HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND BÓBITA ÓVODA"

Átírás

1 HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki évi LXXIX. törvény a Közoktatásról II. fejezet 10. (1 ) bekezdés 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: Honlap: Az intézmény OM azonosítója: Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 575/140/ sz. határozat Pinte Eleonóra Név Fenntartói jóváhagyás határozatszáma: Intézményvezető: Hári Zsuzsanna PH Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében véleményezte:.. Schäfer Katalin Név. A fenntartó képviseletében A dokumentum jellege: Nyilvános Iktatószáma: 576/140/2011 PH Megtalálható: Budapest Főváros VII: kerület Erzsébetváros Önkormányzat honlapján, az intézményvezetői irodában, csoportok öltözőiben, az óvoda honlapján Hatályos: Verziószám: módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Készült: 2 eredeti példány A házirendet készítette: Hári Zsuzsanna óvodavezető- A házirendet a nevelőtestület elfogadta:

2 1072 Budapest, Akácfa u. 32. Tartalomjegyzék 1. Bevezető Általános információk az óvodák működéséről Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje A nevelési év rendje Pedagógiai munka az óvodában A gyermekek érkezésének és távozásának rendje A gyermekek által behozott tárgyainak, játékainak elhelyezési, illetve bejelentési szabályai A gyermekek jogai, kötelessége az óvodában A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása A szülők jogai, kötelességei A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárás rendje Egészségvédelmi szabályok Fizetési díj kötelezettséggel kapcsolatos szabályok Szociális és normatív kedvezmények, támogatások feloszlásának elvei, kérelem elbírálási, eljárási rendje Gyermekekre vonatkozó védő-óvó eljárások, szabályok Fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása Intézmény létesítményeinek biztonságos használatával kapcsolatos szabályok Egyéb szabályozás az óvodában Legitimációs záradék Érvényességi rendelkezés Melléklet

3 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bóbita Óvodában! Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy ezzel segítjük Önöket az eligazodásban, a megértésben, és a gyermeki valamint szülői jogok és kötelességek megismerésében. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az alábbi házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! - 3 -

4 1. Bevezető Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIV. törvény, a évi LXI. Törvény módosításaival egybeszerkesztve, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény az intézmény Alapító Okirata Szervezeti és Működési Szabályzat Helyi Nevelési Program Minőségirányítási Program a kerületi fenntartású oktatási-nevelési intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére biztosított térítésmentes juttatásokról szóló 1/2002. (I..25.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései alapján készült. Az intézmény adatai: Neve: BÓBITA ÓVODA OM azonosító: Az intézmény székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Alapító szerve: Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. Felügyeleti szerve: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 1073 Budapest, Erzsébet krt 6. Az intézmény telefon/fax száma: , Az óvoda címe: Honlap: Az óvoda vezetőjének neve: Hári Zsuzsanna Az óvoda vezetőjének fogadó órája: minden hó második, harmadik hétfőjén 15,00-órától- 16,30 óráig Az óvoda vezető-helyettese: Császár Ilona Az óvodatitkár neve: Urbán Jánosné Tartózkodási helye: emeleti iroda Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Fehér Ilona Elérhetősége: minden szerda 13 órától 14 óráig Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Farkas Márta Elérhetősége: minden hó második szerda 15,00-órától-16,00 óráig - 4 -

5 A házirend hatálya az intézménybe érkezéstől az óvoda egész területére érvényes (épület, udvar), továbbá kiterjed az intézmény szervezésében, a nevelési program megvalósításához kapcsolódó, óvoda épületén kívüli rendezvényekre, programokra, közlekedésre (séták, kirándulások, úszás stb.). A házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézményben munkát ellátó alkalmazottakra és az intézménybe járó óvodás gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba. A jogforrás, melynek megsértése jogsértés. A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt, biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek megfelelő életrend szerint nevelkedhessenek. A házirendet Az óvoda vezetője készíti el. A nevelőtestület fogadja el, a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend nyilvánosságra hozatala Szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása céljából hivatalos dokumentáció részeként kifüggesztésre kerül az óvoda mindkét folyosóján, hozzáférhető az irodában és az óvoda honlapján -on, az Erzsébetvárosi Önkormányzat honlapján A gyermek beiratkozásakor minden szülő megkapja a házirend egy példányát, aláírásával ezt igazolja. 2. Általános információk az óvoda működéséről Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, segítője a gyermek óvodába lépésétől az iskolába lépéséig. Mi, a Bóbita óvoda nevelőközössége tudjuk, hogy minden kisgyerek egyedi, egyszeri, megismételhetetlen személyiség, ezért az egymásra figyelés, a türelem, az elmélyültség, a kivárás, az elfogadás jellemzi nevelőmunkánkat. Jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetőség nyílik a szociálisan hátrányos helyzetű, gátlásos, nehezen oldódó, és mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermek számára is a beilleszkedésre, képességei mélyebb kibontakoztatására. Óvodánk céljai az alábbiak: környezettudatos magatartás megalapozása, fenntarthatósága, viselkedéskultúra alakítása tradicionális értékek átadása a gyerekeknek a művészetek segítségével, biztonságos tájékozódás kialakítása a gyerekek szűkebb és tágabb környezetében, a gyermek érdeklődésének felkeltése, illetve kielégítése az óvodai és óvodán kívüli tevékenységekkel, programokkal

6 Gyermeknevelési módszerünk titka az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejlesztőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg valódi értékeket, tudjon örülni, lelkesedni. Az óvodánk legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, igényes körülmények között töltsék ovis éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést, és az önfeledt játékot. Nevelési munkánkkal elősegítjük, hogy intézményünkből jól kommunikáló, saját véleményalkotásra képes, nyitott, egészséges, az iskolában jó esélyekkel induló gyermekek kerüljenek ki. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésre. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésért, az esélyegyenlőség biztosításáért az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért, az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel, az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. Működési/felvételi körzet 3. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat, Művelődési és Sport Iroda által előterjesztett és a Képviselő-testület által elfogadott körzet szerint vesszük fel a gyermekeket az óvodába. Óvodai felvétel rendje: Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május első hete, illetve az év folyamán folyamatosan, amennyiben üres férőhellyel rendelkezünk Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény

7 A közoktatási törvény előírásai értelmében fel kell venni azt a kisgyermeket aki az óvoda működési körzetében lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező (lakcím kártyával igazolandó), betöltötte harmadik életévét (születési anyakönyvi kivonattal igazolandó), halmozottan hátrányos gyámhatóság kezdeményezte, napközbeni ellátásra jogosult, továbbá az ötödik életévét betöltötte és óvodaköteles. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Továbbá (üres) férőhely esetén a kötelező felvételi szempontok mellett elsőbbséget élvez felvétel szempontjából az a kisgyermek akinek a testvére idejár, szülei itt dolgoznak a közelben. Az óvodavezető a felvételt nyert gyermekek névsorát hirdetmény formájában nyilvánosságra hozza. A gyermekek szüleit írásban értesíti az elutasításról a jogszabályi előírások betartásával. Az a gyermek, aki az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben betölti a hetedik életévét, illetve az adott nevelési évben legfeljebb 8 éves korig- Nevelési Tanácsadó és az óvoda nevelőtestületének befogadó egyetértésével-. A gyermekek csoportba történő beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok vélemények figyelembevételével-az óvodavezető dönt. Az óvodában heterogén (vegyes) csoportok működnek. Igénybevételének feltételei ezen kívül még: o megbízható ágy- és szobatisztaság (kivétel a kórképhez csatlakozó inkontinencia) o egészséges testi állapot, orvosi vizsgálat igazolása o a kedvezmények igénylésének jogosultságát igazoló dokumentumok o az étkezéstérítési díj befizetése. Sajátos nevelési igényű, óvodáskorú gyermek esetében, óvodába lépéskor a gyermeknek rendelkeznie kell és az óvoda rendelkezésére kell bocsátania a következő dokumentumokat: o orvosi diagnózist, vagy a vizsgálat folyamatáról szóló igazolásokat o megelőző pszichológiai, gyógypedagógiai véleményeket, vizsgálati eredményeket o szükséges gyógyszerekről szóló orvosi igazolást o szakértői véleményt - 7 -

8 Külföldi állampolgárságú gyermekek az óvodában: A közoktatási törvény 110. alapján a nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, illetve akkor tanköteles Magyarországon, ha menedékjogot kérő, menekült, menedékes, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. Igazolni kell: állampolgárságát az országban tartózkodás jogcímét. Átvétel: A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Az óvodai átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles átvenni azt a gyermeket, aki a törvény szerint köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található, illetve a hátrányos helyzetű, illetve azt a gyermeket, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján jogosult napközbeni ellátásra. A már óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén az előző óvoda vezetőjének, amennyiben a gyámhatóság kérésére történt a felvétel, úgy a határozatot a gyámhatóság számára is meg kell küldeni

9 4. A nevelési év rendje Az intézmény nyitva tartása: Nevelési év meghatározása A nyári zárás időpontjai A nevelési nélküli napok Az ügyeletek megszervezésének rendje záráskor, illetve a nevelés nélküli napokon A heti nyitva tartás A napi nyitva tartás A reggeli és délutáni ügyelet rendje A nevelési év két szakaszból áll: intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1-május 31-ig tart, a nyári élet június 15-től augusztus 31-ig. Június 16-tól augusztus 31-ig összevont csoportokkal működik az intézmény. Fenntartó által meghatározott időben 5 hét. Folyó év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket (22/2004. (VII. 27.) OM rendelet A tanév rendjéről.), a nyári zárás előtt 30 nappal felmérjük, hogy a zárva tartás idejére van-e igény a gyermekek elhelyezésére. Ezalatt az időszak alatt, ha a szülő nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról egy közeli kerületi óvoda fogadja a gyermekeket. A pontos zárva tartás időpontjáról és a gyermekek fogadására kijelölt óvodáról az óvoda honlapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján értesítjük a szülőket. Évente maximum 5 napot vesz igénybe az óvoda, melyet minden esetben szakmai értekezlet, továbbképzés céljára használunk fel. Ilyenkor az óvoda zárva tart, gyermekeket nem fogadunk. A nevelés nélküli munkanapok idejét és tartalmát az éves munkatervben határozza meg a nevelőtestület. Nyári zárási időben: Kerületi óvoda biztosítja. Nevelés nélküli munkanapokon, a gyermekek napközbeni ellátásáról, ha igény van rá egy kijelölt közeli óvoda gondoskodik. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről és a gyermekek fogadására kijelölt óvodáról az óvoda honlapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján értesítjük a szülőket, (7 munkanappal hamarabb értesítjük a szülőket). Ötnapos munkarendben hétfőtől péntekig Reggel 6 órától délután 17,30 óráig Reggel 6,30 óráig és délután 17,00 óra után az arra kijelölt csoportban, egy óvónő foglalkozik a gyermekekkel. A munkarendben bekövetkezett változásokat időben közöljük

10 A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések A napirend szervezésénél fontos szempontunk a folyamatosság és a rugalmasság elvének betartása. E két elv lehetőséget ad az elmélyült, szabad játékra, s hogy minden gyermek nyugodtan befejezhesse a megkezdett tevékenységet. Figyelembe vettük a gyermekek élettani szükségleteit és tempóját. Arra ösztönözzük a szülőket, hogy a család és az óvoda napirendje között ne legyen aránytalanul nagy az eltérés. A nyári időszakban a főbb napirendi pontok betartásával lehetőséget biztosítunk a jól szervezett, de szabadabb játékra. Hetirend a gyermekekkel a tevékenykedtetések (egyéni-, mikrocsoportos formában) egész nap folyamatosan történnek. Napirend kialakításánál fontos szempont a folyamatosság, a rugalmasság. Napirend javaslat: Szeptember 01- május 31-ig A tevékenységek Kezdete Vége Időtartama Megnevezése 6 óra perc Gyülekezés összevont csoportban, szabad játék óra óra 5 óra Előkészületek a reggelihez, étkezés. Szabad játék. Mindennapos mozgás. Kötött vagy kötetlen tevékenykedtetés, tanulás, kirándulások, séták. Öltözködés, egyéb testápolási teendők. Udvari játék óra 3 óra 30 perc Előkészületek az ebédhez, terítés. Testápolási teendők, étkezés. Készülődés a pihenéshez, fogmosás, tisztálkodás. Pihenés. 15 óra óra Ébredés, testápolási teendők, uzsonna. Szabad játék perc 1 Összevont csoport, szabad játék hazamenetelig. Napirend javaslat : Június 01-től - augusztus 31-ig. A tevékenységek Kezdete Vége Időtartama Megnevezése 6 óra óra 30 perc Gyülekezés összevont csoportban, szabad játék óra óra Szabad játék. Előkészületek a reggelihez, mosdóhasználat, étkezés, kötetlen tevékenykedtetés, udvari játék, fürdés, kirándulások, séták óra 3 óra 30 perc Mosdóhasználat előkészületek az ebédhez. Étkezés, előkészületek a pihenéshez, tisztálkodás, fogmosás. Pihenés. 15 óra óra 30 perc Ébredés, tisztálkodás, előkészületek az Uzsonnához, étkezés, szabad játék óra Összevont csoport, szabad játék hazamenetelig

11 5. Pedagógiai munka az óvodában Az óvodai életet, a tevékenykedtetéseket az óvodának oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényei szerint az Országos Óvodai Alapprogramnak megfelelően eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával, és gondozásával összefüggő feladatainak. Helyi nevelési programunkban meghatározott nevelési céljaink A környezettudatos életvitel, ökológiai szemlélet megalapozása. Megalapozni a gyermekekben azt a mentalitást, hogy az emberiség és abban ő a GYERMEK a természet egy részét képezi, de nem uralkodik rajta. Gyermekeinkben felébreszteni a tudásvágyat, megismertetni a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát. Környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív Én-képű gyermeki személyiség kialakítása. A művészetekhez fűződő pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása. Gyermeki világkép alakítása. Gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, a különbözőség elfogadása, tiszteletben tartása. Az előbbiek megvalósításával célunk a gyermekek ÉLET re nevelése. Sokoldalú képességfejlesztéssel az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és érzelmi érettség kialakításának biztosítása. Óvodánk specialitásai A környezeti értékek felismerése-tudatformálás A környezetközpontú magatartás kialakítása-értékrend Zöld Óvoda vagyunk Tehetségígéretek segítése Kirándulások 6. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje Kérjük, hogy lehetőleg reggel 8-9 óráig érkezzenek meg a gyermekekkel, hogy legyen idejük kényelmesen, kultúráltan megreggelizni. A délutáni uzsonna 15,45 óráig tart. Ha közben jönnek, a gyermekekért kérjük, várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát. Ezt a kultúrált viselkedésről vallott elveink, és a tisztaság megőrzése érdekében, a közös nevelési elveinket szem előtt tartva kérjük, hogy tartsák be. A bejárati ajtókat 9 órától 12,30 óráig és 13 órától 15,00 óráig zárva tartjuk. Kérjük, hogy a gyermekeket minden esetben kísérjék be az óvodába és személyesen adják át az óvónőnek, elengedett, felügyelet nélkül hagyott gyerekekért felelősséget nem tudunk vállalni, mert az óvónő nem tud a gyerek megérkezéséről. Távozásukat az óvónőnek jelezzék, mert csak ebben az esetben tudunk felelősséget vállalni a gyermekekért. Gyermekeket egyedül ne engedjenek be és ki az óvoda ajtaján

12 Az óvoda ajtaja biztonsági okokból zárva tartjuk, csengetésre nyitjuk. Köszönjük türelmüket az ajtó nyitásáig. A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket kiskorú testvérrel, nagyszülővel vagy az óvodapedagógus számára ismeretlen személlyel haza engedjék, az írásos engedélyt a szülőnek át kell adnia az óvónőnek, legkésőbb az aktuális nap reggelén. A családban bekövetkezet válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. A szülő rendkívüli akadályoztatása esetén (betegség, baleset, egyéb nem várt események) az óvoda a jelzést követően megteszi a szükséges intézkedéseket. A szülőktől pontos telefonszámot és elérhetőséget kérünk, annak érdekében, hogy szükség esetén azonnal értesíthessük őket. Amennyiben a gyerekért nem jönnek az óvoda zárásig ¼ 6-ig, az ügyeletes óvónő kötelessége először telefonon keresni a szülőt, majd ½ 6 óra után, ha ez nem vezetett eredményre a gyermeket a Gyermekvédelmi és Ifjúsági Intézetbe kell elvinnie (Bp. VIII. Alföldi u.). Ha a gyermekért érkező szülő nem cselekvőképes (alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása alatt álló, stb.), a gyermeket nem viheti el az óvodából. Ilyen esetben értesítjük a másik szülőt vagy a gyermek egyéb hozzátartozóját, ha ez nem lehetséges, ha nem, akkor intézkedünk a gyermek biztonságos elhelyezéséről (átmeneti gyermekotthoni elhelyezés). Többszöri előfordulás esetén a gyermekvédelmi megbízott megteszi jelzési kötelezettségét a Gyermekjóléti Központ felé. Az óvoda udvarát a szülők, a gyermekeikkel nem használhatják játszótérként. Amikor megérkeznek a gyermekükért köszönés után, hagyják el az óvoda udvarát, mert a pedagógusok számára áttekinthetetlenné válik, kikre kell vigyázniuk. Az óvodában és az óvoda környékén kérjük, fokozottan vigyázzanak a tisztaságra, óvjuk közösen környezetünket! A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A gyermek távolmaradását a szülőnek minden esetben jelentenie kell a gyermek óvónőjének. Előre látható ok miatt előzetesen, betegség esetén, a távolmaradás napján. Három napon túli hiányzás után a gyermek orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát. A közoktatásról szóló törvény szerint az ötödik életévét betöltött gyermek, napi négy órát köteles részt venni a délelőtti óvodai nevelésben. Tanköteles korú gyermek esetében hét napot meghaladó igazolatlan hiányzás esetén az óvoda vezetője köteles a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt értesíteni. Az intézmény elhagyásakor (óvodaváltáskor) a szülő köteles ezt a tényt írásban az óvodavezetővel közölni, bejelentés nevű formanyomtatványon. Az egy hetet meghaladó távollétet, az óvoda kérelem nevű formanyomtatványán a szülő írásban kérelmezheti, és indokolt esetben azt az óvodavezető engedélyezheti (üdülés, külföldön való tartózkodás stb. esetben)

13 Ha a gyermek nem óvodaköteles és tíznél több napot hiányzik, a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményire, az óvodai elhelyezése megszüntethető a második felszólítás után. Mi, a gyermekek érdekét szem előtt tartva, a rendszeres óvodába járás hívei vagyunk, ezért kérjük Önök is próbáljanak ehhez alkalmazkodni. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermek szülője, köteles a gyermek minden hiányzását igazolni. a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, az óvoda vezetője o az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, o a kifizetés esedékességét megelőzően - a jegyző által meghatározott időpontban - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január-június, illetve a július-december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket. A 20. (2) bekezdés a) pontja alapján történő igazolt mulasztásból tíz napot a július-augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. 7. A gyermekek által behozott tárgyainak, játékainak elhelyezési, illetve bejelentési szabályai A gyermek az óvónő tudtával és beleegyezésével otthonról behozhatja kedvenc játékát, mely számára érzelmi biztonságot nyújt, és a többi gyermek számára sem balesetveszélyes /plüss állatok, kisebb értékű autó, esetleg könyv vagy társasjáték/. Bejelentési kötelezettséggel tartozik a szülő a gyermekek által az intézménybe behozott dolgokról (játék, könyv, stb.) a csoportban benn tartózkodó óvodapedagógusnak. Az öltözőben csak a gyermek saját zsákjában tarthat behozott tárgyakat. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelének szabályai Értékes játékok Ft felett behozatala az óvodába nem megengedett. A behozott játékokért kártérítési kötelezettséget nem vállalunk. A gyermekeknek tilos a gyűrű, nyaklánc, karkötő, fülbevaló viselése. Az ékszerek elvesztéséért illetve az ékszerekből adódó balesetekért az óvoda felelősséget nem vállal. Az óvodába behozott rollerért, szánkóért, kerékpárért, stb. az óvoda felelősséget nem vállal, mivel őrzését nem tudjuk biztosítani

14 A gyermek jogai 8. A gyermekek jogai, kötelessége az óvodában A nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus felügyel rá. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben. Nem vonható meg: étel, levegőzés. A gyereket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerek nevelése az óvoda nevelési programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek, jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. A gyereket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyermek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási- és fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszerelését ingyen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyázzon. A gyermekek kötelességei az óvodában A gyermekek tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait. A gyermekek jogaik gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét. Nem korlátozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. A gyermekek az óvodai eszközeit (játékokat, foglalkozási- és fejlesztőeszközöket) rendeltetésszerűen használhatják, és azokra vigyázzanak

15 A gyermekek kötelessége, hogy jelezze az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, veszélyes állapotot, vagy tevékenységet észlel. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 9. A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása Nagyobb csoport lehet: az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül az azonos életkorú gyerekek csoportja, óvónői hovatartozástól függetlenül. Pl. óvodát kezdő, illetve iskolába menő gyerekek csoportja külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja, pl.: fejlesztő, felzárkóztató, logopédiai foglalkozásokon, úszáson részt vevő gyerekek csoportja A szülők jogai 10. A szülők jogai, kötelességei A szülő joga, hogy megismerje az Óvoda Nevelési Programját, jét, az Óvoda Minőségirányítási Programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A házirend egy példányát a beiratkozásnál a szülőnek át kell adni. A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről érdemi tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. A tájékoztatást azonban csak olyan időpontban kérheti, amikor az óvodapedagógusnak nem az a feladata, hogy a gyermekekkel foglalkozzon. A szülő az óvónőt telefonon is megkeresheti, de csak akkor, ha a helyettesítése megoldott. Óvodánkban ez az időpont óra között van. A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői közösség, szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködést vállaljon! Az óvodai szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését

16 A szülő kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjék a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. A szülő kötelessége biztosítani a gyermek zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyermek a Kt. tv. 24. (3) pontja értelmében, abban az évben, amikor betölti az 5. életévét, a nevelési év első napjától óvodaköteles lesz, napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje a gyermeke fejlődését és segítse a o fejlődés folyamatát, o a gyermek közösségbe való beilleszkedését o a közösségi élet szabályainak elsajátítását. A szülő kötelessége, hogy rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást megadja. A szülő kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Az óvodapedagógusok, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottak a nevelőmunka és az egyéb összefüggő tevékenységek során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. Óvodában naponta előzetes megbeszélés szerint (fogadóórán), vagy 16 óra után, van lehetősége gyermeke fejlődéséről tájékozódni. Érkezéskor halaszthatatlan tájékoztatásra van csak lehetőség. A gyermeki jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések A szülő köteles biztosítani gyermeke óvodai nevelésében való részvételét, rendszeres kapcsolattartását a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. A szülő nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására. A szülői közösség (Szülői szervezet) joga figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét az intézményben. Megállapításairól tájékoztatja a vezetőt és a nevelőtestületet, valamint a fenntartót. A szülői kötelességmulasztás következményei Az óvoda tapasztalatai illetve megítélése alapján, amennyiben a szülő nem tudja vagy nem akarja szülői kötelességét teljesíteni, akkor az óvoda törvény által előírt kötelessége jelezni a gyermek érdekében: o a területileg illetékes Gyermekjóléti Központ felé - a gyermek veszélyeztetettségét, bántalmazását, súlyos elhanyagolás vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén o a jegyző felé- igazolatlan mulasztások esetén / 5 éve kortól, különösen hátrányos helyzetű/hh/ és halmozottan hátrányos helyzetű /HHH/ gyermekek esetén o szakszolgálati foglalkozások rendszeres mulasztásakor, o iskolaérettségi vizsgálat elmulasztásakor

17 A Szülői közösség jogai: Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvodavezetőt és a nevelőtestületet szükség esetén a Fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját 20%-át érintő kérdésekben bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, illetve az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. A gyermekek nagyobb közösségének (melynél a gyermekeket érintő döntés előtt a szülői közösség véleményét ki kell kérni) a szülői szervezethez tartozó gyermekek 20%-át, legalább 1 csoport gyermekközösséget tekintenek. Joga, hogy a nevelési év kezdetén meghatározza azt a legmagasabb összeget, melyet az óvoda által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál túl lehet lépni. 11. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, különbözőségét, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Pl. ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét érte esetleg sérelem. (Megoldás: hívják fel az óvónő figyelmét a problémára.) Probléma, konfliktus esetén keressék meg a csoport óvónőit, vagy az óvodavezetőt, hogy közösen keressünk megoldást. Együttműködés a szülőkkel Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik megfelelő módszerrel neveljük, szükségünk van az Önök együttműködésére, nyitottságára. Fontos a közös nevelési elv kialakítása a gyermek kiegyensúlyozott megfelelő fejlődése érdekében, hogy a maximális fejlettséget elérje az óvodáskor végére. A szülőknek lehetőségük van az óvodában folyó nevelőmunka kialakításában, ennek érdekében kérjük, hogy vegyenek részt a megfelelő fórumokon, nyílt rendezvényeinken ahol aktív részvételükkel, javaslataikkal elősegíthetik a közös gondolkodást. Fórumok: o szülői értekezletek, o nyílt napok, o fogadóóra, o az óvónővel történő rövid, esetenként megbeszélés (előre megbeszélt időpont alapján)

18 Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információn túl, se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt óvónő figyelmét a gyerekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A titkárnő, a dadusok erre nem illetékesek. Óvodapedagógust telefonon hívni csak óra között lehet! Gyermeke megfigyeléséhez a nyílt napok, munkadélutánok, közös kirándulások nyújtanak lehetőséget, melynek időpontjáról az óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket. A szülőkre és a gyermekekre és az óvoda dolgozóira egyaránt vonatkozik emberi jogaik és méltóságuk tiszteletben tartásának kötelezettsége. Az intézmény minden alkalmazottja közfeladatot ellátó személy, így büntetőjogi védelem alatt áll. A jó együttműködés érdekében gondjaikkal, problémáikkal forduljanak az óvodapedagógusokhoz, a megfelelő óvodai szakemberhez, az óvodavezetőhöz illetve legyenek nyitottak a mi kezdeményezéseinkre. Adatkezelés az óvodában A gyermekekkel kapcsolatos információkat az óvoda az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. A Közoktatási törvényben meghatározott adatokat kell nyilván tartani /gyermek neve, születési ideje, helye, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, szülők neve, telefonszáma, a gyermek fejlődésével kapcsolatos adatok, a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, a gyermekvédelmi nyilvántartás adatai/. Az adatok továbbíthatók: a Fenntartó, pedagógiai szakszolgálat, tanköteles gyermek esetében az iskola felé, a bíróság, rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat felé. Egyéb esetben személyes adat csak akkor közölhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A jogorvoslat rendje A szülő jogorvoslati kérelemben hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a házirenddel. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban meghatározott esetben és formában írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat felülbírálati kérelemre /egyéni érdeksérelemre hivatkozás/ vagy törvényességi kérelemre /jogszabálysértési hivatkozás/ hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz döntést a törvényességi kérelem illetve az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott kérelem tekintetében

19 1072 Budapest, Akácfa u. 32. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a tankötelesség elérésére, az iskolaérettségre A gyermek mérése, értékelése Fejlődés nyomon követése alapján történik. Tankötelessé váló gyermekek felmérése Ovi-szita szeptember 10-től október 15- ig tart különös tekintettel az iskolaérettségre. Erről a szülő tájékoztatást kap, minden folyó év október végén, vagy november elején fogadóórán. (közösen, előre egyeztetett időpontban). 12. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárás rendje A gyermekek beiskolázását mindenkor érvényes törvényi szabályozások és a fejlődési mutatók határozzák meg. Az óvodapedagógus, óvodavezető, egészségügyi és a fejlesztőpedagógus, nevelési tanácsadó által végzett iskolaérettségi, a logopédiai szűrővizsgálatok együttes eredménye a döntés alapja. A gyermek, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban az évben, amelyben a hatodik életévét betölti, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét tölti, tankötelessé válik. Az a gyermek, aki elérte a megfelelő fejlettséget, abban a naptári évben, amikor hatodik életévét május 31-ig betölti, tankötelessé válik. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség mutatóit a Helyi nevelési programunkban fogalmaztuk meg. A beiskolázáshoz az óvoda szakvéleményt állít ki, mellyel a szülő köteles beíratni gyermekét az iskolába Az óvoda és a szülő eltérő véleménye esetén kérjük a Nevelési Tanácsadóban a gyermek vizsgálatát, aki ha szükséges a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz is továbbíthatja a gyermeket. Az iskolaválasztáshoz segítséget nyújtunk. A szakvélemények ismeretében a beiskolázásról a szülő dönt. A gyermek a szülő kérelmére akkor is megkezdheti tankötelezettségét, ha hatodik életévét december 31-ig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31-után született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik, szeptember 1-én. Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje A gyermeket kérelemre, - ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, - az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy óvodai nevelésben részt vegyen. Ezt a szülő írásban kérheti az óvoda vezetőjétől. megszűnik az óvodai elhelyezés/jogviszony, ha a gyermeket másik óvoda átvette, a szülő írásban bejelenti, hogy a gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon, óvodai befizetési hátralék miatt,

20 a gyermek iskolai felvételének napján, a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évben az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van távol igazolatlanul a foglalkozásokon, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményéről. Az óvoda törli az óvodások nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok szerint megszűnik. Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján (fenn leírtak esetén) vesz részt óvodai nevelésben, egy nevelési évben 7 napnál többet nem mulaszthat. Ha mégis megtörténik, úgy az intézmény vezetője köteles a lakóhely szerinti jegyzőt erről értesíteni. 13. Egészségvédelmi szabályok A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, betegségre gyanús, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. Az óvónőnek tilos otthonról behozott gyógyszert beadni a gyermeknek, ez alól csak krónikus és allergiás betegségben szenvedők kivételek, kezelőorvosi igazolás alapján. Az óvodában megbetegedett gyermek (láz, hányás, hasmenés hasgörcs, kötőhártya stb.) szüleit telefonon értesítjük, lázcsillapítót csak a szülő felhatalmazásával adunk be. Ilyen esetben a gyereket legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából, és a szülőnek gondoskodnia kell, hogy a gyerek minél előbb orvosi ellátásban részesüljön. A betegség súlyosságától függően indokolt esetben a szülői tájékoztatással egy időben gondoskodni kell az orvosi ellátásról is. Az óvodából betegen távozó gyermek, csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Baleset esetén azonnal elsősegélyben részesítjük a gyermeket, értesítjük a szülőt, súlyos esetben kórházba szállíttatjuk a gyermeket óvónői kísérettel. A szülő kórházba érkezése után, a gyermek felügyeletét átadjuk. Fertőző betegség (H 1 N 1 vírus, rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű stb.) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. Élősködők esetén a gyermekek gyógyulásáról a szülő szakorvosi (ÁNTSZ) igazolást köteles hozni. A gyerekek étkeztetése A gyerekek napi háromszori étkeztetésének (reggeli, ebéd, uzsonna) megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt (csokoládé, cukorka, banán stb.) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is zavarja

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Óvodánk neve, címe, telefonszáma:

Óvodánk neve, címe, telefonszáma: KÉPES HÁZIREND (KIVONAT) Óvodánk neve, címe, telefonszáma: ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA 2500 Esztergom Honvéd u. 15-25. 33-413-964 E-mail: info@honvedovi.hu web: www.honvedovi.hu étkezés: honvedovi.etkezes@gmail.com

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben