A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 I. Általános rendelkezések Az intézmény neve: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (továbbiakban: GYVK) székhelye:7626 Pécs, Egyetem u. 2. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alaptevékenységei: Gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja: - gyermekvédelmi szakszolgáltatást, - otthont nyújtó ellátás keretén belül teljes körű ellátást, - nevelőszülői, - gyermekotthoni, anya-gyermekotthoni, - lakásotthoni, utógondozó lakásotthoni elhelyezéssel, valamint - 12 férőhelyes átmeneti otthon működtetésével, - utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára 20 külső férőhely fenntartásával, - működteti a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, - örökbefogadó- és nevelőszülők részére képzést, szakképzést végez. A GYVK jogállása: Önálló jogi személy. A GYVK felügyeleti szervei: Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi miniszter főhatósági felügyelete alatt működik. A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala az általa kiadott működési engedélyben meghatározott szakmai tevékenységek ellenőrzését végzi. A Baranya Megyei Önkormányzat látja el tulajdonosi és törvényességi felügyeletét. A GYVK képviseletének ellátása A Baranya Megyei Önkormányzat által kinevezett egyszemélyi felelős vezetőként az igazgató képviseli az intézményt. Az igazgató képviseleti jogkörét a GYVK egyes dolgozóira a SZMSZ-ban, illetve a munkaköri leírásban rögzített feladatokhoz igazodóan az ügyek meghatározott körére, vagy esetenként átruházhatja. 2

3 Ha a képviselet kötelezettségvállalással jár, minden esetben ki kell kérni a gazdasági igazgatóhelyettes, általa szükségesnek ítélt esetekben a fenntartó előzetes véleményét. II. A Gyermekvédelmi Központ feladatai Szakszolgáltatás A gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében elhelyezési javaslatot készít a Szakértői Bizottság javaslata, és az elhelyezési értekezlet résztvevői véleményének figyelembe vételével. Elhelyezési értekezletet hív össze, és elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét. Szervezi a gyámhivatal által jóváhagyott elhelyezési terv végrehajtását, folyamatosan segíti és ellenőrzi annak megvalósulását. A gyámhivatalt felhívására - ennek hiányában félévenként - írásban tájékoztatja a gyermek gondozásáról, neveléséről, gyámságának ellátásáról, a szülői kapcsolattartásról. A nevelésbe vétel féléves/éves felülvizsgálatakor, illetve a nevelésbe vételkor fennállt körülmények megváltozásakor javaslatot tesz a gyermek nevelésbevételének megszüntetésére, gondozási helyének megváltoztatására, elhelyezési tervének módosítására, gyámváltozásra, vagy helyzetének változatlan fenntartására. Elvégzi az örökbe fogadni szándékozók alkalmassági vizsgálatát és kérelmükre kezdeményezi a gyámhivatalnál az alkalmasság megállapítását. A várakozási idő alatt félévente felkeresi az örökbe fogadni szándékozót, felkészülési lehetőséget biztosít az örökbe fogadásra. Javaslatot tesz a gyámhivatalnak a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására. Az örökbe adható gyermek számára az örökbe fogadni szándékozók közül közvetíti a legmegfelelőbb örökbe fogadó szülőt, szervezi a kapcsolat kialakítását. A gyámhivatalnak javaslatot tesz az örökbefogadás előtti gondozásba helyezésre és az örökbefogadáshoz szakvéleményt készít. A nevelőszülőnek jelentkező alkalmassági vizsgálatához környezettanulmányt végez és beszerzi az egészségügyi alkalmasságot bizonyító adatokat. A feltételek megléte esetén nevelőszülői jogviszonyt létesít, nyilvántartásba veszi a nevelőszülő adatait és a nála lévő férőhelyeket. Hivatásos gyámot jelöl a gyámhivatal felkérésére. A gyámhivatal megkeresésére a kiskorú eseti gondnokának személyére javaslatot tesz és kirendelés alapján ellátja az eseti gondnoki feladatokat. Ha a gyermek gondozási helye nem gyermekotthon családgondozást és utógondozást végez. 3

4 Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot működtet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A gyámhivatal megkeresésére a Szakértői Bizottság a gyermek komplex személyiségvizsgálatát elvégzi, majd szakvéleményt készít a gyermek gondozási helyének és típusának meghatározása érdekében. Nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást végez az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek és fiatal felnőttek személyes adatairól, valamint a szakellátáshoz kapcsolódó speciális adatokról. Férőhely nyilvántartást vezet. Kijelöli az ideiglenesen elhelyezett gyermeket is befogadó gyermekotthont és nevelőszülőt. Átmeneti otthont működtet. Szaktanácsadás keretében szakmai módszertani segítséget nyújt. Ügyeleti szolgálatot működtet. Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülői hálózat Az intézmény az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátásának családias környezetben történő biztosítása érdekében nevelőszülői hálózatot működtet. A nevelőszülői hálózat szakmai vezetője a Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálat vezetője. A jogviszonnyal összefüggő jogokat, és kötelezettségeket a jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza (3. sz. melléklet). A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az intézmény igazgatójának kijelölése alapján fogadhatja az ideiglenesen beutalt gyermeket, és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet szükség esetén gyermekével együtt. A nevelőszülői hálózat nevelési alapdokumentuma a nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók által elfogadott, a nevelés célját, alapelveit és módszereit tartalmazó szakmai program. Az intézmény a Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálatán keresztül biztosítja a nevelőszülők felkészítését, továbbképzését, folyamatosan segíti a szakmai feladatok ellátását, és a Gyámi Tanácsadó Szolgálat rendszeres szakmai ellenőrzést végez, illetve a gyámi feladatok ellátásában nyújt segítséget. A nevelőszülő a gyámhivatal kirendelő határozata alapján ellátja a nála elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gyámságát. Indokolt esetben az intézmény eseti gondnok biztosításával segíti a gyámot. 4

5 A nevelőszülő részére az intézmény megtéríti a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges külön kiadásait. A költségtérítés feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. Gyermekotthoni-lakásotthoni ellátás A gyermekotthon, illetve lakásotthon folyamatos munkarend szerint biztosítja a teljes körű ellátást a gyámhivatal által elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Az igazgató kijelölése és a gyámhivatal határozata alapján biztosítja az elhelyezést az ideiglenesen beutalt gyermekek számára. Nevelési alapdokumentuma a szakmai program és az érdekképviseleti fórum egyetértésével jóváhagyott házirend. Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gyámságát a szakmai egység vezetője, mint gyermekotthon vezető (gyermekvédelmi gyám) látja el. Közreműködik az egyéni elhelyezési terv megvalósításában. Az egyéni elhelyezési terv alapján elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, amely megalapozza a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító nevelő munkát. Elősegíti az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek és családja kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket felkészíti az önálló életvezetésre, előmozdítja, hogy tanulmányai sikeres befejezésével, szakma elsajátításával, illetve előtakarékossággal készüljön az önálló életre. Utógondozói ellátást biztosít lakásotthoni, utógondozó lakásotthoni, anya- és gyermekotthoni, illetve külső férőhelyen történő elhelyezéssel a gyámhivatal határozata alapján és a fiatal felnőttel kötött egyéni megállapodás szerint. Elősegíti a gondozásban lévő anya és gyermeke közötti megfelelő kapcsolat kialakítását, és fenntartását. Segíti a fiatal anyát a gyermeke gondozásával-nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában, és felkészíti őt a családi életre, háztartásvezetésre. Kapcsolatot tart a gyermek nevelését, oktatását, szakképzését végző nevelési-oktatási intézménnyel. Gondoskodik a gyermek megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz, gyógypedagógiai ellátáshoz, terápiához való hozzájutásáról. Megteremti a felzárkóztatás, tehetséggondozás, szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét. 5

6 Elősegíti, hogy az etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájusson a kisebbség kulturális értékeihez. Lehetővé teszi azt, hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását. Átmeneti Otthon Az Átmeneti Otthon folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, amely otthont nyújtó ellátást biztosít a 3-18 éves, ideiglenes hatállyal beutalt vagy a gondozási helyükről (nevelőszülőtől, gyermekotthonból, lakásotthonból) önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek számára. Az átmeneti gondozás során az alapvető szükségletek biztosításán túl feladata a gyermek veszélyeztetettsége során kialakult pszichés zavarok enyhítése, a befogadást megelőző negatív életesemények feldolgozásához való segítségnyújtás és a változásra történő felkészítése. Házirendjének megfelelően biztosítja a gyermek szüleivel történő találkozásait. A szülőket folyamatosan tájékoztatja gyermekük fejlődéséről, neveléséről. Felnőttképzési tevékenység, szolgáltatás - döntés - előkészítő program nevelőszülők részére, - nevelőszülői tanfolyam, - örökbefogadói tanfolyam. III. A GYVK szervezete (A szervezeti tagolódást az 1. sz. melléklet szemlélteti) Az Intézmény vezetése Igazgató A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ vezetője a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által kinevezett igazgató. Az igazgató jogköre: Képviseli az intézményt. Önállóan rendelkezik a fenntartó által jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal. Munkáltatói jogkört gyakorol. 6

7 Az igazgató feladatkörébe tartozik: A munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, a tevékenység irányítása. A személyi és szervezési feltételek biztosítása. Biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását, az intézmény fenntartását, személyi ellátottságát. Elkészíti az Intézményi Tanács éves munkatervét. Az igazgató kizárólagos jogköre és feladatköre: A GYVK képviselete, személyre szóló felkérés esetén testületi, bizottsági tagként. Az utalványozási jogkör gyakorlása. Az intézmény működését biztosító szabályzatokat, utasításokat elkészíti. Jóváhagyja a szervezeti egységek Szakmai programját, a lakásotthonok és az Átmeneti Otthon házirendjét. Irányítja a Titkárság és az Intézményi Tanács munkáját. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttel utógondozói megállapodást köt. Megköti a nevelőszülői megállapodást. Elkészíti a vezetők minősítését. Az átmeneti- és lakásotthon vezetők minősítéséhez a közvetlen felettes személy előzetes értékelése szükséges. Az igazgató helyettesítése: Gazdasági feladatok területén a gazdasági igazgatóhelyettes lát el helyettesítést. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági és pénzügyi területen kívüli feladatokban az általa kijelölt módszertani tanácsadó, vagy szolgálatvezető. A helyettesítéssel megbízott vezető(k) nem járhat(nak) el az alábbiakban: - pénzügyi többletkötelezettség vállalásokban, de alkalmanként legfeljebb ,- Ft-tal rendelkezhet(nek), a szakmai és gazdasági helyettesek egymással történő egyeztetése alapján, - munkaerő felvételében és elbocsátásában, kivéve a munkavállaló által kezdeményezett felmondást és közös megegyezést, - szervezet átalakításban és az SZMSZ módosításában, - médiumoknak való nyilatkozattételben. 7

8 Gazdasági igazgatóhelyettes Gondoskodik a költségvetési tervezet elkészítéséről, valamint a költségvetés törvényes végrehajtásáról. Biztosítja az Intézmény állagának megőrzéséhez, berendezések, felszerelések cseréjéhez, pótlásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet felhasználását. Irányítja a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység működését. Gazdasági igazgatóhelyettes helyettesítése: Távolléte vagy akadályoztatása esetén a szolgálati egység, általa kijelölt közalkalmazottja helyettesíti. Intézményi Tanács Az igazgató vezetői feladatait segítő testület. Tagjai: - igazgató, - gazdasági igazgatóhelyettes, - szakmai egységvezetők, - szolgálatvezetők. Az Intézményi Tanács havonta, illetve szükség szerint ülésezik. Az ülést az Igazgató hívja össze és vezeti. A napirend függvényeként az intézmény bármely munkatársát tanácskozási joggal meghívhatja. Üléseinek állandó programja az előző havi feladatokról való beszámolás és a soron következő feladatok megszervezése. A szolgálat, illetve szakmai egységvezetők által a szakmai munkaközösségek a GYVK feladataival összefüggő szakmai, pedagógiai, szervezeti, működési kérdésekben javaslataikat az Intézményi Tanács elé terjeszthetik, amely azokat megtárgyalni köteles. Az Intézményi Tanács megvitatja és véleményezi: - az éves költségvetés tervezetét és beszámolóját, - a GYVK több szervezeti egységét érintő átszervezésről, fejlesztési koncepciókról, szakmai szolgáltatások ellátásának rendjéről szóló szabályzatokat, - a GYVK tevékenységére vonatkozó kutatások indítását és lezárását, 8

9 - a GYVK szolgáltatásairól készült összefoglaló elemzéseket, értékeléseket és beszámolókat. Az Intézményi Tanács tagjai az üléseken bizalmasnak minősített adatokat, közléseket kötelesek bizalmasan, a szakmai etikai szabályok szerint kezelni. Az Intézményi Tanács javaslatait, egységes állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással alakítja ki. Az egyes ülésekről feljegyzés, állásfoglalásairól határozat készül. Az igazgató köteles figyelembe venni a Tanács véleményét, de a döntései meghozatalában ahhoz nincs kötve. A GYVK szervezeti egységei Titkárság Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység Nyilvántartási és Információs Szolgálat Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Elhelyezési Szolgálat Gyámi Tanácsadó Szolgálat Utógondozó és Hivatásos gyámi Szolgálat Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálat Gyermekotthon és Lakásotthonok Szakmai egységei A szervezeti egységek vezetői A szervezeti egység vezetője felelős A szervezeti egység hatékony és összehangolt munkájáért, a feladatok tervszerű kitűzéséért, a munka jó hatásfokú végrehajtásáért és a rendszeres ellenőrzésért. A szervezeti egység jogszabályoknak megfelelő, szakszerű intézkedésekben megvalósuló működéséért, az együttműködésért az intézmény egyéb szervezeti egységeivel, a gyermekvédelemben érdekelt, az intézménnyel munkakapcsolatban álló intézményekkel, szervezetekkel és személyekkel. Az előírt adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítéséért, a nyilvántartások vezetéséért, a szervezeti egység működéséhez előírt szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyásra felterjesztéséért, karbantartásáért. 9

10 A szakma etikai szabályainak betartásáért és betartatásáért. A szervezeti egység vezetője köteles A szolgálat tagjainak havonta munkaértekezletet tartani, az információk átadása, a szükséges koordináció biztosítása céljából. Az értekezleten elhangzottakat feljegyzésben rögzítik. A vezetése alatt álló szervezeti egység működéséről rendszeresen beszámolni, a munkát akadályozó körülményről, rendkívüli eseményről haladéktalanul jelentést tenni az Igazgatónak. A GYVK Intézményi Tanácsának tagjaként a döntések előkészítésében közreműködni, a végrehajtásukban felelősen részt venni. A szervezeti egység tagjait évente tájékoztatni az alkalmazott, a szervezeti egység munkáját meghatározó szabályzókról. A szervezeti egység munkáját koordináló éves feladattervet készíteni. Összeállítani a szervezeti egységében dolgozó munkatársainak munkaköri leírását. Elkészíti a szervezeti egység szakmai programját. A szervezeti egység vezetője átruházott munkáltatói hatáskörben - az alábbi intézkedések megtételére jogosult A szervezeti egységben dolgozó munkatársainak elkészíti a munkaköri leírását, ellenőrzi munkabeosztását, gondoskodik szabadságolási ütemtervének elkészítéséről, melynek alapján kiadja a szabadságát, kezdeményezi alkalmazását, közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, részt vesz a képzések és továbbképzések szervezésében. Elrendeli a túlmunkát, a helyettesítést, a kiküldetést, melynek végrehajtását igazolja. Javaslatot tesz a terepen dolgozók működési területének meghatározására. A szervezeti egységben dolgozókat utasítással látja el, beszámoltatja az elvégzett feladatokról, minősíti munkavégzésüket. Nyilvántartja a munkaterületét érintő jogszabályokat, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a hasonló feladatokat ellátó intézményekben kialakult munkamódszereket és kezdeményezi a tapasztaltak hasznosítását, a szervezeti egység működésének esetleges módosítását. Javaslatot tehet a kiemelkedő munkavégzésért járó minőségi bérpótlék odaítélésére. 10

11 A szervezeti egység vezetőjének helyettesítése Távolléte vagy akadályoztatása idején a Szolgálatvezetőt szervezeti egységének, általa kijelölt munkatársa; a Szakmai egység vezetőt elsősorban az általa felkért Szakmai egység vezető, másodsorban az általa kijelölt, szakmai egységében dolgozó munkatársa helyettesíti. Szakmai egység vezető további feladatai: Irányítja a több lakásotthonból álló szakmai egység dolgozóinak munkáját. Éves ellenőrzési terv alapján tematikus ellenőrzést végez a teljes körű ellátás biztosítása körében, melyről beszámol az Intézményi Tanács előtt. Koordinálja a feladatok megosztásában résztvevő személyek, intézmények munkáját. Intézkedik az engedély nélkül eltávozott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről. Az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok megvalósulásáról beszámoltatja a felelősöket. Írásban jelenti a szakalkalmazott hiányzását az igazgatónak, amennyiben a lakásotthon működésében zavar keletkezik (ha az alkalmazotti létszám tartósan 5 fő alá esik). Gondoskodik a gondozási napok számszerű vezetéséről, és havonta tájékoztatja a Nyilvántartási és Információs Szolgálatot. A gyermek befogadásáról haladéktalanul értesítést küld a jogszabályi előírásnak megfelelően, továbbá a Nyilvántartási és Információs Szolgálatnak. Ellátja az irányítása alá tartozó szakmai egység lakásotthonaiban élő gyermekek gyámságával kapcsolatos gyámi feladatokat. Szakmai megfontolások alapján az igazgató engedélyezheti az irányítása alá nem tartozó lakásotthonban elhelyezett gyermek gyámságával kapcsolatos feladatok ellátását. Kezeli a gyámsága alatt álló gyermekek személyi iratanyagát Intézkedik a befogadott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről, iratainak, okmányainak, ruházatának és személyes tárgyainak átvételéről. Kétheti rendszerességgel felkeresi az irányítása alá tartozó lakásotthont. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz a gyermek, a gyám, a lakásotthon vezetője, az utógondozó szakmai egység vezetője és a családgondozó. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. 11

12 A GYVK egyes szervezeti egységeinek feladatköre Titkárság Az igazgató operatív feladatait segítő szervezeti egység. Tagjai: - jogász, - informatikus, - módszertani tanácsadó, - titkárnő. Az igazgató irányítása alapján ellátja az intézmény vonatkozásában a jogászi, informatikai és módszertani feladatokat, illetve szervezi azok végrehajtását. Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység Vezetését a gazdasági igazgatóhelyettes látja el. Ellátja a bérgazdálkodási, biztosítási feladatokat és a személyzeti munkát. Biztosítja a munka, baleset és tűzvédelmi jogszabályok, közegészségügyi előírások érvényesítésének feltételeit, és az ezekkel kapcsolatos oktatást. Szervezi a munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát. Munkaügyi nyilvántartást vezet a közalkalmazottak munkából való távolmaradásáról, rendkívüli munkavégzéséről. Szervezi a gépkocsivezetők tevékenységét. Gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek személyi térítési díjának megállapításáról, beszedéséről és nyilvántartásáról. Biztosítja a lakásotthonok pénzügyi normatíváját. Nevelőszülők részére biztosítja a gondozási és nevelési díjat. A lakásotthonok dolgozóival megállapodást köt a közös leltárfelelősségről. Elkészíti és karbantartja az előírt gazdálkodási és pénzügyi szabályzatokat. Elkészíti az intézmény költségvetését, pénzügyi finanszírozási terveit és a költségvetési beszámolókat, az éves adóbevallást és statisztikai jelentéseket. Kezeli a házi pénztárat. A Nyilvántartási és Információs Szolgálat adatszolgáltatása alapján megállapított gondozási napokra vonatkozó állami támogatás tervezéséhez és elszámolásához adatot szolgáltat a fenntartónak. 12

13 Kapcsolatot tart a munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatokat ellátó, fenntartó által megbízott vállalkozóval. A Nyilvántartási és Információs Szolgálat adatközlése alapján a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díjat negyedévente, az utógondozói ellátottak által befizetendő térítési díjat havonta egyezteti nyilvántartásával, és gondoskodik a teljesítésről. A gazdasági, pénzügyi, számviteli munkafolyamatok szervezésénél kialakítja a belső ellenőrzést. Vezeti és nyilvántartja az intézmény dolgozói képzésük során megszerzett kreditpontok számát. Elkészíti a selejtezési- és leltározási ütemtervet, és gondoskodik annak teljesítéséről. Nyilvántartási és Információs Szolgálat Ellátja a kiskorúak, utógondozói ellátottak, utógondozottak nyilvántartását, melynek alapján jelentési kötelezettséget teljesít a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának. Férőhely nyilvántartást vezet az otthont nyújtó ellátást biztosítók által közölt adatok alapján. Bonyolítja a hivatásos gyámok, és az eseti gondnokok feladat ellátásából adódó levelezést, gyermekvédelmi ügyintézést. Végzi az iktatást és az ügyiratkezelést és postázást. Betartja és alkalmazza a GYVK Iratkezelési szabályzatát, amelyet a 4. számú melléklet tartalmazza. Ügyfélfogadást tart és ügyfélirányítást végez. Adatot szolgáltat a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egységnek az állami támogatás elszámolásához, a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díjak beszedésének figyelemmel kíséréséhez. Teljesíti a GYVK számára előírt, a gyermekvédelmi ellátottakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást. Az ellátást biztosítók értesítése alapján a gondozási helyükről engedély nélkül eltávozott kiskorúakról tájékoztatja az Átmeneti Otthont. A szolgálatvezető bontja a postát, és ellátja a szignálást. Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság A beutalt gyermekek, a gondozási hely változtatását igénylő gyermekek szakértői vizsgálatát végzi, és javaslatot tesz a szükséges gondozási hely típusára. A szakvéleményeket a Bizottság nevére szóló körbélyegzővel adja ki. A gondozási hely típusára tett javaslatát az Elhelyezési Szolgálat vezetőjének adja át. A bizottság tagjai hetente rendszeresen üléseznek. 13

14 Tevékenységéről évente tájékoztatja az Intézményi Tanácsot és beszámolót készít, melyet az Igazgató megküld a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának. A Bizottság vezetője részt vesz az Elhelyezési Szolgálat által szervezett, az elhelyezést előkészítő fórumon. A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tagjai közül a pszichológus, a gyógypedagógus és a gyermekpszichiáter a szakszolgálati feladatok közül ellátja a következőket: - nevelőszülők alkalmassági vizsgálatait - a nevelőszülők kötelező 3 évenkénti, valamint a rendkívüli felülvizsgálatait - a nevelőszülői családban ellátottak egyéni- és kapcsolati konfliktusainak rendezését, mentálhigiénés gondozását - örökbefogadó szülők alkalmassági vizsgálatait - örökbefogadó szülők képzését. A pszichológus az örökbefogadási ügyek előkészítése során: - elkészíti szakvéleményét a gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításához - részt vesz a gyermek számára legmegfelelőbb örökbefogadó szülők kiválasztásában - szakértői javaslatot tesz a gyermek kötelező gondozásra történő kihelyezéshez - szakértői javaslatot tesz a gyermek örökbeadásához. A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működéséről szóló szabályzat az 5. számú melléklet. Elhelyezési Szolgálat Eljár a beutalt gyermekek felvételében, beszerzi a szükséges iratokat, előkészíti, majd lebonyolítja az elhelyezési tanácskozásokat. Továbbítja a gyámhivatal felkérését a Szakértői Bizottság felé a gyermek gondozási helyének kijelölése vagy módosítása iránti eljárás esetén a gyermek vizsgálatának elvégzése érdekében. A családgondozó szervezi kivéve a gondozási hely módosítása esetén az elhelyezési tanácskozásokat előkészítő szakmai megbeszéléseket. A megbeszélést a módszertani tanácsadó vezeti le. Az előkészítő szakmai megbeszélés állandó résztvevői: Gyámi Tanácsadó, Nevelőszülői Tanácsadó és Elhelyezési Szolgálat vezetője, Módszertani Tanácsadó, a Szakértői Bizottság és annak tagjai, valamint az Átmeneti Otthon vezetője. A gyermek sorsának alakulásában érintett egyéb szakember meghívásáról a szolgálat családgondozója gondoskodik. Abban az esetben, ha előzetes tájékozódása alapján a beutalt gyermek lakásotthoni elhelyezésére történő javaslattétel valószínűsíthető, az érintett szakmai 14

15 egység vezetőjét és a lakásotthon-vezetőt is értesíti. A megbeszélésen kialakított álláspontot az elhelyezési szolgálat családgondozója képviseli. A szakmai megbeszélésről jegyzőkönyvet vezet, mely egyben jelenléti ívként is funkcionál. A jegyzőkönyv tartalmát szükség esetén kivonatos formában csatolni lehet az elhelyezési javaslathoz. Kitűzi az elhelyezési értekezlet időpontját, és gondoskodik az érintettek meghívásáról. Az elhelyezési értekezletet levezeti, majd továbbítja az intézmény vezetője által aláírt Elhelyezési javaslatot, Egyéni elhelyezési tervet, valamint a döntést befolyásoló egyéb dokumentumot (jegyzőkönyvet) az illetékes gyámhivatalnak. Örökbefogadási tanácsadó Az örökbefogadás előtti eljáráshoz a jelentkezőktől a szükséges nyilatkozatokat beszerzi, tájékoztatja őket a vizsgálat és a helyzetértékelés elvégzésének időpontjáról. Szervezi a pszichológiai vizsgálatokat, közbenjár a jogszabály által előírt kötelező örökbefogadási oktatásban való részvétel ügyében. A szükséges dokumentációkat a javaslattal együtt elküldi a gyámhivatalnak. A gyámhivatal határozata alapján az örökbe fogadni szándékozóról nyilvántartást vezet, adatait megküldi a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. A várakozási idő alatt legalább félévente meglátogatja az örökbefogadó szülőket. Nyilvántartja az örökbe adható gyermekek adatait. Az előírt értesítéseket megküldi a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. Közvetíti a gyermek számára a legmegfelelőbb örökbefogadó szülőt, szervezi az ismerkedést, a gyermek gondozója, törvényes képviselője bevonásával javaslatot tesz a gondozásba történő kihelyezésre. Figyelemmel kíséri a gondozásba helyezett gyermek beilleszkedését az örökbefogadó családba. A gyámhivatal által kitűzött határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát. Átmeneti Otthon Szakmai irányítását az Elhelyezési Szolgálat vezetője látja el. Működéséért az otthonvezető közvetlenül felelős. Önálló Szakmai programja és Házirendje szerint működik. A gyermekek befogadásának rendje a külön szabályzatban megfogalmazottak szerint történik. (6. sz. melléklet). 15

16 Vezetője részt vesz a Szakértői Bizottság tagjainak rendszeres esetmegbeszélésein, és az elhelyezési tanácskozások előkészítésében. Közreműködik a gyermek és a nevelőszülő vagy lakásotthon vezető ismerkedésében, attól függően, hogy a gyermek sorsrendezési terve nevelőszülői családban vagy lakásotthonban valósulhat meg. A Nyilvántartási és Információs Szolgálat értesítése alapján a gyámhivatali határozatban megjelölt személynek a gyermeket átadja. Az átadás-átvétel tényét írásban rögzíti, és az elbocsátás időpontját közli a Nyilvántartási és Információs Szolgálattal. Az Otthon vezetőjének feladataira a gyermekotthon-lakásotthon vezetőjére vonatkozó szabályok az irányadók. Gyámi Tanácsadó Szolgálat Részt vesz az elhelyezési értekezleten, közreműködik a gyermek egyéni elhelyezési tervének elkészítésében. Koordinálja a gyermek sorsrendezésében résztvevők együttműködését, szakmailag folyamatosan segíti és ellenőrzi a gyermek gondozójának, gyámjának tevékenységét, az egyéni elhelyezési terv megvalósulását. Segíti és ellenőrzi az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak végrehajtását. A gyám feladatának ellátásához kérésére segítséget nyújt, a gyám kötelezettségeinek teljesítését ellenőrzi. Gondozási hely változtatására irányuló eljárás során a gyámi tanácsadó készíti elő és képviseli a szakmai megbeszélésen az adott esetet. Szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta egyszer köteles felkeresni a gyermeket, találkozni annak gondozójával, gyámjával. A látogatás során szerzett tapasztalatait folyamatosan írásban rögzíti. A gyámhivatal megkeresésére, ennek hiányában félévente írásban ad tájékoztatást a gyermek gondozásáról, neveléséről, a gyám feladatainak ellátásáról. A gondozó, illetve a gyám felkérésére részt vesz a gondozó intézmény szakmai fórumain. Ha a nevelésbe vételkor fennállt körülmények megváltoztak, a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését, gondozási helyének megváltoztatását, egyéni elhelyezési tervének módosítását kezdeményezi, szükség esetén az erre irányuló gyámhivatali rendelkezést végrehajtó szolgálattal egyeztetve. Folyamatosan tájékozódik a gyermeki jogok érvényesüléséről. 16

17 A gyámi feladatokat vállaló nevelőszülők vagyonkezelői tevékenységének segítésére közreműködik a rendes évi, az eseti és a végszámadás elkészítésében. Rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez az intézmény vezetőjénél, ha a nevelőszülő körülményei, egészségi állapota azt indokolja. Utógondozó és Hivatásos Gyámi Szolgálat Ellátja a nem gyermekotthonban elhelyezett kiskorúak gyámságát, családgondozását és utógondozását. Hivatásos gyámot jelöl a gyámhivatal megkeresésére, elsősorban, ha a gyermek gyámságát a nevelőszülő nem vállalja, valamint a gyermek örökbefogadását megelőzően a kötelező gondozási idő tartamára. A gyámhivatal megkeresésére a kiskorú eseti gondnokának személyére javaslatot tesz, a kirendelést követően ellátja az eseti gondnoki feladatokat. Ellátja az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek utógondozását. Segíti az önálló életvitel kialakítását, az otthonteremtési támogatás igénylését, felhasználását és elszámolását. Előírt jelentési kötelezettségének eleget tesz. Kijelölés alapján ellátja az otthonteremtési támogatást igénylő fiatal felnőttek utógondozását. (Mindezekre az utógondozásról rendelkező szabályzat ad iránymutatást, 7. számú melléklet). Értékeli és véleményezi az Utógondozói ellátás iránti kérelmet, majd felterjeszti azt a gyám, illetve nevelőszülői tanácsadó véleményével ellátva az igazgatónak. A családgondozás és az utógondozás során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámmal, hivatásos gyámmal, gondozóval az egyéni elhelyezési terv végrehajtásában. A családgondozás során részt vesz a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében, segíti megvalósítását. Javaslatot tesz utógondozó személyére. Közreműködik az utógondozói megállapodás előkészítésében és megkötésében, valamint a megkötést követően értesíti a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység vezetőjét. Az utógondozói ellátott fiatal felnőtt befogadásáról haladéktalanul értesítést küld a jogszabályi előírásnak megfelelően, továbbá a Nyilvántartási és Információs Szolgálatnak. 17

18 Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálat A nevelőszülőnek jelentkező személyeket nyilvántartásba veszi, számukra a tájékoztatót megküldi, környezettanulmányban tisztázza az előírt feltételek meglétét, gondoskodik a háziorvos véleményének beszerzéséről. A feltételeknek meg nem felelő jelentkezőt - kérésére írásban - tájékoztatja. A jogszabályi feltételeknek megfelelő nevelőszülőnek jelentkezők kötelező felkészítő tanfolyamának szervezését végzi. A tanfolyamot végzetteket kérelmükre nyilvántartásba veszi. A nevelőszülői férőhelyeket a FIKSZ trénerek családértékelése alapján nyilvántartja, és a változásokról értesíti a Nyilvántartási és Információs Szolgálatot. Az elhelyezési értekezletet előkészítő megbeszélésen kijelöli a gyermek nevelésére legalkalmasabb nevelőszülőt, segíti a gyermek befogadásának előkészítését. Részt vesz az elhelyezési tanácskozáson, és az elhelyezési javaslat elfogadását követően előterjeszti az igazgatónak a nevelőszülői jogviszonyt létesítő megállapodást. Az ellátások folyósításához a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Szolgálatnak havonta igazolja a kifizetések jogosságát nevelőszülőnként és gyermekenként, valamint kiadási nemenként az utalandó juttatásokat. Folyamatosan segíti a nevelőszülőt feladatai ellátásában, végzi szakmai ellenőrzését, rendszeresen vizsgálja, hogy a gyermekre fordítja-e a kapott ellátásokat. Megszervezi a működő nevelőszülők évi kétszeri 6 órás továbbképzését. Szervezi a nevelőszülő szakmai alkalmasságának 3 évenkénti vizsgálatát, illetve alkalmasság hiányának észlelésekor rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez. A gyermekkel és a nevelőszülővel közösen elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, a nevelőszülői családot szükség szerint, de legalább 3 hetente látogatva tájékozódik a gyermek harmonikus fejlődéséről. Segíti a nevelőszülőt a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában, a szülői kapcsolattartás biztosításában. Figyelemmel kíséri a nevelőszülőnél a gyermek és a szülő kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti nevelésben lévő gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításához a családgondozó által végzett környezettanulmány alapján tisztázza a gyermek szüleinek helyzetét, a tartós kapcsolattartás elmaradásának okát. A gyám javaslatának ismeretében kialakított véleményét az igazgató elé terjeszti. A gyermek fejlődéséről, a nevelőszülő tevékenységéről, a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról szerzett tapasztalatait folyamatosan írásban rögzíti. 18

19 Rendszeres kapcsolatot tart a Gyámi Tanácsadó Szolgálattal, tájékoztatást ad az egyéni gondozási-nevelési terv végrehajtásáról, a nevelőszülői családról. Rendszeres kapcsolatot tart a gyermek oktatási intézményével, tájékozódik a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről, szükséges esetben segíti a nevelőszülőt a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Ha a gyermek, vagy a nevelőszülő körülményeiben bekövetkező változások indokolják, előkészíti és szervezi a gyermek elhelyezésének megváltoztatására vonatkozó gyámhivatali rendelkezés végrehajtását. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz a gyermek, a gyám, a nevelőszülő, a nevelőszülői tanácsadó, valamint az Utógondozó és Hivatásos Gyámi Szolgálat vezetője. Az utógondozói ellátás igényléséhez szükséges előzetes nyilatkozatokat beszerzi. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. A gyámhivatal kirendelésére a nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt utógondozását ellátja, és a fiatal felnőttel az utógondozói megállapodást aláírásra felterjeszti az igazgatónak. Szakmai Egység Munkáját a szakmai egység vezető irányítja. Szakmai munkáját Szakmai programja és éves feladatterve határozza meg. A (4-5) lakásotthon dolgozóiból álló szakmai team nevelőtestülete havi rendszerességgel tartja megbeszéléseit. A fejlesztő pedagógus, pszichológus, családgondozó, növendékügyi előadó, gyermekvédelmi ügyintéző munkáját közvetlenül a szakmai egység vezetője irányítja. A fejlesztő pedagógus és pszichológus hetente felkeresi a lakásotthonban élő gyermekeket. A szakmai egység családgondozója havonta legalább egy alkalommal látogatást tesz a lakásotthonokban a gyermekekkel történő folyamatos kapcsolattartása érdekében. A családokat szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta felkeresi. A gyermek családjába történő mielőbbi visszahelyezése érdekében együttműködik a gyermekjóléti szolgálatokkal. A szakmai egység szakalkalmazottjai a gyermekek érdekében egymással együttműködni kötelesek. Negyedévente estmegbeszélést tart, ahol egy-egy konkrét nevelési helyzet megvitatása, az esettel kapcsolatos feladat meghatározása történik. 19

20 Gyermekotthon, lakásotthon Munkáját a vezető nevelő közvetlenül irányítja. Gyermekotthon és lakásotthon vezető feladata Irányítja és szervezi a lakásotthonban folyó szakmai munkát. Biztosítja a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő ellátását. Gondoskodik az egyéni gondozási-nevelési terv és a Fejlődés és feladatok korcsoportos munkafüzet elkészítéséről, szakszerű megvalósításáról. Meghatározza a lakásotthon dolgozóinak munkamegosztását, és ellenőrzi azok megvalósulását. Összeállítja munkatársainak munkaköri leírását. Elkészíti a jogszabályoknak és az intézményi szabályzóknak megfelelően a lakásotthon szakalkalmazottjainak munkaidő-beosztását. Ennek egy példányát megelőző hó 25-éig megküldi a szakmai egység vezetőjének. Az időközben szükségessé váló módosításról a szakmai egység vezetőt haladéktalanul értesíti. Értesítését írásban is megteszi. Gondoskodik a lakásotthon dolgozóinak szabadságos ütemtervének elkészítéséről, amely alapján kiadja a lakásotthon dolgozóinak szabadságát. A szabadság kiadását a Szabadság nyilvántartási kartonon vezeti. Szakmai egység vezetője felé jelentési kötelezettséggel tartozik a lakásotthon működését, illetve a gyermekeket érintő minden lényeges kérdésben. Rendkívüli eseményről azonnal értesíti a szakmai egység vezetőt. A GYVK által biztosított normatíva erejéig gazdálkodik. A csoportgazdálkodás az Ellátmány szabályzatban (8. számú melléklet) megfogalmazottak szerint valósul meg. A lakásfenntartással kapcsolatos zavarok esetén a szükséges azonnali intézkedések megtételét követően haladéktalanul értesíti a gazdasági igazgatóhelyettest. Elkészíti a lakásotthonban folyó nevelési munkát meghatározó Szakmai programot, az éves feladattervet, és gondoskodik a lakásotthonban élő gyermekek szükségleteit figyelembe vevő Házirend érvényesüléséről. A lakásotthon munkaközösségének havonta munkaértekezletet hív össze. A munkaértekezleten vezetett jegyzőkönyv egy példányát megküldi a szakmai egység vezetőnek. Az engedély nélkül eltávozott gyermek felkutatása érdekében gondoskodik a felkutatási kérelem kiadása, majd a gyermek megkerülése esetén annak visszavonása felől. Egyidejűleg értesíti a szakmai egység vezetőt és a Nyilvántartási és Információs Szolgálatot. Az elhelyezési értekezleten képviseli a gyermekotthont, lakásotthont. 20

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2014.01.01. Tartalom... 3 Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben