ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Nyilvántartási szám: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Érvényes: február 1-től Módosításokat elfogadta a Takarékbank Zrt november 21-i 155/SZHSZAB/2013. számú határozatával. A Takarékszövetkezet Igazgatósága 250/2013. (12.16.) számú határozatával hatályba helyezte. Érvényes: január 1-től A módosításokat elfogadta a Takarékbank Zrt. számú határozatával. A Takarékszövetkezet Igazgatósága 30/2015. (02.16.) számú határozatával hatályba helyezte. Érvényes: február 1-től

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, CÉLJA, HATÁLYA ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, MÓDOSÍTÁSA A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE... 7 II. PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS ÍRÁSBELISÉG ELLENÉRTÉK BANKFELELŐSSÉG JOGVITÁK RENDEZÉSE, PANASZKEZELÉS III. BANKTITOK ÉS BANKINFORMÁCIÓ BANKTITOK TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG INFORMÁCIÓNYÚJTÁS ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS IV. ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS NYILATKOZATOK TÉTELE FATCA TÖRVÉNY SZERINTI ILLETŐSÉG VIZSGÁLAT V. MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSA A MEGBÍZÁS FEDEZETE, TELJESÍTÉSE VISSZAVONÁS, MÓDOSÍTÁS ÉRTESÍTÉS A MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSÉRŐL PÉNZTÁRSZOLGÁLAT VI. SZÁMLAVEZETÉS FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSA, KERETSZERZŐDÉS RENDELKEZÉS A FIZETÉSI SZÁMLA FELETT ÜZLETFÉL TÁJÉKOZTATÁSA, SZÁMLAKIVONAT FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSI SZÁMLA KAMATA, JUTALÉKOK, DÍJAK FIZETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE VII. BETÉTGYŰJTÉS BETÉTELHELYEZÉS BETÉTEK KAMATOZÁSA BETÉTEK VÉDELME Országos Betétbiztosítási Alap Takarékszövetkezetek Garanciaközössége ELHELYEZHETŐ BETÉTTÍPUSOK A BETÉTEK TITKOSSÁGA A BETÉTEK VÉGREHAJTHATÓSÁGA A BETÉTSZÁMLÁK MEGSZÜNTETÉSE VIII. HITELÜGYLETEK A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI HITELSZERZŐDÉS HITELDÍJ... 43

3 4. BANKKÖLCSÖN FOGYASZTÓ RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITEL/KÖLCSÖN ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK Fogyasztók tájékoztatása igényelt hitel/kölcsön termékről Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön termék hiteldíj meghatározása Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön termék hiteldíj módosulásának lehetőségei Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön kamatperiódusai Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön kamatfelár-változtatási mutatói Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön kamat,kamatfelár, díj változtatásról való értesítés Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön maximális összegének meghatározása RULÍROZÓ HITEL ZÁLOGHITELEZÉS BANKGARANCIA KÖVETELÉS MEGVÁSÁRLÁSA (FAKTORING) IX. BIZTOSÍTÉKOK BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS BIZTOSÍTÉKOK KEZELÉSE BIZTOSÍTÁS A BIZTOSÍTÉKOK ÉRVÉNYESÍTÉSE TÁJÉKOZTATÁS, ELLENŐRZÉS KÖLTSÉGEK VISELÉSE X. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER XI. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN, ÜGYNÖKKÉNT VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK XII. VALUTAFORGALMAZÁS XIII. SZÉFSZOLGÁLTATÁS XIV. KISZERVEZÉS XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az szövetkezeti formában működő hitelintézet. Cégadatok: Cégnév: Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Telephelyek: 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 5. (Endrődi kirendeltség) 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20. (Gyomai kirendeltség) Fióktelepek: 5555 Hunya, Rákóczi út Köröstarcsa, Kossuth u Mezőberény, Békési út Csárdaszállás, Petőfi út Murony, Szarvasi u Békés, Szarvasi út Bélmegyer, Petőfi út Sarkad, Kossuth u Békéscsaba, Mednyánszky út Noszvaj, Várhegy u Balatonfűzfő, Sirály u A Takarékszövetkezet azon telephelyei, fiókhelyei, ahol hitelintézeti tevékenység folyik az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltsége megnevezést használják, megkülönböztetésükre a működési hely szerinti település (településrész) szolgál. Honlap: A Takarékszövetkezet cégkivonata, alapszabálya a kirendeltségeken az Üzletfél igénye esetén megtekinthető, illetve elérhető a Takarékszövetkezet honlapján (www.endrod.tksz.hu). A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) ában foglalt, a nyilvánosságra hozatalról szóló előírások szerinti dokumentumokat a Takarékszövetkezet honlapján is megtekinthetővé tette. 4

5 Az (5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2.) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedélyei alapján az alábbi pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások üzletszerű végzésére jogosult: 739/1997/F. számú határozata alapján (kelte: december 05.) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a faktorálást, forfetírozást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, széfszolgáltatás, pénzváltási tevékenység. 315/1998. számú határozata alapján (kelte: április 28.) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 279/2000. számú határozata alapján (kelte: március 31.) bankgarancia vállalás I-2782/2002. számú határozata alapján (kelte: január 14.) ügynök útján történő záloghitelezés I-35/2004. számú határozata alapján (kelte: január 20.) biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő ezen belül egyes biztosítási ügynöki tevékenység I/E-2334/2004. számú határozata alapján (kelte: október 26.) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása E-I-195/2005. számú határozata alapján (kelte: március 3.) pénzváltási tevékenység végzése működési területen korlátozás nélkül E-I-III/292/2005. számú határozata alapján (kelte: április 8.) ügynöki tevékenység, mint befektetési szolgáltatási tevékenység E-I-494/2005. számú határozata alapján (kelte: május 18.) kezesség vállalása E-I-913/2006. számú határozata alapján (kelte: december 19.) követelések megvásárlása (faktoring ügylet) E-I-346/2008. számú határozata alapján (kelte: április 8.) hitel és pénzkölcsön nyújtása devizában, valutában 5

6 A Takarékszövetkezet egyes szervezeti egységei által végezhető tevékenységet az adott egység üzlethelyiségében kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet csatlakozott A lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Aktualizált Magatartási kódex (3. sz. Melléklet) aláíróihoz, amely során azt vállalta, hogy az Aktualizált Magatartási kódex -ben (a továbbiakban: Kódex) foglalt elveknek illetve előírásoknak aláveti magát. A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint fogyasztónak minősülő személyek részére végzett hitelezési tevékenysége teljes körében alkalmazza a Kódex rendelkezéseit, továbbá a szolgáltatásnyújtásban részt vevő ügynökei, közvetítői és megbízottai számára is előírja a Kódexben foglaltak betartását. A Kódex elérhető a felügyeleti szerv honlapján (www.mnb.hu) és rendelkezései megtekinthetőek a Takarékszövetkezet internetes honlapján, a címen is. 1. Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya Jelen Üzletszabályzat a Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit, üzleti előírásait tartalmazza. Célja az, hogy az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között létrejött ügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen. Az általános üzleti feltételek alkalmazásában a Felek az Üzletfél és a Takarékszövetkezet. Üzletfél az a belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy magánszemély, amelynek részére a Takarékszövetkezet pénzintézeti szolgáltatást nyújt. A Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogviszony tartamát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések határozzák meg. Jelen Üzletszabályzaton túl az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok és/vagy általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket sem az előbbiek, sem pedig az ügyfelekkel kötött szerződések nem szabályoznak másként, az Üzletszabályzat általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben valamelyik kérdésről sem a vonatkozó szerződés, sem az üzletági szabályzat és/vagy általános szerződési feltételek valamint az Üzletszabályzat sem rendelkezik, úgy a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) és más hatályos jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadóak. Ha a szerződés rendelkezései eltérnek az adott termék, szolgáltatás vonatkozó üzletági szabályzatától illetve üzletszabályzatától, úgy a szerződésben rögzítettet (Felek közötti megállapodás) kell hatályosnak tekinteni, amennyiben ezek nem jogszabálysértőek. Amennyiben a Takarékszövetkezet az egyes bankügyletek vonatkozásában hazai és nemzetközi szerződéseket, szabályokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azok ügyletenkénti aktuális verziójában foglaltak az irányadók. A Bank és az Üzletfelek közötti kapcsolatban mindenkor a magyar hatályos jog rendelkezései az irányadók. 6

7 2. Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása Az általános üzleti feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az Üzletfelek számára nyitva álló pénzintézeti helyiségben hozzáférhetőek, valamint megtekinthetőek a Takarékszövetkezet honlapján (www.endrod.tksz.hu). A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja általános üzleti feltételeit. Ha jogszabály úgy rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerződés megkötésével egyidejűleg az Üzletszabályzatot az ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetővé teszi. A Takarékszövetkezet jogosult Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat - Üzletfelet hátrányosan érintő kamat, díj vagy egyéb feltétel módosításáról ide nem értve a fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön ügyletekre vonatkozó tájékoztatást-, annak hatálybalépése előtt legalább 15, a jogszabályban meghatározott esetekben legalább 60 nappal korábban hirdetménnyel vagy más nyilvános módon az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján értesíti Üzletfeleit. Amennyiben az Üzletfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban kifogást nem emel, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Takarékszövetkezet a szerződés egyoldalú módosításának jogát a szerződésben kikötötte, és a módosításra irányuló javaslatról az Üzletfelet közvetlenül értesítette, a módosítás a szerződésben, vagy az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével amely nem lehet rövidebb az ajánlat kézhezvételétől számított legalább 15, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben 60 napnál hatályba lép, kivéve, ha az Üzletfél az említett felmondási idő alatt a szerződést felmondja. A felmondási idő lejáratáig a szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak részletes kondícióit Hirdetmény(ek)ben teszi közzé. A Takarékszövetkezet az Üzletfelek tájékoztatására Hirdetményeit Internetes honlapján, a címen is elérhetővé teszi. Az Üzletfeleket a Takarékszövetkezet levélben is értesítheti. A Hirdetményben lévő egyes kondíciók megváltoztatásánál a Takarékszövetkezet minden esetben figyelemmel van a Hpt. és Pft. részletes előírásaira illetve korlátozásaira. Ebben az esetben a változást megelőzően, a változásról Hirdetményt kell közzétenni a Takarékszövetkezet működési területét lefedő napilapban, a változást megelőzően legalább 60 (hatvan) nappal. A Takarékszövetkezet részéről nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó olyan új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, amelyeket az Üzletfél számára elérhetővé tesz, és amelyeket az Üzletfél kifejezetten elfogad. 3. A teljesítés helye, ideje A Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti üzleti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek 7

8 teljesítésének helye a Takarékszövetkezet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a Takarékszövetkezet megbízásából eljáró, a takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló partnerek üzlethelyisége. A Takarékszövetkezetnél vezetett számlák tekintetében a Takarékszövetkezet javára történő teljesítés időpontja az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az üzletfél számláját megterheli. Ha az üzletfél számláját nem a Takarékszövetkezet vezeti, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírták. A Takarékszövetkezetnél készpénzben teljesített fizetés esetén a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a Takarékszövetkezet által meghatározott időpontig a Takarékszövetkezet szervezeti egységénél működő pénztárban a pénztáros átvette, illetve a Takarékszövetkezet megbízásából eljáró, a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló partnerek pénztáránál befizették. A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet számláját megterhelték. Ha a fizetés időpontja munkaszüneti napra esik, - és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik a teljesítés napja az azt követő első banki munkanap. Amennyiben a teljesítésre az esedékességtől számítva attól eltérő határnap kerül megállapításra, úgy a fenti rendelkezést a Takarékszövetkezet nem alkalmazza. Üzletfélnek jogában áll a teljesítés módját saját fizetési kötelezettség teljesítése vonatkozásában meghatározni, készpénzes, ill. számlára történő utalás vonatkozásában, ugyanúgy a Takarékszövetkezet fizetési kötelezettségének teljesítési módját is kérheti, ha az ügyletre vonatkozó szerződés eltérően nem rendelkezik. Az Üzletfél saját követeléseit csak akkor számíthatja be a Takarékszövetkezet követeléseivel szemben, ha ezeket a követeléseket a Takarékszövetkezet elismerte, vagy ha ezeket jogerős bírói ítélet számára megítélte. II. PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. Együttműködés, tájékoztatás A Takarékszövetkezet üzleti kapcsolat létesítése, illetve új termékre vonatkozó üzleti kapcsolat létesítése előtt köteles az Üzletfélnek a nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást adni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az adott termék kockázatára, a termékért fizetendő díjra, költségekre, ezek változására, a termékhez kapcsolódó fogalmak tartalmára, a nem szerződésszerű magatartás jogkövetkezményeire, a termékhez kapcsolódó garanciákra (pl. OBA), a termékhez kapcsolódó adatkezelési szabályokra, illetve minden olyan egyéb körülményre, ami az Üzletfél megalapozott döntését elősegíti. A szerződésekhez, termékekhez kapcsolódó főbb fogalmak 8

9 jelentését (értelmezését) az Üzletszabályzat 2. számú Melléklete tartalmazza. A Takarékszövetkezet felhívja az Üzletfél figyelmét a felügyeleti szerv honlapján található fogyasztóvédelmi alkalmazások (hitel-kalkulátor, háztartási költségvetés-számító program, betét-kalkulátor, számla termék kalkulátor, stb.) alkalmazására, amely segítségével Üzletfél megtekintheti, összehasonlíthatja az egyes pénzintézetek ajánlatait adott termék vonatkozásában. A fogyasztóvédelmi alkalmazások elérhetőek a Takarékszövetkezet honlapjáról (www.endrod.tksz.hu) vagy a felügyeleti szerv honlapjáról (www.mnb.hu). A Takarékszövetkezet és az Üzletfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében - legkésőbb 10 munkanapon belül - válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintő minden egyéb változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Az Üzletfél köteles 30 napon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa, a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 munkanapon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. A Takarékszövetkezet az általa nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást ad és az Üzletféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsít. A Takarékszövetkezet a tájékoztatás, az Üzletféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ügyfeleit a felelős döntés meghozatalában. A Takarékszövetkezet a Fogyasztónak minősülő Üzletfeleivel fennálló személyes ügyfélkapcsolatokban különösen törekedik arra, hogy Üzletfelei megértsék a számukra ajánlott/értékesített termék/szolgáltatás kondícióit és képesek legyenek mérlegelni a bennük rejlő kockázatokat. Amennyiben Takarékszövetkezet adott termékkel kapcsolatos üzletszabályzatot, hirdetményt az Üzletfélnek átadja, az átadott példányt a Takarékszövetkezeti ügyintéző dátummal, aláírásával és bélyegzővel látja el. A Takarékszövetkezet a szolgáltatások nyújtásánál és a szolgáltatások feltételeinek kialakításánál a legmesszebb menőkig az Üzletfél személyére tekintettel jár el. Az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezettel való kapcsolatra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. Az Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit - a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére átruházni. 2. Képviselet Az üzleti kapcsolat biztonsága, a jognyilatkozatok érvényessége érdekében a Takarékszövetkezet 9

10 köteles meggyőződni az Üzletfél, illetve a képviseletében eljáró személyek cselekvőképességéről, illetve képviseleti jogosultságáról. Természetes személyekre vonatkozóan - Cselekvőképtelen személy nem köthet szerződést, illetve nem tehet más jognyilatkozatot, nevében csak törvényes képviselője járhat el. - Korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatának érvényességéhez alapesetben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Azt, hogy az adott ügylethez szükséges-e a törvényes képviselő hozzájárulása, illetve ezen felül a gyámhatóság hozzájárulása a Ptk. korlátozott cselekvőképességre vonatkozó szabályainak értelmezése alapján a Takarékszövetkezet határozza meg. Korlátozottan cselekvőképes személynek jognyilatkozatát (szerződés, stb.) akkor is alá kell írnia, ha a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselője vagy a gyámhatóság hozzájárulása is szükséges. - Cselekvőképes személy maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot. Cselekvőképtelen illetve korlátozottan cselekvőképes személy nevében kötött egyes jognyilatkozatok érvényességéhez gyámhatósági jóváhagyás is szükséges. Ezen ügyletek körét a Takarékszövetkezet határozza meg, s mindaddig a Takarékszövetkezet állásfoglalása az irányadó, amíg a gyámhatóság eltérő rendelkezést nem ad. A Takarékszövetkezet megtagadhatja az üzleti kapcsolat létesítését azzal a személlyel szemben, aki olyan állapotban van (ittas, bódult), hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik; vagy a körülmények alapján feltételezhető, hogy az Üzletfél harmadik személy részéről történő megtévesztés vagy fenyegetés hatására köt ügyletet. Jogi személyek, és önálló jogi személynek nem minősülő szervezetek nevében a szervezet alapszabályában, alapító okiratában, a szervezetet létesítő jogszabályban, határozatban meghatározott képviseletre jogosult személy járhat el. Az Üzletfél, illetve az Üzletfél képviseletre jogosultja más személyt is megbízhat a saját nevében történő szerződéskötéssel, ill. jognyilatkozat tétellel. A Takarékszövetkezet a képviseleti jogosultságot köteles ellenőrizni, ezért az erre vonatkozó meghatalmazást minden esetben legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kell becsatolni, ha a jogszabály vagy a Takarékszövetkezet belső szabályzata ettől eltérő formát nem határoz meg. A meghatalmazás szólhat egy adott ügyletre, illetve eltérő kikötés hiányában visszavonásig is. Nem a Takarékszövetkezet képviselői előtt adott meghatalmazás fennálltáról a Takarékszövetkezet a meghatalmazót szóban vagy írásban megkeresheti, ha a meghatalmazó érdekében ezt szükségesnek tartja (például a meghatalmazónak nincs bejelentett aláírás mintája; a meghatalmazás nem 10

11 szokványos ügyletre vonatkozik; stb.). A meghatalmazásban a meghatalmazó személy teljes nevét, születési idejét, anyja nevét, lakhelyét minimum fel kell tüntetni, továbbá a személy azonosítására szolgáló fényképes okmány (személyigazolvány, útlevél, stb.) jelét és számát. A fenti adatok valamelyikének hiányában a meghatalmazott személy képviseleti jogosultságát a Takarékszövetkezet megtagadhatja. A meghatalmazás jogszerűségének vizsgálata miatt az Üzletfelet ért esetleges kárért a Takarékszövetkezet nem felel, ha ez az Üzletfél érdekében történő kellő gondosság miatt vált szükségessé. A Takarékszövetkezet az Üzletféllel folytatott tárgyaláskor vagy a megbízás teljesítése előtt köteles kérni a személyazonosság, illetve a képviseleti jog megfelelő igazolását. Ezek igazolására természetes személyek esetén fényképpel ellátott igazolványok szolgálhatnak. Természetes személy azonosítása során a Takarékszövetkezet az alábbi személyi adatokat kérheti és tarthatja nyilván: o családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét; o lakcímét; o születési helyét, idejét; o állampolgárságát; o anyja születési nevét; o az azonosító okmányának típusát és számát; o külföldi természetes személy esetében a fentiekből az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; o adóazonosító jel vagy adószám, ha az ügylet jellege ezt szükségessé teszi. Nem természetes személy Üzletfél esetén a képviseletre jogosultnak a cégbejegyzést illetve bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okmányokat is be kell mutatni (cégkivonat, alapító okirat, aláírási címpéldány, stb.). A Takarékszövetkezet az Üzletfél képviseletére vagy az Üzletfél nevében eljárni jogosult meghatalmazottakról is megkövetelheti a természetes személy azonosításához kérhető adatokat. Az azonosítás alapjául szolgáló okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát kivéve a személyi azonosító okmányt a Takarékszövetkezet jogosult bekérni, vagy azokról másolatot készíteni. A személyi azonosító okmányról az Üzletfél kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén a Takarékszövetkezet jogosult másolatot készíteni. Az Üzletfélnek írásban kell bejelenteni a képviseleti joggal rendelkezőket és azok hiteles aláírás mintáját. Egyes bankügyletek vonatkozásában a Takarékszövetkezet csak az általa meghatározott nyomtatványon adott meghatalmazást fogadja el érvényesnek. A Takarékszövetkezet jogosult a hozzá bejelentett képviselők (meghatalmazottak) aláírási illetve 11

12 képviseleti jogosultságuk terjedelmét mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy megszüntetéséről írásbeli értesítést nem kapott; ha bejelentés nem egy meghatározott ügyletre szól, vagy nem meghatározott időre. A Takarékszövetkezet az Üzletfél rendelkezéseinél, jognyilatkozatainál a képviseletre jogosult személyek aláírásának valódiságát gondosan megvizsgálja, s ha a képviselő aláírási jogosultsága vagy az aláírásra bejelentett személy aláírása a bejelentett aláírásmintától eltér, úgy a Takarékszövetkezet a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi az Üzletfélnek. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát kellő gondossággal végzett vizsgálat során sem lehetett felismerni. A Takarékszövetkezet olyan szolgáltatás igénybe vétele esetén, ahol az Üzletfél elektronikusan aláírt megbízást nyújt be elektronikus úton (pl. Electra, NetBank szolgáltatás), az Üzletfél a szolgáltatásra vonatkozó ügyrend szerinti formában, írásban köteles bejelenteni a képviseleti joggal rendelkező személyeket. A Takarékszövetkezet a bejelentett személy(ek) aláírási és képviseleti jogát mindaddig érvényesnek tekinti, amíg annak módosításáról vagy megszüntetéséről újabb írásbeli értesítést nem kapott. A fenti szolgáltatások igénybe vétele során az Üzletfél, illetve bejelentett képviselője saját maga felelős a szolgáltatás használatához szükséges, a Takarékszövetkezet által az előírások szerinti formában, titkosan, írásban kiadott belépési nevek és jelszavak titokban tartásáért, előírások szerinti kezeléséért. Az Üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó takarékszövetkezeti alkalmazottakat. A takarékszövetkezeti pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés csak írásban köthető. A Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben az ügyfélszerződésekkel kapcsolatos képviseleti, aláírási jogosultságok hirdetményben közzétételre kerülnek. Az Üzletfél a hirdetményben nevesített és aláírásmintával rendelkező alkalmazottakat tekintheti képviseletre jogosultaknak (Ptk. 3:30. ). Az üzlethelyiségben a pénz és egyéb érték átvételére jogosult takarékszövetkezeti alkalmazottak körét külön hirdetmény tartalmazza. 3. Kézbesítés A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Üzletfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Takarékszövetkezet az Üzletfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Visszatartott levelezés esetén a Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló értesítéseket személyes átvételre a kirendeltségen rendelkezésre tartja. Ez esetben az értesítés annak dátumától kézbesítettnek tekintendő. A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. 12

13 Ez a szabály nem vonatkozik az értékpapírokra, szerződési ajánlatokra és az üzleti levelekre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfél megkapta. A Takarékszövetkezet belföldi cím esetén a postára adást követő 3., európai cím esetén a 10., Európán kívüli cím esetén a 20. postai munkanap elteltét tekinti szokásos postai időnek. Az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén Takarékszövetkezet az Üzletfélnek szóló értesítéseket elektronikusan rendelkezésre bocsátja, melyet az Üzletfél a saját maga által meghatározott időpontban/időpontokban, akár több alkalommal is letölthet. Ezen értesítéseket a rendelkezésre bocsátás időpontjától kezdődően kézbesítettnek kell tekinteni. Elektronikus kapcsolat fennállása esetén elektronikus levelezés ( ) útján is tartható a kapcsolat Üzletfél és Takarékszövetkezet között, ez esetben az olvasás visszaigazolás alkalmazása feltétel. Az olvasás visszaigazolás megérkezése esetén a Felek egymásnak küldött küldeménye kézbesítettnek tekintendő. A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a szerződést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Üzletfél részére. Az írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Üzletfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. A Takarékszövetkezet az Üzletfelet a fizetési számlán történt terhelésről, ill. jóváírásról írásban vagy külön megállapodás alapján, más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti. Az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén az elektronikus adat a számlakivonatot helyettesíti, de amennyiben az Üzletfél írásbeli számlakivonatra is igényt tart, úgy Takarékszövetkezet a kivonatot a Hirdetményben közzétett összegű díj ellenében bocsátja Üzletfél rendelkezésére. Számlakivonatot a Takarékszövetkezet minden olyan banki napon készít, amelyen terhelés vagy jóváírás történt, és azt eltérő megállapodás hiányában Üzletfél részére haladéktalanul továbbítja. A Takarékszövetkezet a lakossági fizetési számlán történő jóváírásokról és terhelésekről az adott számla egyenlegét is tartalmazó számlakivonatot küld az Üzletfél részére a lakossági fizetési számla keretszerződésben meghatározott gyakorisággal és módon. Egyéb folyamatos szerződések, így a betétösszegek ismétlődő lekötésre szóló szerződései esetében legalább évente egy alkalommal, valamint lejáratkor kell kivonatot küldeni. A számláról megküldött kimutatást a szerződés eltérő rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Üzletfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást (ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét). 13

14 4. Írásbeliség A Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a tájékoztatás nyelve a magyar. Mind a Takarékszövetkezet, mind az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A telefoni, távirati úton benyújtott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az írásbeli megerősítésig függőben tartja. A telefonon vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Az Üzletfél felel minden olyan kárért, amely az ilyen módon adott megbízással kapcsolatosan előforduló tévedés, félreértés, vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Takarékszövetkezet hibájából ered. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a Takarékszövetkezet az Üzletfél külön kérésére az írásos megerősítés kézhezvétele előtt teljesít rendelkezést. A telefaxon érkező megbízást, közleményt, stb. teljes értékű írásbeli bejelentésként kell kezelni. 5. Ellenérték Az Üzletfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetve díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, különösen postaköltségek az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek az Üzletfelet terhelik. A szolgáltatások ellenértékének mértékét elsősorban a szerződések tartalmazzák. Olyan szolgáltatások tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a szerződés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet un. hirdetménye az irányadó. A hirdetmény megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzleti helyiségében, a Takarékszövetkezet honlapján, és a Takarékszövetkezet az Üzletfél kívánságára a legutóbbi változatát részére átadja. A kitett és az átadott hirdetmény közötti eltérés esetén az átadott mértékek az irányadóak, ha a konkrét szerződés (okmány) ettől eltérően nem rendelkezik. A hirdetményekben, kondíciós listákban megjelölt ellenértéket a Takarékszövetkezet ésszerű megfontolás alapján, a jogszabályban meghatározott kivételekre és eljárásrendre figyelemmel jogosult egyoldalúan, az Üzletféllel kötött szerződések módosítása nélkül megváltoztatni. Az egyes szerződésekben rögzített ellenértékek a szerződés fennállása alatt egyoldalúan csak a szerződésben rögzített módon változhatnak. 14

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.02.01-től Tartalomjegyzék ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT... 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzat A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság 2012. szeptember 6-án kelt 123./2012. 09. 06. sz. határozata alapján. Hatályos: 2012. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád. székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád székhely: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. tevékenységi engedély száma: E-I-878/2007.09.13. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest,

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. szeptember 24-én a 110/2012/12. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2012. október 1. Korondán Miklós elnök- ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben