NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010."

Átírás

1 Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával. Jóváhagyta: Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a 17/ (II.15.) Kt. sz. határozatával. Jóváhagyta: Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25 / (III.4.) Kt.sz. határozatával. Érvényes: Készítette: Orosz Lajosné óvodavezető Hatályos: Hatályba léptette: Dömsöd, Orosz Lajosné óvodavezető

2 Tisztelt Szülők! Önök intézményünk házirendjét olvassák. A benne megfogalmazott gondolatok betartás- úgy gondoljuk biztosítja, ill. elősegíti a gyermekek egészséges fejlődése érdekében tett törekvéseinket. Kérjük Önöket, törekedjenek a benne foglaltak betartására! Köszönjük! 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben Intézményünkben a Nagyközségi Óvodában Dömsödön a székhelyen (Dózsa Gy. út 27/A. szám alatt, hétköznapi szóhasználatban: Új Óvoda) és a telephelyen ( Szabadság út 92. szám alatt, hétköznapi szóhasználatban: Dabi Óvoda); Apajon a tagóvodában (Pitypang Óvoda Óvoda utca 12. szám alatt) folyik óvodai nevelés. Az óvoda a mindenkori jogszabályban meghatározott kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket és megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik. A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1. és augusztus 31. között a nyári időszakban, csoportösszevonásokkal működik az óvoda a karbantartási munkálatok, a nyári szabadságolás és a lecsökkent gyermeklétszám miatt. Bizonyos helyzetekben, alkalmanként, a vezető engedélyével, az év során bármikor történhet csoportösszevonás. Iskolai szünetek, Iskolai szünetek és nevelés nélküli munkanapok alkalmával, amennyiben a szülő munkahelyi elfoglaltsága ezt szükségessé teszi összevont csoportokban gondoskodunk az ügyelet megszervezéséről. A két ünnep között azonban zárva tartunk, amikor a főzőkonyha nem üzemel. Az óvodai felvétel, átvétel rendje a) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. b) Az óvodába a gyermek a mindenkori jogszabályokban foglalt korhatár betöltését követően, amennyiben ágy- és szobatiszta, a nevelési év folyamán bármikor felvehető. c) A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. d) Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. e) Nem magyar állampolgárságú gyermek Magyarországon való tartózkodásának dokumentumaival igazoltan nyerhet felvételt és vehet részt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel az óvodai nevelésben. f) Jogszabályváltozást követően a kötelező felvételt biztosítani kell a hatályba lépéstől számítva. g) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető/tagóvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. A szülők és a csoportvezetők körében döntés-előkészítő munkájához az óvodavezető májusban véleménykutatást végez. 1

3 h) Az óvodai felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője/tagóvoda-vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, akinek kötelező a részvétele az óvodai nevelésben, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. i) A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvétele kötelező. j) Az óvodai felvételről hozott döntésekről június 15-ig a szülőt értesítjük. Körzetünk: Dömsöd Nagyközség és Apaj község teljes közigazgatási területe. Az óvodai jelentkezés ideje és módja: a felvételi jelentkezés minden év április harmadik hetében történik, három napon keresztül, naponta 8-16 óráig a központi épületben, illetve Apajon a tagóvodában. A felvételi jelentkezések idejéről a nyilvánosságot plakátokon tájékoztatjuk 30 nappal a megjelölt időpont előtt, ill. a helyi Dömsödi Hírnök, valamint az Apaji Hírmondó c. újság márciusban és áprilisban megjelenő számaiban közzétesszük. A szülők a felvételi és előjegyzési naplóba történő beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a személyi igazolványukat, lakcímbejelentőjüket hozzák magukkal. Amennyiben gyermekük Szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, a szakvélemény bemutatását kérjük. Az étkezési térítési díj megállapításához kérjük leadni a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3-vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásokat. A felvétel nem a jelentkezés sorrendjében történik. A Felvétel sorrendje: - Lakóhelye a felvételi körzetben van; - 5. életévét betölti és kötelező a részvétele az óvodai nevelésben, - Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű; - Óvodáztatási támogatásban részesül; - Gyámhatóság kezdeményezte a felvételt; - Szabad férőhely - Átmeneti jogszabály rendelkezései szerint a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. (Érvényes szeptember 1-jétől) A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 8 3o -12 oo -ig tartó időszakban zajlanak. A gyermekek óvodában tartózkodásának ideje: A közoktatási tv. 24. (4) pontjának értelmében egy gyermek napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában. Gyermekek átvétele, átadása óvodák között: Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén, továbbá az előző óvoda vezetőjét is értesíteni kell. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot számára is meg kell küldeni. A gyermekek más óvodából való átvétele: hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezető, tagintézmény vezető helyettes töltik ki, és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Az óvoda az újonnan beköltöző, óvodai nevelésre kötelezett gyermekeket évközben felveszi/átveszi. Év közben csak abban az esetben veszünk át nem óvodaköteles koru és nem kötelező felvételt igénylő gyermeket más intézménytől, ha a körzetünkbe tartozik, illetve, ha a létszám megengedi. 2

4 2. Az óvoda nyitvatartási rendje Hétfőtől péntekig: óráig. Ügyelet: minden reggel , illetve ig a kijelölt csoportszobában. Kérjük, hogy a gyermeket minden nap ig szíveskedjenek behozni az óvodába. Nagycsoportos gyermekeket ig. A nyitva tartás ideje alatt a hit-és vallásoktatáshoz helyet és a szükséges tárgyi feltételeket biztosítjuk, időpontjait a hitoktatók határozzák meg. A hitoktatást az egyházi jogi személy szervezi a gyermekek korától és érettségétől függően. A szülők az óvodában nyilatkoznak, ha személyes adataikat nem továbbíthatjuk az egyházi jogi személy felé a hitoktatás megszervezéséhez. A hit és vallásoktatásban való részvétel szülői elhatározáson múlik. A munkarendben bekövetkező változásokról, őszi, téli, tavaszi és nyári szünet, nevelésnélküli munkanapok időpontjairól és igénybevételi lehetőségéről a szülőket az üzenőfüzeteken keresztül tájékoztatjuk. Nevelésnélküli napok: Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések céljából a közoktatási törvényben meghatározottak alapján, 5 nevelésnélküli munkanapot veszünk igénybe. Az óvodai nevelésnélküli munkanapokat minimum 7 nappal előre jelezzük a szülőknek. A nevelés nélküli munkanapok időpontjait az év eleji szülői értekezleten ismertetjük a szülőkkel, az esetleges változásokról tájékoztatást adunk, valamint tartalmazza a különös közzétételi lista. A szülők aláírásukkal is igazolják, hogy tudnak-e gyermekük elhelyezéséről gondoskodni. Fogadó órák: Az óvodavezető fogadóórája minden hónap első keddjén: óráig. A székhelyen az általános vezető helyettes, a telephelyen a vezető helyettes, a tagóvodában a tagóvoda-vezető fogadóórája a faliújságokon kifüggesztett mindenkori hirdetmény szerint. Az óvodapedagógusok az aktualitáskor tartanak fogadóórákat, melyről a szülőket legalább 3 nappal előbb írásban értesítik. 3. A távolmaradás, mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezések: a ) A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. b) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: ha a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, ha a gyermek beteg volt és hiányzását orvos igazolja, hatósági intézkedések miatti távolmaradás; a nevelés nélküli munkanapokon és a szünetek idején történő hiányzások igazolt hiányzások. 3

5 c) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan hiányzásokról az általános óvodavezető helyettes, és a vezető helyettes minden hónap végén tájékoztatja az óvodavezetőt az intézkedés kezdeményezésének határidejéről. Az óvodavezető/tagóvodavezető köteles a szülőt értesíteni, ha a gyermeke igazolatlanul mulaszt. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan hiányzás következményeire. Nem szüntetheti meg az óvodavezető/tagóvodavezető annak a gyermeknek a jogviszonyát, akit gyámhatóság kezdeményezésére vett fel az óvodába, illetve a HH, HHH s gyermek jogviszonyát igazolatlan mulasztás miatt. Ha a gyermek az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alapján egy nevelési évben 7 napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője/tagóvoda-vezető értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. d) Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében a csoportvezető a gyermekvédelmi felelőssel együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. e) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult: - a gyermeknek 1 óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia Az óvoda vezetője - az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről - a kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt, ha a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok 25 %-át. Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása miatt is amennyiben megoldható előző nap, de a hiányzás kezdőnapján mindenképpen be kell jelenteni a csoportot vezető óvodapedagógusnak ill. a telefont felvevő óvodai dolgozónak, személyesen, vagy az intézmény telefonszámán. Aki az üzenetet átveszi, köteles jelenteni a csoportos óvónőnek. Óvodai jogviszony megszűnése, megszüntetése Lakóhely változtatás esetén az óvodavezetőnek/tagóvoda-vezetőnek kell bejelenteni a kimaradást az 5. életévét betöltött gyermek esetében, aki óvodaváltoztatási nyomtatványt ad ki a szülőnek a távozásról. Egyéb esetekben a szülő írásban köteles bejelenteni a csoportvezető óvodapedagógus által hitelesített kérelem bejelentő lapon. Megszűnik az óvodai elhelyezés a nevelési-oktatási év utolsó napján, ha a gyermeket felvették az iskolába. Ha gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyikben a 8. életévét betölti. 4. Betegség A szülő kötelessége és felelőssége, hogy beteg gyermekét ne adja be a közösségbe, ne tegye ki fertőzésnek a közösséget és rajtuk keresztül az egészséges gyermek családját. Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvodapedagógusok figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben szenved, illetve epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. hajlamos, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát megadni. Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben történő megbetegedő gyermek esetén: - a gyermeket haladéktalanul ellátni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. - a baleset, megbetegedés súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni (mentő, orvos kihívása, orvoshoz szállítás, szülő értesítése). 4

6 - hasmenés, hasgörcs, láz esetén az óvodapedagógus értesíteni a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a közösségből a gyermeket. - hirtelen magas láz esetén a szülővel, vagy a gyermekorvossal egyeztetve lázcsillapítót ad a szülő megérkezéséig a gyermeknek, folyadékpótlás - tea, gyümölcslé - mellett. A szülő ilyen esetben köteles orvoshoz vinni gyermekét és az orvosi igazolást leadva igazolni, hogy gyermeke újból közösségbe járhat. Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, szem kötőhártya gyulladása) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van, az intézménynek pedig el kell végezni a fertőtlenítő takarítást és megtenni a jelentést az ÁNTSZ felé. Az óvoda orvosa: Dr Szakály Ilona, telefonszáma: , Vizsgálatait az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szerint végzi. A tagóvoda orvosa: Dr. Szőts Tünde, telefonszáma: A területi védőnő írásban értesíti a körzetébe tartozó gyermek törvényes képviselőjét az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok esedékességéről, jelentőségéről, helyszínéről és időpontjáról, a vizsgálat elmulasztásának a gyermek egészségi állapotára vonatkozó lehetséges következményeiről. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátók elérhetősége: Dömsödön: 06-20/ ; Apajon Nevelő-oktató munka Munkánkat a Harmóniában a természettel többször módosított helyi nevelési programunk alapján végezzük. A dokumentumról tájékoztatás kérhető az óvodavezetőtől/tagóvodavezetőtől a fogadóóráján, ill. elkérhetik áttanulmányozásra. Az óvodapedagógust nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: nyílt napok, fogadóórák, családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvodapedagógusa legalább 3 nappal korábban köteles a szülőt értesíteni. Kérjük, hogy kultúrált magatartásukkal, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését. Más gyermekét az óvoda területén senki nem nevelheti, nem vonhatja felelősségre! A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett személyiségi lap/ fejlődési napló és az egyéb megfigyelések alapján. Az értékelés kiterjed a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlődésére. Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnőttnek az egyszerű, érthető jelzés - mosoly, simogatás, elismerő pillantás, rosszallás, fejcsóválás, stb.- adása. A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk: dicséret, simogatás, kedves gesztus, stb. Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, fejlődése érdekében elkerülhetetlen az elmarasztalás. 5

7 Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete: - minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvodapedagógusok az iskolára való felkészültségről, - a gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal, védőnőkkel együttműködve állapítják meg a csoport óvodapedagógusai, - lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettséget a csoportvezető óvodapedagógusok szakmai véleménye alapján állapítja meg az óvodavezető. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra, mely az iskolai beíratás dokumentuma. Amennyiben a gyermeknél további vizsgálat javasolt, a szakvéleményhez csatolni kell az elvégzett vizsgálatokról készült javaslatot, szakértői véleményt. Ha a 7. életévét augusztus 31. után betöltő kisgyerek további óvodai nevelését a szülő kéri, a nevelőtestület indokoltnak tartja és egyetért, akkor a döntés nevelőtestületi határozatban kerül rögzítésre gyermekenként. A szülői kérés, nevelőtestületi egyetértés után akkor kezdhet a gyermek még egy nevelési évet óvodában, ha a Nevelési Tanácsadó illetőleg az illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javasolja. Egyéb kérdéses esetekben kérni kell a Nevelési Tanácsadó, illetve a Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság iskolaérettségi vizsgálatát. A szülő bármikor kérheti a vizsgálatot. Az óvodavezető a szülő kérésére ill. az óvodavezető javaslata esetében szülői egyetértéssel kérheti a vizsgálatot. Minden vizsgálat megkezdéséhez a szülő jelenléte szükséges, köteles együttműködni a vizsgálaton, annak zavarása nélkül jogosult mindvégig jelen lenni. Fejlesztési javaslat Az Óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-,hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A szülő kérésére az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (továbbiakban:fejlesztési javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda átadja a szülő részére. A beiskolázás óvodai feladatai A csoportvezető folyamatosan tájékoztatja a szülőt gyermeke fejlettségéről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a gyermek nem éri el az iskolaérettségi követelményeket, vagy bizonytalan egyes területeken, fogadóóra keretében javasolja, hogy vegyen részt a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatán. A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. Csak azt a tanköteles korú gyereket kell beíratni, aki megkezdheti az iskolába járást. A helyi iskolának megküldi az óvoda vezetője/tagóvoda vezetője a tanköteles korú gyerekek óvoda orvossal is egyeztetett névsorát, majd az iskolai beíratást követően az iskolaigazgatóhelyettessel egyeztet, hogy megtörtént-e minden óvodába járó gyermek beíratása. 6

8 A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó tanköteles korú gyermek, akit nem járatnak óvodába, akkor az óvodapedagógusok családlátogatásra mennek ki és megbizonyosodnak a kisgyerek hollétéről. Amelyik gyermek óvoda, illetve tanköteles és nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a jegyző szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére. 6. Étkezési térítési díjak befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A székhelyen és a telephelyen: a gyermekek intézményben igénybe vett étkeztetését az Önkormányzat által üzemeltetett konyha biztosítja. Az étkezési térítési díj számlázása is ott történik. A tagóvodában beszállító cég által történik az étkeztetés, az étkezési térítési díjat, készpénzes befizetéssel a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Arany János tagiskolájának titkárságán teljesíthetik. A gyermekétkeztetés térítési díjának összegét a képviselő-testületek szabályozzák a mindenkori helyi rendeletükben. Minden nevelési-oktatási év kezdetén, valamint az évközbeni új belépők szülei/gondviselői az üzenőfüzetben kapnak részletes ismertetést az étkezésről tudnivalókról, melynek tudomásul vételét a szülő aláírásával igazolja. Étkezési kedvezmény a gyermekvédelmi törvény szabályozása alapján illeti meg a gyermekeket, melyet minden nevelési évben az üzenő füzeteken keresztül ismertetünk a szülőkkel.további fenntartói kedvezmények írásos kérelem alapján igényelhetők. Az igénylőlap beszerezhető az óvodatitkártól/tagóvodavezetőtől. A lehetséges szociális és normatív kedvezmények eljárási rendjéről az intézmény gyermekvédelmi felelősétől lehet érdeklődni.a kedvezményekre való jogosultságot a szülőnek hivatalos nyomtatványokon kell kérnie és igazolnia. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 1/2 9-ig a faliújságokon közzétett hirdetményben szereplő intézményi telefonszámon vagy személyesen. 7. Gyülekezés, távozás Minden nap illetve 8 00 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek. Az érkező óvodapedagógusok a gyerekekkel elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés ig tart. A telephely bejáratinak ajtaját 9 30 órától, a tagóvoda bejárati ajtaját 9 00 órától zárva tartjuk, kérjük ezen időpont után érkezőket, hogy használják a csengőt. A gyermekek hazavitelének időpontja a napirend zavarása nélkül: ebéd előtt órakor, ebéd után től óráig, uzsonna után órától ig. Délután órától óráig szintén összevont csoportokban tevékenykednek a gyerekek. Az óvoda felelőssége a gyermek átvételétől az átadásáig tart. A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvodapedagógusnak, különben ha a gyermek valamely oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. Távozáskor hasonló módon a gyermeknek el kell köszönnie az óvodapedagógustól. Ha a gyermekükért bármilyen okból nem jönnek ig, az óvoda kapuján kifüggeszti az épületet utolsóként elhagyó óvodapedagógus, hol keresse a szülő a gyermekét, amennyiben előzőleg telefonon nem érte el a családot a megadott telefonszámon. Ezt követően a rendőrség segítségét kéri a gyermek elhelyezéséhez. Értesíti a polgárőrséget, hogy a gyermek hol található. Az esetről a következő munkanapon írásban jelentést tesz a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulásnak. 7

9 Válófélben lévő szülők ill. elvált szülők lehetőségei a gyermek elvitelével kapcsolatos vitás esetekben: óvodapedagógus nem foglalhat állást, sem gyermek elhelyezési és láthatási bírósági határozat bemutatása esetén, sem annak hiányában. Amennyiben a másik fél elviszi az óvodából a gyermeket, az óvodapedagógus kötelessége értesíteni a gyermek gondozóját a megadott telefonszámon. A szülők közötti konfliktus, vagy válás esetén a bírósági végzés fénymásolatával igazolhatják a gyermek elhelyezésére vonatkozó döntést, ha közösen nem tudnak egyezségre jutni. Az óvoda nem láthatási helyszín. Az esetről a következő munkanapon írásban jelentést tesz a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak. Az óvodából a gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő dátummal ellátott írásbeli kérelme alapján adható ki. Szintén a szülő által a csoportvezető óvodapedagógusnak leadott, dátumozott írásbeli kérelme szükséges ahhoz, hogy a gyermek egyedül érkezzen, illetve egyedül hazaengedhető legyen. A gyermekek kísérése óvodán kívüli foglalkozásokra a szülőt, vagy az általa megbízott kísérőt terheli. A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvodapedagógusnak szólni kell. Ha a szülő megérkezett a gyermekéért és átvette őt az óvodapedagógustól, míg az óvoda területét el nem hagyják, minden esetleges balesetért az óvodát terheli a felelősség! (Pl.: ha kiszalad az udvarra, utcára, vagy használatba veszi az udvari játékokat) Az óvoda udvari játékait ne játszótérnek használják. A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a csoportszobába, csak kivételes alkalommal pl. szülői értekezletkor, fogadóóra, nyíltnap alkalmával. A beszoktatási időszakban ha cipőt váltanak. A bejárati kaput szíveskedjenek gyermekeik érdekében mindig ellátni a biztonsági pánttal. A kapu bejáratát gépkocsival rövid időre sem foglalhatják el. A gyermekek öltöztetésével kapcsolatos szabályok Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Levegőzés, séták miatt kérjük, hogy az időjárásnak megfelelő felsőruházatban érkezzenek a gépkocsival szállított gyermekek is (kabát, cipő, kesztyű, sapka). Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk. A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját - a csere megelőzése érdekében. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő, tornafelszerelés, pizsama, ágynemű) a szülők gondoskodnak. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrényben tárolják. Kérjük, hogy az öltözőszekrényekbe csak a legfontosabb holmikat tegyék. Az elcserélt ruhadarabokat, lábbelit, kérjük lehetőleg aznap, legkésőbb másnap visszahozni. 8. Nyári zárva tartás rendje A székhelyen és a telephelyen évenként 2 hét, a tanévkezdést megelőzően, amikor a központi étkeztetés is szünetel. Nyári ügyelet alatt mindig van egy kijelölt épület, ahova a szülők vihetik a gyerekeket. A tagóvodában a nyári zárva tartás az eddigi hagyományokat megtartva 4 hét, mely július második felére augusztus elejére esik, melyből 2 hét a takarítási szünet. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak a zárva tartás ideje alatt szabadságukat töltik. 8

10 9.A gyermekek számára behozható tárgyak tilalma, korlátozása, feltételhez kötése Ha a gyermek az óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzéséért, balesetokozásért való felelősség vállalására az óvoda nem vállalkozik. Az óvoda kerékpártárolója a dolgozók, és az óvodába kerékpárral járó gyermekek kerékpárjainak tárolására szolgál. Óvodás gyermek kerékpárja csak lezárt állapotban tárolható az intézmény területén, melynek őrzéséért, épségének megóvásáért lezárt állapotban sem vállal az óvoda felelősséget. Az óvodába behozható egyéb tárgyak körét (óvodába járáshoz nem szükséges dolgok) és tárolási módját mindig a csoportvezető óvodapedagógusok határozzák meg az adott csoportban. Az óvodába érkező gyermek reggelenként csak saját azonnali fogyasztásra alkalmas adagnak megfelelő cukrot, üdítőitalt, csokoládét hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak, mely süteményekből az ÁNTSZ előírásainak megfelelően ételmintát teszünk el. A tej vagy lisztérzékenység, cukorbetegség, eltérő étkeztetés engedélyeztetése az óvodavezetőn keresztül az ÁNTSZ hatásköre. Szakorvosi igazolás szükséges, amely tartalmazza a fogyasztható élelmiszerek felsorolását, vagy a közétkeztetéstől eltiltás tényét. Mindkét esetben a szülő köteles gondoskodni a gyermeke napi étkeztetéséről. 10. A gyermekek jogai A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki ( játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt álljon. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében védelmet kell, biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása, az alvásra kényszerítés is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. Joga, hogy hit-és vallásoktatásban vegyen részt. A gyermekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyerekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyermek az intézmény eszközeit ( játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit ( bútorok) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 9

11 11. A szülő jogai, kötelességei A szülő joga a szabad óvodaválasztás ( állami, egyházi, magán) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvodavezető/tagóvodavezető dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a körzetes óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben: ha a gyermek betöltötte a mindenkori jogszabályban meghatározott korhatárt, és hátrányos helyzetű, ha a gyermek a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tv a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési- oktatási intézmény Helyi Nevelési Programját, az IMIP-ot, az SZMSZ-t, a Házirendet és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. A szülő joga, hogy sajátos nevelési igényű gyermeke lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy gyermeke óvodai neveléséhez a szükséges feltételeket megteremtsék. Az intézmény vezetője és az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő - a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint - eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre. A szülő joga továbbá, hogy saját vagy gyermeke ügyében, valamint a közérdekű igényérvényesítés során igénybe vegye az oktatásügyi közvetítői szolgálatot. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének a pszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a vele foglalkozó pedagógusok kezdeményezik, javaslatot tesznek, A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget. Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában, Az oktatási jogok biztosához forduljon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. (Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 10

12 Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.) A szülő kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyerek esetén a mindenkori jogszabályban meghatározott kortól, rendezett körülmények között élők esetén 5 éves kortól. A gyermek a közoktatási tv. 24..(3) pontja értelmében abban az évben, amikor betölti az 5. életévét, a nevelési év első napjától (09.01.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi 4 órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A fenti esetekben a gyerek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az átvevő óvoda igazolását meg kell kérnie. A visszajelzés hiányában az óvodának értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kötelessége, hogy kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő- oktató munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. A szülő kötelessége az üzenőfüzetben kért adatokat illetve az azokban bekövetkezett változásokat leadni a csoportvezető óvodapedagógusnak. A gyermekről csak szülei és a hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvodapedagógusoktól. Az óvoda helyiségeinek / csoportszobáinak, konyhájának, mosdójának, udvarának / a szülők által használhatóságának rendje ÁNTSZ- előírások szerint az óvodai helyiségeket csak egészségügyi könyvvel rendelkező, óvodai alkalmazottak használhatják. Az óvoda területén lévő, felnőttek részére fenntartott melegítő konyha területén idegenek nem tartózkodhatnak! Óvodai rendezvények alkalmával engedélyezett a szülők részvétele a csoportszobákban. A beszoktatások, és a nyíltnapok során a szülőknek is váltócipő viselete ajánlott. A W.C.-t óvodai alkalmazottakon kívül más nem használhatja! Az óvoda udvara nem közterület, azt szabadidős tevékenység eltöltésére nem használhatják! A gyermekért történő érkezéskor a legrövidebb idő után a szülőnek a gyermekével együtt el kell hagyni az óvoda területét, mert az esetleges figyelmetlenségből adódó balesetért az óvoda nem vállalja a felelősséget! 11

13 12. Vezetői szabályozás az idegenek óvoda épületében való tartózkodásáról: Az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülők: az óvodai jelentkezések időpontjának hivatalos közzététele és egyeztetés után, olyan módon, hogy a csoportokban folyó pedagógiai munkát és a napirendet ne zavarják. Munkatársak hozzátartozói: nagyon indokolt esetben, de nem rendszeresen tartózkodhatnak bent az óvodában. A gyermekek által használt helyiségekbe csak váltócipővel léphetnek be, az óvodai élet napirendjét nem zavarhatják meg. Beteg gyermeket a dolgozók sem hozhatnak be az óvodába. Ügynökök, árusok : az óvoda területén munkaidőben nem engedélyezett az üzleti tevékenység. Kivétel ez alól, az óvoda működéséhez szükséges termékek kedvezményes áron való árusítása, de ehhez vezető beosztású munkatárs engedélye és egyeztetett időpont szükséges olyan módon, hogy a csoportokban folyó pedagógiai munkát és a napirendet ne zavarják.. Vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. Az óvoda területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. 13. Tűzriadó, bombariadó katasztrófaveszély A felnőttek a tűzriadó-terv szerint járnak el, a székhelyről az OMK-ba, a telephelyről a Dabi Gyülekezeti Házba, a Pitypang Óvodából a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Arany János tagiskolájába menekítjük a gyermekeket. 14. A gyermekek nagyobb csoportján az egy csoportba járó gyermekek közösségét értjük. 15. Óvodán belüli dohányzás és szeszesital fogyasztás Az óvoda területére beleértve az udvart is égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni nem szabad. Az óvoda egész területén a dohányzás és szeszesital fogyasztása TILOS! 16. A gyermekbaleseteket megelőző óvó védő szabályok A pedagógus szülő feladata a gyermek egészsége, testi épsége megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása, az eszközök épségének folyamatos ellenőrzése, balesetek megelőzése. A megelőző óvó védő szabályok betartása a szülőre nézve is kötelezőek. Az óvodai élet magatartási szabályait, azok megismerése, tudatosítása alapján a gyermeknek be kell tartani. Az óvoda konyhájába, tálalókonyhájába gyermek csak pedagógiai céllal, felnőtt jelenlétében mehet. 12

14 Helyszínek Baleseti források Szabályok feladatok az óvodában Gyermek által használt helyiségekben Ajtó-ablak használat Lépcsők, mosdók közlekedési folyosók Veszélyes a szandál, papucs használata! Nem megfelelő lábbeli. Játékeszközökben rejlő veszély Edények, eszközök Rágógumi, pénz, keménycukor Nyaklánc, lógós fülbevaló, gyűrű Villamos berendezések Az ajtót kilinccsel nyitjuk és csukjuk. Ajtórésbe nem nyúlunk. Ajtót nem csapkodunk, óvatosan csukunk, kezünkkel nem ütögetünk, lábbal nem rugdossuk. Ablakba nem mászunk, semmivel nem dobáljuk. Óvatosan lépkedünk, egymásba nem kapaszkodunk, a frissen felmosott folyosón lassan közlekedünk. A megengedett biztonságos közlekedést betartva, nem rohangálva, egymással nem ütközve, nem lökdösődve stb. Csoportszoba rendezéskor, ágyazáskor a szokásrendszert betartva tevékenykedik, Szúrós, éles tárgyak használata (olló ) Adott helyen felnőtt felügyelete mellett megengedett. A helyes étkezési szokásokat betartjuk (eszközfogás). Az evőeszközöket rendeltetésüknek megfelelően önmaga és társa épségének védésével használja. Nem óvodába való Villanykapcsolóhoz, elektromos berendezéshez a gyermek nem nyúlhat. Tornaszobában Udvaron A tornaszerek Gyermek tornafelszerelése Udvari játékeszközök Mászóka favár Hinta Csúszda Közlekedési eszközök (bicikli, roller) Felnőtt felügyelete mellett használjuk A gyermek méretének megfelelő, biztonságos cipőben, ruhában lehet tornázni. Függő, mászó szereken csak üres kézzel, kapaszkodva lehet felmenni Magasból, mozgó eszközről nem szabad leugrani, vigyázni kell egymásra! A KRESZ szabályai szerint közlekedünk 13

15 Homokozó A homok sérti szemünket, fülünket, szánkat nem szórjuk egymásra Séta, kirándulás alkalmával A forgalmas utca Kirándulási helyszínek Környezetünkre figyelve haladunk A gyalogosközlekedés szabályait betartjuk Buszon ülve utazunk. Biztonságunk érdekében mindig egymás közelében haladunk A környezethez alkalmazkodva, a felnőttekre figyelve játszunk a szabadban Uszodában Helyiségek A speciális eszközök tusoló, öltöző, hajszárító szabály szerinti használata Óvatosan közlekedünk az uszoda egész területén Medence Az edző utasításai szerint tanuljuk meg a vízben való tartózkodás szabályait A gyermekek érdekében-baleset elkerülése miatt-az óvoda udvarán csak óvodapedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak gyermekek. A balesetveszélyes torna és játékfelszereléseket (csoportszoba e célra használt berendezései, tornaszerek, udvari mászókák, hinta, csúszda stb.) gyermekek csak felnőtt jelenlétében a helyes technika ismeretében, a szükséges segítséget elfogadva használhatják. Az óvodapedagógusokkal a napi kapcsolattartást biztosítjuk a szülők számára, de kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel ne vonják el az óvodapedagógus figyelmét a gyermekekről. A gyermek személyiségéről tájékoztatást csak csoportvezető óvodapedagógusa adhat, ezért kérjük, hogy csak Tőle informálódjanak. Az óvoda nevelő-oktató intézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az óvoda dolgozói. Kivételt képez rendkívüli esetben az óvoda orvosának utasítása alapján történő gyógyszerezés, valamint az asztmás, allergiás gyermekek gyógyszerei, melyeket névvel ellátva kérünk beadni a csoportvezetőnek. A balesetek elkerülése végett csak zárt cipőt adjanak gyermekeikre. Papucsot viselő gyermek esetében származó balesetekért nem vállaljuk a felelősséget. Kérjük, óvja és becsültesse meg a gyermekével az óvoda tulajdonát képező eszközöket és tárgyakat. Ügyeljenek a tisztaságra és cselekvően támogassák az óvodapedagógusokat nevelési feladataik ellátásában. Az óvodai tevékenységekhez, foglalkozáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, az udvari játékeszközöket, tornaszereket csak az óvodapedagógus útmutatása szerint és felügyelete alatt használhatnak a gyermekek. A veszélyforrásokat a tilos és elvárható magatartásformákat minden tevékenység végzése előtt ismertetjük a gyermekekkel, valamint minden év elején tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. 14

16 17. A házirend közzététele, hozzáférhetősége, nyilvánosságra hozatala, kihirdetése A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából a hitelesített példánya kifüggesztésre kerül. A bejáratok melletti faliújságokon személyesen bármikor megtekinthető, tanulmányozható. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapján, illetve az óvoda honlapján olvasható A felvételi előjegyzéskor ill. beíratáskor a szülőnek átadásra kerül. Az eredeti példányt az iktatást követően az irattárba helyezzük. 18. A házirendről tájékoztatás kérhető Az óvodavezetőtől a fogadóóráján, ill. a szülővel történő előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 19. A házirend és módosításainak hatályba lépése A fenntartói jóváhagyással válik érvényessé. A házirendet illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a fenntartó harminc napon belül, helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén - ha a döntést a képviselő-testület hozza - a harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésen nem nyilatkozik. Hatályba a kihirdetésekor lép. Kihirdetéséről az óvodavezető/tagóvodavezető kifüggesztéssel gondoskodik 20. A házirendben foglaltak megsértése Ugyanolyan következményekkel jár, mint a jogszabályok megsértése. A házirend az óvoda dolgozóira és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű. Reméljük, senkinek nem okoz gondot házirendünk betartása. A házirenden kívüli, óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk illetékes munkatársaihoz. 21. Az esélyegyenlőségről, az esélyek biztosításáról Az esélyegyenlőség szellemében intézményünkben sem gyermeket, sem szülőt hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás nem érhet. 22. A házirend felülvizsgálati rendje, módosítása Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési-oktatási év kezdete előtt. Az óvodavezető által kijelölt munkatársaknak (általános óvodavezető helyettesnek, vezető helyettesnek, tagóvoda-vezetőnek) gondoskodnia kell a Házirend olyan módosításának előterjesztéséről, amely az új jogszabályok, törvények és rendeletek hatályba lépése, folyamatos működés miatt elengedhetetlenül szükséges. Dömsöd, február Orosz Lajosné óvodavezető 15

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Pujuné Deme Anita Eszter intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. szeptember 1-től Verziószám: 1/2014

Részletesebben

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25.

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25. GÁRDONYI TAGÓVODA 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA 2484 Agárd, Óvoda u. 25. HÁZIREND Készítette: Gartainé Mérőfi Ilona intézményvezető Agárd, 2013. 1 HÁZIREND Az óvoda házirendje a

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben