School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: szepternber

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: 2013. szepternber"

Átírás

1 School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola ~ HAZIREND Érvényes: szepternber 1-től

2 Tartalom.~ A Házirend célja, alapelvek 1 A tanítás és az iskola rendje: 1 A hiányzások igazolásának rendje 4 A tanórán kívüli tevékenység 5 A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei ; 5 A diákok jogai 6 A tanulók kötelezettségei 7 Tanulói munkarend ( nappali és esti oktatásban részt vevők) 8 A tanulók értékelése 9 Térítési díj, tandíj fizetésének szabályai. 12 A szabályzat személyi és időbeli hatálya Záró rendelkezések Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1

3 1. A Házirend célja, alapelvek A házirend iskolánk önálló, belső jogi forrása. Szabályai magasabb jogszabályokon alapulnak (Alaptörvény, Köznevelési Törvény, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi Egyezmény), ezek alkalmazását, illetve a gyakorlásával kapcsolatos helyi eljárásokat tartalmazza. Személyi hatálya kiterjed az iskolával jogviszonyban álló minden személyre. Megtartása minden diák, tanár és alkalmazott számára kötelező. Érvényes az intézmény területére és annak közvetlen környezetére a szorgalmi időszakban, illetve tanítási időn kívül az iskola által szervezett külső programokra. A házirendet mindenkinek joga és kötelessége ismerni A házirend szabályainak alapjai ~ a köznevelésről szóló évi CXCtörvény 46., 24. valamint a többi vonatkozó paragrafusai ~ az oktatási intézmények működésére vonatkozó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5., 16., 17.. ~ a házirend egyéb forrásai az intézmény korábbi házirendje, az intézmény pedagógiai programja, és a nevelőtestület oktató- nevelő munkára vonatkozó célkitűzései 2. A tanítás és az iskola rendje: 2.1. A Tanulói jogviszony A tanulói jogviszonya beírás napján jön létre. Az ezen alapuló jogok teljes körű gyakorlásának kezdete annak a tanévnek a kezdő napja, amelyre felvételt nyert a tanuló, illetve évközi felvétel/átvétel esetén a felvétel/átvétel napja. A tanulói jogviszony megszűnésének eseteit a Nkt. 53. tárgyalja. A tanulói jogviszony megszűnik: ~ az iskola elvégzésével ~ fegyelmi határozattal ~ 20 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén ~ a tanuló saját kérésére ~ évközi átadással más intézménybe 1

4 ~ az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát. aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette ~ elhalálozással A tanulók iskolai munkarendje: ~ A diákok rendkivűli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben, vagy a tanítási órák után kereshetik föl. ~ A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig - időpontegyeztetés után - a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Idegen személyek az épületben csak a portán történő bejelentkezést követően tartózkodhatnak. ~ A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. ~ A tanítási órákon a diákok számára audio eszközök, mobiltelefon és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. ~ Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, a telefonok töltése az iskolában nem engedélyezett. ~ Osztályozó vizsgát szervez az iskola minden tanév október és április hónapjában, szükség esetén más időpontban is. Az osztályozó vizsgára jelentkezést az igazgatónak kell benyújtani. ~ Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus saját felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat a tanulók, munkavállalók esetében a gazdasági iroda megőrzésre átveszi; csak a megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal az iskola felelősséget Az ingyenes tankönyveilátást igénylő diákokat, szüleit az iskola szóbeli tájékoztatás, illetve iskolai honlap révén értesíti a normatív tankönyveilátási igény benyújtásának határidejéről. A határidő elmulasztása esetén a tanuló - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - az ingyenes tankönyveilátásból kizárható. - A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére - kérésére - értékesíthető, ára a beszerzési árral azonos. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. A kártérítési kötelezettség - a tanuló, illetve szülője írásos kérésére - határozatban mérsékelhető. 2

5 2.4. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért - a jogszabályok előírásai szerint - anyagilag felelősek. A szaktanár felügyelete és irányítása mellett diákjaink közreműködni kötelesek az általuk használt szakmai eszközök és környezetük rendben tartásában Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják. A tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat. A pedagógusok a saját maguk készítette oktatási eszközöket az igazgató engedélyével vihetik be a tanítási órákra A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal a szükséges mértékben Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, aszeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki - az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint - egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatiannak tekintjük A tanulási időre vonatkozó szabályok ~ Nappali rendszerű oktatásban az oktatás általában 8.00-kor kezdődik. Van lehetőség azonban ettől az időponttói eltérő órakezdésre is. ~ A tanulók iskolába érkezésének időpont ja legkésőbb 5 perccel az órakezdés előtt. ~ Ha a tanuló a tanítási óráról késik a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a napló ban rögzíti.. ~ A késő tanuló az óráról nem zárható ki. ~ Az esti képzéseken hétközi napokon délután,- az adott képzéshez- meghatározott rendben. ~ A titkársági iroda nyitvatartási rendje munkanapokon óra. ~ A tanórai tevékenységet az oktató szervezi meg. A tanórához kapcsolódó rendszeres tanulói elfoglaltságról. otthoni feladatokról az oktató dönt. 3

6 )o> A tanulók a tanuláshoz szükséges (tanév elején és az előző óra végén megállapodott) taneszközöket. felszereléseket kötelesek a tanóra kezdésére biztosítani. )o> A tanulók önmaguk fejlődése érdekében felkészülnek a tanítási órákra, elkészítik a kijelölt házi feladatokat, egyéni vagy csoportos önálló munkákat. )o> Az iskolából való távolmaradás esetén a hiányzó ismereteket a tanuló a tanár által megjelölt időre pótolja. )o> Az oktató a tanulókkal való egyeztetés alapján az időbeosztáson változtathat (azonban a hét- nyolc tanórányi időtől nem térhet el). )o> A hétközi délutáni órák kezdete az osztállyal egyeztetett módon kerül megtartásra. )o> Amennyiben a gyakorlati képzés nem az iskolában, hanem külső gyakorlati helyen folyik, úgy a tanulók munkarendje igazodik a gyakorlati képzést folytató munkarendjéhez. 3. A hiányzások igazolásának rendje )o> A tanulók o s z t á ly z a t a í t, igazolt és igazolatlan mulasztásaít, késéseit, továbbá dicséreteit és elmarasztalásait a pedagógusok a naplóban rögzítik. )o> Tanulóink hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának előírásai szerint az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat öt munkanapon belül kötelesek igazolni. )o> Tanulóink évente legföljebb három nap időtartamra - szüleik (nagykorú diák esetében a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére - engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. )o> A három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélye szükséges. )o> A felnőttoktatásban részt vevő nem tanköteles korú tanuló felelősséggel tartozik önnön előre meneteléért. Ezért saját érdekében köteles egy tanítási évre vonatkozóan a tanórák legalább 800/0-án részt venni. A tanítási óráról való távolmaradást igazolni kell, az iskola által kiadott formanyomtatványon. )o> Ha a tanulónak egy tanítási évben a felhalmozott igazolt mulasztása meghaladja a tantárgyi órarendi órák 200/0-át, akkor csak sikeres osztályozó vizsga esetén folytathatja tanulmányait az adott évfolyamon. )o> Ha a tanuló órarendi igazolt mulasztása egy tanítási évben meghaladja az órarendi órák 300/0-át, akkor a tanuló jogviszonya megszűnik, melyről az Iskola a tanulót hivatalos levélben értesíti. )o> Igazolatlan hiányzások esetén az Iskola a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50. (4)-(5) valamint a 143. szerint jár el. 4

7 4. A tanórán kívüli tevékenység 4.1. Az iskola ünnepélyein. szakmai vizsgán és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha viselése kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág; fiúknak öltöny, fehér ing nyakkendő. A kirívó öltözködés, festés és testékszer nem kívánatos A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai rendeltetésszerűen használhatók A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok, felügyelete mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják diákjaink A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kivűli foglalkozások lebonyolítása kor is érvényesek. 5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei 5.1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza Iskolánkban elismerésként a következő Írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport kulturális versenyek győztes-e, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a szakvizsga zárásakor adjuk áto 5.3. Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi. fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói intés. A fegyelmező intézkedésekről kiskorú tanuló esetén a szülőket, nagykorú tanuló esetén a diákot tájékoztatja az iskola Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. 5

8 6. A diákok jogai 6.1. ~ ~ A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, ~ részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, ~ személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelésioktatási intézmény alkalmazottai egészségér, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítés éhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, ~ az oktatási jogok biztosához forduljon. A tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben saját anyagi helyzetétől függően engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre A tanuló joga különösen, hogy ~ igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, ~ hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.. ~ az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez. pedagógusaihoz. és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, ~ vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, ésnem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, ~ jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, 6

9 ~ személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, ~ kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, ~ kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésévei összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelésioktatási intézmény biztosította. A tanulót díjazás nem illeti meg, mivel a nevelésioktatási intézmény a tulajdonába került dolgokat nem értékesíti Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR működtetőjénél. A diákigazolvány elkészítéséről a KIR működtetője gondoskodik. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a köznevelési intézmény a központi adatszolgáitatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. Minden egyéb, a diákigazolvánnyal kapcsolatos ismeretek, tudnivalók, igénybe vehető szolgáltatások megtalálhatók a diakigazolvany.hu oldalon Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot, problémáival és. kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg. 7. A tanulók kötelezettségei A tanuló kötelessége, hogy ~ részt vegyen a foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, ~ eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással. képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, ~ megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola és helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, szabályzatainak előírásait. 7

10 >- ovja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse az oktató nak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. >- megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, egyben kártérítési felelősséggel tartozik a évi cxc. törvény (Nkt.) 59. (1) - (2) megfogalmazottak szerint. >- az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, >- megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A szakmai gyakorlat teljesítése során kapott információkat a szakmai gyakorlatot biztosító intézmény felépítéséről, működéséről nem ad tovább, a személyhez fűződő jogok sérelmét érintő Polgári törvénykönyv át figyelembe véve. 8. Tanulói munkarend ( nappali és esti oktatásban részt vevők) 8.1. Zárthelyi dolgozatok rendje Az iskola által kijelölt időpontban köteles a Tanuló megírni a Zárthelyi dolgozatot. >- Ha indokolt esetben (munkahelyi elfoglaltság, betegség, gyermek elhelyezési problémák stb...) nem tud eljönni a Tanuló a meghatározott időpontban a dolgozatot megírni, akkor előre jeleznie kell a csoportfelelős tanulmányi ügyintéző nél. >- A pótdolgozatot a Zh-t követően, a tanulmányi felelőssei előre egyeztetett időpontban, egy héten belül köteles pótolni. >- Az a Tanuló, aki nem teljesíti a Zh-kat, nem osztályozható, nem kezdheti meg a következő félévet Tesztek. házi feladatok, számítástechnikai feladatok, beadandó gyakorlati dolgozatok A teszteknek minden esetben van leadási határideje, a dolgozat terjedelmétől függő en általában 1 vagy 2 hét. 8

11 ~ Ha a Tanuló a leadási határidő után juttatja el tesztjét, akkor automatikusan elégtelen osztályzatot kap. A késedelmesen leadott, kijavított teszt érdemjegyét és az elégtelent átlagoini kell. ~ Az a Tanuló, aki a-teszt leadási határideje előtt írásban jelzi, hogy nem tudja betartani a határidőt (tartós igazolt betegség, külföldi tartózkodás, stb...), akkor nem kap elégtelent, a javított teszt érdemjegyét kapja a dolgozatra. ~ 2 hét késedelem után elégtelen érdemjegyet kap a Tanuló, nem léphet a következő félévbe. Minden tantárgyból egyetlen alkalommal pótvizsgázhat a tanuló. A pótvizsga díja 3.000,- Ft, amely csak Zárthelyi dolgozatok esetén fizetendő. Ha a tanuló felmentést kapott az óralátogatás alól a zárthelyi vagy beadandó dolgozat írása alól nem menthető fel! 8.3. A tanulók tantárgy választásának lehetősége Az Iskolában a szakmai órák tanuló által történő választására nincs lehetőség. Az oktatás a szakmai program alapján történik. A szakmai idegen nyelvi órák közül elsősorban angol és másodsorban német nyelv választására van lehetőség. 9. A tanulók értékelése 9.1. A tanulói értékelés folyamata Az egyes képzések tantárgyaiból folyamatos évközi értékelés van, valamint a kulcstárgyakból félévi dolgozatok, és ezek átlaga adja a tantárgyi jegyet, mely a félévi és év végi osztályzattal azonos. Évközi tanulmányi teljesítmény értékelése Iskolánkban a tanulók folyamatos értékelése írásbeli, szóbeli és gyakorlati számonkérés formájában történhet. Az írásbeli dolgozatokat a tanár 10 munkanap on belül értékeli, és az érdemjegyet közölnie kell a tanulóval, be kell írnia a naplóba. Az értékelés az alábbiak szerint történik: Írásbeli ellenőrzés: térnazáró, ill. nagyobb ismeretanyagot átfogó dolgozatoknál az értékelés a következő: '1. 50 % alatt elégtelen (1), %-ig elégséges (2), 9

12 %-ig közepes (3), %-igjó (4), %-tól jeles (5). A pénzügyi szakmáknál: % alatt elégtelen (1), %-ig elégséges (2), %-ig közepes (3), %-ig jó (4), %-tól jeles (5). szóbeli ellenőrzés: 5 jegyű skálán történik. 9.1.)avítóvizsgák Ha a pótvizsgák után az elégtelen osztályzatok száma legfeljebb három, akkor a tanuló a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát. Javítóvizsga letételévei folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló a pótvizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le. A javítóvizsgák letétel ére augusztus időszakban kerül sor. Ha a tanuló a javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kap, vagy a tanév végén nem osztályozható tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja A félév végi [év végi), a pót- és javítóvizsgák kapcsolata A félév végi vizsgán és a pótvizsgán a tanulónak a tantárgy addig tanult teljes ismeretanyagából számot kell adnia a helyi Szakmai programban megfogalmazott követelmények alapján. Ha a tanuló a pótvizsgán elégtelen teljesítményt nyújt, vagy tantárgyi jegye elégtelen, az augusztus ban szervezett javítóvizsgán ezt a vizsgát megismételheti. Ha a javítóvizsga is elégtelenre sikerül, akkor tanulmányait az osztály megismétlésével folytathatja. A félévi (év végi) vizsgák dokumentálása a tanulmányi ügyintéző által előkészített vizsgalapon történik, melyre a tanár felvezeti a szerzett érdemjegyet, és kézjegyévei ellátja. Vizsgára való jelentkezés A javító és pótvizsgákra minden tanuló az tanulmányi ügyintézőnél jelentkezhet. 10

13 Vizsgadíjak A pót- és a javítóvizsga lehetőségért vizsgadíj at kell fizetnie a tanulónak. Ezekben az esetekben nincs lehetőség díj mentességet kérni. A vizsgák díja alkalmanként 3.000,- Forint/vizsga. A vizsgadíj befizetése a pénzügyi ügyintézőnéllehetséges. A vizsgákon való részvétel csak az esedékes díj befizetésének teljesítése után lehetséges Az OKJvizsga A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Annak a vizsgálata, hogy a tanuló megfelelt-e a szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek, és ez által tehet-e szakmai vizsgát. Ennek alapja: - a szak szakmai és vizsgakövetelményeinek rendszere, a tanulmányi előmenetel vizsgálata, a tanulói szerződésben meghatározott pénzügyi feltételek teljesítése. A szakdolgozat Azokon a szakokon, amelyeken a Szakmai és vizsgakövetelmények előírják, szakdolgozatot kell készíteni. A szakdolgozathoz témát kell választani, amit egy konzulens tanárral jóvá kell hagyatni. A szakdolgozat készítése közben rendszeresen, legalább 3, legfeljebb 5 alkalommal kell konzultálni a konzulens tanárral. A konzultációk tényét a tanár aláírásával igazolja az erre előkészített lapon A szakmai vizsga A szakmai vizsgáztatás szakonként elő írt követelményeit az oktatási míníszter, ill. a szakminiszterek határozzák meg a Szakmai és Vizsgáztatási Követelményekben szakmánként. A követelményeket az adott tantárgy szakfelelőse ismerteti meg a tanulókkal, illetve az iskola honlapján megtalálható anyagokból tájékozódhatnak. A szakmai vizsga menete Az egyes szakok szakmai és vizsgáztatási követelményeinek megfelelően a szakmai vizsga szóbeli, írásbeli, gyakorlati és interaktív vizsgafeladatokból áll. A vizsgát a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kelllebonyolítania az intézménynek. A szakmai vizsgára minden tanévben a jogszabály által meghatározott időpontig lehet jelentkezni. 11

14 10. Térítési díj,tandíj fizetésének szabályai Az iskolában a második és további szakképesítés megszerzésére történő felkészítés csak tandíj ellenében vehető igénybe. Jelen szabályzat az igénybe vett szolgáltatások ellenében fizetendő díj mértékét és igénybe vételének módjait tartalmazza. A szabályzat jogszabályi háttere: A köznevelésről szóló évi cxc. törvény (továbbiakban: Knt.) A szabályzat legfontosabb céljai az alábbiak: ~ Az iskola tanulói által igénybe vett szolgáltatások után fizetendő tandíjak meghatározása ~ A tanulmányi és szociális alapú kedvezmények mértékének szabályozása A Szakképzési törvény 84. -a értelmében térítési díjat szedhet az intézmény A tandíj mértéke ~ A tandíj mértéke a szakmai feladatra a megelőző év költségvetési beszámolójában szereplő kiadások egy tanulóra jutó hányadából (alapdíj) számolandó. Az alapdíj a szabályozott tanévben lso.ooo,-ft,azaz százötvenezer forint egy tanítási évre vonatkozóan Atandíj fizetésének módja A tandíjat félévente két egyenlő részletben vagy havi rendszerességgel kell befizetni az aktuális hónap 15. napjáig (féléves fizetésnél szeptember 15., ill. február 15.) A fizetés gyakoriságát - a tanuló szociális helyzete alapján - kérelmére módosítani lehet. A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt Szociális kedvezmények ~ A tandíjat a tanuló szociális helyzete alapján - kérelmére - csökkenteni lehet. A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt. A szociális kedvezményre jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell A szociális ösztöndíj. a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Az iskola ilyen rendszert nem működtet. 12

15 11. A szabályzat személyi és időbeli hatálya Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának pedagógusának. munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek alapvető kötelessége. A házirendet évente felűl kell vizsgálni, tartalma az érintettek 300/0-ának kezdeményezésére változtatható. 12. Zárórendelkezések A Házirend egy példányát a tanulók a beiratkozáskor megkapják (elektronikus levélben), az kifüggesztésre kerül a képzési helyszíneken. az iskola nyitvatartási ideje alatt bárki számára hozzáférhető, valamint megtekinthető az iskola honlapján (www.sobszfvar.hu) is. A házirendet a nevelőtestület fogadta el, és a fenntartó hagyta jóvá és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta. A házirend szerves részét képezi - melléklet formájában - a fenntartó által jóváhagyott "SZABÁLYZAT a térítési díjak és tandíj fizetéséről", mely tartalmazza a kérhető térítési díj megállapításának szabályait valamint a szociális alapon adható kedvezmények feltételeiről szóló szabályzatot. A tantestület elfogadó határozata: A tantestület a School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola HÁZIREND,ÉT március 21.-i értekezletén megvitatta. azt elfogadta. Székesfehérvár, március

16 Nyilatkozat A School of Business Székesfehérvár Üzleti szakközépiskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom. hogy az intézmény a HÁZIREND elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat a HÁZIREND módosítását március 21.-i.-i ülésén megtárgyalta. a HÁZIREND módosításí javaslatát elfogadta. Székesfehérvár, március 21. $~--a;;?~~ a diakönkormányzat vezetője 14

17 Fenntartói jóváhagyás: A School of Business Nonprofit Kft.a fenntartásában lévő School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola Házirendjét jóváhagyta. 15

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. november 26. 1 Tartalom Jogszabályi hivatkozások, kapcsolódó szabályzatok... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Érvényes: 2014. szeptember 1-től Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... - 4 - I.

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 I. TANULÓI JOGOK... 5 I.1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK... 5 I.2. A

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

EURÓPA Szakképző Iskola

EURÓPA Szakképző Iskola AZ EURÓPA SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje... 4 2. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 5 3. Az intézmény

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 2012. PREAMBULUM Az emberi együttélést a felnőtt

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D. Érvényes. 2014. április 1 - től. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) OM azonosító : 030213 H Á Z I R E N D Érvényes 2014. április 1 - től Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben