Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet"

Átírás

1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Hatályos: április 1. 1

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (intézményegységeivel 1 együtt továbbiakban: Elszámolóház), valamint a hozzárendelt költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) felesleges vagyontárgyainak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályokat, előírásokat és módszereket foglalja magában. A szabályzat elkészítésének célja, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget téve, az Elszámolóház, valamint a hozzárendelt intézmények, Társulások és azok intézményei sajátosságaihoz, adottságaihoz, körülményeihez igazodva meghatározza azokat a szabályokat, módszereket, előírásokat, amelyekkel a felesleges vagyontárgyak hasznosítása és selejtezése szabályos, megfelelően szervezett és ellenőrizhető és egyúttal a tulajdon védelme is biztosított legyen. A Felesleges Vagyontárgyak Hasznosítási és Selejtezési Szabályzata kialakításánál figyelembe vett jogszabályok évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Számv. tv.) évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.) 2012 évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) a évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról ( a továbbiakban: Nvtv.) 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban: Áhsz.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól (a továbbiakban: vagyonrendelet). 1. A felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatának elkészítéséért, tartalmáért, módosításáért felelős személyek A számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, az elkészítésért és az elkészült számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért az Elszámolóház igazgatója felelős. A felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzat tervezetének elkészítéséért, tartalmáért, a változtatásra vonatkozó javaslattételért, aktualizálásáért az Elszámolóház gazdasági vezetője, jóváhagyásáért az Elszámolóház igazgatója a felelős. 1 tartalmazza Az intézményegységeket a felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatának 13. sz. melléklete 2

3 változás következik be, amely a változtatást szükségessé teszi. A módosítást a módosítási igény felmerülésekor azonnali hatállyal, de legalább a jogszabályban előírt határidőben kell végrehajtani. A Szabályzat módosítására akkor van szükség, ha azt a Számv. tv. és az Áhsz. előírásai indokolják, vagy ha a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben 2. A felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata célja és hatálya Az Elszámolóház, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv számviteli politikájában, úgy rendelkezett, hogy, hogy annak rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatok hatályát kiterjeszti és kötelező érvényűvé teszi a hozzárendelt költségvetési szervek részére. Az Elszámolóház felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatának hatálya kiterjed és kötelező az intézményegységek és a hozzárendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekre, Társulásokra, illetve intézményeire (továbbiakban Intézmények) is. A felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) az Intézmények keretszabályzatként kell, hogy alkalmazzák, a keretszabályok előírásain belül, azzal összhangban az intézményi sajátosságoknak megfelelően külön a szabályzat kézhezvételét követő 30 napon belül - kialakítják az adott Intézmény felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó részletesebb előírásokat, úgy, hogy az Elszámolóház szabályzataiban foglalt előírásoktól eltérő, ellentétes rendelkezést az intézményre vonatkozóan nem tartalmazhat. Az intézmények A felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatának elkészítéséért, jóváhagyásáért az intézményvezetője a felelős, azzal, hogy az intézmény saját szabályzata elválaszthatatlan részét képezi az Elszámolóház szabályzatának. Fentiek betartását az Elszámolóház ellenőrzi. A szabályzat célja: A hatékonyság javítása érdekében a rendeltetésszerűen nem használható eszközök, valamint a felesleges eszközök feltárása, illetve ezen eszközök használatból történő kivonása, hasznosítása és selejtezése. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: Az Elszámolóház, intézményegységek és az intézmények tulajdonában, kezelésében lévő minden olyan eszközre és készletre, melyekről a számlarendben foglaltak szerint mennyiségi és értékbeli, vagy csak mennyiségi nyilvántartást kell vezetni értékhatárra való tekintet nélkül, ideértve a PMJV Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) között megkötött Használati szerződés (továbbiakban Használati szerződés) alapján a KLIK részére használatra átadott vagyonelemet is. A szabályzat hatálya nem terjedhet ki a következőkre: az idegen és ideiglenesen átvett vagyontárgyakra, valamint az építménynek nem minősülő ingatlanok (telkek) hasznosítására, 3

4 az ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére, hatósági engedély vagy kötelezvény alapján üzemben, illetve készenlétben tartott (pl.: tűzoltó) berendezésekre, a könyvtárak állományába tartozó könyvekre, folyóiratokra, egyéb információhordozókra. 3. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések Rendeltetésszerű használat: a műszaki és jogszabályi előírásoknak megfelelő használat. Használati idő: az időtartam, amíg a termék rendeltetésszerűen használható. 0-ra leírt eszköz fogalma: olyan eszköz, melynek a nettó értéke nulla. Feleslegessé vált vagyontárgyak: A szabályozás alkalmazása szempontjából felesleges vagyontárgyaknak kell tekinteni mindazokat az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és készleteket, amelyek az Elszámolóház, az intézmények tevékenységéhez, működéséhez már nem szükségesek, a vagyontárgyak eredeti rendeltetésének már nem felelnek meg, a feladatcsökkenés, átszervezés, megszűnés, vagy egyéb más ok miatt feleslegessé váltak, a Használati szerződés alapján a KLIK ilyen jogcímen az Önkormányzatnak visszaadott. Feleslegesnek tekinthető: a) az az immateriális jószág, tárgyi eszköz, amely: műszakilag, technológiai szempontból vagy erkölcsileg elavult és rendeltetésszerűen nem üzemeltethető, korszerűbb, nagyobb teljesítményű eszközzel kiváltásra kerül, meghibásodás, fizikai elhasználódás miatt nem üzemeltethető, a javítás, felújítás gazdaságtalan vagy megoldhatatlan. b) az a készlet, amely: elhasználódott, kijavítása nem gazdaságos, illetve nem lehetséges, korszerűtlen, az érvényben lévő szabványoktól eltérő, minőségileg nem megfelelő, hibás, sérült, használható, de nincs rá szükség, egy éve nem mozgó és előreláthatóan a következő évben is stagnálni fog, (immobil). Nem szabad feleslegesnek tekinteni a tartalékként tárolt tárgyi eszközöket, készleteket, tűzvédelmi készleteket, felszereléseket. A tűz- és munkavédelmi készletek feleslegessé minősítése az illetékes tűz- és munkavédelmi felelős hatáskörébe tartozik, aki felelős a selejtezésért, s arról külön intézkedik. Tartalékként csak üzemképes, minőségileg megfelelő eszköz illetve készlet tartható. A meghibásodott vagyontárgyakat javítás nélkül tartalékként raktáron tartani, vagy eredeti helyén tartalékként üzemképtelen állapotban tárolni nem szabad. 4

5 Hasznosítás: a felesleges vagyontárgyak (gépek, felszerelések, járművek, készletek) közül azok, amelyek eredeti formájukban a szabványoknak, műszaki és jogszabályi követelményeknek megfelelően rendeltetésszerűen használhatóak, hasznosíthatók. A hasznosítás módja lehet: értékesítés más gazdálkodó szerv részére, értékesítés magánszemély részére, bérbe adás. Selejtezés: azon felesleges vagyontárgyak selejtezhetők, amelyek rendeltetésszerűen használhatóak, de hasznosításuk a fent módokon nem valósult meg; illetve azok, amelyek nem felelnek meg a szabványoknak, a jogszabályi, műszaki előírásoknak, vagy megrongálódtak, meghibásodtak, és javításuk gazdaságtalan és megoldhatatlan. Selejtezési Bizottság: a felesleges vagyontárgyak hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos feladatokat látja el. II. RÉSZLETES FELADATOK A befektetett eszközökkel, készletekkel való célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében kötelezető folyamatosan gondoskodni a feladatok ellátása szempontjából feleslegessé vált befektetett eszközök, készletek feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről. Rendszeresen vizsgálni kell, hogy a kezelésben, használatban lévő vagyontárgyak közül a működés és gazdálkodás szempontjából melyek feleslegesek. Minden esetben törekedni kell a felesleges vagyontárgyak hasznosítására. A selejtezési eljárásra kijelölt eszközök elkülönített tárolásáról, megjelöléséről gondoskodni kell, megakadályozva ezzel a felcserélődés lehetőségét. A felesleges befektetett eszközök, készletek feltárását, hasznosítását, vagy selejtezését úgy kell elvégezni, hogy: a vagyontárgyak felhasználása az intézmény érdeke és vagyonvédelme számára a lehető legelőnyösebb módon történjék, az eszközök állagának, ill. felhasználhatóságának további romlása, vagy esetleges teljes elértéktelenedése elkerülhető legyen, a hasznosítás érdekében minden ésszerű intézkedést meg kell tenni, a feleslegessé vált vagyontárgyak ne kössenek le indokolatlanul pénzügyi forrásokat és raktárkapacitást, ne okozzanak költségeket, az értékesítés során bevétel keletkezzék. 5

6 1. Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása, bejelentése, engedélyezés A felesleges vagyontárgyak (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) feltárása Az Elszámolóház tekintetében (intézményegységek nélkül) a felesleges eszközök és készletek folyamatos feltárása, illetve a gazdasági vezető részére történő bejelentése a Intézményműködtetési osztályvezető, illetve az általa kijelölt műszaki munkatárs feladata. Az Elszámolóház intézményegységeinek tekintetében a technikai dolgozók által használt (KLIK részére használatra át nem adott eszközök esetében ) eszközök esetében a felesleges eszközök és készletek folyamatos feltárása, illetve az Elszámolóház kincstárnoka részére történő bejelentése az intézményegységekben az Elszámolóház kincstárnoka által kijelölt személy(ek) feladata. A Használati szerződés alapján a KLIK használatára átadott vagyonnal kapcsolatban a selejtezési igény javaslatát a KLIK köteles jegyzékbe foglalni és azt legkésőbb minden év augusztus 31. napig az Elszámolóház részére megküldeni. A jegyzéknek a következőt kell tartalmaznia: sorszám, nyilvántartási szám, az eszköz tárolási helye, az eszköz megnevezése, mennyiségi egysége, mennyisége, selejtezés oka, a használatból való kivonás időpontja, jegyzék készítésének időpontja, a jegyzék összeállításáért felelős aláírása. A selejtezési jegyzék megküldésre kerül a kézhezvételt követően haladéktalanul a KLIK igazgatójának részére a tárgyi eszköz nyilvántartó által előzetes jóváhagyás céljából. A selejtezés lefolytatása és dokumentálása az Elszámolóház feladata. A selejtezést és dokumentálását a Szabályzatban foglalt eljárás renddel egyezően kell végrehajtani. Az intézmények esetében a felesleges eszközök és készletek folyamatos feltárása és az intézmény(egység) vezetője részére történő bejelentése az intézmény erre kijelölt dolgozójának a feladata. A feleslegesnek, vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak ítélt eszközökre a javaslatokat legkésőbb a leltározás megkezdése előtt, minden év augusztus 31 napjáig meg kell tenni. Feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezése Az alábbi személyek tehetnek javaslatot, arra, hogy az eszközök feleslegesnek, vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak minősüljenek (továbbiakban: selejtezés kezdeményezésére jogosultak): az Elszámolóház tekintetében (intézményegységek nélkül) a Intézményműködtetési Osztályvezető,vagy az általa megjelölt személy, az Elszámolóház intézményegységei tekintetében az Elszámolóház kincstárnoka, valamint az általa kijelölt személyek, mint pl: raktári dolgozó, tűzés munkavédelmi felelelős, személyes használatrakiadot ) az intézmények tekintetében az intézmény(egység) vezetője, 6

7 A feleslegessé válás okánál a külön kódjegyzékben meghatározott fogalmakat vagy kódszámokat kell beírni. A kódjegyzéket az 1. számú melléklet tartalmaz. A javaslatot jegyzékbe (3/A. és 3/B. számú melléklet) kell foglalni, melynek legalább a következőket kell tartalmaznia: az eszköz megnevezése, leltári szám, gyári szám, nyilvántartási száma, mennyiségi egysége, mennyisége, a feleslegessé válás oka, a használatból való kivonás időpontja, a hasznosítás módjára vonatkozó javaslat, a jegyzék készítésének időpontja, a javaslatot tevő személy aláírása. A hasznosítás módjánál értékesítés vagy selejtezés megjelölést kell alkalmazni. Az Elszámolóház gazdasági vezetője, vagy az általa kijelölt személy, az intézményegységek tekintetében az Elszámolóház kincstárnoka, által összesített javaslati jegyzéket az Elszámolóház és intézményegységei tekintetében az Intézményműködtetési Osztályvezető vagy az általa meghatározott műszaki munkatárs felülvizsgálja, és egyetértés esetén aláírásával hitelesíti. Az intézmények esetében a javaslati jegyzékek összesítésére kijelölt személy által összesített javaslati jegyzéket az intézményvezető által meghatározott személy felülvizsgálja, és egyetértés esetén aláírásával hitelesíti. A felülvizsgálat során a következőket kell elvégezni: ellenőrizni, hogy a feleslegessé válás oka megfelel-e a valóságnak, ha szükséges (olyan vagyontárgyak esetében, amikor a feleslegessé válás megállapítása szakértelmet igényel) szakértő elsősorban belső intézményi körben megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárstól, csak indokolt és jóváhagyott esetben külső szakértő véleményt (írásos feljegyzést) szerez be a feleslegessé válás okának egyértelmű megállapítása érdekében, gondoskodik az eszközök nyilvántartási árának megállapításáról, és annak a jegyzéken történő feltűntetéséről, értékesítés esetén az eladási ár megállapításáról (A felesleges vagyontárgyak eladási árát az adott időpontban rendelkezésre álló legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell megállapítani.), javaslatokat tenni a hasznosítás módjára. A hasznosítást, illetve a selejtezést a Selejtezési Bizottság javaslata alapján az intézményvezető (Elszámolóház intézményegységei tekintetében is az igazgató) engedélyezi, aláírásával hitelesíti. A Hasznosítási és selejtezési kérelmet záradékkal kell ellátni az alábbiak szerint: A. iktatószámú Hasznosításra, selejtezésre javasolt immateriális javak, tárgyi eszközök jegyzékében szereplő sorszám alatti tételek hasznosítási/ selejtezési eljárását engedélyezem a Selejtezési Bizottság egyetértésével. 7

8 A. iktatószámú Hasznosításra, selejtezésre javasolt készletek jegyzékében szereplő sorszám alatti tételek hasznosítási / selejtezési eljárását engedélyezem a Selejtezési Bizottság egyetértésével. Az eljárás lefolytatásáig, annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak ne legyenek felcserélhetőek a többi vagyontárgyakkal, a Selejtezési Bizottság elnöke gondoskodik azok megjelöléséről, elkülönített tárolásáról és állaguk megóvásáról. Az eszközök hasznosítását, illetve selejtezését a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani, az engedélyezést követő 15 munkanapon belül. A hasznosítással kapcsolatban számviteli bizonylatot, számlát az Áfa tv. rendelkezéseinek megfelelően kell kiállítani. Kezdeményezés módja és ideje Amennyiben a felesleges vagyontárgyak hasznosítása eredménytelen, kezdeményezni kell a selejtezést a Záradékkal ellátott jegyzékek alapján. A Záradékkal ellátott jegyzéket az Elszámolóház (intézményegységei is) gazdasági vezetőjének, vagy az általa kijelölt személynek, illetve az intézmények esetében az erre kijelölt dolgozója részére kell megküldeni. Leltározással egyidejűleg, illetve a leltározási időszak alatt selejtezés nem folytatható. Ennek betartatásáért az Elszámolóház tekintetében a gazdasági vezető, intézményegységek tekintetében az Elszámolóház kincstárnoka, az intézmények esetében az intézmény vezetője a felelős. 2. A felesleges vagyontárgyak hasznosítása A felesleges vagyontárgyak hasznosítása során, a vagyonrendeletben foglalt eljárásrendnek megfelelően kell eljárni. 1. Gazdálkodó szervek részére térítés ellenében történő átadás 1/ értékhatár feletti vagyontárgyak értékesítése A helyi önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott értékhatár feletti vagyont elidegeníteni, a használat, illetve hasznosítás jogát átengedni a vagyonrendeletben meghatározott versenyeztetési eljárás útján lehet. 2./ értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése Az értékhatár alatti vagyontárgyak gazdálkodó szervezet részére történő értékesítéséről az Elszámolóház és intézményegységeinek esetében a Intézményműködtetési Osztályvezető javaslatára az Elszámolóház igazgatója dönt. Az értékhatár alatti vagyontárgyak gazdálkodó szervezet részére történő értékesítéséről az intézmények esetében az erre kijelölt személy javaslatára az intézmény vezetője dönt. Az értékesítés esetében legalább három gazdálkodó 8

9 szervezetet köteles az Intézményműködtetési Osztályvezetője felkeresni és az értékesítést a legmagasabb árajánlatot tevő részére lehet végrehajtani. A három árajánlat kéréstől igazgatói engedéllyel lehet eltérni. 2. Magánszemélyek részére térítés ellenében történő átadás Az azonos típusú eszközök esetében az Ft-ot meghaladó egyedi értékű vagyontárgyak magánszemélyek részére történő értékesítés előtt azt meg kell hirdetni. A hirdetménynek a következőket kell tartalmaznia: az értékesítésre szánt termék megnevezését; a termék elhasználódási szintjére utaló jellemzőket; eladási árat (annak ÁFA tartalmát); az értékesítés helyét; az értékesítés időpontját. A hirdetményt a helyben szokásos módon kell közzétenni. Nem kötelező a meghirdetés, ha az értékesíteni kívánt befektetett eszköz egy darabjának vagy nem darabáru esetében az eladni kívánt mennyiség összességének eladási irányára nem éri el a Ft-ot. A felesleges vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatban az intézmény sajátmunkatársainak részére a belső levelező rendszeren értesítést kell közzétenni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az értékesítés részletes eljárási szabályait és az eljárás során készítendő dokumentumokat. A meghirdetett vagyontárgyak magánszemélyek részére csak a hirdetést követő 5. nap után értékesíthetők. Az intézmények munkatársai a felesleges vagyontárgyak értékesítése tekintetében magánszemélynek minősülnek és az értékesítésnél a szociálisan rászorulók, nehéz körülmények között élők, nagycsaládosok, mozgásukban korlátozottak előnyben részesíthetők. Magánszemélynek történő értékesítés esetén egyenlő ajánlattétel esetén az intézmény dolgozója élvez előnyt. Magánszemély részére értékesített, befektetett eszközt csak a pénzügyi teljesítés után lehet átadni. A felesleges vagyontárgy munkatárs részére történő értékesítése esetén gondoskodni kell arról, hogy az értékesített vagyontárgyat a megvásárló azonnal elszállítsa. A leltározási körzetfelelős biztosítja jelöléssel, vagy más módon, hogy az értékesített vagyontárgy a rendszerbe ne kerülhessen vissza. 9

10 3. Az ellenérték megállapítása Az eladási árat az Elszámolóháznál (intézményegységek tekintetében is) a gazdasági vezető javaslata alapján, az intézményeknél az erre kijelölt gazdasági dolgozó javaslata alapján az intézmény vezetője állapítja meg. A felesleges és selejtezett vagyontárgyak (tartozékok, hulladék) eladási árát az adott időpontban rendelkezésre álló legmegbízhatóbb adatokra támaszkodva kell meghatározni. Amennyiben az eladási ár meghatározásához megbízható adatok nem állnak rendelkezésre, illetve az adatok beszerzése körülményes, az eladási árat az eszközök beszerzési éve alapján, a következők szerint kell meghatározni: ha a beszerzés 5 évnél régebbi, akkor a beszerzési árának az 5 %-a, ha a beszerzés 5 éven belüli, akkor a beszerzési ár csökkentve a beszerzéstől eltelt évek száma és a beszerzési érték 20%-nak szorzatával. Amennyiben a vagyontárgy a nyilvántartott értéken vagy a megállapított áron nem értékesíthető, az intézmény vezetője feljegyzésben kezdeményezheti a nyilvántartott érték alatt történő értékesítést. 4. Az értékesített, eszköz, készlet dokumentálása Minden értékesített termékről számlát vagy számlával egy tekintet alá eső okiratot kell kiállítani az Áfa tv. előírásainak megfelelően. A vagyontárgyak értékesítése során a fizetés banki átutalással, vagy készpénzzel az engedélyezést követő 15 napon belül történhet. Magánszemélyek részére történő értékesítés esetén kizárólag készpénzben történő fizetés lehetséges. Az értékesítés megtörténtét követően a változást (eszközcsökkentés) át kell vezetni az erre a feladatra kijelölt személynek az analitikus nyilvántartáson, valamint a főkönyvi könyvelés értékesítéssel érintett főkönyvi számláján. 5. Egyes vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó külön rendelkezések 1. Irodagépek és számítástechnikai eszközök selejtezése A sokszorosítógépek (fénymásolók stb.) hasznosítása, selejtezése esetén az értékesítést a szerződéses partnernél, szakvállalatnál kell megkísérelni. A selejtezés szakvélemény alapján történhet. A felesleges irodai eszközök, számítástechnikai eszközök, valamint tartozékaik értékesítése, amennyiben a szerződéses partnernél, szakvállalatnál nem lehetséges, úgy történhet magánszemély(ek) felé. Selejtezés végrehajtására írásos szakvélemény alapján kerülhet sor. 10

11 Amennyiben a vevő valamely alkatrészre, tartozékra nem tart igényt, az eladó ezek értékesítését külön is köteles megkísérelni. Ha az értékesítési kísérlet nem jár eredménnyel, azok kiselejtezhetők. Az adatvédelemről minden esetben gondoskodni kell. Az értékesítés, selejtezés előtt meg kell győződni arról, hogy a gép memóriájából az adatokat törölték e. A számítástechnikai eszközök selejtezése esetén az alkatrész és tartozék készleteket ugyancsak fel kell ajánlani megvételre, sikertelen felajánlás esetén az alkatrészek és tartozékok selejtezhetők. 2. Gépjárművek Az értékesítésre szánt gépjárművet az adott típus forgalmazásával foglalkozó, két egymástól független márkakereskedéssel kell felértékeltetni. 3. Műemlékek védelme A hasznosítást, illetve a selejtezést végzők az eljárás megindítása előtt kötelesek megvizsgálni, hogy a befektetett eszköz nem minősül-e műemléknek, vagy műszaki emléknek. Ha olyan befektetett eszközt minősítenek feleslegesnek, amelynek művelődéstörténeti értéke van, úgy az ezekre vonatkozó rendeletek, utasítások előírásai szerint kell eljárni. 4. Veszélyes hulladéknak minősülő eszközök Környezetvédelmi vagy közegészségügyi érdekből, külön jogszabályok előírásai alapján a keletkező egyes speciális veszélyes hulladékot a speciális gyűjtőhelyre kell szállítani. Ilyen a lejárt szavatosságú gyógyszer, elem, gépkocsi akkumulátor, festékpatron. Elektromos berendezéseket (számítógép, hűtő stb) hulladékgyűjtő udvarba kell szállítani, melyet az Elszámolóház és intézményegységei tekintetében az Intézményműködtetési Osztály szervez. A veszélyes anyagnak, hulladéknak minősülő eszközök, alkatrészek értékesítését, ártalmatlanítását az e jogosítványokkal felruházott szervezet útján kell elvégezni. 6. Befektetett eszközök részleges hasznosítása és selejtezése Ha a használaton kívüli befektetett eszközöknek csak meghatározott része hasznosítható, és ha ez a rész különállóan is befektetett eszközként kezelhető, az alábbiak szerint kell eljárni: a) Meg kell állapítani, hogy a használaton kívüli befektetett eszköz aktivált bruttó értékének hány százalékát teszi ki az aktiválás időpontjában a hasznosítható befektetett eszközrész értéke. Ennek arányában kell kiszámítani a hasznosítható befektetett eszközrészre eső könyvszerinti bruttó értéket, értékcsökkenést és a nettó értéket. A használaton kívüli tárgyi eszköz használhatatlan visszamaradó / selejtezendő / részének bruttó és nettó értékét úgy kell megállapítani, hogy az 11

12 eredeti használaton kívüli tárgyi eszköz bruttó és nettó értékéből levonásra kerüljön a használható befektetett eszközrész előbbiek szerint megállapított bruttó és nettó értéke. b) Ha a rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból az a) pontban említett értékarány megállapítása nem lehetséges, ez esetben a mindenkori árak alapján kell az értékarányokat kialakítani. c) Az értékek kiszámítása után a befektetett eszköz nyilvántartási lapot a szerv állományában maradó befektetett eszköz nyilvántartási lapjával együtt kell megőrizni. A hasznosíthatatlan befektetett eszközrész selejtezését az általános előírások szerint kell végrehajtani és elszámolni. A működéshez már nem szükséges, valamint a kiselejtezett vagyont ingyenesen átruházni csak a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. -ban foglaltak, valamint PMJV Közgyűlésének11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet előírásai szerint lehet. A térítés nélküli átadást, mint állománycsökkenést az analitikus és a főkönyvi könyvelésben is az átadást követő két munkanapon belül rögzíteni kell. III. SELEJTEZÉS, MEGSEMMISÍTÉS A vagyontárgyak selejtezését jelen szabályzatban kijelölt Selejtezési Bizottság által szabályszerűen lefolytatott selejtezési eljárás során kell végrehajtani. A feleslegessé vált és értékesítésre nem került vagyontárgyakat - legkésőbb - a tárgyév szeptember 30. napig selejtezni kell, a megjelölt időpont a selejtezés lezárásának végső határideje. Az operatív selejtezési feladatok lebonyolítását a Selejtezési Bizottság végzi (4. sz. melléklet). 1. Selejtezési Bizottság A Selejtezési Bizottság tagjait írásban kell megbízni. A Selejtezési Bizottság elnöke és tagjai az Elszámolóház tekintetében az igazgató, az intézményegységei tekintetében az Elszámolóház intézményegységeiben illetékes kincstárnokának javaslatára az igazgató, az intézmények tekintetében az intézményvezető, írásos megbízása alapján tevékenykednek (5 és 6. sz. melléklet). A Selejtezési Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles selejtezés alá vonni a feltárt nem javítható, vagy nem hasznosítható eszközöket. A Selejtezési Bizottság a felesleges (és nem hasznosítható) vagyontárgyak selejtezését az intézményvezető által záradékolt, és az Elszámolóház (intézményegységek nélkül) tekintetében a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy, az Elszámolóház intézményegységei tekintetében az Elszámolóház 12

13 intézményegységeiben illetékes kincstárnok, az intézmények esetében az erre kijelölt személy által összegyűjtött és a Selejtezési Bizottság elnökének átadott jegyzékek alapján köteles elvégezni. A bizottság legalább 3 tagból áll. A tagokat úgy kell kijelölni, hogy a selejtezési munkában nem vehetnek részt az eszköznyilvántartások vezetésével megbízott dolgozók, illetve az eszköz használatáért felelős dolgozók. A Selejtezési Bizottság vezetője és tagjainak tartós távolléte esetére helyettesítésről a megbízónak kell gondoskodnia. A Selejtezési Bizottság megbízatása, az azzal járó jogok és kötelezettségek teljesítése a megbízás visszavonásáig tart. A Selejtezési Bizottság minden tagját, ügyintézőjét az Mt., és a Kjt. előírásai szerinti anyagi és fegyelmi felelősség terheli. A Selejtezési Bizottság elnöke felelős a selejtezési munka megszervezéséért és végrehajtásáért. A Selejtezési Bizottság feladatai általánosságban a következők: selejtezés előkészítése, hasznosítási, selejtezési eljárás lefolytatása, ellenőrzés, dokumentálás, intézkedésre javaslattételi jog (pl. értékesítésre, megsemmisítésre) A feladatokat a Selejtezési Bizottság vezetője a tagok között megoszthatja. A selejtezési eljáráson (jegyzőkönyv felvétele, stb.) a Selejtezési Bizottság vezetője és tagjai közül legalább 2 fő ide értve az érintett területről a Selejtezési Bizottságba jelöltet is köteles részt venni, és a jegyzőkönyvet aláírni. A Selejtezési Bizottság elnöke indokolt esetben a hasznosítási, illetve a selejtezési eljáráshoz belső v. külső szakértő kirendelését is kérheti. A szakértő nem tagja a bizottságnak, ezért önálló jelentést kell készítenie, a Selejtezési Bizottság jegyzőkönyvét nem kell aláírnia. Szakértő alkalmazása esetén, amennyiben a Selejtezési Bizottság elnöke nem ért egyet a szakértői megállapítással, lehetősége van más szakértő igénybevételére. A szakértők egyeztetett véleményét a bizottságnak el kell fogadnia. 2. Selejtezési eljárás lefolytatása A vagyontárgyak selejtezését jelen szabályzatban kijelölt Selejtezési Bizottság által szabályszerűen lefolytatott selejtezési eljárás során kell végrehajtani. A selejtezés a selejtezésre engedélyezett záradékkal ellátott jegyzék alapján kezdődhet meg. A Selejtezési Bizottság az összeállított jegyzékek alapján a selejtezést megelőzően köteles megvizsgálni, hogy: a még használható vagyontárgyak hasznosításával kapcsolatos szükséges és lehetséges intézkedések megtörténtek-e, 13

14 a selejtezésre előkészített vagyontárgyak köre és mennyisége megegyezik-e a jegyzékben szereplő adatokkal. A selejtezési eljárás előkészítése során az alábbi főbb szempontok szerint kell eljárni: vizsgálni kell, hogy a selejtezésre kerülő vagyontárgyak hasznosításával kapcsolatban az illetékes szervezeti egység e szabályzatban foglaltak szerint járt-e el, rendelkezésre állnak-e az ezt bizonyítandó iratok, meg kell vizsgálni a vagyontárgyak selejtté válásának okait és fel kell tárni, ha az mulasztásra vezethető vissza (pl.: szakszerűtlen üzemeltetés, tartozék, illetve alkatrészhiány, rendeltetésszerű célra alkalmatlan befektetett eszközök aktiválása stb.), fel kell mérni, hogy a selejtezésre kerülő vagyontárgyak milyen tartozékok, tartalék alkatrészek, vagy forgóeszközök tartoznak és gondoskodni kell ezek hasznosításáról, ennek hiányában pedig selejtezésükről, jegyzéket kell készíteni az eszközöknek azon alkatrészeiről, amelyeket a szervezeti egység visszatartani kíván, tételesen egyeztetni kell a selejtezésre kerülő vagyontárgyakat a számviteli nyilvántartásokkal és gondoskodni kell a leltári számok, valamint a gyári számok feltüntetéséről. Selejtezés alá vonni csak meglévő, a helyszínen megtekinthető vagyontárgyat lehet. A Selejtezési Bizottság hiányos / pl. tartozék, alkatrész, vagy más okból hiányos / vagyontárgyat csak a hiány rendezése, illetve a hiány bekövetkezéséért felelős megállapítása után selejtezhet le. 3. Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése, jóváhagyása, selejtezés bizonylatolása és számviteli elszámolása 1. Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése A selejtezésről jegyzőkönyvet (7. és 8. számú melléklet) kell felvenni, amely a selejtezésről való elszámolás alapbizonylatát képezi. Külön jegyzőkönyveket kell felvenni az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek selejtezése esetében. A jegyzőkönyvekben rögzíteni kell a Selejtezési Bizottság tagjainak végleges javaslatát, amelyet a bizottsági tagok egyetértésük jeléül aláírásukkal igazolnak. A selejtezésen a Selejtezési Bizottság tagjai együttesen kötelesek részt venni, és a selejtezés végrehajtása után az elkészített jegyzőkönyvet aláírni. A selejtezési eljárás során: a selejtezésre kerülő eszközökből hasznosításra alkatrészek, tartozékok kiszerelhetők, a kiselejtezett vagyontárgyakat megfelelő fizikai ráhatással eredeti jellegüktől meg kell fosztani úgy, hogy azok rendeltetésszerű felhasználásra alkalmatlanná váljanak, a kiselejtezendő adathordozókon lévő információkat olvashatatlanná kell tenni. A selejtezés során a bizottságnak javaslatot kell tenni a következőkről: a selejtezett készletet hulladék vagy haszonáron lehet-e értékesíteni, 14

15 a megsemmisítésre kerülő készletek megsemmisítése milyen eljárással történjen. A tárgyi eszközök selejtezése során visszanyert tartozékokról, alkatrészekről jegyzéket kell készíteni. (9. és 10. számú melléklet) A selejtezési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a következőket: a selejtezés időpontját, helyét, a Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak nevét és aláírását, a selejtezésre kerülő eszköz: nyilvántartási számát, megnevezését, mennyiségi egységét és mennyiségét, beszerzési árát, értékcsökkenését, tovább felhasználásra való alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát, további felhasználásra alkalmatlan feleslegessé vált vagyontárgy megsemmisítésére történő javaslatot. A jegyzőkönyveket évenkénti sorszámozással kell elkészíteni. A selejtezési jegyzőkönyv valamennyi példányát a Selejtezési Bizottság elnöke haladéktalanul véleményezésre átadja az Elszámolóház intézményegységei esetében az Elszámolóház kincstárnokának, aki a döntés meghozatalára javaslatot tesz az Elszámolóház igazgatója részére. A javaslattal együtt a selejtezési jegyzőkönyvet megküldi az igazgató részére. Ha az intézményvezető a jegyzőkönyvben foglalt javaslatot: jóváhagyja, akkor a Selejtezési Bizottság elnöke intézkedik a hasznosítási eljárás megindításáról, illetve a vagyontárgy selejtezéséről, elutasítja, akkor az eljárás befejezettnek tekintendő. A jegyzőkönyv 2 példányát a Selejtezési Bizottság irattárba kell elhelyezni és a nyilvántartó / iktató / könyv megfelelő rovatába e tényt az intézményvezető indoklásával be kell jegyezni. kiegészítésre visszaadja, akkor a Selejtezési Bizottság elnöke intézkedik az intézményvezető által adott utasítás végrehajtásáról és ehhez a szükséges vizsgálat vagy egyéb feladat teljesítéséről. Ennek teljesítése esetén a jegyzőkönyvhöz csatolt mellékleten, vagy az eredeti jegyzőkönyvvel megegyező sorszámú és példányszámú pótjegyzőkönyvben dokumentálják a kiegészítés eredményét és ezt előterjesztik jóváhagyásra. Az Elszámolóháznál nyilvántartott eszközök esetében mindkét példányt az Elszámolóház gazdasági vezetője részére meg kell küldeni a jegyzőkönyv készültét követő 2 munkanapon belül, majd a számviteli nyilvántartásban történő rögzítést követően 1 példánya a könyvelésen marad, 1 példánya a Selejtezési Bizottságnak vissza kell küldeni. Az Elszámolóház intézményegységeiben, illetve az intézményeknél nyilvántartott kis értékű eszközök és készletek esetében a jegyzőkönyvet 2 példányban kell 15

16 elkészíteni és megküldeni az Elszámolóház gazdasági vezetője részére a jegyzőkönyv elkészültét követő 2 munkanapon belül, melynek 1 példányt az analitikus nyilvántartónak kell megküldeni, 1 példánya a Selejtezési Bizottságnál marad. Az immateriális javakról, tárgyi eszközökről/készletekről felvett selejtezési jegyzőkönyv a selejtezéssel kapcsolatos állományváltozás bizonylata, mely biztosítja a könyvviteli elszámoláshoz és ellenőrzéshez szükséges adatokat. A hasznosítás, selejtezés összes kimutatását, jegyzőkönyveit, bizonylatait így a hirdetést is a mérleg mellékleteként kell kezelni és megőrizni. A számvitelről szóló évi C. törvény a értelmében a megőrzési idő 8 év. A selejtezési jegyzőkönyv valamennyi részét a szükséges részletességgel kell kitölteni, hogy a későbbi ellenőrzés részére is egyértelműen bizonyított legyen a selejtezés szükségessége és megalapozottsága! 2. A selejtezési felelősség megállapítása A selejtezési eljárást ugyanúgy (jelen szabályzat szerint) kell végrehajtani, ha a selejtezési jegyzőkönyv gondatlan kezelést és személyi felelősséget állapít meg. A felelősségre vonással / kártérítéssel kapcsolatos eljárás alapdokumentációja a jóváhagyott selejtezési jegyzőkönyv egyik példánya. A kártérítéssel kapcsolatos eljárást az intézményvezető kezdeményezi. 3. Selejtezés, megsemmisítés alkalmazandó bizonylatai Alkalmazott nyomtatványok Immateriális javak, Tárgyi eszközök selejtezése: B Immateriális javak, Tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve,b r.sz. (a szabályzat melléklete) B r.sz.selejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök jegyzéke, B r.sz. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, hulladék anyagok jegyzéke, B r.sz Megsemmisítési jegyzőkönyv Készletek selejtezése: B r.sz.készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve, B r.sz. Selejtezett készletek jegyzéke, B r.sz. Készletek selejtezéséből visszanyert tartozékok, hulladék anyagok jegyzéke, B r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke, B r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv 4. Selejtezéssel kapcsolatos számviteli feladatok A selejtezés lezárását követően a Selejtezési Bizottság által megküldött jegyzőkönyvek alapján az eszközök értékében, mennyiségében bekövetkezett változásokat a nyilvántartásokon a jegyzőkönyvek átvételét követő 10 napon belül, 16

17 de legkésőbb a leltározást megelőző 5 munkanapon belül át kell vezetni. Az Elszámolóház által vezetetett nyilvántartásokon történő átvezetés végrehajtásáért az Elszámolóház Számviteli osztályvezetője által kijelölt munkatárs, az Elszámolóház intézményegységei által vezetetett nyilvántartásokon (készletmodulban lévő eszközök esetében) történő átvezetés végrehajtásáért az intézményegység illetékes kincstárnoka felelős, az intézmények által vezetett nyilvántartáson történő átvezetésért az intézmény vezetője felel. Az állományváltozások analitikus és főkönyvi nyilvántartásokban történő átvezetését az Elszámolóház Számlarendjében foglaltak szerint kell elvégezni. A rögzítést követő 3 munkanapon belül az Elszámolóház intézményegységének kincstárnoka, illetve az intézmény köteles az Elszámolóház Számviteli osztályvezetőjét írásban értesíteni és dokumentummal igazolni, hogy az analitikus nyilvántartásban a selejtezés rögzítésre került. 5. A leselejtezett eszközök tárolása A leselejtezett eszközöket, tartozékokat (hasznosítás, elszállítás, megsemmisítés idejéig) elkülönítetten kell tárolni. A selejt eszközök megsemmisítésének az elvégzése, illetve elszállíttatása az Elszámolóház esetében az Intézményműködtetési osztályvezető, az intézményegységekben a kincstárnok által és az intézmények esetében az intézményvezető által kijelölt dolgozó feladata, melyet a Selejtezési Bizottság elnöke felügyel. 4. Megsemmisítés A leselejtezett vagyontárgyakat a Selejtezési Bizottság tagjainak jelenlétében az átvételt követően meg kell semmisíteni. Ez történhet vágással, darabolással, hegesztéssel és megfestéssel. A megsemmisítésről a 11. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni. A veszélyes hulladékként elszállításra kerülő eszközöket is előtte jellegétől meg kell fosztani. A Selejtezési Bizottság radioaktív anyagok selejtezését nem végezheti. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a bizottság minden tagja aláír. 5. Üzemeltetésre, kezelésre, használatra átadott eszközök selejtezésével kapcsolatos döntési jogkörök Az Üzemeltetésre átadott eszközök selejtezésére csak a tulajdonos hozzájárulásával kerülhet sor. Az üzemeltetésre átadott eszközök esetében az üzemeltető írásban köteles jelezni selejtezési szándékát az üzemeltetésre átadó intézmény részére. A KLIK részére használatra átadott eszközök tekintetében a Használati szerződés alapján a KLIK használatára átadott vagyonnal kapcsolatban a selejtezési igény javaslatát a KLIK köteles jegyzékbe foglalni és azt legkésőbb minden év augusztus 31 az Elszámolóház részére megküldeni. A selejtezési jegyzékben foglalt eszközöket - selejtezési eljárás megkezdését megelőzően - a selejtezési jegyzék megküldését követő 8 munkanapon belül az Elszámolóház Intézményműködtetési 17

18 osztályának kijelölt munkatársai, vagy amennyiben szükséges, külső szakértő megvizsgálja és írásban javaslatot tesz a selejtezésre, vagy az eszközök további hasznosításának lehetőségére. 6. A selejtezés végrehajtásának ellenőrzése A selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának ellenőrzéséért az Elszámolóháznál a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy, az intézményegységeiben az illetékes kincstárnok, az intézményeknél az intézményvezető által kijelölt személy a felelős. Amennyiben az ellenőrzést végző a selejtezés során valamilyen szabálytalanságot észlel, a szabálytalanság megszüntetéséről azonnal köteles intézkedni. 7. Egyéb rendelkezések Egyes vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozóan minden esetben figyelembe kell venni a szabályzatban felsorolt előírásokat, különös tekintettel arra, hogy, a fémanyagokat fel kell ajánlani továbbhasznosításra; műemlékek, műemléknek minősülő vagyontárgyak, valamint képzőművészeti alkotások selejtezése és hasznosítása során a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény előírásait figyelembe kell venni; hatósági rendelkezés alapján üzemeltetett vagy kezelt vagyontárgy és eszköz hasznosítása, selejtezése csak a rendelkező hatóság írásbeli engedélye alapján lehetséges; ha a vagyontárgy vagy eszköz felvásárlását, begyűjtését erre a célra létesített állami vállalat, szövetkezet vagy egyéb jogi személy végzi, a hasznosítást ennek útján kell végrehajtani. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat 2014.április 1. napján lép hatályba, ettől az időponttól a korábbi ( augusztus 1.-től hatályos) Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata hatályát veszti. Rendelkezéseit elsőként a hatályba lépést követő selejtezéseknél kell alkalmazni. Pécs, Borbás Károly igazgató 18

19 Mellékletek: 1. számú melléklet: Kódjegyzék a feleslegesség válás okáról 2. számú melléklet: Selejtezés elrendelés 3/A. számú melléklet: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak (tárgyi eszközök)hasznosítására/selejtezésére 3/B. számú melléklet: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak (készletek) hasznosítására/selejtezésére 4. számú melléklet: Selejtezési Bizottság 5. számú melléklet: Selejtezési biztosság elnökének megbízása 6. számú melléklet: Selejtezési biztosság tagjának megbízása 7. számú melléklet: Jegyzőkönyv a Selejtezésre leadott eszközök hiányosságairól 8. számú melléklet: Tárgyi eszközök, immateriális javak selejtezési jegyzőkönyve 9. számú melléklet: Készletek selejtezési jegyzőkönyve 10. számú melléklet: Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék-anyagok jegyzéke 11. számú melléklet: A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék-anyagok jegyzéke 12. számú melléklet: Megsemmisítési jegyzőkönyv 13. számú melléklet: Az Elszámolóház intézményegységei 19

20 1. számú melléklet KÓDJEGYZÉK A FELESLEGESSÉ VÁLÁS OKAIRÓL Kódszám Megnevezés 001 Eredeti rendeltetésének nem felel meg 002 Feladatcsökkenés miatt 003 Átszervezés miatt 004 Megszűnés miatt 005 Normát meghaladó készlet 006 Rongálódás miatt 007 Természetes elhasználódás miatt 008 Erkölcsi avulás miatt 009 Szavatossága lejárt 010 Egyéb ok 20

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécs M J Város Polgármesteri Hivatala Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/82/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

Részletesebben

I. Általános rész. A szabályzat hatálya

I. Általános rész. A szabályzat hatálya Budakeszi Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12/1012.(VIII.31.) számú intézkedése Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata A polgármesteri hivatal kezelésében lévő felesleges

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK,

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, Rudabánya Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2008.szeptember 1 -től Jóváhagyva:Dr. Sallai

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata A szabályzat előírásait a Gazdasági Ellátó Szervezethez kapcsolt önállóan működő intézményeknek

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Készítette: Borgulya

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosíthatatlan eszközök selejtezésének szabályzata Érvényes:

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2012. január 01. Dr. Ari Lajos elnök 1 A selejtezési szabályzat az Egyesület tulajdonában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításával, leértékelésével és selejtezésével

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BMF SZMSZ 41. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FELESLEGES VANYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2003. november TARTALOMJEGYZÉK A szabályozás hatálya...

Részletesebben

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JÚNIUS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 935-5/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat feleslegessé

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. (Hatályos: 2015. június 27. napjától) Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2016 A felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és az államháztartás

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Az egyesület azon eszközeit, melyek a Számviteli törvény értelmében

Részletesebben

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ( a Számviteli Politika 3. számú melléklete) Érvényes: 2015. április 01-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34.

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. Intézmény neve: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Szabályzat típusa: Selejtezési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Intézmény OM-azonosítója: 036263 Intézmény fenntartója: Bonyhád Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2016. június 25. napjától) H-1149 Budapest,

Részletesebben

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a felesleges vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó

Részletesebben

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-18/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat hatálya... 3 2. Selejtezési hatáskör... 3 3. Selejtezési

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága IV. SZAKMAI KONFERENCIA A leltár az egy nagyon fontos csinovnyik feladat. Csinálják is csak szorgalmasan, minél pontosabban és persze precízebben. Valakiknek tudniuk kell, hogy hogyan állnak a dolgok. Belső Ellenőrök Társasága

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ikt.sz.: 12/46301/2012. Ikt.k.: 2012.08.08. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Adótanácsadók Egyesülete 2016. november 18. Gottgeisl Rita Beszámoló tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozásnak a mérleg

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, március 30.

Javaslat. Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, március 30. Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott gépjárművek értékesítéséről, selejtezéséről

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BIZONYLATI ALBUM I. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális javakról B.Sz.ny. 11-69. r.sz. A01. 2. Immateriális javak

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 05-5/893-3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben