Pénzügytan III. Pénzügytan tárgya. Híres mondások a pénzrõl. Pénzügytan területei. Tantárgy témakörei. Szakirodalom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügytan III. Pénzügytan tárgya. Híres mondások a pénzrõl. Pénzügytan területei. Tantárgy témakörei. Szakirodalom:"

Átírás

1 Szakirodalom: Pénzügytan III. Dr. Huszár Lilla Oktató: Dr. Huszár Lilla Tantárgy lezárásának feltételei: Elméleti és gyakorlati órákon való részvétel, gyakorlati órákon két zárhegyi dolgozat, Vizsgaidõszakban írásbeli kollokvium sikeres megírása. 2 Pénzügytan tárgya A pénzügytan a pénzügyi rendszer vizsgálatával foglalkozó tudomány amely 1. a pénzügyi rendszer mûködésével és belsõ összefüggés rendszerével, 2. alrendszereinek mûködésével foglalkozik 3. gazdaság más alrendszereire gyakorolt hatásával foglalkozik. Híres mondások a pénzrõl A pénznek nincs szaga. (Vespanianus Római császár.) Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el (Szhopoklész Antigoné) Jogállamban pénz a fegyver (József Attila) Csak azok állítják, hogy a pénz nem fontos, akiknek van elég, és nem kell azon tépelõdniük, honnan szerezzenek. (Joyce Carol Oates) 3 4 Pénzügytan területei Pénzelmélet Nemzetgazdasági és nemzetközi pénzügyek, határok relatívak, ld. EU Szektor gazdaságtanok (banktan, biztosítás gazdaságtan, közpénzügyek, adóügyek stb.) A vállalati pénzügyek, finanszírozás gazdaságtan Pénzügyi számtan, Pénzügyi statisztika 5 Tantárgy témakörei Adóügyek: Adózás rendje, adózási alapfogalmak Társasági adó ÁFA SZJA EVA Bérjárulékok Helyi adók, vámok, pénzmosás Jövedéki adó, fogyasztási adó, kamatadó, bányajáradék, stb. A vállalati pénzügyek, finanszírozás gazdaságtan Társasági formák, alapításhoz szükséges dokumentumok, cégnyilvántartás Likviditás elmélet, likviditási terv és pénzügyi egyensúly Cash flow és elemzése A vállalkozás teljesítményének értékelési szempontjai Hitelezés folyamata 6 1

2 Adózás rendje (2003/XCII. Törvény) Területi hatály: 1.Székhellyel, telephellyel rendelkezõ gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2.Lakóhellyel rendelkezõ magánszemély 3.Vagyonnal rendelkezõ vagy bevételt elérõ magánszemély, jogi személy 4.Államigazgatási vagy bírósági eljárásban résztvevõ személy 5.Vámszabad területi tevékenység Adózás rendje 7 Adó és támogatási forma: 1. Adó és nem adójellegû bevételek 2. Központi költségvetési támogatás 3. Adó módjára behajtandó köztartozások Az Art személyi hatálya: Adózó, akinek 1. adókötelezettségét, 2. adófizetési kötelezettségét, 3. költségvetési támogatási igényét törvény írja elõ. Adózás rendje 8 Adózó képviselete mulasztási bírság õt terheli Magánszemély -törvényes képviselõ, ügyvéd, ügyvédi iroda, adószakértõ, adótanácsadó Hatósági eljáráson kívül meghatalmazás alapján más magánszemély Jogi személy képviseleti joggal rendelkezõ magánszemély, jogtanácsos, vagy lásd fent. Alkalmazott, könyvelõ is, ha mérlegképes könyvelõi vagy adótanácsadói joga van. Külföldi vállalkozás adózási ügyvivõ (ha van fióktelep) ez teljesíti az összes adózási kötelezettséget Pénzügyi képviselõ (nincs fióktelep), jegyzett tõke 50 mft, vagy bankgarancia Adózás rendje 9 Adóhatóságok és feladataik: Adóhatóságok 1.APEH 2.VPOP 3.Önkormányzat jegyzõje Adóhatóság feladatai Az adót 1. Nyilvántartja 2. Beszedi 3. Végrehajtja 4. Támogatást kiutalja 5. Ellenõriz 6. Számlát vezet 7. Nyomtatványt biztosít Adózás rendje 10 Adóhatóság felügyelete (Pénzügyminiszter) Felügyeli az adóztatás törvényességét Meghatározza az adóhatóság fejlesztésének irányait Szervezeti változást indítványoz Jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatást kérhet Feladat célokat állapíthat meg Törvénysértõ határozatot megszüntethet, illetve eljárás lefolytatására utasíthat Mûködési feltételek kialakítására utasítást adhat Adózó kötelezettségei és jogai Kötelezettségek 1.bejelentés, nyilatkozattétel 2.adómegállapítás 3.bevallás 4.adófizetés 5.bizonylat kiállítása és megõrzése 6.nyilvántartás vezetése 7.adatszolgáltatás 8.adólevonás Adózó jogai 1.Iratbetekintési jog 2.Önellenõrzési jog Adózás rendje 11 Adózás rendje 12 2

3 Bejelentési kötelezettség Bejelentendõ adatok Adóköteles tevékenység csak adószámmal Nem kell bejelentkezni, ha 1.Nem folytat vállalkozási tevékenységet 2.Nem végez ÁFA-köteles tevékenységet 3.Csak ÁFA visszaigénylésre jogosult 4.Termõföld bérbeadás Idõpont 1.Egyéni vállalkozás -vállalkozói igazolvány benyújtása 2.Gazdasági társaság Cégbírósági kérelem 3.Egyéb adóhatósági nyomtatvány Forma Nyomtatvány, írásban Változásbejelentés 15 napon belül Visszaigazolás 30 napon belül Adózás rendje 13 nevét, rövidített cégnevét címét, székhelyét alakulás idõpontját vezetõ tisztségviselõ, könyvvizsgáló neve, lakóhelye valamennyi számlájának számát könyvvezetés módját jogelõdjét, alapítóját gazdálkodási formáját kapcsolt más vállalkozást cégnyilvántartásba bejegyzés idõpontját levelezési címet Áfa elszámolás módja mérleg fordulónapja Adózás rendje 14 ÁFA bejelentési kötelezettség Lehetõségek Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat Alanyi adómentességet választ Különleges elszámolási módot választ Adóalanyiságot választ Akar-e EU-ba exportálni, vagy onnan importálni (közösségi adószám) Automatikusan közösségi adószámot szerez EU-ból új közlekedési eszközt szerez be EU-ból származóimport a 2,5 mft-ot meghaladja Kivéve: külföldinek bérbe adott föld, ha eredeti kárpótlási jogosulté Adózás rendje 15 Egyéb bejelentési kötelezettségek Készpénzfizetés Kapcsolt vállalkozás között 1 mft-nál nagyobb összeg Egyéb eset 5 mft-nál nagyobb összeg Külföldi illetõségû magánszemély foglalkoztatása azonosító adatok, állampolgárság, adóazonosító jele munkavégzés idõpontja és idõtartama munkaadó nevét Adózás rendje 16 Adómegállapítás 1. Önadózás Megállapítás Bevallás Befizetés, igénylés 2. Adólevonás (kifizetõ, munkáltató) 3. Adóbeszedés (adóbeszedésre kötelezett) 4. Kivetés, kiszabás (építményadó, telekadó, gépjármûadó, vagyonszerzési és eljárási illeték), adatszolgáltatás alapján adómegállapítás útján, utólagos megállapítás (adóhatóság) Kifizetõ adómegállapítása (SZJA) Január 15 munkavállaló nyilatkozata, hogy munkaadó elkészítheti a bevallást Január 31 jövedelemigazolás (5 évig meg kell õrizni) Február 20 adókedvezményekrõl szólóigazolások Május 20 adómegállapítása, errõl igazolás Június 20 különbözet elszámolása Adózás rendje 17 Adózás rendje 18 3

4 Adóhatósági adómegállapítás (SZJA) Január 15-ig adóhatósághoz bejelentkezik és nyilatkozik a következõkrõl: Családi adókedvezmény Lakáscélú adókedvezmény Súlyosan fogyatékosok adókedvezménye Átvezetési igény Esetleges egyéb adatok Május 15 Adómegállapítást adóhatóság postára adja Készhez vételtõl számított 8 napon belül észrevételt tehet az adózó, ezt adóhatóság 15 napon belül elbírálja Június 15 Adómegfizetése Adózás rendje 19 Adóbevallásra vonatkozó általános szabályok Célja: adózó azonosítása, adóalap, mentességek, kedvezmények, költségvetési támogatás alapjának és összegének meghatározása 1.Adózó nyomtatványon tesz neki eleget 2.Adóbevallás akkor is kötelezõ, ha adófizetési kötelezettség nem keletkezik 3.Adófizetés a bevallást nem pótolja 4.Kifizetõ a megállapított adót saját adóbevallása keretében vallja be 5.Adót munkáltató vallja be, ha errõl munkavállaló így nyilatkozott 6.Határidõre be nem nyújtott bevallásokat az akadályoztatás megszûnése után 15 napon belül igazolással és kérelemmel kell benyújtani 7.Adóbevallást adótanácsadó vagy -szakértõ ellenjegyezheti. 8.Ellenõrzést követõen a vizsgálat alávont terület adóbevallása nem pótolható. Adózás rendje 20 Elektronikus adóbevallás Magánszemélyen és mezõgazdasági õstermelõn kívül minden adózó elektronikus úton köteles benyújtani adóbevallását. (okmányirodában ügyfélkapus hozzáférést kell kérni, APEH-nek egy meghatalmazást kell küldeni, ezután az APEH jogosultságot ad) Magánszemély és mezgazdasági õstermelõ esetén választható az elektronikus adóbevallás. Adóbevallás kijavítása Nyilatkozat, igazolás hiánya esetén 15 napon belül hiánypótlás Adóhatóság a számszaki hibáról 30 napon belül értesít 15 napon belül egyeztetési lehetõség Egyeztetés után 30 napon belül kell fizetni Egyeztetés eredménytelen -> adót az adóhatóság állapítja meg Adózás rendje 21 Adózás rendje 22 Soron kívüli bevallás (30 napon belül) Átalakulás Megszûnés Felszámolás, végelszámolás Adóbeszedésre kötelezett ezen kötelezettsége megszûnt Hatósági engedély visszavonása Bevallás adatai SZJA, magánszemélyek EHO-ja forint Minden más eset 1000 Ft Adózás rendje 23 Adóbevallási idõpontok (általános szabályok) Ha a nettó ÁFA, fogyasztási adó, jövedéki adó vagy SZJA elõleg adóévet megelõzõ második évben 10 millió Ft havonta 4 millió Ft negyedévente Minden adóról (TA és SZJA elõleg) bevallást tesz. Bevallási idõpont: követõ hó, illetve negyedévet követõ hó 20. Egyébként tárgyévet követõ február 15-ig Kivétel: 1.SZJA (nem vállalkozó, nem ÁFA köteles) április Társasági adó, osztalékadó, Vállalkozók kommunális adója, Iparûzési adó esetén május 31. Adózás rendje 24 4

5 Adóbevallási idõpontok (különleges szabályok) ÁFA Éves nettó ÁFA < 250 eft és árbevétele kisebb, mint 8 mft Havi nettó pozitív adó > 1 mft EU értékesítés negyedévente, az eladó nevével, adószámával, ÁFA nélküli ellenértékrõl SZJA elõleg Havi bevallás ha havi befizetõ Negyedévente ha negyedéves befizetõ Július 20-ig ha évente Külföldi személyek jövedelmeinek bevallása Kifizetõ adóelõleget általános szabályok szerint vonja le, fizeti be Ha többet vontak le, mint amit a kettõs adóztatásról szóló egyezmény szerint lehet az APEH Észak-budapesti Igazgatóságán lehet visszaigényelni Illetõségigazolás szükséges Haszonhúzói nyilatkozat Adózás rendje 25 Adózás rendje 26 Az adó fizetése Ki akit a jogszabály kötelez (ha az adózótól nem lehet behajtani, határozattal kötelezhetõ az örökös, megajándékozott, jogutód, kezes, stb.) Mikor esedékesség idõpontjában, vagy határozat jogerõre emelkedése után 15 napon belül Hogyan átutalás, postautalványon (ezer forint felett Ft-ra kerekítve, SZJA és járulék esetében 100 Ft-ra kerekítve) Hova adónként megfelelõszámlára, bírságot külön számlára Eltérõ befizetési szabályok Adózóörököse Megajándékozott Adózójogutódja Kezességet vállaló Bûncselekmény elkövetõje Társaság vezetõ tisztségviselõje Felelõsségvállaló Társasháznál tulajdonostársak Házasfelek közös tulajdonnál Szülõk kiskorúgyermek Adózás rendje 27 Adózás rendje 28 Társasági adó (adóelõleg) bevallás és fizetés Központi adók fizetési határidõi Adózás rendje 29 Adózás rendje 30 5

6 Járulékok és helyi adók fizetési határidõi Befizetések elszámolása Adóhatóság az adózószámláján adónként és támogatásonként tartja nyílván Részbeni kiegyenlítés esetén esedékességi sorrend, ezután tartozásarány számít Költségvetési támogatás csak akkor utalható, ha adózó nyilatkozik, hogy nincs esedékes adótartozása Túlfizetés terhére adótartozás elszámolható, illetve visszafizetésre kerülhet Egyenlegrõl és késedelmi pótlékról az adóhatóság magánszemélynek évente augusztus 31-ig, más jogi személynek október 31-ig értesítést küld. Adózás rendje 31 Adózás rendje 32 Nyilvántartási kötelezettség Adózás rendje 33 Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás Úgy kell kiállítani és vezetni, hogy az adóalap, az adóösszeg, mentesség, kedvezmény, támogatás, bevallás megállapítására, ellenõrzésére alkalmas legyen Kiállítás Értékesítés Kifizetés Végkielégítésrõl igazolás TB szerv fizetett ellátásról igazolás Az igazolásokat a jövedelemszerzéskor, de legkésõbb január 31-ig kell kiadni A kifizetésekrõl nyilvántartást kell vezetni Megõrzés Bejelentett helyen Felhívásra 3 munkanapon belül be kell mutatni Idõben: 5 évig APEH engedéllyel a bizonylat elektronikus úton is megõrizhetõ Adózás rendje 34 Pénztárkönyv sémája I. Bevételek 1.Adó alapjába beszámító bevételek 2.Egyéb bevételek 3.Fizetendõ ÁFA II. Kiadások 1.Költségnek minõsülõ kiadások a. Anyag, áru b. Alkalmazottak bérei, és közterhei c. Vállalkozói kivét d. Egyéb kiadások e. Felszámított ÁFA 2.Költségnek nem minõsülõ kiadások Adózás rendje 35 Részletezõ nyilvántartások Vevõkkel szembeni követelések Szállítókkal szembeni tartozások Tárgyi eszközök, nem anyagi javak Beruházási és felújítási költségnyilvántartás Tõkejövedelmek Munkabérek, más személyi jellegû kifizetések Útnyilvántartás Hitelbe vagy bizományba történõ értékesítésre átvett áru Egyéb követelések és kötelezettségek nyilvántartása Leltár Alvállalkozói nyilvántartás Szigorú számadású nyomtatványok Adózás rendje 36 6

7 Adatszolgáltatási kötelezettségek (március 30-ig) 1.Kifizetõ 2.Munkáltató 3.Földhivatal 4.Munkaügyi Központ 5.Ktg.vetési támogatást adó 6.Társadalombiztosítási szerv 7.Illetékhivatal 8.Biztosító, hitelintézet 9.Nyomtatványforgalmazó 10.Gépjármû-forgalmazó 11.Vámhivatal és jegyzõ 12.Adókedvezményrõl, költségvetési támogatásról igazolást kiállító Adózás rendje 37 Adótitok Adózást érintõtény, adat, körülmény, határozat, igazolás vagy más irat Felhasználása adó, költségvetési támogatás ellenõrzése törvény elõírja érintett hozzájárul vállalkozóalapadataira szükség van statisztikai célúfelhasználás Adótitokról tájékoztatás Bíróság Nyomozóhatóság nemzetbiztonsági szolgálat Állami Számvevõszék Pénzügyminiszter, ha adóztatás ellenõrzéséhez kell Költségvetési fejezet felügyelõje belsõellenõrzéshez Nyilvánosságra hozatal Negyedévente közzéteszik a magánszemélyek esetében 10 mft, más adózók esetében 100 mftadóhiány elérõadóalanyok nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét Bejelentési kötelezettségnek nem eleget tévõadózók nevét Adózás rendje 38 EU adóügyi együttmûködési szabályai Szervezete: Kapcsolattartó Iroda Feladatai: adatok átadása, melyek adók megállapításához szükségesek behajtási jogsegély Kézbesítés adatkérés Általános elvek más államot érintõadót forintban szedik be behajtás költségei a behajtóállamot terhelik (kivéve a megalapozatlan ktg) behajtás ellen jogorvoslat - magyar bíróság elõtt elévülés magyar jog szerint Adózás rendje 39 Állami adóhatóság hatásköre adó-, költségvetési támogatás adó-visszaigénylés, -visszatérítés, állami garancia kiutalása, visszakövetelése, adómódjára behajtandó köztartozás magán-nyugdíjpénzári fizetés (ellenõrzés, utólagos adómegállapítás, végrehajtás) csõdeljárásban, felszámolásban, végrehajtásban állami követelések képviselõje Adózás rendje 40 Illetékességi szabályok Magánszemély állandólakhely, vagy ideiglenes lakhely Jogi személyiség nélküli vállalkozó, jogi személy székhely, vagy telephely, ha több telephely van az elsõként bejelentett telephely számít Észak-budapesti Igazgatóság külföldi vállalkozás ÁFA visszatérítése, diplomáciai testületek ÁFA visszatérítése nem rezidens külföldi magánszemély külföldön gazdasági tevékenységet folytatóadóalany HM és BM gazdasági társaságok ügyében APEH alkalmazottak adóügyeiben Kiemelt adózók Igazgatósága Adózás rendje 41 VPOP Külföldi rendszámúgépjármûvek Regisztrációs adó Jövedéki adó Termékimportot terhelõadók Önkormányzat jegyzõje Helyi adók Belföld rendszámú gépjármûvek adója Termõföld bérbeadásából származó jövedelem Adó módjára behajtandó köztartozás Adózás rendje 42 7

8 Apeh által kiadott igazolások Adóigazolás (nincs köztartozás) Jövedelemigazolás (adóévenként a bevallott, illetve adatszolgáltatáson alapuló jövedelmeket) Illetõségigazolás (belföldi illetõségrõl) Adóhatósági ellenõrzés módja Bevallás utólagos ellenõrzése Üzleti nyilvántartások ellenõrzése Alkalmazottak kikérdezése (személyazonosság, jogcím) Helyszíni szemle Próbavásárlás Próbagyártás Leltárellenõrzés Fellebbezés Adóhivatal (elsõ-, másodfok) Bíróság (elsõ-, másodfok) Adózás rendje 43 Adózás rendje 44 Kötelezõ ellenõrzés Felszámolás esetén Állami Számvevõszék elnökének felhívására Pénzügyminiszter utasítására Önkormányzat képviselõ-testületének határozata alapján 3000 legnagyobb adózót minimum kétévente Egyébként február 20-ig közzétett ellenõrzési irányelveknek megfelelõen Ellenõrzés megindítása Értesítés kézbesítésétõl kezdõdik (kiv. próbavásárlás) Ellenõrzést igazolvánnyal rendelkezõ képviselõ végzi Helyszíni ellenõrzés adózó jelenlétében Adatgyûjtés adózó alkalmazottja Próbavásárlás értékesítõ Adózás rendje 45 Adózás rendje 46 Ellenõrzési határidõk Ellenõrzés idõtartama 30 nap Indokolt kérelemre nappal hosszabbodhat Felszámolás esetén 60 nap Bevallás utólagos ellenõrzése 90 nap (3000 legnagyobb adózó 120 nap) Idõtartam: 8-20 óra között Adózás rendje 47 Ellenõrzésben adózójogai és kötelezettségei Jogok: ellenõrzõ személy igazolása, ellenõrzésnél jelenlét, megfelelõ képviselet, ellenõrzési iratokba betekintés, észrevétel tétele, igazát bizonyítani. Köteles: együttmûködni az adóhatóság képviselõjével, cselekményeket okmányokkal igazolni. Adózás rendje 48 8

9 Az ellenõrzés jogkövetkezményei Adózás rendje 49 9

10 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

Az Art személyi hatálya

Az Art személyi hatálya Adózás rendje Területi hatály 1. Székhellyel, telephellyel rendelkezı gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkezı magánszemély 3. Vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemély,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése

I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése 2. I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése A gazdaságpolitika az állam nézeteit, elhatározásait, rendszeres döntéseit, cselekedeteit jelenti, amelyeket az állam társadalmipolitikai céljainak megvalósítása

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani

SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani SZJA általános jellemzõi SZJA 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról személyi jellegû általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben