DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD Kft 25. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról /26. (II. 16.) Ö. h. A Debrecen, Nyíl u. 91. szám alatti és a Kassai út 29/E. fszt. 1. szám alatti ingatlan egyenértéken történő cseréjéről 49 27/26. (II. 16.) Ö. h. A Debrecen, Rákóczi u. 21. fszt. 2. szám alatti üres lakás értékesítésre kijelöléséről 49 28/26. (II. 16.) Ö. h. A Debrecen, Hatvan u. 63. fszt. 6., 8. és 9. szám alatti üres lakások értékesítésre kijelöléséről 491

2 29/26. (II. 16.) Ö. h. A Monti ezredes u. 3. szám alatti ingatlanon lévő 673 m 2 alapterületű pincehelyiség árverés nélkül történő bérbeadásáról a Loki Szurkolók Egyesület részére 492 3/26. (II. 16.) Ö. h. A Zsuzsi Erdei Kisvasút üzemeltetéséről /26. (II. 16.) Ö. h. A Nemzeti Sporthivatal által a Labdarúgás utánpótlásnevelését szolgáló sportlétesítmények építésének, korszerűsítésének és felújításának támogatására kiírt pályázat keretében labdarúgó sportpálya építéséhez pályázat benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról /26. (II. 16.) Ö. h. Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona alapító okiratának módosításáról 33/26. (II. 16.) Ö. h. Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25. évi nemzetközi kapcsolatairól /26. (II. 16.) Ö. h. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 517 KÖZLEMÉNY a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 26. február 16-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatokról 35/26. (II. 16.) Ö. h. Bírósági ülnökök megbízásának megszűnéséről /26. (II. 16.) Ö. h. A 34. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról /26. (II. 16.) Ö. h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 517 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 38/26. (II. 16.) Ö. h. Szándéknyilatkozat színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzési költségeinek biztosításáról 518 KÖZLEMÉNY Közlemény a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 519

3 448 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/26. (II. 16.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi CXLIV. törvény 15. (2) bekezdésének a) pontja, és a 25/1997. (VI. 2.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés a.) pontja alapján 1./ elfogadásra javasolja az A.K.S.D. Kft. taggyűlése számára a társaság 25. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet szerint ezer Ft mérlegfőösszeggel, és ezer Ft adózott eredménnyel, melyből ezer Ft osztalékként kerüljön kifizetésre, valamint ezer Ft mérleg szerinti eredményként kerüljön elszámolásra. 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén az 1./ pont szerinti döntésnek megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A.K.S.D. KFT. 431 Debrecen, István út / Éves beszámoló Keltezés: 26. január 15. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

5

6 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Debrecen, István ut Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 1 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: 26. január 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Debrecen, István ut Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 26 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31 Késztermékek 32 Áruk Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52 Eszközök összesen Keltezés: 26. január 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Debrecen, István ut Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 53 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 7 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: 26. január 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Debrecen, István ut Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 8 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: 26. január 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Debrecen, István ut Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±3+4) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) Sorszám Keltezés: 26. január 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

11 A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Debrecen, István ut Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±2+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: 26. január 15. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

12 A. K. S. D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 431 Debrecen, István út 136. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 25 1

13 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A kiegészítő melléklet szükségessége Az éves mérleg és eredménykimutatás összevont adatai nem adnak minden esetben kellő mélységű információt a társaságunk működése iránt érdeklődőknek, ezért a kiegészítő mellékletben foglaltak segítik tájékozódásukat. A kiegészítő mellékletet felhasználók köre és az igényelt lényegesebb információk: - a vállalkozás tulajdonosai: - a vállalkozás vagyoni helyzete - jövedelemtermelő képessége - osztalékfizetési képesség - a befektetés értéke és annak várható alakulása - lehetséges befektetők: - befektetési döntések megalapozása - a befektetések hozamának és kockázatának megítélése - társaságunk menedzsmentje: - a vállalkozás gazdálkodási színvonala - a vezetői döntések végrehajtásának eredményessége - a jövőbeni döntések megalapozása - hitelezők: - a kintlévőségek biztonsága - a tőke és kamatkövetelések visszafizetésének esélye a hitelintézet működése szempontjából - a társaság üzleti partnerei: - az üzleti kapcsolatok kiegyensúlyozottsága (vevők, szállítók, stb.) - munkavállalók munkahely és jövedelem biztonsága 2. A melléklet készítésének célja A kiegészítő melléklet összeállításának és nyilvánosságra hozatalának az volt a célja, hogy a beszámoló mérlegében és eredmény-kimutatásban megjelenő olyan adatokat, amelyek - nem kellően részletezettek vagy - külön magyarázat nélkül önállóan nem értelmezhetőek, ebben a mellékletben tovább részleteztük illetve szöveges magyarázatot fűztünk hozzá. A mellékletben értékeljük a társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetét, az eszközök összetételét és állományának változását, a fizetőképességünket és likviditási helyzetünket. 3. Általános jellegű kiegészítések 3.1. A társaság bemutatása Társaságunk január 1-én alakult 845. eft. törzstőkével, amelyet a tulajdonosok 1996-ban 545 eft-ra majd 1998-ban 345 eft-ra 2

14 3. Általános jellegű kiegészítések 3.1. A társaság bemutatása Társaságunk január 1-én alakult 845. eft. törzstőkével, amelyet a tulajdonosok 1996-ban 545. eft-ra, majd 1998-ban 345. eft-ra csökkentettek az alakuláskori tulajdonosi részarányok megtartásával. Jegyzett tőke összetétele: ASA + AVE Holding Kft ( 236 Gyál, Kőrösi út 53) DMJV Önkormányzata (425 Debrecen, Piac utca 2) 51% 176. eft. 49% 169. eft eft. A társaság profilja: - Debrecen és környéke hulladékgazdálkodását komplexen ellátó szolgáltató tevékenység, - teljes körű kommunális hulladékgyűjtés, szállítás, deponálás - ipari, intézményi hulladékgyűjtés, szállítás, deponálás - szennyvíziszap komposztálás - hulladékok másodnyersanyagként hasznosítása - Debrecen város közterületeinek ápolása - parkok gondozása, telepítése - közterületek tisztítása, télen, nyáron - Debreceni és Józsai valamint a Bocskaikerti Köztemetőkben temetési és hamvasztási szolgáltatás Debrecen kommunális hulladékának gyűjtése és deponálása a Debrecen város Önkormányzatával kötött 1 éves időtartamú keretszerződés alapján történik 23.január 1-től 212.december 31.-ig. A regionális szemétszállításba bekapcsolódó települések köre folyamatosan bővül. Az elmúlt évben is változott. Partnereink közé tartozik Hajdúszovát (1994-től), Hosszúpályi (1997-től), Derecske (1998-től), Nádudvar (1998-tól), Mikepércs (1998- tól), Ebes (1999-től), Hajdúbagos (1998-tól), Konyár (1999-től), Sáránd (2-től), Monostorpályi (22-től) Tépe (23-tól) Bocskaikert (23.-tól), Álmosd (25-től), Bagamér (25-től), Fülöp (25-től), Hajdúsámson (25-től), Kaba (25-től), Kokad (25-től), Létavértes (25-től), Nagyhegyes (25-től), Nyírábrány (25- től), Nyíracsád (25-től), Nyírmártonfalva (25-től) Új-léta (25-től), Vámospércs (25-től) Ipari és egyéb intézményi partneri körünk folyamatosan változik, 25 évben a szolgáltatást igénybevevő partnerekszáma ről 3215-re változott. Hulladékgazdálkodásunkban bővülést jelent a hulladék papír-, műanyag-, gumi másodnyersanyagkénti hasznosítása, valamint az akkumulátorok átvétele illetve értékesítése. Gyűjtőszigetek 22. évi létesítésével elkezdődött a hulladék szelektív gyűjtése. A szigetek száma ebben az évben is tovább nőtt, létesítésük költségeihez a DMJV Önkormányzata is hozzájárult. Parkfenntartási és közterület tisztántartási tevékenységünk nagysága illetve 3

15 Hulladékgazdálkodásunkban bővülést jelent a hulladék papír-, műanyag-, gumi másodnyersanyagkénti hasznosítása, valamint az akkumulátorok átvétele illetve értékesítése. Gyűjtőszigetek 22. évi létesítésével elkezdődött a hulladék szelektív gyűjtése. A szigetek száma ebben az évben is tovább nőtt, létesítésük költségeihez a DMJV Önkormányzata is hozzájárult. Parkfenntartási és közterület tisztántartási tevékenységünk nagysága illetve árbevétele részben a debreceni önkormányzati megrendelések nagyságától függ. Az egyéb megrendelőktől származó árbevétel is hozzájárult a divízió kapacitásának kihasználásához június 1-től -a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával 1 éves időtartamra kötött szerződés alapján- a Debreceni,és Józsai Köztemetők üzemeltetői és fenntartói vagyunk. A szerződés 24. január 1.-jei kezdődő hatállyal újabb 15 éves időtartamra lett meghosszabbítva. A Bocskaikert településen temetési szolgáltatást és temető fenntartást a helyi önkormányzattal kötött 1 éves szerződés alapján végezzük 24. november 1- től. A temetési,és hamvasztási szolgáltatáson túl a temetőkert zöldfelületének a gondozása és ápolása a feladatunk, továbbá a temetési szolgáltatás végzéséhez szükséges tárgyi eszközök biztosítása, pótlása beruházással. Szervezeti struktúránkra a kettős ügyvezetés, és a divizionális rendszer volt jellemző 25 évben. Tárgyévi likviditásunk folyószámla hitel igénybevételével volt megtartható. Saját tőke állományunk 25 évben eft mérlegszerinti eredénnyel nő. A befektetett eszközállományunk -az elszámolt értékcsökkenési leírástól eltekintveösszességében jelentősen növekedett. Az AKSD Kft honlapja: A beszámoló összeállításáért felelős személy az AKSD Kft alkalmazottja: Szinkulics István gazdasági igazgató (1362) A társaság választott könyvvizsgálója Interauditor Kft 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/a.Személyben felelős Móri Ferencné könyvvizsgáló (3356) 3.2. A társaság számviteli politikája A beszámoló formája A társaság éves mérlegbeszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja A mérleg fordulónapja: 25. december 31. 4

16 A beszámoló formája A társaság éves mérlegbeszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja A mérleg fordulónapja: 25. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 26. január 1. A mérlegbeszámolónak 26. január 15-ig kell elkészülnie úgy, hogy a könyvvizsgálati auditálás is megtörténjen. A mérlegkészítés időpontjának meghatározásánál tekintettel voltunk arra, hogy társaságunk leányvállalatként működik, a külföldi anyavállalatnak konszolidált mérlegkészítési kötelezettsége van, s feléjük információt kell szolgáltatnunk. Mérlegkészítésünk január 1-i időpontja a vevő-szállító partneri kapcsolatunkban is fokozott odafigyelést igényel, ugyanis a partnerek könyvelése ebben az időpontban még nem naprakész, s így a tartozások-követelések egyeztetése, a követeléseink elismertetése nehézkes, némely esetben lehetetlen. E körülményt figyelembe véve, a partnereink évközi fizetési készségét minősítve képeztük meg a határidőn túli kinnlévőségeinkre a tárgyévi értékvesztést A mérleg és eredménykimutatás választott formája Eredménykimutatásunk összköltség-eljárásra épülő A változat, költségeinket elsődlegesen költségnemenként (5-ös szla. osztály), másodlagosan költséghely és költségviselőként (6 és 7 szla. osztályok)könyveljük. A Számviteli Törvény 117 -a( 1). bekezdésében meghatározott mutatóértékeket nem léptük túl, valamint a (2). bekezdése szerint is megbízható, valós összképet mutat az éves beszámolónk, ezért konszolidált éves beszámoló készítésére nem voltunk kötelezettek a részesedési viszonyban lévő leányvállalatainkkal kapcsolatosan. Az AKSD Kft leányvállalata az Energie AG Oberösterreich Felső-Ausztriai szolgáltatási vállalaltnak, amely 25. szeptember 3.-ai fordulónappal társaságunkat konszolidációba bevonta Számviteli politika értékelése Számviteli és bizonylati rend Számviteli és bizonylati rendünket számviteli politika és belső szabályzatok biztosítják. Szabályzataink: - számlarend és számlakeret - értékelési szabályzat - önköltség-számítási szabályzat - bizonylati szabályzat - pénztár szabályzat 5

17 - értékelési szabályzat - önköltség-számítási szabályzat - bizonylati szabályzat - pénztár szabályzat Amortizációs politikánk Az értékcsökkenési leírás módszere a bruttó érték alapján számított lineáris kulcs szerinti költségelszámolás, maradványérték képzéssel. Az 5 ezer Ft. alatti beszerzési értékű, de éven túl elhasználódó tárgyi eszközeinket a használatba vétel időpontjában teljes összegében amortizáljuk. A 1 ezer Ft. beszerzési érték alattiakat két egyenlő részletben amortizáljuk és számoltuk el tárgyévi költségnek. Számítás- és irodatechnikai eszközeinket időarányosan 33%-kal amortizáljuk és számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A Számviteli Törvény 1. sz. melléklete 6. pontjában felsorolt vásárolt gépek bekerülési értékét 3%-os időarányos kulccsal amortizáljuk. A gyors leírást a gépek időelőtti elhasználódása indokolja, valamint az a körülmény, hogy a parkfenntartási tevékenységünket érintően nincs hosszú távú, biztos árbevételt garantáló megrendelésünk, s ezért a költségek lehetőleg azok között az évek között kell, hogy megosztásra kerüljenek, amelyekben még várható árbevétel. A bérbe adott eszközeink elhasználódása előbb következik be, mint saját üzemeltetésben, azért a gépeket 3%-kal, az ingatlanokat 1%-kal amortizáljuk. Mindazon eszközeink miatt, amelyek leírásánál alkalmazott %-os mértékét a társasági adó törvény idevonatkozó előírása nem fogadja el, az értékcsökkenésből eredő különbözettel korrigáljuk a társasági adó alapját. A különbözet kidolgozása a társasági adó számításánál történik. A számviteli politikában eszközcsoportonként határoztuk meg a maradványérték számítás szabályait Eszközök és források értékelése A befektetett eszközeinket - apportként kapottakat a társasági szerződés szerinti értéken, - a vásárlásból származókat a Számviteli Törvény szerinti bekerülési értéken, - az üzemeltetésünkbe adottakat nulla értéken tartjuk nyilván. Forgóeszközeink közül a - készleteket, anyagokat, vásárlás esetén beszerzési áron (hasznos ráfordítással növelt) - saját előállítású növényanyagunkat a következő év érdekében felmerült tényleges költségen -ez évben a november és december hónapok- kerülnek értékelésre. Befektetett eszközeinkről és készleteinkről mennyiségben és értékben 6

18 Forgóeszközeink közül a - készleteket, anyagokat, vásárlás esetén beszerzési áron (hasznos ráfordítással növelt) - saját előállítású növényanyagunkat a következő év érdekében felmerült tényleges költségen -ez évben a november és december hónapok- kerülnek értékelésre. Befektetett eszközeinkről és készleteinkről mennyiségben és értékben folyamatosan analitikus nyilvántartást vezetünk. 25. évben az eszközeink közül mennyiségi felvétellel csak készleteinket leltároztuk. 7

19 Céltartalék képzésünk Céltartalékot a tárgy évben a hulladéklerakó rekultivációjára, utógondozására képeztünk. A jövőbeni költség fedezete 23-ig passzív időbeli elhatárolásként, 24-től céltartalékként jelenik meg az AKSD Kft mérlegében Időbeli elhatárolások A Számviteli Törvény előírása alapján minden olyan költség és bevétel, amely 25 évet érinti, időbeli elhatárolásként jelenik meg az eszköz, és forrás oldalon Szokásos üzletmenet és a rendkívüli események minősítő szempontjai Tárgyévben rendkívülinek minősíthető gazdasági esemény a Környezetvédelmi Alaptól kapott vissza nem térítendő támogatás teljes feloldása volt. I. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.1. Eszközök Immateriális és tárgyi eszközök állományának valamint az értékcsökkenési leírás állományának változása (eft-ban) Immateriális javak állományának változása 8

20 I. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.1. Eszközök Immateriális és tárgyi eszközök állományának valamint az értékcsökkenési leírás állományának változása (eft-ban) Immateriális javak állományának változása Megnevezés Összesen Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés +Egyéb növekedés Értékesítés -Selejtezés -Egyéb csökkenés Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Terv szerinti écs +Terven felüli écs +Egyéb értékcsökkenés -Értékesítés miatti écs -Egyéb csökkenés miatti écs Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Ingatlanok állományának változása Megnevezés Nyitó bruttó Tárgyévi beszerzés +Egyéb növekedés -Értékesítés -Selejtezés -Egyéb csökkenés Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Terv szerinti écs +Terven felüli écs +Előző évi écs -Értékesítés miatti écs -Selejtezés miatti écs Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Összesen

21 Gépek, berendezések állományának változása Megnevezés Összesen 1 Nyitó bruttó Tárgyévi beszerzés 3 +Egyéb növekedés 4 -Értékesítés 5 -Selejtezés 6 -Egyéb csökkenés 7 Bruttó érték Halmozott écs Terv szerinti écs 1 +Terven felüli écs 11 +Egyösszegű écs 12 -Értékesítés miatti écs 13 -Selejtezés miatti écs 14 Halmozott écs Nettó érték Járművek, termelő berendezések állományváltozása Megnevezés Összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés 3 +Egyéb növekedés 4 -Értékesítés 5 -Selejtezés 6 -Egyéb csökkenés 7 Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Terv szerinti écs 1 +Terven felüli écs 11 +Egyösszegű écs 12 -Értékesítés miatti écs 13 -Selejtezés miatti écs 14 Halmozott értékcsökkenés Nettó érték

22 Egyéb berendezések állományváltozása Megnevezés Nyitó bruttó Tárgyévi beszerzés 3 +Egyéb növekedés 4 -Értékesítés 5 -Selejtezés 6 -Egyéb csökkenés 7 Bruttó érték Halmozott écs Terv szerinti écs 1 +Egyéb écs 11 +Egyösszegű écs 12 -Értékesítés miatti écs 13 -Selejtezés miatti écs 14 Halmozott écs Nettó érték Összesen Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök állományváltozása Megnevezés Összesen 1 Nyitó bruttó érték Tárgyévi beszerzés 3 +Egyéb növekedés 4 -Értékesítés 5 -Selejtezés 6 -Egyéb csökkenés 7 Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Terv szerinti écs 1 +Terven felüli écs 11 +Egyösszegű écs 12 -Értékesítés miatti écs 13 -Selejtezés miatti écs 14 Halmozott értékcsökkenés Nettó érték

23 Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök állományváltozása Megnevezés Összesen 1 Nyitó bruttó érték Beszerzés 3 +Egyéb növekedés 4 -Értékesítés 5 -Selejtezés 6 -Egyéb csökkenés 7 Bruttó érték Halmozott écs Terv szerinti écs 1 +Terven felüli écs 11 +Egyösszegű écs 12 -Értékesítés miatti écs 13 -Selejtezés miatti écs 14 Halmozott écs Nettó érték Tárgyi eszközeink nettó értéken számított állománya előző évhez képest nőtt, mert az elszámolt éves értékcsökkenés összege alacsonyabb volt, mint az új beszerzések illetve aktiválások értéke. Beruházások állományának változása (eft-ban) Megnevezés évi nyitó állomány évi beszerzés évi aktiválás 4 25 évi záró állomány Összeg

24 A beruházások záró állománya (eft-ban) Fők. szám Megnevezés Összeg 151 Befejezetlen beruházás Depó Seprőgépfelépitmény ULB konténerek 38 Fejlesztési rendszer fea. 4 5 Rendszerjavaslat 1 65 Hulladéktároló edények Gps mobil 138 Gps mobil 35 Sárga szelektiv tároló 17 Kétkaros konténer száll. Jármü Válogatóhoz biogáz ellátó 81 Válogatóhoz biogáz ellátó 1 5 Gázkazán 598 Komposztáló terv kész. 3 Térkép 15 Billenőkosaras hull.gyüjtő 589 Hanomag Hamuszóró kegyhely terv. 9 Temető bővités tervezés 1 Beléptető rendszer fejlesztés 35 Összesen Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök állományából a részesedések összege nem változott, társaságunk 49 %-os részesedéssel rendelkezik Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-ben. A befektetéssel érintett vállalkozásainkból várhatóan a Sárréti Kft. nyereséggel, a Collect Hungária Kht. pedig minimális nyereséggel zárja a 25 évet. A Bihari Kft 25-ben nem végzett bevételszerző tevékenységét, bevétele az AKSD Kft-nek kölcsön adott szabad pénzeszközei után kapott kamatból származott, az üzleti évet nyereséggel zárja. A társaság részesedései (eft-ban): Bihari Kft Sárréti Kft Collect Hungária Kht Összesen ,% 2 66,7% ,4% eft 13

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben