A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 I. Általános rendelkezések Az intézmény neve: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (továbbiakban: GYVK) székhelye:7626 Pécs, Egyetem u. 2. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alaptevékenységei: Gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja: - gyermekvédelmi szakszolgáltatást, - otthont nyújtó ellátás keretén belül teljes körű ellátást, - nevelőszülői, - gyermekotthoni, anya-gyermekotthoni, - lakásotthoni, utógondozó lakásotthoni elhelyezéssel, valamint - 12 férőhelyes átmeneti otthon működtetésével, - utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára 20 külső férőhely fenntartásával, - működteti a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot, - örökbefogadó- és nevelőszülők részére képzést, szakképzést végez. A GYVK jogállása: Önálló jogi személy. A GYVK felügyeleti szervei: Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi miniszter főhatósági felügyelete alatt működik. A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala az általa kiadott működési engedélyben meghatározott szakmai tevékenységek ellenőrzését végzi. A Baranya Megyei Önkormányzat látja el tulajdonosi és törvényességi felügyeletét. A GYVK képviseletének ellátása A Baranya Megyei Önkormányzat által kinevezett egyszemélyi felelős vezetőként az igazgató képviseli az intézményt. Az igazgató képviseleti jogkörét a GYVK egyes dolgozóira a SZMSZ-ban, illetve a munkaköri leírásban rögzített feladatokhoz igazodóan az ügyek meghatározott körére, vagy esetenként átruházhatja. 2

3 Ha a képviselet kötelezettségvállalással jár, minden esetben ki kell kérni a gazdasági igazgatóhelyettes, általa szükségesnek ítélt esetekben a fenntartó előzetes véleményét. II. A Gyermekvédelmi Központ feladatai Szakszolgáltatás A gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében elhelyezési javaslatot készít a Szakértői Bizottság javaslata, és az elhelyezési értekezlet résztvevői véleményének figyelembe vételével. Elhelyezési értekezletet hív össze, és elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét. Szervezi a gyámhivatal által jóváhagyott elhelyezési terv végrehajtását, folyamatosan segíti és ellenőrzi annak megvalósulását. A gyámhivatalt felhívására - ennek hiányában félévenként - írásban tájékoztatja a gyermek gondozásáról, neveléséről, gyámságának ellátásáról, a szülői kapcsolattartásról. A nevelésbe vétel féléves/éves felülvizsgálatakor, illetve a nevelésbe vételkor fennállt körülmények megváltozásakor javaslatot tesz a gyermek nevelésbevételének megszüntetésére, gondozási helyének megváltoztatására, elhelyezési tervének módosítására, gyámváltozásra, vagy helyzetének változatlan fenntartására. Elvégzi az örökbe fogadni szándékozók alkalmassági vizsgálatát és kérelmükre kezdeményezi a gyámhivatalnál az alkalmasság megállapítását. A várakozási idő alatt félévente felkeresi az örökbe fogadni szándékozót, felkészülési lehetőséget biztosít az örökbe fogadásra. Javaslatot tesz a gyámhivatalnak a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására. Az örökbe adható gyermek számára az örökbe fogadni szándékozók közül közvetíti a legmegfelelőbb örökbe fogadó szülőt, szervezi a kapcsolat kialakítását. A gyámhivatalnak javaslatot tesz az örökbefogadás előtti gondozásba helyezésre és az örökbefogadáshoz szakvéleményt készít. A nevelőszülőnek jelentkező alkalmassági vizsgálatához környezettanulmányt végez és beszerzi az egészségügyi alkalmasságot bizonyító adatokat. A feltételek megléte esetén nevelőszülői jogviszonyt létesít, nyilvántartásba veszi a nevelőszülő adatait és a nála lévő férőhelyeket. Hivatásos gyámot jelöl a gyámhivatal felkérésére. A gyámhivatal megkeresésére a kiskorú eseti gondnokának személyére javaslatot tesz és kirendelés alapján ellátja az eseti gondnoki feladatokat. Ha a gyermek gondozási helye nem gyermekotthon családgondozást és utógondozást végez. 3

4 Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot működtet a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A gyámhivatal megkeresésére a Szakértői Bizottság a gyermek komplex személyiségvizsgálatát elvégzi, majd szakvéleményt készít a gyermek gondozási helyének és típusának meghatározása érdekében. Nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást végez az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek és fiatal felnőttek személyes adatairól, valamint a szakellátáshoz kapcsolódó speciális adatokról. Férőhely nyilvántartást vezet. Kijelöli az ideiglenesen elhelyezett gyermeket is befogadó gyermekotthont és nevelőszülőt. Átmeneti otthont működtet. Szaktanácsadás keretében szakmai módszertani segítséget nyújt. Ügyeleti szolgálatot működtet. Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülői hálózat Az intézmény az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátásának családias környezetben történő biztosítása érdekében nevelőszülői hálózatot működtet. A nevelőszülői hálózat szakmai vezetője a Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálat vezetője. A jogviszonnyal összefüggő jogokat, és kötelezettségeket a jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza (3. sz. melléklet). A nevelőszülő saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermeknek, valamint az intézmény igazgatójának kijelölése alapján fogadhatja az ideiglenesen beutalt gyermeket, és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet szükség esetén gyermekével együtt. A nevelőszülői hálózat nevelési alapdokumentuma a nevelőszülők és a nevelőszülői tanácsadók által elfogadott, a nevelés célját, alapelveit és módszereit tartalmazó szakmai program. Az intézmény a Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálatán keresztül biztosítja a nevelőszülők felkészítését, továbbképzését, folyamatosan segíti a szakmai feladatok ellátását, és a Gyámi Tanácsadó Szolgálat rendszeres szakmai ellenőrzést végez, illetve a gyámi feladatok ellátásában nyújt segítséget. A nevelőszülő a gyámhivatal kirendelő határozata alapján ellátja a nála elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gyámságát. Indokolt esetben az intézmény eseti gondnok biztosításával segíti a gyámot. 4

5 A nevelőszülő részére az intézmény megtéríti a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges külön kiadásait. A költségtérítés feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. Gyermekotthoni-lakásotthoni ellátás A gyermekotthon, illetve lakásotthon folyamatos munkarend szerint biztosítja a teljes körű ellátást a gyámhivatal által elhelyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára. Az igazgató kijelölése és a gyámhivatal határozata alapján biztosítja az elhelyezést az ideiglenesen beutalt gyermekek számára. Nevelési alapdokumentuma a szakmai program és az érdekképviseleti fórum egyetértésével jóváhagyott házirend. Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek gyámságát a szakmai egység vezetője, mint gyermekotthon vezető (gyermekvédelmi gyám) látja el. Közreműködik az egyéni elhelyezési terv megvalósításában. Az egyéni elhelyezési terv alapján elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, amely megalapozza a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító nevelő munkát. Elősegíti az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek és családja kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket felkészíti az önálló életvezetésre, előmozdítja, hogy tanulmányai sikeres befejezésével, szakma elsajátításával, illetve előtakarékossággal készüljön az önálló életre. Utógondozói ellátást biztosít lakásotthoni, utógondozó lakásotthoni, anya- és gyermekotthoni, illetve külső férőhelyen történő elhelyezéssel a gyámhivatal határozata alapján és a fiatal felnőttel kötött egyéni megállapodás szerint. Elősegíti a gondozásban lévő anya és gyermeke közötti megfelelő kapcsolat kialakítását, és fenntartását. Segíti a fiatal anyát a gyermeke gondozásával-nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában, és felkészíti őt a családi életre, háztartásvezetésre. Kapcsolatot tart a gyermek nevelését, oktatását, szakképzését végző nevelési-oktatási intézménnyel. Gondoskodik a gyermek megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz, gyógypedagógiai ellátáshoz, terápiához való hozzájutásáról. Megteremti a felzárkóztatás, tehetséggondozás, szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét. 5

6 Elősegíti, hogy az etnikai kisebbséghez tartozó gyermek megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájusson a kisebbség kulturális értékeihez. Lehetővé teszi azt, hogy a gyermek szabadon gyakorolhassa vallását. Átmeneti Otthon Az Átmeneti Otthon folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, amely otthont nyújtó ellátást biztosít a 3-18 éves, ideiglenes hatállyal beutalt vagy a gondozási helyükről (nevelőszülőtől, gyermekotthonból, lakásotthonból) önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek számára. Az átmeneti gondozás során az alapvető szükségletek biztosításán túl feladata a gyermek veszélyeztetettsége során kialakult pszichés zavarok enyhítése, a befogadást megelőző negatív életesemények feldolgozásához való segítségnyújtás és a változásra történő felkészítése. Házirendjének megfelelően biztosítja a gyermek szüleivel történő találkozásait. A szülőket folyamatosan tájékoztatja gyermekük fejlődéséről, neveléséről. Felnőttképzési tevékenység, szolgáltatás - döntés - előkészítő program nevelőszülők részére, - nevelőszülői tanfolyam, - örökbefogadói tanfolyam. III. A GYVK szervezete (A szervezeti tagolódást az 1. sz. melléklet szemlélteti) Az Intézmény vezetése Igazgató A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ vezetője a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által kinevezett igazgató. Az igazgató jogköre: Képviseli az intézményt. Önállóan rendelkezik a fenntartó által jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal. Munkáltatói jogkört gyakorol. 6

7 Az igazgató feladatkörébe tartozik: A munka tervezése, szervezése és ellenőrzése, a tevékenység irányítása. A személyi és szervezési feltételek biztosítása. Biztosítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását, az intézmény fenntartását, személyi ellátottságát. Elkészíti az Intézményi Tanács éves munkatervét. Az igazgató kizárólagos jogköre és feladatköre: A GYVK képviselete, személyre szóló felkérés esetén testületi, bizottsági tagként. Az utalványozási jogkör gyakorlása. Az intézmény működését biztosító szabályzatokat, utasításokat elkészíti. Jóváhagyja a szervezeti egységek Szakmai programját, a lakásotthonok és az Átmeneti Otthon házirendjét. Irányítja a Titkárság és az Intézményi Tanács munkáját. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttel utógondozói megállapodást köt. Megköti a nevelőszülői megállapodást. Elkészíti a vezetők minősítését. Az átmeneti- és lakásotthon vezetők minősítéséhez a közvetlen felettes személy előzetes értékelése szükséges. Az igazgató helyettesítése: Gazdasági feladatok területén a gazdasági igazgatóhelyettes lát el helyettesítést. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a gazdasági és pénzügyi területen kívüli feladatokban az általa kijelölt módszertani tanácsadó, vagy szolgálatvezető. A helyettesítéssel megbízott vezető(k) nem járhat(nak) el az alábbiakban: - pénzügyi többletkötelezettség vállalásokban, de alkalmanként legfeljebb ,- Ft-tal rendelkezhet(nek), a szakmai és gazdasági helyettesek egymással történő egyeztetése alapján, - munkaerő felvételében és elbocsátásában, kivéve a munkavállaló által kezdeményezett felmondást és közös megegyezést, - szervezet átalakításban és az SZMSZ módosításában, - médiumoknak való nyilatkozattételben. 7

8 Gazdasági igazgatóhelyettes Gondoskodik a költségvetési tervezet elkészítéséről, valamint a költségvetés törvényes végrehajtásáról. Biztosítja az Intézmény állagának megőrzéséhez, berendezések, felszerelések cseréjéhez, pótlásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet felhasználását. Irányítja a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység működését. Gazdasági igazgatóhelyettes helyettesítése: Távolléte vagy akadályoztatása esetén a szolgálati egység, általa kijelölt közalkalmazottja helyettesíti. Intézményi Tanács Az igazgató vezetői feladatait segítő testület. Tagjai: - igazgató, - gazdasági igazgatóhelyettes, - szakmai egységvezetők, - szolgálatvezetők. Az Intézményi Tanács havonta, illetve szükség szerint ülésezik. Az ülést az Igazgató hívja össze és vezeti. A napirend függvényeként az intézmény bármely munkatársát tanácskozási joggal meghívhatja. Üléseinek állandó programja az előző havi feladatokról való beszámolás és a soron következő feladatok megszervezése. A szolgálat, illetve szakmai egységvezetők által a szakmai munkaközösségek a GYVK feladataival összefüggő szakmai, pedagógiai, szervezeti, működési kérdésekben javaslataikat az Intézményi Tanács elé terjeszthetik, amely azokat megtárgyalni köteles. Az Intézményi Tanács megvitatja és véleményezi: - az éves költségvetés tervezetét és beszámolóját, - a GYVK több szervezeti egységét érintő átszervezésről, fejlesztési koncepciókról, szakmai szolgáltatások ellátásának rendjéről szóló szabályzatokat, - a GYVK tevékenységére vonatkozó kutatások indítását és lezárását, 8

9 - a GYVK szolgáltatásairól készült összefoglaló elemzéseket, értékeléseket és beszámolókat. Az Intézményi Tanács tagjai az üléseken bizalmasnak minősített adatokat, közléseket kötelesek bizalmasan, a szakmai etikai szabályok szerint kezelni. Az Intézményi Tanács javaslatait, egységes állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással alakítja ki. Az egyes ülésekről feljegyzés, állásfoglalásairól határozat készül. Az igazgató köteles figyelembe venni a Tanács véleményét, de a döntései meghozatalában ahhoz nincs kötve. A GYVK szervezeti egységei Titkárság Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység Nyilvántartási és Információs Szolgálat Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Elhelyezési Szolgálat Gyámi Tanácsadó Szolgálat Utógondozó és Hivatásos gyámi Szolgálat Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálat Gyermekotthon és Lakásotthonok Szakmai egységei A szervezeti egységek vezetői A szervezeti egység vezetője felelős A szervezeti egység hatékony és összehangolt munkájáért, a feladatok tervszerű kitűzéséért, a munka jó hatásfokú végrehajtásáért és a rendszeres ellenőrzésért. A szervezeti egység jogszabályoknak megfelelő, szakszerű intézkedésekben megvalósuló működéséért, az együttműködésért az intézmény egyéb szervezeti egységeivel, a gyermekvédelemben érdekelt, az intézménnyel munkakapcsolatban álló intézményekkel, szervezetekkel és személyekkel. Az előírt adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítéséért, a nyilvántartások vezetéséért, a szervezeti egység működéséhez előírt szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyásra felterjesztéséért, karbantartásáért. 9

10 A szakma etikai szabályainak betartásáért és betartatásáért. A szervezeti egység vezetője köteles A szolgálat tagjainak havonta munkaértekezletet tartani, az információk átadása, a szükséges koordináció biztosítása céljából. Az értekezleten elhangzottakat feljegyzésben rögzítik. A vezetése alatt álló szervezeti egység működéséről rendszeresen beszámolni, a munkát akadályozó körülményről, rendkívüli eseményről haladéktalanul jelentést tenni az Igazgatónak. A GYVK Intézményi Tanácsának tagjaként a döntések előkészítésében közreműködni, a végrehajtásukban felelősen részt venni. A szervezeti egység tagjait évente tájékoztatni az alkalmazott, a szervezeti egység munkáját meghatározó szabályzókról. A szervezeti egység munkáját koordináló éves feladattervet készíteni. Összeállítani a szervezeti egységében dolgozó munkatársainak munkaköri leírását. Elkészíti a szervezeti egység szakmai programját. A szervezeti egység vezetője átruházott munkáltatói hatáskörben - az alábbi intézkedések megtételére jogosult A szervezeti egységben dolgozó munkatársainak elkészíti a munkaköri leírását, ellenőrzi munkabeosztását, gondoskodik szabadságolási ütemtervének elkészítéséről, melynek alapján kiadja a szabadságát, kezdeményezi alkalmazását, közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, részt vesz a képzések és továbbképzések szervezésében. Elrendeli a túlmunkát, a helyettesítést, a kiküldetést, melynek végrehajtását igazolja. Javaslatot tesz a terepen dolgozók működési területének meghatározására. A szervezeti egységben dolgozókat utasítással látja el, beszámoltatja az elvégzett feladatokról, minősíti munkavégzésüket. Nyilvántartja a munkaterületét érintő jogszabályokat, figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a hasonló feladatokat ellátó intézményekben kialakult munkamódszereket és kezdeményezi a tapasztaltak hasznosítását, a szervezeti egység működésének esetleges módosítását. Javaslatot tehet a kiemelkedő munkavégzésért járó minőségi bérpótlék odaítélésére. 10

11 A szervezeti egység vezetőjének helyettesítése Távolléte vagy akadályoztatása idején a Szolgálatvezetőt szervezeti egységének, általa kijelölt munkatársa; a Szakmai egység vezetőt elsősorban az általa felkért Szakmai egység vezető, másodsorban az általa kijelölt, szakmai egységében dolgozó munkatársa helyettesíti. Szakmai egység vezető további feladatai: Irányítja a több lakásotthonból álló szakmai egység dolgozóinak munkáját. Éves ellenőrzési terv alapján tematikus ellenőrzést végez a teljes körű ellátás biztosítása körében, melyről beszámol az Intézményi Tanács előtt. Koordinálja a feladatok megosztásában résztvevő személyek, intézmények munkáját. Intézkedik az engedély nélkül eltávozott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről. Az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott feladatok megvalósulásáról beszámoltatja a felelősöket. Írásban jelenti a szakalkalmazott hiányzását az igazgatónak, amennyiben a lakásotthon működésében zavar keletkezik (ha az alkalmazotti létszám tartósan 5 fő alá esik). Gondoskodik a gondozási napok számszerű vezetéséről, és havonta tájékoztatja a Nyilvántartási és Információs Szolgálatot. A gyermek befogadásáról haladéktalanul értesítést küld a jogszabályi előírásnak megfelelően, továbbá a Nyilvántartási és Információs Szolgálatnak. Ellátja az irányítása alá tartozó szakmai egység lakásotthonaiban élő gyermekek gyámságával kapcsolatos gyámi feladatokat. Szakmai megfontolások alapján az igazgató engedélyezheti az irányítása alá nem tartozó lakásotthonban elhelyezett gyermek gyámságával kapcsolatos feladatok ellátását. Kezeli a gyámsága alatt álló gyermekek személyi iratanyagát Intézkedik a befogadott gyermek gondozási helyére történő kíséréséről, iratainak, okmányainak, ruházatának és személyes tárgyainak átvételéről. Kétheti rendszerességgel felkeresi az irányítása alá tartozó lakásotthont. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz a gyermek, a gyám, a lakásotthon vezetője, az utógondozó szakmai egység vezetője és a családgondozó. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. 11

12 A GYVK egyes szervezeti egységeinek feladatköre Titkárság Az igazgató operatív feladatait segítő szervezeti egység. Tagjai: - jogász, - informatikus, - módszertani tanácsadó, - titkárnő. Az igazgató irányítása alapján ellátja az intézmény vonatkozásában a jogászi, informatikai és módszertani feladatokat, illetve szervezi azok végrehajtását. Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység Vezetését a gazdasági igazgatóhelyettes látja el. Ellátja a bérgazdálkodási, biztosítási feladatokat és a személyzeti munkát. Biztosítja a munka, baleset és tűzvédelmi jogszabályok, közegészségügyi előírások érvényesítésének feltételeit, és az ezekkel kapcsolatos oktatást. Szervezi a munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát. Munkaügyi nyilvántartást vezet a közalkalmazottak munkából való távolmaradásáról, rendkívüli munkavégzéséről. Szervezi a gépkocsivezetők tevékenységét. Gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek személyi térítési díjának megállapításáról, beszedéséről és nyilvántartásáról. Biztosítja a lakásotthonok pénzügyi normatíváját. Nevelőszülők részére biztosítja a gondozási és nevelési díjat. A lakásotthonok dolgozóival megállapodást köt a közös leltárfelelősségről. Elkészíti és karbantartja az előírt gazdálkodási és pénzügyi szabályzatokat. Elkészíti az intézmény költségvetését, pénzügyi finanszírozási terveit és a költségvetési beszámolókat, az éves adóbevallást és statisztikai jelentéseket. Kezeli a házi pénztárat. A Nyilvántartási és Információs Szolgálat adatszolgáltatása alapján megállapított gondozási napokra vonatkozó állami támogatás tervezéséhez és elszámolásához adatot szolgáltat a fenntartónak. 12

13 Kapcsolatot tart a munka-, baleset- és tűzvédelmi feladatokat ellátó, fenntartó által megbízott vállalkozóval. A Nyilvántartási és Információs Szolgálat adatközlése alapján a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díjat negyedévente, az utógondozói ellátottak által befizetendő térítési díjat havonta egyezteti nyilvántartásával, és gondoskodik a teljesítésről. A gazdasági, pénzügyi, számviteli munkafolyamatok szervezésénél kialakítja a belső ellenőrzést. Vezeti és nyilvántartja az intézmény dolgozói képzésük során megszerzett kreditpontok számát. Elkészíti a selejtezési- és leltározási ütemtervet, és gondoskodik annak teljesítéséről. Nyilvántartási és Információs Szolgálat Ellátja a kiskorúak, utógondozói ellátottak, utógondozottak nyilvántartását, melynek alapján jelentési kötelezettséget teljesít a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának. Férőhely nyilvántartást vezet az otthont nyújtó ellátást biztosítók által közölt adatok alapján. Bonyolítja a hivatásos gyámok, és az eseti gondnokok feladat ellátásából adódó levelezést, gyermekvédelmi ügyintézést. Végzi az iktatást és az ügyiratkezelést és postázást. Betartja és alkalmazza a GYVK Iratkezelési szabályzatát, amelyet a 4. számú melléklet tartalmazza. Ügyfélfogadást tart és ügyfélirányítást végez. Adatot szolgáltat a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egységnek az állami támogatás elszámolásához, a települési önkormányzatok által átutalt gondozási díjak beszedésének figyelemmel kíséréséhez. Teljesíti a GYVK számára előírt, a gyermekvédelmi ellátottakra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást. Az ellátást biztosítók értesítése alapján a gondozási helyükről engedély nélkül eltávozott kiskorúakról tájékoztatja az Átmeneti Otthont. A szolgálatvezető bontja a postát, és ellátja a szignálást. Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság A beutalt gyermekek, a gondozási hely változtatását igénylő gyermekek szakértői vizsgálatát végzi, és javaslatot tesz a szükséges gondozási hely típusára. A szakvéleményeket a Bizottság nevére szóló körbélyegzővel adja ki. A gondozási hely típusára tett javaslatát az Elhelyezési Szolgálat vezetőjének adja át. A bizottság tagjai hetente rendszeresen üléseznek. 13

14 Tevékenységéről évente tájékoztatja az Intézményi Tanácsot és beszámolót készít, melyet az Igazgató megküld a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának. A Bizottság vezetője részt vesz az Elhelyezési Szolgálat által szervezett, az elhelyezést előkészítő fórumon. A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tagjai közül a pszichológus, a gyógypedagógus és a gyermekpszichiáter a szakszolgálati feladatok közül ellátja a következőket: - nevelőszülők alkalmassági vizsgálatait - a nevelőszülők kötelező 3 évenkénti, valamint a rendkívüli felülvizsgálatait - a nevelőszülői családban ellátottak egyéni- és kapcsolati konfliktusainak rendezését, mentálhigiénés gondozását - örökbefogadó szülők alkalmassági vizsgálatait - örökbefogadó szülők képzését. A pszichológus az örökbefogadási ügyek előkészítése során: - elkészíti szakvéleményét a gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításához - részt vesz a gyermek számára legmegfelelőbb örökbefogadó szülők kiválasztásában - szakértői javaslatot tesz a gyermek kötelező gondozásra történő kihelyezéshez - szakértői javaslatot tesz a gyermek örökbeadásához. A Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működéséről szóló szabályzat az 5. számú melléklet. Elhelyezési Szolgálat Eljár a beutalt gyermekek felvételében, beszerzi a szükséges iratokat, előkészíti, majd lebonyolítja az elhelyezési tanácskozásokat. Továbbítja a gyámhivatal felkérését a Szakértői Bizottság felé a gyermek gondozási helyének kijelölése vagy módosítása iránti eljárás esetén a gyermek vizsgálatának elvégzése érdekében. A családgondozó szervezi kivéve a gondozási hely módosítása esetén az elhelyezési tanácskozásokat előkészítő szakmai megbeszéléseket. A megbeszélést a módszertani tanácsadó vezeti le. Az előkészítő szakmai megbeszélés állandó résztvevői: Gyámi Tanácsadó, Nevelőszülői Tanácsadó és Elhelyezési Szolgálat vezetője, Módszertani Tanácsadó, a Szakértői Bizottság és annak tagjai, valamint az Átmeneti Otthon vezetője. A gyermek sorsának alakulásában érintett egyéb szakember meghívásáról a szolgálat családgondozója gondoskodik. Abban az esetben, ha előzetes tájékozódása alapján a beutalt gyermek lakásotthoni elhelyezésére történő javaslattétel valószínűsíthető, az érintett szakmai 14

15 egység vezetőjét és a lakásotthon-vezetőt is értesíti. A megbeszélésen kialakított álláspontot az elhelyezési szolgálat családgondozója képviseli. A szakmai megbeszélésről jegyzőkönyvet vezet, mely egyben jelenléti ívként is funkcionál. A jegyzőkönyv tartalmát szükség esetén kivonatos formában csatolni lehet az elhelyezési javaslathoz. Kitűzi az elhelyezési értekezlet időpontját, és gondoskodik az érintettek meghívásáról. Az elhelyezési értekezletet levezeti, majd továbbítja az intézmény vezetője által aláírt Elhelyezési javaslatot, Egyéni elhelyezési tervet, valamint a döntést befolyásoló egyéb dokumentumot (jegyzőkönyvet) az illetékes gyámhivatalnak. Örökbefogadási tanácsadó Az örökbefogadás előtti eljáráshoz a jelentkezőktől a szükséges nyilatkozatokat beszerzi, tájékoztatja őket a vizsgálat és a helyzetértékelés elvégzésének időpontjáról. Szervezi a pszichológiai vizsgálatokat, közbenjár a jogszabály által előírt kötelező örökbefogadási oktatásban való részvétel ügyében. A szükséges dokumentációkat a javaslattal együtt elküldi a gyámhivatalnak. A gyámhivatal határozata alapján az örökbe fogadni szándékozóról nyilvántartást vezet, adatait megküldi a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. A várakozási idő alatt legalább félévente meglátogatja az örökbefogadó szülőket. Nyilvántartja az örökbe adható gyermekek adatait. Az előírt értesítéseket megküldi a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek. Közvetíti a gyermek számára a legmegfelelőbb örökbefogadó szülőt, szervezi az ismerkedést, a gyermek gondozója, törvényes képviselője bevonásával javaslatot tesz a gondozásba történő kihelyezésre. Figyelemmel kíséri a gondozásba helyezett gyermek beilleszkedését az örökbefogadó családba. A gyámhivatal által kitűzött határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát. Átmeneti Otthon Szakmai irányítását az Elhelyezési Szolgálat vezetője látja el. Működéséért az otthonvezető közvetlenül felelős. Önálló Szakmai programja és Házirendje szerint működik. A gyermekek befogadásának rendje a külön szabályzatban megfogalmazottak szerint történik. (6. sz. melléklet). 15

16 Vezetője részt vesz a Szakértői Bizottság tagjainak rendszeres esetmegbeszélésein, és az elhelyezési tanácskozások előkészítésében. Közreműködik a gyermek és a nevelőszülő vagy lakásotthon vezető ismerkedésében, attól függően, hogy a gyermek sorsrendezési terve nevelőszülői családban vagy lakásotthonban valósulhat meg. A Nyilvántartási és Információs Szolgálat értesítése alapján a gyámhivatali határozatban megjelölt személynek a gyermeket átadja. Az átadás-átvétel tényét írásban rögzíti, és az elbocsátás időpontját közli a Nyilvántartási és Információs Szolgálattal. Az Otthon vezetőjének feladataira a gyermekotthon-lakásotthon vezetőjére vonatkozó szabályok az irányadók. Gyámi Tanácsadó Szolgálat Részt vesz az elhelyezési értekezleten, közreműködik a gyermek egyéni elhelyezési tervének elkészítésében. Koordinálja a gyermek sorsrendezésében résztvevők együttműködését, szakmailag folyamatosan segíti és ellenőrzi a gyermek gondozójának, gyámjának tevékenységét, az egyéni elhelyezési terv megvalósulását. Segíti és ellenőrzi az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak végrehajtását. A gyám feladatának ellátásához kérésére segítséget nyújt, a gyám kötelezettségeinek teljesítését ellenőrzi. Gondozási hely változtatására irányuló eljárás során a gyámi tanácsadó készíti elő és képviseli a szakmai megbeszélésen az adott esetet. Szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta egyszer köteles felkeresni a gyermeket, találkozni annak gondozójával, gyámjával. A látogatás során szerzett tapasztalatait folyamatosan írásban rögzíti. A gyámhivatal megkeresésére, ennek hiányában félévente írásban ad tájékoztatást a gyermek gondozásáról, neveléséről, a gyám feladatainak ellátásáról. A gondozó, illetve a gyám felkérésére részt vesz a gondozó intézmény szakmai fórumain. Ha a nevelésbe vételkor fennállt körülmények megváltoztak, a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését, gondozási helyének megváltoztatását, egyéni elhelyezési tervének módosítását kezdeményezi, szükség esetén az erre irányuló gyámhivatali rendelkezést végrehajtó szolgálattal egyeztetve. Folyamatosan tájékozódik a gyermeki jogok érvényesüléséről. 16

17 A gyámi feladatokat vállaló nevelőszülők vagyonkezelői tevékenységének segítésére közreműködik a rendes évi, az eseti és a végszámadás elkészítésében. Rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez az intézmény vezetőjénél, ha a nevelőszülő körülményei, egészségi állapota azt indokolja. Utógondozó és Hivatásos Gyámi Szolgálat Ellátja a nem gyermekotthonban elhelyezett kiskorúak gyámságát, családgondozását és utógondozását. Hivatásos gyámot jelöl a gyámhivatal megkeresésére, elsősorban, ha a gyermek gyámságát a nevelőszülő nem vállalja, valamint a gyermek örökbefogadását megelőzően a kötelező gondozási idő tartamára. A gyámhivatal megkeresésére a kiskorú eseti gondnokának személyére javaslatot tesz, a kirendelést követően ellátja az eseti gondnoki feladatokat. Ellátja az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek utógondozását. Segíti az önálló életvitel kialakítását, az otthonteremtési támogatás igénylését, felhasználását és elszámolását. Előírt jelentési kötelezettségének eleget tesz. Kijelölés alapján ellátja az otthonteremtési támogatást igénylő fiatal felnőttek utógondozását. (Mindezekre az utógondozásról rendelkező szabályzat ad iránymutatást, 7. számú melléklet). Értékeli és véleményezi az Utógondozói ellátás iránti kérelmet, majd felterjeszti azt a gyám, illetve nevelőszülői tanácsadó véleményével ellátva az igazgatónak. A családgondozás és az utógondozás során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyámmal, hivatásos gyámmal, gondozóval az egyéni elhelyezési terv végrehajtásában. A családgondozás során részt vesz a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében, segíti megvalósítását. Javaslatot tesz utógondozó személyére. Közreműködik az utógondozói megállapodás előkészítésében és megkötésében, valamint a megkötést követően értesíti a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Egység vezetőjét. Az utógondozói ellátott fiatal felnőtt befogadásáról haladéktalanul értesítést küld a jogszabályi előírásnak megfelelően, továbbá a Nyilvántartási és Információs Szolgálatnak. 17

18 Nevelőszülői Tanácsadó Szolgálat A nevelőszülőnek jelentkező személyeket nyilvántartásba veszi, számukra a tájékoztatót megküldi, környezettanulmányban tisztázza az előírt feltételek meglétét, gondoskodik a háziorvos véleményének beszerzéséről. A feltételeknek meg nem felelő jelentkezőt - kérésére írásban - tájékoztatja. A jogszabályi feltételeknek megfelelő nevelőszülőnek jelentkezők kötelező felkészítő tanfolyamának szervezését végzi. A tanfolyamot végzetteket kérelmükre nyilvántartásba veszi. A nevelőszülői férőhelyeket a FIKSZ trénerek családértékelése alapján nyilvántartja, és a változásokról értesíti a Nyilvántartási és Információs Szolgálatot. Az elhelyezési értekezletet előkészítő megbeszélésen kijelöli a gyermek nevelésére legalkalmasabb nevelőszülőt, segíti a gyermek befogadásának előkészítését. Részt vesz az elhelyezési tanácskozáson, és az elhelyezési javaslat elfogadását követően előterjeszti az igazgatónak a nevelőszülői jogviszonyt létesítő megállapodást. Az ellátások folyósításához a Gazdasági, Pénzügyi, Munka- és Személyügyi Szolgálatnak havonta igazolja a kifizetések jogosságát nevelőszülőnként és gyermekenként, valamint kiadási nemenként az utalandó juttatásokat. Folyamatosan segíti a nevelőszülőt feladatai ellátásában, végzi szakmai ellenőrzését, rendszeresen vizsgálja, hogy a gyermekre fordítja-e a kapott ellátásokat. Megszervezi a működő nevelőszülők évi kétszeri 6 órás továbbképzését. Szervezi a nevelőszülő szakmai alkalmasságának 3 évenkénti vizsgálatát, illetve alkalmasság hiányának észlelésekor rendkívüli felülvizsgálatot kezdeményez. A gyermekkel és a nevelőszülővel közösen elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, a nevelőszülői családot szükség szerint, de legalább 3 hetente látogatva tájékozódik a gyermek harmonikus fejlődéséről. Segíti a nevelőszülőt a gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában, a szülői kapcsolattartás biztosításában. Figyelemmel kíséri a nevelőszülőnél a gyermek és a szülő kapcsolattartását, családgondozást végez. Az átmeneti nevelésben lévő gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításához a családgondozó által végzett környezettanulmány alapján tisztázza a gyermek szüleinek helyzetét, a tartós kapcsolattartás elmaradásának okát. A gyám javaslatának ismeretében kialakított véleményét az igazgató elé terjeszti. A gyermek fejlődéséről, a nevelőszülő tevékenységéről, a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról szerzett tapasztalatait folyamatosan írásban rögzíti. 18

19 Rendszeres kapcsolatot tart a Gyámi Tanácsadó Szolgálattal, tájékoztatást ad az egyéni gondozási-nevelési terv végrehajtásáról, a nevelőszülői családról. Rendszeres kapcsolatot tart a gyermek oktatási intézményével, tájékozódik a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről, szükséges esetben segíti a nevelőszülőt a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában. Ha a gyermek, vagy a nevelőszülő körülményeiben bekövetkező változások indokolják, előkészíti és szervezi a gyermek elhelyezésének megváltoztatására vonatkozó gyámhivatali rendelkezés végrehajtását. Összehívja a nagykorúságot 90 napon belül elérő gyermek jövőjéről tartandó megbeszélést, melyen részt vesz a gyermek, a gyám, a nevelőszülő, a nevelőszülői tanácsadó, valamint az Utógondozó és Hivatásos Gyámi Szolgálat vezetője. Az utógondozói ellátás igényléséhez szükséges előzetes nyilatkozatokat beszerzi. Értékeli és véleményezi az utógondozói ellátás iránti kérelmet. A gyámhivatal kirendelésére a nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt utógondozását ellátja, és a fiatal felnőttel az utógondozói megállapodást aláírásra felterjeszti az igazgatónak. Szakmai Egység Munkáját a szakmai egység vezető irányítja. Szakmai munkáját Szakmai programja és éves feladatterve határozza meg. A (4-5) lakásotthon dolgozóiból álló szakmai team nevelőtestülete havi rendszerességgel tartja megbeszéléseit. A fejlesztő pedagógus, pszichológus, családgondozó, növendékügyi előadó, gyermekvédelmi ügyintéző munkáját közvetlenül a szakmai egység vezetője irányítja. A fejlesztő pedagógus és pszichológus hetente felkeresi a lakásotthonban élő gyermekeket. A szakmai egység családgondozója havonta legalább egy alkalommal látogatást tesz a lakásotthonokban a gyermekekkel történő folyamatos kapcsolattartása érdekében. A családokat szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta felkeresi. A gyermek családjába történő mielőbbi visszahelyezése érdekében együttműködik a gyermekjóléti szolgálatokkal. A szakmai egység szakalkalmazottjai a gyermekek érdekében egymással együttműködni kötelesek. Negyedévente estmegbeszélést tart, ahol egy-egy konkrét nevelési helyzet megvitatása, az esettel kapcsolatos feladat meghatározása történik. 19

20 Gyermekotthon, lakásotthon Munkáját a vezető nevelő közvetlenül irányítja. Gyermekotthon és lakásotthon vezető feladata Irányítja és szervezi a lakásotthonban folyó szakmai munkát. Biztosítja a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő ellátását. Gondoskodik az egyéni gondozási-nevelési terv és a Fejlődés és feladatok korcsoportos munkafüzet elkészítéséről, szakszerű megvalósításáról. Meghatározza a lakásotthon dolgozóinak munkamegosztását, és ellenőrzi azok megvalósulását. Összeállítja munkatársainak munkaköri leírását. Elkészíti a jogszabályoknak és az intézményi szabályzóknak megfelelően a lakásotthon szakalkalmazottjainak munkaidő-beosztását. Ennek egy példányát megelőző hó 25-éig megküldi a szakmai egység vezetőjének. Az időközben szükségessé váló módosításról a szakmai egység vezetőt haladéktalanul értesíti. Értesítését írásban is megteszi. Gondoskodik a lakásotthon dolgozóinak szabadságos ütemtervének elkészítéséről, amely alapján kiadja a lakásotthon dolgozóinak szabadságát. A szabadság kiadását a Szabadság nyilvántartási kartonon vezeti. Szakmai egység vezetője felé jelentési kötelezettséggel tartozik a lakásotthon működését, illetve a gyermekeket érintő minden lényeges kérdésben. Rendkívüli eseményről azonnal értesíti a szakmai egység vezetőt. A GYVK által biztosított normatíva erejéig gazdálkodik. A csoportgazdálkodás az Ellátmány szabályzatban (8. számú melléklet) megfogalmazottak szerint valósul meg. A lakásfenntartással kapcsolatos zavarok esetén a szükséges azonnali intézkedések megtételét követően haladéktalanul értesíti a gazdasági igazgatóhelyettest. Elkészíti a lakásotthonban folyó nevelési munkát meghatározó Szakmai programot, az éves feladattervet, és gondoskodik a lakásotthonban élő gyermekek szükségleteit figyelembe vevő Házirend érvényesüléséről. A lakásotthon munkaközösségének havonta munkaértekezletet hív össze. A munkaértekezleten vezetett jegyzőkönyv egy példányát megküldi a szakmai egység vezetőnek. Az engedély nélkül eltávozott gyermek felkutatása érdekében gondoskodik a felkutatási kérelem kiadása, majd a gyermek megkerülése esetén annak visszavonása felől. Egyidejűleg értesíti a szakmai egység vezetőt és a Nyilvántartási és Információs Szolgálatot. Az elhelyezési értekezleten képviseli a gyermekotthont, lakásotthont. 20

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága S Z A K S Z O L G Á L A T S Z A K M A I P R O G R A M

Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága S Z A K S Z O L G Á L A T S Z A K M A I P R O G R A M Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged, Bal fasor 6. Telefon: +36 (62) 432 032 Telefax: +36 (62) 543 252 E-mail: csmtegyesz@t-online.hu Web: http://www.csmtegyesz.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, tartalma 1. 1. Az intézmény adatai 1. 2. Az SZMSZ hatálya 1. 3. Az intézmény tevékenységei,

Részletesebben