1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK"

Átírás

1 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközöknek kell tekinteni azt az eszközt, amely tartósan, de legalább egy éven túl szolgálja az Egyetem tevékenységét. A befektetett eszközök elszámolása a következő számlacsoportokon belül történhet: 11. Immateriális javak Tárgyi eszközök 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hosszú lejáratú bankbetétek 18. Felújítások, beruházások általános forgalmi adója 19. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 11. Immateriális javak immateriális javak között kell kimutatni az alapítás, átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, a vagyoni értékű jogokat - az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével a szellemi termékeket, továbbá az immateriális javak beszerzésére adott előlegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését. alapítás, átszervezés aktivált értékeként a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadásokat lehet a számviteli politikában foglaltak szerint figyelembe venni. Kísérleti fejlesztésként lehet kimutatni a fejlesztéssel kapcsolatos kiadások aktivált értékét. Vagyoni értékű jogok között azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: bérleti jog, szolgalmi jog, koncessziós jog, a védjegy, a játékjog, a márkanév, a licencek, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. Itt kell kimutatni többek között az ISDN csatlakozási díjat, a telefon hozzáférési pont díját, a mobil telefonok használati díját is. Szt évtől hatályos módosítása értelmében az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kell kimutatni a szellemi termékek felhasználási jogát. Szt. módosításával a számviteli nyilvántartásokban is hangsúlyozottabbá vált az eltérés a szellemi termékek birtoklása, tulajdonlása, valamint a szellemi termékekre vonatkozó korlátozott 1

2 felhasználási jog megszerzése között. A szellemi termékek között csak azokat a szellemi termékeket indokolt ezután kimutatni, amelyek korlátozás nélkül az egyetem birtokában, tulajdonában vannak. ok a szellemi termékekre vonatkozó korlátozott felhasználási jogok, amelyeket a költségvetési szerv közvetlenül vagy közvetve az eredeti jogtulajdonostól szerzett, a vagyoni értékű jogok közé kerültek. Szellemi termékek közé tartoznak az immateriális javak általános fogalmának megfelelő, az Egyetem által hasznosított szellemi alkotások. Ilyenek: a találmányok, a szerzői jogi védelemben részesülő szoftvertermékek, az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülő, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, védjegy. értékesítési céllal beszerzett, illetve előállított szoftvertermék rendeltetéséből következően (pl.: oktatási anyagok, eszközök stb.) nem minősül befektetett eszköznek, azt a készletek - áruk - között kell nyilvántartani és kimutatni. Kis értékű szellemi terméknek minősül a 100eFt alatti egyedi beszerzési (előállítási) költségű szellemi termék, amelyet a használatba vételkor a Kormányrendeletben biztosított lehetőség alapján folyó kiadásként egy összegben számol el az Egyetem. Ennek megfelelően év közben a főkönyvi könyvelésben a szellemi termékek beszerzésének kiadásait az 5. számlaosztály megfelelő számláin számoljuk el. 2

3 immateriális javak elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: 1. Nyitó műveletek Immateriális javak január 1-i nyitó állományának könyvelése Bruttó érték T T ; T T ; T T T Tervszerinti értékcsökkenés T T ; T ; T ; T Terven felüli értékcsökkenés T T ; T ; T ; T Egyenleg áthozat Egyenleg áthozat Egyenleg áthozat 2. a Immateriális javak vásárlása, bővítése, értéknövelése abban az esetben, ha az állománybavétel előző évben megtörtént: A benyújtott számla - áfa T T ; T T ZALL; nélküli ZPF ellenértékének kiegyenlítése T T T ÁFA kiadás kiegyenlítése Beszerzési árba beszámítandó Beszerzési árba be nem számítandó Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) T T ; T T T ; T T T T T T T T ZALL; ZPF ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (KTK: 210) (KTK: 210) (KTK: 210) ZFICO ; ;

4 immateriális javak elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: 2. b Immateriális javak vásárlása, bővítése, értéknövelése abban az esetben, ha az állománybavétel és a pénzforgalom tárgyévben történik: Tárgyévi beszerzés aktiválása a beszerzési árba beszámítandó áfával együtt, használatba vételkor és a számla ellenértékének kiegyenlítése T T ; T T T T T T ZAM; ZALL; ZPF ; ; Beszerzési árba be nem számítandó Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) Folyamatban maradó beruházás állományba vétel Beruházási előleg állományba vétel T ; T T T ; T T ; T T T ; T ; T ; T ; T T T T T ; T T T T ; ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (KTK:210) (KTK: 210) ZFICO ; ; ZAM; ZALL; ZPF ZAM; ZALL; ; , ; ; ; ; ; ; (KTK:210) ; ; 4

5 immateriális javak elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: T T T T ZPF ; ; ; ; (KTK:210) 3. Immateriális javak térítésmentes átvétele Fejezeten kívülről átvétel állománybavétel T T T ZAM időpontjában ismert piaci, forgalmi értéken Fejezeten belüli átvétel Bruttó érték állománybavétele T T T ZAM Értékcsökkenés állománybavétele 4. Immateriális javak állományának csökkenése (selejtezés, értékesítés, térítésmentes átadás) a gazdasági eseménnyel egyidejűleg Terven felüli értékcsökkenés T ; T ; T ZAM ; elszámolása (kivéve: T ; T értékesítés, térítésmentes átadás) T T T ZAM ; ; ; ; ; ; Bruttó érték kivezetése Selejtezésnél, hiánynál T T T ZAM Értékesítésnél T T T ZAM Térítésmentes átadásnál T T T ZAM Értékcsökkenés (terv szerinti és terven felüli) kivezetése Selejtezésnél, hiánynál T T T ZAM

6 immateriális javak elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: Értékesítésnél T T T ZAM Ellenérték nélküli átadásnál T T T ZAM Forrásr. veszteséggel történő T T ZPF értékesítésnél 5. Immateriális javak értékesítésével kapcsolatos bevétel elszámolása Közgazdasági osztályozás szerint T ; T T ; T T ; T ZPF ; ; ; (KTK: 381) Funkcionális osztályozás szerint (Co -modulban 7-es költséghelyen gyűlnek a bevételek és segítségével fordul át 9-es szakfeladatra az FImodulban) (KTK: 310) - - ZFICO Vevői követelés előírása T T T ZALL Vevői követelés kiegyenlítése T T T ZPF ) A könyvelési tételben az alaptevékenységek kiadási előirányzatának könyvelésénél a 7-es számlaosztály 3. pozíciója 1 és további bontásával, a kiadási előirányzat teljesítésének könyvelésénél a 7-es számla osztály 3. pozíciója 2 és további bontásával jelöltük ki. 6

7 Tárgyi eszközök Tárgyi eszközöknek minősülnek - és ebből következően a fenti számlacsoportban kerülnek kimutatásra azon anyagi eszközök (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, építmény, gép, berendezés és felszerelés, jármű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, tenyészállatok, folyamatban maradó beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek, értékhelyesbítés) számlái, melyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon egy éven túl szolgálják az Egyetem tevékenységét. A számviteli törvény alkalmazásában Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett eszköz rendeltetésszerű használatbavételig, üzembe helyezésig végzett tevékenység (szállítás, vámterhek, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, a beszerzéshez kapcsolható tervezés, előkészítés, lebonyolítás, hitel igénybevétel, biztosítási díj), továbbá mind az a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához egyedileg hozzákapcsolható. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Felújítás a korszerűsítés is, ha ennek eredménye az üzembiztonság, teljesítőképesség, használhatóság, gazdaságosság növekedése. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatos, rendszeres karbantartás mellett oly mértékben elhasználódott, hogy az a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódott karbantartások egyidőben történő elvégzése függetlenül az összeg nagyságától. Pénzügyi lízing: a lízingbeadó szerződés alapján a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonában lévő eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbevevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat. A lízingbevevő jogosult a hasznok szedésére, az időtartam letelte végén az eszköz tulajdonjogát megszerzi, vagy megszerezheti. A lízingbe vett eszközt a lízingbe vevő mutatja ki az eszközei és forrásai között. A folyamatban maradó beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartamnöveléssel, felújítással összefüggő munkák még nem aktivált bekerülési értékét. A beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen levonható áfát nem tartalmazó átutalt összeget. okat az anyagi eszközöket - értéküktől függetlenül - (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha stb.), amelyek az Egyetem tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják, beszerzésüktől, előállításuktól a használatba vételükig nem a tárgyi eszközök között, hanem készletként a forgóeszközök között kell kimutatni. 7

8 Kis értékű tárgyi eszköznek minősül a 100eFt alatti egyedi beszerzési (előállítási) költségű tárgyi eszköz, amelyet a használatba vételkor - a Kormányrendeletben biztosított lehetőség alapján - folyó kiadásként egy összegben számol el az Egyetem. Ennek megfelelően év közben a főkönyvi könyvelésben a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének kiadásait az 5. számlaosztály megfelelő számláin számoljuk el. Ha az év végi leltározáskor új, használatba még nem vett kis értékű tárgyi eszközökkel rendelkezik az Egyetem, azt a leltár alapján a 13. számlacsoportba kell visszavezetni a folyamatban maradó beruházások e célt szolgáló alszámlájára. A tárgyi eszközök számlacsoportjaiba a következő eszközcsoportok tartoznak: 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 131.Gépek, berendezések, felszerelések 132. Járművek 14. Tenyészállatok 15. Központi beruházási kiadások 12. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A számlacsoportban kell nyilvántartani az Egyetem ingatlanainak állományi értékét, értékhatártól függetlenül, az ingatlanok értékcsökkenését (terv szerinti, terven felüli), az ingatlan beszerzéssel, felújítással kapcsolatos kiadásokat és azok előirányzatát, a folyamatban maradó ingatlan beruházásokat, felújításokat, valamint az ingatlan beruházással kapcsolatban átutalt előlegek összegét. ingatlanok közé tartoznak: a földterület, a telek, az épület, az egyéb építmény, az ültetvény, az erdő, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog. Földterület: külterületen és belterületen levő olyan mezőgazdasági művelésre alkalmas beépítetlen földterület, amely az Egyetem tulajdonában van, tevékenységét tartósan szolgálja, és amelyhez vásárlás, kisajátítás kapcsán jutott hozzá. A földterület önállóan telekkönyvezhető. Ide tartozik: szántóföld, ültetvény földterülete, halastó, erdő területe, nádas, gyepterület. Telek: építési célokat szolgáló földterület. Egyetem az ingatlanoknak ebben a csoportjában mutatja ki azoknak a telkeknek az ellenértékét, amelyekhez vásárlás, kisajátítás útján, vagy egyszeri telekigény-bevételi díj fizetése kapcsán jutott. A telken helyet foglaló építmények, és egyéb tárgyi eszközök a telek fogalmától elkülönülnek, annak értékében nem szerepelhetnek. 8

9 Épület: szerkezetileg olyan önálló építmény, amely a talajjal való egybeépítés során jön létre és a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel a tartózkodás, a termelés és a tárolás feltételeit biztosítja. Nem része az épületnek, ezért külön tárgyi eszközként kell kimutatni az épületen belüli technológiai rendeltetésű vezetékeket, a riasztóberendezéseket, a teherfelvonót és gépészeti berendezéseket, az épületben elhelyezett olyan központi fűtésberendezést, kazánt, amely az adott épület fűtésén és melegvíz ellátásán túl más épület fűtését és melegvíz ellátását is ellátja. Építmény: fogalomkörébe tartoznak a kerítések, garázsok, hidak, utak, aluljárók, alagutak, tárolók, a termőfölddel tartósan összefüggő, több éves rendszeres termelésre létesített növényi kultúra (szőlő, gyümölcsös stb.), ültetvény és a halastó, bele nem értve az általuk elfoglalt földterületet. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Különösen ide tartozik: földhasználat, haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog, ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamos-fejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. 9

10 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok főkönyvi számláinak nyitása Bruttó érték T T ; T Egyenleg ; T T ; T T áthozat ; ; Értékcsökkenés T T T Egyenleg áthozat 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése, meglévő épület, építmény értékét növelő beruházás. 2. a Vásárlás, létesítés idegen kivitelezésben -abban az esetben, ha az állományba vétel előző évben megtörtént Közgazdasági osztályozás szerint a benyújtott számla -áfa nélküli ellenértékének kiegyenlítése T T ; T T T T ; T ZALL; ZPF ; (KTK: 210) Áfa kiadás kiegyenlítése: - beszerzési árba beszámítandó - beszerzési árba be nem számítandó Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) T T ; T T T T T T T ; T T T ; T ZALL; ZPF ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; (KTK:210) ; (KTK: 210) ZFICO ; ; b Vásárlás, létesítés idegen kivitelezésben -abban az esetben, ha az állományba vétel és a pénzforgalom tárgy évben történik: Tárgyévi beszerzés: aktiválás T T ; T T ; ZAM; ;

11 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: A beszerzési árba beszámítandó áfával együtt, használatba vételkor közgazdasági osztályozás szerint Beszerzési árba be nem számítandó Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) Folyamatban maradó beruházásként Beruházási előlegként T T ; T T T ; T T T T T ; T T T T ; T T T T T ; T T T ; T T T T ; T T ZALL; ZPF ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (KTK:210) ; (KTK: 210) ZFICO ; ; ZAM; ZALL; ZPF ZAM; ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (KTK:210) ; ; 11

12 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) 3. Ingatlanok felújítása idegen kivitelezésben Közgazdasági osztályozás T T ; szerint a benyújtott számla -áfa nélküli - ellenértékének T T kiegyenlítése Áfa kiadás kiegyenlítése: - beszerzési árba beszámítandó - beszerzési árba be nem számítandó Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) T T ; T T T ; T T T T ; T T T T ; T T T T ; T T ; ; ; ; ; (KTK:210) ZFICO ; ; ZALL; ZPF ZALL; ZPF ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; ; (KTK:220) ; ; ; (KTK:220) ; (KTK:220) ; ZFICO ; ;

13 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: Folyamatban maradó felújításként T T ; T T T T ; T T ZAM; ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Beruházási előlegként T T ; T T T T ; T T ZAM; ZALL; ZPF ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ingatlanok térítésmentes átvétele Fejezeten kívülről átadó által T T T ZAM közölt nyilvántartási értéken, legfeljebb azok piaci forgalmi értékén a gazdasági eseménnyel egyidejűleg Fejezeten belüli átvétel esetén 13

14 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: bruttó érték Állományba vétele T T T ZAM Értékcsökkenés állománybavétele T T ; T T ; 5. Ingatlanok saját kivitelezésben történő előállítása, felújítása Felmerült kiadások áfa nélküli ellenértékének kiegyenlítése Közgazdasági osztályozás szerint T ; ZAM ; ; ; T T T T ZPF ; (KTK:110, 112, 113, 121, 122, 131, 132) ZFICO ; ; 7 1 ZPF (KTK: 131) Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) ÁFA kiadás kiegyenlítése közgazdasági osztályozás szerint Le nem vonható ÁFA T T T T ZPF (KTK:131) ÁFA levonható T T T ZPF (KTK: 131) Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) ZFICO ; ; Teljesítmény érték állománybavétele, T T T ZAM használatba vételkor 6. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományának csökkenése (selejtezés, térítésmentes átadás, értékesítés). Elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg. Terven felüli értékcsökkenés T ; T ; ZAM ; 14

15 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: elszámolása (kivéve: értékesítés, térítésmentes átadás) T T ; T ; T ; ; Bruttó állományi érték kivezetése Selejtezésnél T T T ZAM Térítésmentes átadásnál T T T ZAM Értékesítésnél T T T ZAM Értékcsökkenés (terv szerinti és terven felüli) kivezetése Selejtezésnél T T T ZAM Ellenérték nélküli átadásnál T ; T ; T ; T ; T ; Értékesítésnél T ; T ; T ; T ; T ; T ZAM ; ; ; ; ; T ZAM ; ; ; ; ; 7. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésével kapcsolatos bevétel elszámolása Közgazdasági osztályozás szerint T T T ; T Funkcionális osztályozás szerint (Co-modulban 7-es számlára gyűlnek a bevételek és segítségével fordul át 9-es ZPF ; (KTK: 381) (KTK: 310) ZFICO

16 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: szakfeladatra.) Forrásrendezés veszteséggel T T ZPF történő értékesítésnél 8. Bérbevett (használatra átvett) ingatlanon végzett beruházás (A bérleti szerződés szerint a bérbe vevő saját könyveiben tartja nyilván a beruházást, illetve annak aktivált értékét, ha a beruházás aktiválása előző évben megtör.) Közgazdasági osztályozás szerint A beruházás elszámolása áfa nélküli ellenértékének kiegyenlítése ÁFA kiadás kiegyenlítése T T T T ZPF (KTK: 210) Nem levonható ÁFA esetén T T T T ZPF ; (KTK: 210) Levonható ÁFA esetén T T T ZPF ; (KTK: 210) Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) ZFICO ; , Bérbevett (használatba átvett) ingatlanon végzett felújítás (A bérleti szerződés szerint a bérbe vevő saját könyveiben tartja nyilván a beruházást, ill. annak aktivált értékét, ha a beruházás aktiválása az előző évben megtörtént.) Közgazdasági osztályozás szerint A felújítás áfa nélküli ellenértékének kiegyenlítése ÁFA kiadás kiegyenlítése T ; T T T ZPF ; (KTK: 220) 16

17 ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: Nem levonható ÁFA esetén T ; T T T ZPF (KTK: 220) Levonható ÁFA esetén T T T ZPF (KTK: 220) Funkcionális osztályozás szerint (Ü.G.-ban nem könyvelünk) ZFICO ; , ) A könyvelési tételben az alaptevékenységek kiadási előirányzatának könyvelésénél a 7-es számlaosztály 3. pozíciója 1 és további bontásával, a kiadási előirányzat teljesítésének könyvelésénél a 7-es számla osztály 3. pozíciója 2 és további bontásával jelöltük ki. 2.) A teljesítményérték megállapítására vonatkozó szabályokat a számviteli politika rész tartalmazza. 17

18 13. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 131. Gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések, felszerelések között kell kimutatni az Egyetem tevékenységét tartósan szolgáló eszközök aktivált értékét. Ide sorolandók a feladat ellátását biztosító egészségügyi, oktatási, híradástechnikai, környezetvédelmi, kutatási célú, számítás és ügyvitel-technikai stb., gépek, berendezések és felszerelések, valamint a képzőművészeti alkotások. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök között mutatjuk ki azoknak az adatfeldolgozási, ügyvitel-technikai eszközöknek az értékét, amelyek az Egyetem központi irányítási, számviteli és ügyvitel-szervezési feladatait, valamint azok összekapcsolását szolgálják. Ide sorolandók a feladat ellátását biztosító számítástechnikai eszközök, számológépek, írógépek, szövegszerkesztők, adatfeldolgozó gépek és egységei, irodai gépek, ezek alkatrészei és tartozékai is. Ezek az eszközök a 8443, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8476, 8523, 8524, 9009 vámtarifaszámmal rendelkeznek. egyéb gépek, berendezések és felszerelések körébe tartoznak: o a sokszorosítási gépek, berendezések és felszerelések, melyek a 8440, 8442, 8443 számnak megfelelő vámtarifaszám szerinti besorolású eszközök. Ezek között a nyomdai gépek, berendezések, felszerelések (termékcsoportba tartozó eszközök), a fénymásoló gépek, fotómásoló gépek, ormig, stencil és rotaprint sokszorosító eljárásos berendezések, fémlemezes címpréselő és címnyomó gépek mutathatók ki. o a kommunikációs eszközök, azok a híradástechnikai, adatátviteli berendezések, amelyek a Vtsz 8517 szám alatt találhatók. Itt számoljuk el a telefonok, telefaxok, telexek, számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú berendezések, valamint a rádió - televízió berendezések vásárlásának, létesítésének kiadásait. o a bútorok közül azok, amelyek a feladat ellátását egy éven túl szolgálják. A Kereskedelmi Vámtarifa 8303, 8418, 9401, 9402, 9403, 9404 szám alatti részletezése tartalmazza ezeket a termékeket. irodák, tantermek, tárgyalók, előadótermek stb., bútorainak, berendezései tárgyainak beszerzésével, létesítésével, felújításával kapcsolatos kiadások nyilvántartására szolgál. o az egyéb gépek, berendezések és felszerelések, amelyek az eddigi felsorolásban nem szerepeltek, de a feladat ellátását egy éven túl szolgálják. Itt kell kimutatni a feladatellátáshoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, felszereléseket (pl: tűzvédelmi eszközök, központi fűtés hőszolgáltató készülékei, légkondicionáló berendezés stb.). Képzőművészeti alkotás minden olyan eredeti alkotás, pl. festmény, szobor, amely díszítő elemként használható. Hangszerek az Egyetem tevékenységét közvetlenül nem szolgáló, muzeális értéket képviselő hangszerek. Egyéb állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök, az Egyetem számviteli politikájában rögzítettnek megfelelően (antik használati tárgyak, gyűjtemények, dísznövények, szőnyegek, műemléki védettségű épületek stb.). 18

19 19

20 A gépek, berendezések, felszerelések elszámolásával kapcsolatos gazdasági események és főkönyvi számlaösszefüggések: 1. Gépek, berendezések, felszerelések Főkönyvi számláinak nyitása Állományi érték T T ; T T ; T T T Egyenleg áthozat Értékcsökkenés T T T Egyenleg áthozat Értékcsökkenés T T T Egyenleg visszaírása áthozat 2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Abban az esetben, ha az áru előző évben beérkezett, állományba vétele megtörtént Vásárlás, létesítés közgazdasági osztályozás szerint a benyújtott számla áfa nélküli ellenértékének kiegyenlítése Áfa kiadás kiegyenlítése: beszerzési árba beszámítandó Beszerzési árba be nem számítandó T T ; T T T T ; T T T ; T ; T T T T ; T T T ; T T T ; T ZALL; ZPF ZALL; ZPF ZALL; ZPF ; ; T ; ; ; ; ; ; ; ; (KTK: 210) T T ; (KTK: 210) T T ; (KTK: 210)

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013.

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013. SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2013. 1 Tartalom Bevezetés..5 1. Számlaosztály... 6 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 6 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 12 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK... 17 13 GÉPEK,

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere I. A számlaosztályok

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere

Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere 1 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjének 1. sz. melléklete Számlaosztályok meghatározása, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatrendszere Befektetett eszközök

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2013. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása) 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 01-R-C

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben