ÁFONYÁSKERT ÓVODA NAPRAFORGÓ TAGÓVODA KÖZÉPSZER TAGÓVODA PETNEHÁZY ÚTI TAGÓVODA HÁZIREND KÉSZÜLT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁFONYÁSKERT ÓVODA NAPRAFORGÓ TAGÓVODA KÖZÉPSZER TAGÓVODA PETNEHÁZY ÚTI TAGÓVODA HÁZIREND KÉSZÜLT 2009.08.28"

Átírás

1 ÁFONYÁSKERT ÓVODA NAPRAFORGÓ TAGÓVODA KÖZÉPSZER TAGÓVODA PETNEHÁZY ÚTI TAGÓVODA HÁZIREND KÉSZÜLT

2 HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Áfonyáskert Óvodában!...Tagóvodájában! Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy ezzel segítjük az eligazodásban, a megértésben, és a gyermeki valamint szülői jogok és kötelességek megismerésében, gyakorlásában. Általános tudnivalók Az óvoda neve: Áfonyáskert Óvoda...Tagóvoda. Székhely címe: Miskolc, Áfonyás u. 16. Telefon: 06/ Honlap elérhetősége: afonyaskertovoda. ini. hu Az óvoda fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Tagintézmények: Napraforgó Tagóvoda, Miskolc Gesztenyés u. 18.sz. Középszer Tagóvoda, Miskolc Középszer u. 5.sz. Petneházy Tagóvoda, Miskolc Petneházy u. 4.sz. Az óvoda vezetőjének, vezető helyettesének, logopédusának, pszichológusának és gyermekvédelmi felelősének a neve, elérhetősége, fogadóórája a csoportok üzenő tábláján megtalálható. 2

3 A házirend tartalma 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 4 2. A nevelési év rendje Az óvoda nyitva tartása A gyermekek érkezése és távozása 5 5. Az óvoda napirendje Gyermekvédelem IPR Óvodai Integrációs Program 7 8. Baleset megelőzés Egészségügyi feladatok ellátása A gyermekek célszerű öltözete A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről Az óvodai szolgáltatások igénybevétele Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás Az óvoda hagyományai Fakultatív hit-és vallásoktatás A Házirend nyilvánossága Záró rendelkezések 14 Melléklet: a gyermekek és szülők jogai, kötelességei 16 3

4 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje Az óvoda 3 éves kortól fogadja a gyermekeket. Az óvodába szellemileg ép és szobatiszta gyermek vehető fel, s legfeljebb 7 éves koráig részesülhet óvodai nevelésben. Az 5. életévét betöltött gyermeknek óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson kell részt vennie. Férőhely esetén évközben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Férőhely hiányában felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. A gyermekek csoportba sorolásáról a szülők és a pedagógusok véleményének figyelembevételével az óvodavezető, tagóvoda vezető dönt. Az Áfonyáskert Óvodában, a Napraforgó Tagóvodában és a Középszer Tagóvodában életkor szerint kialakított csoportok működnek: kiscsoport, középsőcsoport, nagycsoport. A Petneházy Tagóvodában osztatlan - vegyes csoportok vannak. Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május első hete. A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével és a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével történik. A közoktatási törvény előírásai értelmében fel kell venni azt a gyermeket aki az óvoda működési körzetében él (lakcím kártyával igazolandó), betöltötte harmadik életévét (születési anyakönyvi kivonattal igazolandó halmozottan hátrányos helyzetű, felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, vagy napközbeni ellátásra jogosult, továbbá az ötödik életévét betöltötte és óvodaköteles. További (üres) férőhely esetén a kötelező felvételi szempontok mellett elsőbbséget élvez felvétel szempontjából az a kisgyermek akinek: Állandó lakhelye az Alapító Okiratban meghatározott körzetben van, Testvére már ide jár Aki a szomszédos bölcsödébe járt Szülei itt dolgoznak a közelben 4

5 2. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1. - augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1.- május 31-ig, a nyári élet június 1.- augusztus 31-ig (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányított foglalkozások). Az óvoda nagytakarítás és karbantartás miatt a nyári időszakban 5 hétre bezár. Ez alatt az időszak alatt, ha a szülő nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról, a fenntartó által kijelölt óvoda fogadja a gyermeket. A pontos zárva tartás időpontjáról és a gyermekek fogadására kijelölt óvodáról az óvoda honlapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján, minimum egy hónappal előbb értesítjük a szülőket. Az elhelyezést az óvodavezetőhöz, tagóvoda vezetőhöz írásban benyújtott kérelemmel kell igényelni. A Közoktatási Törvény évente maximum 5 munkanapot engedélyez az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélésére. Ilyenkor az óvoda zárva tart, gyermekeket nem fogadunk. Napközbeni ellátásukról, ha igény van rá, szintén egy kijelölt, közeli óvoda gondoskodik. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről az óvoda honlapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján tájékoztatjuk a szülőket. 3. Az óvoda nyitva tartása Az Áfonyáskert Óvoda, a Napraforgó Tagóvoda, a Középszer Tagóvoda és a Petneházy Tagóvoda hivatalos nyitva tartása 7,00-tól 17,00-ig tart. Reggel ügyeletet biztosítunk 6,00-tól - 7,00-ig. Ez idő alatt 1 fő óvónő foglalkozik az érkező gyermekekkel. 4. A gyermekek érkezése és távozása Kérjük, lehetőleg reggel ig érkezzenek meg a gyermekekkel, hogy legyen idejük kényelmesen, kultúráltan megreggelizni, és játszani. Köszönjük! A délutáni uzsonna 15,30 - ig tart. A gyermekek hazavitele ekkortól történhet. A gyermekeket csak is szülőknek, illetve nagyszülőknek adjuk át, egyéb esetekben a szülőktől írásos meghatalmazást kérünk. 5

6 A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani. A gyermekek biztonsága érdekében 14 év alatti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk ki a gyermekeket. Az óvoda zárása /azaz 17 óra/ - után 30 perccel itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén tömegközlekedési eszközzel az óvodapedagógus a gyermeket a Gyermekvárosba viszi. A zárás után az ajtóra jól látható helyre kifüggesztjük, hová vittük a gyermeket. Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek meg a szülők, abban az esetben jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 5. Az óvoda napirendje Az időpontok rugalmasak, korcsoportonként perces eltérések lehetségesek, illetve az évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak játék, közben folyamatos reggeli ig, utána kezdeményezések, kötelező foglalkozások, egyéni fejlesztések udvari játék, séta ebéd mosdó használat, fogmosás, készülődés a lefekvéshez, mese, pihenés uzsonna, játék, egyéni fejlesztések, szolgáltatások ( hitoktatás). A délelőtt folyamán kerül sor az integrált fejlesztési foglalkozásokra. Ezen kívül általában délelőttre szervezzük az úszást, korcsolyázást illetve a kirándulásokat, sétákat. 6. Gyermekvédelem Az óvodáknak a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelősei vannak. Feladataik többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítése. Ennek érdekében tájékoztatják az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról; javaslatot tesznek kedvezményes étkezési térítési díj megállapítására. Kérjük forduljanak bizalommal hozzájuk! 6

7 7. IPR.- Óvodai Integrációs Program A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8)MKM. Rendelet 39/D (9) bekezdése szerint, ha az óvoda felzárkóztató program szerint szervezi a nevelést, külön jogszabályban meghatározottak szerint, nyilvános pályázat útján külön támogatást igényelhet. Óvodai munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a központi és tagóvoda vonzáskörzetében élő családok körében nőtt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Ezen gyermekek kognitív fejlődésükben 5 éves korukra jelentős elmaradást mutatnak kedvezőbb helyzetű táraikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönzése, a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek, az otthoni környezet hiányosságai. Tudatos Óvodai Pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. Szakszerű szemlélettel korszerű pedagógiai módszerekkel, a szülőket partnerré téve velük együttműködve sikeresen ellensúlyozhatók a hátrányos helyzetből adódó lemaradások. Óvodai Integrációs Programunk egy olyan rendszernek tekinthető melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően nagyobb eredményességgel kell a nevelési folyamat fókuszába állítani. IPR célok : Az óvoda körzetében élő valamennyi HHH-s gyermek kerüljön beóvodázásra. Valamennyi HHH-s gyermek rendszeresen járjon óvodába. Célunk a hiányzások minimalizálása. Az iskolába menő HHH-s gyermekek olyan óvodai nevelésben részesüljenek, mely biztosítja, hogy egyenlő esélyekkel induljanak iskolába nem hátrányos helyzetű társaikkal együtt. Az iskolába menő gyermekek legalább 50%-a integrált iskolai környezetben kezdje meg tanulmányait. Partneri kapcsolat kiépítése a szülői házzal, a Gyermekjóléti Szolgálattal Általános Iskolákkal, Kisebbségi Önkormányzattal annak érdekében, hogy a gyermekek fejlesztése szociális támogatása sikeresen valósuljon meg. A szülők a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását Miskolc Megyei Jogú Város Közoktatási Osztályán kérhetik a szükséges dokumentumok benyújtásával. 7

8 8. Gyermekbalesetek megelőzése Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága érdekében zárva van 8,15 és 15,30 között. Kérjük ha napközben érkeznek csengessenek, csengetés után legyenek türelmesek, várják meg az ajtónyitást. Köszönjük türelmüket és odafigyelésüket! A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tanítjuk az óvodásainknak. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartásukat a szülők jelenlétében is elvárjuk. A napközben előforduló esetleges baleset esetén a csoportos óvónő a kisgyermek elsősegélyben részesítése után köteles a szülőt telefonon értesíteni a történtekről, és a további teendőket megbeszélni, ha szükséges, orvosi kezelésre elvinni. Szeretnénk, ha a gyermekek nem hoznának be ékszert, mert könnyen elveszhet, esetleg balesetet okozhat. A saját felelősségre behozott ékszerért nem vállalunk anyagi felelősséget. Kérjük, továbbá, hogy a gyermekek ne hozzanak be balesetveszélyes tárgyakat (hegyes olló, bicska, gyufa ), illetve olyan játékszereket amik a sok kisgyermek között balesetet okozhatnak (nagyméretű bicikli, gördeszka stb.). A behozott tárgyakat kérjük jelezzék az óvónőknek, aki gondoskodik annak elhelyezéséről (pl. szánkó, roller stb.)! Az óvoda területén tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata! 9. Egészségügyi feladatok ellátása Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mely önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezteti. Köszönjük megértésüket! Gyógyszer nem hozható be, kérjük ne is kérjék meg az óvónőket gyógyszer beadására! (Kivétel: ha állandó gyógyszerszedő, melyet az óvodavezetővel, tagóvoda vezetőkel előzetesen megbeszéltek, és tájékoztatták az érintett óvónőt) Betegen kiadott kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző megbetegedést a szülő köteles jelezni az óvodavezetőjének. 3 napnál hosszabb hiányzás esetén csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. 8

9 Ezt kérjük előre jelezzék az óvónőnek! Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi. A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az alábbi területeken történik: Belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal Beiskolázás előtti szűrővizsgálat (hallás) a nagycsoportos gyermekeknél. A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket. Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami Önöket is érinti. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt (boltban vásárolt, gyártási igazolással ellátott) süteményt, vagy aznap, cukrászatban készült tortát hozzanak. Köszönjük megértésüket! A Középszer Tagóvodában saját főzőkonyha működik. Előzetes egyeztetést követően, lehetősége van ételallergiás gyermekek speciális étkezésének biztosítására. Ez irányú igényüket, orvosi igazolással alátámasztva, kérjük jelezzék az óvoda vezetőnek. 10. A gyermekek célszerű öltözete az óvodában Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet. Ezekbe kérjük a kisgyermek jelét belevarrni, textil filccel belerajzolni. Így ő is könnyebben megtalálja, és az óvónők is. Az elveszettnek hitt ruhadarabokat a bejárat mellett gyűjtjük, kérjük ott keressék! A gyermekeknek kérünk: benti váltóruhát, kinti udvari ruhát, váltócipőt, pót fehérneműt, testneveléshez tornaruhát (pamut póló, rövidnadrág, zokni), tornacipőt. Tisztálkodáshoz kérünk törülközőt, alváshoz gyermek ágyneműt. 11. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A távolmaradás lehetséges esetei: Betegség orvosi igazolással igazolható. Családi program az óvónő előzetes tájékoztatásával. A két hetet meghaladó távollétet, az óvoda Kérelem nevű formanyomtatványán a szülő írásban kérelmezheti, és indokolt esetben azt az óvodavezető, tagóvoda vezetők engedélyezhetik. 9

10 Mi - a gyermekek érdekét szem előtt tartva -, a rendszeres óvodába járás hívei vagyunk, ezért kérjük Önök is próbáljanak ehhez alkalmazkodni. Ha a kisgyermek igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a kisgyermek óvodaköteles - 5. életévét betöltötte - 7 napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a Jegyzőt értesítjük. Az IPR programban résztvevő gyermekek esetében célunk a hiányzások minimalizálása. Ennek érdekében együttműködünk az óvoda orvosaival és védőnőivel. A hiányzásokról orvosi igazolást kérünk. Ha a gyermek után a szülő Óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek naponta legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia. A támogatásra a szülő csak akkor jogosult, ha a gyermek hiányzása nem haladja meg az óvodai nyitvatartási napok 25 %-át. Az óvodavezetője a jegyző által meghatározott napon tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amit a gyermek igazoltan illetve igazolatlanul hiányzott. 12. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről Tisztelettel kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magán jellegű beszélgetésekre az óvónőt hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát! Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek a következők: Szülői értekezlet, évente minimum 2-3 alkalommal Fogadóóra, szülői illetve óvónői kezdeményezésre, előre egyeztetett időpontban Nyíltnap, középsőcsoportban és nagycsoportban évente egyszer Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval Családlátogatás, óvónői - szülői kezdeményezésre Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére. Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük ezt naponta kísérjék figyelemmel! Köszönjük! 10

11 Az óvoda Minőségirányítási programja (ebben található többek között a gyermekek értékelésének szempontja), és a Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodában az óvodavezetőtől, tagóvoda vezetőktől kérhető el. Ezek a belső szabályzó dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján is. Az óvoda különös közzétételi listája nyomtatott formában a központi faliújságon, elektronikus formában az óvoda honlapján olvasható. 13. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele Étkezés, és önköltséges szolgáltatások Az óvodai nevelés ingyenes. Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket: A gyermekek napi 3x-i étkezésének térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna) Igényelt, többlet szolgáltatás díja. Ezek lehetnek: - Játékos úszásoktatás, - Játékos korcsolya oktatás, - Kirándulások bérelt busszal, vagy egyéb közlekedési eszközzel (kisvonat). - Kulturális programok Az étkezés és a szolgáltatások fizetése - az erre kijelölt óvónőnél - minden hónap 10.-e körül történik. A pontos időpontról a csoportok üzenő tábla -ján tájékoztatjuk Önöket. Köszönjük! Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8,00 óráig telefonon vagy személyesen. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és a következő havi ebédbefizetésnél írható jóvá. Teljes hét lemondása az előző hét péntek 8,00 óráig lehetséges. Le nem jelentett lemondás esetén a szülő nem igényelheti a visszafizetést! Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis, hogy mettől-meddig kérik a lemondást Kedvezmények és támogatások A jogszabályoknak és az önkormányzati rendeletnek megfelelően, az arra rászoruló családok kedvezményt kaphatnak az étkezési díjak fizetéséből. Normatív állami támogatás jár: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén a térítési díj 100%-ára. 11

12 Három vagy több gyermek nevelése esetén, illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek nevelése esetén a térítési díj 50%-ára. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati térítési díj rendelete szerint, az alacsony egy főre jutó nettó jövedelem alapján szociális kedvezmény állapítható meg a térítési díj csökkentése érdekében. Alapja: a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj. A térítési díj kedvezmény % - os arányban kerül megállapításra Ez iránti igényüket az óvodavezetőnek, tagóvoda vezetőknek kell jelezni, és benyújtani a szükséges igazolásokat. Óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű státuszának fennállása esetén, legkésőbb annak az évnek az utolsó napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, beírassák az óvodába, továbbá rendszeresen látogassa az óvodát. A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán nyújthatja be. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük keressék meg az óvoda gyermekvédelmifelelős pedagógusát! 14. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, lakóhelyváltozás vagy egyéb ok miatt. Ebben az esetben Óvoda változtatás i igazolást adunk ki. Az óvodai elhelyezés megszüntethető fizetési hátralék miatt, ha az óvodavezető által történt szülői felszólítás eredménytelen, - kivéve, ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába, ha hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve, ha 5. élet évét betöltötte a döntés jogerőre emelkedése napján. Ha a gyermek igazolatlanul 10 napnál többet van távol, és az óvodavezető már 2 alkalommal felszólította a szülőt a rendszeres óvodába járásra, valamint elmulasztásának következményeire - kivéve ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába, ha hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve, ha 5. élet évét betöltötte a döntés jogerőre emelkedése napján. Ha gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betölti. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 12

13 A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők: Tanköteles korú az a kisgyermek aki május 31.-ig betölti a hatodik életévét. A szülő kérésére az a kisgyermek is beiskolázható, aki december 31-ig tölti be hatodik életévét. Ekkor a Nevelési Tanácsadó vizsgálatát kérjük. A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, így lehetőség van rá, hogy a hatodik évét betöltő kisgyermek még egy évet maradjon óvodában. Ehhez szükség van a közös megegyezésre óvoda és a szülők között, illetve a Nevelési Tanácsadó, vagy a Rehabilitációs és Szakértői Bizottság javaslatára. A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az Óvodai szakvéleményt, melyet el kell vinni az iskolai beiratkozásra, abban az esetben is, ha a kisgyermek még marad egy évet az óvodában. A beiskolázással kapcsolatban bővebb tájékoztatást adunk a nagycsoportos szülők számára szervezett interaktív szülői értekezleten. 15. Az óvoda hagyományai Gyermek közösséggel kapcsolatos hagyományok: Közös megemlékezés a gyermekek név illetve születés napjáról csoporton belüli, zárt ünnep Óvodai ünnepélyek, rendezvények: Télapó csoporton belüli, zárt ünnep Karácsony csoporton belüli, nyílt ünnep Farsang csoporton belüli, nyílt ünnep Húsvét csoporton belüli, zárt ünnep Nemzeti ünnepek Március 15. csoporton belüli megemlékezés Anyák napja csoporton belüli, nyílt ünnep Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása csoporton belüli, nyílt ünnep Ünnepélyek alkalmával ünneplő ruha (sötét alj, fehér felső) viselése ajánlott. Kirándulások Állatok Világnapja Föld Napja - csoportonként - mindenkori nagycsoportok - mindenkori nagycsoportok 13

14 Víz Világnapja - mindenkori nagycsoportok Madarak és fák napja - mindenkori nagycsoportok 16. Fakultatív hit-és vallásoktatás Az óvodában, a szülők igénye alapján, lehetőség van hit-és vallásoktatásra. Ideje várhatóan a délutáni időszakra esik, amikor már tudunk helyet biztosítani. Jelentkezés a tanévnyitó csoportos szülői értekezleteken, az óvónőknél. 17. A Házirend nyilvánossága A Házirendet minden szülő megismerheti az óvodába történő beiratkozás után, az első szülői értekezleten. Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk. Egyéni kérésre, évközben is bármikor tájékoztatjuk a kedves szülőket. Egy példány a csoportok melletti faliújságon hozzáférhető minden érdeklődő számára. Egy példány megtalálható az óvodavezető és a tagóvoda vezetők irodájában, és egy példány a nevelőtestületi szobában, illetve elektronikusan az óvoda honlapján. 18. Záró rendelkezések A Házirend hatálya : Kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára. Hatályossága az óvodai benntartózkodásra, illetve a nevelési program megvalósítását segítő külső programok helyszínére is vonatkozik. Hatályba lépésének ideje: Fenntartói jóváhagyást követően. 14

15 Érvényessége: Fenntartói jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig. Felülvizsgálata: Évenként Módosítás: Amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás következtében, továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra. A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős. Módosítást követően el kell fogadtatni a nevelőtestülettel, és véleményeztetni kell a Szülői Szervezettel, majd benyújtani jóváhagyásra a fenntartónak. Készítette:... Bártfainé Gellért Márta Óvodavezető Véleményezte:... Szülői Szervezet képviselője Elfogadta:... nevelőtestület képviselője Jóváhagyta:... fenntartó képviselője Kelt:... p.h.... Bártfainé Gellért Márta Óvodavezető 15

16 1sz Melléklet A gyermekek és szülők jogai kötelességei 1. A gyermek jogai A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási, intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiséét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségét. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön, illetve éljen fizetési kötelezettség alóli mentességhez való jogával. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben, ellátásban részesüljön. Joga, hogy nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 16

17 2. A gyermek kötelességei: Hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. Hogy óvja és ne veszélyeztesse saját és társai testi épségét, egészségét Hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét Hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit. Hogy az óvoda vezetői, pedagógiai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 3. A szülő jogai A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, a gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülők Szülői szervezetet hozzanak létre. Csoportonként egy elnök és két tag megválasztásával: jogaik érvényesítése és kötelességük teljesítése érdekében. A szülők kezdeményezhetik külön foglalkozások megszervezését. Pl. vallási, nyelvi, zenei, sport 17

18 4. A szülő kötelezettségei Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését az óvodarendjének a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A szülő köteles a gyermeket minden nap tisztán, ápoltan rendezetten óvodába hozni. Az óvoda berendezési és használati tárgyait megóvni, rendeltetésszerűen használni. Az óvodában való tartózkodás ideje alatt kultúráltan viselkedni, magatartásával példát mutatni, megfelelő hangnemben beszélni Minden gyermeket tiszteletben tartani / nem vonhatja kérdőre, nem fegyelmezheti gyermeke óvodás társait / 18

WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND

WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND WALLA JÓZSEF ÓVODA HÁZIREND 2013 1 Walla József Óvoda 2045 Törökbálint, Baross u. 27. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 032959 Készítette: Szikora Ildikó intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA

CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA CHINOIN VADGESZTENYE ÓVODA HÁZIREND 2014 1 A házirend tartalma Általános tudnivalók 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása 4. A gyermekek érkezése

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Házirend Budapest, 2013.március... Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető

Házirend Budapest, 2013.március... Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető Budapest-Budafoki Református Egyházközség Halacska Református Óvodája 1221 Budapest, Törley tér 3-4. Tel. 06 (1) 482 02 24 1225 Budapest, Bartók Béla u. 4. Tel. 06 1 207 01 41 Email: halacskaovi@halacskaovi.hu

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND Evangélikus Óvoda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. Intézmény OM - azonosítója: 102637 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 5527.Bucsa Kossuth tér 9. Tel./06/66-493-388 E-mail:bucsaiovoda@gmail.com OM azonosító:202065 INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Készítette: Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend Házirend mely a Telepi Óvoda gyermeki jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u. 1. OM-azonosító 032877 Az óvoda

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA

HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Delfin Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz a felelősségünk gyermeke nevelése során. Ahhoz, hogy együttműködésünk eredményes

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben