Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály"

Átírás

1 Ügyiratszám: ABI /2010/P, ABI /2010/P, /2010/P Ügyintéző: dr. Árvay Viktor, Csajági István, dr. Rajos Krisztina Tel.: 06-1/ Hiv. szám: FPH025 /88 43 /2010 Hazai Istvánné dr. ügyosztályvezető részére Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály Budapest Városház utca Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! Hozzám írt levelében a gyermekjóléti szolgálatok, az iskolai gyermekvédelmi felelősök, a gyermekotthonok, valamint a védőnők munkájával kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben kérte állásfoglalásomat. A kérdések egyenkénti megválaszolása előtt szükséges leszögezni, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. (1) bekezdése értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Egészségügyi adatot akkor lehet kezelni, ha az érintett írásban hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az adatkezeléssel szemben támasztott alkotmányos követelmény a célhoz kötöttség. Az Avtv. 5. -a szerint ugyanis személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az Avtv pontja alapján személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Az Avtv. 2. -ának 9. pontja szerint adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2 Az Avtv pontja alapján hozzájárulás : az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. A gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: 1. Amennyiben a két szülő között konfliktus, peres eljárás van folyamatban, az egyik félre vonatkozó információkat pl. pedagógiai véleményben, szakvéleményben kiadhatjuk-e a másik félnek? Az Avtv. 3. -ának (1) bekezdésére tekintettel az érintett szülő, vagy más személy részére a kezelt személyes adatok csak akkor továbbíthatók, akkor tehetők hozzáférhetővé, ha azt törvény elrendeli (lehetővé teszi) vagy ha az érintett adatalany hozzájárul. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 136/A. (1) és (2) bekezdése szerint: a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. (2) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy átmeneti nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 68. -ának (1)-(3) bekezdései alapján az ügyfél (akinek a jogát, jogos érdekét az ügy érinti) az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban. (2) A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be. (3) Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint ha a védett adat megismerésének törvényi feltételei fennállnak. Az irat-betekintési jog a személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért kormányrendeletben (188/2009. (IX. 10.) Korm. Rendelet) meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható. A Ket. 17. (1) bekezdése elrendeli, hogy a hatósági eljárás tartama alatt [ ] a hatóság gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védelme biztosított legyen. A Ket. 69. (3) bekezdése alapján az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a hatóság megismerhetetlenné teszi azokat a személyes és védett adatokat, valamint a (2) bekezdés szerinti adatokat, amelyek megismerésére az iratbetekintésre jogosult személy egyébként nem jogosult. Azonban a Ket. 69/A. (4) bekezdése szerint nem tehető megismerhetetlenné a személyes vagy védett adat, ha az igénylő az adat megjelölésével igazolja, hogy annak megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint a védett adat megismerésének törvényi feltételei fennállnak. A polgári perrendtartásról évi III. törvény a alapján a bíróságnál, más hatóságnál, közjegyzőnél vagy valamely szervezetnél lévő irat beszerzése iránt a fél kérelmére a bíróság intézkedik, ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti. 2

3 Álláspontom szerint tehát fő szabály szerint az egyik ügyfél (szülő) nem ismerheti meg a másik (ellenérdekű szülőre) ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, információkat, kivéve, ha azt a törvény a fentiek alapján lehetővé teszi. A nem megismerhető (továbbítható) személyes és védett adatokat a törvény értelmében anonimizálni kell. 2. A gyermekjóléti szolgálattól gyakran kéri a hatóság, hogy szerezzen be a szülőtől kereseti, vagy munkavállalói igazolást, ezt megteheti-e a gyermekjóléti, hisz ő nem hatóság? E kérdés eljárási jogokat, illetve kötelezettségeket is érint. Nem világos, hogy az eljáró hatóság miért nem maga szerzi be ezeket a bizonyítékokat, okiratokat az ügyféltől és miért veszi igénybe mintegy közvetítőként a gyermekjóléti szolgálatot. Adatvédelmi szempontból csak akkor jogosult a gyermekvédelmi szolgálat a kérés, megkeresés teljesítésére, ha az igazolásokban, szereplő adatok kezelésére maga is jogosult. A Gyvt (1) bekezdés c) pontja alapján a törvény 15. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére egyebek mellett gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény vezetője is jogosult. A 135. (2) bekezdés b) pontja szerint és bb) alpontja alapján a szülő, törvényes képviselő, helyettes szülő, nevelőszülő vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó személyes adatokat kezelheti a gyermekjóléti szolgálat. 3. Megkérheti-e a gyermekjóléti szolgálat a gyermek TAJ számát, személyi igazolvány számát és amennyiben igen, ezt milyen formában kezelheti? Gyakran szükséges lehet, hogy birtokában legyen, egy-egy ellátás elintézése során. A gyermekjóléti szolgálat a gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ számát) a Gyvt (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján kezelheti a törvény 15. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése céljából. A Gyvt (1) bekezdésének rendelkezése alapján a gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló állami és nem állami szerv (a továbbiakban: adatkezelő szerv) az e törvényben szabályozott feladatai ellátásához a ban felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelheti. A Gyvt. említett -aiban felsorolt adatkörben nincs benne az okmányazonosító száma (személyazonosító vagy más személyazonosításra alkalmas igazolvány száma) ezért azt a törvényben felsorolt szervek nem kezelhetik. A formátumot illetően a válasz az, hogy az igazolványokon szereplő adatokat az adatminőség elvének betartásával (Avtv. 7. : pontosság, teljesség, időszerűség) kezelhetik. Ha szükséges az adatokról adategyeztető lapot (jegyzőkönyvet) vehetnek fel, melyet az érintett, vagy törvényes képviselője aláírhat. A fénymásolás adatvédelmi és okmányvédelmi szempontból is rendkívül aggályos, azt az adatvédelmi biztos ellenzi. A Gyvt (5) bekezdés a) pontja alapján csak a hatáskört gyakorló szerv és csak a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási eljárás során az eljárása alá vont ügyfélre ismert természetes személyazonosító adatainak közlésével, csak az ügyfélre vonatkozóan, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 11. (1) bekezdésének a)-e), g)-h), k) és m) pontja (amely a személyazonosító igazolvány, továbbá személyi azonosítóról és lakcíméről kiadott hatósági igazolvány okmányazonosítója) szerinti adatkörben egyedi adatszolgáltatást kérhet a jogosultság megállapításához, illetve a hatósági intézkedések megtételéhez a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől. Ezen adatokat a hatáskört gyakorló szerv az eljárása jogerős befejezéséig kezelhet azzal, hogy az átvett adatokat a hatáskört gyakorló szerv nem továbbíthatja. 3

4 4. A szülők kapcsolattartási pere során a családgondozót milyen minőségben rendelik be tanúnak, hisz ő egyik fél mellett, vagy ellen sem tud nyilatkozni szakmai feladatai, a családdal való munkája, pártatlansága okán. E kérdés megválaszolása nem tartozik az adatvédelmi biztos hatáskörébe. Tájékoztatom, hogy a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 170. (1) bekezdése alapján a tanúvallomást megtagadhatja: c) az ügyvéd, az orvos és más olyan személy, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással titoktartási kötelességét sértené meg, kivéve, ha az érdekelt e kötelesség alól felmentette; d) a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő; (6) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség az annak alapjául szolgáló viszony megszűnése után is fennmarad. (7) Ha a tanút a jelen esetében a mentességre való alapos hivatkozása ellenére vallomásra kötelezik, vagy az (5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem tartják meg, a tanú vallomása bizonyítékként figyelembe nem vehető. A Ket ának f) pontja szerint e törvény alkalmazásában a hivatás gyakorlásához kötött titok: különösen az orvosi, ügyvédi, közjegyzői, lelkészi-egyházi személyi hivatás gyakorlásához kötött titok. 5. Lehetséges-e és ha igen, milyen indokkal, érvvel, hogy a családgondozót a szakmai vezető helyettesítse a bírósági meghallgatás során? E kérdés megválaszolása szintén nem tartozik az adatvédelmi biztos hatáskörébe. Amennyiben a kérdéses ügy részleteit, a keletkezett iratokat a szakmai vezető is jól ismeri és a bíróság ezt engedélyezi, akkor adatvédelmi szempontból ennek nincs akadálya. 6. Kapcsolattartási perben a mediátor, a pártatlanságára hivatkozva kérheti-e a felmentését a meghallgatás, tanúskodás alól? A közvetítői tevékenységről szóló évi LV. törvény 26. -a alapján a közvetítőt (mediátort) ha törvény másként nem rendelkezik titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll. E kötelezettséget a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a gyermekvédelmi közvetítői eljárásra vonatkozó 30/C. (1) bekezdése is megemlíti. A Pp. már idézett 170. (1) bekezdése d) pontja alapján a tanúvallomást megtagadhatja a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő is. Az iskolai gyermekvédelmi felelősök kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: 1. Az elvált szülők esetében milyen adatokat szolgáltathat ki az iskola? Kiadhatja-e, hogy hová költözött a szülő a gyermekkel? A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 72. -a szerint a szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják ellentétes megállapodásuk hiányában akkor is, ha már nem élnek együtt. Ha a házasság felbontása vagy a gyermek elhelyezése iránti perben a gyermeket a szülők megegyezése vagy a bíróság döntése alapján valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet ez a szülő gyakorolja, kivéve, ha a szülők kérelmére a bíróság a gyermekelhelyezéssel egyidejűleg közös szülői felügyeletet rendelt el, illetve a szülőknek a közös szülői felügyeletre vonatkozó egyezségét jóváhagyta. A Csjt. 72/B. (1)-(2) bekezdése kimondja, hogy a különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően közös szülői felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. A törvény ilyen lényeges kérdésnek tartja: a kiskorú gyermek nevének 4

5 meghatározását, megváltoztatását, tartózkodási helyének kijelölését, továbbá iskolájának, valamint életpályájának megválasztását. A fentiekből következően a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatási törvény) biztosított szülői jogok a különélő szülőt is megilletik, ezen jogokat mindaddig gyakorolhatja, amíg e tekintetben a bíróság másként nem dönt. Tehát ha a bíróság nem korlátozta, szüneteltette vagy szüntette meg a szülő felügyeleti jogát, akkor a szülőt kérelmére az iskola tájékoztatni köteles a tanulót érintő minden kérdésről. 2. A fenntartó bekérheti-e az SNI és a BTM-es tanulókról a szakvéleményeket, vagy csak statisztikai adatokat kérhet? Egy nevelési-oktatási intézmény fenntartója ellenőrizheti az általa fenntartott intézmény működését és annak keretében például a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. Ilyen ellenőrzéshez kérheti a tanulóra vonatkozó szakvéleményt, de az Avtv. 5. -a értelmében csak abban az esetben, amennyiben az ellenőrzéshez elengedhetetlenül szükséges és csak az ellenőrzés lefolytatásához szükséges mértékig, ideig. 3. A naplóban, az anyakönyvben és a beírókönyvben jelölni kell az SNI-s tanulókat. Nem jelent-e ez stigmatizálást? Annak eldöntése, hogy egy jogszabályban előírt adatkezelési kötelezettség mennyire stigmatizáló jellegű, pedagógiai és oktatáspolitikai kérdés, ennek megítélése nem tartozik hatáskörömbe. 4. Más gyermekek tanulmányi eredményeiről tájékoztathat-e a tanár? Az Avtv. fent említett pontja értelmében egy tanuló tanulmányi eredménye személyes adat. Mivel egyetlen jogszabály sem ad felhatalmazást arra, hogy egy tanuló tanulmányi eredményeit közöljék osztálytársai szüleivel, az Avtv. 3. (1) bekezdése értelmében a pedagógus ilyen tájékoztatást csak akkor adhat, ha ahhoz az érintett tanuló szülője hozzájárult. 5. Milyen adatok jelenhetnek meg az iskola honlapján? Az Avtv. fent említett 3. (1) bekezdése értelmében az iskola honlapján csak olyan személyes adatok jelenhetnek meg, amely közléséhez az érintett a fent említett megfelelő tájékoztatás tudatában hozzájárult. Az intézmény és alkalmazottai közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatai megjelenhetnek az intézmény honlapján. A nevelési-oktatási intézmények honlapjai esetében gyakori kérdés az iskolai tablóknak a honlapon való közzététele. Az iskolai tabló személyes adatokat (fényképet, nevet, az iskola típusát, a képzés kezdésének és befejezésének időpontját) tartalmaz, melyeket az iskolában, illetve más helyen (pl. kirakatokban) is el szoktak helyezni, így az nyilvános, bárki számára hozzáférhető. A tablók ezen felhasználási módja közismert, így a képek tablón való szerepeltetésével az érintett a tabló közzétételéhez is hozzájárul. Az adatvédelmi biztos gyakorlata szerint a tablók újabb vagy más formájú nyilvánosságra hozatala (pl. az iskola honlapján) adatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 6. A tanárok személyes adatai hol jelenhetnek meg? Az Avtv. 19. (4) bekezdése szerint ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok 5

6 megismerésére az Avtv. a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 3. értelmében a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti. A Kjt. nem írja elő azonban a pedagógus adatainak kötelező közzétételét az iskola honlapján vagy más helyen, vagyis az érintett pedagógus hozzájárulása szükséges a rá vonatkozó személyes adatok interneten való megjelenítéséhez. 8. A szülő tájékoztatása a 18. életévét betöltött, de még tanköteles tanuló esetében. A nappali képzésre járó, már nem tankötelesek esetében az osztályfőnök felhívhatja a szülőt? A közoktatási törvény 14. (1) bekezdés b) pontja szerint a szülő joga különösen, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Ugyanezen törvény 11. (6) és (7) bekezdései szerint nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén a törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha azonban a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik, és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell. Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. Az Avtv. rendelkezéseivel összhangban a tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásáról szóló XXIX. számú Polgári Elvi Döntés a következőket mondja ki: A nagykorú gyermektől fokozottabban elvárható, hogy a tartásdíjat fizető szülőjével szemben ne csak követelést támasszon, hanem a tartás alapjául szolgáló családi kapcsolatnak megfelelő magatartást tanúsítson, mert e tekintetben már van olyan belátása, amellyel magatartásának helyes vagy helytelen voltát és annak következményeit kellően értékelni tudja. Fentieken túlmenően, az Avtv. 16. értelmében az érintett jogait törvény korlátozhatja egyebek mellett az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Összefoglalva, a közoktatási törvény, valamint az Avtv. fentebb idézett rendelkezései alapján a szülő nagykorú tanuló esetében is jogosult tájékoztatást kapni gyermeke tanulói jogviszonyának fennállásával, tanulmányi előmenetelével, stb. kapcsolatban. A gyermekotthonokat érintő javaslattal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: Az átmeneti nevelésbe vétel, illetve a gyámkinevező határozat számos személyes adatot tartalmaz. Ezek az információk mind megjelennek pénzintézetnél (bankszámla nyitás), valamint az ellátást folyósító szervnél, mert az említett intézmények az adott szolgáltatások teljesítéséhez kérik a teljes határozatot. Azon adatkezelési gyakorlat, amikor egy pénzügyi szolgáltatáshoz, az ahhoz kapcsolódó szerződéskötéshez, illetve egy jóléti szolgáltatás kifizetéséhez az érintettől a teljes átmeneti nevelésbe vételről szóló, illetve gyámkinevező határozatot vagy annak másolatát követelik meg, nem felel meg a fentebb már említett célhoz kötött adatkezelés törvényi követelményének. Ugyanis az átmeneti nevelésbe vételről szóló, illetve gyámkinevező határozatban az érintettre vonatkozó olyan adatok, tények is szerepelnek/szerepelhetnek, amelyek nem szükségesek az adott pénzintézeti szolgáltatás lebonyolításához, illetve a jóléti ellátás folyósításához. Ehhez egy a határozatról készült olyan kivonatos másolat is elegendő, amely a fenti szolgáltatások lebonyolításához szükséges jogalapot, felhatalmazást megfelelően bizonyítja. A védőnők kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom: 1. Elvált, külön élő szülő, élettárs kérésére kiadható-e a gyermekről egészségügyi adat? 6

7 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 24. (6) bekezdése, valamint 16. (1)-(2) bekezdései értelmében kiskorú egészségügyi dokumentációját a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak megismerni: a) törvényes képviselő, ennek hiányában; b) a gyermekkel közös háztartásban élő szülője, (ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője;) c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a gyermekkel közös háztartásban nem élő szülője, ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője. A 16. év alatti gyermek törvényes képviselője a gyermek egészségügyi adatáról tájékoztatást kaphat, valamint egészségügyi dokumentációjába betekinthet. Törvényes képviselőnek kell tekinteni azt a szülőt, akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság nem korlátozta vagy nem szüntette meg. Szülő élettársa abban az esetben ismerheti meg a gyermek egészségügyi adatait, ha ő a gyermek törvényes képviselőjének minősül, például a gyermeket örökbe fogadta. 16. életévét betöltött kiskorú megnevezheti azt a személyt, aki egészségügyi dokumentumaiba betekinthet, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg a dokumentáció megismerésének joga. 2. Gyermek nevének megváltozásakor (késői apasági nyilatkozat, örökbefogadás) továbbra is feltüntetésre kerüljön-e az előző név is, vagy azt végleg törölni kell a gyermek-egészségügyi törzslapról? A névváltoztatás a jövőre nézve keletkeztet joghatásokat. A pontos és zavartalan egészségügyi ellátás érdekében indokolt, hogy a névváltozást megelőző néven kiállított dokumentumokat ne változtassák meg, ne írják felül. Mindazonáltal kivételesen előfordulhat, hogy a törvényes képviselő, illetve a dokumentációba való betekintési joggal rendelkező személy nem jogosult a gyermek korábbi nevét, vagy származására vonatkozó adatokat megismerni. Ebben az esetben is figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermek korábbi nevének titkosítása, adatainak zárt kezelése semmi esetre se veszélyeztetesse az egészségügyi ellátást. 3. Kérhető-e, továbbítható-e elektronikus úton az egészségügyi ellátó rendszeren belül egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adat (pl. kórházi újszülött értesítő küldhető-e elektronikus úton a területi védőnő részére, vagy két védőnő cserélheti-e egymás között különböző adathordozón a dokumentációt)? Az elektronikus adattovábbításra amennyiben azt törvény nem zárja ki akkor kerülhet sor, ha az informatikai adatbiztonság eszközeivel védett az adatállomány. Internetes levelezőprogram használata esetén biztosítani kell azt is, hogy kizárólag az arra jogosult személy férhessen hozzá az adatokhoz, és ellenőrizhető legyen a feladó személye. Ebből a célból a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus levelet tartom elfogadhatónak. Az ÁNTSZ által létrehozott zárt informatikai rendszereken (pl. EFRIR) történő elektronikus adattovábbítást nem tartom aggályosnak. Felhívom a figyelmet ugyanokkor arra, hogy két védőnő elektronikus adathordozón csak akkor cserélhet személyes illetve egészségügyi adatokat, ha az adattovábbításnak van törvényes célja, például az érintett lakcímének megváltozása miatt másik védőnő lesz illetékes az ellátásra. 4. Amennyiben a védőnő által gondozott, ill. annak törvényes képviselője arra írásos felhatalmazást ad, elektronikus formában küldhető-e pl. oltási értesítő, szűrővizsgálatokról szóló értesítő? Ez a forma hivatalos értesítésnek minősül-e? Adatvédelmi szempontból a 3. pontban írt feltételek érvényesülése esetén nem tartom kizártnak az elektronikus oltási értesítőt, mindazonáltal a kérdésben az ÁNTSZ által meghatározott formák tekinthetők hivatalosnak. 5. Nevelési oktatási intézményben a gyermekkel kapcsolatos egészségügyi adatokat, a gyermek ellátása érdekében közölheti-e a védőnő a pedagógussal, vagy kizárólag a szülő tájékoztathatja a pedagógust (pl. diabétesz, epilepszia, műtét, szűrővizsgálatok eredménye)? 7

8 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény 4. (2) bekezdés p) pontja alapján egészségügyi adat a közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása céljából kezelhető. A közoktatási törvény 2. számú melléklete szerint a közoktatási intézmény a gyermek, a tanulók személyes adatait iskola-egészségügyi célból, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. A pedagógust a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény értelmében titoktartási kötelezettség terheli a tudomására jutott, gyermekkel kapcsolatos tények, adatok tekintetében. Elsősorban a szülő joga és felelőssége, hogy tájékoztassa a pedagógust gyermeke olyan betegségéről, amely az oktatás adott formájában való részvételre való alkalmasság szempontjából jelentőséggel bír, illetve amelynek ismerete a pedagógus számára elengedhetetlen. A védőnő az iskola-egészségügyi ellátás során kezeli a tanulók egészségügyi adatait. Álláspontom szerint a védőnő tudomására jutott súlyos betegséget csak kivételesen, és csak abban az esetben közölheti a pedagógussal, ha a gyermek betegségének tanórán való hirtelen jelentkezése veszélyhelyzetet jelenthet, és pedagógus azonnali intézkedését igényelheti. 6. A védőnő munkáltatója jogosult-e egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kérésére, kezelésére (pl. betekinthet-e az ellátottak egészségügyi dokumentációjába, hozzájárulhat-e halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása érdekében adatok közlésére, vagy bölcsődei, óvodai férőhelyek tervezéséhez névsor, lakcím kiadásához)? A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 2. -a szerint (1) Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő nyújthat. (2)Védőnőt csak védőnő helyettesíthet. [ ] (6) A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes vezető védőnője látja el. Az Eütv a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, és biztosítja a tulajdonában álló egészségügyi intézmények működését. A védőnőt az általa tudomására jutott egészségügyi adatok vonatkozásában az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 138. szerinti titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartás nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő. Az Eütv elrendeli, hogy minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell belső minőségügyi rendszert működését, melynek célja: a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is, b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése, c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése, d) a szakmai és minőségügyi követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése. Fenti kötelezettsége teljesítése céljából a munkáltató vezetője a védőnők által kezelt egészségügyi dokumentációkba kizárólag akkor tekinthet be, ha egészségügyi végzettségű, és orvosi titoktartási köztelezettség alá esik. Minden egyéb esetben csak anonimizált vagy statisztikai adatszolgáltatás történhet. Esetről esetre kell megvizsgálni, hogy az adattovábbítást kérő szerv vagy személy rendelkezik-e az adatkezeléshez szükséges jogalappal, és a védőnő teljesítheti-e a kérést. A példaként felhozott 8

9 óvodai férőhely tervezése esetén elmondható, hogy az adatkezeléshez szükséges jogalap hiányában, valamint az adatminimum elv értelmében pusztán statisztikai adatokat szolgáltathat a védőnő. 7. A védőnő nevére szóló sajátkezű felbontásra jelzéssel ellátott küldemény felbontására jogosult-e a munkáltatói jogkörrel rendelkező intézményvezető? A közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a küldemények felbontásáról a következőképpen rendelkezik: 27. A szervhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével a) a címzett, vagy b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója, vagy d) automatikusan az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer bonthatja fel. 28. (1) Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket, a) amelyek s. k. felbontásra szólnak, b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, (2) A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. (3) A névre szóló küldemények kezeléséről a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzata rendelkezik. 29. A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. Az s.k. jelzéssel ellátott küldeményeket tehát a munkáltató nem bonthatja fel, azt a címzettnek zártan kell átadni. Személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyben forduljon hozzám továbbra is bizalommal. Budapest, november Üdvözlettel: Dr. Jóri András 9

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában?

Adatvédelmi alapok. Technika a jogban vagy jog a technikában? Adatvédelmi alapok Technika a jogban vagy jog a technikában? Bevezetés helyett Adatvédelem: Van tűzfalam! Root jelszóval csak konzolról lehet bejelentkezni, távolról nem. Adatvédelem IT biztonság Technikai

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2 Salföld Község Önkormányzat SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATA ZIRC Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és

Részletesebben

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata az adatvédelemről és adatbiztonságról 1. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja az intézmény által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során a személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.

ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros. 86287 Ügyiratszám:01-53/2011-17 ZALAKAROS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531. Email: hivatal@zalakaros.hu SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Felsőzsolca,

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Ficsor Előd e.v., mint a ficsor.com honlap üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az Őszy Ügyvédi Iroda (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 19.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A közoktatási intézmény jogszabályban előirt nyilvántartásokat

Részletesebben

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM TOLDY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK, INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 68/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége

Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége Székhely: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Ügyfélfogadási Iroda: 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A. Tel./Fax: 87/580-180 Tel./Fax: 87/445-017 SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 1. A Tájékoztató célja 1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.zafirent.hu, illetve a www.szemelyszallitasrepteritranszfer.hu

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

Ügyszám: NAIH-3090-8/2013/V. [ ] részére elnök. Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelőbizottság. Budapest Szondi utca 100. 1068

Ügyszám: NAIH-3090-8/2013/V. [ ] részére elnök. Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelőbizottság. Budapest Szondi utca 100. 1068 Ügyszám: NAIH-3090-8/2013/V. [ ] részére elnök Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelőbizottság Budapest Szondi utca 100. 1068 Tisztelt Elnök Asszony! Bejelentéssel fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat

Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Adatvé délmi Adatkézélé si Szaba lyzat Jelen adatvédelmi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Elitmobil Gumicentrum Kft. által üzemeltetett, elitgumi.hu domain néven elérhető és

Részletesebben

Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány. 5000 Szolnok, Tőr u. 3. 2013. október 1.

Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány. 5000 Szolnok, Tőr u. 3. 2013. október 1. A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek Alapítvány 5000 Szolnok, Tőr u. 3. 2013. október 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. Az adatkezelési

Részletesebben

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB Kft. az Xtra betegtámogató Program szolgáltatáshoz tartozó Betegek személyes adatait bizalmasan, a hatályos

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a adatvédelmi irányelveit.

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a  adatvédelmi irányelveit. Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a www.lezerharc.com adatvédelmi irányelveit. A Szabályzattal, illetve a www.lezerharc.com portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció

A szociális intézményekben vezetett dokumentáció A szociális intézményekben vezetett dokumentáció Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 28. dr. Osztopáni Krisztián TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 237-21/2013/SzIO Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 21/2013. számú polgármesteri-jegyzői együttes rendelkezés SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE

Részletesebben

U A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje

U A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje Tartalomjegyzék 1. Az utasítás tárgya... 2 2. Vonatkozó szabályozások... 2 3. Fogalom meghatározások... 2 4. Felelősségek, hatáskörök... 4 5. Folyamatábra... 4 6. A tevékenység leírása... 4 6.1. igény...

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az epitemahazam.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TÉT Consulting Kft továbbiakban Adatkezelő. Részletes adataink és kapcsolatfelvételi lehetőség a honlap Kapcsolat oldalán

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete

Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat. Az SZMSZ 3. számú melléklete Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Az SZMSZ 3. számú melléklete Tartalomjegyzék I. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatálya 3. II. Értelmező

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata A Magyar Kriminológiai Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa a Társaság által kezelt személyes és különleges adatok védelmének rendjét az Alkotmány,

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ügyszám: NAIH/2015/1563/2/V Ügyintéző: dr. Osztopáni Krisztián. részére. Tisztelt Asszonyom!

Ügyszám: NAIH/2015/1563/2/V Ügyintéző: dr. Osztopáni Krisztián. részére. Tisztelt Asszonyom! Ügyszám: NAIH/2015/1563/2/V Ügyintéző: dr. Osztopáni Krisztián [ ] részére [ ] Tisztelt Asszonyom! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) címzett levelében előadta,

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben