Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete"

Átírás

1 Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./ rendelettel módosítottan egységes szerkezetben Nemesrádó Község Önkormányzat képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megırzése, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében biztosított szociális szolgáltatások, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások rendszerét, igénybevételük feltételeit és módjait. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre és gyermekeikre, c) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre és gyermekeikre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre és gyermekeikre. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 4. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott hajléktalan személyekre a törvényben szabályozott esetekben. (3) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletében meghatározott jogosulti körbe tartozó, az önkormányzat területén tartózkodó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. (4) A rendelet hatálya kiterjed a rendelet 3. (2) bekezdése b) és ib), valamint (3) bekezdés cb) pontjában szabályozott ellátások tekintetében az e (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosítása mindezen személyek élete, testi épsége megóvásához nélkülözhetetlen.

2 II. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI Az ellátások rendszere 3. (1) Nemesrádó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szociális szolgáltatásokat és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátási formákat biztosítja. (2) Szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások: a) szociális információs szolgáltatás b) hatálytalan 2008.jan.1. c) hatálytalan 2008.jan.1. d) hatálytalan 2008.jan.1. e) falugondnoki szolgáltatás (3) Gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekek napközbeni ellátása, aa) óvodai ellátás, ab) iskolai napközis ellátás, b) gyermekjóléti szolgáltatások, (4) Az ellátási formákat biztosító intézmények felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális szolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételére az Szt /D. -aiban, a Gyvt aiban, valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. (2) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje indítványára történik. A 3. (3) bekezdés a) és b) foglalt ellátások igénybevételére ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított a körjegyzı hivatalból kötelezi a szülıt, illetve a törvényes képviselıt. (3) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások iránti kérelmet - e rendeletben az egyes ellátásoknál meghatározottak szerint - a hatályos jogszabályokban elıírt formanyomtatványon kell benyújtani. A 3../2/ bek. b.,c.,pontja iránti kérelmet az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet kérelmezni. (4) A kérelemhez a 3. (2) bekezdés a), d), és 3. (3) bekezdés a), és b) pontban foglalt ellátások kivételével csatolni kell az igénylı, illetve családja: a) jövedelmi-, vagyoni viszonyairól szóló igazolást, nyugellátásban részesülı személy esetén a nyugdíjfolyósító szervnek a tárgy év január 1-jén érvényes nyugellátás összegét, valamint a törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást kell benyújtani, b) nyilatkozatát arról, hogy érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerzıdéssel rendelkezik-e. (5) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak: a) a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három hónap, b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı egy év.

3 (6) A 3.. (2) és (3) bekezdésében a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások iránti kérelemrıl az intézményvezetı dönt. A 3../2/ bek. a, d.,pontjában, és a 3../3/ bek., b.,pontjában meghatározott ellátás esetén a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetıje, a 3../2/ bek. e, pontjában meghatározott ellátás esetén a polgármester, míg a 3../3/ bek. a.,pontjában meghatározott ellátás esetén az Általános Iskola és Óvoda Nagykapornak vezetıje dönt. (7) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételérıl szóló döntésérıl a 3../3/ bek. a.,b., pontjában meghatározott ellátások esetében írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve a törvényes képviselıjét. (8) Ha a kérelmezı, illetve törvényes képviselıje az intézményvezetı/polgármester (6)-(7) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz, képviselı-testülethez fordulhat. (9) A 3. -ban meghatározott ellátások megszőnésére és megszüntetésére az Szt aiban, illetve a Gyvt. 37/A. -ában foglaltakat kell alkalmazni. A fenntartó feladat- és jogköre 5. Az önkormányzatnak, mint intézményfenntartónak a szociális szolgáltatások, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások körében felmerült fenntartói feladatés hatáskörét a önkormányzat képviselıtestülete, a polgármester gyakorolja. A önkormányzat képviselıtestülete feladata 6. (1) A szociális és gyermekjóléti intézmények folyamatos mőködésének biztosításához az állami szociális intézményi normatíván kívül saját bevételeibıl is hozzájárul. (2) Dönt a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának elfogadásáról, gazdálkodási körérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. (3) Meghatározza az intézményi térítési díjat. (4) Elkészíti, illetve felülvizsgálja az önkormányzat Szt. 92. (3) bekezdése szerinti szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az általa mőködtetett szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások vonatkozásában. (5) Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének gyermekjóléti intézménynek esetében a megyei szociális és gyámhivatal - véleményét az intézmény mőködését érintı lényeges döntés meghozatala elıtt. Lényeges döntéshozatalnak minısül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. (6) Gyakorolja az intézményvezetıvel kapcsolatos alapvetı munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása). (7) Jóváhagyja az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát. A polgármester feladata 7. (1) Ellenırzi éves ellenırzési terv alapján az intézmény mőködésének törvényességét. Az ellenırzésre vonatkozó részletes szabályokat a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben az intézmény mőködésének ellenırzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszőntetésérıl.

4 (2) Jóváhagyja az intézmény szakmai programját, valamint a jogszabályban meghatározott intézmények esetében - a házirendet, illetve megtagadja azok jóváhagyását, ha nem felelnek meg az Szt-ben, Gyvt-ben, valamint a külön jogszabályokban elıírt feltételeknek. (3) Kivizsgálja a Gyvt. 36. (2) bekezdése alapján hozzá érkezı panaszokat és szükség esetén intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedésérıl tájékoztatja a mőködést engedélyezı szervet. (4) Az éves költségvetésben meghatározott keretek között gondoskodik a szakemberek képzésérıl, továbbképzésérıl. Az éves képzési, továbbképzési tervet az intézmény vezetıje köteles elkészíteni és minden év március 31. napjáig megküldeni a polgármesternek. (5) Az intézmény vezetıje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 8. (1) A Képviselı-testület évente egy alkalommal - minden év július 31. napjáig - értékeli az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. (2) hatálytalan 2008.jan.1.. SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 9. (1) A szociális szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak jegyzékét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseit a polgármester hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (4) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. III. FEJEZET SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Szociális információs szolgáltatás 10. (1) A szociális információs szolgáltatás keretében biztosítani kell, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátások és szolgáltatások igénylıi megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségérıl és igénybevételének szabályairól. (2) Ha a tájékoztatást kérı személy által igényelt ellátás, illetve szolgáltatás helyben nem elérhetı, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetıségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ügyintézésben. (3) A szociális információs szolgáltatást az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (4) A szociális információs szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. (1) (7) hatálytalan 2008.jan.1. Étkeztetés 11.

5 (1) (8) hatálytalan 2008.jan.1. Házi segítségnyújtás /A.. /1/ A házi segítségnyújtást megelızıen egyszerősített elıgondozást kell végezni. /2/ Az elıgondozás során a Falugondnoki Szolgálat munkatársa tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl, egészségi állapotáról, szociális helyzetérıl, melyrıl adatlapot állít ki az 1/B. mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint. /3/ A házi segítségnyújtás, mint ellátás biztosításáról a polgármester, az 1/D. melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevıt. Családsegítés 13. (1) A családsegítést az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (2) A Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ az Szt. 64. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokon túl a) a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek pénzbeli és természetbeni segítséget nyújthat, b) biztosítja Nemesrádó Község Önkormányzat képviselıtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló külön önkormányzati rendeletében meghatározott együttmőködési programok megszervezését. (3) A pénzbeli és természetbeni segítségnyújtás részletes feltételei a képviselı-testület által jóváhagyott - krízissegély szabályzatban kerülnek meghatározásra. (4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Falugondnoki szolgáltatás 14. (1)A szolgálat ellátási területe: Nemesrádó Község közigazgatási területe. (2) A szolgálat ellátási szerzıdés alapján más településeken is elláthatja a szociális alapellátási feladatokat. Az ellátási szerzıdés tartalmáról a képviselı-testület külön határozatban dönt. (3) A szolgálat által ellátott kötelezı alapellátási feladatok: a./ szociális étkeztetés b./ házi segítségnyújtás (4) A szolgálat által ellátott egyéb szolgáltatási feladatok: a./ személyszállítás b./ árubeszerzés, szállítás c./ közmővelıdés, kulturális, sport és egyéb szabadidıs rendezvények szervezése d./ egészségügyi, szociális kiegészítı szolgáltatások e./ egyéb szolgáltatások / lakosság tájékoztatása, hivatalos ügyekben való közremőködés, levelezések bonyolítása, stb. /

6 IV. FEJEZET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatások 15. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (2) A gyermekjóléti központ a Gyvt ában meghatározott feladatokat látja el. (3) A gyermekjóléti központ igénybevétele térítésmentes. V. FEJEZET TÉRITÉSI DÍJ 16. A rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáknál az 2. számú mellékletben foglalt intézményi térítési díjakat kell alkalmazni. 17. (1) A személyi térítési díjat az intézményvezetı/polgármester állapítja meg, és a térítési díj fizetésére kötelezettet errıl tájékoztatja. (2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak évi felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak minden évben április 1-jén kerülnek bevezetésre. (3) A gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában a térítési díjak Nagykapornak Község Önkormányzat képviselıtestületének az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetéssel és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeirıl szóló mindenkor hatályos rendeletében meghatározott idıponttól kerülnek bevezetésre. (4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetésért fizetendı személyi térítési díj ezen összegnek az általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybevett étkezések számának a szorzata. (5) (6) hatálytalan 2008.jan Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt a térítési díj összegérıl. hatálytalan 2008.jan

7 VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Európai Unió jogának való megfelelés 20.. E rendelet 2. (3) bekezdése a Tanács a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló október 15-i 1612/68/EGK rendeletének való megfelelést szolgálja (1)E rendelet kihirdetése napján kivéve a /2/ bekezdésben foglaltakat - lép hatályba. (2) E rendelet sz. mellékletei január 1-én lépnek hatályba. (3) A hatálybalépést követı 30 napon belül a 3.. /2/ bek. b-c.,pontjában megjelölt szolgáltatások térítési díjait felül kell vizsgálni, a személyi térítési díjakat január 1-tıl határozattal kell megállapítani. (4) Nemesrádó község Önkormányzat képviselıtestületének a szociális törvény végrehajtására kiadott többször módosított 5/1993. (III. 31.) számú rendeletének a a január 1. napjával hatályát vesztik. Dr. Szabados Gyula sk. körjegyzı Nagy Tibor sk. polgármester Kihirdetve: december 14. Dr. Szabados Gyula sk. körjegyzı

8 1. számú melléklet Az önkormányzat által saját, illetve közös fenntartású intézményében vagy ellátási szerzıdés útján nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények: A L A P S Z O L G Á L T A T Á S O K : Szociális információs szolgáltatás: -Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Pacsa, Kisfaludy u. 2. Étkeztetés: - Falugondnoki Szolgálat Nemesrádó, Ady u.1. Házi segítségnyújtás: - Falugondnoki Szolgálat Nemesrádó, Ady u.1. Családsegítés: - Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Pacsa, Kisfaludy u. 2. Falugondnoki Szolgáltatás: - Falugondnoki Szolgálat Nemesrádó, Ady u.1. G Y E R M E K J Ó L É T I A L A P E L L Á T Á S O K: Gyermekjóléti szolgáltatás: - Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Pacsa, Kisfaludy u. 2.

9 1/A. melléklet Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, idıpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Tartására köteles személy a) neve: b) lakóhelye: Telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselıjének) a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Az ellátást igénybe vevıvel egy háztartásban élı nagykorú személyek száma: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri 2.1. alapszolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 3.1. Étkeztetés milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: az étkeztetés módja: helyben fogyasztás elvitellel kiszállítással diétás étkeztetés 3.2. Házi segítségnyújtás milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: segítség a napi tevékenységek ellátásában bevásárlás, gyógyszerbeszerzés személyes gondozás egyéb, éspedig... Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása

10 B Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelıorvos tölti ki) 1. Házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes 1.2. szenved-e krónikus betegségben: 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 1.4. rendszeres orvosi ellenırzés szükséges-e: 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenırzése szükséges: 1.6. szenvedett fertızı betegségben 6 hónapon belül: 1.7. egyéb megjegyzések: A háziorvos (kezelıorvos) egyéb megjegyzései: Dátum: Orvos aláírása: P. H. C Jövedelemnyilatkozat A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: 1. az ellátást igénylı rendszeres (bruttó) havi jövedelme: 1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz: 1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő jövedelem: 1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe: 1.5. egyéb jövedelem: 2. összes (nettó) havi jövedelem: 3. az Szt ának (4) bekezdése szerinti vagyona van: 4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai: név: lakóhely: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejőleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása:

11 1/B. melléklet 1. Felvétel helye, ideje: 2. Az ellátást igénybe vevı adatai: a) név: b) lakcím: Egyszerősített elıgondozási adatlap 3. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény: a) mozgásképesség: b) érzelmi állapot: c) segédeszköz használata: d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés): e) magatartás, kommunikációs készség: 4. Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatosan: Az elıgondozást végzı személy neve, aláírása: Kelt:

12 1/C. melléklet Nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra várakozókról, illetve az ellátást igénybe vevıkrıl 1. Név: 2. Leánykori név: 3. Lakóhely: 4. Tartózkodási hely: 5. Állampolgárság: 6. Születési hely, idı: 7. Törvényes képviselı neve, címe: 8. Más hozzátartozó neve, címe: 9. Cselekvıképesség mértéke: 10. Személyi igazolvány száma: 11. TAJ-szám: 12. Közgyógyellátási igazolvány száma: 13. Kérelem beadásának, illetve a beutaló határozat megküldésének idıpontja: 14. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem benyújtásának, beutaló határozat megküldésének idıpontja: 15. Soron kívüli elhelyezés iránti igény elbírálásának idıpontja: 16. Az elızetes alapvizsgálat elvégzésének idıpontja: 17. Elıgondozás I. idıpontja: 18. Elıgondozás II. idıpontja: 19. Értesítés idıpontja a férıhely elfoglalásról: 20. Férıhely elfoglalásának idıpontja: 21. A felülvizsgálat idıpontja: 22. Egyéb, az igénybevétellel kapcsolatos megjegyzés: 23. A jogviszony megszőnésének módja, idıpontja:

13 1/D. melléklet Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról 1. Név: 2. Születési név: 3. Anyja neve: 4. Születési hely, idı: 5. Lakóhely: 6. A n benyújtott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás iránti kérelme alapján a következı ellátást biztosítom: 7. Ellátás megnevezése (Szt. szerinti besorolás): 8. Ellátás kezdı idıpontja: 9. Ellátás idıtartama (határozatlan, határozott ellátás befejezésének várható idıpontja): 10. Fizetendı térítési díj összege: Fizetés módja, helye, idıpontja: Dátum: Szolgáltató, intézményvezetı/polgármester aláírása ellátást végzı házigondozó aláírása

14 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja 2. sz. melléklet Ellátási forma Gyermekjóléti alapellátások: 1./ Gyermekétkeztetés: a./ óvodai napközi otthon c./ ált.iskolai napközi otthon d./ ált.iskolai menza Szociális szolgáltatások: 2./ Étkeztetés, mint szolgáltatás önköltsége Intézményi térítési díj (Áfá-val növelt összeg) A R /3/ bekezdésben meghatározottak Ft/adag Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét évben az intézményi térítési díj 3./ Házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás óradíja: - ebédszállítás 270.-Ft/adag 2007.évben díjmentes 3. számú melléklet Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idıskorúak nappali ellátása személyi térítési díjának csökkentési rendszere Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában I. 100 % alatt A személyi térítési díj mértéke az intézményi térítési díj %-ában 80 % II. 100 %, vagy e felett 100 %

15 4. számú melléklet A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ELLENİRZÉSI RENDSZERE I. AZ ELLENİRZÉSEK TÍPUSAI 1. Átfogó ellenırzések: 1.1 (törvényességi és szakmai) felügyeleti ellenırzés 1.2. komplex (törvényességi és szakmai + költségvetési gazdálkodási) ellenırzés 2. Témavizsgálat 3. Célvizsgálat 4. Utóellenırzés 1. Átfogó ellenırzések: Az ellenırzött intézmény meghatározott idıszak alatt végzett szakmai feladatainak önálló vizsgálata (általános felügyeleti vizsgálat) illetve a szakmai feladatok és a költségvetési gazdálkodást jellemzı folyamatok együttes, egymással összefüggésben történı ellenırzése (komplex ellenırzés). 2. Témavizsgálat: Egy adott feladat vagy kérdés, illetve jogszabály-alkalmazás több intézménynél (intézményi szervezeti egységnél) egy idıben végzett ellenırzése abból a célból, hogy a vizsgálat eredményeként általános következtetések legyenek levonhatók, és megfelelı intézkedések legyenek megtehetık. 3. Célvizsgálat: Egy egyedi téma, feladat kivizsgálása egy adott intézménynél, intézményi szervezeti egységnél. 4. Utóellenırzés: A korábban végzett ellenırzéseknél, vizsgálatoknál észlelt és tapasztalt hiányosságok megszüntetésének, valamint az azok alapján tett intézkedések végrehajtásának és eredményességének helyszíni ellenırzése. II. AZ ELLENİRZÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 1. Tényszerőség: Az ellenırzésnek ténymegállapításokon kell alapulni, a ténymegállapítás valódiságáért és helytállóságáért az ellenırzést végzı személy felelıs. 2. Nyilvánosság: Az ellenırzés tapasztalatait széles körben ismertté kell tenni. A vizsgálat során tett megállapításokat, észrevételeket elsısorban az ellenırzéssel érintett szerv vezetıjének tudomására kell hozni, majd az ellenırzött tevékenységben közremőködı valamennyi dolgozóval is ismertetni kell. 3. Segítı jelleg: Az ellenırzés egyik feladata az elkövetett hibák, hiányosságok feltárása. Legalább ilyen fontos, hogy az ellenırzés segítse az ellenırzött intézmények munkáját, fıként annak érdekében, hogy a hibák, hiányosságok elkerülhetıvé váljanak. Ebben az értelemben az ellenırzés megelızı, preventív jellegő tevékenység.

16 4. Kétoldalúság: Az ellenırzés kétoldalú folyamat. Az abban résztvevı ellenırzött személynek, vagy szervezetnek meg kell adni a lehetıséget arra, hogy álláspontját kifejtse, magatartásának, cselekedeteinek miértjét megmagyarázza. 5. Tervszerőség: Ez elsısorban abban nyilvánul meg, hogy az ellenırzı szervezet egy meghatározott idıszakban elvégzendı feladatait, az ellenırzés alapvetı szempontjait, az ellenırzés alá kerülı egységeket és az egyes vizsgálatok idıpontját elızetesen meghatározza, és az ellenırzöttek tudomására hozza. 6. Rendszeresség: E követelmény azt jelenti, hogy az ellenırzések meghatározott idıszakonként ismétlıdnek (évente: általános felügyeleti vizsgálat, kétévente: komplex vizsgálat). 7. Folyamatosság: Az ellenırzési idıszakok kihagyás, megszakítás nélkül követik egymást, közvetlenül kapcsolódnak az elızı vizsgálat által ellenırzött idıszakhoz. 8. Következetesség: Az ellenırzést végzınek az azonos jellegő magatartásokat, cselekményeket azonos módon kell megítélnie, tartózkodni kell az eltérı mércétıl, a szubjektív értékeléstıl. III. Az ellenırzés folyamata 1. Éves munkaterv: Az ellenırzésekrıl éves munkatervet kell készíteni, amely tartalmazza: az ellenırzendı intézmény, intézményi szervezeti egység nevét, az ellenırzés típusát, téma- és célvizsgálat esetén: az ellenırzés témáját, célját, az ellenırzött idıszakot, az ellenırzések idıbeli ütemezését, az ellenırzést végzı személy nevét. Az éves munkaterv elkészítésének határideje: minden év november 30. Az éves munkatervet a polgármester hagyja jóvá, amelyet meg kell küldeni valamennyi intézmény vezetıjének. 2. Vizsgálati szempontok: Az általános felügyeleti vizsgálat szempontjait az ellenırzési adatlap tartalmazza. A tárgyévre vonatkozó ellenırzési adatlapokat az ellenırzést végzı minden év november 30. napjáig bocsátja az ellenırzött szervezeti egység vezetıjének rendelkezésére, aki minden év január 31-ig kitöltve juttatja azt vissza. Az ellenırzı szervezet az adatlapok megküldésével egyes dokumentumokat elızetesen bekérhet. Téma- és célvizsgálatok esetén a vizsgálati szempontokat az esetenként összeállított téma- és célvizsgálati program tartalmazza. A programot a hivatal az éves munkatervben meghatározott idıpontot legalább 30 nappal megelızıen juttatja el az ellenırzött intézmény vezetıje részére. Utóvizsgálat során külön vizsgálati programot nem kell készíteni, az ellenırzés szempontjait a korábban végzett ellenırzésrıl szóló jelentés alapozza meg. 3. Megbízólevél: Az ellenırzést végzıket a helyszíni ellenırzés megkezdése elıtt megbízólevéllel kell ellátni, amelyet a polgármester ír alá. A megbízólevél tartalma: az ellenırzést végzı személy neve, beosztása, a ellenırzés típusa,

17 az ellenırzés helye, az ellenırzési programra való utalás, a kiállítás kelte, a kiállításra jogosult aláírása. 4. Az ellenırzés módszerei: helyszíni ellenırzés, adatkérés, dokumentumellenırzés. 5. A vizsgálatok elvégzésének határideje: általános felügyeleti vizsgálat: minden évben április 30. téma és célvizsgálatok: minden év december Az ellenırzés dokumentálása: Az ellenırzések tapasztalatait a megállapításokat, a javaslatokat, a szükséges intézkedéseket minden esetben írásba kell foglalni, és szóban is ismertetni kell az érintett szervezet, illetve szervezeti egység vezetıjével. Az ellenırzött szervezet a vizsgálattal kapcsolatban írásban és szóban tehet észrevételt, a vizsgálat jelentés átvételétıl számított 8 napon belül. IV. AZ ELLENİRZÉSBEN RÉSZTVEVİK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. Az ellenır jogai és kötelességei: Az ellenırzést végzı személy általánosságban jogosult az ellenırzött intézménynél, intézményi szervezeti egységnél kérdéseket feltenni, arra a tájékoztatást kérni. J o g á b a n áll különösen: az ellenırzött szerv bármely helyiségébe belépni, figyelemmel az ellenırzött szerv biztonsági elıírásaira, az ellenırzött szerv bármely dolgozójától írásban vagy szóban nyilatkozatot kérni, valamennyi dokumentumba betekinteni, a dokumentumokat átvételi elismervény ellenében átvenni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, az ellenırzött szervezet mőködésével és gazdálkodásával összefüggı kérdésekben felvilágosítást kérni más szervektıl, indokolt esetben szakértı bevonását kezdeményezheti a vizsgálatba. Az ellenır k ö t e l e s : ellenırizni munkája során az ellenırzésre vonatkozó jogszabályokban, az ellenırzési programban foglaltakat, valamint a megbízójának rendelkezéseit maradéktalanul betartani, tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzendı intézmény vezetıjét tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni, az objektív vélemény kialakításához elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni, megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen írásba foglalni, az ellenırzés alatt megismert állami-, szolgálati- és magántitkokat megırizni, illetve a jogszabályban meghatározott adatvédelmi kötelezettségnek eleget tenni, az ellenırzés befejezését követıen megállapításait az ellenırzött szerv vezetıjével, valamint a vonatkozó részek tekintetében a felelıssé tett személyekkel ismertetni,

18 az átvett dokumentumokról átvételi elismervényt adni, illetıleg azokat hiánytalanul visszaszolgáltatni. 2. Az ellenırzött jogai és kötelezettségei: Az ellenırzött szervnek j o g a van: a vizsgálat idejérıl, típusáról, a vizsgálat tartalmáról elızetesen tájékoztatást kapni, az ellenırzést végzı személytıl megbízólevelét kérni, ennek hiányában az ellenırzést megtagadni, az ellenırzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre szóban vagy írásban választ kérni, személyes felelısségével kapcsolatban adott írásbeli magyarázatára írásban választ kérni. Az ellenırzött szerv dolgozója k ö t e l e s : az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, az ellenırzést végzı részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti iratokat, vagy másolatokat - átvételi elismervény ellenében átadni, az ellenır kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok teljességérıl nyilatkozni, felelısségének megállapítása esetén a megadott határidıre írásbeli magyarázatot adni, az ellenırzés megállapításai alapján a hibák kijavítása céljából a saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket a megadott határidıre megtenni, és errıl az ellenırzést végzıt tájékoztatni. 5.számú melléklet A szociálpolitikai kerekasztalban résztvevı szerveztek 1. Nemesrádó Község Önkormányzat polgármestere 2. Körjegyzıség Pacsa körjegyzıje, vagy megbízottja 3. Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ vezetıje 4. Általános Iskola, Óvoda Nagykapornak ifjúságvédelmi felelıse 5. Róm. Kat. Egyházközség plébánosa

19

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben