Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND. Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND. Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út 30. 1101"

Átírás

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út

2 KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Óvodánk házirendje az 1993 évi LXXIX törvény, a közoktatásról és a évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről a Pedagógiai Program, és a Szervezeti-és Működési Szabályzattal összhangban, a Szülői Szervezet egyetértésével készült. Időbeli hatálya: A kihirdetés napjától visszavonásig érvényes Területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli, óvoda által szervezett programokra terjed ki Személyi hatálya: A gyermekekre, szüleikre, hozzátartozóikra, az intézmény alkalmazottjaira és az intézmény területén tartózkodókra terjed ki. A házirend célja, hogy a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlatát leírja, szabályozza. Ezáltal biztosítsa a nevelés zavartalan megvalósítását és a gyermekek közösségi életének megszervezését. A benne foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. 2

3 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL AZ ÓVODA NEVE: Kőbányai Mocorgó Óvoda CÍME: Budapest, Kőbányai út 30. TELEFONSZÁMA: , ÓVODAVEZETŐ: ÓVODAVEZETŐ HELYETTES: GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS: FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS ÓVODA PSZICHOLÓGUS LOGOPÉDUS ÓVODATITKÁR: Révész Istvánné Borsányi Csabáné Lőw Rudolfné Borsányi Csabáné Nagy Zsófia Bak Éva Szarvas Beáta FOGADÓÓRÁJUKRÓL, ELÉRHETŐSÉGÜKRŐL A FALIÚJSÁGON TÁJÉKOZÓDHATNAK 3

4 2. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE A NEVELÉSI ÉV: Szeptember 01. Augusztus 31. tart SZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: SZEPTEMBER 01. JÚNIUS 15.-IG TARTANAK AZ INTÉZMÉNY NAPI NYITVATARTÁSA: óráig, illetve 17 órától ügyeletes óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekek egészséges pszichés nevelése érdekében, a szülők gondoskodjanak arról, hogy a gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában. A gyermekeket legkésőbb reggel fél kilencig lehet behozni az óvodába. Az óvodapedagógusoknak tett előzetes bejelentés után bármely időpontban hozhatják és vihetik gyermekeiket, amennyiben nem zavarják a csoport közös tevékenységeit. A szülők személyesen adják át gyermeküket a csoport óvodapedagógusának. A gyermekek a szülők előzetes írásbeli meghatalmazása alapján mehetnek haza más személlyel (nagyszülő, testvér, rokon, ismerős). A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. Alkoholos befolyásoltság, vagy cselekvésképtelen szülő az óvodából, csak olyan feltételekkel viheti el a gyermeket, hogy erről az óvodapedagógus tájékoztatja a X. kerületi Rendőrkapitányságot. A nyári zárás időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket. Az óvoda a nyári időszakban felújítási és karbantartási munkálatoktól függően 4 5 hétig tart zárva. A fenntartó engedélyével Karácsony és újév között zárva tart óvodánk. Indokolt esetben a szülő kérésére a kerület más óvodájában helyezzük el a gyermeket. Az elhelyezési kérelmet 1 hónappal a zárás előtt írásban kell jelezni az óvodavezetőnek. Nevelésnélküli munkanapok száma egy nevelési évben 5 munkanap, melyet értekezletek megtartására veszünk igénybe. Időpontjáról 7 nappal korábban értesítjük a szülőket. Ezeken, a napokon az ügyeletet igénylő gyermekek számára a Kőbányai út 38. számú Csupa-csoda Óvodában szervezzük meg az ellátást. 4

5 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, a mulasztást igazolni kell! A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak a távolmaradást, illetve a gyermek beteg volt és arról orvosi igazolást hozott. Ha a gyermek 10 napon túl igazolatlanul hiányzik és az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem jelentkezik, a gyermek óvodai jogviszonya megszüntethető. Az óvodaköteles (5. életévét betöltött) gyermek egy nevelési évben 7 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. Amennyiben az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem igazolják a gyermek mulasztását, a jegyző eljárást kezdeményez a szülő ellen. Étkezési térítési díj befizetése: A térítési díj megállapítása és a kedvezmények igénybe vétele a mindenkori önkormányzati rendelet alapján történik. A kedvezmények igénybevételének módjáról a faliújságon és a szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket. A gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek, térítés nélkül étkezik, ha a szülő a támogatásról szóló határozatot benyújtotta Három vagy több gyermeket nevelő család 50% kedvezményben részesül, ha a szülő a családi pótlék megállapításáról szóló határozatot, ennek hiányában a családi pótlék összegének átvételi igazolását benyújtotta Tartósan beteg gyermek 50% kedvezménybe részesül, ha a szülő az emelt szintű családi pótlékról szóló határozatot és a szakorvosi igazolást az óvodába benyújtotta Az óvoda vezetője a benyújtott iratok alapján megállapítja a térítési díjat, melyről határozat formájában írásban értesíti a szülőt. A jogosultság fennállása évente kétszer kerül felülvizsgálatra. A szülőnek a jövedelmi viszonyaiban, az eltartott gyermekek számában történő változásokat 15 napon belül az óvodavezetőjének be kell jelentenie. A befizetések havi rendszerességgel történnek: - Bankon keresztül csoportos beszedési megbízással - Az intézményben készpénzzel - Átutalással A fizetések határidejéről hirdetmény útján tájékoztatjuk a szülőket. Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az intézmény vezetője tájékoztatja a szülőt arról, hogy a fizetés elmaradása miatt az étkezést nem rendeli meg a gyermek számára. Az étkezések lemondása a szülő feladata (ingyenesség esetén is!), melyet megtehet a folyosón elhelyezett füzetbe, telefonon, ben, minden reggel ig. Az óvodapedagógus lejelentést nem vehet át, mivel a gyermekek testi épsége miatt a csoportszobát nem hagyhatja el, így az óvodatitkárt nem tudja értesíteni. 5

6 A lerendelés 24 óra múlva lép életbe, elmulasztása esetén a térítési díj jóváírására nincs lehetőség. Jóváírás a következő hónap befizetésénél történik. Étkezések időpontja: Reggeli: 7, 30-9,00 Ebéd: 11, Uzsonna: Orvosi igazolás alapján az ételallergiás gyermekek étkeztetésének megrendelésére is van lehetőség. 3. AZ ÓVODA HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE A gyermekek az óvoda helyiségeit, csak óvodapedagógus felügyeletével használhatják! A szülők által használható helyiségek: Gyermeköltöző, iroda, megbeszélt időpontokban a csoportszobák, tornaszoba, fejlesztőszoba, udvar. A csoportszobákba, mosdókba utcai lábbelivel nem szabad bemenni. Kivétel szülői értekezlet, nyílt napok, közös programok. A folyosó zsúfoltságának elkerülése érdekében kérjük, hogy a hozzátartozók az előtérben várakozzanak. Az intézmény szolgáltatásait igénybevevők kötelesek az óvoda helyiségeit és felszerelési tárgyait megóvni a rongálódásoktól és azt gyermeküktől is megkövetelni! Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (üdítő, csokoládé, banán stb.) fogyaszt. Az óvodával jogviszonyba nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár, vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén. A külső igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli. Kötelesek a munka-és tűzvédelmi előírások betartására. KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN ÜGYELJENEK A TISZTASÁGRA! Az öltözködés szabályai, tárgyak, játékok behozásának rendje A gyermek ruházatát a szülő úgy válassza meg, hogy az tiszta, praktikus, kényelmes és az időjárásnak megfelelő legyen. Kérjük, hogy átöltözéshez tartalék ruhát tegyenek a zsákba. Legyen a gyermeknek tornaruhája, váltócipője, benti öltözéke, pizsamája. Ezekbe célszerű a gyermekek jelét berajzolni. 6

7 A gyermekek ruházatának elhelyezése: Óvodában használható ruhaneműk a polcon Utcai ruhaneműk a zsákban Az óvoda biztosít ágyneműt, törölközőt, fogmosó poharat. A gyermekek pizsamájának, tornaruhájának tisztántartásáról a szülő gondoskodik. A gyermekek behozhatják személyes tárgyaikat (nem veszélyes játékot, mesekönyvet), ezeket mutassák be a csoport óvodapedagógusának. Ezen tárgyakat, a csoportszobában, a gyermek saját jelével ellátott dobozában tárolhatja. A behozott tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget. 4. A GYERMEKEK JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL, KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése az óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok, feladatok, nevelési elvek szerint történik. A gyermekcsoportok napi-és heti rendjét az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével állítjuk össze. Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik. A gyermekek egészséges személyiségfejlesztését az egyéni képességek figyelembevételével valósítjuk meg, melynek eredményeiről a szülőket rendszeresen tájékoztatjuk. Az óvodánkba járó gyermekeket otthonosság, derűs légkör, érzelmi biztonság és szeretetteljes kapcsolat veszi körül. Szülői igények alapján biztosítjuk a hit-és vallásoktatás megszervezését. Az óvoda térítés ellenében biztosítja a nagycsoportos gyermekek úszásoktatását, melynek díját a szolgáltató szedi be. A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben az igények a gyermekek érdekeit szolgálják és az nem ellentétes az óvodai nevelési program cél- és feladatrendszerével. 5. A SZÜLŐK JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL, KÖTELEZETTSÉGEINEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A szülő joga a szabad óvodaválasztás. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek a körzetében lakik. Felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda nem utasíthatja el. Biztosítani kell a körzetes óvodába a gyermek elhelyezését ha, Betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű 7

8 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére Felvételét a gyámhatóság kezdeményezte Az óvoda három éves kortól, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig legfeljebb 7 éves korig nevelési intézmény. Szakértői véleménnyel, a 7. életévét betöltött gyermek is igénybe veheti az óvodai nevelést. Amennyiben az óvoda a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételét teljesítette, felvehető a körzetes harmadik életévét a felvételtől számított féléven belül betöltő gyermek is. Az óvodai nevelés igénybevételének további feltételei: A gyermek egészséges és erről orvosi igazolást tud bemutatni a szülő A gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, kivétel, ha a gyermek hátrányos halmozottan hátrányos helyzetű, illetve óvodaköteles. Abban az évben, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti a nevelési év első napjától legalább napi 4 órát, a délelőtti szervezett tevékenységek idején kötelező óvodába járnia. Óvodáztatási támogatás Az önkormányzat rendelkezése értelmében a jegyző óvodáztatási támogatást biztosít annak a személynek, aki az alábbi feltételeknek megfelel: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a törvényes felügyeletet ellátó mindkét szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkezik. (halmozottan hátrányos helyzetű) a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, legalább napi 6 órában. A támogatás további feltétele, hogy az óvoda igazolja a gyermek beíratásának tényét, időpontját és a rendszeres óvodába járást. A támogatás kifizetése egy évben két alkalommal történik, június és december hónapban, abban az esetben, ha az óvodai beíratást követően legalább három hónap eltelt, és az intézmény igazolása alapján a gyermek rendszeresen járt óvodába. Megszűnik az óvodai elhelyezése a gyermeknek ha: A gyermeket átvette a másik óvoda A szülő írásban bejelenti, hogy kimarad A gyermeket felvették az iskolába A gyermek igazolatlanul hiányzik feltéve, hogy az óvoda kétszer írásban figyelmeztette a szülőt a következményekre, illetve óvodaköteles gyermek estében értesítette a jegyzőt is. 8

9 A szülőknek az óvodatitkárral előzetesen egyeztetett időpontban betekintési lehetőséget biztosítunk a könyvtárban elhelyezett óvodai alapdokumentumokba: Pedagógia Program Szervezeti- és Működési Szabályzat. A Házirendet beiratkozáskor a szülők elolvashatja, illetve a faliújságon folyamatosan megtekinthető. A gyermekek fejlődéséről fogadóórákon adunk tájékoztatót, az egyéni megfigyelési lapok és egyéb megfigyelések alapján. A szülő köteles tájékoztatni az óvodapedagógust a gyermek egészségében, fejlődésében bekövetkező változásokról. Kérjük Önöket, hogy a gyermekekkel kapcsolatos beszélgetésre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól. A beszélgetés zavartalansága érdekében kérjük, egyeztessenek időpontot. A gyermekekkel kapcsolatban információt csak saját óvodapedagógusaitól, logopédustól, fejlesztőpedagógustól, óvoda pszichológusától, illetve az óvodavezetőtől kérjenek. A szülőktől kapott információkat a titoktartási kötelezettség megtartásával kezeljük. Probléma, konfliktus esetén keressék fel az óvodapedagógust, az óvodavezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket. Az óvodapedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak közfeladatot ellátó személyek. Kérjük, hogy viselkedésükkel tartsák tiszteletben az óvodában dolgozók emberi méltóságát, jogait. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Fórumok: Szülői értekezletek Fogadóórák Nyíltnapok Játszó-és munkadélutánok, közös rendezvények Igény és elégedettség mérés Kérjük, hogy gyermekeik érdekében rendszeresen vegyék igénybe ezeket a kapcsolattartási formákat. A szülők képviseletében a szülők közössége által választott Szülői Szervezet jár el. 9

10 A Szülői Szervezet tevékenysége a gyermekek nagyobb csoportját érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Véleménynyilvánítási, javaslattételi, egyetértési jogokat gyakorolnak. Óvodánkban a nagyobb csoportot: az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvodapedagógushoz tartozó gyermekek speciális foglalkozáson résztvevő gyermekek (logopédia, fejlesztő, személyiségfejlesztés) úszó tanfolyamra járó gyermekek alkotják. A Szülői Szervezet éves munkaterv alapján dolgozik. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaikat, tudják kifejezni magukat, képesek legyenek alkalmazkodni. Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. Vigyázzanak környezetük berendezéseire, eszközeire. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekükben. 6. A GYERMEKEK VÉDELMÉT, ÓVÁSÁT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK Óvodai közösségbe csak egészséges gyermeket lehet behozni. Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába - a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében - nem lehetséges. Otthonról hozott gyógyszereket óvodapedagógus nem adhat be. Kivételt képeznek az orvos által előírt rendszeresen szedendő gyógyszerek. Betegség után kizárólag orvosi igazolással lehet óvodába jönni, melyet az óvodapedagógusnak kell átadni. Fertőző megbetegedést, hasmenést, tetvességet a szülőnek azonnal jelentenie kell az óvodavezetőnek. A szülő telefonszáma megadásával gondoskodjék arról, hogy napközben elérhető legyen. Az orvosi vizsgálatokról hirdetmény formájában tájékozatjuk a szülőket, azokon csak a szülő írásos belegyezésével vehetnek részt a gyermekek. A gyermekek születés és névnapját megünnepeljük. Házilag készített süteményt a szigorú HACCP-s előírások miatt nem tudunk bevenni. Nyakláncot, gyűrűt, karkötőt a gyermekek nem viselhetnek, mert balesetveszélyes. A fülbevalókért nem tudunk felelősséget vállalni. A baleset megelőzése érdekében a gyermekek az óvodában nem hordhatnak papucsot, mamuszt, magas sarkú cipőt. 10

11 Tilos az óvodába behozni, olyan eszközöket, amely a gyermekek testi épségét veszélyezteti (pl. szúró- vágó eszközök). Kérjük, hogy ezt minden esetben ellenőrizzék! Az óvodapedagógusok a gyermeki tevékenységekhez kapcsolódó veszélyforrásokra felhívják a gyermekek figyelmét és az elvárható magatartásformák betartására ösztönzik őket. Kérjük Önöket, hogy a folyosón való viselkedés szabályainak betartását követeljék meg gyermeküktől: A folyosón nem futunk, lassan közlekedünk Az öltöző szekrényeket rendeltetésszerűen használjuk A felszerelési tárgyakat megóvjuk Az ajtót csak felnőtt nyithatja, zárhatja Halkan, kultúráltan beszélünk Ha a szülő magatartásával veszélyezteti a gyermek személyiségfejlődését (durvaság, agresszivitás, italozás stb.), az óvoda köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat, és a Gyámhatóság felé. Amennyiben 18,00 h után gyermek marad az óvodában, elhelyezése az Budapest, Salgótarjáni út 47. Gyermekek Átmeneti Otthonába történik. Az óvoda területén, tilos dohányozni! Reklám-és szóró anyagot csak a vezető engedélyével lehet kitenni a faliújságra. Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható. Tűz-és bombariadó esetén az óvoda Tűzvédelmi Szabályzatában lefektetett tűzriadó szerint járnak el a felnőttek. Kérjük, hogy a gyermekük egészséges fejlődése érdekében a házirendet tartsák be és erre figyelmeztessék szülőtársaikat is. Észrevételeikkel, javaslataikkal keressék meg az óvodavezetőjét. Budapest,

12 Gyenese Annamária Szülői Szervezet Elnöke Révész Istvánné Óvodavezető A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEI A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: Fenntartói elfogadást követően - visszavonásig TERVEZETT FELÜLVIZSGÁLAT IDŐPONTJA: Törvényi változások - Szülői Szervezet - a nevelőközösség 2/3-os többségi indítványára NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA: 1. Alkalmazotti kör számára: FORMÁJA: szóban és írásban Az óvodavezető által hitelesített másodpéldány megtalálható az óvoda könyvtárában és a dolgozói faliújságon. 1. Szülők számára: szeptember 27. FORMÁJA: interneten ban A házirend folyamatos megismerhetőség érdekében a falújságokon kifüggesztésre kerül. 12

13 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK MOCORGÓ ÓVODA Házirendjét KÉSZÍTETTE: Révész Istvánné óvodavezető ELFOGADTA: Az óvoda nevelőközössége szeptember 30. Egyetértését nyilvánította: Szülői Szervezet szeptember 30. FENNTARTÓHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁS IDŐPONTJA: JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: A legitimációs eljárás alátámasztását igazoló dokumentumok: 1. A nevelőközösség döntéséről készült jegyzőkönyv, mely a 8/2013.(09.30.) számú határozatával elfogadta a Mocorgó Óvoda Házirendjét. Iktatószáma: 2. A szülői szervezet véleménye. 3. A Fenntartói döntés a Házirend jóváhagyásáról.számú határozta, kelte, intézményi iktatószáma 13

14 Budapest, PH. Révész Istvánné óvodavezető 14

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető: - 1 - Ü g y i r a t s z á m : 4 6 8 - I / 2 0 1 3 H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben