Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete"

Átírás

1 Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./ rendelettel módosítottan egységes szerkezetben Nemesrádó Község Önkormányzat képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megırzése, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelızése és megszüntetése érdekében biztosított szociális szolgáltatások, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások rendszerét, igénybevételük feltételeit és módjait. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezı a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre és gyermekeikre, c) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre és gyermekeikre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre és gyermekeikre. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 4. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott hajléktalan személyekre a törvényben szabályozott esetekben. (3) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletében meghatározott jogosulti körbe tartozó, az önkormányzat területén tartózkodó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. (4) A rendelet hatálya kiterjed a rendelet 3. (2) bekezdése b) és ib), valamint (3) bekezdés cb) pontjában szabályozott ellátások tekintetében az e (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakon túlmenıen az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosítása mindezen személyek élete, testi épsége megóvásához nélkülözhetetlen.

2 II. FEJEZET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI Az ellátások rendszere 3. (1) Nemesrádó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szociális szolgáltatásokat és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátási formákat biztosítja. (2) Szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások: a) szociális információs szolgáltatás b) hatálytalan 2008.jan.1. c) hatálytalan 2008.jan.1. d) hatálytalan 2008.jan.1. e) falugondnoki szolgáltatás (3) Gyermekjóléti alapellátások: a) gyermekek napközbeni ellátása, aa) óvodai ellátás, ab) iskolai napközis ellátás, b) gyermekjóléti szolgáltatások, (4) Az ellátási formákat biztosító intézmények felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális szolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételére az Szt /D. -aiban, a Gyvt aiban, valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. (2) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje indítványára történik. A 3. (3) bekezdés a) és b) foglalt ellátások igénybevételére ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított a körjegyzı hivatalból kötelezi a szülıt, illetve a törvényes képviselıt. (3) A rendelet 3. -ában meghatározott ellátások iránti kérelmet - e rendeletben az egyes ellátásoknál meghatározottak szerint - a hatályos jogszabályokban elıírt formanyomtatványon kell benyújtani. A 3../2/ bek. b.,c.,pontja iránti kérelmet az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet kérelmezni. (4) A kérelemhez a 3. (2) bekezdés a), d), és 3. (3) bekezdés a), és b) pontban foglalt ellátások kivételével csatolni kell az igénylı, illetve családja: a) jövedelmi-, vagyoni viszonyairól szóló igazolást, nyugellátásban részesülı személy esetén a nyugdíjfolyósító szervnek a tárgy év január 1-jén érvényes nyugellátás összegét, valamint a törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást kell benyújtani, b) nyilatkozatát arról, hogy érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerzıdéssel rendelkezik-e. (5) A jövedelemszámításnál irányadó idıszak: a) a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három hónap, b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı egy év.

3 (6) A 3.. (2) és (3) bekezdésében a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások iránti kérelemrıl az intézményvezetı dönt. A 3../2/ bek. a, d.,pontjában, és a 3../3/ bek., b.,pontjában meghatározott ellátás esetén a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetıje, a 3../2/ bek. e, pontjában meghatározott ellátás esetén a polgármester, míg a 3../3/ bek. a.,pontjában meghatározott ellátás esetén az Általános Iskola és Óvoda Nagykapornak vezetıje dönt. (7) Az intézményvezetı az ellátás igénybevételérıl szóló döntésérıl a 3../3/ bek. a.,b., pontjában meghatározott ellátások esetében írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve a törvényes képviselıjét. (8) Ha a kérelmezı, illetve törvényes képviselıje az intézményvezetı/polgármester (6)-(7) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz, képviselı-testülethez fordulhat. (9) A 3. -ban meghatározott ellátások megszőnésére és megszüntetésére az Szt aiban, illetve a Gyvt. 37/A. -ában foglaltakat kell alkalmazni. A fenntartó feladat- és jogköre 5. Az önkormányzatnak, mint intézményfenntartónak a szociális szolgáltatások, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások körében felmerült fenntartói feladatés hatáskörét a önkormányzat képviselıtestülete, a polgármester gyakorolja. A önkormányzat képviselıtestülete feladata 6. (1) A szociális és gyermekjóléti intézmények folyamatos mőködésének biztosításához az állami szociális intézményi normatíván kívül saját bevételeibıl is hozzájárul. (2) Dönt a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának elfogadásáról, gazdálkodási körérıl, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. (3) Meghatározza az intézményi térítési díjat. (4) Elkészíti, illetve felülvizsgálja az önkormányzat Szt. 92. (3) bekezdése szerinti szociális szolgáltatástervezési koncepcióját az általa mőködtetett szociális szolgáltatások és gyermekjóléti ellátások vonatkozásában. (5) Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének gyermekjóléti intézménynek esetében a megyei szociális és gyámhivatal - véleményét az intézmény mőködését érintı lényeges döntés meghozatala elıtt. Lényeges döntéshozatalnak minısül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. (6) Gyakorolja az intézményvezetıvel kapcsolatos alapvetı munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás és visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása). (7) Jóváhagyja az intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát. A polgármester feladata 7. (1) Ellenırzi éves ellenırzési terv alapján az intézmény mőködésének törvényességét. Az ellenırzésre vonatkozó részletes szabályokat a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben az intézmény mőködésének ellenırzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszőntetésérıl.

4 (2) Jóváhagyja az intézmény szakmai programját, valamint a jogszabályban meghatározott intézmények esetében - a házirendet, illetve megtagadja azok jóváhagyását, ha nem felelnek meg az Szt-ben, Gyvt-ben, valamint a külön jogszabályokban elıírt feltételeknek. (3) Kivizsgálja a Gyvt. 36. (2) bekezdése alapján hozzá érkezı panaszokat és szükség esetén intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedésérıl tájékoztatja a mőködést engedélyezı szervet. (4) Az éves költségvetésben meghatározott keretek között gondoskodik a szakemberek képzésérıl, továbbképzésérıl. Az éves képzési, továbbképzési tervet az intézmény vezetıje köteles elkészíteni és minden év március 31. napjáig megküldeni a polgármesternek. (5) Az intézmény vezetıje tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 8. (1) A Képviselı-testület évente egy alkalommal - minden év július 31. napjáig - értékeli az intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. (2) hatálytalan 2008.jan.1.. SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 9. (1) A szociális szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal mőködik. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjainak jegyzékét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseit a polgármester hívja össze. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak. (4) A szociálpolitikai kerekasztal mőködésének további szabályait az általa elfogadott mőködési szabályzatban határozza meg. III. FEJEZET SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Szociális információs szolgáltatás 10. (1) A szociális információs szolgáltatás keretében biztosítani kell, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátások és szolgáltatások igénylıi megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségérıl és igénybevételének szabályairól. (2) Ha a tájékoztatást kérı személy által igényelt ellátás, illetve szolgáltatás helyben nem elérhetı, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetıségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ügyintézésben. (3) A szociális információs szolgáltatást az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (4) A szociális információs szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. (1) (7) hatálytalan 2008.jan.1. Étkeztetés 11.

5 (1) (8) hatálytalan 2008.jan.1. Házi segítségnyújtás /A.. /1/ A házi segítségnyújtást megelızıen egyszerősített elıgondozást kell végezni. /2/ Az elıgondozás során a Falugondnoki Szolgálat munkatársa tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevı életkörülményeirıl, egészségi állapotáról, szociális helyzetérıl, melyrıl adatlapot állít ki az 1/B. mellékletben megjelölt formanyomtatvány szerint. /3/ A házi segítségnyújtás, mint ellátás biztosításáról a polgármester, az 1/D. melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevıt. Családsegítés 13. (1) A családsegítést az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (2) A Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ az Szt. 64. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokon túl a) a krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek pénzbeli és természetbeni segítséget nyújthat, b) biztosítja Nemesrádó Község Önkormányzat képviselıtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló külön önkormányzati rendeletében meghatározott együttmőködési programok megszervezését. (3) A pénzbeli és természetbeni segítségnyújtás részletes feltételei a képviselı-testület által jóváhagyott - krízissegély szabályzatban kerülnek meghatározásra. (4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. Falugondnoki szolgáltatás 14. (1)A szolgálat ellátási területe: Nemesrádó Község közigazgatási területe. (2) A szolgálat ellátási szerzıdés alapján más településeken is elláthatja a szociális alapellátási feladatokat. Az ellátási szerzıdés tartalmáról a képviselı-testület külön határozatban dönt. (3) A szolgálat által ellátott kötelezı alapellátási feladatok: a./ szociális étkeztetés b./ házi segítségnyújtás (4) A szolgálat által ellátott egyéb szolgáltatási feladatok: a./ személyszállítás b./ árubeszerzés, szállítás c./ közmővelıdés, kulturális, sport és egyéb szabadidıs rendezvények szervezése d./ egészségügyi, szociális kiegészítı szolgáltatások e./ egyéb szolgáltatások / lakosság tájékoztatása, hivatalos ügyekben való közremőködés, levelezések bonyolítása, stb. /

6 IV. FEJEZET GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatások 15. (1) A gyermekjóléti szolgáltatásokat az önkormányzat a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményében biztosítja. (2) A gyermekjóléti központ a Gyvt ában meghatározott feladatokat látja el. (3) A gyermekjóléti központ igénybevétele térítésmentes. V. FEJEZET TÉRITÉSI DÍJ 16. A rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáknál az 2. számú mellékletben foglalt intézményi térítési díjakat kell alkalmazni. 17. (1) A személyi térítési díjat az intézményvezetı/polgármester állapítja meg, és a térítési díj fizetésére kötelezettet errıl tájékoztatja. (2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak évi felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak minden évben április 1-jén kerülnek bevezetésre. (3) A gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában a térítési díjak Nagykapornak Község Önkormányzat képviselıtestületének az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetéssel és az intézeti élelmezés nyersanyagköltségeirıl szóló mindenkor hatályos rendeletében meghatározott idıponttól kerülnek bevezetésre. (4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetésért fizetendı személyi térítési díj ezen összegnek az általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybevett étkezések számának a szorzata. (5) (6) hatálytalan 2008.jan Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki határozattal dönt a térítési díj összegérıl. hatálytalan 2008.jan

7 VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Európai Unió jogának való megfelelés 20.. E rendelet 2. (3) bekezdése a Tanács a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló október 15-i 1612/68/EGK rendeletének való megfelelést szolgálja (1)E rendelet kihirdetése napján kivéve a /2/ bekezdésben foglaltakat - lép hatályba. (2) E rendelet sz. mellékletei január 1-én lépnek hatályba. (3) A hatálybalépést követı 30 napon belül a 3.. /2/ bek. b-c.,pontjában megjelölt szolgáltatások térítési díjait felül kell vizsgálni, a személyi térítési díjakat január 1-tıl határozattal kell megállapítani. (4) Nemesrádó község Önkormányzat képviselıtestületének a szociális törvény végrehajtására kiadott többször módosított 5/1993. (III. 31.) számú rendeletének a a január 1. napjával hatályát vesztik. Dr. Szabados Gyula sk. körjegyzı Nagy Tibor sk. polgármester Kihirdetve: december 14. Dr. Szabados Gyula sk. körjegyzı

8 1. számú melléklet Az önkormányzat által saját, illetve közös fenntartású intézményében vagy ellátási szerzıdés útján nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények: A L A P S Z O L G Á L T A T Á S O K : Szociális információs szolgáltatás: -Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Pacsa, Kisfaludy u. 2. Étkeztetés: - Falugondnoki Szolgálat Nemesrádó, Ady u.1. Házi segítségnyújtás: - Falugondnoki Szolgálat Nemesrádó, Ady u.1. Családsegítés: - Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Pacsa, Kisfaludy u. 2. Falugondnoki Szolgáltatás: - Falugondnoki Szolgálat Nemesrádó, Ady u.1. G Y E R M E K J Ó L É T I A L A P E L L Á T Á S O K: Gyermekjóléti szolgáltatás: - Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ Pacsa, Kisfaludy u. 2.

9 1/A. melléklet Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, idıpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Tartására köteles személy a) neve: b) lakóhelye: Telefonszáma: Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselıjének) a) neve: b) lakóhelye: c) telefonszáma: Az ellátást igénybe vevıvel egy háztartásban élı nagykorú személyek száma: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri 2.1. alapszolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 3.1. Étkeztetés milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: az étkeztetés módja: helyben fogyasztás elvitellel kiszállítással diétás étkeztetés 3.2. Házi segítségnyújtás milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: milyen típusú segítséget igényel: segítség a napi tevékenységek ellátásában bevásárlás, gyógyszerbeszerzés személyes gondozás egyéb, éspedig... Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása

10 B Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelıorvos tölti ki) 1. Házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes 1.2. szenved-e krónikus betegségben: 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke: 1.4. rendszeres orvosi ellenırzés szükséges-e: 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenırzése szükséges: 1.6. szenvedett fertızı betegségben 6 hónapon belül: 1.7. egyéb megjegyzések: A háziorvos (kezelıorvos) egyéb megjegyzései: Dátum: Orvos aláírása: P. H. C Jövedelemnyilatkozat A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: 1. az ellátást igénylı rendszeres (bruttó) havi jövedelme: 1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz: 1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: 1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő jövedelem: 1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás: Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe: 1.5. egyéb jövedelem: 2. összes (nettó) havi jövedelem: 3. az Szt ának (4) bekezdése szerinti vagyona van: 4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai: név: lakóhely: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejőleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevı (törvényes képviselı) aláírása:

11 1/B. melléklet 1. Felvétel helye, ideje: 2. Az ellátást igénybe vevı adatai: a) név: b) lakcím: Egyszerősített elıgondozási adatlap 3. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény: a) mozgásképesség: b) érzelmi állapot: c) segédeszköz használata: d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés): e) magatartás, kommunikációs készség: 4. Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatosan: Az elıgondozást végzı személy neve, aláírása: Kelt:

12 1/C. melléklet Nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra várakozókról, illetve az ellátást igénybe vevıkrıl 1. Név: 2. Leánykori név: 3. Lakóhely: 4. Tartózkodási hely: 5. Állampolgárság: 6. Születési hely, idı: 7. Törvényes képviselı neve, címe: 8. Más hozzátartozó neve, címe: 9. Cselekvıképesség mértéke: 10. Személyi igazolvány száma: 11. TAJ-szám: 12. Közgyógyellátási igazolvány száma: 13. Kérelem beadásának, illetve a beutaló határozat megküldésének idıpontja: 14. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem benyújtásának, beutaló határozat megküldésének idıpontja: 15. Soron kívüli elhelyezés iránti igény elbírálásának idıpontja: 16. Az elızetes alapvizsgálat elvégzésének idıpontja: 17. Elıgondozás I. idıpontja: 18. Elıgondozás II. idıpontja: 19. Értesítés idıpontja a férıhely elfoglalásról: 20. Férıhely elfoglalásának idıpontja: 21. A felülvizsgálat idıpontja: 22. Egyéb, az igénybevétellel kapcsolatos megjegyzés: 23. A jogviszony megszőnésének módja, idıpontja:

13 1/D. melléklet Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról 1. Név: 2. Születési név: 3. Anyja neve: 4. Születési hely, idı: 5. Lakóhely: 6. A n benyújtott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás iránti kérelme alapján a következı ellátást biztosítom: 7. Ellátás megnevezése (Szt. szerinti besorolás): 8. Ellátás kezdı idıpontja: 9. Ellátás idıtartama (határozatlan, határozott ellátás befejezésének várható idıpontja): 10. Fizetendı térítési díj összege: Fizetés módja, helye, idıpontja: Dátum: Szolgáltató, intézményvezetı/polgármester aláírása ellátást végzı házigondozó aláírása

14 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja 2. sz. melléklet Ellátási forma Gyermekjóléti alapellátások: 1./ Gyermekétkeztetés: a./ óvodai napközi otthon c./ ált.iskolai napközi otthon d./ ált.iskolai menza Szociális szolgáltatások: 2./ Étkeztetés, mint szolgáltatás önköltsége Intézményi térítési díj (Áfá-val növelt összeg) A R /3/ bekezdésben meghatározottak Ft/adag Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét évben az intézményi térítési díj 3./ Házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás óradíja: - ebédszállítás 270.-Ft/adag 2007.évben díjmentes 3. számú melléklet Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idıskorúak nappali ellátása személyi térítési díjának csökkentési rendszere Jövedelem a nyugdíjminimum %-ában I. 100 % alatt A személyi térítési díj mértéke az intézményi térítési díj %-ában 80 % II. 100 %, vagy e felett 100 %

15 4. számú melléklet A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ELLENİRZÉSI RENDSZERE I. AZ ELLENİRZÉSEK TÍPUSAI 1. Átfogó ellenırzések: 1.1 (törvényességi és szakmai) felügyeleti ellenırzés 1.2. komplex (törvényességi és szakmai + költségvetési gazdálkodási) ellenırzés 2. Témavizsgálat 3. Célvizsgálat 4. Utóellenırzés 1. Átfogó ellenırzések: Az ellenırzött intézmény meghatározott idıszak alatt végzett szakmai feladatainak önálló vizsgálata (általános felügyeleti vizsgálat) illetve a szakmai feladatok és a költségvetési gazdálkodást jellemzı folyamatok együttes, egymással összefüggésben történı ellenırzése (komplex ellenırzés). 2. Témavizsgálat: Egy adott feladat vagy kérdés, illetve jogszabály-alkalmazás több intézménynél (intézményi szervezeti egységnél) egy idıben végzett ellenırzése abból a célból, hogy a vizsgálat eredményeként általános következtetések legyenek levonhatók, és megfelelı intézkedések legyenek megtehetık. 3. Célvizsgálat: Egy egyedi téma, feladat kivizsgálása egy adott intézménynél, intézményi szervezeti egységnél. 4. Utóellenırzés: A korábban végzett ellenırzéseknél, vizsgálatoknál észlelt és tapasztalt hiányosságok megszüntetésének, valamint az azok alapján tett intézkedések végrehajtásának és eredményességének helyszíni ellenırzése. II. AZ ELLENİRZÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 1. Tényszerőség: Az ellenırzésnek ténymegállapításokon kell alapulni, a ténymegállapítás valódiságáért és helytállóságáért az ellenırzést végzı személy felelıs. 2. Nyilvánosság: Az ellenırzés tapasztalatait széles körben ismertté kell tenni. A vizsgálat során tett megállapításokat, észrevételeket elsısorban az ellenırzéssel érintett szerv vezetıjének tudomására kell hozni, majd az ellenırzött tevékenységben közremőködı valamennyi dolgozóval is ismertetni kell. 3. Segítı jelleg: Az ellenırzés egyik feladata az elkövetett hibák, hiányosságok feltárása. Legalább ilyen fontos, hogy az ellenırzés segítse az ellenırzött intézmények munkáját, fıként annak érdekében, hogy a hibák, hiányosságok elkerülhetıvé váljanak. Ebben az értelemben az ellenırzés megelızı, preventív jellegő tevékenység.

16 4. Kétoldalúság: Az ellenırzés kétoldalú folyamat. Az abban résztvevı ellenırzött személynek, vagy szervezetnek meg kell adni a lehetıséget arra, hogy álláspontját kifejtse, magatartásának, cselekedeteinek miértjét megmagyarázza. 5. Tervszerőség: Ez elsısorban abban nyilvánul meg, hogy az ellenırzı szervezet egy meghatározott idıszakban elvégzendı feladatait, az ellenırzés alapvetı szempontjait, az ellenırzés alá kerülı egységeket és az egyes vizsgálatok idıpontját elızetesen meghatározza, és az ellenırzöttek tudomására hozza. 6. Rendszeresség: E követelmény azt jelenti, hogy az ellenırzések meghatározott idıszakonként ismétlıdnek (évente: általános felügyeleti vizsgálat, kétévente: komplex vizsgálat). 7. Folyamatosság: Az ellenırzési idıszakok kihagyás, megszakítás nélkül követik egymást, közvetlenül kapcsolódnak az elızı vizsgálat által ellenırzött idıszakhoz. 8. Következetesség: Az ellenırzést végzınek az azonos jellegő magatartásokat, cselekményeket azonos módon kell megítélnie, tartózkodni kell az eltérı mércétıl, a szubjektív értékeléstıl. III. Az ellenırzés folyamata 1. Éves munkaterv: Az ellenırzésekrıl éves munkatervet kell készíteni, amely tartalmazza: az ellenırzendı intézmény, intézményi szervezeti egység nevét, az ellenırzés típusát, téma- és célvizsgálat esetén: az ellenırzés témáját, célját, az ellenırzött idıszakot, az ellenırzések idıbeli ütemezését, az ellenırzést végzı személy nevét. Az éves munkaterv elkészítésének határideje: minden év november 30. Az éves munkatervet a polgármester hagyja jóvá, amelyet meg kell küldeni valamennyi intézmény vezetıjének. 2. Vizsgálati szempontok: Az általános felügyeleti vizsgálat szempontjait az ellenırzési adatlap tartalmazza. A tárgyévre vonatkozó ellenırzési adatlapokat az ellenırzést végzı minden év november 30. napjáig bocsátja az ellenırzött szervezeti egység vezetıjének rendelkezésére, aki minden év január 31-ig kitöltve juttatja azt vissza. Az ellenırzı szervezet az adatlapok megküldésével egyes dokumentumokat elızetesen bekérhet. Téma- és célvizsgálatok esetén a vizsgálati szempontokat az esetenként összeállított téma- és célvizsgálati program tartalmazza. A programot a hivatal az éves munkatervben meghatározott idıpontot legalább 30 nappal megelızıen juttatja el az ellenırzött intézmény vezetıje részére. Utóvizsgálat során külön vizsgálati programot nem kell készíteni, az ellenırzés szempontjait a korábban végzett ellenırzésrıl szóló jelentés alapozza meg. 3. Megbízólevél: Az ellenırzést végzıket a helyszíni ellenırzés megkezdése elıtt megbízólevéllel kell ellátni, amelyet a polgármester ír alá. A megbízólevél tartalma: az ellenırzést végzı személy neve, beosztása, a ellenırzés típusa,

17 az ellenırzés helye, az ellenırzési programra való utalás, a kiállítás kelte, a kiállításra jogosult aláírása. 4. Az ellenırzés módszerei: helyszíni ellenırzés, adatkérés, dokumentumellenırzés. 5. A vizsgálatok elvégzésének határideje: általános felügyeleti vizsgálat: minden évben április 30. téma és célvizsgálatok: minden év december Az ellenırzés dokumentálása: Az ellenırzések tapasztalatait a megállapításokat, a javaslatokat, a szükséges intézkedéseket minden esetben írásba kell foglalni, és szóban is ismertetni kell az érintett szervezet, illetve szervezeti egység vezetıjével. Az ellenırzött szervezet a vizsgálattal kapcsolatban írásban és szóban tehet észrevételt, a vizsgálat jelentés átvételétıl számított 8 napon belül. IV. AZ ELLENİRZÉSBEN RÉSZTVEVİK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1. Az ellenır jogai és kötelességei: Az ellenırzést végzı személy általánosságban jogosult az ellenırzött intézménynél, intézményi szervezeti egységnél kérdéseket feltenni, arra a tájékoztatást kérni. J o g á b a n áll különösen: az ellenırzött szerv bármely helyiségébe belépni, figyelemmel az ellenırzött szerv biztonsági elıírásaira, az ellenırzött szerv bármely dolgozójától írásban vagy szóban nyilatkozatot kérni, valamennyi dokumentumba betekinteni, a dokumentumokat átvételi elismervény ellenében átvenni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, az ellenırzött szervezet mőködésével és gazdálkodásával összefüggı kérdésekben felvilágosítást kérni más szervektıl, indokolt esetben szakértı bevonását kezdeményezheti a vizsgálatba. Az ellenır k ö t e l e s : ellenırizni munkája során az ellenırzésre vonatkozó jogszabályokban, az ellenırzési programban foglaltakat, valamint a megbízójának rendelkezéseit maradéktalanul betartani, tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzendı intézmény vezetıjét tájékoztatni, és megbízólevelét bemutatni, az objektív vélemény kialakításához elengedhetetlenül szükséges dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni, megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen írásba foglalni, az ellenırzés alatt megismert állami-, szolgálati- és magántitkokat megırizni, illetve a jogszabályban meghatározott adatvédelmi kötelezettségnek eleget tenni, az ellenırzés befejezését követıen megállapításait az ellenırzött szerv vezetıjével, valamint a vonatkozó részek tekintetében a felelıssé tett személyekkel ismertetni,

18 az átvett dokumentumokról átvételi elismervényt adni, illetıleg azokat hiánytalanul visszaszolgáltatni. 2. Az ellenırzött jogai és kötelezettségei: Az ellenırzött szervnek j o g a van: a vizsgálat idejérıl, típusáról, a vizsgálat tartalmáról elızetesen tájékoztatást kapni, az ellenırzést végzı személytıl megbízólevelét kérni, ennek hiányában az ellenırzést megtagadni, az ellenırzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre szóban vagy írásban választ kérni, személyes felelısségével kapcsolatban adott írásbeli magyarázatára írásban választ kérni. Az ellenırzött szerv dolgozója k ö t e l e s : az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, az ellenırzést végzı részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti iratokat, vagy másolatokat - átvételi elismervény ellenében átadni, az ellenır kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok teljességérıl nyilatkozni, felelısségének megállapítása esetén a megadott határidıre írásbeli magyarázatot adni, az ellenırzés megállapításai alapján a hibák kijavítása céljából a saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket a megadott határidıre megtenni, és errıl az ellenırzést végzıt tájékoztatni. 5.számú melléklet A szociálpolitikai kerekasztalban résztvevı szerveztek 1. Nemesrádó Község Önkormányzat polgármestere 2. Körjegyzıség Pacsa körjegyzıje, vagy megbízottja 3. Közép-Zalai Családsegítı és Gyermekjóléti Központ vezetıje 4. Általános Iskola, Óvoda Nagykapornak ifjúságvédelmi felelıse 5. Róm. Kat. Egyházközség plébánosa

19

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A lap 1. Az ellátást igénybe vevı adatai: Név:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési helye, idıpontja: Lakóhelye:. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése esetén

Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése esetén Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Telefon:218-104 E-mail: gondozohaz@szarvasnet.hu Ikt. Szám: Kérelem fogyatékos nappali ellátás igénylése

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 10.025-1/2006. TERVEZET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a:

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a: VESZPRÉM MEGYEI IDŐSEK OTTHONAINAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Tel/Fax: 89/351-001 E-mail: iopkov@iopkov.hu Igazgató: igazgato@iopkov.hu Honlap: www.iopkov.hu Kérelem

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos személyek lakóotthoni ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fészek Szociális Szolgáltató Központ 7500 Dózsa Gy. u. 6. Tel.: 82/450-043 Kérelem a személyes

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben