ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII. 28.), a 20/2008. (VI. 2.), az 50/2008. (XII. 15.), a 43/2009. (XI. 30.), a 35/2010. (XI.22.), a 37/2010. (XII.07.), a 8/2011. (II.21.), a 17/2011. (IV.27.), a 43/2011. (IX.27.),.../2011.(...) valamint önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében (továbbiakban: Lt.) kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő lakásra ideértve a garzonházakban, a nyugdíjasházban, a fecskeházban lévő lakást, az önkormányzat vállalata, intézménye rendelkezése alatt álló lakásokat illetőleg lakrészt és a szükséglakást is (továbbiakban együtt: lakás). I. Fejezet A NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 1 HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI 2. A Népjóléti és Sport Bizottságnak 2 (továbbiakban: bizottság) a lakásokkal kapcsolatosan az alábbi hatáskörei és feladatai vannak: a) javaslatot tesz a szociális lakások bérlőlistájára, b) dönt rendkívüli élethelyzetben szociális bérlakás bérleti szerződésének soron kívüli megkötéséről, c) dönt átmeneti elhelyezés alapján bérleti szerződés megkötéséről, bérbe adott lakás helyett másik lakás bérbeadásáról d) dönt szociális bérlakás cseréjéről, e) dönt átmeneti elhelyezés biztosításáról, szociális bérlakás bérleti jogának határozott idejű meghosszabbításáról, f) dönt a jogcímnélküli lakáshasználók lakáshasználati jogának rendezéséről, 1 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (1) bekezdése. Hatályos től. 2 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (1) bekezdése. Hatályos től.

2 g) javaslatot tesz a Közgyűlésnek pályázatok kiírásának feltételeire, elbírálására, h) előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, i) javaslatot tesz a Közgyűlésnek az üresen álló felújításra szoruló lakások pályázati feltételeinek kidolgozására, j) javaslatot tesz a Közgyűlésnek az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításának formáira és eszközeire, k) javaslatot tesz a Közgyűlésnek az önkormányzati tulajdonú lakások éves felújítási címlistájára, l) javaslatot tesz a Polgármesternek az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról, m) javaslatot tesz a Polgármesternek, illetőleg a Közgyűlésnek önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére, értékesítésre kijelölésre illetve, lakások visszavásárlására, n) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a lakások lakbérének (piaci, költségelvű, szociális) mértékére, o) dönt az értékesítési eljárás során beérkező igazolási kérelmekről p) dönt nyugdíjasházi lakás bérbeadásáról r) 3 jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ által az utógondozói lakás bérlőjének jelölt személyekre vonatkozó javaslatot. s) 4 dönt művész, sportolói és vendégtanári lakások bérbeadásáról a szakmai bizottságok javaslata alapján. A bérbeadói jogok gyakorlása 3. (1) A Közgyűlés a bérbeadói jogok gyakorlásával és kötelességek teljesítésével a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított szervezeti egységét, a Népjóléti, Sport és Lakás Referatúrát 5 (továbbiakban: bérbeadó), az üzemeltetési feladatokkal a Pécs Holding Zrt.-t 6 (továbbiakban: üzemeltető) bízza meg. (2) Az (1) bekezdés nem érinti a Közgyűlés azon jogát, hogy a tulajdonosi jogát közvetlenül gyakorolja. (3) A bérbeadói jogokat és az üzemeltetési feladatokat gyakorló szervek külön megállapodás alapján - kötelesek egymással együttműködni. 3 Beiktatta a 40/2007. (11.30.) Ör. 1. -a. Hatályos től. 4 Beiktatta a 49/ ) Ör. 2. -a. Hatályos től. 5 Módosította a 8/2011. (II.21.) Ör. 20 -a. Hatályos től. 6 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör a. Hatályos tól.

3 A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI II. Fejezet A LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK JOGCÍMEI 4. (1) Az Önkormányzati tulajdonú lakások az alábbiak szerint adhatók bérbe: a) szociális jelleggel, b) nem szociális jelleggel, c) üresen álló felújításra szoruló lakások pályázat útján történő hasznosítása, d) bérlőkiválasztás, bérlőkijelölés alapján, e) lakásgazdálkodási feladatok keretében (bérlőtárssá nyilvánítás, megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása, bérleti jogviszony folytatása, lakáscsere szerződés jóváhagyása, tartási szerződés létesítése, nem lakás céljára történő bérbeadása, albérletbeadás), f) átmeneti elhelyezés céljára, g) közérdekű feladatok megoldására, h) garzonházi lakás bérbeadása, i) fecskeházi lakás bérbeadása, j) nyugdíjasházi lakás bérbeadása, k) jogszabályi kötelezettség, hatósági határozat, bírói ítélet alapján történő bérbeadás. Szociális jellegű bérlakás bérletére való jogosultság 5. (1) 7 Az a nagykorú magyar, európai uniós, illetve állandó letelepedési engedéllyel rendelkező egyéb külföldi állampolgár jogosult szociális helyzete alapján szociális jellegű bérlakás bérbevételére, akinek az egy főre jutó havi jövedelemadóval csökkentett átlagjövedelme a bérbeadáskor - egyedülálló esetében nem éri el a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, - közös háztartásban élők esetében a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. (2) 8 Nem jogosult szociális bérlakás bérletére az a személy, illetve család, aki a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó értékű - beköltözhető - ingatlantulajdonnal, vagyontárggyal vagy vagyoni értékű joggal rendelkezik. 7 Módosította a 40/2007.(11.30.) Ör. 2. -a. Hatályos től. 8 Módosította a 40/2007.(11.30.) Ör. 2. -a. Hatályos től.

4 (3) 9 Szociális jellegű bérlakás bérletére való jogosultság megállapításánál a szociális helyzetet és a vagyoni viszonyokat együttesen kell figyelembe venni. A jövedelmi viszonyokat munkáltatói igazolással, az ingatlanvagyont 1 évnél nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecsléssel kell igazolni, vagyontárgyról, vagy vagyoni értékű jogról nyilatkozatot kell tenni a szociális bérlakás bérbeadása előtt. Az eljárás során a szociális helyzet kivizsgálásánál a Humán Főosztály Területi Szociális Központjai és a bérbeadó együttműködnek. (4) 10 Szociális jellegű bérlakást az erre irányuló bérbevételi kérelmek alapján a bizottság által meghatározott elosztási irányelvek figyelembevételével, a Közgyűlés határozata szerint, a bérlőlistára felvettek részére meghatározott időre, első alkalommal egy évre, majd ezt követően, ha a bérlő igazolja, hogy lakbér- és közüzemi díjtartozása nincs, legfeljebb 3 évre lehet bérbe adni. A szociális bérlakásra való jogosultság meglétét 3 évenként, de legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 90 nappal a bérbeadónak felül kell vizsgálnia. A szociális bérlakásra való jogosultság vizsgálata során a bérbeadó a bérlő 10. (2) bekezdés c) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozata birtokában a helyi adó adatait is áttekinti (5) A (4) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén a bérlő kérelmére a bérbeadó a bizottság javaslata alapján a lakásbérleti szerződést 3 évre 11 meghosszabbítja. (6) Szociális helyzet alapján a bérbe adható lakás szobaszámának felső határa: 1-3 fő esetén 2 szoba, 4-6 fő esetén 3 szoba, minden további költöző személy esetén további 1/2 szoba. Nem szociális jellegű bérlakás 6. (1) A bizottság javaslata alapján a Közgyűlés évente meghatározhatja a pályázati eljárással, piaci lakbérért bérbe adható lakások (nem szociális bérlakások) számát és körét, valamint a bérbeadás feltételeit. (2) A beérkezett ajánlattevők közül az eredményes pályázóval a bérbeadó bérleti szerződést köt. Üresen álló, felújításra szoruló lakások pályázat útján történő hasznosítása 7. (1) Az üresen álló és az üzemeltető által a műszakilag gazdaságosan fel nem újítható lakásokról készült címjegyzék alapján a Közgyűlés pályázatot hirdet. 9 Módosította a 40/2007.(11.30.) Ör. 2. -a. Hatályos től. 10 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör. 1. -a. Hatályos tól. 11 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör a. Hatályos tól.

5 (2) 12 Ezen lakásokra azon érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők pályázhatnak, akik saját költségükön vállalják a műszaki hatóság által előírt átalakítási, felújítási munkálatok elvégzését Ezen lakásokra azok pályázhatnak, akik saját költségükön vállalják a műszaki hatóság által előírt átalakítási, felújítási munkálatok elvégzését. (3) Az eredményesen pályázóval a bérbeadó 1 évi időtartamú bérleti szerződést köt, mely időtartam alatt a bérlő teljes összegű költségelvű lakbért 13 fizet. Az elvégzett munkák igazolt és elfogadott értéke a lakbér 50%-áig beszámítás alapját képezi. A felújítás alapján megkötött határozott idejű bérleti szerződés olyan időtartamú lesz, amit az elvégzett munkák értéke alapján a bérbeszámítás időtartama indokolttá tesz. (4) 14 A Közgyűlés a pályázati eljárás részletes szabályainak kidolgozására és a beérkezett pályázatok elbírálására a bizottságot hatalmazza fel. Bérbeadás bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján 8. (1) Az önkormányzati lakásra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 685. c) pontjában megjelölt szervezetek és önkormányzati intézmények részére pénzbeli térítésért bérlő-kiválasztási jog biztosítható. A pénzbeli térítés mértéke a lakás mindenkori forgalmi értéke alapján számítandó. A lakás forgalmi értékét ingatlanközvetítői névjegyzékbe felvett értékbecslővel kell megállapíttatni. A lakás forgalmi értékének 30%-a ellenében, legfeljebb 5 évre, a lakás forgalmi értékének 20%-a ellenében legfeljebb 3 évre biztosítható bérlő-kiválasztási jog. (2) A bizottság 15 egyedi kérelem alapján - ha a város gazdasági vagy kulturális érdeke megkívánja - az (1) bekezdésben foglalt fizetési feltételektől eltérhet. (3) 16 A bérlő-kiválasztási jog biztosításáról a bizottság dönt. (4) Amennyiben a bérlőkijelöléssel, bérlőkiválasztással terhelt lakás a jogosultsági idő alatt megüresedik, a bérbeadó a jogosultat e jogának 30 napon belüli gyakorlására szólítja fel. (5) Ha a bérlőkijelölés, bérlőkiválasztás jogosultja a (4) bekezdés szerinti jogával nem élt, úgy a lakás új bérlőjét e rendeletben foglaltaknak szerint a bérbeadó jelöli ki. 12 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör. 2. -a. Hatályos tól. 13 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör a. Hatályos tól. 14 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (2) bekezdése. Hatályos től. 15 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (2) bekezdése. Hatályos től. 16 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 32. c) pontja. Hatályos: től.

6 (6) A felszólítás eredménytelensége esetén a lakás üresen állásának ideje alatt felmerülő bérleti és közüzemi díjak a bérlőkijelölés, bérlő-kiválasztás jogosultját terhelik. Lakásgazdálkodási feladatok keretében történő bérbeadás esetei 9. Lakásgazdálkodási feladatok keretében történő bérbeadás alapján létesülő jogviszonyok: a) bérlőtárssá nyilvánítás, b) megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása, c) bérleti jogviszony folytatása, d) tartási szerződés létesítése, e) nem lakás céljára történő bérbeadás. Bérlőtárssá nyilvánítás 10. Önkormányzati lakásra a bérlő és a vele legalább 1 éve állandó jelleggel életvitelszerűen együttlakó házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a gyermeke, valamint szülője a bérbeadóval közös kérelmükre bérlőtársi szerződést köthetnek. Megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása 11. (1) Megüresedett társbérleti lakrész a visszamaradó társbérlő részére abban az esetben adható bérbe, amennyiben az egész lakás az e rendeletben a szociális bérlakás bérbeadása esetén meghatározott jogos lakásigény mértékének felső határát legfeljebb - 5. (5) bekezdés - 1 szobával lépi túl, és a visszamaradó társbérlő legalább két éve a lakásban lakik (2) Amennyiben a 11. (1) bekezdésben foglaltak alapján a megüresedett lakrész nem adható bérbe, úgy a visszamaradó társbérlő részére az általa használt lakrésszel azonos szobaszámú és komfortfokozatú másik lakás bérbeadását kell felajánlani a társbérleti szerződés megszüntetésével egyidejűleg. A bérleti jogviszony folytatása 12. (1) A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogviszonyt azon személy folytathatja, akit a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakik. (2) Nem folytathatja a lakásbérleti jogviszonyt az a személy, akinek Pécs városában lakástulajdona van, illetve aki önkormányzati lakás bérlője.

7 (3) A bérleti jog folytatása szempontjából életvitelszerű a lakás használata, ha a kérelmezőnek nincs másik lakása, amelyet ténylegesen rendeltetésszerűen használ és az általa kérelmezett lakás az otthona. Tartási szerződés jóváhagyása 13. (1) A lakásbérleti jogviszony folytatására megkötött tartási szerződéshez a bérbeadó csak akkor járul hozzá ha, a következő együttes feltételek fennállnak: a) az eltartó nagykorú magyar vagy európai uniós állampolgár, rendszeres jövedelemmel rendelkezik és a lakás fenntartásához semmiféle önkormányzati támogatást nem vesz igénybe, és b) az eltartott jövedelmi, vagyoni és egészségi állapota a tartást indokolttá teszi, továbbá c) az együttlakás feltételei biztosítottak. (2) A bérbeadó köteles megtagadni az írásbeli hozzájárulást amennyiben az eltartó Pécs városában lakástulajdonnal, önkormányzati lakás bérleti jogával, illetve már megkötött, a lakásbérleti jog folytatására irányuló tartási szerződéssel rendelkezik. Nem lakás céljára történő bérbeadása 14. (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára a helyi közfeladatok (oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési) ellátása céljából adható bérbe a Közgyűlés eseti döntése alapján, lakáspótlási kötelezettség előírása mellett. (2) A lakáspótlási kötelezettség másik lakás tulajdonának önkormányzat részére történő tulajdonba adása, vagy a felhasznált lakás értékének a megfizetése útján teljesíthető. Az albérletbeadás szabályai 15. (1) A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával a lakás egy részét, írásbeli szerződéssel, albérletbe adhatja. (2) Szociális jelleggel bérbe adott lakás, garzonházi, nyugdíjasházi és fecskeházi lakás albérletbe nem adható. (3) Amennyiben a bérbeadó tudomására jut, hogy a bérlő lakását vagy annak egy részét hozzájárulása nélkül albérletbe adta, a bérlővel kötött bérleti szerződést jogosult felmondani.

8 Átmeneti elhelyezés biztosítása 16. (1) Kérelem alapján, indokolt esetben, az 5. (1) bekezdésében előírt feltételek megléte esetén a bizottság dönthet úgy, hogy bérlőlistára kerülésükig átmeneti elhelyezést biztosít az arra rászorulók részére. (2) 17 Átmeneti elhelyezés biztosítására lakást csak meghatározott időre, első alkalommal egy évre, majd ezt követően, ha a bérlő igazolja, hogy lakbér- és közüzemi díjtartozása nincs, legfeljebb 3 évre lehet bérbe adni. (3) Az átmeneti elhelyezés alapján a bérleti jogviszony háromévenként legfeljebb 3 év időtartamra hosszabbítható. A bérleti szerződés addig hosszabbítható meg, amíg a kérelmező: a) bérlőlistára nem kerül, b) lakásgondját önerőből megoldani nem tudja. (4) Az átmeneti elhelyezés céljából bérbe adott lakás bérlőivel az erre irányuló kérelem alapján a Humán Főosztály Területi Szociális Központjának véleményét is kikérve a bizottság döntése alapján a bérbeadó köti meg a bérleti szerződést. (5) Az átmeneti elhelyezés céljára a más célra fel nem használható egy két szobás komfortnélküli, félkomfortos vagy komfortos lakás adható bérbe. Bérbeadás közérdekű feladatok megoldására 17. (1) A Közgyűlés költségelvű lakbér megállapítása mellett művészlakás, sportolói lakás, vendégtanári lakás lakásokat biztosít. (2) 18 A lakások bérlőire meghatározott legfeljebb 3 éves időtartamra az illetékes szakbizottságok tesznek javaslatot a Népjóléti és Sport Bizottságnak 19. A bérbeadásról a Népjóléti és Sport Bizottság 20 határoz. (3) A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadható személyeken kívül más személyt nem fogadhat be. (4) A 17. rendelkezései alapján lakást csak olyan személynek lehet bérbe adni, aki Pécs városában lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkezik. 17 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör. 3. -a. Hatályos tól. 18 Módosította a 49/2007.(12.28.) Ör. 2. -a. Hatályos től. 19 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (1) bekezdése. Hatályos től. 20 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (1) bekezdése. Hatályos től.

9 A garzonházi lakások bérbeadása 18. (1) A garzonházi lakások fiatal családok átmeneti elhelyezésére szolgáló lakások. (2) 21 Garzonházi elhelyezésre olyan érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkező fiatal család jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem ezen rendelet 5. (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt meghaladja és vállalja, hogy évente az egy szerződés után igényelhető éves állami támogatás mértéke felső határának megfelelő összegű kézpénzt előtakarékossági betétben elhelyez. (3) A garzonházi lakásokra bérleti szerződés legfeljebb 5 évre köthető, melyet a bizottság egy alkalommal legfeljebb 2 évre meghosszabbíthat. (4) A bérlő 5 év eltelte után köteles saját elhelyezéséről gondoskodni. (5) A bérleti jogviszony megszűnése után a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles a lakást kiüresíteni. (6) A garzonházi lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával csak házastársát és kiskorú gyermekét fogadhatja be. (7) A garzonházban lévő lakások bérlői a lakást nem cserélhetik el. (8) 22 A megüresedő garzonházi lakásokat pályáztatni kell. A pályázati feltételeket a bizottság határozza meg. (9) 23 A benyújtott pályázatokat a bizottság a pályázati idő lejártát követő 30 napon belül bírálja el. (10) Az eredményes pályázókkal a bérbeadó bérleti szerződést köt. A pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni az 5 évnél rövidebb garzonházi elhelyezést igénylő és a régebb óta nyilvántartott kérelmezőket. A fecskeházi lakások bérbeadásának különös szabályai 19. A Fecskeház olyan garzonház, melynek bérbeadásáról az erre vonatkozó külön megállapodás alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: egyetem) és az önkormányzat intézkedik (továbbiakban: Fecskeház). 21 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör. 4. -a. Hatályos tól. 22 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 32. c) pontja. Hatályos től. 23 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (4) bekezdése. Hatályos től.

10 A Pécsi Tudományegyetem fecskeházi lakások bérlőkijelölésére vonatkozó szabályok 20. (1) Bérlőül jelölhető az egyetemmel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 35. életévét be nem töltött oktató, aki házastársi vagy igazolt élettársi kapcsolatban él és vállalja, hogy évente a részére bérbe adott lakás előállítási költsége 5 %-ának megfelelő összegű készpénzt előtakarékossági betétben elhelyez. (2) Bérlőül jelölhető továbbá az egyetem házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő nappali tagozatos hallgatója is, akiknek az (1) bekezdésben előírt előtakarékosságot vállalnia nem kell. (3) Amennyiben az (1) illetve (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett az egyetem nem tud kellő számú bérlőt jelölni, a fennmaradó lakásokra költségelvű lakbér fizetése mellett az egyetemmel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy is bérlőnek jelölhető. (4) A bérlőkijelölés legfeljebb 5 évi határozott időtartamra történhet. A lakásbérleti jogviszony az 5 év elteltével megszűnik. (5) Ha a bérlő munkaviszonya, illetve a nappali tagozatos hallgató hallgatói jogviszonya az 5 év eltelte előtt szűnik meg, a munkaviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésének napján a lakásbérleti jogviszony is megszűnik. (6) A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napján, de legkésőbb a lakásbérleti jogviszony megszűnését követő 6 hónapon belül köteles a lakást kiüresítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére visszaadni. Az önkormányzat rendelkezése alatt álló fecskeházi lakások bérbeadásának szabályai 21. (1) A fecskeházi lakásra érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkező munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 35. életévét be nem töltött személy jogosult, aki házastársi vagy igazolt élettársi kapcsolatban él, az egy főre jutó jövedelme e rendelet 5. (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt meghaladja és vállalja, hogy évente a részére bérbe adott bérlakás előállítási költsége 5 %-ának megfelelő összegű készpénzt előtakarékossági betétben elhelyez. (2) A fecskeházi lakás határozott időtartamra legfeljebb 5 évre adható bérbe. A lakásbérleti jogviszony az 5 év elteltével megszűnik. A bérlő 5 év eltelte után köteles saját elhelyezéséről gondoskodni.

11 (3) A bérleti jogviszony megszűnése után a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles a lakást kiüresíteni. (4) 24 Az üres fecskeházi lakásokat évente egyszer pályáztatni kell. A pályázati feltételeket a bizottság határozza meg. (5) 25 A benyújtott pályázatokat a bizottság a pályázati idő lejártát követő 30 napon belül bírálja el. (6) Az eredményesen pályázókkal a bérbeadó bérleti szerződést köt. A pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni az 5 évnél rövidebb fecskeházi elhelyezést igénylő és a régebb óta nyilvántartott kérelmezőket. A fecskeházi bérlőkre vonatkozó különös szabályok 22. (1) A fecskeházi lakás bérleti jogviszonya nem hosszabbítható meg. A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezésre igényt nem tarthat. (2) A bérlő a fecskeházi lakást nem cserélheti el. (3) A fecskeházi lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával csak házastársát és kiskorú gyermekét fogadhatja be. (4) A bérbeadó e rendelet 29. (1) bekezdésében leírt feltételeken túl is jogosult a bérleti jogviszonyt a határozott idő eltelte előtt felmondani, a) ha a bérlő a lakbérfizetési kötelezettségét elmulasztja és kéthavi lakbérhátraléka keletkezik, vagy b) a bérlő a 20. (1) illetve a 21. (1) bekezdésében foglalt előtakarékossági követelményeknek nem tesz eleget. (5) A lakásbérleti jogviszony felmondását követően a bérlő köteles a lakást harminc napon belül kiüresítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. Az utógondozói / LAKMUSZ / lakások bérbeadásának különös szabályai 22/A. 26 (1) Az utógondozói lakások az állami gondoskodásból nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek átmeneti elhelyezésére szolgáló lakások. (2) Az utógondozói lakás bérbevételére az a fiatal jogosult, akit a lakás bérlőjéül a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ javasolt és a jelölést a bizottság határozatával jóváhagyja. 24 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 32. c) pontja. Hatályos től. 25 Módosította a 35/2010. (XI.22.) Ör. 21. (4) bekezdése. Hatályos től. 26 Beiktatta a 40/2007.(11.30.) Ör. 3. -a. Hatályos től.

12 (3) Az utógondozói lakásra bérleti szerződés 10 évre köthető, amely egy alkalommal 5 évre meghosszabbítható. (4) Az utógondozói lakás bérlőjének bérleti díjat nem kell fizetnie. (5) A bérlő házastársán és kiskorú gyermekén kívül a lakásba más személyt nem fogadhat be. (6) Az utógondozói házban lévő lakások bérlői a lakást nem cserélhetik el és nem idegeníthetik el, albérletbe, más személy használatába nem adhatják. (7) Az utógondozói lakások üzemeltetésének költségét a Baranya Megyei Közgyűlés Hivatala az üzemeltetőnek (Pécs Holding Zrt. 27 ) fizeti meg. A nyugdíjasházi lakások bérbeadásának különös szabályai 23. (1) A nyugdíjasházi lakások nyugdíjasok, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyek határozatlan idejű elhelyezésére szolgálnak. (2) Nyugdíjasházi lakás bérlője az a magyar és európai uniós állampolgár lehet, akinek tekintetében az alábbi együttes feltételek fennállnak : a) nyilvántartott bérbevételi kérelemmel rendelkezik, b) önmaga ellátására képes, c) pécsi önkormányzati bérlakás bérlője és az arra megkötött szerződést közös megegyezéssel megszünteti, d) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését maga vállalja, e) és a bérlővé jelölésével egészségügyi szempontból a Humán Főosztály egyetért. (3) 28, 29 A (2) bekezdésben foglaltakon kívül, de a (2) bekezdés a) b) és a d) e) pontjában meghatározott feltételek mellett nyugdíjasházi elhelyezést kaphat az a jogosult is, aki nem önkormányzati bérlakás bérlője, és Ft. egyszeri elhelyezési költséget két egyenlő a bérbeadóval megkötött megállapodás aláírásakor és az azt követő 60 napon belül esedékes részletben az Önkormányzat részére megfizet. Az egyszeri elhelyezési költség összege a rendelet hatályba lépését követő második év végétől kezdve két évente felülvizsgálatra kerül. (3a) 30 Amennyiben a nyugdíjasházi bérlő bérleti szerződését a jogviszony keletkezésétől számított 5 éven belül felmondja, és a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak visszaadja, az egyszeri elhelyezési költség 50 %-át részére vissza kell fizetni. 27 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör a. Hatályos tól. 28 Módosította a 43/2009.(11.30.) Ör. 1. -a. Hatályos től. 29 Módosította a.../2011. (..) Ör. 1. (1) bekezdése. Hatályos től. 30 Beiktatta a.../2011. (..) Ör. 1. (2) bekezdése. Hatályos től.

13 A bérleti jogviszonynak a jogviszony keletkezésétől számított 5 éven túli bérlő általi felmondása miatti, továbbá a bérlő öt éven belüli felmondásán kívüli bármely más módon a jogviszony tartama alatt bármikor történő megszűnése esetén az egyszeri elhelyezési költség nem jár vissza. (4) A bérlő a nyugdíjasházi lakásba - a házastársa kivételével - más személyt állandó jelleggel a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be. (5) A nyugdíjasházban lévő lakás bérlője lakását csak abban az esetben cserélheti el, amennyiben a leendő bérlő megfelel e rendelet 23. (1) (2) bekezdésében foglaltaknak. III. Fejezet A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A bérbeadó jogai és kötelezettségei 24. (1) A bérbeadó a bérlővel írásbeli bérleti szerződést köt, melyről a szerződés másolatának megküldésével az üzemeltetőt értesíti. (2) A bérbeadó az üresen álló lakást - az üzemeltető útján - a komfort fokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt, a szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni. (3) A lakás rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a lakásberendezések üzemképesek, valamint a falak tisztasági festése megtörtént. (4) A bérlő a lakást az üzemeltető által aláírt leltár és a műszaki szemlét rögzítő jegyzőkönyv alapján veszi át. (5) A bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt - az üzemeltető útján - köteles gondoskodni az épületben a tulajdoni hányada mértékéig: a) az épület karbantartásáról, b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagának megőrzéséről, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. (6) A lakás bérbeadása esetén, a bérbeadó és a leendő bérlő megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. A bérleti szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, a kezdés, a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott költségvetést.

14 (7) A bérlő igazolt és elfogadott költségeit vagy a lakbér fizetésének szüneteltetésével, vagy a lakbérének e költséggel arányos meghatározott idejű mérséklésével számítja be a bérbeadó (8) 31 A bérbeadó jogosult a rendeltetésszerű lakás használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente egyszer az üzemeltető képviselőjével - a bérlő szükségtelen háborítása nélkül ellenőrizni. A bérlő jogai és kötelezettségei 25. (1) A bérlő a lakásba házastársán, gyermekén, befogadott gyermekének a gyermekén, valamint szülőjén kívül más személyt nem fogadhat be. (2) A bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást és a közös használatra szolgáló helyiségeket kötelesek rendeltetésszerűen használni. (3) 32 A bérlő a lakásbérleti szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére lakbért megfizetni, továbbá köteles a 43. szerinti külön szolgáltatások díját az ott szabályozottak szerint, valamint a lakás 43. -ban nem szabályozott közüzemi díjait a szolgáltatók részére megtéríteni. (4) A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről. (5) A bérlő a (4) bekezdésben előírt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi. (6) Amennyiben a bérlő a (4) bekezdésben előírt kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, úgy a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondhatja. (7) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhat abban, hogy a bérlő a lakást átalakítsa, korszerűsítse. A bérbeadó a megállapodást abban az esetben köti meg, amennyiben a bérlő a szükséges műszaki, hatósági engedélyeket beszerzi. (8) A bérlő által kezdeményezett átalakítási, korszerűsítési munkálatok költségei a bérlőt terhelik. (9) Amennyiben a (7) bekezdésben említett munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is megváltozik, az eredeti szerződés módosítására akkor kerülhet sor, ha az átalakítás költségeit a bérbeadó viseli. 31 A bekezdés utolsó mondatát hatályon kívül helyezte a 17/2011. (IV.27.) Ör. 14. a) pontja. Hatályos tól. 32 Módosította a 17/2011. (IV.27.) Ör. 5. -a. Hatályos tól.

15 (10) A bérlő köteles a lakáshoz kapcsolódó és igénybevett közüzemi szolgáltatásokért a szolgáltatónak fizetni, és azokkal szolgáltatási szerződést kötni. (11) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. Az életvitelszerű lakáshasználat megszűnése után 2 hónappal a bérbeadó a lakásbérleti szerződést felmondhatja. (12) A bérlő a lakásból történő 2 hónapot meghaladó távollétét, annak okát és időtartamát, köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. (13) A 24. (8) bekezdésben foglaltak esetén, a bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles; ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása, valamint a közüzemi fogyasztásmérők cseréjének esetén. IV. Fejezet A LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI Lakáscsere a bérbeadó közreműködésével 26. (1) A bérbeadó és a bérlő a határozatlan idejű lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetheti úgy, hogy a bérbeadó a bérlő részére a) másik lakást ad bérbe, vagy b) másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést fizet, vagy c) másik lakás bérbeadása helyett pénzbeli térítést fizet. (2) A (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a bérlő a) kisebb alapterületű, vagy kevesebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú, b) azonos szobaszámú, alapterületű, komfortfokozatú, de a városon vagy az épületen belüli eltérő fekvésű, illetőleg c) nagyobb szobaszámú, nagyobb alapterületű, vagy magasabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kérheti. (3) A határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkező szociális bérlakásban lakó bérlő kérelmére igényjogosultságának indokolt megváltozása esetén (család létszámának növekedése) - a bizottság döntése alapján - bérbeadó nagyobb szobaszámú, vagy alapterületű lakást adhat bérbe az eredeti bérleti szerződésben meghatározott ideig.

16 Bérleti jogviszony megszüntetése pénzbeli térítés ellenében 27. (1) Ha a bérlő a határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződése közös megegyezéssel történő megszüntetését kéri, és az általa bérelt lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, kiüresítve a bérbeadónak visszaadja 26. (1) bekezés c.) pontja alapján pénzbeli térítésre tarthat igényt. A pénzbeli térítés mértéke - a lakás komfortfokozata és a bérleti jogviszony időtartama alapján a visszaadott lakás forgalmi értékének az alábbi táblázat alapján számított értéke: A lakás komfortfokozata komfortos, félkomfortos A bérbeadás időpontja január 1. előtt bérbe adott január 1. után bérbe adott 15% 10% összkomfortos 25% 15% (2) Komfort nélküli lakás bérleti jogának (1) bekezdés szerinti megszüntetése esetén pénzbeli térítés nem jár. (3) Amennyiben a bérlő Pécs város területén saját erőből építkezik, úgy a neki járó pénzbeli térítés 80%-át a bérleti jogviszonyának megszüntetésével egyidejűleg, további 20%-át a lakásból történő végleges kiköltözéskor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, üres állapotú átadásakor kapja kézhez. A bérlő és a bérbeadó megállapodhatnak abban, hogy a fenti feltételek fennállása esetén a bérlő a lakást legfeljebb 2 évig költségelvű lakbér fizetése mellett tovább használhatja. Bérleti szerződés megszűnése elemi csapás illetve életveszély miatt 28. Ha a lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült, illetve az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el és az ideiglenes vagy végleges elhelyezés az Önkormányzat feladata, úgy a bérlő, illetve használó részére az általa használt lakással azonos szobaszámú és komfortfokozatú lakás adható bérbe. A bérbeadó részéről történő felmondás 29. (1) A bérbeadó a bérleti szerződést az alábbi esetekben jogosult írásban felmondani:

17 a) az Lt. 24. (1) bekezdés a) pontja alapján 6 havi 33, vagy azt meghaladó lakbértartozás esetén, b) az Lt. 24. (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott esetekben, c) önkormányzati lakásnak nem lakás céljára az e rendelet 14. (1) bekezdésben jelzett hozzájárulás nélküli hasznosítása esetén, d) az e rendelet 15. (3) bekezdésében említett tilalom megszegése esetén, e) az e rendelet 17. (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén f) 34 az e rendelet 25. (3) bekezdése alapján 6 havi, vagy azt meghaladó külön szolgáltatási vagy közüzemi díjtartozás esetén. (2) A bérbeadó jogosult továbbá a bérleti szerződést felmondani, ha a bérlő e rendelet 25. (11) bekezdésében foglaltak szerint a lakását életvitelszerűen 2 hónapot meghaladó ideig nem lakja, és távollétét megfelelően igazolni nem tudja. (3) A bérlő által bejelentett különösen: egészségügyi ok, munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történő távolléte alatt, erre hivatkozással felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerződést abban az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el, és erről a bérbeadót felhívására írásban tájékoztatja. Állampolgárok közötti csere 30. (1) Önkormányzati lakás bérleti joga a bérbeadó hozzájárulásával - kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető. (2) Amennyiben a bérlő határozott idejű bérleti szerződéssel, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig bérbeadott lakást másik lakásra cseréli el, ezen másik lakásra csak a cserélendő lakásra fennálló szerződéssel azonos idejű, illetve a meghatározott feltétel bekövetkeztéig köthető új szerződés. Egy lakás több lakásra is cserélhető. (3) A cseréhez a hozzájárulást meg kell tagadni, ha a bérlőkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásra jogosult, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járul hozzá. (4) A bérbeadói hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a cserélő fél a csereszerződés érvényes megkötését megelőzően az alábbi iratokat a bérbeadó rendelkezésre bocsássa: a) a lakásbérleti szerződésének, illetőleg a lakásbérleti jogviszonya fennállását tanúsító bérbeadó írásbeli nyilatkozatának, b)lakástulajdonra történő csere esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatának az iratokhoz történő benyújtását. 33 A folyamatos kifejezést hatályon kívül helyezte a 17/2011. (IV.27.) Ör. 14. b) pontja. Hatálytalan tól. 34 Beiktatta 17/2011. (IV.27.) Ör. 6. -a. Hatályos tól.

18 (5) A bérbeadó a cseréhez történő hozzájárulását megtagadja, ha a cserepartner a (4) bekezdésben leírt feltételeket nem teljesíti, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg - szükség esetén - a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében. (6) A lakáscsere szerződésben név szerint fel kell sorolni a bérlővel együttlakó valamennyi személyt, ezek lakáshasználati jogcímét, továbbá külön-külön fel kell tüntetni azt, hogy a lakáscsere folytán közülük - a felek megállapodásának megfelelően - kik költöznek el a bérlővel együtt a lakásból. (7) Ha a cserélő felek a lakáscsere szerződésben másként nem állapodtak meg, a bérlővel együttlakó valamennyi személy köteles a lakást a bérlővel együtt elhagyni. (8) Ha a bérlő a lakását kettő vagy több lakásra cseréli el, a lakáscsere szerződésben fel kell tüntetni, hogy melyik lakásnak ki lesz a bérlője. A lakáscsere szerződést mindazoknak a személyeknek alá kell írni, akik a cserét megelőzően bérlők voltak, valamint a csere folytán bérlővé válnak. (9) Köteles megtagadni a bérbeadó a hozzájárulást az olyan lakáscsere szerződésnél ahol bármelyik szerződő fél szándéka nem lakáscserére, hanem a lakásbérlet jogellenes átruházására irányul. (10) A lakáscseréhez kért hozzájárulás megtagadható, ha a lakáscsere folytán a bérlő és a vele együttlakó személyek lényegesen rosszabb körülmények közé kerülnének. (11) Amennyiben a bérbeadó megállapítja, hogy valamelyik cserélő fél a hozzájárulás megadását követően önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződést az előírt határidőben nem kötötte meg, a feleket nyilatkozattételre szólítja fel. Ha ennek során valamelyik fél kijelenti, hogy a lakáscserét nem kívánja végrehajtani, a bérbeadó ezt a többi cserélő fél tudomására hozza és felhívja őket, 30 napon belül igazolják, hogy a lakáscsere-szerződés teljesítése érdekében a bírósághoz fordultak. Az igazolási kötelezettség elmulasztása esetén a bérbeadó hozzájárulását visszavonja, ha pedig a felek az igazolást benyújtják, az eljárást a bírósági eljárás befejezéséig felfüggeszti. A jogcím nélküli lakáshasználat 31. (1) A lakást jogcím nélkül használó személyt a bérbeadó írásban felszólítja a lakás 30 napon belül történő elhagyására. (2) A felszólítás eredménytelensége esetén a bérbeadó a lakás kiüresítése iránt bíróságon polgári peres eljárást kezdeményez.

19 (3) A bérbeadó a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő hónap első napjától a lakáshasználati díjat a lakásra megállapított lakbér háromszorosára felemelheti, vagy legfeljebb 2 szoba komfort nélküli másik lakást adhat bérbe illetve használatba határozott időre a jogcím nélkülivé vált használó részére. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat igényt. Lakáshasználati megállapodás 32. (1) A lakás jogcím nélküli használójával a bizottság döntése alapján meghatározott időre de legfeljebb 2 évre lakáshasználati megállapodás is köthető. (2) A lakáshasználati megállapodás a meghatározott idő elteltével 2 alkalommal további legfeljebb 2 2 évvel meghosszabbítható. (3) A lakás használója a lakás használatáért a használati díjat köteles fizetni, melynek mértéke megegyezik a lakásra fizetendő szociális lakbér összegével. (4) A lakáshasználati megállapodásra a Ptk ában foglalt rendelkezések az irányadóak. A lakás visszaadása a bérleti jogviszony megszűnésekor 33. (1) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor a lakást és lakásberendezéseket köteles a bérbeadónak tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. (2) A lakás visszaadásakor a lakás és berendezéseinek állapotáról az üzemeltető szemle alapján jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvben a bérlő nyilatkozik a hibák és hiányosságok megszüntetésének módjáról és idejéről. A lakás átadása a bérlő halála esetén 34. (1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnik meg, és nincs olyan személy, aki a bérleti jogviszonyt folytathatja, az örökös a) köteles a lakásban maradt hagyatékot az örökhagyó halálát követő 90 napon belül elszállítani, b) nem köteles a lakás karbantartásáról, felújításáról gondoskodni. (2) A lakás fenntartási költségei az örököst terhelik mindaddig, amíg a hagyatéki tárgyakat a lakásból nem szállítja el. (3) Mindaddig amíg az örökös a lakást a kitűzött határidőre üresen át nem adja a bérbeadónak a lakbér kétszeresének megfelelő összeget köteles fizetni.

20 Önkormányzat vállalata, intézménye rendelkezése alatt álló lakások bérbeadása 36. Az Lt. hatálybalépése előtt az önkormányzat vállalata, intézménye rendelkezése alatt álló lakások esetében e szervek, illetve jogutódaik jogosultak az új bérleti szerződés megkötése esetén a bérlő személyét kijelölni, illetve a bérleti szerződés időtartamát meghatározni. Bérleti szerződés megkötésére egyebekben a bérbeadó jogosult az alábbi feltételek szerint: a) az önkormányzat vállalata, intézménye rendelkezése alatt álló lakásra bérleti jogviszonyt csak a munkakör betöltésének feltételéhez kötötten, határozott időre szólóan lehet létesíteni, b) az önkormányzat vállalata, intézménye rendelkezése alatt álló lakásra bérlőtársi jogviszony akkor létesíthető, ha a leendő bérlőtársak mindegyike munkaviszonyban áll a lakással rendelkező szervvel, c) a bérlő halála esetén az önkormányzat vállalata, intézménye rendelkezése alatt álló lakásban lakók a bérleti jogviszony folytatására nem jogosultak. V. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK LAKBÉRÉNEK MÉRTÉKE ÉS A LAKBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 37. (1) A lakások lakbérét a) szociális helyzet alapján, vagy b) költségelven, vagy c) piaci alapon történő bérbeadás figyelembe vételével e rendelet állapítja meg. (2) A lakásbérleti illetve lakáshasználati jogviszony fennállása esetén a lakás (a lakás helyiségei) használatáért a bérlő lakbért, a használó használati díjat köteles fizetni (továbbaikban: lakbér) (3) A bérlő a bérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó helyiségeken és területeken kívül a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket a tulajdoni hányad alapján térítés nélkül jogosult használni. (4) 36 Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások használatáért a 38. -ban és a 41. -ban meghatározott kivétellel költségelvű lakbért kell fizetni. 35 Hatályon kívül helyezte a.../2011. Ör. 6. -a. Hatálytalan től. 36 Beiktatta a 17/2011. (IV.27.) Ör. 7. (1) bekezdése. Hatályos től.

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006 (04.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről 40/2007 (11.30.) és a 49 /2007(12.28. ) a 20/2008.(06.02.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006 (04.29.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006 (04.29.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2006 (04.29.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvényben

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

a jegyzői hatáskörök gyakorlásával megbízott aljegyző Záradék: Elfogadta: a Közgyűlés a i ülésén Kihirdetve: én.

a jegyzői hatáskörök gyakorlásával megbízott aljegyző Záradék: Elfogadta: a Közgyűlés a i ülésén Kihirdetve: én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2011. (IV. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Liptód Községi Önkormányzat 7 /2010. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, bérleti jogviszonyáról és elidegenítésének szabályairól Liptód Község Önkormányzata

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (X.22.) számú RENDELETE A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL (Egységes szerkezetben) 1 1 Módosította: 6/2009.(II.19.) sz.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

---------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------------- Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004.( XI. 31.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN a szolgálati lakásokról és lakbérekről I. fejezet A rendelet hatálya, a lakásbérlet létrejötte 1. A rendelet

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. (3) A bérlővel bérleti jogviszonyt csak a munkakör betöltésének feltételéhez kötötten lehet létesíteni.

A rendelet hatálya. (3) A bérlővel bérleti jogviszonyt csak a munkakör betöltésének feltételéhez kötötten lehet létesíteni. 418 5/2009 (II. 27.) HMÖ rendelet a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről A Heves Megyei Közgyűlés a lakások

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2005. (IV.20.) számú rendelete az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szekszárd Város Képviselő-testülete 3/1994.(II.1.) KT. számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 11/2008. (IV.18.), 46/2007. (XII.20.), 40/2006. (XII.22.), 15/2006. (IV.19.), 25/2004. (V.18.),

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete a Zalacsány községben épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Zalacsány község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN.

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1.

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1. Kiszombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendelete lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezet/ Kiszombor

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2007.(III.28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek bérletérıl (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Szécsény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti bérbeadási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 862/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 16/2004.( VII.29.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról 34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (a

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (VIII.15.) )Ör.sz. önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletének, elidegenítésének szabályairól Kaba

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a. alábbiak szerint: Lakbér és Komfortfokozat. Ft/hó RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS garzonházi lakások bérbeadására Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi úton épülõ fiatalok garzonházában lévõ 18 db önkormányzati

Részletesebben

ADATLAP LAKÁSCSERE SZERZŐDÉSHEZ

ADATLAP LAKÁSCSERE SZERZŐDÉSHEZ ADATLAP LAKÁSCSERE SZERZŐDÉSHEZ Lakáscsere szerződés Amely létrejött a megállapodásban feltüntetett lakáshasználók között a jelen okiratban részletezett lakások kölcsönös elcserélésére az alábbi feltételekkel

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben