Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010."

Átírás

1 Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása 3. Leértékelési és selejtezési eljárás 4. A hasznosítás és selejtezés pénzügyi számviteli elszámolása 5. Hasznosítási és selejtezési bizottság Mellékletek: 1. sz. Jegyzőkönyv tárgyi eszközök selejtezéséről 1/1. Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke 1/2. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert anyagok jegyzéke 2. sz. Jegyzőkönyv készletek selejtezéséről, leértékeléséről 2/1. Selejtezett készletek jegyzéke 2/2. Leértékelt készletek jegyzéke 2/3. A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anyagok 3. sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv 4. sz. Felesleges eszközök jegyzéke 5. sz. Tárgyi eszköz kölcsönzési jegy 6. sz. Selejtezési javaslat tárgyi eszközökre Kelt: Budapest, Dr. Bánáti János Elnök 1

3 I. rész A selejtezés általános tudnivalói 1. A jelenleg hatályos jogszabályi előírások értelmében köztestület vezetője felel a köztestület vagyonáért. Annak érdekében, hogy a MÜK elnöke az e téren rá rótt felelősséget vállalhassa, szabályozni kell a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendjét, a feleslegessé válás ismérveit, általános feltételeit, a feltárt eszközök elkülönítésének, tárolásának és nyilvántartásának rendjét, az értékesítés lehetséges módját, a hasznosítási és selejtezési eljárás lefolytatásáért és ellenőrzéséért felelős személyek jogait és feladatait, a hasznosítási eljárás lefolytatásának, nyilvántartásának módját, tekintettel arra, hogy a hasznosítás érdekében minden ésszerű intézkedést meg kell tenni, valamint arra is, hogy a selejtezés nem jelent fizikai megsemmisítést vagy használatra alkalmatlanná tételt, a hasznosítással összefüggő értékelést, valamint a hasznosítás és selejtezés pénzügyi elszámolásának módját. 2. (1) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) tulajdonában levő immateriális javakra és tárgyi eszközökre. (2) A szabályzat szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan vagyoni értékű jog, szoftver, tárgyi eszköz, készlet és áru, melynek nyilvántartásáról a MÜK mennyiségi és értékbeni vagy csak mennyiségi nyilvántartás keretében gondoskodik, értékhatárra való tekintet nélkül. (3) A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki: a) az idegen vagyontárgyakra; b) az ideiglenesen átvett vagyontárgyakra; c) ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére; d) a MÜK könyvtár állományába tartozó könyv, folyóirat és egyéb információhordozó anyagokra; e) az egészségügyi intézmények iratkezelési szabályzatában meghatározott iratokra; f) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló okiratokra; g) az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról szóló évi XLVII. törvény alapján védelem alatt álló iratokra és bármilyen információhordozóra, illetve adatbázisra; h) a muzeális és levéltári gyűjteményekre, műszaki emlékekre, védett tárgyra, képző- és iparművészeti alkotásokra; i) a polgári védelmi rendeltetésű, nem MÜK tulajdonú vagyontárgyakra; j) hatósági engedély vagy kötelezvény alapján üzemben, illetve készenlétben tartott (pl. tűzoltó) berendezésekre. 3. 2

4 (1) A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: immateriális javak, tárgyi eszközök, anyagok, áruk, saját termelésű készletek. (2) A hasznosítás során szükséges tennivalók: hasznosítandó eszközök feltárása, elkülönítés (raktárban), a hasznosítandó eszközök jegyzékbe foglalása, a hasznosítás engedélyezése, felajánlás más gazdálkodóknak, értékesítési ár meghatározása, hirdetés, értékesítés. (3) A selejtezés során ellátandó feladatok: a selejtes eszközök feltárása, elkülönítés (raktárban), a selejtes készletek jegyzékbe foglalása, selejtezés engedélyezése, selejtezés lefolytatása, hasznos anyag és hulladék hasznosítása, megsemmisítés. II. A felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása 4. (1) A felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárását a főtitkár irányítja és ellenőrzi. Feladata a feltárást követő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése is. (2) Minden szervezeti egység vezetőjének feladata az irányítása alá tartozó területen a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárása. (3) A szervezeti egység használatában, kezelésében lévő, vagy a területükön tárolt vagyontárgyakat az egységek munkatársainak jelzése alapján a Titkárság vezetője minősíti. (4) Általában feleslegesnek kell tekinteni azokat a vagyontárgyakat, amelyeket: a) a Titkárságvezető feleslegesnek minősít; b) a MÜK tevékenységéhez, illetőleg az ellátott szakmai feladathoz huzamosabb ideig nem használnak. (5) Tárgyi eszközök feleslegessé minősíthető: a) ha az eszköz a technikai fejlődés miatt olyan mértékben vált korszerűtlenné, hogy használata gazdaságtalan; b) újítás bevezetése, a technológia átszervezése miatt; 3

5 c) egyéb olyan okok miatt, amelyek következtében az eszközök a továbbiak során nem használhatók. (6) Készletek tekintetében feleslegesnek tekinthető: a) minden olyan anyag, amelyet az illetékes terület vezetője annak minősít; b) a tárgyi eszközök kiselejtezése vagy értékesítése következtében visszamaradó tartalék alkatrészek és tartozékok, ha eredeti rendeltetésüknek megfelelően, pl.: más gépek, műszerek javításához, karbantartásához nem használhatók. (7) Nem minősülnek feleslegesnek a huzamosabb időn keresztül felhasználásra nem kerülő anyagok és alkatrészek, amennyiben azok az üzemelő berendezések hibaelhárításához szükségessé válhatnak. Ugyanez vonatkozik a tartalékként beszerzett berendezésekre is. (8) A feleslegessé válás kérdésében különös gonddal kell eljárni azon készleteknél, amelyek importból kerültek beszerzésre és utánpótlási idejük hosszabb időt vesz igénybe, illetve még üzemelő tárgyi eszközök tartalék alkatrészeinek minősülnek. (9) A Titkárságvezető a feltárás során feleslegesnek minősített vagyontárgyakról jegyzéket (Felesleges eszközök jegyzéke: 4. sz. melléklet) készít évente legalább egy alkalommal három példányban, amelyből egy példány a szervezeti egységé, egy-egy példányt az elnöknek és a főtitkárnak kell átadni. (10) Minden vagyontárgyat, amelyet a munkahelyen feleslegesnek minősítettek, az előírt jelentés összeállítása után a kijelölt raktárnak kell átadni. (11) A beépített, nem mozgatható, nagy terjedelmű, valamint tárolóhely hiányában a raktárban nem tárolható felesleges vagyontárgyak további intézkedésig a munkahelyen tarthatók. 5. (1) A nem hasznosítható, felesleges vagyontárgyak hasznosítására javaslatot kell összeállítani. A javaslatnak ki kell térnie a hasznosítás módjára, amely történhet: eladással, immobilkészlet-jegyzék alapján, leértékelt áron való értékesítéssel, versenytárgyalással, történő értékesítéssel, átadással, leértékeléssel és készletben tartással, bérbeadással, átcsoportosítással. (2) A felesleges vagyontárgyak hasznosításának módját a MÜK elnöke hagyja jóvá. 4

6 Átcsoportosítás 6. Az elfekvő raktár a leadott jelentések alapján megkísérli a felesleges vagyontárgyak MÜK-ön belüli hasznosítását (átadás), figyelembe véve a beérkezett igényeket és a takarékossági szempontokat is. Értékesítés 7. (1) Eladásnál a felesleges vagyontárgytérítés ellenében, meghatározott feltétel mellett értékesíthető, a cég által kiválasztott körben. A térítés mértékében, az átadás időpontjában, a fizetési módban és határidőben a pénzforgalmi előírások keretén belül a felek állapodnak meg. Az értékesítés során törekedni kell arra, hogy az eladási ár a hulladékárnál magasabb legyen. Az eladási árat a MÜK elnöke hagyja jóvá. (2) A MÜK számára megfelelő áron történő értékesítés esetén a felesleges vagyontárgyak leértékelt áron is értékesíthetők, ehhez a MÜK elnökének engedélye szükséges. (3) Értékesítés csak azonnali készpénzfizetés ellenében törtéhet. (4) Az értékesítésről számlát kell kiállítani, amelyből 1-1 példány a vevő, a könyvelő, a pénztáros, a selejtezési bizottság példánya. (5) A vagyontárgy csak a kifizetett számla ellenében, szállítólevéllel adható át. 8. (1) Ha az eladni kívánt felesleges vagyontárgy eladási irányára egy darabra, vagy az eladni kívánt mennyiség egészére az ,- forint nettó összeget meghaladja, a MÜK köteles az eladást a termék mennyiségének és a versenytárgyalás időpontjának megjelölésével helyi vagy országos lapban, vagy más módon meghirdetni. A hirdetmény alapján jelentkező vevőkkel az előzetes tárgyalásokat tájékoztató jelleggel a főtitkár köteles lefolytatni. A versenytárgyalás nyilvános. (2) Az eladási irányárat szakemberek véleményének figyelembevételével kell meghatározni. Az értékesítés számlázási kötelezettség alá esik. 5

7 Átadás térítésmentesen 9. (1) Az ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé vált tárgyi eszközöket a MÜK térítésmentesen csak a) tartós kooperációs kapcsolat, huzamosabb ideje fennálló szerződéses kapcsolat keretében, illetve a szerződések teljesítése érdekében, b) oktatási vagy múzeumi célra, illetve c) tagjai számára adhat át, figyelembe véve a mindenkor érvényes ÁFA előírásokat. (2) A térítésmentes átadást az elnök, illetve az általa megbízott személy engedélyezheti. (3) Az átadás engedélyezése esetén a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartási lapja alapján atitkárság jegyzőkönyvet készít és gondoskodik a tárgyi eszköz dokumentációjának összeállításáról. (4) Az átadásról készült jegyzőkönyv eredeti példánya a MÜK-nél marad, egy másolati példány az átvevőé, egy másolati példány a felesleges készletekre vonatkozó jelentés melléklete. Bérbeadás 10. (1) Felesleges tárgyi eszköz más vállalkozás, intézmény, valamint ha azt jogszabály nem tiltja magánszemély részére bérbe adható. (2) A bérbeadáshoz az elnök engedélye szükséges. (3) Az engedélyezéshez Tárgyi eszköz kölcsönzési jegyet (5. sz. melléklet) kell kiállítani. (4) A bérletről szerződést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) a bérbe adott eszközre vonatkozó jellemző adatokat; b) a bérbevevő kötelezettségeit; c) a bérleti díj összegét, esedékességét; d) a fizetés módját; e) valamint a bérlet megszűnése utáni teendőket. (5) A bérleti díjat annak megállapítására vonatkozó gazdaságossági számítások alapján a főtitkár javaslata szerint, az elnök állapítja meg. (6) A bérbe adott tárgyi eszköz a nyilvántartásból nem törölhető. Ezekről az eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni. Ezen tárgyak értékcsökkenésének kiszámításáról, elszámolásáról és nyilvántartásáról a bérbe adó cég a könyvelésében köteles gondoskodni. (7) A bérleti díjat árbevételként kell elszámolni. III. rész 6

8 Leértékelési és selejtezési eljárás 11. (1) Selejtezni azokat a vagyontárgyakat lehet, amelyek természetes elhasználódás, korszerűtlenség, elavultság, rongálás következtében rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak, hasznosításuk térítés ellenében vagy térítés nélküli formában nem járt eredménnyel. (2) Selejtezési eljárás alá vonni csak a meglevő, a helyszínen megtekinthető, számba vehető vagyontárgyat szabad. (3) Tárgyi eszközök esetében a javaslatot az eszközt eredetileg leadó szervezeti egységnek kell megtenni a Selejtezési javaslat tárgyi eszközökre c. nyomtatvány három példányban történő kitöltésével (6. sz. melléklet). Az első (eredeti) példányt a Titkárságnál marad, a 2. példányt a raktári nyilvántartás, a 3. példányt a szervezeti egység részére kell átadni. (4) Az eszközök selejtezését az elnök engedélyezi. (5) A selejtezés végrehajtását bizonylaton kell rögzíteni. (6) A selejtezéshez szükséges dokumentumok: tárgyi eszközöknél az egyedi nyilvántartó lap másolata, vagy annak adatai, a tárgyi eszköz dokumentációja; selejtezési javaslat; feleslegessé válásra vagy selejtezésre vonatkozó bizonyító iratok (jegyzőkönyv, szerviz javaslat, minőségi igazolás stb.); amennyiben a leadott eszközhöz nem kapcsolódnak az egyedi nyilvántartó lapon szereplő tartozékok, a Selejtezésre leadott eszközök hiányosságai című jegyzőkönyvet kell felvenni. (7) A selejtezett vagyontárgyakról és a selejtezési eljárásokról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eszközök és a készletek jellegéből, a nyilvántartás különbségéből fakadóan megkülönböztetjük a tárgyi eszközök és a készletek selejtezési jegyzőkönyvét. Immateriális javak jegyzőkönyve azonos lehet a tárgyi eszközök jegyzőkönyvével. (8) Tárgyi eszköz selejtezési jegyzőkönyve: a jegyzőkönyv a selejtezéssel kapcsolatos tárgyi eszköz állományváltozás bizonylata is, amely - a MÜK tulajdon védelmének biztosítása érdekében az ellenőrzéshez és - a selejtezés könyvviteli elszámolásához szükséges adatok feljegyzésére is alkalmas. (9) Készletselejtezési jegyzőkönyv: a készletek selejtezésénél és leértékelésénél rendszeresített nyomtatvány. A jegyzőkönyvben az eljárás lefolytatására kijelölt dolgozók vagy bizottság végleges javaslatát kell összefoglalni, melyet aláírásukkal hitelesítenek. 7

9 (10) A selejtezett vagyontárgyakról leszerelt tartozékokat, anyagokat az erre vonatkozó előírások szerint be kell vételezni a raktárba. Az értékesíthető hulladék anyagok illetékes begyűjtőhelyre való szállításáról a raktár vezetője köteles gondoskodni. Amennyiben gépműszer bontásából kikerült anyagra az érintett szervezeti egység igényt tart, azt részére szállítólevél ellenében lehet kiadni. A selejtezett vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel ár- és díjbevételnek minősül. Az épülettartozékok selejtezésekor, ha a műszaki állapot 70 % felett van, azt bontott anyagként vissza kell vételezni. (11) A selejtezett vagyontárgyakat, azok értékesítéséig, elszállításáig vagy megsemmisítéséig a többi raktári eszköztől elkülönítetten kell kezelni. Megsemmisítés 12. (1) A leselejtezett vagyontárgyakat a selejtezési bizottság tagjainak jelenlétében az átvételt követően meg kell semmisíteni, jelölni. Ez történhet vágással, darabolással, hegesztéssel és megfestéssel. (2) A veszélyes hulladékként elszállításra kerülő eszközöket is előtte jellegétől meg kell fosztani. Az égetésre szánt nem tisztítható textíliákat az előírás szerint erre rendszeresített sárga zsákban kell elszállításra átadni. (3) A selejtezési bizottság radioaktív anyagok selejtezését nem végezheti. (4) A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a bizottság minden tagja aláír. (5) Elemi kár miatt megsemmisült eszközöknek a MÜK vagyonnyilvántartásából való leírásának alapbizonylata a kár felvételéről szóló jegyzőkönyv, melyet a kár bekövetkezte után 48 órán belül fel kell venni. IV. rész A hasznosítás és selejtezés pénzügyi számviteli elszámolása 13. (1) A selejtezést elsődlegesen az analitikus nyilvántartásokon kell átvezetni. (2) A könyvelésnél hivatkozni kell a selejtezési jegyzőkönyv számára. (3) A felesleges vagyontárgyak hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos pénzügyi és számviteli elszámolásokat, előírásokat a hatályos Számlarend tartalmazza. (4) A Számlarendben nem szabályozott egyedi esetekre vonatkozóan a gazdasági főigazgató állásfoglalását kell kérni. (5) A hasznosítási és selejtezési eljárás eredményeként kapott összegek könyvelésénél, valamint az értékesített eszközök állományából való kivezetésnél a számviteli törvény előírásait kell alkalmazni. 8

10 V. rész Hasznosítási és selejtezési bizottság 14. (1) A selejtezési hatáskör a MÜK elnökét illeti, aki azt a munkamegosztás keretében a főtitkárra ruházhatja át. (2) A feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére a MÜK elnöke állandó Selejtezési Bizottságot hoz létre. A selejtezésre javasolt eszközök véleményezését a Selejtezési Bizottság végzi. A selejtezési javaslatok elbírálásában, selejtezési jegyzőkönyv kialakításában a bizottság tagjai együttesen kötelesek részt venni. (2) A Selejtezési Bizottság szervezete: a) elnöke: a főtitkár b) tagjai: az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó egység dolgozója; az illetékes elfekvő raktár (továbbiakban: raktár) vezetője; a Titkárságvezető; egy kijelölt titkár. (3) A Selejtezési Bizottság tagjai tevékenységüket megbízó levél alapján látják el. (4) A Selejtezési Bizottság: a) a felesleges vagyontárgyakat minősíti; b) javaslatot tesz a hasznosításra; c) megvizsgálja, hogy a tervezett tárgyi eszközök ténylegesen selejtezhetők-e; az adatok megegyeznek-e a számviteli nyilvántartások adataival; szükséges bizonylatok (szakvélemény) rendelkezésre állnak-e; a nagy értékű tárgyi eszköz összes tartozékával együtt kerül-e selejtezésre; szükséges-e a selejtezéssel kapcsolatban esetleg felelősségre vonást alkalmazni. d) elvégzi a hasznosításra és selejtezésre vonatkozó számításokat; e) helyszíni szemlét tart; f) ellenőrzi a jóváhagyott jegyzőkönyv alapján a számviteli elszámolást és a hulladék beszolgáltatást; g) jelentést készít a selejtezésről. 1. sz. melléklet 9

11 J E G Y Z Ő K Ö N Y V tárgyi eszközök selejtezéséről Készült... év... hó... napján a raktárában (hivatali helyiségében). Jelen vannak: selejtezési bizottság részéről (név, beosztás): felügyeleti szerv részéről (név, beosztás): A selejtezési bizottság (továbbiakban: bizottság) megállapítja, hogy a jelen eljárás keretében végrehajtandó selejtezés engedélyezése hatáskörébe tartozik. A bizottság megtekintette a selejtezésre előkészített tárgyi eszközöket. Megvizsgálta a selejtté válásuk okait, és a hasznosítási eljárás eredményét. Megállapította, hogy a megvizsgált tárgyi eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk, használatuk gazdaságtalan stb., ezért selejtezésük indokolt. Fentiek alapján a bizottság az 1. sz. mellékletként elkészített jegyzékekben felsorolt tárgyi eszközök selejtezését javasolja. A selejtezésre javasolt tárgyi eszközök bruttó értéke (összesen)... Ft, összevont nettó értéke...ft. A bizottság tagjai felelősségük tudatában kijelentik, hogy az általuk megvizsgált selejtezésre javasolt tárgyi eszközök megegyeznek a mellékelt jegyzékeken feltüntetett tárgyi eszközökkel. A bizottság a selejtezési eljárás során tételesen ellenőrizte a tárgyi eszközök és tartozékok hiánytalan meglétét. A bizottság megállapította, hogy a selejtezésre javasolt tárgyi eszközökből a 2. sz. mellékletben felsorolt alkotórészek, tartozékok stb. haszon-, illetve hulladék anyagként hasznosíthatók. Javasolja ezek kiszerelését és hasznosításukkal kapcsolatos intézkedések (raktárra vétel, értékesítés) megtételét. A selejtezett tárgyi eszközök hulladék anyagának, haszonanyagának raktárra vételéért, értékesítéséért, megsemmisítéséért.. a felelős. Aláírások: A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a tárgyi eszközök selejtezését, illetve megsemmisítését jóváhagyom. Elrendelem a selejtezett tárgyi eszközök állományból történő kinevezését, továbbá a hasznosítható eszközök hasznosításával kapcsolatos intézkedések (értékesítés, készletként raktárra vétel) végrehajtását. Dátum, aláírás 10

12 SELEJTEZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK JEGYZÉKE Nyilvántart. Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Selejtté válás Hasznosítás szám Ft Ft oka módja Összesen: Kelt: Aláírások: 11

13 TÁRGYI ESZKÖZÖK SELEJTEZÉSÉBŐL VISSZANYERT ANYAGOK JEGYZÉKE Tárgyi eszköz Hasznosítás módja A selejtezésből visszanyert anyagok Megnevezése Megnevezése Mennyisége Egységára Értéke Ft Kelt Aláírások: Összesen: 12

14 2. sz. melléklet Jegyzőkönyv készletek selejtezéséről, leértékeléséről Készült:... év... hó... napján a raktárában (hivatali helyiségében). Jelen vannak: Selejtezési bizottság részéről (név, beosztás): Felügyeleti szerv részéről (név, beosztás): A selejtezési bizottság (továbbiakban: bizottság) megállapítja, hogy jelen eljárás keretében végrehajtandó selejtezés/leértékelés engedélyezése... hatáskörbe tartozik. A bizottság megtekintette az előkészített készleteket, megvizsgálta selejtezésük/leértékelésük indokoltságát. A bizottság az 1. sz. mellékletben felsorolt készletek selejtezését, a 2. sz. mellékletben felsorolt készletek leértékelését és a 3. sz. mellékletben felsorolt készletek hulladékként kezelését javasolja. A szükséges intézkedések megtételéért (raktárra vétel, értékesítés, megsemmisítés). felelős. Aláírások: A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, az abban felsorolt készletek selejtezését/leértékelését, illetve megsemmisítését jóváhagyom. Elrendelem a változások nyilvántartásokon történő keresztülvezetését, valamint a selejtezésből hasznosítható készletek hasznosításának végrehajtását. Kelt: Aláírás 13

15 SELEJTEZETT KÉSZLETEK JEGYZÉKE Nyilvántart. Megnevezés Mennyiség Egységár Érték Selejtté válás Hasznosítás szám Ft oka módja Kelt: Aláírások: Összesen: 14

16 LEÉRTÉKELT KÉSZLETEK JEGYZÉKE Nyilvántart. Megnevezés Mennyiség Nyilvántartási Leértékelt Különbség szám Egységár Érték Ft Egységár Érték Ft Ft Kelt Aláírások: Összesen: A KÉSZLETEK SELEJTEZÉSÉBŐL 15

17 VISSZANYERT HULLADÉKANYAGOK Hasznosítás módja A v i s s z a n y e r t a n y a g o k Megnevezése Mennyisége Egységára Értéke Ft Összesen: Kelt: Aláírások: 16

18 3. sz. melléklet MEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV A jelen jegyzőkönyvet aláírók felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jóváhagyott Selejtezési jegyzőkönyvben szereplő, alábbi eszközöket, amelyeket sem haszonanyagként, sem hulladékanyagként felhasználni, sem más módon hasznosítani vagy értékesíteni nem lehet vagy nem szabad, jelenlétükben megsemmisítették a tűzrendészeti és egészségügyi hatósági előírásoknak megfelelően: Megnevezés Mennyiség Egységár Érték Megsemmisítés Ft módja Kelt: Megsemmisítette: Összesen: HITELESÍTŐ ALÁÍRÁSOK 17

19 4. sz. melléklet FELESLEGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE A MÜK szervezeti egység megnevezése a mai napon az egység számára feleslegesnek minősíti az alábbi tárgyi eszközöket: megnevezés leltári szám gyári szám hasznosítás eredménye selejtezési javaslat Dátum, aláírás 18

20 5. sz. melléklet TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSI JEGY Kérem a csatolt megkeresés alapján annak engedélyezését, hogy a MÜK tulajdonában lévő leltári számú gyártási számú megnevezésű tárgyi eszközt forint/hó bérleti díj ellenében részére -tól -ig kölcsönadhassuk. A kölcsönadás a MÜK tevékenységét nem befolyásolja. Budapest, 200 szervezeti egység vezetője Az átadásra kerülő tartozékokat a túloldalon kell részletezni! A fenti kölcsönzést engedélyezem. Budapest,

21 6. sz. melléklet SELEJTEZÉSI JAVASLAT TÁRGYI ESZKÖZÖKRE A MÜK szervezeti egysége javasolja a MÜK Selejtezési Bizottságának, hogy az alábbi tárgyi eszköz selejtezése iránti intézkedést tegyék meg. Ezzel egyidejűleg az alábbi eszközt megbontatlan állapotban, nyilvántartási kartonjával együtt a jelen javaslat két példányának kíséretében a raktárnak átadjuk. A selejtezésre javasolt, egyedileg nyilvántartott tárgyi eszköz adatai: Megnevezése: Leltári száma: Gyári száma. Selejtezésre való javaslat oka, részletes indokolása: Nem rendeltetésszerű használat során tönkrement, Rossz, de gazdaságosan már nem javítható (szakértői vélemény csatolása szükséges), Korszerűtlen, Egyéb Mellékletek: szervezeti egység vezetője eszközfelelős A fenti tárgyi eszközt a javaslat két példányával együtt rendben külön jegyzőkönyv felvétele mellett átvettem: (Nem megfelelő rész kihúzandó!) Budapest, 200 Raktár vezetője Selejtezési Bizottság véleménye: Budapest, 200 Selejtezési Bizottság elnöke 20

22 7. sz. melléklet MEGBÍZÓLEVÉL Megbízom....-t,, hogy Magyar Ügyvédi Kamara szervezeti egységnél év hó napján végrehajtandó selejtezési eljárásban, mint selejtező bizottsági tag közreműködjön. A selejtezést a MÜK Selejtezési szabályzatában leírtak szerint kell végrehajtani. Budapest, elnök A megbízólevelet átvettem és a fentieket tudomásul vettem... Selejtezési Bizottság tagja 21

23 22

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Anyag és készletgazdálkodási szabályzat

Anyag és készletgazdálkodási szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Anyag és készletgazdálkodási szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Egységesen szabályozni a Kutatóközpont anyag-

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Úszó Szövetség Gazdálkodási szabályzat Budapest, 2008. április 27. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 A Magyar Úszó

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és tartalma... 2 2. Jogszabályi

Részletesebben