Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 157. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A RENDELET CÉLJA 1. (1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez. (2) A gyermekek védelme során nemhez, nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülés alapján tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. (3) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló hatályos jogszabályokat. A RENDELET HATÁLYA 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Molnári község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 1/8

2 valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Gyvt. szerint kell eljárni a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében akkor, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3. A Gyvt. 5. -ában meghatározottakon kívül e rendelet alkalmazásában: a) Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett részre, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka. b) Különös méltánylást érdemlő helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény (pl.: haláleset vagy természeti katasztrófa miatt a család havi összjövedelmét meghaladó összegű rendkívüli kiadás). c) Létfenntartást veszélyeztető helyzet: különösen hat hónap időtartamú keresőképtelenség, vagy 50% alatti munkaképesség-csökkenés, feltéve, hogy így a család havi nettó összjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80%-át. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 4. 2/8

3 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a személyes gondoskodás iránti kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő nyújthatja be az Önkormányzat Hivatalánál. (2) Az e rendeletben meghatározott pénzbeni ellátások megállapítását nevelésioktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. (3) A szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A kérelmezőt szóban előterjesztett kérelem esetén a kérelem előterjesztésekor, írásban benyújtott kérelem esetén, 5 napon belül fel kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok megtételére, igazolások csatolására. (4) A kérelemhez csatolni kell a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a kérelmező jövedelmi viszonyairól. (5) Jövedelem számításánál a havonta mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél 1 év átlagát kell figyelembe venni. (6) A kérelem elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a családot, melyben a gyermek, illetve azt fiatalt, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. (7) Az ellátás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. (1) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságát az eljárás során, szükség esetén a körjegyző környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. (2) Ha a család, illetve a gyermek körülményei, vagy a bekövetkezett rendkívüli helyzet azt indokolja, a támogatás azonnali kifizetése is elrendelhető. Az azonnali kifizetést elrendelő határozat meghozatalára a polgármester jogosult. (3) Az ezen rendeletben meghatározott rendkívüli pénzbeni és természetbeni ellátások felvételére a gyermek törvényes képviselője jogosult, kivéve ha a jogosult nagykorúvá válik. (4) Ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnt, illetve a kiskorú házasságot kötött, vagy a család jövedelmi viszonyai kedvezően változtak, ezt 15 napon belül be kell jelenteni az Önkormányzat Hivatalánál, a támogatás felülvizsgálata, illetve megszűntetése céljából. A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE 6. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére irányuló tevékenység. 3/8

4 (2) A Képviselőtestület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeni és természetbeni ellátásokat, valamint a személyes gondoskodást, nyújtó alapellátásokat. (3) A gyermekek védelmét a Képviselőtestület a következő pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat keretében biztosítja: a. ) Pénzbeni és természetbeni ellátások: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b. ) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekek napközbeni ellátása - gyermekjóléti szolgáltatás. II. FEJEZET PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. (1) A Képviselőtestület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásba részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A benyújtott kérelemhez csatolni kell az időszakos létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló bizonyítékokat (orvosi igazolás, gyógyszerköltség, iskolakezdési költség, stb ). (4) A rendkívüli támogatás egy naptári évben egy gyermeknek legfeljebb két alkalommal adható, összege alkalmanként és gyermekenként Ft-ig terjedhet. Összegéről a Képviselőtestület az egyedi ügyben hozott határozatában dönt. (5) A támogatás összege gyermekenként 7.000,- Ft-ig terjedhet abban az esetben, ha gyermeket nevelő család elemi kár, vagy egyéb ok folytán súlyos és tartós anyagi gondokkal küzd, illetve ezen körülmény miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be. 8. 4/8

5 (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a pénzbeni és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló /2006. (VIII. 9.) számú Képviselőtestületi rendelet 10. (4) bekezdés bb) pontjában, az átmeneti segélyre vonatkozó rendelkezései alkalmazásával megállapítható tankönyvtámogatás, vagy beiskolázási segély formájában is. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználását az önkormányzat a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján ellenőrzi. 9. (1) A Képviselőtestület a beiskolázás költségeihez történő hozzájárulásként, alanyi jogon járó támogatásként rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg azon állandó bejelentett molnári lakóhellyel rendelkező szülők részére, akiknek gyermeke (i): - alap-, közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul (nak), és - a gyermek (ek) állandó lakóhellyel rendelkeznek Molnári községben. (2) A támogatás mértékéről, és egyéb feltételeiről a Képviselőtestület évenként a költségvetés függvényében -, határozatban dönt. (3) A támogatási jogosultság megállapításához iskolalátogatási bizonyítványt, illetve hallgatói jogviszony igazolását kell csatolni. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 10. (1) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részben, vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha a gyermek családi körülményei indokolják. Ha a természetbeni ellátás értéke nem éri el a kiváltott pénzbeni ellátás értékét, akkor a támogatás hiányzó részét pénzben kell kiegészíteni. (2) Természetbeni ellátás különösen a gyermekek tankönyv-, és tanszerellátásának támogatására, étkezési térítési teljes vagy részbeni átvállalására, tandíjra, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalására állapítható meg. (3) A természetben nyújtott ellátás felhasználásáról az Önkormányzat a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján ellenőrzi. Felkérheti a Központ kirendelt családsegítőjét a támogatások tényleges felhasználására, a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK Gyermekek napközbeni ellátása 5/8

6 11. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani a) akiknek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (4) A Képviselőtestület az óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat által fenntartott Körzeti Nemzetiségi Általános Művelődési Központ (Molnári, Hevesi utca 2.) (továbbiakban: Molnári ÁMK) által működtetett Óvodájában biztosítja. (5) Az óvodai ellátás keretében az Önkormányzat felügyeletet, gondozást, nevelést illetve a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosít. Az intézménybe történő felvételről a Molnári ÁMK igazgatója dönt. (6) Az iskoláskorú gyermekek napközbeni ellátása az Önkormányzat által fenntartott Körzeti Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, napközi otthoni foglalkozáson biztosított. A felvételről a Molnári ÁMK igazgatója dönt. Gyermekjóléti szolgálat 12. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. (2) A Képviselőtestület a Gyvt ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást biztosítja, társulásban, intézmény működtetésével látja el. (3) A Képviselőtestület a gyermekjóléti szolgáltatást a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.(továbbiakban: Szolgálat) (4) A gyermekjóléti szolgáltatás az igénybevevők számára térítésmentes. 6/8

7 (5) A gyermekek esetleges helyettes szülőnél történő elhelyezéséről az Önkormányzat a Szolgálat útján gondoskodik. TÉRÍTÉSI DÍJAK 13. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kel térítési díjat fizetni. (2) Az intézményi térítési díjat a Képviselőtestület évente két alkalommal, rendelettel állapítja meg. Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. számú mellékelte tartalmazza. (3) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (4) A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá e rendelet 14. -ban meghatározott kedvezmények figyelembevételével. NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK 14. (1) Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak. (2) Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 15. (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. (2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Polgármesterhez fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozat formájában kell dönteni. (3) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni. (4) A személyi térítési díjat havonta, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a Polgármestert, illetve a Körjegyzőt, aki a térítési díj hátralék behajtásáról intézkedik. 7/8

8 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban, lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. tv., továbbá a 149/1997. (IX. 10.) sz. és a 133/1997. (VII. 29.) sz. Kormányrendeletekben foglaltakat kell alkalmazni. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 30.) számú rendelete. (4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Molnári, augusztus 9. Nyakó Melinda körjegyző Vuk István polgármester Kihirdetve: augusztus 10. Nyakó Melinda körjegyző 8/8

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben