egyéb ,03 Unión kívüli export össz ,03 12

13 Uniós export értékesítés - anyagos ,84 - bérmunka ,98 - egyéb ,85 Uniós export összesen ,25 Export összesen: ,79 Árbevétel összesen: ,68 Az értékesítés nettó árbevétele üzletági bontásban Megnevezés eft II. B rdíszm üzletág Cip fels rész készít üzletág IKEA üzletág Konfekció üzletág III. Labda és egyéb sporteszköz üzletág Egyéb, fentiekben nem szerepl Összesen: V. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek összege eft. A évi tervezett összege eft. A évre tervezett rehabilitációs költségtámogatás eft. Az egyéb bevételek között elszámolt tételek: - rehabilitációs költségtámogatás - TÁMOP /A eft eft - TÁMOP / eft - TÁMOP / eft - fejlesztési célú támogatásból bevételként elszámolt eft - R003/2012(XL/ /2012) eft - önkormányzati támogatás eft - értékesített tárgyi eszköz bevétele eft - káreseménnyel, kártérítéssel kapcsolatos bevétel eft - kapott késedelmi kamat és kötbér eft - céltartalék felhasználás eft - TB költségtérítés eft - Készletek leltári többlete eft - egyéb eft Egyéb bevételek összesen: eft 13

14 VI. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege évben eft. Az éves tervezett összeg eft. Az egyéb ráfordítások között került elszámolásra - értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke eft - értékvesztés eft - ebb l: - vásárolt készletek értékvesztése eft - saját termelés készletek értékvesztése eft - vev követelések értékvesztése eft - immat. javak és tárgyi eszk. terven felüli értékcsökkenése eft - önkormányzatokkal elszámolt adók (építményadó, telekadó, gépjárm adó) eft - káreseménnyel kapcsolatos ráfordítás eft - bírság eft - cégautó adó 364 eft - önellen rzési pótlék 221 eft - nem számlázott utólag adott engedmény eft - késedelmi pótlék, kamat, kötbér eft - környezetvédelmi termékdíj 871 eft - környezetterhelési járulék 179 eft - behajthatatlan követelés leírt összege eft - céltartalék várható kötelezettségre eft - kártérítés 269 eft - visszafizetend rehabilitációs költségtámogatás eft - joger s bírósági végzés miatti fizetési kötelezettség - hiányzó, megsemmisült készletek megsemmisült értéke eft eft - egyéb eft Egyéb ráfordítások összesen: eft A./ Üzemi tevékenység eredménye évi tény eft évi terv eft VII. Pénzügyi m veletek bevételei A pénzügyi m veletek bevételei eft. Ezen belül a kamatbevételek összege 346 eft, a pénzügyi m veletek egyéb bevételei eft árfolyam nyereség. VIII. Pénzügyi m veletek ráfordításai A pénzügyi m veletek ráfordítása eft. Ezen belül a kamatjelleg ráfordítások összege eft, az árfolyam veszteség eft, mérleg fordulónapi deviza átértékelési különbözet 972 eft. B./ Pénzügyi m veletek eredménye évi tény eft évi terv eft 14

15 IX. Rendkívüli bevételek A KÉZM Nonprofit Kft.-nél 2013-ben realizált rendkívüli bevételek összege eft. Ebb l: - térítés nélkül átvett eszköz paci értéke 70 eft - többletként fellelt eszközök piaci értéke eft X. Rendkívüli ráfordítások A KÉZM Nonprofit Kft évben rendkívüli ráfordításként eft-ot számolt el. Ebb l: - VSZB (szakszervezet) támogatása eft D./ Rendkívüli eredmény évi tény eft évi terv eft E./ Adózás el tti eredmény évi tény eft évi terv eft XI. Adófizetési kötelezettség A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 13. /A alapján a nonprofit gazdasági társaság adóalapja az adózás el tti eredmény csökkentve a 7., növelve a 8.. törvényben meghatározott pontjaival. A nonprofit gazdasági társaságnak az adóalapra számított adónak azon része után nem kell az adót megfizetnie, amelyet a törvény 6. számú melléklet E, fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységb l elért bevétel képvisel az összes bevételen belül. 15

16 Az évi társasági adó levezetése eft. Adózás el tti eredmény Adózás el tti eredményt csökkent tételek A várható kötelezettségekre és a jöv beni költségekre a Tao. t. 8. (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. (1) b)] Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, a forgóeszközök közé való átsoroláskor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. (1) d); 1. és 2. számú melléklet] Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növel tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. (1) n); 16. (2) i)] Az adóellen rzés, önellen rzés során megállapított adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. (1) u)] Adózás el tti eredményt növel tételek A várható kötelezettségekre és a jöv beni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növel összeg [Tao. tv. 8. (1) b)] Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egyösszegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy a forgóeszközök közé történ átsoroláskor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás el tti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. (1) b)] A nem a vállalkozási, a bevételszerz tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. (1) d); 3. számú melléklet] Joger s határozatban megállapított megállapított bírság, az Art. és a Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellen rzéshez

17 kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. (1) e)] Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. (1) gy)] A behajthatatlan követelésnek nem min sül adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. (1) h)] Az adóellen rzés, önellen rzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. (1) p)] Adóalap Társasági adó + különadó 0 Adókedvezmények évi adókötelezettség 0 Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék 0 Mérleg szerinti eredmény A KÉZM Nonprofit Kft.-nek évre társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. F./ Adózott eredmény évi tény eft évi terv eft G./ Mérleg szerinti eredmény A KÉZM Nonprofit Kft évi mérleg szerinti eredménye megegyezik az adózott eredményével, összege eft. A könyvvezetés módja A KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kett s könyvvitel rendszerében köteles vezetni. A KÉZM Nonprofit Kft. számviteli elszámolásait els dleges költségnem bontásban számolja el. A költségek költség nemenkénti (5. számlaosztály Költség nemek) könyvelése úgy történik, hogy a könyvelend tételek kontírozásakor a költségeket költség nemenként kontírozza. Az egyéb vállalati és tulajdonosi információs igények a kontrolling 17

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben