Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL"

Átírás

1 Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL A módosításokkal: 13/2004. (VI. 16.) 10/2005. (IX. 16.) egységes szerkezetben. Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban: Gyvt) az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló a következ rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. (1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, feln ttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megel zéséhez, illetve megszüntetéséhez. (2) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló hatályos jogszabályokat. Általános rendelkezések 2. 1 (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed: a) az önkormányzat területén él, bejelentetett lakóhellyel rendelkez - magyar állampolgárokra, - bevándorlási engedéllyel rendelkez személyekre,, - letelepedési engedéllyel rendelkez személyekre, b) az illetékes hatóságok által menekültként elismert személyekre, c) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének id pontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, 1 Módosította a 13/2004.(VI.16.) számú rendelet 1. -a. Hatályos június 16. 1

2 d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az Európai Szociális Kartát meger sít országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszer en Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (3) Az önkormányzat lakóhelyt l függetlenül rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti. Hatáskör gyakorlói 3. (1) A Gyvt. IV. fejezet pénzbeli és természetbeni ellátások formái hatósági feladat- és hatáskörök közül az önkormányzat által átruházott hatáskörben rendszeres gyermekvédelmi támogatást és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint a Gyvt. 20/A -ban biztosított egyszeri támogatást a polgármester gyakorolja. (2) A hatáskör gyakorlója dönt a támogatás megállapításáról, módosításáról, megszüntetésér l. Elrendelheti a jogtalanul felvett ellátás visszafizetését, erre indokolt esetben részletfizetést engedélyezhet, illetve mentesítést adhat ( a támogatás, és kamattartozás, vagy mindkett ) visszafizetési kötelezettsége alól. Elvégzi a jogszabályban el írt felülvizsgálati kötelezettséget, és folyamatosan ellen rizheti a jogosultság fennállását. Értelmez rendelkezések 4. A Gyvt. 5. -ában meghatározottakon kívül e rendelet alkalmazásában: a.) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. -a (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározottak. b.) Különös méltánylást érdeml helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény (pl.: haláleset vagy természeti katasztrófa miatt a család havi összjövedelmét meghaladó összeg rendkívüli kiadás.) b.) Létfenntartást veszélyeztet helyzet: különösen 6 hónap id tartamú keres képtelenség, vagy 50 % alatti munkaképesség csökkenés, feltéve, hogy így a család havi nettó összjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5. (1) A polgármester a Gyvt a alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermekeket, ha a gyermeket gondozó családban az egy f re jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: 2

3 az öregségi nyugdíj legkisebb összege) és a családban történ nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben. (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként évben 4600 forint. A évet követ en a rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-ával. (2) A támogatás összege a kérelem benyújtásának hón apjában a megállapított ellátás a.) teljes összege, ha a kérelmet a tárgyhónap 16-át megel sen nyújtották be, b.) összegének 50 %-a, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követ en nyújtották be. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került. 7. (1) A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként minimum: 1000 forint, maximum: 2000 forint lehet. (2) A támogatás összege gyermekeként: 5000 forintig terjedhet abban az esetben, ha a gyermeket nevel család elemi kár, egyéb ok folytán súlyos és tartós anyagi gondokkal küzd, illetve ezen körülmény miatt jelent s jövedelem kiesés következett be. (3) 2 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az 1-4. évfolyamon nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev tanulók étkezési térítési díjának mérséklésére vagy elengedésére is megállapítható az e célra rendelkezésre álló állami hozzájárulás erejéig. A megállapításnál a szociális alapon történ egyedi mérséklésnél, vagy elengedésnél figyelemmel kell lenni a Gyvt ának (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményekre. Az elbírálás során a 7. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat figyelmen kívül kell hagyni. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 8. (1) A rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában és nyújtható, ha azt a gyermekek családi körülményei indokolják, különösen a védelembe vett gyermekek számára. Ha a természetbeni ellátás értéke nem éri el a kiváltott pénzbeli ellátás értékét, akkor a támogatás hiányzó részét pénzben kell kiegészíteni. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatása, a gyermek intézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetend térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 2 Módosította 10/2005.(IX.16.) számú rendelet 1. -a. Hatályos szeptember 16. 3

4 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgálat 9. (1) A képvisel -testület a Gyvt ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást biztosítja. (2) A képvisel -testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezet (Zalaegerszeg, Disz tér 7.), mint feladat átvev - családsegít és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására az december 11. napján kötött feladat ellátási szerz dés útján biztosítja. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközbeni ellátása. 10. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban él gyermekek életkorának megfelel nappali felügyelet, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevel i, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani a.) akinek testi, illetve szellemi fejl dése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b.) akit egyedülálló vagy id skorú személy nevel, avagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve, azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, c.) akinek szül je, gondozója szociális helyzete miatt az eltartásról nem tud gondoskodni. (2) A képvisel -testület a gyermekek napközbeni ellátását a.) Napközi Otthonos Óvoda b.) Általános Iskola útján biztosítja. TÉRÍTÉSI DÍJ 11. (1) A képvisel -testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját évente legfeljebb kétszer állapítja meg. Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A napközi otthonos óvodában és az általános iskolai étkeztetésnél a képvisel -testület három, vagy több gyermekes családok esetében gyermekenként az intlézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként biztosítja. (3) Egyéni rászorultság alapján a gyermekintézményi személyi térítési díjból maximum 50 % kedvezményt biztosíthat a polgármester, ha a családban az egy f re jutó jövedelem nem éri az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, vagy a család létfenntartási gondokkal küzd. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 4

5 12. (1) A pénzbeli ellátások igénybevétele: önkéntes, az ellátást igényl kérelmére történik. A kérelmet a jegyz nél lehet el terjeszteni. (2) A kérelmet a gyermek szül je, törvényes képvisel je nyújthatja be. Ha olyan személy vagy szervezet javasolja az ellátás megállapítását, akinek az ügy körülményeir l tudomása van, az eljárást hivatalból kell lefolytatni. (3) A szóban el terjesztett kérelmet jegyz könyvbe kell foglalni. A kérelmez t szóban el terjesztett kérelem esetén a kérelem el terjesztésekor, írásban benyújtott kérelem esetén a kérelem el terjesztésekor, írásban benyújtott kérelem esetén 8 napon belül fel kell hívni a kérelemhez csatolandó nyilatkozatok megtételére, igazolások csatolására. (4) A kérelemhez csatolni kell a 149/1997.(X.10.) Korm. sz. rendelket 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a kérelmez jövedelmi viszonyairól. (5) A jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megel 3 hónap átlagát kell figyelembe venni. 13. (1) A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásokban szerepl adatok valódiságát az eljárás során szükség esetén a jegyz környezettanulmány készítésével ellen rizheti. (2) A pénzbeli és természetbeni ellátás joger s megállapítás esetén a kérelem benyújtásától esedékes. (3) Ha a család, illetve a gyermek körülményei, vagy a bekövetkezett rendkívüli helyzet azt indokolja, a támogatás azonnali kifizetése is elrendelhet. 14. A támogatás felvételére a törvényes képvisel jogosult, kivéve, ha a törvényes képvisel vagyonkezelési jogát a bíróság, vagy a gyámhivatal korlátozta. Az eljárásban a képviseleti jogosultságot közokirattal, vagy teljes bizonyítható erej magánokirattal kell igazolni. 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, ezzel egyidej leg a 4/1998.(IV.17.) számú rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésér l a körjegyz gondoskodik. Lövei István sk. polgármester Szilvás Istvánné sk. körjegyz A rendelet kihirdetve: Bak, április 30. Szilvás Istvánné sk. körjegyz 5

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

III. 1. 14/2011. (IV.28.)

III. 1. 14/2011. (IV.28.) SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 14/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszerér l Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések...3 1. A rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben