Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály"

Átírás

1 Ügyiratszám: ABI /2010/P, ABI /2010/P, /2010/P Ügyintéző: dr. Árvay Viktor, Csajági István, dr. Rajos Krisztina Tel.: 06-1/ Hiv. szám: FPH025 /88 43 /2010 Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály Budapest Városház utca Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! Hozzám írt levelében a gyermekjóléti szolgálatok, az iskolai gyermekvédelmi felelősök, a gyermekotthonok, valamint a védőnők munkájával kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben kérte állásfoglalásomat. A kérdések egyenkénti megválaszolása előtt szükséges leszögezni, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. (1) bekezdése értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Egészségügyi adatot akkor lehet kezelni, ha az érintett írásban hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az adatkezeléssel szemben támasztott alkotmányos követelmény a célhoz kötöttség. Az Avtv. 5. -a szerint ugyanis személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az Avtv pontja alapján személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Az Avtv. 2. -ának 9. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2 Az Avtv pontja alapján hozzájárulás : az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. A gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: 1. Amennyiben a két szülő között konfliktus, peres eljárás van folyamatban, az egyik félre vonatkozó információkat pl. pedagógiai véleményben, szakvéleményben kiadhatjuk-e a másik félnek? Az Avtv. 3. -ának (1) bekezdésére tekintettel az érintett szülő, vagy más személy részére a kezelt személyes adatok csak akkor továbbíthatók, akkor tehetők hozzáférhetővé, ha azt törvény elrendeli (lehetővé teszi) vagy ha az érintett adatalany hozzájárul. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 136/A. (1) és (2) bekezdése szerint: a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. (2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy átmeneti nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 68. -ának (1)-(3) bekezdései alapján az ügyfél (akinek a jogát, jogos érdekét az ügy érinti) az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban. (2) A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be. (3) Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint ha a védett adat megismerésének törvényi feltételei fennállnak. Az irat-betekintési jog a személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért kormányrendeletben (188/2009. (IX. 10.) Korm. Rendelet) meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható. A Ket. 17. (1) bekezdése elrendeli, hogy a hatósági eljárás tartama alatt [ ] a hatóság gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védelme biztosított legyen. A Ket. 69. (3) bekezdése alapján az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a hatóság megismerhetetlenné teszi azokat a személyes és védett adatokat, valamint a (2) bekezdés szerinti adatokat, amelyek megismerésére az iratbetekintésre jogosult személy egyébként nem jogosult. Azonban a Ket. 69/A. (4) bekezdése szerint nem tehető megismerhetetlenné a személyes vagy védett adat, ha az igénylő az adat megjelölésével igazolja, hogy annak megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint a védett adat megismerésének törvényi feltételei fennállnak. A polgári perrendtartásról évi III. törvény a alapján a bíróságnál, más hatóságnál, közjegyzőnél vagy valamely szervezetnél lévő irat beszerzése iránt a fél kérelmére a bíróság intézkedik, ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti. 2

3 Álláspontom szerint tehát fő szabály szerint az egyik ügyfél (szülő) nem ismerheti meg a másik (ellenérdekű szülőre) ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, információkat, kivéve, ha azt a törvény a fentiek alapján lehetővé teszi. A nem megismerhető (továbbítható) személyes és védett adatokat a törvény értelmében anonimizálni kell. 2. A gyermekjóléti szolgálattól gyakran kéri a hatóság, hogy szerezzen be a szülőtől kereseti, vagy munkavállalói igazolást, ezt megteheti-e a gyermekjóléti, hisz ő nem hatóság? E kérdés eljárási jogokat, illetve kötelezettségeket is érint. Nem világos, hogy az eljáró hatóság miért nem maga szerzi be ezeket a bizonyítékokat, okiratokat az ügyféltől és miért veszi igénybe mintegy közvetítőként a gyermekjóléti szolgálatot. Adatvédelmi szempontból csak akkor jogosult a gyermekvédelmi szolgálat a kérés, megkeresés teljesítésére, ha az igazolásokban, szereplő adatok kezelésére maga is jogosult. A Gyvt (1) bekezdés c) pontja alapján a törvény 15. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére egyebek mellett gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény vezetője is jogosult. A 135. (2) bekezdés b) pontja szerint és bb) alpontja alapján a szülő, törvényes képviselő, helyettes szülő, nevelőszülő vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó személyes adatokat kezelheti a gyermekjóléti szolgálat. 3. Megkérheti-e a gyermekjóléti szolgálat a gyermek TAJ számát, személyi igazolvány számát és amennyiben igen, ezt milyen formában kezelheti? Gyakran szükséges lehet, hogy birtokában legyen, egy-egy ellátás elintézése során. A gyermekjóléti szolgálat a gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ számát) a Gyvt (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján kezelheti a törvény 15. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése céljából. A Gyvt (1) bekezdésének rendelkezése alapján a gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló állami és nem állami szerv (a továbbiakban: adatkezelő szerv) az e törvényben szabályozott feladatai ellátásához a ban felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelheti. A Gyvt. említett -aiban felsorolt adatkörben nincs benne az okmányazonosító száma (személyazonosító vagy más személyazonosításra alkalmas igazolvány száma) ezért azt a törvényben felsorolt szervek nem kezelhetik. A formátumot illetően a válasz az, hogy az igazolványokon szereplő adatokat az adatminőség elvének betartásával (Avtv. 7. : pontosság, teljesség, időszerűség) kezelhetik. Ha szükséges az adatokról adategyeztető lapot (jegyzőkönyvet) vehetnek fel, melyet az érintett, vagy törvényes képviselője aláírhat. A fénymásolás adatvédelmi és okmányvédelmi szempontból is rendkívül aggályos, azt az adatvédelmi biztos ellenzi. A Gyvt (5) bekezdés a) pontja alapján csak a hatáskört gyakorló szerv és csak a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási eljárás során az eljárása alá vont ügyfélre ismert természetes személyazonosító adatainak közlésével, csak az ügyfélre vonatkozóan, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 11. (1) bekezdésének a)-e), g)-h), k) és m) pontja (amely a személyazonosító igazolvány, továbbá személyi azonosítóról és lakcíméről kiadott hatósági igazolvány okmányazonosítója) szerinti adatkörben egyedi adatszolgáltatást kérhet a jogosultság megállapításához, illetve a hatósági intézkedések megtételéhez a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől. Ezen adatokat a hatáskört gyakorló szerv az eljárása jogerős befejezéséig kezelhet azzal, hogy az átvett adatokat a hatáskört gyakorló szerv nem továbbíthatja. 3

4 4. A szülők kapcsolattartási pere során a családgondozót milyen minőségben rendelik be tanúnak, hisz ő egyik fél mellett, vagy ellen sem tud nyilatkozni szakmai feladatai, a családdal való munkája, pártatlansága okán. E kérdés megválaszolása nem tartozik az adatvédelmi biztos hatáskörébe. Tájékoztatom, hogy a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 170. (1) bekezdése alapján a tanúvallomást megtagadhatja: c) az ügyvéd, az orvos és más olyan személy, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással titoktartási kötelességét sértené meg, kivéve, ha az érdekelt e kötelesség alól felmentette; d) a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő; (6) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség az annak alapjául szolgáló viszony megszűnése után is fennmarad. (7) Ha a tanút a jelen esetében a mentességre való alapos hivatkozása ellenére vallomásra kötelezik, vagy az (5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem tartják meg, a tanú vallomása bizonyítékként figyelembe nem vehető. A Ket ának f) pontja szerint e törvény alkalmazásában a hivatás gyakorlásához kötött titok: különösen az orvosi, ügyvédi, közjegyzői, lelkészi-egyházi személyi hivatás gyakorlásához kötött titok. 5. Lehetséges-e és ha igen, milyen indokkal, érvvel, hogy a családgondozót a szakmai vezető helyettesítse a bírósági meghallgatás során? E kérdés megválaszolása szintén nem tartozik az adatvédelmi biztos hatáskörébe. Amennyiben a kérdéses ügy részleteit, a keletkezett iratokat a szakmai vezető is jól ismeri és a bíróság ezt engedélyezi, akkor adatvédelmi szempontból ennek nincs akadálya. 6. Kapcsolattartási perben a mediátor, a pártatlanságára hivatkozva kérheti-e a felmentését a meghallgatás, tanúskodás alól? A közvetítői tevékenységről szóló évi LV. törvény 26. -a alapján a közvetítőt (mediátort) ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll. E kötelezettséget a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a gyermekvédelmi közvetítői eljárásra vonatkozó 30/C. (1) bekezdése is megemlíti. A Pp. már idézett 170. (1) bekezdése d) pontja alapján a tanúvallomást megtagadhatja a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő is. Az iskolai gyermekvédelmi felelősök kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: 1. Az elvált szülők esetében milyen adatokat szolgáltathat ki az iskola? Kiadhatja-e, hogy hová költözött a szülő a gyermekkel? A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 72. -a szerint a szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják ellentétes megállapodásuk hiányában akkor is, ha már nem élnek együtt. Ha a házasság felbontása vagy a gyermek elhelyezése iránti perben a gyermeket a szülők megegyezése vagy a bíróság döntése alapján valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet ez a szülő gyakorolja, kivéve, ha a szülők kérelmére a bíróság a gyermekelhelyezéssel egyidejűleg közös szülői felügyeletet rendelt el, illetve a szülőknek a közös szülői felügyeletre vonatkozó egyezségét jóváhagyta. A Csjt. 72/B. (1)-(2) bekezdése kimondja, hogy a különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően közös szülői felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. A törvény ilyen lényeges kérdésnek tartja: a kiskorú gyermek nevének 4

5 meghatározását, megváltoztatását, tartózkodási helyének kijelölését, továbbá iskolájának, valamint életpályájának megválasztását. A fentiekből következően a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatási törvény) biztosított szülői jogok a különélő szülőt is megilletik, ezen jogokat mindaddig gyakorolhatja, amíg e tekintetben a bíróság másként nem dönt. Tehát ha a bíróság nem korlátozta, szüneteltette vagy szüntette meg a szülő felügyeleti jogát, akkor a szülőt kérelmére az iskola tájékoztatni köteles a tanulót érintő minden kérdésről. 2. A fenntartó bekérheti-e az SNI és a BTM-es tanulókról a szakvéleményeket, vagy csak statisztikai adatokat kérhet? Egy nevelési-oktatási intézmény fenntartója ellenőrizheti az általa fenntartott intézmény működését és annak keretében például a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. Ilyen ellenőrzéshez kérheti a tanulóra vonatkozó szakvéleményt, de az Avtv. 5. -a értelmében csak abban az esetben, amennyiben az ellenőrzéshez elengedhetetlenül szükséges és csak az ellenőrzés lefolytatásához szükséges mértékig, ideig. 3. A naplóban, az anyakönyvben és a beírókönyvben jelölni kell az SNI-s tanulókat. Nem jelent-e ez stigmatizálást? Annak eldöntése, hogy egy jogszabályban előírt adatkezelési kötelezettség mennyire stigmatizáló jellegű, pedagógiai és oktatáspolitikai kérdés, ennek megítélése nem tartozik hatáskörömbe. 4. Más gyermekek tanulmányi eredményeiről tájékoztathat-e a tanár? Az Avtv. fent említett pontja értelmében egy tanuló tanulmányi eredménye személyes adat. Mivel egyetlen jogszabály sem ad felhatalmazást arra, hogy egy tanuló tanulmányi eredményeit közöljék osztálytársai szüleivel, az Avtv. 3. (1) bekezdése értelmében a pedagógus ilyen tájékoztatást csak akkor adhat, ha ahhoz az érintett tanuló szülője hozzájárult. 5. Milyen adatok jelenhetnek meg az iskola honlapján? Az Avtv. fent említett 3. (1) bekezdése értelmében az iskola honlapján csak olyan személyes adatok jelenhetnek meg, amely közléséhez az érintett a fent említett megfelelő tájékoztatás tudatában hozzájárult. Az intézmény és alkalmazottai közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatai megjelenhetnek az intézmény honlapján. A nevelési-oktatási intézmények honlapjai esetében gyakori kérdés az iskolai tablóknak a honlapon való közzététele. Az iskolai tabló személyes adatokat (fényképet, nevet, az iskola típusát, a képzés kezdésének és befejezésének időpontját) tartalmaz, melyeket az iskolában, illetve más helyen (pl. kirakatokban) is el szoktak helyezni, így az nyilvános, bárki számára hozzáférhető. A tablók ezen felhasználási módja közismert, így a képek tablón való szerepeltetésével az érintett a tabló közzétételéhez is hozzájárul. Az adatvédelmi biztos gyakorlata szerint a tablók újabb vagy más formájú nyilvánosságra hozatala (pl. az iskola honlapján) adatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 6. A tanárok személyes adatai hol jelenhetnek meg? Az Avtv. 19. (4) bekezdése szerint ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok 5

6 megismerésére az Avtv. a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 3. értelmében a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti. A Kjt. nem írja elő azonban a pedagógus adatainak kötelező közzétételét az iskola honlapján vagy más helyen, vagyis az érintett pedagógus hozzájárulása szükséges a rá vonatkozó személyes adatok interneten való megjelenítéséhez. 8. A szülő tájékoztatása a 18. életévét betöltött, de még tanköteles tanuló esetében. A nappali képzésre járó, már nem tankötelesek esetében az osztályfőnök felhívhatja a szülőt? A közoktatási törvény 14. (1) bekezdés b) pontja szerint a szülő joga különösen, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Ugyanezen törvény 11. (6) és (7) bekezdései szerint nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha azonban a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik, és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell. Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. Az Avtv. rendelkezéseivel összhangban a tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásáról szóló XXIX. számú Polgári Elvi Döntés a következőket mondja ki: A nagykorú gyermektől fokozottabban elvárható, hogy a tartásdíjat fizető szülőjével szemben ne csak követelést támasszon, hanem a tartás alapjául szolgáló családi kapcsolatnak megfelelő magatartást tanúsítson, mert e tekintetben már van olyan belátása, amellyel magatartásának helyes vagy helytelen voltát és annak következményeit kellően értékelni tudja. Fentieken túlmenően, az Avtv. 16. értelmében az érintett jogait törvény korlátozhatja egyebek mellett az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Összefoglalva, a közoktatási törvény, valamint az Avtv. fentebb idézett rendelkezései alapján a szülő nagykorú tanuló esetében is jogosult tájékoztatást kapni gyermeke tanulói jogviszonyának fennállásával, tanulmányi előmenetelével, stb. kapcsolatban. A gyermekotthonokat érintő javaslattal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: Az átmeneti nevelésbe vétel, illetve a gyámkinevező határozat számos személyes adatot tartalmaz. Ezek az információk mind megjelennek pénzintézetnél (bankszámla nyitás), valamint az ellátást folyósító szervnél, mert az említett intézmények az adott szolgáltatások teljesítéséhez kérik a teljes határozatot. Azon adatkezelési gyakorlat, amikor egy pénzügyi szolgáltatáshoz, az ahhoz kapcsolódó szerződéskötéshez, illetve egy jóléti szolgáltatás kifizetéséhez az érintettől a teljes átmeneti nevelésbe vételről szóló, illetve gyámkinevező határozatot vagy annak másolatát követelik meg, nem felel meg a fentebb már említett célhoz kötött adatkezelés törvényi követelményének. Ugyanis az átmeneti nevelésbe vételről szóló, illetve gyámkinevező határozatban az érintettre vonatkozó olyan adatok, tények is szerepelnek/szerepelhetnek, amelyek nem szükségesek az adott pénzintézeti szolgáltatás lebonyolításához, illetve a jóléti ellátás folyósításához. Ehhez egy a határozatról készült olyan kivonatos másolat is elegendő, amely a fenti szolgáltatások lebonyolításához szükséges jogalapot, felhatalmazást megfelelően bizonyítja. A védőnők kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: 1. Elvált, külön élő szülő, élettárs kérésére kiadható-e a gyermekről egészségügyi adat? 6

7 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 24. (6) bekezdése, valamint 16. (1)-(2) bekezdései értelmében kiskorú egészségügyi dokumentációját a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak megismerni: a) törvényes képviselő, ennek hiányában; b) a gyermekkel közös háztartásban élő szülője, (ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője;) c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a gyermekkel közös háztartásban nem élő szülője, ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője. A 16. év alatti gyermek törvényes képviselője a gyermek egészségügyi adatáról tájékoztatást kaphat, valamint egészségügyi dokumentációjába betekinthet. Törvényes képviselőnek kell tekinteni azt a szülőt, akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság nem korlátozta vagy nem szüntette meg. Szülő élettársa abban az esetben ismerheti meg a gyermek egészségügyi adatait, ha ő a gyermek törvényes képviselőjének minősül, például a gyermeket örökbe fogadta. 16. életévét betöltött kiskorú megnevezheti azt a személyt, aki egészségügyi dokumentumaiba betekinthet, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg a dokumentáció megismerésének joga. 2. Gyermek nevének megváltozásakor (késői apasági nyilatkozat, örökbefogadás) továbbra is feltüntetésre kerüljön-e az előző név is, vagy azt végleg törölni kell a gyermek-egészségügyi törzslapról? A névváltoztatás a jövőre nézve keletkeztet joghatásokat. A pontos és zavartalan egészségügyi ellátás érdekében indokolt, hogy a névváltozást megelőző néven kiállított dokumentumokat ne változtassák meg, ne írják felül. Mindazonáltal kivételesen előfordulhat, hogy a törvényes képviselő, illetve a dokumentációba való betekintési joggal rendelkező személy nem jogosult a gyermek korábbi nevét, vagy származására vonatkozó adatokat megismerni. Ebben az esetben is figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermek korábbi nevének titkosítása, adatainak zárt kezelése semmi esetre se veszélyeztetesse az egészségügyi ellátást. 3. Kérhető-e, továbbítható-e elektronikus úton az egészségügyi ellátó rendszeren belül egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adat (pl. kórházi újszülött értesítő küldhető-e elektronikus úton a területi védőnő részére, vagy két védőnő cserélheti-e egymás között különböző adathordozón a dokumentációt)? Az elektronikus adattovábbításra amennyiben azt törvény nem zárja ki akkor kerülhet sor, ha az informatikai adatbiztonság eszközeivel védett az adatállomány. Internetes levelezőprogram használata esetén biztosítani kell azt is, hogy kizárólag az arra jogosult személy férhessen hozzá az adatokhoz, és ellenőrizhető legyen a feladó személye. Ebből a célból a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus levelet tartom elfogadhatónak. Az ÁNTSZ által létrehozott zárt informatikai rendszereken (pl. EFRIR) történő elektronikus adattovábbítást nem tartom aggályosnak. Felhívom a figyelmet ugyanokkor arra, hogy két védőnő elektronikus adathordozón csak akkor cserélhet személyes illetve egészségügyi adatokat, ha az adattovábbításnak van törvényes célja, például az érintett lakcímének megváltozása miatt másik védőnő lesz illetékes az ellátásra. 4. Amennyiben a védőnő által gondozott, ill. annak törvényes képviselője arra írásos felhatalmazást ad, elektronikus formában küldhető-e pl. oltási értesítő, szűrővizsgálatokról szóló értesítő? Ez a forma hivatalos értesítésnek minősül-e? Adatvédelmi szempontból a 3. pontban írt feltételek érvényesülése esetén nem tartom kizártnak az elektronikus oltási értesítőt, mindazonáltal a kérdésben az ÁNTSZ által meghatározott formák tekinthetők hivatalosnak. 5. Nevelési oktatási intézményben a gyermekkel kapcsolatos egészségügyi adatokat, a gyermek ellátása érdekében közölheti-e a védőnő a pedagógussal, vagy kizárólag a szülő tájékoztathatja a pedagógust (pl. diabétesz, epilepszia, műtét, szűrővizsgálatok eredménye)? 7

8 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény 4. (2) bekezdés p) pontja alapján egészségügyi adat a közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása céljából kezelhető. A közoktatási törvény 2. számú melléklete szerint a közoktatási intézmény a gyermek, a tanulók személyes adatait iskola-egészségügyi célból, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. A pedagógust a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény értelmében titoktartási kötelezettség terheli a tudomására jutott, gyermekkel kapcsolatos tények, adatok tekintetében. Elsősorban a szülő joga és felelőssége, hogy tájékoztassa a pedagógust gyermeke olyan betegségéről, amely az oktatás adott formájában való részvételre való alkalmasság szempontjából jelentőséggel bír, illetve amelynek ismerete a pedagógus számára elengedhetetlen. A védőnő az iskola-egészségügyi ellátás során kezeli a tanulók egészségügyi adatait. Álláspontom szerint a védőnő tudomására jutott súlyos betegséget csak kivételesen, és csak abban az esetben közölheti a pedagógussal, ha a gyermek betegségének tanórán való hirtelen jelentkezése veszélyhelyzetet jelenthet, és pedagógus azonnali intézkedését igényelheti. 6. A védőnő munkáltatója jogosult-e egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kérésére, kezelésére (pl. betekinthet-e az ellátottak egészségügyi dokumentációjába, hozzájárulhat-e halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása érdekében adatok közlésére, vagy bölcsődei, óvodai férőhelyek tervezéséhez névsor, lakcím kiadásához)? A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 2. -a szerint (1) Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő nyújthat. (2)Védőnőt csak védőnő helyettesíthet. [ ] (6) A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes vezető védőnője látja el. Az Eütv a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, és biztosítja a tulajdonában álló egészségügyi intézmények működését. A védőnőt az általa tudomására jutott egészségügyi adatok vonatkozásában az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 138. szerinti titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartás nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. Az Eütv elrendeli, hogy minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell belső minőségügyi rendszert működését, melynek célja: a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is, b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése, c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése, d) a szakmai és minőségügyi követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése. Fenti kötelezettsége teljesítése céljából a munkáltató vezetője a védőnők által kezelt egészségügyi dokumentációkba kizárólag akkor tekinthet be, ha egészségügyi végzettségű, és orvosi titoktartási köztelezettség alá esik. Minden egyéb esetben csak anonimizált vagy statisztikai adatszolgáltatás történhet. Esetről esetre kell megvizsgálni, hogy az adattovábbítást kérő szerv vagy személy rendelkezik-e az adatkezeléshez szükséges jogalappal, és a védőnő teljesítheti-e a kérést. A példaként felhozott 8

9 óvodai férőhely tervezése esetén elmondható, hogy az adatkezeléshez szükséges jogalap hiányában, valamint az adatminimum elv értelmében pusztán statisztikai adatokat szolgáltathat a védőnő. 7. A védőnő nevére szóló sajátkezű felbontásra jelzéssel ellátott küldemény felbontására jogosult-e a munkáltatói jogkörrel rendelkező intézményvezető? A közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a küldemények felbontásáról a következőképpen rendelkezik: 27. A szervhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével a) a címzett, vagy b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója, vagy d) automatikusan az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer bonthatja fel. 28. (1) Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket, a) amelyek s. k. felbontásra szólnak, b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, (2) A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. (3) A névre szóló küldemények kezeléséről a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzata rendelkezik. 29. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. Az s.k. jelzéssel ellátott küldeményeket tehát a munkáltató nem bonthatja fel, azt a címzettnek zártan kell átadni. Személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyben forduljon hozzám továbbra is bizalommal. Budapest, november Üdvözlettel: Dr. Jóri András 9

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. Előszállás Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2013. november 4. 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy az Előszállási Önkormányzatnál (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1

2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 2011. évi CXII. törvény Hatályos: 2014.05.06-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033 A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2013. A személyes

Részletesebben

DV INFO INFORMATIKAI KFT

DV INFO INFORMATIKAI KFT 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2012. október 12. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés alapján az alábbi

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzata

Adatvédelmi Szabályzata A Adatvédelmi Szabályzata Hatályos 2012. június 1-jétől Azonosító: 1/2012 Adatvédelmi szabályzat Állapot: végleges Verzió: 1. Szabályzat címe: A Adatvédelmi Szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice,

Részletesebben

Ügyszám: NAIH-3090-8/2013/V. [ ] részére elnök. Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelőbizottság. Budapest Szondi utca 100. 1068

Ügyszám: NAIH-3090-8/2013/V. [ ] részére elnök. Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelőbizottság. Budapest Szondi utca 100. 1068 Ügyszám: NAIH-3090-8/2013/V. [ ] részére elnök Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelőbizottság Budapest Szondi utca 100. 1068 Tisztelt Elnök Asszony! Bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Copyright: SIGNAL Biztosító Zrt. Oldalszám: 1 / 11 TARTALOM 1 Bevezetés... 3 2 Cél... 3 3 Meghatározások... 3 4 Alkalmazási terület... 4 5 Alkalmazandó egyéb dokumentumok...

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól

LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. november 20-tól LEASING RISK KFT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. november 20-tól Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Név: Leasing Risk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44. 3./7.

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben