Emlékezés a holokauszt áldozataira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezés a holokauszt áldozataira"

Átírás

1 V. évfolyam, szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak. (6-8 old.) Vorbild. In unserer Serie stellen wir diesmal das Roma Hungaricum Staat - sensemble vor, dessen Roma- Mitglieder sich für die Aufbewahrung und Förderung der ungarischen Zigeunermusik engagiert sind. (Seite 6 bis 8) Diszkrimináció? Több furcsa jelenség is felütötte a fejét a tanév kezdetén Olasz országban. Torinó ban például a ro ma gyerekeket iskolába kísérik a ci gány telepekről. (16. old.) Diskriminierung? Mehrere merkwürdige Erscheinungen wurden am Beginn des Schuljahrs in Italien zum Problem. In Turin werden zum Beispiel Roma-Kinder von den Romasiedlungen zur Schule begleitet. (Seite 16) Emlékezés a holokauszt áldozataira Auschwitzban augusztus 2-ről, 3-ra virradóra több mint 3 ezer cigány származású férfit és nőt, gyereket és öreget végeztek ki a tábor felszámolása miatt. Akikkel nem végzett az éhség, a járvány, akik megélték ezt a napot, azok abban reménykedtek, hogy túlélik a borzalmakat. Aztán mikor a gázkamrák felé terelték a tömeget, rájöttek a cigány férfiak a szörnyű igazságra, s fegyvertelenül is megpróbáltak ellenállni. A kilátástalan küzdelem eredménye a halált nem, csak annak módját változtatta meg: a gáz helyett a golyó, a meszesgödör tüze, a vasrúd végzett az emberekkel. (2-4. old.) Gedenken an die Opfer des Holocaust In Auschwitz in der Nacht vom 2. auf 3. August 1944 wurden wegen der Liquidierung des Lagers mehr als dreitausend Männer, Frauen, Kinder und Alte mit Roma-Abstammung ermordet. Diejenigen, die durch Hunger und Seuchen nicht starben und diesen Tag erlebten, hofften daran, die Grauen zu überleben. Als die Masse aber zu den Gaskammern getrieben wurde, erkannten die Roma-Männer die grausame Wahrheit und versuchten, auch ohne Gewähr zu widerstehen. Der aussichtslose Kampf führte zwar ebenfalls zum Tod, aber änderte dessen Art und Weise, die Menschen wurden nämlich statt Vergasung durch Erschießen, Brand in der Kalkgrube und Eisenstange getötet. (Seite 2 bis 4)

2 Emlékezés 2 A holokauszt az el - múlt század legsúlyosabb következmé nyek - kel járó tragédiája. Az a folyamat, amely egyes emberek, népek, a ki - rekesztéstől a haláltáborok gázkamrájáig szed te áldozatait, nem kímélte a magyarországi cigányságot sem. Erre emlékeztek au - gusztus elején Kani - zsán, a roma nemzetiségi önkormányzat ál - tal szervezett megemlékezésen, melyet ha - gyományosan a Ci - gány Holocaust Em - lék műnél tartottak. Holokaust: a legsúlyosabb tragédia A magyarországi ci - gányság a létszámához képest jelentős veszteségeket szenvedett a holokauszt idején. Családok százai vesztették el szeretteiket a lágerekben, illetve a munkatáborokban, hol fertőzés, hol éh - ség, hol golyó, hol pedig a gáz következtében. Au - gusztus elején erre emlékeznek a romák szerte a világon. Azért ekkor, mert Auschwitzban, az Ausch - witz-birkenau II. E táborban közkeletű nevén cigány táborba augusztus 2-ről, 3-ra virradóra több mint 3 ezer cigány származású férfit és nőt, gyereket és öreget végeztek ki a tábor felszámolása miatt. Akikkel nem végzett az éhség, a járvány, akik megélték ezt a napot, azok abban re - ménykedtek, hogy túlélik a borzalmakat. Aztán mi - kor a gázkamrák felé te - relték a tömeget, rájöttek a cigány férfiak a szörnyű igazságra, s fegyvertelenül is megpróbáltak ellenállni. A kilátástalan küzdelem eredménye a halált nem, csak annak módját változtatta meg, a gáz he - lyett, a golyó, a me szes - gödör tüze, a vasrúd végzett az emberekkel. E lelkület megőrzése és to - vábbadása azért is fontos, hogy a rasszizmus és a fajgyűlölet ne indíthasson el még egyszer ha - sonló folyamatokat. E mondatok, mintegy felütésként hangzottak el az idei megemlékezésen. Ezt követően Teleki Lász ló, a kanizsai roma nemzetiségi önkormányzat elnöke emelkedett szólásra, aki emlékeztetett, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még senki sem beszélt a holokauszt roma áldozatairól. Aztán 1979-ben Wa - shingtonban megépült a Holocaust Múzeum, s bár ott és akkor még nem nagyon esett szó a roma áldozatokról, de nem sokkal később változott a helyzet mondta Teleki László, aki hozzátette: mindez nagy részben Simon Wiesenthalnak volt köszönhető, aki kimondta, hogy a 6 millió zsidó mellett, több millió más néphez tartozó áldozata is volt a holocaustnak. Így 1985-ben a washingtoni múzeumban roma tanácsadói posztot hoztak létre, hogy hivatalosan is foglalkozni, kutatni le - hessen e témakört. A rendszerváltást követően Magyarországon is egyre több helyen emlékeztek meg a roma áldozatokról, így például Nagykanizsán is, ahol 1995 óta rendezünk megemlékezéseket. A nemzetiségi önkormányzatunk egyik fő küldetése, hogy tegyünk az előítélet ellen. Hiszem, hogy ezt leginkább az oktatással, a felnőttek szakképzésével, és a széleskörű együttműködéssel érhetjük el. Teleki Lászlót követően Totha Péter vezető tábori rabbi mondott emlékező beszédet, aki felidézte a 69 évvel ezelőtt történt szörnyűségeket. Mint (folytatás a 4. oldalon)

3 3 Gedenken Holocaust: Die größte Tragödie Der Holocaust ist eine Tragödie mit den schwerwiegendsten Folgen des vergangenen Jahr - hun derts. Der Prozess, der seine Opfer von der Aus grenzung einzelner Men schen und Völker bis hin zu den Gas - kammern der Tötungs - anstalten forderte, hat auch die ungarischen Roma getroffen. Daran erinnerte man sich Anfang August in Nagy - kanizsa auf der durch die Roma-Nationalitä - ten selbst verwaltung organisierten Geden - kfeier, die traditionell beim Roma-Holocaust- Denkmal statt fand. Die ungarischen Roma erlitten während des Ho - locausts im Verhältnis zu ihrer Anzahl schwere Verluste. Hunderte von Familien verloren ihre Geliebten in den Konzent - rationslagern und Arbeits - lagern durch Seuchen, Hunger, Erschießen oder Gas. Daran erinnern sich die Roma Ende August überall in der Welt. Ge - rade an diesem Tag, weil in Auschwitz, im La ger II E in Auschwitz-Birkenau im sogenannten Roma - lager in der Nacht vom 2. auf 3. August 1944 wegen der Liquidierung des Lagers mehr als dreitausend Männer, Frauen, Kinder und Alte mit Roma- Ab stammung ermordet wurden. Diejenigen, die durch Hunger und Seuchen nicht starben und diesen Tag erlebten, hofften da ran, die Grauen zu überleben. Als die Masse aber zu den Gaskammern getrieben wurde, erkannten die Roma-Männer die grausame Wahrheit und versuchten, auch ohne Gewähr zu widerstehen. Der aussichtslose Kampf führte zwar ebenfalls zum Tod, aber änderte dessen Art und Weise, die Menschen wurden nämlich statt Vergasung durch Erschießen, Brand in der Kalkgrube und Eisen - stange getötet. Die Auf - bewahrung und Wei - tergabe dieser seelischen Gestalt ist auch deshalb wichtig, damit ähnliche Prozesse wegen Rassis - mus und Antisemitismus nie mehr vorkommen können. Diese Sätze wurden auf der diesjährigen Ge - denkfeier als Auftakt erörtert. Anschließend meldete sich László Teleki, Vor - sitzender der Roma-Na - tionalitätenselbstverwaltung von Nagykanizsa zu Wort, der darauf hinwies, dass vor einigen Jahr - zehnten noch niemand über die Roma-Opfer des Holocaust sprach. Dann im Jahr 1979 wurde das Holocaust Museum in Washington erbaut. Zwar wurden da über die Roma-Opfer noch nicht so sehr gesprochen, aber kurz danach änderte sich die Si tu - ation, sagte László Teleki. Er fügte hinzu, dass alles hauptsächlich Simon Wiesenthal zu verdanken war, der behauptete, dass neben sechs Millionen Juden auch mehrere Millionen andere Völker Opfer des Holocaust waren. So wurde im Jahr 1985 im Washington Museum eine Roma- Beratungsstellung errichtet, damit man sich auch offiziell mit diesem Themenkreis beschäftigen bzw. Forschungen zu diesem Thema durchführen kann. Nach der Wende in Ungarn wurde der Roma-Opfer an immer mehreren Orten gedacht, so zum Beispiel auch in Nagykanizsa, wo seit 1995 eine Gedenkfeier stattfindet. Einer der wichtigsten Aufträge unserer Nationalitätenselbstverwal tung ist, etwas gegen

4 Emlékezés 4 Teleki László (folytatás a 2. oldalról) mondta: bár a holokauszt magyarországi ci gány áldozataival kapcsolatban eltérőek a vélemények, mégis az valószínűsíthető, hogy legalább 50 ezer romát öltek meg. Több kutató szerint a zsidósággal ellentétben, a cigányok többségét mi után nem volt semmilyen elvehető értékük dokumentumok nélkül hurcolták el vagy lőtték bele a falvak szélén sietve megásott tömegsírokba. Jött egy kor, amely elmosta a korábbi panaszokat, egy kor, melyben az anya azt írta vérével a tábori barak falára: keservesen sír a kisfiunk és nem akar meghalni em - lékeztetett a tábori rabbi. Egy kor, ahol csonttá száradtak a kezek, ahol az őrület elsöpört erkölcsöt, házakat, városokat, évszázadok alkotásait. Egy kor, ami megsemmisítette az emberi kultúrát és az emberi méltóságot. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő is ez utóbbira hívta fel a figyelmet. Mint mondta: soha többé nem jöhet el egy olyan kor, ahol megkülönböztetnek bárkit is a származása, vallása miatt. Az emlékezésnek és az emlékeztetésnek ép pen ezért van nagy szerepe, mert korábban évtizedekig nem lehetett, nem illett beszélni ezen emberiségellenes cselekedetekről mondta dr. Szanyi Tibor. Az idősebb nemzedékek persze mindent tudtak, de leginkább a túlélőknek volt emléke a borzalmakról. A fiatalabb generációk talán az elhallgatás okán nem nézhettek szembe a fájdalmas és tragikus múlttal, ezért ismereteik töredékesek és elnagyoltak maradtak sokáig. Szerencsére ma már ez nem így van, a feltárt leírások, valamint kordukumentumok alapján hitelesen és bátran emlékezhetünk. Ezt követően Vajda Lász ló, az Országos Ro - ma Önkormányzat alelnöke szólt. Mint azt jelezte: a magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy biztosítsa a magyar társadalom békéjét, fejlődését és jólétét, s hogy szélsőséges politikai nézetek ne kaphassanak teret. Ugyanakkor tény az is, hogy még mindig a - kadnak olyanok az or - szág ban, akik semmibe veszik az emberi életet, akik azért gyilkolnak meg embereket, mert más a származásuk, bőrszínük. Az alelnök ezzel a ban és 2009-ben történt roma gyilkosságokra utalt, majd felsorolta azokat a településeket, ahol támadások érték a cigányokat. Mindenki emlékszik rá, hogy Tatár szent györgyön egy 27 éves apát és 5 éves kisfiát ölték meg, majd Kis - létán egy asszonynak kellett meghalnia, akinek 13 éves kislányát életveszélyesen megsebesítettek idézte fel a történteket az al elnök. Nafycsécsen egy 43 éves férfi és egy 40 éves nő vesztette életét a támadás következtében, míg Tiszalökön egy ép pen munkába induló roma férfit lőttek le a saját udvarán. Úgy gondolom: rájuk is emlékezni kell a mai napon. Vajda László befejezésül hangsúlyozta: az Or - szágos Roma Önkormány zat elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök ab - ban állapodott meg, hogy Budapesten méltó helyen állítanak emlékművet a roma holokauszt áldozatainak, ahol minden esztendőben megemlékezést tarthat a magyarországi cigányság. A kanizsai megemlékezés utolsó szónoka dr. Suchman Tamás egykori miniszter volt, aki a Magyarországon és Eu - rópában is egyre erősödő rasszizmusra hívta fel a figyelmet. Mint mondta: a szélső jobb eszmeisége észrevétlenül hatol be az agyakba, ezért a kormányzatnak hathatós törvényeket kellene alkotni, míg a rendőrségnek erőteljesebben kellene fellépni az antiszemiták ellen. Az emlékező beszédeket követően a kegyeleti koszorúkat helyezték el az emlékműnél, majd a jelenlévők közös gyertyagyújtással emlékeztek a roma holokauszt áldozataira.

5 5 Gedenken Vorurteile zu tun. Ich glaube, dass wir dieses Ziel vor allem durch den Unterricht, die Ausbildung der Erwachsenen und durch eine umfassende Zusammenarbeit erreichen können. Nach der Rede von László Teleki erinnerte sich Péter Totha, leitender Rabbiner in seiner Ge - denkrede an die vor 69 Jahren passierten Graus - amkeiten. Er behauptete, dass die Meinungen im Zusammenhang mit der Zahl der ungarischen Roma-Opfer des Holo - causts zwar auseinander gehen, es ist aber wahrscheinlich, dass mindestens 50 Tausend Roma getötet wurden. Mehrere Forscher sind der Ansicht, dass die Mehrheit der Roma im Gegensatz zu Juden ohne Dokumente verschleppt oder in die am Rand der Dörfer rasch gegrabenen Massen - gräber erschossen wurden, weil sie keine ab - nehmbaren Wertgegen - stände hatten. Es kam eine Zeit, die die früheren Beschwer - den fortspülte, eine Zeit, in der die Mutter mit ihrem Blut an die Wand der Lagerbaracke schrieb: Unser kleiner Sohn weint bitter und will nicht sterben, erinnerte sich der Rabbiner. Eine Zeit, in der die Hände zu dürren Knochen wurden, in der der Wahnsinn das Moral, die Häuser, die Städte und die Werke von Jahrhun - derten hinwegfegte. Eine Zeit, in der die menschliche Kultur und die menschliche Würde vernichtet wurden. Parlamentsabgeordnete r Tibor Szanyi wies ebenfalls auf das Letztere hin. Er behauptete, dass nie mehr eine Zeit kommen kann, in der jemand we - gen seiner Abstam mung oder Religion diskriminiert wird. Das Gedenken und die Erinnerung haben gerade deswegen eine große Rolle, weil man früher jahrzehntelang über diese Handlungen nicht sprechen durfte beziehungsweise es nicht gehörte, darüber zu sprechen, sagte Dt. Tibor Szanyi. Die älteren Generationen wussten ja alles, aber vor allem die Überlebenden hatten Erinnerungen über die Grausamkeiten. Die jüngeren Generationen konnten wegen des Ver schweigens der schmerzhaften und tragischen Vergangenheit nicht gegenübertreten, deshalb waren ihre Kenntnisse lange fragmentarisch und oberflächlich. Zum Glück ist es heute schon anders, aufgrund der zur Ver fügung stehenden Be schreibungen und Do kumente können wir glaub haft und mutig ge - denken. Anschließend kam László Vajda, stellvertretender Vorsitzender der Roma-Landesselbst - verwaltung zu Wort. Er behauptete, dass sich die ungarische Regierung nach besten Kräften darum bemüht, Frieden, Entwicklung und Wohl - stand der ungarischen Regierung zu gewährleisten, und keinen Raum für extreme politische An - sichten zu geben. Gleich - zeitig ist es Tatsache, dass es noch immer Länder gibt, die das menschliche Leben missachten, in denen Menschen deshalb ermordet werden, weil sie eine andere Abstammung, eine andere Hautfarbe haben. Damit weist der stellvertretende Vorsitzen - de auf die Ermordung von Roma in den Jahren 2008 und 2009 hin, und zählte die Siedlungen auf, in denen gewalttätige An - griffe gegen Roma begangen wurden. Jeder von uns erinnert sich daran, dass in Tatárszentgyörgy ein 27jähriger Vater und sein 5jähriger Sohn getötet wurden, dann musste eine Frau in Kisléta sterben, deren 13jährige Tochter lebensgefährliche Verletzungen erlitt, verwies er auf die Ereignisse. In Nagycsécs kamen ein 43jähriger Mann und eine 40jährige Frau infolge eines Angriffs ums Leben, während in Tiszalök ein gerade zur Arbeit gehender Roma in seinem eigenen Hof erschossen wurde. Ich glaube, an diesem Tag müssen wir uns auch an sie erinnern. Zum Schluss betonte László Vajda, dass der Vorsitzende der Roma- Landesselbstverwaltung und Ministerpräsident Viktor Orbán eine Ver - einbarung darüber getroffen haben, ein Denkmal für die Opfer des Roma- Holocausts an einem würdigen Ort in Budapest zu stellen, an dem die ungarischen Roma jedes Jahr eine Gedenkfeier halten können. Der letzte Redner auf der Gedenkfeier war Dr. Tamás Suchman einmaliger Minister, der auf den in Ungarn und Europa immer stärker gewordenen Rassismus aufmerksam machte. Er sagte, dass der Ideengehalt der Rechtsextremisten unbemerkt ins Gehirn eindrängt, deshalb sollte die Regierung wirksame Gesetze verfassen und die Polizei sollte gegen Antisemiten stärker vorgehen. Nach den Gedenkreden wurden am Denkmal Gedenkkränze niedergelegt, und die Anwesenden entzündeten im Geden - ken an die Opfer des Roma-Holocaust Kerzen.

6 Példakép A magyar cigányzene Európa fontos értéke Fiatalok, tudásukkal azonban máris hivatásuk csúcsára értek. Küldetésük a magyar cigányzene megőrzése, népszerűsítése, s erre nemcsak hazánkban, külföldön is igény mutatkozik. A Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes nemrégiben Hévízen is bemutatkozott. A zenekar tavaly alakult a Közigazgatási és Igaz - ságügyi Minisztérium tá - mogatásával, azóta a Forum Hungaricum Non - profit Kft. működteti. A magyar cigányzene Európa egyik fontos kulturális értéke mondja Kissné Lakatos Lejla mű - vészeti szervező, s erre méltán lehetünk büszkék. Ennek megőrzése, megújítása kiemelt feladat. A magyar kultúra világszerte ismert és elismert értékei között tartják számon a cigányzenét, a - mely nem azonos a ci - gányfolklórral, magyarázza a szakember, hiszen ez egy egyedülálló előadói stílust, hangszerelést és utánozhatatlan hangzásvilágot jelent, utóbbi lelke a zongorát helyettesítő cimbalom, ami különleges színt ad nemcsak a csárdásoknak és verbunkosoknak, hanem Bach, Kodály és Bartók műveinek is. A cigányzene a városi professzionális ze nészek évszázadok alatt kiforrt és generációról generációra fejlődő tudáskincse, amely az egész világ kultúrájára nagy hatással volt. A Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes pedig e műfaj magas színvonalú képviseletét tűzte ki célul, szögezi le a művészeti szervező. Koncertjeiken cigányzenét, operettet és neves zeneszerzők mint például Liszt Ferenc, Kodály 6 Zol tán, Bartók Béla, Hubay Jenő vagy Farkas Gyula darabjait játsszák. A zenekar tagjait ötvenöt jelentkezőből vá lasztották ki egy próbajáték során. Akkor tizenkilencen voltak, idén májustól azonban hét muzsikus taggal két hegedűssel, egy bőgőssel, egy cimbalmossal, egy brácsással, egy csellóssal és egy klarinétossal, valamint Sár közi Ferenc művészeti vezetővel és Kissné La katos Lejlával működik az együttes. A zenekar üzemeltetője ugyanis, bár továbbra is eltökélt a cigánymuzsika hagyományainak életben tartása mellett, a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezetben csak csökkentett létszámmal látta fenntarthatónak az állami tulajdonú együttes működését, de, hangsúlyozza Kissné Lakatos Lejla, me - cénásokat, támogatókat keresnek, hogy a status quo visszaálljon. A tagok közül egyébként, (folytatás a 8. oldalon)

7 7 Vorbild Das Ensemble wurde voriges Jahr mit Förde - rung des Ministeriums für Verwaltung und Justiz gegründet und wird seitdem durch die Gesell - schaft Forum Hungaricum Nonprofit Kft. betrieben. Die ungarische Zigeu - ner musik ist einer der wichtigsten kulturellen Werte Europas, betonte Lejla Kissné Lakatos, künstliche Leiterin des Ensembles. Und darauf können wir mit Recht stolz sein. Die Aufbewahrung und Erneuerung dieses Wertes ist eine besondere Aufgabe. Die Zigeunermusik wird unter den weltweit be - kannten und anerkannten Werten der ungarischen Kul tur gehalten. Sie stimmt aber mit der Roma folklore nicht überein, erklärt die Fachfrau. Es bedeutet nämlich einen einzigartigen Vortragsstil, eine einmalige Orchestrierung und eine unnachahmliche Klangwelt. Die Seele dieses Letzteren ist das Zimbal, das das Klavier ersetzt, und das nicht nur für die Musikstile Csárás und Verbunkos, sondern auch die Werke von Bach, Kodály und Bartók einen besonderen Klang gibt. Die Zigeunermusik ist der Schatz des Wis - sens von städtischen professionellen Musi - kern, das im Laufe der Jahrhunderte ausgereift ist und sich von Gene - Die ungarische Zigeunermusik ist Europas wichtiger Wert Sie sind jung, erreichten aber mit ihrem Wissen bereits den Höhepunkt ihrer Berufung. Ihre Berufung ist die Aufbewahrung und Förderung der ungarischen Zigeunermusik, woran eine Nachfrage nicht nur in unserer Heimat, sondern auch im Ausland besteht. Das Roma Hungaricum Staatsensemble hat sich kürzlich auch in Hévíz vorgestellt. ration auf Gene ra tion entwickelt hat und das eine große Auswirkung auf die Kultur der ganzen Welt hatte. Die künstlerische Leiterin behauptet, dass sich das Roma Hun - garicum Staatsensemble die qualitativ hochwertige Vertretung dieser Gattung zum Ziel setzte. Auf ihren Konzerten spielen sie Zigeunermusik, Operetten und die Stücke von berühmten Kompo - nisten wie Franz Liszt, Zol tán Kodály, Béla Bar - tók, Jenő Hubay oder Gyu la Farkas. Die Mitglie - der des Ensembles wurden aus 55 Bewer ber In - nen auf einem Pro be s piel ausgewählt. Da gab es 19 Mitglieder, ab Mai dieses Jahres besteht aber das Ensemble nur noch aus 7 Musikern zwei Gei gen - spielern, ei nem Basss - pieler, einem Zimbal spie - ler, einem Brat schisten, einem Cellisten und einem Klarinetten spieler, sowie aus künstlerischem Leiter Ferenz Sár - közi und Lejla Kissné La - katos. Der Betreiber des Ensembles ist zwar weiterhin fest entschlossen, die Traditionen der Zi - geunermusik aufrechtzuerhalten, kann aber den Betrieb des im staatlichen Eigentum befindlichen Ensembles im derzeitigen ungünstigen wirtschaftlichen Umfeld nur mit wenigeren Mitgliedern gewährleisten. Lejla Kissné La - katos fügte aber hinzu, dass Mäzene und Spon - soren gesucht werden, damit der Status quo wiederhergestellt werden kann. Übrigens haben alle Mitglieder des Ensembles in der Talen tum Fach - mittelschule für Musik und der Béla Bartók Fach - mittelschule für Musik ihre Ausbildung absolviert. Die Musiker kennen sich also schon seit ihrer Kindheit, da die Gesellschaft der

8 Példakép 8 (folytatás a 6. oldalról) említi meg a művészeti szervező, valamennyien a Ta lentum Ze ne művészeti Szakközép iskolában vagy a Bartók Béla Zene - művészeti Szak közép - iskolában vé gezték tanulmányaikat. A muzsikusok tehát gyerekkorunk óta ismerik egymást, hiszen a zenésztársadalom olyan, mint egy óriási család: mindenki ismer mindenkit. A közös szakközépiskola okán tizenegy éves koruktól együtt játszottak, fociztak, a művészegyüttes megalakulásakor pedig mindenki újból egymásra talált. A muzsikusok átlagéletkora 28 év, s így a Roma Hungaricum egy korosztályi űrt tölt be a 100 Tagú Cigányzenekar idősödő és a Rajkó Zenekar kö - zépkorúvá érett tagsága mellett. Többek felmenője pedig épp az előbbi e - gyüt tesben játszik. A fiatalok tudását mu - tatja, hogy a Roma Hun - ga ricumban mindenki prímás és kísérőzenész is egyben, a szerepeket te - hát könnyedén váltogatják egymás kö zött. Min - denki egyénileg, a legjobb tudása szerint interpretálja a darabokat, s ettől válnak igazán izgalmassá a szerepcserék. A zenészek elmondása szerint ez egy olyan csapatmunka, amely Sárközi Ferenc vezetésével mindenkiből képes kihozni a maximumot. Nem volt ez másként a zalai fürdővárosban sem, ahol a Roma Hungaricum műsora óriási sikert aratott a kül- és belföldi közönség körében egyaránt. Hévízen tizenkét tagú zenekarral mutatkoztunk be, és érdekesség, hogy táncosok is felléptek ve lünk. A kétszer 40 perces műsorban a verbunkos zene körül barangoltunk picit, a nézők láthatták és hallhatták például Monti Csárdását, Farkas Gyula Cigány fantáziáját vagy Brahms V. magyar táncát. Mindezek cimbalmon, hegedűn, brácsán, nagybőgőn és csellón szólaltak meg. A Roma Hungaricum bár fiatal, máris jelentős eredményeket könyvelhet el, hiszen fellépett többek között a budapesti és a győri tavaszi fesztiválon, dolgozott már együtt Rost Andreával, Fonyó Bar - barával és Egyházi Gé - zával, s meghívást kap tak idén Olaszor szág ba, a Mittelfest fesztiválra is, legutóbbi külföldi útjuk azonban Hollandiába ve zetett augusztus végén. A két külföldi koncertet megelőzően pedig ott voltak a Szigeten, ahol két különböző zenei stílussal léptek színpadra, produkciójukat a Vojasa zenekarral közösen mutatták be. Úgy tartják: a műfaj megmentésének kulcsa, hogy közel hozzák azt a cigány és a nem cigány fiatalokhoz. Az eredmény pedig önmagáért beszél: a Szigeten, a roma sátorban elképesztő sikert arattak a hazai és a külföldi közönség körében egyaránt. Titkuk profizmusukban rejlik: tizenkét év zenetanulással a hátuk mögött könnyedén váltanak komolyzenéről népés világzenére vagy jazzre. Bárhol járjunk is a világon, fellépéseinkkel mű - vészi módon és emlékezetesen kívánjuk képviselni a hungarikumnak minősülő cigányzenét teszi hozzá Lakatos Lejla.

9 9 Vorbild Musiker so wie eine riesengroße Familie ist: je - der kennt jeden. Wegen der gemeinsamen Sekun - darschule haben sie seit dem Alter von elf Jahren zusammen gespielt und Fußball gespielt und haben sich dann bei der Gründung des Ensembles einander gefunden. Das Durchschnittsalter der Musiker beträgt 28 Jahre, so füllt Roma Hungaricum eine Genera - tionslücke neben den ältern werdenden Mitglie - dern des Budapest Gypsy Orchestra und den Mit - gliedern des Rajkó Gypsy Orchestra vom mittleren Alter. Die Vorfahren vieler Mitglieder spielen gerade im vorigen Orchester. Das Wissen der Ju - gend lichen zeigt, dass je - der in Roma Hungaricum gleichzeitig Primas und Begleitmusiker ist, so können sie die Rollen untereinander einfach tauschen. Jeder interpretiert die Stücke individuell, nach bestem Wissen, und gerade deshalb werden die Rollentausche so spannend. Die Musiker behaupten, dass es eine Teamarbeit ist, bei der unter Leitung von Ferenz Sárközi jeder das Maximale herausholen kann. Es war auch nicht anders in der Badestadt im Komitat Zala, in der Roma Hungaricum mit seinem Programm sowohl beim ausländischen als auch beim inländischen Publikum einen großen Erfolg erntete. In Hévíz stellten wir uns mit einem Ensemble aus 12 Mitgliedern vor. Inte - ressant ist, dass auch Tänzer aufgetreten sind. In dem zweimal 40 Minu - ten langen Programm hatten wir die Musik Ver - bunkos zum Thema, die Zuschauer konnten zum Beispiel Montis Csárdás, Die Zigeunerische Phan - tasie von Gyula Farkas oder Brahms Ungarischen Tanz Nr. 5 sehen und hören. Die Musikstücke wurden von Zimbal, Geige, Bratsche, Kontra - bass und Cello vorgetragen. Das Roma Hungaricum ist zwar jung, kann aber bereits beachtliche Er - geb nisse vorweisen. Es ist nämlich beim Früh - lings festival in Budapest und Győr aufgetreten, hat mit Andrea Rost, Barbara Fonyó und Géza Egyházi zusammen gearbeitet, wur de dieses Jahr nach Italien zum Festival Mittel - fest eingeladen und war zuletzt Ende August im Ausland in den Nieder - landen. Vor den beiden ausländischen Konzerten nahmen sie an dem Sziget Festival teil, auf dem sie mit zwei verschiedenen Musikstilen auf die Bühne traten. Sie haben ihre Produktion gemeinsam mit dem Vojasa Ensemble vorgetragen. Sie sind der Ansicht, dass die Rettung der Gattung darin liegt, diese Musik den Romaund Nicht roma-ju - gendlichen nahe zu bringen. Das Ergebnis spricht für sich selbst: Das Ensemble hatte auf dem Sziget Festival im Roma- Zelt einen unvorstellbaren Erfolg sowohl beim heimischen als auch beim ausländischen Publikum. Ihr Geheimnis liegt in ihrem Professionalismus: nach einer 12jährigen Musikausbildung schalten sie leicht von der klassischen Musik auf Volks - musik, Weltmusik oder Jazz um. Egal wo wir in der Welt sind, wir möchten die als Hungaricum geltende Zi - geunermusik mit unseren Auftritten auf künstlerischem Niveau und auf unvergessliche Art und Weise vertreten, fügt Lejla Lakatos hinzu.

10 Tanulmány 10 Munkaügyi támogatások Zala megyében Különféle területeken, számos eszközzel támogatja a munkaügyi központ a munkavállalást és a munkahelyteremtést. Az első hét hónap Zala megyei adatairól készült összefoglalóból többek között kiderül, hogy a meghirdetett pá - lyázatokra jelentős az érdeklődés. Munkahelyteremtő támogatások Június 28-án megszületett a Nemzetgazdasági Minisztérium által mikro-, kis- és középvállalkozások számára meghirdetett munkahelyteremtő beruházások elbírálásáról szó - ló második miniszteri döntés. A program alapján a pályázatok támogatására további 3 milliárd forint áll rendelkezésre országos szinten. Ebből a keretöszszegből 317 pályázó ré - szesült vissza nem térítendő támogatásban. A pályázati célkitűzésnek megfelelően a pályázók döntő része hátrányos helyzetű régiókban, jelentős számú új munkahelyen, álláskeresők alkalmazásával valósítja meg beruházását. A keretöszszeg felhasználásával a vállalkozások 1542 új munkahely kialakításához, és ezeken a munkahelyeken 1139 álláskereső foglalkoztatásához nyertek el vissza nem térítendő támogatást. A támogatás egyúttal 2606 munkahely megőrzését is segíti. Zala megyét érintően a második körben további 11 pályázat vonatkozásában született pozitív miniszteri döntés, a beruházással érintett települések száma 8 (Zalakaros, Keszthely, Rezi, Nagy ka - nizsa, Zalacsány, Zala - szabar, Gutorfölde, Hé - víz), ezek közül kettő a hátrányos helyzetű Za - laka rosi Kistérségben ta - lálható. A pályázat benyújtása előtt a foglalkoztatottak száma 50 fő volt. A pályázók a vissza nem térítendő támogatásból a fejlesztés eredményképpen 69 fő többletfoglalkoztatását kívánják megvalósítani, ebből 59 fő álláskeresőét. A miniszteri döntéssel a második körben megítélt támogatás nagysága Zala megyében forint. A tá - mogatási nagyságrend és a létszám tekintetében legnagyobb beruházás Rezi településen valósulhat meg 25 fő többletfoglalkoztatásával 47 millió forintból. A évi munkahelyteremtő beruházások Zala megyében rendkívül sikeresnek mondhatók, hi szen összesen 48 pályázat érkezett, amely a évi kétszerese. A korábbi évhez képest jóval nagyobb érdeklődés köszönhető annak is, hogy a munkaügyi központ a pályázat népszerűsítése érdekében az internetes portálon történő megjelenés és újsághirdetés mellett pályázati szakmai (folytatás a 12. oldalon) Felelős kiadó: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14. Tel/fax: (93) Szerkesztő: Péter Árpád A lap meg je le né se az EXPAK AT-HU Oszt rák-ma gyar Szak ér tői Aka dé mia prog ram ke re té ben tör té nik.

11 11 Studie Arbeitsförderungen im Komitat Zala Auf verschiedenen Gebieten und mit zahlreichen Mitteln unterstützt das Arbeitszentrum die Arbeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Aus der Zusammenfassung der in ersten sieben Monaten im Komitat Zala erfassten Angaben geht unter anderem hervor, dass ein deutliches Interesse an den veröffentlichten Ausschreibungen gezeigt wird. Förderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen Am 28. Juli wurde die zweite Ministerent schei - dung über die Bewertung der durch das Ministerium für Nationalwirtschaft an Mikro-, Klein- und Mittel - un ternehmen veröffentlichten Investitionen zur Schaf fung von Arbeits - plätzen getroffen. Im Rah - men des Programms wird für die Förderung von Anträgen auf Landes - ebene ein Betrag von weiteren 3 Milliarden Forint bereitgestellt. Von dieser Mittelzuweisung erhielten 317 Antragsteller einen nicht rückzahlbaren Zu - schuss. Gemäß der Zielsetzung der Auss - chrei bung realisierten die Verantwortlicher Herausgeber: Minderheitenselbstverwaltung der Roma der Stadt Nagykanizsa mit Komitatsrecht 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14. Tel./Fax.: (93) Redakteur: Árpád Péter Ausgabe des Blattes erfolgt im Rahmen des Programms EXPAK AT-HU Österreichisch- Ungarische Expertinnenakademie meisten Antragsteller ihre Investitionen in benachteiligten Regionen, mit mehreren Arbeitsplätzen und mit Beschäftigung von Arbeitssuchenden. Durch Verwendung der Mittel - zuweisung wurde ein nicht rückzahlbarer Zuschuss zur Schaffung von 1542 neuen Arbeitsplätzen und zur Beschäftigung von 1139 Arbeitssuchenden auf diesen Arbeitsplätzen gewährt. Durch die För - derung wurde gleichzeitig die Sicherung von 2606 Arbeitsplätzen unterstützt. Betreffend das Komitat Zala wurde in der zweiten Runde in Bezug auf elf weitere Förderanträge eine positive Minister - entscheidung getroffen. Die Zahl der durch die Investition betreffenden Siedlungen beträgt acht (Zalakaros, Keszthely, Re - zi, Nagykanizsa, Zala - csány, Zalaszabar, Gutor - földe, Hévíz), wovon sich zwei in der benachteiligten Kleinregion Zalakaros befinden. Vor der Ein - reichung der Förderant - räge wurden 50 Personen beschäftigt. Die Antrag - steller wollen mit der nicht rückzahlbaren Förderung als Ergebnis der Ent - wicklung die Be schäfti - gung von weiteren 69 Per - sonen, davon 59 Arbeits - suchenden verwirklichen. Die mit der Minister ent - scheidung in der zweiten Runde ge währte Förde - rung beträgt im Komitat Zala Forint. In Hinsicht auf die Höhe der Förderung und der Anzahl der Beschäftigten kann die größte Investition in der Siedlung Rezi durch die Beschäftigung von weiteren 25 Personen aus Fördermitteln in Höhe von 46 Millionen Forint durchgeführt werden. Die im Jahr 2013 durchgeführten Investitionen zur Schaffung von Arbeits - plätzen gelten im Komitat Zala als sehr erfolgreich, da insgesamt 48 Anträge eingereicht wurden, was doppelt so viel ist wie im Jahr Das deutlich größere Interesse im Verhältnis zum Vorjahr ist hauptsächlich auch dem zu verdanken, dass das Arbeitszentrum zur PR der Ausschreibung neben der Veröffentlichung auf dem Internetportal und in der Zeitung Fachta gun - gen veranstaltet hat. An vier Orten im Komitat wurden unter Mitwirkung von Mitorganisatoren Informa - tionen über die ausführlichen Bedingungen für die Stellung der Förderant - räge erteilt und die Fragen der Interessenten beantwortet. Auf der Grundlage des fachlichen Urteils des Ar - beitszentrums wurden die zur Förderung vorgeschlagenen 39 Anträge durch die Entscheidung des Ministers für National - wirtschaft in zwei Runden in vollem Umfang unterstützt. Bei diesen Anträgen verpflichteten sich die Antragstellen, durch die Entwicklungen eine zu - sätzliche Anzahl von 171 Personen zu beschäftigen. Die Förderung betrug rund 309,5 Millionen Fo - rint. Die Investitionen können in 14 Siedlungen durchgeführt werden, die meisten davon (11) in Zalaegerszeg, aber die Fördermittel ( HUF) und die durch die zusätzliche Beschäftigung betreffende Personal an - zahl (45) sind in Nagy - kanizsa am größten. Bei den erfolgreichen Antragstellern bewegen sich die durch die Inves - tition betreffenden Tätig - keitsbereiche auf einer

12 Tanulmány 12 (folytatás a 10. oldalról) napokat szervezett. A megyében négy helyszínen, társszervezők közreműködésével tájékoztatást nyújtott a pályázat részletes feltételeiről és az érdeklődők felmerülő kérdéseikre is választ kaptak. A munkaügyi központ szakmai megítélése alapján a támogatásra javasolt 39 pályázat a nemzetgazdasági miniszter által kétkörös döntésben teljes egészében támogatásra került. Ezeknél a pályázatoknál a fejlesztések eredményeképpen vállalt többletlétszám 171 fő, a támogatás nagysága pedig közel 309,5 millió forint. A beruházások 14 településen valósulhatnak meg, a legtöbb pályázat (11) Zalaegerszegen, de a támogatási nagyságrend ( Ft) és a többletfoglalkoztatással érintett létszám (45 fő) Nagykanizsán a legmagasabb. A sikeres pályázóknál a beruházással érintett te - vékenységi körök széles skálán mozognak, található közöttük zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, tartósítás, zöldség-gyümölcs kiskereskedelem, élelmiszer nagykereskedelem, édességgyártás, éttermi, cukrászdai szolgáltatás, éttermi mozgó vendéglátás, tésztafélék gyártása, élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, ital kiskereskedelem, ü - zemanyag kiskereskedelem, épületasztalos-ipari termékek gyártása, szerelése, járművillamossági, elektronikai alkatrészek gyártása, közúti teherszállítás, út, autópálya építése, mérnöki tevékenység, fémmegmunkálás, felsőruházat gyártása, padlóés falburkolás, gépjárműjavítás, lakó- és nem lakó épületek építése, egyéb szabadidős tevékenység stb július végéig 22 hatósági szerződést kötöttek meg, forint nagyságrendben, ezeknél a munkahelyteremtés eredményeképpen vállalt többletlétszám 87 fő, ebből 60 fő álláskereső, a pályázat benyújtása előtti foglalkoztatottak száma pedig 388 fő. Összességében a foglalkoztatási kötelezettséggel érintettek száma így 475 fő az eddig aláírt hatósági szerződések esetében. Egy munkáltató, aki zalaegerszegi helyszínen kívánta a beruházását megvalósítani két fő többletfoglalkoztatásával, 4 millió forintos támogatási nagyságrenddel visszalépett a hatósági szerződés megkötésétől. (folytatás a 14. oldalon)

13 13 Studie breiten Palette, die sind: Obst- und Gemüsever - arbeitung, Konservierung, Einzelhandel mit Obst und Gemüse, Großhandel, Herstellung von Süß wa - ren, Dienstleistungen von Restaurants und Kon - ditoreien, Catering, Her - stellung von Teigwaren, Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Haupt - richtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren, Einzel - handel mit Getränken, Einzelhandel mit Motor - enkraftstoffen, Herstellung und Reparatur von Fertig - teilbauten aus Holz, Her - stellung elektrischer und elektronischer Aus rüs - tungs gegenstände für Kraftwagen, Güterbe för - derung im Straßen ver - kehr, Bau von Straßen, In - genieurtätigkeiten, Metall - ver arbeitung, Herstellung von Oberbekleidung, Fuß - boden-, Fliesen- und Plat - tenlegerei, Tapeziererei, Reparatur von Kraftfahr - zeugen, Bau von Gebäu - den, sonstige Dienstlei - s tungen der Erholung usw. Bis Ende Juli 2013 wurden 22 behördliche Ver t rä - ge im Wert von Forint geschlossen. Hier betrug die durch die Schaffung von Arbeitsplätzen beschäftigte zusätzliche Personal anzahl 87, davon waren 60 Ar - beitssuchende und vor der Antragstellung wurden 388 Personen beschäftigt. Insgesamt sind durch die Beschäftigungspflicht in Bezug auf die bisher unterfertigten behördlichen Verträge 475 Per - sonen betroffen. Ein Ar - beit geber, der seine In - ves ti tion mit zwei zusätzlichen Arbeitnehmern und einem Förderbetrag von 4 Millionen Forint in Zala - egerszeg durchführen wollte, ist vom Abschluss des behördlichen Vertrags zurückgetreten. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2013 betrug die Gesamtmittel - zuweisung Forint. Ferienjobs für Studenten Das Ministerium für Nationalwirtschaft hat für das zentrale Arbeits - marktprogramm Förde - rung der Ferienjobs für Studenten als Teil des Na tionalen Beschäfti - gungsfonds aus der zentralen Mittelausstattung 1,5 Milliarden Forint für die Einbeziehung von Personen auf Landese - bene bereitgestellt. Ziel des Starts des Programms war, dass die Zahl inaktiver Jugend - licher nicht weiter steigt. Präventiv sollen bereits in diesem Alter der Zugang zur Arbeit und dadurch neben der Sammlung von früheren Berufser fahrun - gen auch die Erzielung von Einkünften unterstützt werden. Darüber hinaus wird durch das Programm auch die Befriedigung des Arbeitskräftebedarfs bei den Selbstverwaltungen und den in ausschließlicher Trägerschaft der Selbstverwaltungen befindlichen Institute in der Urlaubszeit im Som - mer gesichert. Das Programm dauerte vom 15. Juni 2013 bis 31. August Für das Arbeitszentrum des Re - gierungsamtes von Ko - mitat Zala für das Jahr 2013 stand eine Mittel - ausstattung in Höhe von 40 Millionen Forint zur Verfügung, aus der die Einbeziehung von 200 Personen durchzuführen war. Bis Ende Juli wurden in die geförderte Be - schäftigung um 43 Pro - zent mehr, insgesamt 286 Personen als geplant einbezogen, die Anzahl der einbezogenen Personen lag gemeinsam mit den im August ausgewiesenen Zahlen bei mehr als 300. Die über den Erwartungen liegende Zahl ist der Teilzeitbeschäftigung und der weniger als zwei Monate lang dauernden Beschäftigung zu verdanken. Förderungen für Un ternehmensgründer Im März 2013 veröffentlichte das Zentralamt des Regierungsamtes von Komitat Zala eine Aus - schreibung zur Inan -

14 Tanulmány 14 (folytatás a 12. oldalról) A első hét hónapjában az összes pénzügyi kifizetés forint volt. Nyári diákmunka A Nemzetgazdasági Minisztérium A nyári diákmunka elősegítése központi munkaerő-piaci program megvalósítására a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből 1,5 milliárd forintot különített el országosan fő bevonására. A programindítás célja az volt, hogy az inaktív fiatalok száma ne növekedjen tovább. Prevenciós jelleggel már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. A program ezen felül biztosítani kívánja az önkormányzatoknál és a 100 százalékban önkormányzati fenntartású in - tézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igényének kie - légítését is. A program június 15-től augusztus 31-ig tartott. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szá mára évben rendelkezésre álló keretöszszeg 40 millió forint volt, amelyből 200 fő bevonását kellett megvalósítani. Július végéig a tervezettnél 43 százalékkal több, összesen 286 fő kezdte meg a támogatott foglalkoztatást, az augusztus hónapival együtt a belépő létszám több mint 300 fő. A tervezettnél nagyobb létszám a részmunkaidős és a két hónapnál rövidebb időtartamban megvalósuló foglalkoztatásnak köszönhető. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások 2013 márciusában a Zala Megyei Kormány - hivatal Munkaü gyi Köz - pontja pályázati felhívást tett közzé álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. A támogatás célja legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése volt. A vállalkozóvá válást elősegítő támogatásnak két fajtája van. Az egyik a legfeljebb hárommillió forintig terjedő tőkejuttatás, a másik pedig maximum hat hónap időtartamra nyújtható havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig, vissza nem térítendő támogatás formájában. Ezek a támogatási formák együttesen és külön-külön is igényelhetők. Az újonnan nyújtandó támogatásokra rendelkezésre álló évi megyei keret összesen 78 millió forint. Tőkejuttatásra vonatkozóan 35 pályázat érkezett a munkaügyi központhoz forint tőkejuttatásra és forint maximum 6 havi minimálbér összegű támogatásra. Július végéig 27 pályázatot bíráltak el, a megítélt támogatás nagysága összesen 71 millió 816 ezer 932 forint + 7 millió 536 ezer forint három havi, a minimálbér összegéig terjedő támogatás. A támogatott tevékenységi körök között található méhészet, növénytermesztés, állattenyésztés (kecske, sertés, baromfi), zöldség és gyümölcstermesztés, sajtkészítés, ru házati termékek gyártása, fa, tűzifa készítés, faházépítéssel, fa- és építőanyag kiskereskedelem, vendéglátás, pe dikűr, ma nikűr, kutyakozmetika, nemzeti dohánybolt, élelmiszer jellegű kiskereskedelem, sporttevékenység. A támogatásban részesültek túlnyomó többsége a Za laegerszegi Járási Mun - kaügyi Kiren delt ség hez tartozik.

15 15 Studie spruchnahme von Förde - rmitteln für arbeitssuchende Unternehmens grün - der. Ziel der Förderung ist, die unternehmerische Fähigkeit und Bereitschaft von Personen, die mindestens seit drei Monaten als arbeitssuchend registriert sind oder Rehabi - litationsleistungen erhalten, zu fördern, und Anreize für die Gründung eines eigenen Unterneh - mens bzw. für den Beginn einer unternehmerischen Tätigkeit zu geben. Die Förderung der Unternehmensgründung hat zwei Formen: Die eine ist die Bereitstellung von Risikokapital in Höhe von höchstens drei Millionen Forint, die andere ist ein nicht rückzahlbarer Zu - schuss in Höhe des gesetzlichen Minde - stlohns für eine Dauer von höchstens sechs Mo na - ten. Diese Beihilfeformen können sowohl gemeinsam als auch gesondert beansprucht werden. Die Mittelausstattung für die neu zu gewährenden Förderungen für das Jahr 2013 beträgt im Komitat Zala insgesamt 78 Milli - onen Forint. Beim Arbeits - zentrum sind 35 För - deranträge eingegangen, davon Forint für die Bereitstellung von Risikokapital und Forint für Zuschüsse in maximaler Höhe des Mindestlohns für 6 Monate. Bis Ende Juli wurden 27 Anträge beurteilt, die gewährte Förderung beträgt insgesamt Forint und die Förderung in maximaler Höhe des Mindestlohns für 3 Mo - nate beträgt Forint. Unter den geförderten Tätigkeitsbereichen sind Folgendes zu finden: Im - kerei, Pflanzenbau, Tier - haltung (Ziegen, Schwein, Geflügel), Obst- und Ge - müseanbau, Herstellung von Käse, Herstellung von Bekleidung, Her - stellung von Holz und Brennholz, Bau von Holz häusern, Einzel - handel mit Holz und Baustoffen, Gastro no - mie, Pediküre, Ma niküre, Hun dekos metik, nationaler Tab akladen, Ein - zelhandel mit Waren verschiedener Art, Haupt richtung Le bens - mittel, Sport. Die Mehr - heit derjenigen, de nen eine Förderung ge währt wurde, gehört zum Arbeitsamt des Bezirks Zalaegerszeg.

16 Kitekintő/Ausblick 16 Diszkrimináció Itáliában? Kudarcot vallottak az olasz és roma diákokkal indított vegyes osztályok az északolasz Lan diona településén, ahol az olasz gyerekeket szüleik kivették az iskolából. Máshol a be ván dorló gyerekek szá - ma jelent gondot. Feszültség övezte a most kezdődött tanévet a településen, ahol az általános iskolában csak a roma gyerekek maradtak. Az olasz diákokat szüleik átíratták a szomszéd település iskolájába. Tizenkét olasz gyerek hagyta el az Die gemischten Klas sen mit italienischen und Ro - ma-schülern in der norditalienischen Siedlung Lan diona sind gescheitert, weil die Eltern die italienischen Schüler aus der Schule herausgenommen haben. Anderswo bedeutet die Zahl der Ein - wandererkinder ein Prob - lem. Mit Spannung war das jetzt begonnene Schul jahr in der Siedlung verbunden, in deren Grund - schule nur Roma-Kinder geblieben sind. Die italienischen Kinder wurden von ihren Eltern in die Schule der benachbarten Siedlung umgeschrieben. Zwölf italienische Kinder haben die Schule verlassen und 25 Roma-Schüler sind geblieben, aber von denen besuchen nur sechs die Schule regelmäßig, so berichtete die Tages zei tung Corriere della Sera. Bürgermeisterin Marisa Albertini leugnete, dass eine Diskriminierung ge - gen die Roma, die seit 20 Jahren in der Sied lung leben, vorliegen würde. Sie meint, dass die Schüler einfach die Schule gewechselt ha ben. Sie wies darauf hin, dass die örtliche Schule vor zehn Jahren kurz vor der iskolát, 25 cigány kisdiák maradt, de közülük csak hatan járnak rendszeresen iskolába jelentette a Corriere della Sera napilap. Marisa Albertini polgármester tagadta, hogy diszkrimináció történt vol na a településen húsz éve élő cigányokkal szemben. Szerinte a szülők egyszerűen iskolát váltottak. Arra emlékeztetett, hogy a gyerekhiány miatt tíz év vel ezelőtt bezárás fenyegette a helyi iskolát, amelyet a roma gyerekek beiratkozásával sikerült fenntartani. Súlyosnak nevezte a történteket Francesco Cavag - nino, az önkormányzat kisebbségi felelőse, aki szerint Lan diona nem rasszista, de mindez rossz színben tünteti fel az egész települést. Az ügyben parlamenti interpelláció is indult. A lombardiai Costa Volpino általános iskolájában az első osztályos olasz tanulók szülei szintén kivették gyerekeiket a külföldi diákok túl nagy Diskriminierung in Italien? Schließung stand, und konnte wegen der Ein - schreibung von Ro ma- Kin dern gerettet werden. Nach Ansicht von Fran - cesco Cavagnino, Verant - wortlicher der Ge meinde für Angele gen heiten der Minderheiten ist die Situ - ation schwer. Er meint, dass Landiona nicht rassistisch ist, aber malt die ganze Siedlung in den schwärzesten Farben. In der Sache wurde eine parlamentarische Inter - pellation eingeleitet. In der Grundschule von Costa Volpino in der Lombardei haben die Eltern der italienischen Erstklässler ihre Kinder száma miatt. Az alig húsz fős osztályban 14 a be - vándorló kisgyerek. Az olasz diákok megtartása érdekében az iskola erre két külön osztályt indított, két csoportra osztva a külföldieket. Torinóban pedig az idei tanévtől lépett életbe az az önkormányzati program, amelynek keretében a város cigánytelepein élő gyerekeket mindennap iskolába kísérik. wegen der zu großen Zahl der ausländischen Schü - ler ebenfalls aus der Schu le herausgenommen. In der Klasse mit kaum 20 Schülern sind 14 Einwander er kinder zu finden. Um die italienischen Kinder in der Schule halten zu können, wurden zwei gesonderte Klassen gestartet und die Aus - länder wurden in zwei Gruppen geteilt. In Turin ist ab dieses Schuljahr ein Gemeindeprogramm ins Leben getreten, in dessen Rahmen die Roma-Kin - der, die in den städtischen Zigeunersiedlungen le - ben, jeden Tag zur Schule begleitet werden.

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Nem adják ingyen... Es ist nicht gratis zu haben...

Nem adják ingyen... Es ist nicht gratis zu haben... V. évfolyam, 2013. 7. szám Adatok. Több ezer munkahely megőrzését, illetve teremtését segítette idén eddig a munkaügyi központ különféle munkaügyi támogatásokkal Za lában. (10-14. old.) Daten. Das Arbeitszentrum

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft III. évfolyam, 2011. 4. szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö 1994. óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-ról

Részletesebben

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból ORIGINAL EREDETI Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m Mölkky ist ein Outdoor Wurfspiel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Berufe bekommen können. (Seite 14) (14. old.) II. évfolyam, 4. szám 2010. november/2.

Berufe bekommen können. (Seite 14) (14. old.) II. évfolyam, 4. szám 2010. november/2. II. évfolyam, 4. szám 2010. november/2. Felzárkóztatás. Ligetvárosban indítandó oktatási, egészségmegőrző programokat jelentett be Teleki László. (2. old.) Anschluss. László Teleki berichtete über ein

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 SEITE 1/5 JULI 2014 Am 3. April 2014 ist die Verordnung der Wirtschaftsministers Nr. 15/2014 (IV.3.) über die steuerfreien veröffentlichen worden. Aufgrund der Verordnungsregelungen

Részletesebben

Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. Anlage Ausland

Részletesebben

Lomisokat képeznének. Mann würde die Rumpelsammler schulen

Lomisokat képeznének. Mann würde die Rumpelsammler schulen 2012_2:2.qxd 2012.06.23. 19:54 Page 1 IV. évfolyam, 2012. 2. szám Konferencia. Az idősebb munkavállalók foglalkoztatása volt a témája a 18. alkalommal megrendezett Osztrák- Magyar Munkaügyi Konferenciának

Részletesebben

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi

Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi II. évfolyam, 1. szám 2010. szeptember Egy lépés előre. Az Expak workshopon többek között kiderült: az addig felkeresett cégek nem rendelkeztek esélyegyenlőségi tervvel. (8. old.) Ein Schritt vorwärts.

Részletesebben

In neuer Rolle Új szerepben

In neuer Rolle Új szerepben In neuer Rolle Új szerepben Von Studienrat Richard Guth / Richard Guth német vendégtanár Das Leben erfordert manchmal, Rollen, die einem bislang fremd und unvertraut waren, auf Zeit anzunehmen. Nicht anders

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

A képi információ is fontos

A képi információ is fontos IV. évfolyam, 2012. 1. szám New York-i tárgyalások. Tele ki Lász ló, az rnö elnöke is részt vett a New York-i ENSZ-székházban rendezett ho lokauszt megemlékezésen. A politikus az Egyesült Államokban diákcseréről

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Am Ende der Geschichte findet ihr einige Ideen.

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Am Ende der Geschichte findet ihr einige Ideen. Liebe Kinder, Katicás történetek 21. oldalhoz ihr habt in der SPATZENPOST Plus auf Seite 21 einiges über die Marienkäfer Kedves Gyerekek! erfahren. Hier findet ihr meine neueste Marienkäfer-Geschichte.

Részletesebben

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA Hungarian Gymnaestrada Team, Tiszaújváros Group Ungarische Gimnastrade, Tiszaújváros Gruppe MAGYAR 1996 óta működik a Tiszaújvárosi Gimnasztráda

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Wie wir auch selber an nützliche Marktinformationen kommen können? - aufgrund des Handelsregisters

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

IMPLANTÁTUM IGAZOLVÁNY

IMPLANTÁTUM IGAZOLVÁNY IMPLANTÁTUM IGAZOLVÁNY Német minőségű fogászati implantátumok a CAMLOG-tól Személyes adatok Vezetéknév Keresztnév Irányítószám Helység Utca, házszám Születési dátum Betegbiztosítás Kedves Páciensünk! Ez

Részletesebben

Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében

Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében Barbara Willsberger Präsentation im Rahmen des Netzwerktreffens Netlab Elıadás

Részletesebben

Mondatokat összekötı elemek: kötıszavak, határozószavak és névmások :

Mondatokat összekötı elemek: kötıszavak, határozószavak és névmások : Mondatokat összekötı elemek: kötıszavak, határozószavak és névmások : 1. Mellérendelı: a) Egyenes szórenddel aber allein anstatt beziehungsweise (bzw.) das heißt (d.h.) denn entweder, oder indes(sen) nämlich

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 10. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 10. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften?

Mit kívánnak a magyarországi roma közösségek? Was wünschen ungarische Roma-Gemeinschaften? VI. évfolyam, 2014. 3. szám Tűzifa. Karácsony előtt mintegy 260 mázsa tűzifát adományozott a kiskundorozsmai Árpa utca és Búza utca által határolt városrészben élő nehéz sorsú roma családoknak a Szeged-Csanádi

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima magazin Német-Magyar Gazdaság Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rieund Han dels kam mer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Innovation, Arbeitsplätze, Investitionsklima

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p / Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont auditív

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

Case Law Hungary (HU) Nr. 10

Case Law Hungary (HU) Nr. 10 Fővárosi Bíróság, 01.07.2004, OFE (Kläger I.) v. Vodafone Rt. Relevant Provisions (European and National Law): Art 3. Abs. 1 und 2 der Klauselrichtlinie; Ptk. 209/B Abs. 1 und 4, 39 Abs. 1 des Gesetzes

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver*

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver* VÁLLALATI ÜGYFELEK Standard Kondíciók FIRMENKUNDEN Standard-Konditionen Érvényes 2015. június 01-től visszavonásig Gültig ab 01.06.2015 bis auf Weiteres Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen

Részletesebben

Miért vagyok fontos nőként a társadalomban? Válaszok Európából. Warum bin ich als Frau wichtig in der Gesellschaft? Antworten aus Europa

Miért vagyok fontos nőként a társadalomban? Válaszok Európából. Warum bin ich als Frau wichtig in der Gesellschaft? Antworten aus Europa Miért vagyok fontos nőként a társadalomban? Válaszok Európából Warum bin ich als Frau wichtig in der Gesellschaft? Antworten aus Europa Miért vagyok fontos nőként a társadalomban? Válaszok Európából Warum

Részletesebben

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr Logistik AHM Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012 Szécheyi Istvá Egyetem, Győr Grudprizipie der Logistik ergebe sich aus dem Grudfudamet der Audi AG ud der AHM Die Strategie Audi AG 2020 Visio Missio Audi die

Részletesebben

Ein halbes Jahrhundert Hajós Fél évszázad zuglói iskolatörténet

Ein halbes Jahrhundert Hajós Fél évszázad zuglói iskolatörténet Ein halbes Jahrhundert Hajós Fél évszázad zuglói iskolatörténet Von Oberstudienrat Richard Guth / Richard Guth német nyelvi lektor (Fotos / fotók: Ágota Márk / Richard Guth) (28. November 2014 / 2014.

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

1990 2015: Egyesületünk 25 éves!

1990 2015: Egyesületünk 25 éves! 1990 2015: Egyesületünk 25 éves! www.f.facebook acebook.com/u.com/ungarischev ngarischever ereinigungber einigungberlin www.ungar.ungarn-in-ber n-in-berlin.de XXI. évfoly olyam 39. szám 2015. tavasz ára:

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 7. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 7. NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 7. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A matricaügynél is durvábbat lépett most Németország!

A matricaügynél is durvábbat lépett most Németország! A matricaügynél is durvábbat lépett most Németország! Szőnyi Szilárd / 2015.01.07., szerda 14:01 / 1 HIRDETÉS Mi a megyei matricarendszer ahhoz képest, amit januártól a németek vezettek be! Az ottani minimálbér

Részletesebben

magazin Kompetent, verantwortungsbewusst, verlässlich: DUIHK-Rückblick 2013-2014 Kompetens, felelôs, megbízható: DUIHK-visszatekintés 2013-2014-re

magazin Kompetent, verantwortungsbewusst, verlässlich: DUIHK-Rückblick 2013-2014 Kompetens, felelôs, megbízható: DUIHK-visszatekintés 2013-2014-re magazin Német-Magyar Gazdaság Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rieund Han dels kam mer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Kompetent, verantwortungsbewusst, verlässlich:

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/6 JÚLIUS 2014 SEITE 1/6 JULI 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Trompetensignale der k.u.k. Cavallerie Trombita jelek a cs. és kir. Lovasság Trubkové signály c. a k. kavalérie/ Trúbka signály c. a k. jazdectva Trobenta signale c. in kr.. konjenica / Trąbka sygnały

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

INFORMÁCIÓK INFORMATIONEN

INFORMÁCIÓK INFORMATIONEN INFORMÁCIÓK INFORMATIONEN TISZTELT HÖLGYEM, URAM! 12. éve rendezzük meg 2006. májusában az osztrák-magyar munkaügyi konferenciát. Az idei rendezvényen az idôskorúak munkaerô-piaci helyzetével kívánunk

Részletesebben

Interview mit der Direktorin

Interview mit der Direktorin Interview mit der Direktorin Dieses Mal begebe ich mich an einen Ort, der sich nur für wenige Schüler offenbart. Nein, ich meine jetzt nicht Narnia, sondern das Büro unserer Schulleiterin, Frau Ibolya

Részletesebben

magazin Platz für Ihren eigenen Wegweiser: Kontakter 2012

magazin Platz für Ihren eigenen Wegweiser: Kontakter 2012 magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Platz für Ihren eigenen Wegweiser: Kontakter 2012 Der

Részletesebben

Elhagyatott helyek a világban

Elhagyatott helyek a világban Elhagyatott helyek a világban A GO! online német tanfolyamok 2015. március 9-én elindultak. Hamarosan már az ingyenes fejezeteket is kipróbálhatod, azok, akik megvásárolták, már gőzerővel tanulnak, nekik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. november 3., 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. november 3., 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM É RETTSÉGI VIZSGA 2005. november 3. NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. november 3., 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja EU-Haushalt: Auch zukünftig umfangreiche Fördermittel

Részletesebben

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik

Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Mediatandem Ungarn Tradition und Dynamik Einsichten junger deutschsprachiger Journalisten in Ungarn Dokumentation 2006 Eine Initiative der Bálint György Journalisten Akademie in Budapest gefördert von

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Automobilindustrie: Gute Chancen für Ungarn

Automobilindustrie: Gute Chancen für Ungarn Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Automobilindustrie: Gute Chancen für Ungarn Fahrzeugbau in Ungarn Steuergesetze 2010 Geschäftsanbahnung August 2009 4 Wie die Regierung

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Vezércikk/Leitartikel

Vezércikk/Leitartikel Vezércikk/Leitartikel Tisztelt Munkatársak! Mielõtt belekezdenék a cikkbe, szeretnék Önöknek és családjuknak a 2009-es évre sok szerencsét, egészséget, sikert és a céljaik eléréséhez szükséges erõt kívánni.

Részletesebben

Üdv a második GO! német ajándékanyagodban! :-)

Üdv a második GO! német ajándékanyagodban! :-) Üdv a második GO! német ajándékanyagodban! :-) A GO! online német tanfolyamok hamarosan indulnak - viszont addig is kapod tőlem folyamatosan a német GO! ajándékanyagokat. Ebben a pdf-ben megtalálod a mai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól

HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól HÍRLEVÉL a számviteli törvény 2007. évi lényegesebb változásairól INFORMATIONSBRIEF über die wesentlichen Änderungen Rechnungslegungsgesetzes ab 2007 Az alábbiakban ismertetjük a Számviteli Törvény 2007.01.01-től

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program

Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost. Hírlevél. Téma: Berufsorientierung. www (wer wählt wie)? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Gyál Oberbayern-Ost 2013 Hírlevél Infobrief Téma: Berufsorientierung www (wer wählt wie)? Ki Hogyan Választ? egész életen át tartó tanulás program Comenius Régió 2012 2014 Téma:

Részletesebben

(Jövedelemadó-törvény) 48 b. (1) bekezdésének 1. mondata szerint

(Jövedelemadó-törvény) 48 b. (1) bekezdésének 1. mondata szerint Feladó Adószám Adóhivatal Kérdőív az adólevonás alóli mentesítéshez építési szolgáltatások esetén az EStG (Jövedelemadó-törvény) 48 b. (1) bekezdésének 1. mondata szerint Kérjük német nyelven kitölteni.

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Mehr Mehrwert muss her Interview mit Wirtschaftsstaatssekretär

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 8. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 8. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 8. NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 8. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk 44 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 16 Beilage C SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

CÍM: H 9028 Gyôr, Külsô Veszprémi u. 26-28. MOBIL: (+36-20) 9620-160 TELEFON: (+36-96) 415-899, 412-100 FAX: (+36-96) 412-100, 436-572

CÍM: H 9028 Gyôr, Külsô Veszprémi u. 26-28. MOBIL: (+36-20) 9620-160 TELEFON: (+36-96) 415-899, 412-100 FAX: (+36-96) 412-100, 436-572 Épületszobrász és Kommunális Szolgáltató Kft. CÍM: H 9028 Gyôr, Külsô Veszprémi u. 26-28. MOBIL: (+36-20) 9620-160 TELEFON: (+36-96) 415-899, 412-100 FAX: (+36-96) 412-100, 436-572 E-MAIL: info@ornamentika.hu

Részletesebben

a lelkemhez inkább a nyelvtanítás áll közelebb interjú Elek Gabriella tanárnővel

a lelkemhez inkább a nyelvtanítás áll közelebb interjú Elek Gabriella tanárnővel a lelkemhez inkább a nyelvtanítás áll közelebb interjú Elek Gabriella tanárnővel - Mesélne nekünk a családjáról? - Szűkebb értelemben a családom a férjem, de ha az egész családot nézem, akkor nagyon sokan

Részletesebben

Interwiev mit Staatssekretär Géza Egyed. Der Markt boomt, weniger Transaktionen bringen mehr Volumen

Interwiev mit Staatssekretär Géza Egyed. Der Markt boomt, weniger Transaktionen bringen mehr Volumen Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer April 2007 Interwiev mit Staatssekretär Géza Egyed Der Markt boomt, weniger Transaktionen bringen mehr Volumen Drei von Vier deutschen Firmen

Részletesebben

István Varga: Prioritäten eines Krisenmanagers

István Varga: Prioritäten eines Krisenmanagers Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer István Varga: Prioritäten eines Krisenmanagers 3 Juni 2009 Forschungspolitik: Auf Augenhöhe mit Amerika Factoring: Einfach und schnell zur

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 20. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos

egymást, de ez nem is csoda, hisz ahány befektetõ jött, annyi félét szeretett volna, s akkor még nem beszéltünk azokról szabályoforintos » 11 Oldal» Seite» Nyílt nap Jánossomorján» Tag der offenen Tür in Jánossomorja A Leier cégcsoport 2005. évben megvásárolta a Frigyes laktanyát, hogy a mûemlék épületegyüttesbõl 25 milliárd» Vízióból valóság

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN

RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN CHANCEN RUDOLF STEINER UND DIE WALDORFSCHULEN S. 73 BERUFE Welche Schattenseite die Frauenquote gerade für die Frauen selbst haben kann, zeigen die Erfahrungen anderer Länder S. 89 LESERBRIEFE S. 90 DIE

Részletesebben

Die vier globalen Player unter sich

Die vier globalen Player unter sich Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Bewegung auf dem Flughafen-Markt: Viele Airports in Ostmittel- und Südosteuropa stehen auf der Einkaufsliste der großen Betreiber. 1 Februar

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

Kleidung. Ruhadarabok Kleidungsstücke. Öltözködés. póló / rövid ujjó trikó hosszú ujjú pamut póló. Schuhe, Socken, Handschuhe

Kleidung. Ruhadarabok Kleidungsstücke. Öltözködés. póló / rövid ujjó trikó hosszú ujjú pamut póló. Schuhe, Socken, Handschuhe 3 Öltözködés Ruhadarabok sstücke ruha szoknya blúz pulóver (férfi)ing nyakkendő póló / rövid ujjó trikó hosszú ujjú pamut póló nadrág farmer leggings őv öltöny kosztüm dzseki mellény zokni Kleid Rock Bluse

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Sommerkolleg. bereits zum 20. Mal! ÚJ NYÁRI EGYETEMI ÚJSÁG. Studenten beim Turmbau zu Babel. Zweisprachige Jubiläumsausgabe Kétnyelvű jubileumi kiadás

Sommerkolleg. bereits zum 20. Mal! ÚJ NYÁRI EGYETEMI ÚJSÁG. Studenten beim Turmbau zu Babel. Zweisprachige Jubiläumsausgabe Kétnyelvű jubileumi kiadás Zweisprachige Jubiläumsausgabe Kétnyelvű jubileumi kiadás Sommerkolleg bereits zum 20. Mal! HUF 0,00 / EUR 0,00 / RON 0,00 RSD 0,00 / JPY 0,00 / COP 0,00 Bericht siehe Innenteil Studenten beim Turmbau

Részletesebben