Kedves Szülők! szeptember 02. Oláhné Wágner Erika Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Szülők! 2013. szeptember 02. Oláhné Wágner Erika Óvodavezető"

Átírás

1 Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Tolnai Úti Óvodában, annak telephelyén, a Megyeház utca ben, valamint a Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodájában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz örömünk és felelősségünk is a gyermekek nevelése során. Az óvoda a családi nevelést kiegészítve biztosítja a kisgyermek egyéniségének fejlesztését, képességei, készségei alakulását. Segítsük közösen őket abban, hogy vidám, örömteli, élményekben gazdag éveket tölthessenek óvodánkban, megértő, barátságos, tiszta, otthont kiegészítő környezetben. Szeretnénk, ha őszinte, partneri együttműködés jellemezné kapcsolatukat, ezért szíves figyelmükbe ajánlom óvodánk életét meghatározó szokásokat, szabályokat tartalmazó HÁZIRENDÜNKET. Bízunk abban, hogy segít eligazodni a gyermeki jogok és szülői kötelezettségek megismerésében, betartásában, mely az óvoda valamennyi dolgozója számára is egyaránt kötelező szeptember 02. Oláhné Wágner Erika Óvodavezető

2 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók II. III. IV. Az óvodai felvétel átvétel eljárásrendje A nevelési év rendje A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések V. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos szabályok VI. VII. VIII. IX. Az óvodai elhelyezés megszűnése, eljárási rendje Beiskolázás óvodai feladatának szabályai A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje A gyermekek által behozott dolgok elhelyezése X. A szülőket terhelő fizetési kötelezettség XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Védő óvó előírások, szabályos gyermekvédelmi rendelkezések Az óvoda helyiségeinek használati rendje Az óvoda hagyományai, kapcsolattartás Fakultatív hit és vallásoktatás A házirend nyilvánossága Záró rendelkezések

3 I. Általános tudnivalók Az óvoda neve, címe: Tolnai utcai Óvoda, Székesfehérvár, Tolnai u.1. Székesfehérvár, Megyeház utca Tolnai utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája Székesfehérvár, Sziget utca 6. Telefon fax száma: 22/ Telephelyen: 22/ , fax: Az óvoda fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Az óvoda vezetője: Vezető helyettese: Gyermekvédelmi felelőse: Óvodatitkár: Oláhné Wágner Erika Győrössy-Nagy Ildikó Kaifisné Baráth Nóra Parádi Józsefné Rendelő címe, telefonszáma: Székesfehérvár, Kelemen B.u / Az élelmezést biztosítja: STOP 5. Kft. OM azonosító:

4 II. Az óvodai felvétel átvétel eljárásrendje Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség eléréséig fogadja a gyermekeket. Az óvodába az a kisgyermek vehető fel, aki a harmadik életévét betöltötte és egészséges és szobatiszta. A gyermek abban az évben, melyben az 5. életévét betölti, az óvodai nevelés kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor folyamatosan kérheti, ha a férőhely rendelkezésre áll. Elsősorban az óvoda körzetében lakó, illetve itt dolgozó szülő gyermekét kell felvenni, illetve átvenni. Az óvodai jelentkezés ideje és módja a fenntartó által meghatározottak szerint történik. A helyi sajtó, Tv, Felvételi Plakát, Óvodai hirdetmény segítségével a határidő előtt 30 nappal tájékozódhatnak a szülők. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Különös felelősséggel kell dönteni a hátrányos helyzetű gyermekek és a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében. A felvételt nyert gyermek csoportbeosztásáról a szülő, és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével az óvodavezető dönt. A felvételt igazoló határozaton az első szülői értekezlet idejéről is tájékoztatjuk a szülőket. Megjelenésükre feltétlenül számítunk. Ekkor ismerhetik meg részletesen az óvoda nevelési programját, a gyermekek befogadásának lehetőségeit, s azokat a tudnivalókat, mellyel segítik a kisgyermekük közösségbe történő beilleszkedését. Ha a kisgyermek elköltözik, másik óvodába nyerhet felvételt. Ebben az esetben az óvoda átigazolást küld a fogadó intézménynek.

5 III. A nevelési év rendje A nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A nyári időszakban a fenntartó engedélye alapján július augusztus hónapban az óvoda 5 hétre zárva tart. Erről a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. Az előzetes felmérés alapján a rászoruló gyermekeknek ügyeletes óvodában biztosítunk ellátást. A téli ünnepek között december között az igények alapján városi ügyeletet szervez a fenntartó. A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanapot tervezünk, ebből hármat szorgalmi időben. Ezek idejéről a szülőket 7 nappal előbb tájékoztatjuk. Kérjük, ezen a napon a gyermekek elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek. Ezeken a napokon szülői igény esetén az óvoda gondoskodik másik óvodában való felügyeletről. Szeretném, ha a gyermekeket érintő külső programok lehetőségeiről, a szülői tájékoztatást célzó információkról a faliújságokon elhelyezett kiírásokról rendszeresen tájékozódnának. IV. A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések Óvodánk hétfőtől péntekig reggel 6 órától délután 17 óráig fogadja a gyermekeket. Munkarend változás miatt az óvoda nyitvatartási ideje változhat, erről 7 nappal előtte tájékoztatjuk a szülőket. A székhely és a tagintézményben is két bejáratot használhatnak a Szülők. I-III. csoport az iroda felőli bejáraton IV-VI. csoport a másik bejáraton jöhet be az intézménybe. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 óra. A csoportok napirendjének időkereteit a gyermekek életkorához igazítjuk, megfelelő időt biztosítva a játéknak, étkezéseknek és a pihenésnek. Óvodánk napirendje 6 7 óráig A reggeli gyülekezés ig A korcsoportok saját termükben töltik idejüket ig: Játék, tízóraizás Óvónő által kezdeményezett tevékenységek Egyéni fejlesztések (időjárástól függően a szabadban is) Logopédiai foglalkozás ig Testápolás, ebéd ig Altató mese, pihenés

6 ig Testápolás, uzsonna ig Folyamatos hazamenetel, zárásig játék ig Összevontan a zsibongóban játszanak a gyermekek A csoportok heti, és napirendjét a csoportos szülői értekezleteken ismerhetik meg a szülők. Javasoljuk, hogy a gyermek beérkezését a saját csoport napirendjéhez igazodva biztosítsák, lehetőleg 9 óráig, hogy legyen elegendő idő a kényelmes étkezésre, játékra. A gyermek hazavitele: szülővel, vagy írásban meghatalmazott közeli hozzátartozóval, más felnőttel, vagy 14 évesnél idősebb testvérrel lehetséges. A családszerkezet változásakor a kisgyermek elvitele mindaddig megilleti mindkét szülőt, amíg a gyermek elhelyezésére vonatkozó bírósági határozatot nem mutatják fel az óvoda vezetőjénél. Esetleges probléma bejelentése az óvodavezetőnél vagy az óvodatitkárnál a nap folyamán lehetséges. Amennyiben kisgyermekért 17 óráig (előzetes bejelentés nélkül) nem érnek ide, az ügyeletes óvónő telefonon értesíti a hozzátartozókat. Ha ez sikertelen, 1/2-órás kivárás után a Városi Rendőrkapitányságon helyezzük el a szülő megérkezéséig. V. A gyermek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A gyermeket a szülő kérelmére ha a család körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, - az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy óvodai nevelésben vegyen részt. Amennyiben a gyermekek az óvodai foglalkozásról távol maradnak, ezt igazolniuk kell: - A mulasztást 3 napig igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette. - Betegség esetén csak orvosi igazolással fogadjuk a gyermeket. - Hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt hiányzott. - Hosszabb hiányzásra az óvodavezető ad engedélyt. - Ha az 5. életévét betöltő gyermek az óvodából egy nevelési évben 10 napot igazolatlanul van távol és a szülő kétszeri, írásbeli felszólítására sem járatja gyermekét az óvodai foglalkozásokra az óvodavezető kötelessége értesíteni az illetékes gyámhatóságot, járási hivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően intézkedési tervet készít.

7 VI. Az óvodai elhelyezés megszűnése, eljárási rendje: Az óvodai elhelyezés megszűnik: A gyermek elköltözik, másik óvoda fogadja (az átvétel napján) Ha az óvodavezető felmenti az óvodai nevelésben való részvétel alól (ha a szülő írásban kijelenti, hogy gyermeke kimarad) Ha az óvoda jogutód nélkül megszűnik Ötödik életévet be nem töltött gyermek, ha felszólítás ellenére sem igazolják hosszabb távolmaradását Ha fizetési hátraléka (a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után) miatt az óvodavezető megszüntette az óvodai elhelyezést Ha a gyermeket felvették az iskolába Eljárási rend, az óvodavezető az óvodai elhelyezés megszüntetésekor: - óvodaváltási igazolást állít ki (elbocsájtó) - óvodai szakvéleményt ad beiskolázás előtt (ha van, pedagógiai szakszolgálat javaslatát is mellékeli). VII. Beiskolázás óvodai feladatának szabályai A augusztus 31-ig 6. életévét betöltő iskola készült kisgyermekeket az óvodai szakvélemény alapján a megfelelő iskolába javasoljuk. Az iskolai életmódra még alkalmatlan gyermeket a szülővel történő megbeszélés után óvodában marad, ha a szülő és óvodapedagógus elképzelései nem egyeznek a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján dönt az óvodavezető. A 7. életévét augusztus 31. utáni időben betöltött gyermek a szakértői vélemény birtokában, és a nevelőtestület egyetértésével maradhat az óvodában. Körzeti iskolák címjegyzéke a fenntartó által meghatározott időpontban az óvodában is kifüggesztésre kerül. VIII. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni fejlesztési lap formájában. A gyermekek értékelése az óvoda nevelési programjában meghatározott szociális érettség, testi-, és értelmi fejlődésének nyomon követéséből áll. Az egyéni megfigyelések tapasztalatait az óvónők rögzítik, a további teendőket csoportnaplóban jegyzik. Ezekről a

8 szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, évente kétszer egyéni beszélgetésre, fogadóórára hívjuk az érintetteket a szülők aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatást megkapták.. Fogadóórát a szülő is kérhet, ha fontos egyéni probléma adódik az óvodapedagógusoktól és az óvodavezetőtől egyaránt. A beiskolázás előtt az iskolakészültségről a pszichológus is tájékoztatja a szülőket. IX. A gyermekek által behozott dolgok elhelyezése A gyermekek ruháit (a jellel ellátott váltóruhákat is) az öltözőkben elhelyezett zsákokban szíveskedjenek tárolni. A kedvenc alvós játékot (1 db-ot) a csoportszobákban meghatározott helyen gyűjtik. A közös elvárásoknak megfelelően lehetőség szerint olyan játékot hozzon a kisgyermek az óvodába, ami nem balesetveszélyes, és társaival együtt használ, értékéért felelősséget azonban nem vállalhatunk. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozatalát (kerékpár, roller, szánkó) kérjük, mellőzzék mivel őrzésükről nem áll módunkban gondoskodni. X. A szülőket terhelő fizetési kötelezettség Az óvodai nevelés, és a gyermek optimális fejlődésének biztosításához, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás (mely a szülő és a pedagógus munkáját segíti): - nevelési tanácsadás - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás, - fejlesztő felkészítés, - logopédiai ellátás. A gyermekek térítés ellenében háromszori étkezésben részesülnek, melynek díját előre kell fizetnie a hónap meghatározott napján 7-14 óra között az óvodatitkárnál. A befizetés pontos dátumáról a névre szóló borítékon keresztül tájékoztatjuk a szülőket: Igénybe vehető fizetési kedvezmények: - állami normatív kedvezmény: 100%-os térítés mentesség (azok számára, akik igazolás alapján rendszeres nevelési támogatásban részesülnek.) - 50%-os kedvezmény (azok részére, akik tartósan beteg, három vagy háromnál több gyermeket nevelnek) - szociális kedvezmény: önkormányzati rendelet szerint térítési díj átvállalás. (Kérelem igényével az óvodavezetőhöz kell fordulni)

9 A térítési díj túlfizetés hiányzás miatti lemondás esetén (melyet kérünk 9 óráig jelezni), két napra előre rendelünk, sajnos a megrendelt ételt nincs módunk lemondani. A hiányzás jóváírása következő hónapban kerül elszámolásra. A térítési díj visszafizetése: - óvodaváltáskor - más településre költözéskor, iskolába kerüléskor a HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZETEN keresztül lakásra, illetve bankszámlára való utalással történik. - Külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások díját (úszás, korcsolya, nyelvi játszóház, bábszínház) a szolgáltatást végzővel kötött szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően a szülői szervezet nagyobb csoportja által elfogadott összeghatárig (korcsoportok létszáma 50% felett) kell fizetni a megjelölt napon a szolgáltatást nyújtó megbízottjánál. XI. Védő óvó előírások, szabályok gyermekvédelmi rendelkezések Valamennyi kisgyereknek joga hogy, az óvodában tartózkodása idején biztonságos, optimális fejlődését óvónői felügyelet biztosítsa. Kérjük Önöket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésükkel az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert ez veszélyezteti a nevelőmunkát, zavarja a foglalkozást, és balesetet is okozhat. Általános előírások A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. Védő-óvó előírás: az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.

10 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet; hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével; hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be. A pedagógusok feladata, hogy: haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek; a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére, a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, szobákat, valamint az udvart felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége szempontjából. A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok Az óvodavezető feladatai: 1. Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja; 2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: - intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a

11 kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről gondoskodik), - ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 4. Lehetővé teszi a szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 5. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg. A pedagógusok feladata: 1. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására: - közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, - e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, - jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, 3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban: a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről, Baleset esetén (súlyosságtól függően) helyi, illetve orvosi ellátásban részesítjük a gyermeket, melyről a szülőket azonnal értesítjük. 4. Közreműködik a balest kivizsgálásában, az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában. 5. Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. Nem pedagógus alkalmazott: - az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő feladatokban.

12 A kisgyermek cselekvési szabadsága csak akkor korlátozható, ha ezzel saját, illetve társai egészségét, testi épségét veszélyezteti. A mindennapok biztonsága érdekében kérjük, hogy kényelmes, praktikus, az időjárásnak megfelelő, és a szabad mozgást biztosító ruházatban, csúszásmentes lábbelikben hozzák gyermekeiket óvodába. Átöltöztetés után adják át az óvónőnek, s biztosítsák a személyes kapcsolat kialakulását. Az óvónők a gyermekek életkorának megfelelően ismertetik az egészségvédelemre vonatkozó magatartásformát. Az elsajátításról meggyőződnek. Az életkoruknak megfelelően baleset-megelőző tájékoztatást kapnak, különös tekintettel a mozgásos tevékenységek és a szabad játék szabályairól. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a berendezési tárgyak, játékeszközök balesetmentesek legyenek. Az óvodán kívüli szolgáltatások idején (úszás, korcsolyázás, kirándulás, utaztatás) elfogadjuk és várjuk a szülői kíséretet, de a pedagógus utasítása a meghatározó. (Szülők beleegyező nyilatkozatát kérjük) A biztonság és vagyonvédelem, valamint a gyermekek nyugodt óvodai életének biztosítása érdekében az óvoda bejárati ajtaját napközben 9-12; óra között zárjuk. A gyermekek érkezése és távozása során szeretnénk a kézből kézbe való átadást szorgalmazni. Az óvoda és a család közös nevelési elveinek kialakítása érdekében figyeljünk az udvarias köszönésre is. A szolgáltatás vége előtt ne jöjjenek a gyermekeikért a szülők, és sem gyermekek, sem felnőttek ne használják ezen időszak alatt óvodánk más helyiségeit, udvarát, a közös játékra a játszóteret használják. Beteg, lázas illetve betegségre gyanús kisgyereket társai egészségének megóvása érdekében nem fogadhatunk. Ha nap közben belázasodik, hány, hasmenése, gyomorrontása lesz, értesítjük a szülőket. Visszafogadása minden esetben csak orvosi igazolással történik. Gyógyszert nem adhatjuk be kivéve allergia, illetve lázcsillapítás esetén. Rejtett betegséget, érzékenységet saját gyermekük érdekében őszintén ismertessék a csoportos óvónőkkel. (Lásd adatfelvételi lap: allergia, lázgörcs, betegség - írásban a gyermek dossziéjában).

13 A fertőzésveszély elkerülése érdekében kérjük, hogy csak élelmezésbiztonsági előírásoknak megfelelően csomagolt, vagy pénztári bizonylattal igazolt cukrászati terméket, süteményt hozzanak a születésnapok megünnepléséhez. Évente két alkalommal fogászati szűrésen, beiskolázás előtt, hallás és látásvizsgálaton is részt vesznek a gyermekek. A gyermekvédelmi felelős a csoportos óvónők jelzése alapján kapcsolatot tart a Családsegítő intézet helyi képviselőjével, a Gyermekjóléti Szolgálattal ill. egyéb gyermekvédelmi intézménnyel, hatósággal. Segítséget a rászorulók tőle kapnak, forduljanak hozzá bizalommal. XII. Az óvoda helyiségeinek használati rendje Az óvoda helyiségeit és udvarát az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően kérjük használni, nyitvatartási időn kívül az óvodavezető engedélyével lehet igénybe venni. Kérjük, az egészségügyi előírásoknak megfelelően a gyermekmosdókat, csoportszobákat és a tornatermet utcai cipőben ne használják. Az óvoda által szervezett, a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető állapítja meg. Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Hirdetést, reklámokat óvodavezetői engedéllyel lehet kitenni. Ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. Veszélyhelyzetben, tűz-és bombariadó esetén a menekülési irány betartásával biztonságos helyen helyezzük el a gyerekeket. (Tűzvédelmi útvonal a folyosón megtekinthető) XIII. Az óvoda hagyományai, kapcsolattartás Szülőknek: tájékoztató jellegű találkozások biztosítása - szülői értekezletek, csoportonként évente kétszer - fogadó órák (évente megújítva) - közös rendezvények: alkotó délután, farsang felnőtteknek, gyermek kíséret szervezett kirándulásokon.

14 Gyermekeknek: - Születésnapok megünneplése - Mikulás, karácsony - Farsang, gyermeknap - Anyák napja, évzáró. (anyák napja, a nagymamáknak és édesanyáknak szóló ünnepünk) XIV. Fakultatív hit és vallásoktatás Óvodánk világnézetileg semleges. Fakultatív hit és vallásoktatás az egyházi felkérés után a szülői igénybenyújtás alapján szervezhető a vállalt létszámhatárok között, meghatározott időben (délután) és helyen, melyről az érintettek írásban kapnak tájékoztatást. XV. A házirend nyilvánossága A házirend 1 példánya a csoportok melletti faliújságon bármikor megtekinthető. Az újonnan beiratkozó szülők a beiratkozáskor átolvasás után aláírásukkal igazolják, hogy megismerték annak tartalmát. A hosszabb tanulmányozás biztosítása érdekében minden csoportnál elkérhető a csoport példánya is. Megismerve óvodánk Házirendjét kérjük, hogy a benne foglaltakat a gyermekek érdekében törekedjenek betartani! Köszönöm: Oláhné Wágner Erika óvodavezető

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A házirend a gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével készült.

A házirend a gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével készült. Tisztelt Szülők! Örömmel és szeretettel köszöntjük Önöket a Felsővárosi Óvodában. Megtisztelő számunkra, hogy az elkövetkező évek során részt vállalhatunk gyermekük nevelésében. Közös munkánk során, azonos

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

HÁZIREND. Tisztelt Szülők!

HÁZIREND. Tisztelt Szülők! Felsővárosi Óvoda 8000. Székesfehérvár Havranek József u. 2. Tel: 22 / 316 826 Ybl Miklós Ltp-i Intézményegység Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. Tel: 22 / 315-045 e-mail: ovi@felso-ovi.t-online.hu, postmaster@yblovoda.t-online.hu

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Kedves Szülők és Munkatársak!

Kedves Szülők és Munkatársak! H Á Z I R E N D Kedves Szülők és Munkatársak! Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodáinkban derűs, harmonikus és családias légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda mindennapi

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 HÁZIREND 2013. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 1 1. Általános információk A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend

Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu. Házirend Házirend mely a Telepi Óvoda gyermeki jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u. 1. OM-azonosító 032877 Az óvoda

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök

HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: nevelőtestület nevében SZMK Elnök HÁZIREND DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Pujuné Deme Anita Eszter intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása

HÁZIREND. Készítette: a nevelőtestület. Az intézmény OM- azonosítója: 030916. Óvodavezető aláírása HÁZIREND Az intézmény OM- azonosítója: 030916 Készítette: a nevelőtestület Óvodavezető aláírása Legitimációs eljárás- az érvényességet igazoló aláírások OA/2013/03 határozat számon a nevelőtestület elfogadta.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben