NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010."

Átírás

1 Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával. Jóváhagyta: Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a 17/ (II.15.) Kt. sz. határozatával. Jóváhagyta: Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25 / (III.4.) Kt.sz. határozatával. Érvényes: Készítette: Orosz Lajosné óvodavezető Hatályos: Hatályba léptette: Dömsöd, Orosz Lajosné óvodavezető

2 Tisztelt Szülők! Önök intézményünk házirendjét olvassák. A benne megfogalmazott gondolatok betartás- úgy gondoljuk biztosítja, ill. elősegíti a gyermekek egészséges fejlődése érdekében tett törekvéseinket. Kérjük Önöket, törekedjenek a benne foglaltak betartására! Köszönjük! 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben Intézményünkben a Nagyközségi Óvodában Dömsödön a székhelyen (Dózsa Gy. út 27/A. szám alatt, hétköznapi szóhasználatban: Új Óvoda) és a telephelyen ( Szabadság út 92. szám alatt, hétköznapi szóhasználatban: Dabi Óvoda); Apajon a tagóvodában (Pitypang Óvoda Óvoda utca 12. szám alatt) folyik óvodai nevelés. Az óvoda a mindenkori jogszabályban meghatározott kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket és megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik. A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1. és augusztus 31. között a nyári időszakban, csoportösszevonásokkal működik az óvoda a karbantartási munkálatok, a nyári szabadságolás és a lecsökkent gyermeklétszám miatt. Bizonyos helyzetekben, alkalmanként, a vezető engedélyével, az év során bármikor történhet csoportösszevonás. Iskolai szünetek, Iskolai szünetek és nevelés nélküli munkanapok alkalmával, amennyiben a szülő munkahelyi elfoglaltsága ezt szükségessé teszi összevont csoportokban gondoskodunk az ügyelet megszervezéséről. A két ünnep között azonban zárva tartunk, amikor a főzőkonyha nem üzemel. Az óvodai felvétel, átvétel rendje a) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. b) Az óvodába a gyermek a mindenkori jogszabályokban foglalt korhatár betöltését követően, amennyiben ágy- és szobatiszta, a nevelési év folyamán bármikor felvehető. c) A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. d) Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. e) Nem magyar állampolgárságú gyermek Magyarországon való tartózkodásának dokumentumaival igazoltan nyerhet felvételt és vehet részt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel az óvodai nevelésben. f) Jogszabályváltozást követően a kötelező felvételt biztosítani kell a hatályba lépéstől számítva. g) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető/tagóvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. A szülők és a csoportvezetők körében döntés-előkészítő munkájához az óvodavezető májusban véleménykutatást végez. 1

3 h) Az óvodai felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője/tagóvoda-vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, akinek kötelező a részvétele az óvodai nevelésben, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. i) A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvétele kötelező. j) Az óvodai felvételről hozott döntésekről június 15-ig a szülőt értesítjük. Körzetünk: Dömsöd Nagyközség és Apaj község teljes közigazgatási területe. Az óvodai jelentkezés ideje és módja: a felvételi jelentkezés minden év április harmadik hetében történik, három napon keresztül, naponta 8-16 óráig a központi épületben, illetve Apajon a tagóvodában. A felvételi jelentkezések idejéről a nyilvánosságot plakátokon tájékoztatjuk 30 nappal a megjelölt időpont előtt, ill. a helyi Dömsödi Hírnök, valamint az Apaji Hírmondó c. újság márciusban és áprilisban megjelenő számaiban közzétesszük. A szülők a felvételi és előjegyzési naplóba történő beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a személyi igazolványukat, lakcímbejelentőjüket hozzák magukkal. Amennyiben gyermekük Szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, a szakvélemény bemutatását kérjük. Az étkezési térítési díj megállapításához kérjük leadni a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3-vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásokat. A felvétel nem a jelentkezés sorrendjében történik. A Felvétel sorrendje: - Lakóhelye a felvételi körzetben van; - 5. életévét betölti és kötelező a részvétele az óvodai nevelésben, - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű; - Óvodáztatási támogatásban részesül; - Gyámhatóság kezdeményezte a felvételt; - Szabad férőhely - Átmeneti jogszabály rendelkezései szerint a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. (Érvényes szeptember 1-jétől) A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 8 3o -12 oo -ig tartó időszakban zajlanak. A gyermekek óvodában tartózkodásának ideje: A közoktatási tv. 24. (4) pontjának értelmében egy gyermek napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában. Gyermekek átvétele, átadása óvodák között: Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén, továbbá az előző óvoda vezetőjét is értesíteni kell. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot számára is meg kell küldeni. A gyermekek más óvodából való átvétele: hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezető, tagintézmény vezető helyettes töltik ki, és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Az óvoda az újonnan beköltöző, óvodai nevelésre kötelezett gyermekeket évközben felveszi/átveszi. Év közben csak abban az esetben veszünk át nem óvodaköteles koru és nem kötelező felvételt igénylő gyermeket más intézménytől, ha a körzetünkbe tartozik, illetve, ha a létszám megengedi. 2

4 2. Az óvoda nyitvatartási rendje Hétfőtől péntekig: óráig. Ügyelet: minden reggel , illetve ig a kijelölt csoportszobában. Kérjük, hogy a gyermeket minden nap ig szíveskedjenek behozni az óvodába. Nagycsoportos gyermekeket ig. A nyitva tartás ideje alatt a hit-és vallásoktatáshoz helyet és a szükséges tárgyi feltételeket biztosítjuk, időpontjait a hitoktatók határozzák meg. A hitoktatást az egyházi jogi személy szervezi a gyermekek korától és érettségétől függően. A szülők az óvodában nyilatkoznak, ha személyes adataikat nem továbbíthatjuk az egyházi jogi személy felé a hitoktatás megszervezéséhez. A hit és vallásoktatásban való részvétel szülői elhatározáson múlik. A munkarendben bekövetkező változásokról, őszi, téli, tavaszi és nyári szünet, nevelésnélküli munkanapok időpontjairól és igénybevételi lehetőségéről a szülőket az üzenőfüzeteken keresztül tájékoztatjuk. Nevelésnélküli napok: Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések céljából a közoktatási törvényben meghatározottak alapján, 5 nevelésnélküli munkanapot veszünk igénybe. Az óvodai nevelésnélküli munkanapokat minimum 7 nappal előre jelezzük a szülőknek. A nevelés nélküli munkanapok időpontjait az év eleji szülői értekezleten ismertetjük a szülőkkel, az esetleges változásokról tájékoztatást adunk, valamint tartalmazza a különös közzétételi lista. A szülők aláírásukkal is igazolják, hogy tudnak-e gyermekük elhelyezéséről gondoskodni. Fogadó órák: Az óvodavezető fogadóórája minden hónap első keddjén: óráig. A székhelyen az általános vezető helyettes, a telephelyen a vezető helyettes, a tagóvodában a tagóvoda-vezető fogadóórája a faliújságokon kifüggesztett mindenkori hirdetmény szerint. Az óvodapedagógusok az aktualitáskor tartanak fogadóórákat, melyről a szülőket legalább 3 nappal előbb írásban értesítik. 3. A távolmaradás, mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések: a ) A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. b) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: ha a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, ha a gyermek beteg volt és hiányzását orvos igazolja, hatósági intézkedések miatti távolmaradás; a nevelés nélküli munkanapokon és a szünetek idején történő hiányzások igazolt hiányzások. 3

5 c) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan hiányzásokról az általános óvodavezető helyettes, és a vezető helyettes minden hónap végén tájékoztatja az óvodavezetőt az intézkedés kezdeményezésének határidejéről. Az óvodavezető/tagóvodavezető köteles a szülőt értesíteni, ha a gyermeke igazolatlanul mulaszt. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan hiányzás következményeire. Nem szüntetheti meg az óvodavezető/tagóvodavezető annak a gyermeknek a jogviszonyát, akit gyámhatóság kezdeményezésére vett fel az óvodába, illetve a HH, HHH s gyermek jogviszonyát igazolatlan mulasztás miatt. Ha a gyermek az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alapján egy nevelési évben 7 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője/tagóvoda-vezető értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. d) Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében a csoportvezető a gyermekvédelmi felelőssel együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. e) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult: - a gyermeknek 1 óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia Az óvoda vezetője - az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről - a kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt, ha a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok 25 %-át. Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása miatt is amennyiben megoldható előző nap, de a hiányzás kezdőnapján mindenképpen be kell jelenteni a csoportot vezető óvodapedagógusnak ill. a telefont felvevő óvodai dolgozónak, személyesen, vagy az intézmény telefonszámán. Aki az üzenetet átveszi, köteles jelenteni a csoportos óvónőnek. Óvodai jogviszony megszűnése, megszüntetése Lakóhely változtatás esetén az óvodavezetőnek/tagóvoda-vezetőnek kell bejelenteni a kimaradást az 5. életévét betöltött gyermek esetében, aki óvodaváltoztatási nyomtatványt ad ki a szülőnek a távozásról. Egyéb esetekben a szülő írásban köteles bejelenteni a csoportvezető óvodapedagógus által hitelesített kérelem bejelentő lapon. Megszűnik az óvodai elhelyezés a nevelési-oktatási év utolsó napján, ha a gyermeket felvették az iskolába. Ha gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyikben a 8. életévét betölti. 4. Betegség A szülő kötelessége és felelőssége, hogy beteg gyermekét ne adja be a közösségbe, ne tegye ki fertőzésnek a közösséget és rajtuk keresztül az egészséges gyermek családját. Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvodapedagógusok figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben szenved, illetve epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. hajlamos, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát megadni. Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben történő megbetegedő gyermek esetén: - a gyermeket haladéktalanul ellátni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. - a baleset, megbetegedés súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni (mentő, orvos kihívása, orvoshoz szállítás, szülő értesítése). 4

6 - hasmenés, hasgörcs, láz esetén az óvodapedagógus értesíteni a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a közösségből a gyermeket. - hirtelen magas láz esetén a szülővel, vagy a gyermekorvossal egyeztetve lázcsillapítót ad a szülő megérkezéséig a gyermeknek, folyadékpótlás - tea, gyümölcslé - mellett. A szülő ilyen esetben köteles orvoshoz vinni gyermekét és az orvosi igazolást leadva igazolni, hogy gyermeke újból közösségbe járhat. Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, szem kötőhártya gyulladása) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van, az intézménynek pedig el kell végezni a fertőtlenítő takarítást és megtenni a jelentést az ÁNTSZ felé. Az óvoda orvosa: Dr Szakály Ilona, telefonszáma: , Vizsgálatait az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szerint végzi. A tagóvoda orvosa: Dr. Szőts Tünde, telefonszáma: A területi védőnő írásban értesíti a körzetébe tartozó gyermek törvényes képviselőjét az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok esedékességéről, jelentőségéről, helyszínéről és időpontjáról, a vizsgálat elmulasztásának a gyermek egészségi állapotára vonatkozó lehetséges következményeiről. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátók elérhetősége: Dömsödön: 06-20/ ; Apajon Nevelő-oktató munka Munkánkat a Harmóniában a természettel többször módosított helyi nevelési programunk alapján végezzük. A dokumentumról tájékoztatás kérhető az óvodavezetőtől/tagóvodavezetőtől a fogadóóráján, ill. elkérhetik áttanulmányozásra. Az óvodapedagógust nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: nyílt napok, fogadóórák, családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvodapedagógusa legalább 3 nappal korábban köteles a szülőt értesíteni. Kérjük, hogy kultúrált magatartásukkal, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését. Más gyermekét az óvoda területén senki nem nevelheti, nem vonhatja felelősségre! A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett személyiségi lap/ fejlődési napló és az egyéb megfigyelések alapján. Az értékelés kiterjed a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlődésére. Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnőttnek az egyszerű, érthető jelzés - mosoly, simogatás, elismerő pillantás, rosszallás, fejcsóválás, stb.- adása. A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk: dicséret, simogatás, kedves gesztus, stb. Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, fejlődése érdekében elkerülhetetlen az elmarasztalás. 5

7 Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete: - minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvodapedagógusok az iskolára való felkészültségről, - a gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal, védőnőkkel együttműködve állapítják meg a csoport óvodapedagógusai, - lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettséget a csoportvezető óvodapedagógusok szakmai véleménye alapján állapítja meg az óvodavezető. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra, mely az iskolai beíratás dokumentuma. Amennyiben a gyermeknél további vizsgálat javasolt, a szakvéleményhez csatolni kell az elvégzett vizsgálatokról készült javaslatot, szakértői véleményt. Ha a 7. életévét augusztus 31. után betöltő kisgyerek további óvodai nevelését a szülő kéri, a nevelőtestület indokoltnak tartja és egyetért, akkor a döntés nevelőtestületi határozatban kerül rögzítésre gyermekenként. A szülői kérés, nevelőtestületi egyetértés után akkor kezdhet a gyermek még egy nevelési évet óvodában, ha a Nevelési Tanácsadó illetőleg az illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javasolja. Egyéb kérdéses esetekben kérni kell a Nevelési Tanácsadó, illetve a Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát. A szülő bármikor kérheti a vizsgálatot. Az óvodavezető a szülő kérésére ill. az óvodavezető javaslata esetében szülői egyetértéssel kérheti a vizsgálatot. Minden vizsgálat megkezdéséhez a szülő jelenléte szükséges, köteles együttműködni a vizsgálaton, annak zavarása nélkül jogosult mindvégig jelen lenni. Fejlesztési javaslat Az Óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-,hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (továbbiakban:fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére. A beiskolázás óvodai feladatai A csoportvezető folyamatosan tájékoztatja a szülőt gyermeke fejlettségéről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a gyermek nem éri el az iskolaérettségi követelményeket, vagy bizonytalan egyes területeken, fogadóóra keretében javasolja, hogy vegyen részt a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatán. A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. Csak azt a tanköteles korú gyereket kell beíratni, aki megkezdheti az iskolába járást. A helyi iskolának megküldi az óvoda vezetője/tagóvoda vezetője a tanköteles korú gyerekek óvoda orvossal is egyeztetett névsorát, majd az iskolai beíratást követően az iskolaigazgatóhelyettessel egyeztet, hogy megtörtént-e minden óvodába járó gyermek beíratása. 6

8 A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek, akit nem járatnak óvodába, akkor az óvodapedagógusok családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyerek hollétéről. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a jegyző szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére. 6. Étkezési térítési díjak befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A székhelyen és a telephelyen: a gyermekek intézményben igénybe vett étkeztetését az Önkormányzat által üzemeltetett konyha biztosítja. Az étkezési térítési díj számlázása is ott történik. A tagóvodában beszállító cég által történik az étkeztetés, az étkezési térítési díjat, készpénzes befizetéssel a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Arany János tagiskolájának titkárságán teljesíthetik. A gyermekétkeztetés térítési díjának összegét a képviselő-testületek szabályozzák a mindenkori helyi rendeletükben. Minden nevelési-oktatási év kezdetén, valamint az évközbeni új belépők szülei/gondviselői az üzenőfüzetben kapnak részletes ismertetést az étkezésről tudnivalókról, melynek tudomásul vételét a szülő aláírásával igazolja. Étkezési kedvezmény a gyermekvédelmi törvény szabályozása alapján illeti meg a gyermekeket, melyet minden nevelési évben az üzenő füzeteken keresztül ismertetünk a szülőkkel.további fenntartói kedvezmények írásos kérelem alapján igényelhetők. Az igénylőlap beszerezhető az óvodatitkártól/tagóvodavezetőtől. A lehetséges szociális és normatív kedvezmények eljárási rendjéről az intézmény gyermekvédelmi felelősétől lehet érdeklődni.a kedvezményekre való jogosultságot a szülőnek hivatalos nyomtatványokon kell kérnie és igazolnia. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 1/2 9-ig a faliújságokon közzétett hirdetményben szereplő intézményi telefonszámon vagy személyesen. 7. Gyülekezés, távozás Minden nap illetve 8 00 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek. Az érkező óvodapedagógusok a gyerekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés ig tart. A telephely bejáratinak ajtaját 9 30 órától, a tagóvoda bejárati ajtaját 9 00 órától zárva tartjuk, kérjük ezen időpont után érkezőket, hogy használják a csengőt. A gyermekek hazavitelének időpontja a napirend zavarása nélkül: ebéd előtt órakor, ebéd után től óráig, uzsonna után órától ig. Délután órától óráig szintén összevont csoportokban tevékenykednek a gyerekek. Az óvoda felelőssége a gyermek átvételétől az átadásáig tart. A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvodapedagógusnak, különben ha a gyermek valamely oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. Távozáskor hasonló módon a gyermeknek el kell köszönnie az óvodapedagógustól. Ha a gyermekükért bármilyen okból nem jönnek ig, az óvoda kapuján kifüggeszti az épületet utolsóként elhagyó óvodapedagógus, hol keresse a szülő a gyermekét, amennyiben előzőleg telefonon nem érte el a családot a megadott telefonszámon. Ezt követően a rendőrség segítségét kéri a gyermek elhelyezéséhez. Értesíti a polgárőrséget, hogy a gyermek hol található. Az esetről a következő munkanapon írásban jelentést tesz a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulásnak. 7

9 Válófélben lévő szülők ill. elvált szülők lehetőségei a gyermek elvitelével kapcsolatos vitás esetekben: óvodapedagógus nem foglalhat állást, sem gyermek elhelyezési és láthatási bírósági határozat bemutatása esetén, sem annak hiányában. Amennyiben a másik fél elviszi az óvodából a gyermeket, az óvodapedagógus kötelessége értesíteni a gyermek gondozóját a megadott telefonszámon. A szülők közötti konfliktus, vagy válás esetén a bírósági végzés fénymásolatával igazolhatják a gyermek elhelyezésére vonatkozó döntést, ha közösen nem tudnak egyezségre jutni. Az óvoda nem láthatási helyszín. Az esetről a következő munkanapon írásban jelentést tesz a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak. Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő dátummal ellátott írásbeli kérelme alapján adható ki. Szintén a szülő által a csoportvezető óvodapedagógusnak leadott, dátumozott írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek egyedül érkezzen, illetve egyedül hazaengedhető legyen. A gyermekek kísérése óvodán kívüli foglalkozásokra a szülőt, vagy az általa megbízott kísérőt terheli. A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvodapedagógusnak szólni kell. Ha a szülő megérkezett a gyermekéért és átvette őt az óvodapedagógustól, míg az óvoda területét el nem hagyják, minden esetleges balesetért az óvodát terheli a felelősség! (Pl.: ha kiszalad az udvarra, utcára, vagy használatba veszi az udvari játékokat) Az óvoda udvari játékait ne játszótérnek használják. A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a csoportszobába, csak kivételes alkalommal pl. szülői értekezletkor, fogadóóra, nyíltnap alkalmával. A beszoktatási időszakban ha cipőt váltanak. A bejárati kaput szíveskedjenek gyermekeik érdekében mindig ellátni a biztonsági pánttal. A kapu bejáratát gépkocsival rövid időre sem foglalhatják el. A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Levegőzés, séták miatt kérjük, hogy az időjárásnak megfelelő felsőruházatban érkezzenek a gépkocsival szállított gyermekek is (kabát, cipő, kesztyű, sapka). Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk. A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját - a csere megelőzése érdekében. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő, tornafelszerelés, pizsama, ágynemű) a szülők gondoskodnak. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrényben tárolják. Kérjük, hogy az öltözőszekrényekbe csak a legfontosabb holmikat tegyék. Az elcserélt ruhadarabokat, lábbelit, kérjük lehetőleg aznap, legkésőbb másnap visszahozni. 8. Nyári zárva tartás rendje A székhelyen és a telephelyen évenként 2 hét, a tanévkezdést megelőzően, amikor a központi étkeztetés is szünetel. Nyári ügyelet alatt mindig van egy kijelölt épület, ahova a szülők vihetik a gyerekeket. A tagóvodában a nyári zárva tartás az eddigi hagyományokat megtartva 4 hét, mely július második felére augusztus elejére esik, melyből 2 hét a takarítási szünet. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a zárva tartás ideje alatt szabadságukat töltik. 8

10 9.A gyermekek számára behozható tárgyak tilalma, korlátozása, feltételhez kötése Ha a gyermek az óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzéséért, balesetokozásért való felelősség vállalására az óvoda nem vállalkozik. Az óvoda kerékpártárolója a dolgozók, és az óvodába kerékpárral járó gyermekek kerékpárjainak tárolására szolgál. Óvodás gyermek kerékpárja csak lezárt állapotban tárolható az intézmény területén, melynek őrzéséért, épségének megóvásáért lezárt állapotban sem vállal az óvoda felelősséget. Az óvodába behozható egyéb tárgyak körét (óvodába járáshoz nem szükséges dolgok) és tárolási módját mindig a csoportvezető óvodapedagógusok határozzák meg az adott csoportban. Az óvodába érkező gyermek reggelenként csak saját azonnali fogyasztásra alkalmas adagnak megfelelő cukrot, üdítőitalt, csokoládét hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak, mely süteményekből az ÁNTSZ előírásainak megfelelően ételmintát teszünk el. A tej vagy lisztérzékenység, cukorbetegség, eltérő étkeztetés engedélyeztetése az óvodavezetőn keresztül az ÁNTSZ hatásköre. Szakorvosi igazolás szükséges, amely tartalmazza a fogyasztható élelmiszerek felsorolását, vagy a közétkeztetéstől eltiltás tényét. Mindkét esetben a szülő köteles gondoskodni a gyermeke napi étkeztetéséről. 10. A gyermekek jogai A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki ( játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt álljon. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében védelmet kell, biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása, az alvásra kényszerítés is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. Joga, hogy hit-és vallásoktatásban vegyen részt. A gyermekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyerekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyermek az intézmény eszközeit ( játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit ( bútorok) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 9

11 11. A szülő jogai, kötelességei A szülő joga a szabad óvodaválasztás ( állami, egyházi, magán) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvodavezető/tagóvodavezető dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a körzetes óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben: ha a gyermek betöltötte a mindenkori jogszabályban meghatározott korhatárt, és hátrányos helyzetű, ha a gyermek a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tv a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési- oktatási intézmény Helyi Nevelési Programját, az IMIP-ot, az SZMSZ-t, a Házirendet és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. A szülő joga, hogy sajátos nevelési igényű gyermeke lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy gyermeke óvodai neveléséhez a szükséges feltételeket megteremtsék. Az intézmény vezetője és az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő - a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint - eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre. A szülő joga továbbá, hogy saját vagy gyermeke ügyében, valamint a közérdekű igényérvényesítés során igénybe vegye az oktatásügyi közvetítői szolgálatot. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének a pszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a vele foglalkozó pedagógusok kezdeményezik, javaslatot tesznek, A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget. Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában, Az oktatási jogok biztosához forduljon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. (Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 10

12 Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.) A szülő kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyerek esetén a mindenkori jogszabályban meghatározott kortól, rendezett körülmények között élők esetén 5 éves kortól. A gyermek a közoktatási tv. 24..(3) pontja értelmében abban az évben, amikor betölti az 5. életévét, a nevelési év első napjától (09.01.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi 4 órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A fenti esetekben a gyerek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az átvevő óvoda igazolását meg kell kérnie. A visszajelzés hiányában az óvodának értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kötelessége, hogy kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő- oktató munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. A szülő kötelessége az üzenőfüzetben kért adatokat illetve az azokban bekövetkezett változásokat leadni a csoportvezető óvodapedagógusnak. A gyermekről csak szülei és a hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvodapedagógusoktól. Az óvoda helyiségeinek / csoportszobáinak, konyhájának, mosdójának, udvarának / a szülők által használhatóságának rendje ÁNTSZ- előírások szerint az óvodai helyiségeket csak egészségügyi könyvvel rendelkező, óvodai alkalmazottak használhatják. Az óvoda területén lévő, felnőttek részére fenntartott melegítő konyha területén idegenek nem tartózkodhatnak! Óvodai rendezvények alkalmával engedélyezett a szülők részvétele a csoportszobákban. A beszoktatások, és a nyíltnapok során a szülőknek is váltócipő viselete ajánlott. A W.C.-t óvodai alkalmazottakon kívül más nem használhatja! Az óvoda udvara nem közterület, azt szabadidős tevékenység eltöltésére nem használhatják! A gyermekért történő érkezéskor a legrövidebb idő után a szülőnek a gyermekével együtt el kell hagyni az óvoda területét, mert az esetleges figyelmetlenségből adódó balesetért az óvoda nem vállalja a felelősséget! 11

13 12. Vezetői szabályozás az idegenek óvoda épületében való tartózkodásáról: Az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülők: az óvodai jelentkezések időpontjának hivatalos közzététele és egyeztetés után, olyan módon, hogy a csoportokban folyó pedagógiai munkát és a napirendet ne zavarják. Munkatársak hozzátartozói: nagyon indokolt esetben, de nem rendszeresen tartózkodhatnak bent az óvodában. A gyermekek által használt helyiségekbe csak váltócipővel léphetnek be, az óvodai élet napirendjét nem zavarhatják meg. Beteg gyermeket a dolgozók sem hozhatnak be az óvodába. Ügynökök, árusok : az óvoda területén munkaidőben nem engedélyezett az üzleti tevékenység. Kivétel ez alól, az óvoda működéséhez szükséges termékek kedvezményes áron való árusítása, de ehhez vezető beosztású munkatárs engedélye és egyeztetett időpont szükséges olyan módon, hogy a csoportokban folyó pedagógiai munkát és a napirendet ne zavarják.. Vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. Az óvoda területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. 13. Tűzriadó, bombariadó katasztrófaveszély A felnőttek a tűzriadó-terv szerint járnak el, a székhelyről az OMK-ba, a telephelyről a Dabi Gyülekezeti Házba, a Pitypang Óvodából a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Arany János tagiskolájába menekítjük a gyermekeket. 14. A gyermekek nagyobb csoportján az egy csoportba járó gyermekek közösségét értjük. 15. Óvodán belüli dohányzás és szeszesital fogyasztás Az óvoda területére beleértve az udvart is égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni nem szabad. Az óvoda egész területén a dohányzás és szeszesital fogyasztása TILOS! 16. A gyermekbaleseteket megelőző óvó védő szabályok A pedagógus szülő feladata a gyermek egészsége, testi épsége megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása, az eszközök épségének folyamatos ellenőrzése, balesetek megelőzése. A megelőző óvó védő szabályok betartása a szülőre nézve is kötelezőek. Az óvodai élet magatartási szabályait, azok megismerése, tudatosítása alapján a gyermeknek be kell tartani. Az óvoda konyhájába, tálalókonyhájába gyermek csak pedagógiai céllal, felnőtt jelenlétében mehet. 12

14 Helyszínek Baleseti források Szabályok feladatok az óvodában Gyermek által használt helyiségekben Ajtó-ablak használat Lépcsők, mosdók közlekedési folyosók Veszélyes a szandál, papucs használata! Nem megfelelő lábbeli. Játékeszközökben rejlő veszély Edények, eszközök Rágógumi, pénz, keménycukor Nyaklánc, lógós fülbevaló, gyűrű Villamos berendezések Az ajtót kilinccsel nyitjuk és csukjuk. Ajtórésbe nem nyúlunk. Ajtót nem csapkodunk, óvatosan csukunk, kezünkkel nem ütögetünk, lábbal nem rugdossuk. Ablakba nem mászunk, semmivel nem dobáljuk. Óvatosan lépkedünk, egymásba nem kapaszkodunk, a frissen felmosott folyosón lassan közlekedünk. A megengedett biztonságos közlekedést betartva, nem rohangálva, egymással nem ütközve, nem lökdösődve stb. Csoportszoba rendezéskor, ágyazáskor a szokásrendszert betartva tevékenykedik, Szúrós, éles tárgyak használata (olló ) Adott helyen felnőtt felügyelete mellett megengedett. A helyes étkezési szokásokat betartjuk (eszközfogás). Az evőeszközöket rendeltetésüknek megfelelően önmaga és társa épségének védésével használja. Nem óvodába való Villanykapcsolóhoz, elektromos berendezéshez a gyermek nem nyúlhat. Tornaszobában Udvaron A tornaszerek Gyermek tornafelszerelése Udvari játékeszközök Mászóka favár Hinta Csúszda Közlekedési eszközök (bicikli, roller) Felnőtt felügyelete mellett használjuk A gyermek méretének megfelelő, biztonságos cipőben, ruhában lehet tornázni. Függő, mászó szereken csak üres kézzel, kapaszkodva lehet felmenni Magasból, mozgó eszközről nem szabad leugrani, vigyázni kell egymásra! A KRESZ szabályai szerint közlekedünk 13

15 Homokozó A homok sérti szemünket, fülünket, szánkat nem szórjuk egymásra Séta, kirándulás alkalmával A forgalmas utca Kirándulási helyszínek Környezetünkre figyelve haladunk A gyalogosközlekedés szabályait betartjuk Buszon ülve utazunk. Biztonságunk érdekében mindig egymás közelében haladunk A környezethez alkalmazkodva, a felnőttekre figyelve játszunk a szabadban Uszodában Helyiségek A speciális eszközök tusoló, öltöző, hajszárító szabály szerinti használata Óvatosan közlekedünk az uszoda egész területén Medence Az edző utasításai szerint tanuljuk meg a vízben való tartózkodás szabályait A gyermekek érdekében-baleset elkerülése miatt-az óvoda udvarán csak óvodapedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak gyermekek. A balesetveszélyes torna és játékfelszereléseket (csoportszoba e célra használt berendezései, tornaszerek, udvari mászókák, hinta, csúszda stb.) gyermekek csak felnőtt jelenlétében a helyes technika ismeretében, a szükséges segítséget elfogadva használhatják. Az óvodapedagógusokkal a napi kapcsolattartást biztosítjuk a szülők számára, de kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel ne vonják el az óvodapedagógus figyelmét a gyermekekről. A gyermek személyiségéről tájékoztatást csak csoportvezető óvodapedagógusa adhat, ezért kérjük, hogy csak Tőle informálódjanak. Az óvoda nevelő-oktató intézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az óvoda dolgozói. Kivételt képez rendkívüli esetben az óvoda orvosának utasítása alapján történő gyógyszerezés, valamint az asztmás, allergiás gyermekek gyógyszerei, melyeket névvel ellátva kérünk beadni a csoportvezetőnek. A balesetek elkerülése végett csak zárt cipőt adjanak gyermekeikre. Papucsot viselő gyermek esetében származó balesetekért nem vállaljuk a felelősséget. Kérjük, óvja és becsültesse meg a gyermekével az óvoda tulajdonát képező eszközöket és tárgyakat. Ügyeljenek a tisztaságra és cselekvően támogassák az óvodapedagógusokat nevelési feladataik ellátásában. Az óvodai tevékenységekhez, foglalkozáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, az udvari játékeszközöket, tornaszereket csak az óvodapedagógus útmutatása szerint és felügyelete alatt használhatnak a gyermekek. A veszélyforrásokat a tilos és elvárható magatartásformákat minden tevékenység végzése előtt ismertetjük a gyermekekkel, valamint minden év elején tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. 14

16 17. A házirend közzététele, hozzáférhetősége, nyilvánosságra hozatala, kihirdetése A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából a hitelesített példánya kifüggesztésre kerül. A bejáratok melletti faliújságokon személyesen bármikor megtekinthető, tanulmányozható. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapján, illetve az óvoda honlapján olvasható A felvételi előjegyzéskor ill. beíratáskor a szülőnek átadásra kerül. Az eredeti példányt az iktatást követően az irattárba helyezzük. 18. A házirendről tájékoztatás kérhető Az óvodavezetőtől a fogadóóráján, ill. a szülővel történő előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 19. A házirend és módosításainak hatályba lépése A fenntartói jóváhagyással válik érvényessé. A házirendet illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a fenntartó harminc napon belül, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén - ha a döntést a képviselő-testület hozza - a harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésen nem nyilatkozik. Hatályba a kihirdetésekor lép. Kihirdetéséről az óvodavezető/tagóvodavezető kifüggesztéssel gondoskodik 20. A házirendben foglaltak megsértése Ugyanolyan következményekkel jár, mint a jogszabályok megsértése. A házirend az óvoda dolgozóira és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű. Reméljük, senkinek nem okoz gondot házirendünk betartása. A házirenden kívüli, óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz. 21. Az esélyegyenlőségről, az esélyek biztosításáról Az esélyegyenlőség szellemében intézményünkben sem gyermeket, sem szülőt hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás nem érhet. 22. A házirend felülvizsgálati rendje, módosítása Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési-oktatási év kezdete előtt. Az óvodavezető által kijelölt munkatársaknak (általános óvodavezető helyettesnek, vezető helyettesnek, tagóvoda-vezetőnek) gondoskodnia kell a Házirend olyan módosításának előterjesztéséről, amely az új jogszabályok, törvények és rendeletek hatályba lépése, folyamatos működés miatt elengedhetetlenül szükséges. Dömsöd, február Orosz Lajosné óvodavezető 15

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az óvodában Nevelő-oktató munka Térítési díj befizetése

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED. Tagintézmény vezető

HÁZIREND. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED. Tagintézmény vezető HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája SZEGED 2013 Készítette: Madarászné Szász Éva Tagintézmény vezető 1 Bevezetés Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető

Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető AGGTELEKI ÓVODA /AGGTELEK, ADY E. ÚT 21./ OM AZONOSÍTÓ: 202439 HÁZIREND Készítette: Juhász Sándorné intézményvezető 2 Bevezetés Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes.

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes. Házirend Célja: Biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az óvodai közösség életének megvalósítását. A Közoktatásról szóló többször

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND P.H.. Készítette Bárány Istvánné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Jóváhagyta: Székely Viktorné Kt. elnök Bacskai Jánosné

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

HÁZIREND NÓGRÁDSIPEKI KERESZTÉNY ÓVODA

HÁZIREND NÓGRÁDSIPEKI KERESZTÉNY ÓVODA HÁZIREND NÓGRÁDSIPEKI KERESZTÉNY ÓVODA Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 2 2 AZ INTÉZMÉNY HELYE A NEVELÉSI RENDSZERBEN, ÓVODAI FELVÉTEL... 2 3 A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3.1 AZ ÓVODA

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Készült a Napköziotthonos Óvodák használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek,

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D. Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D. Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető 2009 1. Általános információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ordacsehi Napsugár Óvoda

H Á Z I R E N D. Ordacsehi Napsugár Óvoda H Á Z I R E N D Ordacsehi Napsugár Óvoda Bevezetés A Házirend az óvodás gyermekek szüleire vonatkozó szabályainak alapdokumentuma. Segíti kialakítani az óvoda saját arculatát, szokásait és hagyományait.

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben