HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND BÓBITA ÓVODA"

Átírás

1 HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki évi LXXIX. törvény a Közoktatásról II. fejezet 10. (1 ) bekezdés 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: Honlap: Az intézmény OM azonosítója: Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 575/140/ sz. határozat Pinte Eleonóra Név Fenntartói jóváhagyás határozatszáma: Intézményvezető: Hári Zsuzsanna PH Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében véleményezte:.. Schäfer Katalin Név. A fenntartó képviseletében A dokumentum jellege: Nyilvános Iktatószáma: 576/140/2011 PH Megtalálható: Budapest Főváros VII: kerület Erzsébetváros Önkormányzat honlapján, az intézményvezetői irodában, csoportok öltözőiben, az óvoda honlapján Hatályos: Verziószám: módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Készült: 2 eredeti példány A házirendet készítette: Hári Zsuzsanna óvodavezető- A házirendet a nevelőtestület elfogadta:

2 1072 Budapest, Akácfa u. 32. Tartalomjegyzék 1. Bevezető Általános információk az óvodák működéséről Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje A nevelési év rendje Pedagógiai munka az óvodában A gyermekek érkezésének és távozásának rendje A gyermekek által behozott tárgyainak, játékainak elhelyezési, illetve bejelentési szabályai A gyermekek jogai, kötelessége az óvodában A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása A szülők jogai, kötelességei A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárás rendje Egészségvédelmi szabályok Fizetési díj kötelezettséggel kapcsolatos szabályok Szociális és normatív kedvezmények, támogatások feloszlásának elvei, kérelem elbírálási, eljárási rendje Gyermekekre vonatkozó védő-óvó eljárások, szabályok Fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása Intézmény létesítményeinek biztonságos használatával kapcsolatos szabályok Egyéb szabályozás az óvodában Legitimációs záradék Érvényességi rendelkezés Melléklet

3 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bóbita Óvodában! Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy ezzel segítjük Önöket az eligazodásban, a megértésben, és a gyermeki valamint szülői jogok és kötelességek megismerésében. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az alábbi házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! - 3 -

4 1. Bevezető Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIV. törvény, a évi LXI. Törvény módosításaival egybeszerkesztve, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény az intézmény Alapító Okirata Szervezeti és Működési Szabályzat Helyi Nevelési Program Minőségirányítási Program a kerületi fenntartású oktatási-nevelési intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére biztosított térítésmentes juttatásokról szóló 1/2002. (I..25.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései alapján készült. Az intézmény adatai: Neve: BÓBITA ÓVODA OM azonosító: Az intézmény székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Alapító szerve: Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Felügyeleti szerve: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 1073 Budapest, Erzsébet krt 6. Az intézmény telefon/fax száma: , Az óvoda címe: Honlap: Az óvoda vezetőjének neve: Hári Zsuzsanna Az óvoda vezetőjének fogadó órája: minden hó második, harmadik hétfőjén 15,00-órától- 16,30 óráig Az óvoda vezető-helyettese: Császár Ilona Az óvodatitkár neve: Urbán Jánosné Tartózkodási helye: emeleti iroda Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Fehér Ilona Elérhetősége: minden szerda 13 órától 14 óráig Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Farkas Márta Elérhetősége: minden hó második szerda 15,00-órától-16,00 óráig - 4 -

5 A házirend hatálya az intézménybe érkezéstől az óvoda egész területére érvényes (épület, udvar), továbbá kiterjed az intézmény szervezésében, a nevelési program megvalósításához kapcsolódó, óvoda épületén kívüli rendezvényekre, programokra, közlekedésre (séták, kirándulások, úszás stb.). A házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézményben munkát ellátó alkalmazottakra és az intézménybe járó óvodás gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba. A jogforrás, melynek megsértése jogsértés. A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt, biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek megfelelő életrend szerint nevelkedhessenek. A házirendet Az óvoda vezetője készíti el. A nevelőtestület fogadja el, a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend nyilvánosságra hozatala Szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából hivatalos dokumentáció részeként kifüggesztésre kerül az óvoda mindkét folyosóján, hozzáférhető az irodában és az óvoda honlapján -on, az Erzsébetvárosi Önkormányzat honlapján A gyermek beiratkozásakor minden szülő megkapja a házirend egy példányát, aláírásával ezt igazolja. 2. Általános információk az óvoda működéséről Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, segítője a gyermek óvodába lépésétől az iskolába lépéséig. Mi, a Bóbita óvoda nevelőközössége tudjuk, hogy minden kisgyerek egyedi, egyszeri, megismételhetetlen személyiség, ezért az egymásra figyelés, a türelem, az elmélyültség, a kivárás, az elfogadás jellemzi nevelőmunkánkat. Jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetőség nyílik a szociálisan hátrányos helyzetű, gátlásos, nehezen oldódó, és mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermek számára is a beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására. Óvodánk céljai az alábbiak: környezettudatos magatartás megalapozása, fenntarthatósága, viselkedéskultúra alakítása tradicionális értékek átadása a gyerekeknek a művészetek segítségével, biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében, a gyermek érdeklődésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli tevékenységekkel, programokkal

6 Gyermeknevelési módszerünk titka az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejlesztőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. Az óvodánk legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék ovis éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést, és az önfeledt játékot. Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésre. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésért, az esélyegyenlőség biztosításáért az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért, az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel, az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. Működési/felvételi körzet 3. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat, Művelődési és Sport Iroda által előterjesztett és a Képviselő-testület által elfogadott körzet szerint vesszük fel a gyermekeket az óvodába. Óvodai felvétel rendje: Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május első hete, illetve az év folyamán folyamatosan, amennyiben üres férőhellyel rendelkezünk Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény

7 A közoktatási törvény előírásai értelmében fel kell venni azt a kisgyermeket aki az óvoda működési körzetében lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező (lakcím kártyával igazolandó), betöltötte harmadik életévét (születési anyakönyvi kivonattal igazolandó), halmozottan hátrányos gyámhatóság kezdeményezte, napközbeni ellátásra jogosult, továbbá az ötödik életévét betöltötte és óvodaköteles. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Továbbá (üres) férőhely esetén a kötelező felvételi szempontok mellett elsőbbséget élvez felvétel szempontjából az a kisgyermek akinek a testvére idejár, szülei itt dolgoznak a közelben. Az óvodavezető a felvételt nyert gyermekek névsorát hirdetmény formájában nyilvánosságra hozza. A gyermekek szüleit írásban értesíti az elutasításról a jogszabályi előírások betartásával. Az a gyermek, aki az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben betölti a hetedik életévét, illetve az adott nevelési évben legfeljebb 8 éves korig- Nevelési Tanácsadó és az óvoda nevelőtestületének befogadó egyetértésével-. A gyermekek csoportba történő beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok vélemények figyelembevételével-az óvodavezető dönt. Az óvodában heterogén (vegyes) csoportok működnek. Igénybevételének feltételei ezen kívül még: o megbízható ágy- és szobatisztaság (kivétel a kórképhez csatlakozó inkontinencia) o egészséges testi állapot, orvosi vizsgálat igazolása o a kedvezmények igénylésének jogosultságát igazoló dokumentumok o az étkezéstérítési díj befizetése. Sajátos nevelési igényű, óvodáskorú gyermek esetében, óvodába lépéskor a gyermeknek rendelkeznie kell és az óvoda rendelkezésére kell bocsátania a következő dokumentumokat: o orvosi diagnózist, vagy a vizsgálat folyamatáról szóló igazolásokat o megelőző pszichológiai, gyógypedagógiai véleményeket, vizsgálati eredményeket o szükséges gyógyszerekről szóló orvosi igazolást o szakértői véleményt - 7 -

8 Külföldi állampolgárságú gyermekek az óvodában: A közoktatási törvény 110. alapján a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, illetve akkor tanköteles Magyarországon, ha menedékjogot kérő, menekült, menedékes, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. Igazolni kell: állampolgárságát az országban tartózkodás jogcímét. Átvétel: A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Az óvodai átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles átvenni azt a gyermeket, aki a törvény szerint köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található, illetve a hátrányos helyzetű, illetve azt a gyermeket, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján jogosult napközbeni ellátásra. A már óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén az előző óvoda vezetőjének, amennyiben a gyámhatóság kérésére történt a felvétel, úgy a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni

9 4. A nevelési év rendje Az intézmény nyitva tartása: Nevelési év meghatározása A nyári zárás időpontjai A nevelési nélküli napok Az ügyeletek megszervezésének rendje záráskor, illetve a nevelés nélküli napokon A heti nyitva tartás A napi nyitva tartás A reggeli és délutáni ügyelet rendje A nevelési év két szakaszból áll: intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1-május 31-ig tart, a nyári élet június 15-től augusztus 31-ig. Június 16-tól augusztus 31-ig összevont csoportokkal működik az intézmény. Fenntartó által meghatározott időben 5 hét. Folyó év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket (22/2004. (VII. 27.) OM rendelet A tanév rendjéről.), a nyári zárás előtt 30 nappal felmérjük, hogy a zárva tartás idejére van-e igény a gyermekek elhelyezésére. Ezalatt az időszak alatt, ha a szülő nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról egy közeli kerületi óvoda fogadja a gyermekeket. A pontos zárva tartás időpontjáról és a gyermekek fogadására kijelölt óvodáról az óvoda honlapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján értesítjük a szülőket. Évente maximum 5 napot vesz igénybe az óvoda, melyet minden esetben szakmai értekezlet, továbbképzés céljára használunk fel. Ilyenkor az óvoda zárva tart, gyermekeket nem fogadunk. A nevelés nélküli munkanapok idejét és tartalmát az éves munkatervben határozza meg a nevelőtestület. Nyári zárási időben: Kerületi óvoda biztosítja. Nevelés nélküli munkanapokon, a gyermekek napközbeni ellátásáról, ha igény van rá egy kijelölt közeli óvoda gondoskodik. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről és a gyermekek fogadására kijelölt óvodáról az óvoda honlapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján értesítjük a szülőket, (7 munkanappal hamarabb értesítjük a szülőket). Ötnapos munkarendben hétfőtől péntekig Reggel 6 órától délután 17,30 óráig Reggel 6,30 óráig és délután 17,00 óra után az arra kijelölt csoportban, egy óvónő foglalkozik a gyermekekkel. A munkarendben bekövetkezett változásokat időben közöljük

10 A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések A napirend szervezésénél fontos szempontunk a folyamatosság és a rugalmasság elvének betartása. E két elv lehetőséget ad az elmélyült, szabad játékra, s hogy minden gyermek nyugodtan befejezhesse a megkezdett tevékenységet. Figyelembe vettük a gyermekek élettani szükségleteit és tempóját. Arra ösztönözzük a szülőket, hogy a család és az óvoda napirendje között ne legyen aránytalanul nagy az eltérés. A nyári időszakban a főbb napirendi pontok betartásával lehetőséget biztosítunk a jól szervezett, de szabadabb játékra. Hetirend a gyermekekkel a tevékenykedtetések (egyéni-, mikrocsoportos formában) egész nap folyamatosan történnek. Napirend kialakításánál fontos szempont a folyamatosság, a rugalmasság. Napirend javaslat: Szeptember 01- május 31-ig A tevékenységek Kezdete Vége Időtartama Megnevezése 6 óra perc Gyülekezés összevont csoportban, szabad játék óra óra 5 óra Előkészületek a reggelihez, étkezés. Szabad játék. Mindennapos mozgás. Kötött vagy kötetlen tevékenykedtetés, tanulás, kirándulások, séták. Öltözködés, egyéb testápolási teendők. Udvari játék óra 3 óra 30 perc Előkészületek az ebédhez, terítés. Testápolási teendők, étkezés. Készülődés a pihenéshez, fogmosás, tisztálkodás. Pihenés. 15 óra óra Ébredés, testápolási teendők, uzsonna. Szabad játék perc 1 Összevont csoport, szabad játék hazamenetelig. Napirend javaslat : Június 01-től - augusztus 31-ig. A tevékenységek Kezdete Vége Időtartama Megnevezése 6 óra óra 30 perc Gyülekezés összevont csoportban, szabad játék óra óra Szabad játék. Előkészületek a reggelihez, mosdóhasználat, étkezés, kötetlen tevékenykedtetés, udvari játék, fürdés, kirándulások, séták óra 3 óra 30 perc Mosdóhasználat előkészületek az ebédhez. Étkezés, előkészületek a pihenéshez, tisztálkodás, fogmosás. Pihenés. 15 óra óra 30 perc Ébredés, tisztálkodás, előkészületek az Uzsonnához, étkezés, szabad játék óra Összevont csoport, szabad játék hazamenetelig

11 5. Pedagógiai munka az óvodában Az óvodai életet, a tevékenykedtetéseket az óvodának oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényei szerint az Országos Óvodai Alapprogramnak megfelelően eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával, és gondozásával összefüggő feladatainak. Helyi nevelési programunkban meghatározott nevelési céljaink A környezettudatos életvitel, ökológiai szemlélet megalapozása. Megalapozni a gyermekekben azt a mentalitást, hogy az emberiség és abban ő a GYERMEK a természet egy részét képezi, de nem uralkodik rajta. Gyermekeinkben felébreszteni a tudásvágyat, megismertetni a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát. Környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív Én-képű gyermeki személyiség kialakítása. A művészetekhez fűződő pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása. Gyermeki világkép alakítása. Gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, a különbözőség elfogadása, tiszteletben tartása. Az előbbiek megvalósításával célunk a gyermekek ÉLET re nevelése. Sokoldalú képességfejlesztéssel az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és érzelmi érettség kialakításának biztosítása. Óvodánk specialitásai A környezeti értékek felismerése-tudatformálás A környezetközpontú magatartás kialakítása-értékrend Zöld Óvoda vagyunk Tehetségígéretek segítése Kirándulások 6. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje Kérjük, hogy lehetőleg reggel 8-9 óráig érkezzenek meg a gyermekekkel, hogy legyen idejük kényelmesen, kultúráltan megreggelizni. A délutáni uzsonna 15,45 óráig tart. Ha közben jönnek, a gyermekekért kérjük, várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát. Ezt a kultúrált viselkedésről vallott elveink, és a tisztaság megőrzése érdekében, a közös nevelési elveinket szem előtt tartva kérjük, hogy tartsák be. A bejárati ajtókat 9 órától 12,30 óráig és 13 órától 15,00 óráig zárva tartjuk. Kérjük, hogy a gyermekeket minden esetben kísérjék be az óvodába és személyesen adják át az óvónőnek, elengedett, felügyelet nélkül hagyott gyerekekért felelősséget nem tudunk vállalni, mert az óvónő nem tud a gyerek megérkezéséről. Távozásukat az óvónőnek jelezzék, mert csak ebben az esetben tudunk felelősséget vállalni a gyermekekért. Gyermekeket egyedül ne engedjenek be és ki az óvoda ajtaján

12 Az óvoda ajtaja biztonsági okokból zárva tartjuk, csengetésre nyitjuk. Köszönjük türelmüket az ajtó nyitásáig. A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket kiskorú testvérrel, nagyszülővel vagy az óvodapedagógus számára ismeretlen személlyel haza engedjék, az írásos engedélyt a szülőnek át kell adnia az óvónőnek, legkésőbb az aktuális nap reggelén. A családban bekövetkezet válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. A szülő rendkívüli akadályoztatása esetén (betegség, baleset, egyéb nem várt események) az óvoda a jelzést követően megteszi a szükséges intézkedéseket. A szülőktől pontos telefonszámot és elérhetőséget kérünk, annak érdekében, hogy szükség esetén azonnal értesíthessük őket. Amennyiben a gyerekért nem jönnek az óvoda zárásig ¼ 6-ig, az ügyeletes óvónő kötelessége először telefonon keresni a szülőt, majd ½ 6 óra után, ha ez nem vezetett eredményre a gyermeket a Gyermekvédelmi és Ifjúsági Intézetbe kell elvinnie (Bp. VIII. Alföldi u.). Ha a gyermekért érkező szülő nem cselekvőképes (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása alatt álló, stb.), a gyermeket nem viheti el az óvodából. Ilyen esetben értesítjük a másik szülőt vagy a gyermek egyéb hozzátartozóját, ha ez nem lehetséges, ha nem, akkor intézkedünk a gyermek biztonságos elhelyezéséről (átmeneti gyermekotthoni elhelyezés). Többszöri előfordulás esetén a gyermekvédelmi megbízott megteszi jelzési kötelezettségét a Gyermekjóléti Központ felé. Az óvoda udvarát a szülők, a gyermekeikkel nem használhatják játszótérként. Amikor megérkeznek a gyermekükért köszönés után, hagyják el az óvoda udvarát, mert a pedagógusok számára áttekinthetetlenné válik, kikre kell vigyázniuk. Az óvodában és az óvoda környékén kérjük, fokozottan vigyázzanak a tisztaságra, óvjuk közösen környezetünket! A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A gyermek távolmaradását a szülőnek minden esetben jelentenie kell a gyermek óvónőjének. Előre látható ok miatt előzetesen, betegség esetén, a távolmaradás napján. Három napon túli hiányzás után a gyermek orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát. A közoktatásról szóló törvény szerint az ötödik életévét betöltött gyermek, napi négy órát köteles részt venni a délelőtti óvodai nevelésben. Tanköteles korú gyermek esetében hét napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője köteles a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt értesíteni. Az intézmény elhagyásakor (óvodaváltáskor) a szülő köteles ezt a tényt írásban az óvodavezetővel közölni, bejelentés nevű formanyomtatványon. Az egy hetet meghaladó távollétet, az óvoda kérelem nevű formanyomtatványán a szülő írásban kérelmezheti, és indokolt esetben azt az óvodavezető engedélyezheti (üdülés, külföldön való tartózkodás stb. esetben)

13 Ha a gyermek nem óvodaköteles és tíznél több napot hiányzik, a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményire, az óvodai elhelyezése megszüntethető a második felszólítás után. Mi, a gyermekek érdekét szem előtt tartva, a rendszeres óvodába járás hívei vagyunk, ezért kérjük Önök is próbáljanak ehhez alkalmazkodni. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermek szülője, köteles a gyermek minden hiányzását igazolni. a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, az óvoda vezetője o az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, o a kifizetés esedékességét megelőzően - a jegyző által meghatározott időpontban - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január-június, illetve a július-december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket. A 20. (2) bekezdés a) pontja alapján történő igazolt mulasztásból tíz napot a július-augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 7. A gyermekek által behozott tárgyainak, játékainak elhelyezési, illetve bejelentési szabályai A gyermek az óvónő tudtával és beleegyezésével otthonról behozhatja kedvenc játékát, mely számára érzelmi biztonságot nyújt, és a többi gyermek számára sem balesetveszélyes /plüss állatok, kisebb értékű autó, esetleg könyv vagy társasjáték/. Bejelentési kötelezettséggel tartozik a szülő a gyermekek által az intézménybe behozott dolgokról (játék, könyv, stb.) a csoportban benn tartózkodó óvodapedagógusnak. Az öltözőben csak a gyermek saját zsákjában tarthat behozott tárgyakat. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelének szabályai Értékes játékok Ft felett behozatala az óvodába nem megengedett. A behozott játékokért kártérítési kötelezettséget nem vállalunk. A gyermekeknek tilos a gyűrű, nyaklánc, karkötő, fülbevaló viselése. Az ékszerek elvesztéséért illetve az ékszerekből adódó balesetekért az óvoda felelősséget nem vállal. Az óvodába behozott rollerért, szánkóért, kerékpárért, stb. az óvoda felelősséget nem vállal, mivel őrzését nem tudjuk biztosítani

14 A gyermek jogai 8. A gyermekek jogai, kötelessége az óvodában A nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus felügyel rá. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben. Nem vonható meg: étel, levegőzés. A gyereket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerek nevelése az óvoda nevelési programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek, jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. A gyereket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyermek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási- és fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszerelését ingyen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyázzon. A gyermekek kötelességei az óvodában A gyermekek tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait. A gyermekek jogaik gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét. Nem korlátozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. A gyermekek az óvodai eszközeit (játékokat, foglalkozási- és fejlesztőeszközöket) rendeltetésszerűen használhatják, és azokra vigyázzanak

15 A gyermekek kötelessége, hogy jelezze az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, veszélyes állapotot, vagy tevékenységet észlel. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 9. A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása Nagyobb csoport lehet: az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül az azonos életkorú gyerekek csoportja, óvónői hovatartozástól függetlenül. Pl. óvodát kezdő, illetve iskolába menő gyerekek csoportja külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja, pl.: fejlesztő, felzárkóztató, logopédiai foglalkozásokon, úszáson részt vevő gyerekek csoportja A szülők jogai 10. A szülők jogai, kötelességei A szülő joga, hogy megismerje az Óvoda Nevelési Programját, jét, az Óvoda Minőségirányítási Programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A házirend egy példányát a beiratkozásnál a szülőnek át kell adni. A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről érdemi tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. A tájékoztatást azonban csak olyan időpontban kérheti, amikor az óvodapedagógusnak nem az a feladata, hogy a gyermekekkel foglalkozzon. A szülő az óvónőt telefonon is megkeresheti, de csak akkor, ha a helyettesítése megoldott. Óvodánkban ez az időpont óra között van. A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői közösség, szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködést vállaljon! Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését

16 A szülő kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjék a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. A szülő kötelessége biztosítani a gyermek zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyermek a Kt. tv. 24. (3) pontja értelmében, abban az évben, amikor betölti az 5. életévét, a nevelési év első napjától óvodaköteles lesz, napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje a gyermeke fejlődését és segítse a o fejlődés folyamatát, o a gyermek közösségbe való beilleszkedését o a közösségi élet szabályainak elsajátítását. A szülő kötelessége, hogy rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást megadja. A szülő kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Az óvodapedagógusok, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottak a nevelőmunka és az egyéb összefüggő tevékenységek során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. Óvodában naponta előzetes megbeszélés szerint (fogadóórán), vagy 16 óra után, van lehetősége gyermeke fejlődéséről tájékozódni. Érkezéskor halaszthatatlan tájékoztatásra van csak lehetőség. A gyermeki jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések A szülő köteles biztosítani gyermeke óvodai nevelésében való részvételét, rendszeres kapcsolattartását a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. A szülő nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására. A szülői közösség (Szülői szervezet) joga figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét az intézményben. Megállapításairól tájékoztatja a vezetőt és a nevelőtestületet, valamint a fenntartót. A szülői kötelességmulasztás következményei Az óvoda tapasztalatai illetve megítélése alapján, amennyiben a szülő nem tudja vagy nem akarja szülői kötelességét teljesíteni, akkor az óvoda törvény által előírt kötelessége jelezni a gyermek érdekében: o a területileg illetékes Gyermekjóléti Központ felé - a gyermek veszélyeztetettségét, bántalmazását, súlyos elhanyagolás vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén o a jegyző felé- igazolatlan mulasztások esetén / 5 éve kortól, különösen hátrányos helyzetű/hh/ és halmozottan hátrányos helyzetű /HHH/ gyermekek esetén o szakszolgálati foglalkozások rendszeres mulasztásakor, o iskolaérettségi vizsgálat elmulasztásakor

17 A Szülői közösség jogai: Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvodavezetőt és a nevelőtestületet szükség esetén a Fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját 20%-át érintő kérdésekben bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, illetve az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. A gyermekek nagyobb közösségének (melynél a gyermekeket érintő döntés előtt a szülői közösség véleményét ki kell kérni) a szülői szervezethez tartozó gyermekek 20%-át, legalább 1 csoport gyermekközösséget tekintenek. Joga, hogy a nevelési év kezdetén meghatározza azt a legmagasabb összeget, melyet az óvoda által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál túl lehet lépni. 11. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, különbözőségét, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Pl. ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét érte esetleg sérelem. (Megoldás: hívják fel az óvónő figyelmét a problémára.) Probléma, konfliktus esetén keressék meg a csoport óvónőit, vagy az óvodavezetőt, hogy közösen keressünk megoldást. Együttműködés a szülőkkel Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik megfelelő módszerrel neveljük, szükségünk van az Önök együttműködésére, nyitottságára. Fontos a közös nevelési elv kialakítása a gyermek kiegyensúlyozott megfelelő fejlődése érdekében, hogy a maximális fejlettséget elérje az óvodáskor végére. A szülőknek lehetőségük van az óvodában folyó nevelőmunka kialakításában, ennek érdekében kérjük, hogy vegyenek részt a megfelelő fórumokon, nyílt rendezvényeinken ahol aktív részvételükkel, javaslataikkal elősegíthetik a közös gondolkodást. Fórumok: o szülői értekezletek, o nyílt napok, o fogadóóra, o az óvónővel történő rövid, esetenként megbeszélés (előre megbeszélt időpont alapján)

18 Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információn túl, se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt óvónő figyelmét a gyerekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A titkárnő, a dadusok erre nem illetékesek. Óvodapedagógust telefonon hívni csak óra között lehet! Gyermeke megfigyeléséhez a nyílt napok, munkadélutánok, közös kirándulások nyújtanak lehetőséget, melynek időpontjáról az óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket. A szülőkre és a gyermekekre és az óvoda dolgozóira egyaránt vonatkozik emberi jogaik és méltóságuk tiszteletben tartásának kötelezettsége. Az intézmény minden alkalmazottja közfeladatot ellátó személy, így büntetőjogi védelem alatt áll. A jó együttműködés érdekében gondjaikkal, problémáikkal forduljanak az óvodapedagógusokhoz, a megfelelő óvodai szakemberhez, az óvodavezetőhöz illetve legyenek nyitottak a mi kezdeményezéseinkre. Adatkezelés az óvodában A gyermekekkel kapcsolatos információkat az óvoda az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. A Közoktatási törvényben meghatározott adatokat kell nyilván tartani /gyermek neve, születési ideje, helye, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, szülők neve, telefonszáma, a gyermek fejlődésével kapcsolatos adatok, a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, a gyermekvédelmi nyilvántartás adatai/. Az adatok továbbíthatók: a Fenntartó, pedagógiai szakszolgálat, tanköteles gyermek esetében az iskola felé, a bíróság, rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat felé. Egyéb esetben személyes adat csak akkor közölhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A jogorvoslat rendje A szülő jogorvoslati kérelemben hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a házirenddel. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban meghatározott esetben és formában írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat felülbírálati kérelemre /egyéni érdeksérelemre hivatkozás/ vagy törvényességi kérelemre /jogszabálysértési hivatkozás/ hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz döntést a törvényességi kérelem illetve az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott kérelem tekintetében

19 1072 Budapest, Akácfa u. 32. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a tankötelesség elérésére, az iskolaérettségre A gyermek mérése, értékelése Fejlődés nyomon követése alapján történik. Tankötelessé váló gyermekek felmérése Ovi-szita szeptember 10-től október 15- ig tart különös tekintettel az iskolaérettségre. Erről a szülő tájékoztatást kap, minden folyó év október végén, vagy november elején fogadóórán. (közösen, előre egyeztetett időpontban). 12. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárás rendje A gyermekek beiskolázását mindenkor érvényes törvényi szabályozások és a fejlődési mutatók határozzák meg. Az óvodapedagógus, óvodavezető, egészségügyi és a fejlesztőpedagógus, nevelési tanácsadó által végzett iskolaérettségi, a logopédiai szűrővizsgálatok együttes eredménye a döntés alapja. A gyermek, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban az évben, amelyben a hatodik életévét betölti, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét tölti, tankötelessé válik. Az a gyermek, aki elérte a megfelelő fejlettséget, abban a naptári évben, amikor hatodik életévét május 31-ig betölti, tankötelessé válik. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség mutatóit a Helyi nevelési programunkban fogalmaztuk meg. A beiskolázáshoz az óvoda szakvéleményt állít ki, mellyel a szülő köteles beíratni gyermekét az iskolába Az óvoda és a szülő eltérő véleménye esetén kérjük a Nevelési Tanácsadóban a gyermek vizsgálatát, aki ha szükséges a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz is továbbíthatja a gyermeket. Az iskolaválasztáshoz segítséget nyújtunk. A szakvélemények ismeretében a beiskolázásról a szülő dönt. A gyermek a szülő kérelmére akkor is megkezdheti tankötelezettségét, ha hatodik életévét december 31-ig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31-után született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik, szeptember 1-én. Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje A gyermeket kérelemre, - ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, - az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy óvodai nevelésben részt vegyen. Ezt a szülő írásban kérheti az óvoda vezetőjétől. megszűnik az óvodai elhelyezés/jogviszony, ha a gyermeket másik óvoda átvette, a szülő írásban bejelenti, hogy a gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon, óvodai befizetési hátralék miatt,

20 a gyermek iskolai felvételének napján, a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évben az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van távol igazolatlanul a foglalkozásokon, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményéről. Az óvoda törli az óvodások nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok szerint megszűnik. Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján (fenn leírtak esetén) vesz részt óvodai nevelésben, egy nevelési évben 7 napnál többet nem mulaszthat. Ha mégis megtörténik, úgy az intézmény vezetője köteles a lakóhely szerinti jegyzőt erről értesíteni. 13. Egészségvédelmi szabályok A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, betegségre gyanús, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. Az óvónőnek tilos otthonról behozott gyógyszert beadni a gyermeknek, ez alól csak krónikus és allergiás betegségben szenvedők kivételek, kezelőorvosi igazolás alapján. Az óvodában megbetegedett gyermek (láz, hányás, hasmenés hasgörcs, kötőhártya stb.) szüleit telefonon értesítjük, lázcsillapítót csak a szülő felhatalmazásával adunk be. Ilyen esetben a gyereket legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából, és a szülőnek gondoskodnia kell, hogy a gyerek minél előbb orvosi ellátásban részesüljön. A betegség súlyosságától függően indokolt esetben a szülői tájékoztatással egy időben gondoskodni kell az orvosi ellátásról is. Az óvodából betegen távozó gyermek, csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Baleset esetén azonnal elsősegélyben részesítjük a gyermeket, értesítjük a szülőt, súlyos esetben kórházba szállíttatjuk a gyermeket óvónői kísérettel. A szülő kórházba érkezése után, a gyermek felügyeletét átadjuk. Fertőző betegség (H 1 N 1 vírus, rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű stb.) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. Élősködők esetén a gyermekek gyógyulásáról a szülő szakorvosi (ÁNTSZ) igazolást köteles hozni. A gyerekek étkeztetése A gyerekek napi háromszori étkeztetésének (reggeli, ebéd, uzsonna) megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, cukorka, banán stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is zavarja

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

CSEMETE ÓVODA HÁZIREND CSEMETE ÓVODA HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5.

Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. Intézmény neve: Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Magyarszerdahely, Petőfi út 5. 8776 Intézmény OM-azonosítója: 037411 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben